Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0040

Delegirana uredba Komisije (EU) 2017/40 z dne 3. novembra 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014

C/2016/6853

OJ L 5, 10.1.2017, p. 11–19 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/40/oj

10.1.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 5/11


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2017/40

z dne 3. novembra 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri oskrbi izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami in mlekom ter o spremembi Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 907/2014

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 24 in člena 223(2) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 64(6)(a) in člena 106(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Oddelek I poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013 določa dve shemi pomoči za izboljšanje razdeljevanja kmetijskih proizvodov otrokom v izobraževalnih ustanovah. Prva zadeva oskrbo s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan (shema šolskega sadja in zelenjave), druga pa oskrbo z mlekom in mlečnimi proizvodi (shema šolskega mleka). Ti dve shemi se s šolskim letom 2017/2018 nadomestita z enotno shemo, uvedeno z Uredbo (EU) 2016/791 Evropskega parlamenta in Sveta (3). Ta enotna shema določa nov skupni okvir pomoči Unije za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter svežimi proizvodi iz sektorja banan (v nadaljnjem besedilu: šolsko sadje in zelenjava) ter za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah z mlekom in mlečnimi proizvodi (v nadaljnjem besedilu: šolsko mleko) (v nadaljnjem besedilu: šolska shema). Uredba (EU) št. 1308/2013, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) 2016/791, poleg tega Komisijo pooblašča za sprejemanje delegiranih in izvedbenih aktov. Da se zagotovi nemoteno delovanje šolske sheme v skladu z novim pravnim okvirom, je treba s takimi akti sprejeti določena pravila. Navedeni akti bi morali nadomestiti delegirani uredbi Komisije (EU) št. 1047/2014 (4) in (EU) 2016/247 (5), Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2016/248 (6) in Uredbo Komisije (ES) št. 657/2008 (7). Navedene akte bi bilo zato treba razveljaviti, vendar bi jih bilo treba do izteka sedanje sheme šolskega sadja in zelenjave ter sheme šolskega mleka še naprej uporabljati.

(2)

V skladu s členom 23(8) Uredbe (EU) št. 1308/2013 morajo kot pogoj za sodelovanje v šolski shemi države članice pred začetkom sodelovanja v šolski shemi pripraviti strategijo na nacionalni ali regionalni ravni za njeno izvajanje. Nova strategija se pripravi vsakih šest let. Če se države članice odločijo, da bodo izvajale šolsko shemo na regionalni ravni, morajo na podlagi svojih določb ali postopkov pripraviti strategijo za vsako regijo in zagotoviti okvir za usklajevanje. Vzpostaviti morajo enotno kontaktno točko za izmenjavo informacij s Komisijo, da ji pomagajo pri oceni strategij ter spremljanju in vrednotenju izvajanja v zadevni državi članici. Primerno je tudi uvesti določbe, ki opredeljujejo roke, do katerih se strategija in vse posledične spremembe predložijo Komisiji.

(3)

Določiti bi bilo treba posebne pogoje za oblikovanje in uporabo spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, zlasti kar zadeva potrebo po podpori razdeljevanja proizvodov. Dovoliti bi bilo treba možnost, da bi ti ukrepi lahko vključevali tudi učitelje in starše, da bi se izboljšala učinkovitost teh ukrepov in splošna učinkovitost šolske sheme.

(4)

V interesu pravne varnosti je primerno določiti stroške, ki nastanejo pri izvajanju šolske sheme in ki so upravičeni do pomoči Unije.

(5)

Zaradi dobrega javnega upravljanja, upravljanja proračuna in nadzora bi bilo treba določiti pogoje za dodelitev pomoči ter izbor in odobritev prosilcev za pomoč.

(6)

Določiti bi bilo treba posebne pogoje za začasni ali trajni odvzem odobritve in za upravne kazni, ki se naložijo prosilcem za pomoč, ki ne izpolnjujejo obveznosti, določenih v okviru šolske sheme.

(7)

Za oceno učinkovitosti šolske sheme ter omogočanje strokovnih pregledov in izmenjave dobrih praks bi morale države članice redno spremljati in vrednotiti izvajanje šolske sheme ter pošiljati rezultate Komisiji. Za ta namen bi bilo treba določiti naravo in vrsto podatkov v poročilih o spremljanju. Če države članice ne izpolnjujejo zahtev glede spremljanja in vrednotenja, lahko poleg tega ogrozijo oceno učinkovitosti šolske sheme in zagotovilo o pravilnem upravljanju pomoči Unije. Zato bi bilo treba uvesti določbe o odvračilnem znižanju pomoči, ki ga Komisija uporabi, kadar država članica poročilo o vrednotenju predloži prepozno.

(8)

Za učinkovito spremljanje in vrednotenje šolske sheme bi bilo treba določiti naravo in vrsto informacij, ki jih Komisiji sporočijo države članice.

(9)

Da se zagotovi, da proizvodi, ki se razdeljujejo v okviru šolske sheme, spodbujajo zdrave prehranjevalne navade otrok in navajanje otrok na naravni okus navedenih proizvodov, je primerno določiti, da bi morala biti najvišja raven dodanega sladkorja v proizvodih iz člena 23(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013, za katere dodajanje sladkorja dejansko ni potrebno za pripravo ali proizvodnjo, enaka nič.

(10)

Da se zagotovi, da proizvodi, ki se razdeljujejo v okviru šolske sheme, izpolnijo cilje spodbujanja zdravih prehranjevalnih navad, je primerno določiti najvišjo raven dodanega sladkorja in/ali medu v proizvodih iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 1308/2013, ki jo lahko dovolijo države članice. Države članice lahko določijo nižje ravni.

(11)

Določiti bi bilo treba posebne pogoje, da se zagotovi dodana vrednost in prepoznavnost šolske sheme Unije, kadar se proizvodi, ki prejemajo pomoč Unije v okviru šolske sheme, v izobraževalnih ustanovah razdeljujejo ob rednih šolskih obrokih.

(12)

V skladu s členom 23a(8) Uredbe (EU) št. 1308/2013 morajo države članice javnost obvestiti o sodelovanju v šolski shemi ter o tem, da shemo subvencionira Unija. V ta namen bi morale države članice imeti možnost, da uporabijo plakat, ki se izobesi v sodelujočih izobraževalnih ustanovah. Plakat bi bilo treba oblikovati v skladu z določenimi minimalnimi zahtevami.

(13)

Poglavje V Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014 (8) določa pravila glede operativnega dogodka za menjalni tečaj, ki se uporablja za zneske in plačila pomoči Unije. Zato je treba vključiti pravila glede pomoči, vezane na izvajanje šolske sheme. Delegirano uredbo (EU) št. 907/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNA PRAVILA O ŠOLSKI SHEMI

Člen 1

Področje uporabe in opredelitev pojmov

1.   Ta uredba določa pravila o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, proizvodi iz predelanega sadja in zelenjave ter svežimi proizvodi iz sektorja banan in njihovo razdeljevanje (v nadaljnjem besedilu: šolsko sadje in zelenjava) ter za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah z mlekom in mlečnimi proizvodi in njihovo razdeljevanje (v nadaljnjem besedilu: šolsko mleko), za spremljevalne izobraževalne ukrepe in za nekatere s tem povezane stroške v okviru sheme iz člena 23 navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: šolska shema).

2.   Za namene te uredbe se uporablja opredelitev šolskega leta iz člena 1(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/39 (9).

Člen 2

Strategija držav članic

1.   Pri pripravi strategije iz člena 23(8) Uredbe (EU) št. 1308/2013 lahko države članice izberejo upravno raven, na kateri želijo izvajati šolsko shemo. Če se država članica odloči, da bo izvajala šolsko shemo na regionalni ravni, pripravi strategijo za vsako regijo in spremljevalni okvir za usklajevanje na ravni države članice. Država članica določi enotno kontaktno točko za izmenjavo informacij s Komisijo.

2.   Če država članica proizvodov v okviru šolske sheme ne da na voljo brezplačno, v svoji strategiji obrazloži načine, ki jih je uvedla za zagotovitev, da se pomoč v okviru šolske sheme Unije odraža v ceni, po kateri so navedeni proizvodi na voljo.

3.   Države članice, ki želijo sodelovati v šolski shemi, Komisijo uradno obvestijo o svoji strategiji do 30. aprila pred začetkom prvega šolskega leta, na katerega se strategija nanaša. Vendar pa države članice Komisijo o strategiji za šestletno obdobje, ki se začne s šolskim letom 2017/2018, uradno obvestijo do 1. avgusta 2017.

4.   Država članica lahko svojo strategijo spremeni. Država članica Komisijo uradno obvesti o spremenjeni strategiji v dveh mesecih po spremembi.

Člen 3

Spremljevalni izobraževalni ukrepi

1.   Spremljevalni izobraževalni ukrepi iz člena 23(10) Uredbe (EU) št. 1308/2013 so neposredno povezani s cilji šolske sheme.

2.   Spremljevalni izobraževalni ukrepi podpirajo razdeljevanje šolskega sadja in zelenjave ter šolskega mleka; v primeru, da vključujejo kmetijske proizvode, ki niso navedeni v členu 23(3), (4) in (5) Uredbe (EU) št. 1308/2013, ukrepi določajo pokušanje teh drugih proizvodov.

3.   Spremljevalni izobraževalni ukrepi lahko vključujejo tudi starše in učitelje.

Člen 4

Upravičeni stroški

1.   Naslednji stroški so upravičeni do pomoči Unije:

(a)

stroški proizvodov, dobavljenih v okviru šolske sheme in razdeljenih otrokom v izobraževalnih ustanovah iz člena 22 Uredbe (EU) št. 1308/2013, ki lahko vključujejo stroške nabave, izposoje, najema in zakupa opreme, uporabljene pri oskrbi s proizvodi in njihovem razdeljevanju, kakor je določeno v strategiji države članice;

(b)

stroški spremljevalnih izobraževalnih ukrepov, vključno s:

(i)

stroški organizacije pokuševalnih delavnic, vzpostavitve in vzdrževanja šolskih vrtov, organizacije obiskov na kmetijah in podobnih dejavnosti, katerih cilj je povezovanje otrok s kmetijstvom;

(ii)

stroški ukrepov, katerih cilj je izobraževanje otrok o kmetijstvu, zdravih prehranjevalnih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološki pridelavi, trajnostni proizvodnji ter preprečevanju tratenja hrane;

(c)

stroški oglaševanja šolske sheme, ki so neposredno namenjeni obveščanju širše javnosti o šolski shemi, ki vključujejo:

(i)

stroške plakata iz člena 12 te uredbe;

(ii)

stroške informacijskih kampanj prek radiodifuzije, elektronskega komuniciranja, časopisov in podobnih komunikacijskih sredstev;

(iii)

stroške informativnih sestankov, konferenc, seminarjev in delavnic, namenjenih informiranju širše javnosti o šolski shemi, in podobnih dogodkov;

(iv)

stroške informacijskega in promocijskega gradiva, kot so dopisi, letaki, brošure, reklamni izdelki in podobno;

(d)

stroški ukrepov mrežnega povezovanja za izmenjavo izkušenj in dobrih praks na področju izvajanja šolske sheme;

(e)

stroški v zvezi z obveznostjo držav članic, da spremljajo in vrednotijo učinkovitost svoje šolske sheme;

(f)

stroški prevoza in razdeljevanja proizvodov, dobavljenih v okviru šolske sheme, če niso zajeti v točki (a) tega odstavka.

2.   Stroški iz odstavka 1 se ne financirajo v okviru druge sheme pomoči, programa, ukrepa ali dejavnosti Unije.

3.   Davek na dodano vrednost (DDV) ni upravičen do pomoči Unije.

4.   Odhodki, povezani s stroški osebja, niso upravičeni do pomoči Unije, če se navedeni stroški osebja financirajo iz javnih sredstev države članice.

Člen 5

Splošni pogoji za dodelitev pomoči in izbor prosilcev za pomoč

1.   Pomoč, ki se dodeli državi članici v okviru šolske sheme, se razdeli tistim prosilcem za pomoč, ki so jih odobrili pristojni organi države članice v skladu s členom 6 in katerih zahtevek zadeva izvajanje enega ali več izmed naslednjih ukrepov:

(a)

oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s proizvodi ali njihovo razdeljevanje otrokom v izobraževalnih ustanovah v okviru šolske sheme;

(b)

spremljevalne izobraževalne ukrepe;

(c)

ukrepe spremljanja ali vrednotenja;

(d)

oglaševanje.

2.   Države članice prosilce za pomoč izberejo med:

(a)

izobraževalnimi ustanovami;

(b)

izobraževalnimi organi;

(c)

dobavitelji ali razdeljevalci proizvodov;

(d)

organizacijami, ki delujejo v imenu ene ali več izobraževalnih ustanov ali izobraževalnih organov in so ustanovljene posebej za upravljanje in zagotavljanje katere od dejavnosti iz odstavka 1;

(e)

vsemi drugimi javnimi ali zasebnimi organi, ki sodelujejo pri upravljanju in zagotavljanju katere od dejavnosti iz odstavka 1.

Člen 6

Pogoji za odobritev prosilcev za pomoč

1.   Prosilce za pomoč odobri pristojni organ države članice, v kateri je izobraževalna ustanova, ki se ji dobavljajo proizvodi ali se v njej razdeljujejo. Odobritev je odvisna od naslednjih pisnih zavez prosilcev:

(a)

zagotoviti, da so proizvodi, ki jih financira Unija v okviru šolske sheme, na voljo za prehrano otrok v izobraževalni ustanovi ali ustanovah, v zvezi s katerimi bo zaprosil za pomoč;

(b)

pomoč, dodeljeno za spremljevalne izobraževalne ukrepe, spremljanje, vrednotenje in oglaševanje, uporabiti v skladu s cilji šolske sheme;

(c)

povrniti vso neupravičeno izplačano pomoč za zadevne količine, če bi se izkazalo, da proizvodi niso bili razdeljeni otrokom ali niso upravičeni do pomoči Unije;

(d)

povrniti vso neupravičeno izplačano pomoč za spremljevalne izobraževalne ukrepe, spremljanje, vrednotenje in oglaševanje, če bi se izkazalo, da ti ukrepi ali dejavnosti niso bili pravilno izvedeni;

(e)

omogočiti, da je pristojnim organom na zahtevo na voljo podporna dokumentacija;

(f)

dovoliti, da pristojni organ izvede vse potrebne preglede, zlasti pregled dokumentacije in fizični inšpekcijski pregled.

Kadar zahtevki za pomoč zadevajo dejavnosti, ki so predmet postopkov oddaje javnega naročila, lahko države članice smatrajo, da je odobritev dodeljena, kadar so zaveze iz prvega pododstavka vključene v pogoje za sodelovanje v postopkih oddaje javnega naročila.

2.   V primeru zahtevkov za pomoč, ki se nanašajo samo na oskrbo s proizvodi in/ali njihovo razdeljevanje, se točki (b) in (d) odstavka 1 ne uporabljata. Prosilci se dodatno pisno zavežejo, da bodo vodili evidenco imen in naslovov izobraževalnih ustanov ali izobraževalnih organov, ki prejmejo njihove proizvode, in evidenco količin posameznih prodanih ali dobavljenih proizvodov.

3.   V primeru zahtevkov za pomoč, ki se nanašajo samo na spremljevalne izobraževalne ukrepe, se točki (a) in (c) odstavka 1 ne uporabljata. Pristojni organi lahko opredelijo vse dodatne pisne zaveze, ki jih morajo prevzeti prosilci, zlasti kar zadeva:

(a)

spremljevalne izobraževalne ukrepe, ki se izvajajo v šolah, kadar navedene šole niso prosilci za pomoč;

(b)

spremljevalne izobraževalne ukrepe, ki vključujejo razdeljevanje proizvodov.

4.   V primeru zahtevkov za pomoč, ki se nanašajo samo na spremljanje, vrednotenje in oglaševanje, se točki (a) in (c) odstavka 1 ne uporabljata.

5.   Države članice lahko odobritve, dodeljene v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave v skladu z Delegirano uredbo (EU) 2016/247 in/ali v okviru sheme šolskega mleka v skladu z Uredbo (ES) št. 657/2008, smatrajo za veljavne, če se merila in pogoji niso spremenili.

Člen 7

Začasni in trajni odvzem odobritve

1.   Če odobreni prosilec za pomoč ne izpolnjuje obveznosti iz šolske sheme, pristojni organ prosilcu odobritev začasno odvzame za obdobje od enega do dvanajstih mesecev ali jo odvzame trajno, odvisno od teže neizpolnjevanja obveznosti in v skladu z načelom sorazmernosti.

2.   Začasni in trajni odvzem se ne uvede v primerih iz točk od (a) do (d) člena 64(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 ali če je neizpolnjevanje obveznosti manj pomembno.

3.   Na zahtevo prosilca in če so razlogi za trajni odvzem odpravljeni, lahko pristojni organ ponovno odobri prosilca za pomoč po najmanj 12 mesecih od datuma, na katerega so razlogi za odvzem odpravljeni.

Člen 8

Upravne kazni

V primerih neizpolnjevanja obveznosti, določenih v okviru šolske sheme, razen tistih iz točk od (a) do (d) člena 64(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013, prosilec poleg vračila neupravičeno izplačanih zneskov plača upravno kazen v višini razlike med prvotno zahtevanim zneskom in zneskom, do katerega je prosilec upravičen.

Člen 9

Spremljanje in vrednotenje

1.   Države članice poskrbijo za primerne strukture in obrazce za zagotovitev letnega spremljanja izvajanja šolske sheme.

2.   Države članice ovrednotijo izvajanje šolske sheme, da bi ocenile njeno učinkovitost glede na njene cilje.

3.   Letna poročila držav članic o spremljanju vključujejo informacije o sredstvih, porabljenih za oskrbo z vsako izmed skupin proizvodov iz člena 23(3), (4) in (5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in njihovo razdeljevanje ter za spremljevalne izobraževalne ukrepe, številu izobraževalnih ustanov in otrok, ki sodelujejo v šolski shemi, povprečni velikosti porcije in povprečni ceni na porcijo, pogostosti razdeljevanja proizvodov, dobavljenih količinah proizvodov, razčlenjenih po skupinah proizvodov, in po potrebi proizvodov, ki niso navedeni v členu 23(3), (4) in (5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in ki so vključeni v okviru spremljevalnih izobraževalnih ukrepov v skladu s členom 23(7) navedene uredbe, vrsti ukrepov obveščanja in spremljevalnih ukrepov, ki se izvajajo, ter organih in zainteresiranih straneh, vključenih v oblikovanje in izvajanje šolske sheme.

4.   Letna poročila držav članic o kontrolah v zvezi z izvedenimi pregledi na kraju samem in z njimi povezanimi ugotovitvami vsebujejo informacije o znesku zahtevane pomoči, ki je bila izplačana in je bila predmet pregleda na kraju samem, znižanju pomoči po upravnih pregledih, znižanju pomoči zaradi prepozne vložitve zahtevkov, znesku pomoči, izterjane po pregledih na kraju samem, in uporabljenih upravnih kaznih.

5.   Kadar država članica Komisiji ne predloži poročila o vrednotenju z rezultati vrednotenja iz odstavka 2 tega člena v rokih iz člena 8(2) Izvedbene uredbe (EU) 2017/39, se znesek naslednje dokončne dodelitve zmanjša, kot sledi:

(a)

za 5 %, če je rok presežen za 1 do 30 dni;

(b)

za 10 %, če je rok presežen za 31 do 60 dni.

Če je rok presežen za več kot 60 dni, se dokončna dodelitev zniža za 1 % na dodatni dan, izračunano za preostali znesek.

Člen 10

Najvišje ravni dodanih sestavin

1.   Najvišja raven dodanega sladkorja, ki jo lahko države članice na podlagi drugega pododstavka člena 23(6) dovolijo v proizvodih iz člena 23(4) Uredbe (EU) št. 1308/2013, je enaka nič.

2.   Najvišja raven dodanega sladkorja in/ali medu, ki jo lahko države članice na podlagi drugega pododstavka člena 23(6) Uredbe (EU) št. 1308/2013 dovolijo v proizvodih iz Priloge V k Uredbi (EU) št. 1308/2013, je 7 %. Za namene tega odstavka sladkor pomeni izdelke, navedene pod oznakama KN 1701 in 1702. Količina sladkorja, ki se doda sadju, je vključena v najvišjo dovoljeno raven 7 % dodanega sladkorja.

3.   Sir lahko vsebuje največ 10 % nemlečnih sestavin.

Člen 11

Razdeljevanje proizvodov skupaj z rednimi šolskimi obroki

V ustrezno utemeljenih primerih, kadar države članice menijo, da je to bolj učinkovito za doseganje ciljev njihove strategije, lahko šolam dovolijo razdeljevanje proizvodov, ki prejemajo pomoč Unije v okviru šolske sheme, skupaj z rednimi šolskimi obroki.

V takšnih primerih države članice zagotovijo, da:

(a)

se ti proizvodi ne uporabljajo pri pripravi rednih šolskih obrokov;

(b)

se ne uporabljajo za nadomeščanje proizvodov, ki so del rednih šolskih obrokov s finančnim prispevkom iz javnih in/ali zasebnih subjektov;

(c)

ti proizvodi s pomočjo ustreznih ukrepov obveščanja in oglaševanja ves čas ostajajo jasno prepoznavni kot del šolske sheme.

Odstavek (b) se ne uporablja, če izobraževalne ustanove redne šolske obroke razdeljujejo brezplačno.

Člen 12

Oglaševanje

Za namene člena 23a(8) Uredbe (EU) št. 1308/2013 lahko države članice uporabijo plakat, ki izpolnjuje minimalne zahteve, določene v Prilogi k tej uredbi, ki je stalno obešen na jasno vidnem mestu pri glavnem vhodu sodelujoče izobraževalne ustanove.

POGLAVJE II

SPREMEMBE, RAZVELJAVITVE IN KONČNE DOLOČBE

Člen 13

Spremembe Delegirane uredbe (EU) št. 907/2014

V Delegirano uredbo (EU) št. 907/2014 se vstavi naslednji člen:

„Člen 32a

Zneski in plačila pomoči v zvezi z izvajanjem šolske sheme

Za pomoč, odobreno za izvajanje šolske sheme iz oddelka I poglavja II naslova I dela II Uredbe (EU) št. 1308/2013, je operativni dogodek za menjalni tečaj 1. januar pred zadevnim šolskim letom“.

Člen 14

Razveljavitve

Uredba (ES) št. 657/2008, Delegirani uredbi (EU) št. 1047/2014 in (EU) 2016/247 in Izvedbena uredba (EU) 2016/248 se razveljavijo. Vendar se navedene uredbe za shemo šolskega mleka ter shemo šolskega sadja in zelenjave do izteka navedenih shem še naprej uporabljajo za šolska leta pred šolskim letom 2017/2018.

Člen 15

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za pomoč za šolsko leto 2017/2018 in naslednja šolska leta.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 3. novembra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba (EU) 2016/791 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. maja 2016 o spremembi uredb (EU) št. 1308/2013 in (EU) št. 1306/2013 glede sheme pomoči za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (UL L 135, 24.5.2016, str. 1).

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 1047/2014 z dne 29. julija 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta glede nacionalne ali regionalne strategije, ki jo morajo pripraviti države članice za namen sheme šolskega mleka (UL L 291, 7.10.2014, str. 4).

(5)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/247 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah (UL L 46, 23.2.2016, str. 1).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 z dne 17. decembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za dobavo in razdeljevanje sadja in zelenjave, proizvodov iz predelanega sadja in zelenjave ter banan v okviru sheme šolskega sadja in zelenjave ter o okvirni in dokončni določitvi navedene pomoči (UL L 46, 23.2.2016, str. 8).

(7)  Uredba Komisije (ES) št. 657/2008 z dne 10. julija 2008 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo učencev v izobraževalnih ustanovah z mlekom in nekaterimi mlečnimi proizvodi (UL L 183, 11.7.2008, str. 17).

(8)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 907/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in ostalimi organi, finančnim upravljanjem, potrditvijo obračunov, varščinami in uporabo eura (UL L 255, 28.8.2014, str. 18).

(9)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2017/39 z dne 3. novembra 2016 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije za oskrbo izobraževalnih ustanov s sadjem in zelenjavo, bananami ter mlekom (glej stran 1 tega Uradnega lista).


PRILOGA

Minimalne zahteve za plakat iz člena 12

Velikost plakata:

A3 ali večji

Črke:

1 cm ali večje

Naslov:

„Šolska shema“ Evropske unije

Vsebina:

Vsaj naslednje besedilo:

Naš[a] [vrsta izobraževalne ustanove (npr. vrtec / osnovna ali srednja šola)] sodeluje v „šolski shemi“ Evropske unije s finančno podporo Evropske unije.

Na plakatu je emblem Unije.


Top