EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017O0012

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2017/1362 z dne 18. maja 2017 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2017/12)

OJ L 190, 21.7.2017, p. 26–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2017/1362/oj

21.7.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 190/26


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/1362

z dne 18. maja 2017

o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2017/12)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, členov 9.2, 12.1, 14.3 in 18.2 in prvega odstavka člena 20 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Enotna denarna politika zahteva opredelitev orodij, instrumentov in postopkov, ki jih uporablja Eurosistem, da bi se ta politika izvajala na enoten način v vseh državah članicah, katerih valuta je euro.

(2)

Svet ECB je 22. marca 2017 odločil, da podrobneje določi pravila, ki bodo v Eurosistemovem okviru za nasprotne stranke denarne politike veljala za „subjekte za prenehanje“, da zagotovi njihovo dosledno obravnavo pri dostopanju do operacij denarne politike Eurosistema. Zlasti je Svet ECB ocenil, da je primerno, da se „subjektom za prenehanje“, kakor so opredeljeni v tej smernici, ne dovoli dostop do operacij denarne politike, saj glavni namen teh subjektov ni skladen z običajnim poslovanjem kreditnih institucij, ki redno sodelujejo pri operacijah denarne politike.

(3)

Zaradi preglednosti in pravne jasnosti bi morali odločitev Sveta ECB z dne 22. marca 2017 brez odlašanja predpisati v zavezujočem pravnem aktu, s katerim bi dopolnili Smernico Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(4)

Zato je treba Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se spremeni:

1.

v členu 2 se vstavi naslednja točka (99a):

„(99a)

‚subjekt za prenehanje‘ pomeni subjekt v zasebni ali javni lasti, (a) katerega glavni namen je, da se postopno prodajo njegova sredstva in da preneha poslovati, ali (b) ki je subjekt za upravljanje ali prodajo sredstev, ustanovljen za podporo prestrukturiranja in/ali reševanja v finančnem sektorju, vključno z nosilci upravljanja sredstev, ki so nastali zaradi ukrepa reševanja v obliki uporabe instrumenta izločitve sredstev v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (*1) ali nacionalno zakonodajo, s katero se izvaja člen 42 Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*2).

(*1)  Uredba (EU) št. 806/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. julija 2014 o določitvi enotnih pravil in enotnega postopka za reševanje kreditnih institucij in določenih investicijskih podjetij v okviru enotnega mehanizma za reševanje in enotnega sklada za reševanje ter o spremembi Uredbe (EU) št. 1093/2010 (UL L 225, 30.7.2014, str. 1)."

(*2)  Direktiva 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 173, 12.6.2014, str. 190).“;"

2.

v členu 55a se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Subjekt za prenehanje ni primeren za dostop do operacij denarne politike Eurosistema, razen če je bil sprejet kot primerna nasprotna stranka za sodelovanje pri operacijah denarne politike Eurosistema do 22. marca 2017. V tem primeru ostane primeren do 31. decembra 2021, vendar zanj velja zgornja meja dostopa do kreditnih poslov Eurosistema, kakor so opredeljeni v točki (31) člena 2, ki je enaka povprečni ravni njegove uporabe kreditnih poslov Eurosistema v 12-mesečnem obdobju pred 22. marcem 2017, pri čemer se lahko ta zgornja meja izračuna in uporabi skupaj za več subjektov za prenehanje, ki so del iste skupine, kjer to pride v poštev. Po navedenem datumu subjekt za prenehanje ni več primeren za dostop do operacij denarne politike Eurosistema.“;

3.

v členu 158 se vstavi naslednji odstavek 3a:

„3a.   V povezavi s subjekti za prenehanje, ki niso primerni v skladu s členom 55a(5), lahko Eurosistem nasprotnim strankam, ki usmerjajo likvidnost Eurosistema k neprimernemu subjektu za prenehanje, iz razlogov skrbnega in varnega poslovanja začasno ali trajno onemogoči ali omeji dostop do operacij denarne politike.“

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

2.   Nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to smernico, in jih uporabljajo od 21. julija 2017. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo ECB najpozneje do 19. junija 2017.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 18. maja 2017

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).


Top