EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017D0006

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2017/274 z dne 10. februarja 2017 o določitvi načel za dajanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjem iz pristojnih nacionalnih organov in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

OJ L 40, 17.2.2017, p. 72–77 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 16/06/2019; razveljavil 32019D0014(01)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2017/274/oj

17.2.2017   

SL

Uradni list Evropske unije

L 40/72


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2017/274

z dne 10. februarja 2017

o določitvi načel za dajanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjem iz pristojnih nacionalnih organov in razveljavitvi Sklepa (EU) 2016/3 (ECB/2017/6)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1024/2013 z dne 15. oktobra 2013 o prenosu posebnih nalog, ki se nanašajo na politike bonitetnega nadzora kreditnih institucij, na Evropsko centralno banko (1) ter zlasti člena 6(1) in (7) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Člen 6(1) Uredbe (EU) št. 1024/2013 določa, da je Evropska centralna banka (ECB) odgovorna za učinkovito in skladno delovanje enotnega mehanizma nadzora (EMN). V uvodni izjavi 79 navedene uredbe je navedeno, da je za učinkovit nadzor nujno potrebno zelo motivirano, dobro usposobljeno in nepristransko osebje.

(2)

V skladu s členi 3 do 6 Uredbe (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/17) (2) je ECB odgovorna za ustanovitev in sestavo skupnih nadzorniških skupin, ki jih sestavljajo zaposleni v ECB in pristojnih nacionalnih organih. Koordinator skupne nadzorniške skupine, ki mu pomaga podkoordinator ali več podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov, zagotavlja usklajenost dela v skupni nadzorniški skupini.

(3)

Glede na pomembno vlogo podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov pri usklajevanju dela članov skupne nadzorniške skupine iz njihovega pristojnega nacionalnega organa je potrebno in sorazmerno, da se uvede enoten postopek dajanja povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah. Te povratne informacije o uspešnosti prispevajo k nenehnemu izboljševanju uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov in s tem lahko pomagajo zagotavljati ustrezno delovanje skupnih nadzorniških skupin.

(4)

Pristojni nacionalni organi so izključno odgovorni za ocenjevanje uspešnosti svojih zaposlenih in ECB je izključno odgovorna za ocenjevanje uspešnosti svojih zaposlenih. Ne glede na to lahko pristojni nacionalni organi povratne informacije o uspešnosti, ki se dajejo v skladu s tem sklepom, uporabijo pri vodenju svojih zaposlenih in kot vhodne informacije za svoje notranje sisteme ocenjevanja uspešnosti, če je to dovoljeno po zadevnem nacionalnem pravu.

(5)

Povratne informacije o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov so se najprej zagotavljale v poskusnem obdobju v skladu s Sklepom Evropske centralne banke (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) (3). Ker se je to poskusno obdobje izteklo, bi bilo treba navedeni sklep zaradi pravne varnosti razveljaviti.

(6)

Izkušnje, pridobljene v poskusnem obdobju, so pokazale, da lahko mehanizem povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov koristi pri zagotavljanju uspešnega delovanja skupnih nadzorniških skupin. Potrebno pa je dodatno ocenjevanje. Zato bi bilo treba mehanizem povratnih informacij o uspešnosti ohraniti še eno poskusno obdobje enega leta. Nato bi bilo treba opraviti pregled, v katerem bi ocenili, ali bi bilo koristno, da se mehanizem povratnih informacij o uspešnosti trajneje ohrani.

(7)

O ugotovitvah pregleda bi bilo treba poročati Nadzornemu odboru. Na podlagi pregleda bi bilo treba Svetu ECB predlagati, ali naj se mehanizem povratnih informacij o uspešnosti ohrani.

(8)

Opravljeno je bilo posvetovanje z evropskim nadzornikom za varstvo podatkov v skladu s členom 27 Uredbe (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in ta je 7. aprila 2015 podal mnenje, v katerem je potrdil, da so povratne informacije o uspešnosti potrebne za vodenje skupnih nadzorniških skupin, in odobril mehanizem povratnih informacij o uspešnosti, ob tem pa svetoval, da se natančno delovanje tega mehanizma opredeli v ustreznem pravnem instrumentu –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tem sklepu se uporabljajo opredelitve pojmov iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1024/2013 in člena 2 Uredbe (EU) št. 468/2014 (ECB/2014/17).

Člen 2

Povratne informacije o uspešnosti

1.   Koordinatorji skupnih nadzorniških skupin dajo podkoordinatorjem iz pristojnih nacionalnih organov povratne informacije o njihovi uspešnosti in uspešnosti njihove skupine pri opravljanju nalog in doseganju ciljev v skupni nadzorniški skupini v skladu z načeli iz Priloge I ter pri tem upoštevajo sposobnosti iz Priloge II.

2.   Koordinator skupne nadzorniške skupine po posvetovanju s podkoordinatorjem iz pristojnega nacionalnega organa določi glavne naloge in cilje podkoordinatorja iz pristojnega nacionalnega organa.

3.   Koordinatorji skupnih nadzorniških skupin dajo povratne informacije o uspešnosti za obdobje za povratne informacije, ki se začne na dan začetka veljavnosti tega sklepa in konča 12 mesecev pozneje.

Člen 3

Pregled

Po koncu obdobja za povratne informacije o uspešnosti ECB v sodelovanju s pristojnimi nacionalnimi organi pregleda delovanje mehanizma povratnih informacij o uspešnosti in o ugotovitvah poroča Nadzornemu odboru. Poročilo vsebuje predlog, ali naj se mehanizem povratnih informacij o uspešnosti ohrani.

Člen 4

Razveljavitev

Sklep (EU) 2016/3 (ECB/2015/36) se razveljavi.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 15. februarja 2017.

V Frankfurtu na Majni, 10. februarja 2017

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 287, 29.10.2013, str. 63.

(2)  Uredba (EU) št. 468/2014 Evropske centralne banke z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi okvira za sodelovanje znotraj enotnega mehanizma nadzora med Evropsko centralno banko in pristojnimi nacionalnimi organi ter z imenovanimi nacionalnimi organi (okvirna uredba o EMN) (ECB/2014/17) (UL L 141, 14.5.2014, str. 1).

(3)  Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/3 z dne 18. novembra 2015 o določitvi načel za zagotavljanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora (ECB/2015/36) (UL L 1, 5.1.2016, str. 4).

(4)  Uredba (ES) št. 45/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2000 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah in organih Skupnosti in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 8, 12.1.2001, str. 1).


PRILOGA I

Načela za dajanje povratnih informacij o uspešnosti podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov v skupnih nadzorniških skupinah enotnega mehanizma nadzora

Načelo 1

Obseg povratnih informacij o uspešnosti

Podkoordinatorji iz pristojnih nacionalnih organov v skupni nadzorniški skupini enotnega mehanizma nadzora (EMN) prejemajo povratne informacije o uspešnosti, če delajo v skupni nadzorniški skupini najmanj 25 % polnega delovnega časa, kakor je opredeljen v zaposlitvenem okviru zadevnega pristojnega nacionalnega organa.

Načelo 2

Namen povratnih informacij o uspešnosti

Da se podpre in izboljša delovanje EMN kot celote, se bo v okviru povratnih informacij o uspešnosti ocenjevala uspešnost podkoordinatorjev iz pristojnih nacionalnih organov pri opravljanju njihovih nalog, in sicer z namenom dodatno izboljšati njihovo razumevanje ciljev EMN in sposobnosti, ki jih morajo imeti kot podkoordinatorji iz pristojnih nacionalnih organov, ter s tem prispevati k večji uspešnosti in povezanosti skupnih nadzorniških skupin.

Načelo 3

Postopek dajanja povratnih informacij o uspešnosti

1.

Na začetku obdobja za povratne informacije o uspešnosti koordinator skupne nadzorniške skupine po posvetovanju s podkoordinatorjem iz pristojnega nacionalnega organa določi glavne naloge in cilje vsakega podkoordinatorja iz pristojnega nacionalnega organa, ki prejema povratne informacije o uspešnosti v skladu z načelom 1. Te naloge in cilji se vpišejo v obrazec za povratne informacije o uspešnosti v EMN.

2.

Koordinator skupne nadzorniške skupine vsakemu podkoordinatorju iz pristojnega nacionalnega organa v celotnem obdobju za povratne informacije o uspešnosti daje usmeritve in neformalne povratne informacije o uspešnosti. Ko se obdobje za povratne informacije zaključi, da koordinator skupne nadzorniške skupine vsakemu podkoordinatorju iz pristojnega nacionalnega organa povratne informacije o uspešnosti ob koncu obdobja, in sicer ustno in pisno prek obrazca za povratne informacije o uspešnosti v EMN. Preden se obrazec za povratne informacije o uspešnosti dokonča, se da podkoordinatorju možnost, da formalno vpiše svoja stališča in pripombe v zvezi s prejetimi povratnimi informacijami o uspešnosti.

3.

Pri neformalnih povratnih informacijah o uspešnosti in povratnih informacijah o uspešnosti ob koncu obdobja se upoštevajo glavne naloge in cilji podkoordinatorja iz pristojnega nacionalnega organa, sposobnosti EMN, določene v Prilogi II, ter prispevek njegove skupine k splošnemu delovanju skupne nadzorniške skupine.

Načelo 4

Dostop do povratnih informacij o uspešnosti

1.

Povratne informacije o uspešnosti ob koncu obdobja se dajo na voljo zadevnemu pristojnemu nacionalnemu organu na njegovo zahtevo in ta pristojni nacionalni organ jih lahko uporabi za lažje vodenje zaposlenih, če je to dovoljeno po veljavnem nacionalnem pravu.

2.

Pristojni nacionalni organi lahko povratne informacije o uspešnosti uporabijo kot dodatne vhodne informacije za svoje notranje sisteme ocenjevanja uspešnosti, če je to dovoljeno po veljavnem nacionalnem pravu.

3.

Dostop do povratnih informacij o uspešnosti, vključno z njihovim prenosom, se pristojnim nacionalnim organom odobri v skladu s členom 8(a) Uredbe (ES) št. 45/2001.

Načelo 5

Varstvo osebnih podatkov, ki se obdelujejo v okviru dajanja povratnih informacij o uspešnosti

1.

ECB bo podatke iz okvira povratnih informacij o uspešnosti obdelovala v skladu z Uredbo (ES) št. 45/2001.

2.

Podatki iz okvira povratnih informacij o uspešnosti se lahko uporabijo samo za namene, opisane v načelih 2 in 4, ter se lahko hranijo največ pet let.


PRILOGA II

Seznam sposobnosti, ki so posebej pomembne za zaposlene, ki delajo v EMN (sposobnosti EMN)

Strokovno znanje : poznavanje politik, metodologij in predpisov s področja nadzora, zlasti v povezavi z EMN, ter delovanja finančnih institucij. Sledenje razvoju na teh področjih in uporaba znanja na ustreznih delovnih področjih.

Komuniciranje : jasno in jedrnato ustno in pisno sporočanje informacij skupinam ali posameznikom, s čimer se zagotovi, da ti razumejo informacije in sporočilo. Poslušanje drugih in primerno odzivanje.

Sodelovanje : ustvarjanje in ohranjanje stalnih, sodelovalnih delovnih odnosov s sodelavci, da se dosežejo evropski cilji skupine. Razvijanje in ohranjanje uspešnih odnosov z drugimi, s čimer se spodbuja in podpira skupinsko delo. Dejavno izmenjevanje podatkov, informacij in znanja s skupino.

Odločnost pri doseganju ciljev : zavzeto in vztrajno opravljanje nalog, prizadevanje za uspešne rešitve, pri tem pa prilagajanje svojega ravnanja, da se najde primeren pristop za doseganje uspešnega rezultata.

Preudarnost in prodornost : analiziranje in ocenjevanje situacij, podatkov in informacij za pripravo primernih strategij, načrtov in politik. Razumevanje in oblikovanje različnih in nasprotnih vidikov glede posameznih vprašanj, če je to potrebno, prilagajanje pristopov glede na spremembe zahtev v posameznih situacijah, obravnavanje problemov z novih vidikov ter razvijanje zamisli in rešitev, ki jih predlagajo drugi. Prizadevanje za popolno razumevanje vprašanj, preden se da priporočilo ali oblikuje zaključek, pri tem pa zbiranje popolnih in natančnih informacij, ki so potrebne; oblikovanje zanesljive sodbe na podlagi spoštljivega postavljanja vrste prodornih vprašanj ter stalna pozornost na možna sporna vprašanja in različne informacije.

Širina zavedanja in usmerjenost v prihodnost : razmišljanje posameznika prek svoje vloge, da razume širši okvir, v katerem deluje, in sicer s popolnim razumevanjem različnih funkcij/področij, izkazovanjem zavedanja o raznolikih kulturnih okvirih in stališčih ter ocenjevanjem vpliva svojih odločitev na druge. Usmerjenost v prihodnost ter predvidevanje priložnosti in groženj v prihodnosti, ukrepanje za ustvarjanje priložnosti ali izognitev prihodnji težavi.

Objektivnost, integriteta in neodvisnost pri ravnanju : neodvisno in objektivno ravnanje v interesu Unije kot celote na podlagi strokovnih standardov EMN, preverjanje okoliščin, da se pridobi popolna in realna slika stanja. Prizadevanje za zmanjšanje ali odpravo pristranskosti, predsodkov ali subjektivnih ocen z zanašanjem na preverljive podatke in dejstva.

Vodenje skupin EMN (velja samo za vodje) : vodenje (virtualnih/oddaljenih) skupin in njihovo usmerjanje k ciljem skupine. Usklajevanje dejavnosti skupine prek meja z dajanjem navodil ter uporabo sposobnosti in raznolikosti na najuspešnejši in najučinkovitejši način. Prizadevanje za zmanjševanje in obvladovanje dvoumnosti ter izbiranje pravih načinov za vodenje in doseganje rezultatov v primeru negotovosti.


Top