EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0863

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2017/863 z dne 18. maja 2017 o posodobitvi licence za odprtokodno programsko opremo EUPL, da se dodatno olajša skupna in ponovna uporaba programske opreme, ki so jo razvile javne uprave

C/2017/3213

OJ L 128, 19.5.2017, p. 59–64 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2017/863/oj

19.5.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 128/59


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2017/863

z dne 18. maja 2017

o posodobitvi licence za odprtokodno programsko opremo EUPL, da se dodatno olajša skupna in ponovna uporaba programske opreme, ki so jo razvile javne uprave

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Komisija je 9. januarja 2007 odobrila javno licenco Evropske unije (EUPL) v.1.0 s Sklepom C(2006) 7108.

(2)

S Sklepom C(2007) 6774 je bila EUPL v.1.0 potrjena v vseh uradnih jezikih Evropske unije.

(3)

S Sklepom C(2008) 8911 je Evropska komisija sprejela revidirano različico licence (EUPL, v.1.1) in jo potrdila v vseh uradnih jezikih.

(4)

Da se dodatno olajša skupna in ponovna uporaba programske opreme, ki so jo razvile javne uprave v zvezi z uporabo licence za odprtokodno programsko opremo, bi bilo treba sprejeti novo različico EUPL, v.1.2.

(5)

Nekatere prilagoditve besedila in poenostavitve so potrebne zaradi uskladitve z uradnimi poimenovanji, da se razširi področje uporabe, strankam omogoči določeno prožnost glede veljavnega prava in pojasni pristojnost Sodišča v skladu s Pogodbo o delovanju Evropske unije.

(6)

EUPL vključuje dodatek „združljivih licenc“, ki omogoča interoperabilnost s seznamom drugih licenc „share alike“ (za skupno uporabo pod enakimi pogoji), kar zahteva nekatere posodobitve, da bi se upoštevale novejše ustrezne licence.

(7)

Zato je bila pripravljena posodobljena različica EUPL, v.1.2; zaradi jasnosti in enostavnosti bi morala biti predstavljena v obliki konsolidiranega besedila –

SKLENILA:

Edini člen

Nova različica javne licence Evropske unije (EUPL) – različica 1.2 – se da na voljo v skladu s pogoji iz Priloge k temu sklepu.

V Bruslju, 18. maja 2017

Za Komisijo

Günther OETTINGER

Član Komisije


PRILOGA

JAVNA LICENCA EVROPSKE UNIJE v. 1.2

EUPL © Evropska unija 2007, 2016

Ta javna licenca Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EUPL) se uporablja za delo (kakor je opredeljeno spodaj), zagotovljeno pod pogoji iz te licence. Vsaka uporaba dela, ki ni dovoljena s to licenco, je prepovedana (kolikor je ta uporaba zajeta v pravici imetnika avtorske pravice tega dela).

Delo je zagotovljeno pod pogoji iz te licence, če je dajalec licence (kakor je opredeljeno spodaj) dodal naslednje obvestilo takoj za obvestilom o avtorski pravici za delo:

Licencirano po EUPL

ali je na kateri koli drugi način izrazil svojo pripravljenost, da delo licencira na podlagi EUPL.

1.   Opredelitve pojmov

V tej licenci imajo naslednji izrazi naslednji pomen:

—   „licenca“: ta licenca;

—   „izvirnik dela“: delo ali programska oprema, ki jo distribuira ali posreduje dajalec licence na podlagi te licence ter je na voljo kot „izvirna koda“ in po potrebi tudi kot „izvršljiva koda“;

—   „izvedena dela“: dela ali programska oprema, ki jih lahko ustvari pridobitelj licence na podlagi izvirnika dela ali njegovih sprememb. Ta licenca ne opredeljuje obsega sprememb ali odvisnosti od izvirnika dela, ki se zahteva za opredelitev dela kot izvedenega dela; ta obseg je določen v avtorskem pravu, ki se uporablja v državi v skladu s členom 15;

—   „delo“: izvirnik dela ali njegova izvedena dela;

—   „izvirna koda“: oblika dela, ki je najbolj primerna, da jo lahko ljudje proučijo in spreminjajo;

—   „izvršljiva koda“: vsaka koda, ki je bila splošno sestavljena in naj bi jo računalnik prepoznal kot program;

—   „dajalec licence“: fizična ali pravna oseba, ki distribuira ali posreduje delo na podlagi licence;

—   „sodelavec“ oz. „sodelavci“: vsaka fizična ali pravna oseba, ki spremeni delo iz licence ali drugače prispeva k nastanku izvedenega dela;

—   „pridobitelj licence“ ali „Vi“: vsaka fizična ali pravna oseba, ki kakor koli uporablja delo pod pogoji iz licence;

—   „distribucija“ ali „posredovanje“: vsako dejanje prodaje, dajanja, posojanja, dajanja v najem, distribuiranja, posredovanja, prenašanja ali omogočanja razpolaganja po spletu ali zunaj njega s kopijami dela ali zagotavljanje dostopa do ključnih funkcij drugim fizičnim ali pravnim osebam.

2.   Obseg pravic, podeljenih z licenco

Dajalec licence Vam s tem podeli svetovno, brezplačno, neizključno licenco, ki jo je mogoče podlicencirati, za čas trajanja avtorske pravice, podeljene izvirniku dela, za:

uporabo dela v vseh okoliščinah in za vso rabo,

reprodukcijo dela,

spremembo dela in izdelavo izvedenih del na podlagi dela,

posredovanje dela javnosti, vključno s pravico do dajanja na razpolago ali prikazovanja dela ali njegovih kopij v javnosti in po potrebi njegovega javnega izvajanja,

distribucijo dela ali njegovih kopij,

izposojo in dajanje v najem dela ali njegovih kopij,

pravico podlicenciranja dela ali njegovih kopij.

Te pravice se lahko izvršujejo na katerem koli mediju, na katerem koli nosilcu in v kakršnih koli formatih, bodisi že znanih bodisi pozneje izumljenih, če to dovoljuje pravo, ki se uporablja.

V državah, kjer veljajo moralne pravice, se dajalec licence odpove svoji pravici do izvrševanja svoje moralne pravice v obsegu, ki ga dovoljuje pravo, da se zagotovi večja učinkovitost licence za zgoraj navedene ekonomske pravice.

Dajalec licence pridobitelju licence podeli brezplačno, neizključno pravico do uporabe za vse patente, ki jih ima dajalec licence, v obsegu, ki je potreben za uporabo pravic, podeljenih v zvezi z delom na podlagi te licence.

3.   Posredovanje izvirne kode

Dajalec licence lahko zagotovi delo v obliki izvirne kode ali kot izvršljivo kodo. Če je delo zagotovljeno kot izvršljiva koda, zagotovi dajalec licence strojno berljivo kopijo izvirne kode dela vsaki kopiji dela, ki jo distribuira, ali v obvestilu, ki sledi obvestilu o avtorski pravici in je priloženo k delu, shranjevalnik, na katerem je izvirna koda enostavno in prosto dostopna, dokler še distribuira ali posreduje delo.

4.   Omejitve avtorske pravice

S to licenco ne sme biti pridobitelj licence na noben način prikrajšan glede svojih koristi na podlagi kakršne koli izjeme ali omejitve izključnih pravic lastnikov pravic v zvezi z delom, prenehanjem teh pravic ali drugimi omejitvami, ki se glede tega uporabljajo.

5.   Obveznosti pridobitelja licence

Za podelitev zgoraj navedenih pravic veljajo nekatere omejitve in obveznosti za pridobitelja licence. Te obveznosti so:

 

Pravica do označevanja: pridobitelj licence ne bo posegal v obvestila o avtorski pravici, patentu ali blagovnih znamkah in obvestila, ki se nanašajo na licenco in izjavo o jamstvih. Pridobitelj licence mora vključiti kopijo takšnih obvestil in kopijo licence v vsako kopijo dela, ki ga distribuira ali posreduje. Pridobitelj licence mora vsako izvedeno delo opremiti z jasnimi obvestili, da je bilo delo spremenjeno, in navesti datum spremembe.

 

Klavzula o svobodni avtorski pravici (Copyleft): če pridobitelj licence distribuira ali posreduje kopije izvirnikov del ali izvedenih del, bo ta distribucija ali posredovanje opravljeno pod pogoji iz te licence ali poznejše različice te licence, razen če je izvirnik dela izrecno distribuiran samo po tej različici licence – na primer z navedbo „izključno po EUPL v.1.2“. Pridobitelj licence (ki postane dajalec licence) ne sme ponuditi ali določiti nobenih dodatnih pogojev za delo ali izvedeno delo, ki spreminjajo ali omejujejo pogoje iz licence.

 

Klavzula o združljivosti: če pridobitelj licence distribuira ali posreduje izvedena dela ali njihove kopije na podlagi dela in drugega dela, ki je licencirano po združljivi licenci, se ta distribucija ali posredovanje lahko opravi pod pogoji iz združljive licence. Za namene te klavzule se „združljiva licenca“ nanaša na licence, navedene v Dodatku k tej licenci. Če so obveznosti pridobitelja licence v združljivi licenci v nasprotju z njegovimi obveznostmi v tej licenci, obveznosti v združljivi licenci prevladajo.

 

Zagotavljanje izvirne kode: pri distribuiranju ali posredovanju kopij dela, bo dajalec licence zagotovil strojno berljivo kopijo izvirne kode ali navedel shranjevalnik, kjer bo ta koda enostavno in prosto dostopna, dokler dajalec licence še distribuira ali posreduje delo.

 

Pravno varstvo: ta licenca ne dovoljuje uporabe trgovskih imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk ali imen dajalca licence, razen kot se to zahteva za primerno in običajno uporabo pri opisovanju izvora dela ter reprodukciji vsebine obvestila o avtorski pravici.

6.   Avtorska veriga

Prvotni dajalec licence jamči, da je v skladu s to licenco lastnik avtorske pravice izvirnika dela ali da mu je bila dodeljena licenca in da je pristojen in upravičen za dajanje licence.

Vsak sodelavec jamči, da je lastnik avtorske pravice za spremembe, ki jih je vnesel v delo, ali da mu je bila dodeljena licenca in je pristojen in upravičen za dajanje licence.

Vsakič, ko prejmete licenco, Vam prvotni dajalec licence in vsi nadaljnji sodelavci podelijo licenco za svoje prispevke k delu pod pogoji iz te licence.

7.   Izjava o omejitvi jamstva

Delo se razume kot delo, ki se stalno razvija in ki ga nenehno izboljšujejo številni sodelavci. Ni dokončano delo in lahko zato vsebuje napake ali „hrošče“, ki so povezani s tovrstnim razvojem.

Iz zgoraj navedenih razlogov se delo zagotavlja na podlagi licence po načelu „takšno kot je“ in brez kakršnih koli jamstev glede dela, kar vključuje najmanj tržljivost, ustreznost za določen namen, odsotnost okvar ali napak, natančnost, spoštovanje pravic intelektualne lastnine razen avtorske pravice, kot je navedeno v členu 6 te licence.

Ta izjava o jamstvih je bistveni del te licence in pogoj za podelitev kakršnih koli pravic v zvezi z delom.

8.   Izjava o omejitvi odgovornosti

Razen v primerih namerne kršitve ali škode, neposredno povzročene fizičnim osebam, dajalec licence ne bo v nobenem primeru odgovoren za kakršno koli neposredno ali posredno materialno ali moralno škodo, nastalo na podlagi licence ali uporabe dela, med drugim vključno s škodo zaradi izgube dobrega imena, prekinitve dela, okvare ali motnje v delovanju računalnika, izgube podatkov ali kakršne koli poslovne škode, čeprav je bil dajalec licence opozorjen na možnost nastanka takšne škode. Vendar bo dajalec licence odgovoren po zakonskih predpisih o odgovornosti za proizvode, če takšni predpisi veljajo za delo.

9.   Dodatni dogovori

Pri distribuiranju dela se lahko odločite za sklenitev dodatnega sporazuma, v katerem so opredeljene obveznosti ali storitve, skladne s to licenco. Vendar če obveznosti prevzamete, lahko delujete samo v lastnem imenu in izključno na podlagi lastne odgovornosti, ne pa v imenu prvotnega dajalca licence ali katerega koli drugega sodelavca, in samo, če se strinjate, da boste vsakemu sodelavcu povrnili škodo, ga branili in izvzeli iz kakršnih koli nastalih odgovornosti ali zahtevkov na njegov račun, ki bi izhajali iz tega, da ste prevzeli jamstvo ali dodatno odgovornost.

10.   Sprejetje licence

Določbe v licenci je mogoče sprejeti s klikom na ikono „Strinjam se“ („I agree“), ki je pod spodnjim delom okna z besedilom te licence, ali s kakršno koli podobno potrditvijo v skladu s pravili prava, ki se uporablja. S klikom na to ikono boste izrazili nedvoumno in nepreklicno sprejetje te licence in vseh njenih pogojev.

Podobno nepreklicno sprejemate to licenco in vse njene pogoje pri uveljavljanju pravic, ki so Vam bile podeljene s členom 2 te licence, kot je uporaba dela, izdelava izvedenih del ali distribucija oz. posredovanje dela ali njegovih kopij.

11.   Obveščanje javnosti

Če boste distribuirali ali posredovali delo s sredstvi elektronskega posredovanja (na primer s ponudbo za prenos dela z oddaljenega mesta), mora distribucijski kanal ali medij (na primer spletna stran) navajati vsaj informacije za javnost, ki se zahtevajo v skladu s pravom, ki se uporablja v zvezi z dajalcem licence, licenco in načinom, kako je licenca lahko dostopna, ter kako jo pridobitelj licence lahko sklene, shrani in reproducira.

12.   Prenehanje licence

Licenca in pravice, ki se podelijo na njeni podlagi, bodo avtomatsko prenehale z vsakršno kršitvijo pogojev iz licence s strani pridobitelja licence.

Takšno prenehanje ne bo veljalo za licence oseb, ki so prejele delo od pridobitelja licence na podlagi te licence, če te osebe še naprej v celoti ravnajo v skladu s pogoji licence.

13.   Razno

Brez poseganja v člen 9 licenca pomeni popoln dogovor med strankami glede dela.

Če je katera koli določba iz licence neveljavna ali neizvršljiva po pravu, ki se uporablja, to ne bo vplivalo na veljavnost in izvršljivost licence kot celote. Takšna določba se bo razlagala ali bo spremenjena tako, da bo veljavna in izvršljiva.

Če je potrebno in primerno, lahko Evropska komisija objavi druge jezikovne različice ali nove različice te licence ali posodobljene različice Dodatka, ne da bi zmanjšala obseg pravic, ki so bile licencirane. Nove različice licence bodo objavljene s številko edinstvene različice.

Vse jezikovne različice te licence, ki jih je odobrila Evropska komisija, so enakovredne. Stranke lahko uporabljajo jezikovne različice po svoji izbiri.

14.   Pristojnost

Brez poseganja v posebne sporazume med strankami

bo za vse pravne spore zaradi razlage te licence, ki nastanejo med institucijami, organi, uradi ali agencijami Evropske unije kot dajalcem licence in katerim koli prejemnikom licence, veljala sodna pristojnost Sodišča Evropske unije, kot je določeno v členu 272 Pogodbe o delovanju Evropske unije,

za vse pravne spore med strankami, ki izhajajo iz razlage te licence, bo veljala izključna pristojnost zadevnega sodišča države, v kateri ima dajalec licence prebivališče ali kjer opravlja svojo osnovno dejavnost.

15.   Pravo, ki se uporablja

Brez poseganja v posebne sporazume med strankami:

to licenco ureja pravo države Evropske unije, v kateri ima dajalec licence svoj sedež, prebivališče ali statutarni sedež,

to licenco ureja belgijsko pravo, če dajalec licence nima sedeža, prebivališča ali statutarnega sedeža v državi članici Evropske unije.

Dodatek

„Združljive licence“ v skladu s členom 5 EUPL so:

GNU General Public License (GPL) v. 2, v. 3

GNU Affero General Public License (AGPL) v. 3

Open Software License (OSL) v. 2.1, v. 3.0

Eclipse Public License (EPL) v. 1.0

CeCILL v. 2.0, v. 2.1

Mozilla Public Licence (MPL) v. 2

GNU Lesser General Public Licence (LGPL) v. 2.1, v. 3

Creative Commons Attribution–ShareAlike v. 3.0 Unported (CC BY–SA 3.0) za dela razen programske opreme

Javna licenca Evropske unije (EUPL) v. 1.1, v. 1.2

Javna licenca Québeca – vzajemnost (LiLiQ–R) ali močna vzajemnost (LiLiQ–R+)

Evropska komisija lahko ta dodatek dopolni s poznejšimi različicami zgoraj navedenih licenc, ne da bi pri tem ustvarila novo različico EUPL, če te različice zagotavljajo pravice iz člena 2 te licence in izvirno kodo, ki je njen predmet, varujejo pred izključno prisvojitvijo.

Vsakršna druga sprememba ali dopolnilo k temu dodatku zahteva novo različico EUPL.


Top