EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017H1140

Priporočilo Komisije (EU) 2017/1140 z dne 23. junija 2017 o osebnih podatkih, ki se lahko izmenjujejo prek sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja (sistem EWRS), vzpostavljenega v skladu s Sklepom št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta, za namene usklajevanja ukrepov za sledenje stikov v zvezi z resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje (notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4197) (Besedilo velja za EGP. )

C/2017/4197

OJ L 164, 27.6.2017, p. 65–67 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reco/2017/1140/oj

27.6.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 164/65


PRIPOROČILO KOMISIJE (EU) 2017/1140

z dne 23. junija 2017

o osebnih podatkih, ki se lahko izmenjujejo prek sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja (sistem EWRS), vzpostavljenega v skladu s Sklepom št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta, za namene usklajevanja ukrepov za sledenje stikov v zvezi z resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2017) 4197)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije ter zlasti člena 292 Pogodbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z Odločbo št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) je bil vzpostavljen sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja kot mreža za stalno komunikacijo med Komisijo in pristojnimi organi držav članic na področju javnega zdravja za preprečevanje in obvladovanje nekaterih vrst nalezljivih bolezni. Postopki o delovanju sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja so bili določeni v Odločbi Komisije 2000/57/ES (2).

(2)

Odločba št. 2119/98/ES je bila razveljavljena in nadomeščena s Sklepom št. 1082/2013/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3). Novi sklep je ponovno uveljavil sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja. Razširil je tudi področje mreže za stalno komunikacijo, ki tako pokriva druge vrste bioloških nevarnosti in druge vrste resnih čezmejnih nevarnosti za zdravje, vključno z nevarnostmi kemičnega, okoljskega ali neznanega izvora. Poleg tega je določil pravila epidemiološkega spremljanja, zgodnjega obveščanja o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in boja proti njim.

(3)

Odločba 2000/57/ES je bila razveljavljena in nadomeščena z Izvedbenim sklepom Komisije (EU) 2017/253 (4).

(4)

V skladu s členom 9(3)(i) Sklepa št. 1082/2013/EU bi moralo obveščanje o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje prek sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja vključevati podatke, potrebne za opredelitev okuženih oseb in posameznikov, za katere obstaja nevarnost okužbe (v nadaljnjem besedilu: podatki za sledenje stikov). V skladu s členom 16(9)(b) navedenega sklepa in ciljem, da se zagotovi učinkovitost in enotna uporaba takih uradnih obvestil, je primerno priporočiti okvirni seznam osebnih podatkov, ki jih lahko sporočajo organi, pristojni za sistem zgodnjega obveščanja in odzivanja.

(5)

Izmenjava osebnih podatkov prek sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja bi morala potekati v skladu z zahtevami Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES (5) in Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (6). Čeprav Direktiva 95/46/ES in Uredba (ES) št. 45/2001 praviloma izključujeta obdelavo posebnih vrst osebnih podatkov, vključno s podatki, ki se nanašajo na posameznikovo zdravje, je taka obdelava kljub vsemu dovoljena, če je to potrebno za varstvo življenjskih interesov posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, v skladu s členom 8(2)(c) Direktive 95/46/ES in členom 10(2)(c) Uredbe (ES) št. 45/2001, kot tudi zaradi bistvenega javnega interesa ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov, kot je določeno v zakonodaji Unije ali zakonodaji držav članic, v skladu s členom 8(4) oziroma členom 10(4) navedenih aktov.

(6)

Prek sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja bi bilo treba izmenjati le tiste osebne podatke, ki so potrebni za zgoraj navedene namene, kot je določeno v posameznih primerih, in to priporočilo ne bi smelo predstavljati dovoljenja za izmenjavo vseh vrst osebnih podatkov, ki jih zadeva.

(7)

Opravljeno je bilo posvetovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 28(2) Uredbe (ES) št. 45/2001, ki je podal svoje mnenje dne 24. avgusta 2015 (C 2015-0629) –

SPREJELA NASLEDNJE PRIPOROČILO:

1.

Okvirni seznam osebnih podatkov, ki se lahko izmenjujejo za namene usklajevanja ukrepov za sledenje stikov, je določen v Prilogi k temu priporočilu.

2.

To priporočilo je naslovljeno na države članice.

V Bruslju, 23. junija 2017

Za Komisijo

Vytenis ANDRIUKAITIS

Član Komisije


(1)  Odločba št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. septembra 1998 o vzpostavitvi mreže epidemiološkega spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni v Skupnosti (UL L 268, 3.10.1998, str. 1).

(2)  Odločba Komisije 2000/57/ES z dne 22. decembra 1999 o zgodnjem obveščanju in odzivanju za preprečevanje in obvladovanje nalezljivih bolezni po Odločbi št. 2119/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 21, 26.1.2000, str. 32).

(3)  Sklep št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2013 o resnih čezmejnih nevarnostih za zdravje in o razveljavitvi Odločbe št. 2119/98/ES (UL L 293, 5.11.2013, str. 1).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/253 z dne 13. februarja 2017 o določitvi postopkov za objavo opozorila kot dela sistema zgodnjega obveščanja in odzivanja, vzpostavljenega v povezavi z resnimi čezmejnimi nevarnostmi za zdravje, in za izmenjavo informacij, posvetovanje in usklajevanje odzivanj na take nevarnosti v skladu s Sklepom št. 1082/2013/EU Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 37, 14.2.2017, str. 23).

(5)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(6)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


PRILOGA

Okvirni seznam osebnih podatkov, ki se lahko izmenjujejo za namene usklajevanja ukrepov za sledenje stikov

1.   OSEBNI PODATKI

Ime in priimek,

državljanstvo, datum rojstva, spol,

država prebivališča,

vrsta identifikacijskega dokumenta, številka in organ izdajatelj,

naslov trenutnega prebivališča (ime ulice in hišna številka, mesto, država, poštna številka),

telefonske številke (mobilni telefon, domači telefon, službeni telefon),

e-naslov (zasebni, službeni).

2.   PODATKI O POTOVANJU

Podatki o prevoznem sredstvu (npr. številka leta, datum in dolžina leta, ime ladje, registrska številka),

številka sedeža,

številka kabine.

3.   KONTAKTNI PODATKI

Imena obiskanih oseb/krajev,

datumi obiskov in naslovi obiskanih krajev (ime ulice in hišna številka, mesto, država, poštna številka),

telefonske številke (mobilni telefon, domači telefon, službeni telefon),

e-naslov (zasebni, službeni).

4.   PODATKI O SPREMLJAJOČIH OSEBAH

Ime in priimek,

državljanstvo,

država prebivališča,

vrsta identifikacijskega dokumenta, številka in organ izdajatelj,

naslov trenutnega prebivališča (ime ulice in hišna številka, mesto, država, poštna številka),

telefonske številke (mobilni telefon, domači telefon, službeni telefon),

e-naslov (zasebni, službeni).

5.   KONTAKTNI PODATKI ZA NUJNE PRIMERE

Ime kontaktne osebe,

naslov (ime ulice in hišna številka, mesto, država, poštna številka),

telefonske številke (mobilni telefon, domači telefon, službeni telefon),

e-naslov (zasebni, službeni).


Top