Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1842

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1842 z dne 14. oktobra 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in posredovanja informacij (Besedilo velja za EGP )

C/2016/6502

OJ L 282, 19.10.2016, p. 19–37 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1842/oj

19.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 282/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1842

z dne 14. oktobra 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 glede elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu za uvožene ekološke proizvode in nekaterih drugih elementov ter Uredbe (ES) št. 889/2008 glede zahtev za konzervirane ali predelane ekološke proizvode in posredovanja informacij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 z dne 28. junija 2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 2092/91 (1) ter zlasti člena 38(a), (d) in (e) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 (2) določa podrobna pravila za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav.

(2)

Uredba (ES) št. 1235/2008 določa obdobje, v katerem morajo izvajalci nadzora in nadzorni organi predložiti svoj zahtevek za priznanje za namene izpolnjevanja zahtev iz člena 32 Uredbe (ES) št. 834/2007. Ker je izvajanje določb o uvozu proizvodov, ki izpolnjujejo zahteve, še v postopku ocenjevanja in se še vedno pripravljajo tudi s tem povezane smernice, modeli, vprašalniki in potreben sistem elektronskega prenosa, bi bilo treba rok za predložitev zahtevkov izvajalcev nadzora in nadzornih organov podaljšati.

(3)

Izkušnje so pokazale, da v državah članicah obstajajo različne prakse preverjanja pošiljk ekoloških proizvodov pred sprostitvijo v prosti promet v Uniji. Za dosleden in učinkovit nadzor bi bilo treba določiti vrste pregledov, ki so potrebni za preverjanje pošiljk, na podlagi ocene tveganja, ki se izvede v skladu s členom 27(3) Uredbe (ES) št. 834/2007. Prav tako je primerno, da se spremeni opredelitev organov, pristojnih za preverjanje pošiljk in overitev potrdil o kontrolnem pregledu, ter tako pojasni, da so ti organi pristojni organi, pristojni za organizacijo uradnega nadzora na področju ekološke pridelave in določeni v skladu s členom 27(1) Uredbe (ES) št. 834/2007.

(4)

Različne prakse izvajalcev nadzora in nadzornih organov je mogoče opaziti tudi v zvezi s klasifikacijo proizvodov, ki se uvažajo v okviru kategorij proizvodov iz prilog III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008. Za enotnejšo klasifikacijo v navedene kategorije proizvodov bi bilo treba zaradi jasnosti in pravne varnosti za izvajalce določiti nekatere opredelitve, da bi zagotovili enotno izvajanje pravil s strani izvajalcev nadzora in nadzornih organov ter olajšali nadzor pristojnim organom.

(5)

Za kategorije proizvodov, ki vključujejo pojma „nepredelano“ ali „predelano“, bi morala imeti ta pojma enak pomen kot v opredelitvah predelanih in nepredelanih proizvodov iz Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (3), in sicer zaradi poenostavitve in usklajenosti s higienskimi predpisi. Vendar bi bilo treba pojasniti, da postopki označevanja in pakiranja ne vplivajo na opredelitev izdelka kot nepredelanega ali predelanega.

(6)

Uvozni ureditvi, predvideni v členu 33(2) in (3) Uredbe (ES) št. 834/2007, se načeloma medsebojno izključujeta. Če je tretja država priznana kot enakovredna v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, nadzornega organa ali izvajalca nadzora za navedeno državo ni treba priznati v skladu s členom 33(3). Posledično člen 10(2)(b) Uredbe (ES) št. 1235/2008 določa, da se nadzorni organ ali izvajalec nadzora lahko prizna le v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007 za državo, ki ni priznana v skladu s členom 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007. Da pa bi se izognili kakršni koli oviri za uvoz ekoloških proizvodov, bi moralo biti izvajalcem nadzora ali nadzornim organom omogočeno, da se jih prizna za priznano tretjo državo, če priznanje te tretje države ne velja za proizvod, ki se uvaža. Zato bi bilo treba sedanje odstopanje iz člena 10(3) Uredbe (ES) št. 1235/2008 spremeniti tako, da se upošteva ustaljena praksa sklicevanja na proizvode in ne na kategorijo proizvodov.

(7)

Na podlagi Uredbe (ES) št. 834/2007 se proizvodi, uvoženi iz tretje države, lahko dajo na trg Unije kot ekološki proizvodi, če imajo potrdilo o kontrolnem pregledu, ki so ga izdali pristojni organi, nadzorni organi ali izvajalci nadzora priznane tretje države oziroma ga je izdal priznani nadzorni organ ali izvajalec nadzora.

(8)

V skladu z ukrepom 12 Akcijskega načrta za prihodnost ekološke pridelave v Evropski uniji (4) je Komisija razvila sistem elektronskega izdajanja potrdil za uvoz ekoloških proizvodov, in sicer v obliki modula, vključenega v elektronski sistem TRACES (Trade Control and Expert System) iz Odločbe Komisije 2003/24/ES (5).

(9)

Nekatere določbe Uredbe (ES) št. 1235/2008 je treba spremeniti tako, da se uvede sistem elektronskega izdajanja potrdil in zagotovi njegovo pravilno delovanje. Zato bi bilo treba pojasniti pravila za sprostitev v prosti promet s strani carinskega organa zadevne države članice ter postopek za izdajo in overitev potrdila o kontrolnem pregledu, vključno s preverjanjem povezave med potrdilom o kontrolnem pregledu in carinsko deklaracijo. V tem okviru bi bilo treba pojasniti tudi postopek za izdajo in overitev potrdila o kontrolnem pregledu v posebnih carinskih postopkih. Za pravilno delovanje elektronskega sistema je treba navesti elektronske naslove priznanih izvajalcev nadzora in nadzornih organov.

(10)

Da se zagotovi neoporečnost ekoloških proizvodov, uvoženih v Unijo, je treba pojasniti, da na splošno velja, da je izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki potrdi proizvajalca ali predelovalca proizvoda. Če se izvajalec, ki izvede zadnji postopek za namene priprave, kakor je opredeljena v členu 2(i) Uredbe (ES) št. 834/2007, razlikuje od izvirnega proizvajalca ali predelovalca proizvoda, bi moral potrdilo o kontrolnem pregledu izdati izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki preveri zadnji postopek. Poleg tega je treba pojasniti, da lahko izvajalci nadzora ali nadzorni organi s seznama v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 izdajajo potrdila o kontrolnem pregledu le v skladu s pogoji svojega priznanja, medtem ko lahko tisti s seznama v Prilogi IV k navedeni uredbi izdajajo potrdila o kontrolnem pregledu le za proizvode in države porekla, za katere so navedeni.

(11)

Izkušnje so pokazale, da pri pregledih, ki jih opravi izvajalec nadzora ali nadzorni organ, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, obstajajo različne prakse. Zato je treba določiti, katere preglede je treba opraviti pred izdajo potrdila. Izvajalci nadzora ali nadzorni organi bi morali potrdilo o kontrolnem pregledu izdati šele po vseh dokumentacijskih pregledih in, če je primerno glede na njihovo oceno tveganja, fizičnih pregledih zadevnih proizvodov. Pri predelanih kmetijskih proizvodih bi morali izvajalci nadzora in nadzorni organi s seznama v Prilogi III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 preveriti, ali so bile vse njihove sestavine pregledane z nadzornim sistemom v skladu s pogoji priznanja zadevne tretje države, medtem ko bi morali izvajalci nadzora in nadzorni organi s seznama v Prilogi IV k navedeni uredbi preveriti, ali so sestavine preverili in potrdili izvajalci nadzora ali nadzorni organi, priznani v skladu z zakonodajo Unije, oziroma so bile proizvedene v Uniji. Prav tako je treba določiti preglede, ki jih izvajajo izvajalci nadzora ali nadzorni organi s seznama v Prilogi IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008, ki potrjujejo izvajalce v zaključnih fazah proizvodne verige, kot so na primer tisti, ki izvajajo samo postopke označevanja ali pakiranja. V takih primerih bi bilo treba preveriti, ali so zadevne proizvode preverili in potrdili izvajalci nadzora ali nadzorni organi iz navedene priloge, ki so priznani za zadevno državo in kategorijo proizvodov.

(12)

Organi, pristojni za podeljevanje in posodabljanje pravic dostopa do sistema TRACES za namene elektronskega izdajanja potrdil o kontrolnem pregledu, bi morali biti znani. Poleg tega bi bilo treba določiti pravila, ki bi zajamčila, da TRACES zagotavlja dolgoročno verodostojnost, neoporečnost in čitljivost informacij ter povezanih metapodatkov v celotnem obdobju, ko jih je treba hraniti.

(13)

Uvesti bi bilo treba tudi določbo za uspešno in učinkovito izmenjavo informacij med organi držav članic v primerih odkritih nepravilnosti, zlasti kadar so proizvodi označeni kot ekološki, a jih ne spremljajo potrdila o kontrolnem pregledu.

(14)

Ker so zadnja uvozna dovoljenja, ki so jih izdale države članice, potekla 30. junija 2015, bi bilo treba iz Uredbe (ES) št. 1235/2008 črtati vsa sklicevanja na uvozna dovoljenja.

(15)

Izvajalci in države članice bi morali imeti dovolj časa, da svoje postopke prilagodijo elektronskemu potrdilu o kontrolnem pregledu iz sistema TRACES. Zato je treba določiti prehodno obdobje, v katerem sta izdaja in overitev potrdila o kontrolnem pregledu v papirni obliki še vedno možna.

(16)

Da se zagotovi pravilno delovanje elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu in zlasti pojasni, da so proizvodi iz preusmeritve izključeni iz priznanj, dodeljenih tretjim državam, da se uskladi besedilo o poreklu proizvodov, ki prihajajo iz priznanih tretjih držav, ter da se spremeni kategorija proizvodov C tako, da se vanjo vključijo alge skupaj z mikroalgami, je primerno spremeniti nekatere elemente iz prilog III in IV k Uredbi (ES) št. 1235/2008, ne da bi se spremenil obseg priznanj, predhodno dodeljenih tretjim državam ali izvajalcem nadzora in nadzornim organom.

(17)

V skladu z informacijami, ki so jih predložile Združene države Amerike, tretiranje jabolk in hrušk z antibiotiki za preprečevanje hruševega ožiga v navedeni tretji državi ni dovoljeno od oktobra 2014. Zato je upravičeno, da se odpravi zadevna omejitev za kategoriji proizvodov A in D iz Priloge III k Uredbi (ES) št. 1235/2008.

(18)

Glede na izkušnje, pridobljene pri izvajanju sistema enakovrednosti, je treba prilagoditi vzorec potrdila o kontrolnem pregledu in vzorec izpiska potrdila o kontrolnem pregledu iz prilog V in VI k Uredbi (ES) št. 1235/2008, da bi bile na voljo informacije o proizvajalcu ali predelovalcu proizvoda ter o zadevni državi izvora, kadar je različna od države izvoza proizvoda.

(19)

Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 (6) določa podrobna pravila za ekološko pridelavo, označevanje in nadzor.

(20)

Ker bi novi opredelitvi pojmov „predelano“ in „nepredelano“, vstavljeni v Uredbo (ES) št. 1235/2008, pomenili, da se nekateri postopki, vključeni v opredelitev priprave iz člena 2(i) Uredbe (ES) št. 834/2007, ne štejejo za postopke, ki vključujejo predelavo, bi pravila iz člena 26 Uredbe (ES) št. 889/2008 za proizvodnjo predelane hrane in krme postala nejasna. Zato bi bilo treba spremeniti besedilo pravil o previdnostnih ukrepih, ki jih je treba sprejeti, da se prepreči tveganje za kontaminacijo z nedovoljenimi snovmi ali proizvodi oziroma mešanje ali zamenjava z neekološkimi proizvodi, da bi postalo jasno, da ustrezno veljajo za izvajalce, ki se ukvarjajo s konzerviranjem. Zato je primerno vključiti tudi opredelitev pojmov „konzerviranje“ in „predelava“.

(21)

Posredovanje podatkov o uvoženih pošiljkah v skladu z Uredbo (ES) št. 889/2008 bi moralo prav tako potekati prek sistema TRACES.

(22)

Za pravilno delovanje elektronskega sistema izdajanja potrdil morajo države članice sporočiti Komisiji podatke o pristojnih organih in izvajalcih nadzora ali nadzornih organih, ki vključujejo elektronske naslove in internetna spletna mesta. Primerno je določiti nov končni rok za sporočanje teh podatkov.

(23)

Uredbi (ES) št. 1235/2008 in (ES) št. 889/2008 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(24)

Da bi zagotovili nemoten prehod na nov elektronski sistem izdajanja potrdil, bi bilo treba to uredbo začeti uporabljati šest mesecev po njeni objavi. Vendar bi se morala sprememba kategorije proizvodov C, s katero se vanjo vključijo alge skupaj z mikroalgami, uporabljati od datuma začetka uporabe zadevne določbe Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/673 (7) o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008, da bi omogočili uporabo mikroalg za hrano.

(25)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za ekološko pridelavo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Uredbe (ES) št. 1235/2008

Uredba (ES) št. 1235/208 se spremeni, kot sledi:

1.

člen 2 se spremeni:

(a)

točki 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„5.

‚preverjanje pošiljke‘: pomeni preverjanje, ki ga opravi pristojni organ zadevne države članice v okviru uradnega nadzora iz Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (*) glede izpolnjevanja zahtev iz Uredbe (ES) št. 834/2007, Uredbe (ES) št. 889/2008 in te uredbe s sistematičnimi dokumentacijskimi pregledi, naključnimi identifikacijskimi pregledi in, če je primerno glede na oceno tveganja, fizičnimi pregledi pred sprostitvijo pošiljk v prosti promet v Uniji v skladu s členom 13 te uredbe;

6.

‚pristojni organ zadevne države članice‘: pomeni carinski organ, agencijo za varnost hrane ali druge organe, ki jih določijo države članice v skladu s členom 27(1) Uredbe (ES) št. 834/2007 in so pristojni za preverjanje pošiljk in overitev potrdil o kontrolnem pregledu;

(*)  Uredba (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (UL L 165, 30.4.2004, str. 1).“;"

(b)

dodajo se naslednje točke 8 do 11:

„8.

‚proizvodi iz akvakulture‘: pomeni proizvode iz akvakulture, kot so opredeljeni v točki 34 člena 4(1) Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (**);

9.

‚nepredelano‘: pomeni nepredelano, kot se uporablja v opredelitvi nepredelanih proizvodov iz točke (n) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (***), ne glede na postopke pakiranja ali označevanja;

10.

‚predelano‘: pomeni predelano, kot se uporablja v opredelitvi predelanih proizvodov iz točke (o) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 852/2004, ne glede na postopke pakiranja ali označevanja;

11.

‚vstopna točka‘: pomeni točko sprostitve v prosti promet.

(**)  Uredba (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politiki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 354, 28.12.2013, str. 22)."

(***)  Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).“;"

2.

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Komisija ob prejemu zahtevka za vključitev s strani predstavnika izvajalca nadzora ali nadzornega organa, pripravljenega na podlagi vzorca vloge, ki ga da Komisija na voljo v skladu s členom 17(2), preuči, ali naj zadevnega izvajalca nadzora ali nadzorni organ prizna in vključi na seznam iz člena 3. Za pripravo prvega seznama se upoštevajo le popolni zahtevki, prejeti pred 31. oktobrom 2017.“;

3.

v členu 7(2) se točki (e) in (f) nadomestita z naslednjim:

„(e)

ime, naslov, elektronski naslov, internetni naslov in šifro nadzornih organov ali oziroma izvajalcev nadzora, ki jih je priznal pristojni organ iz točke (d) za izvajanje nadzora;

(f)

ime, naslov, elektronski naslov, internetni naslov in šifro organov in izvajalcev nadzora, ki so v tretji državi pristojni za izdajo potrdil za uvoz v Unijo;“;

4.

v členu 9(1) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

če se po vključitvi tretje države na seznam kakor koli spremenijo ukrepi, ki veljajo v tej državi, ali njihovo izvajanje ter zlasti njen nadzorni sistem, ta tretja država o tem nemudoma obvesti Komisijo; kakršne koli spremembe informacij iz točk (d), (e) in (f) člena 7(2) se nemudoma sporočijo Komisiji prek računalniškega sistema iz člena 94(1) Uredbe (ES) št. 889/2008;“;

5.

v členu 10 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Z odstopanjem od odstavka 2(b) se lahko proizvodi s poreklom iz priznane tretje države, vpisane na seznam v skladu s členom 7, ki pa niso zajeti v priznanju, dodeljenem navedeni tretji državi, vključijo na seznam iz tega člena.“;

6.

člen 13 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 13

Potrdilo o kontrolnem pregledu

1.   Pogoji za sprostitev pošiljke proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, uvoženih v skladu s členom 33 navedene uredbe, v prosti promet v Uniji so:

(a)

predložitev izvirnika potrdila o kontrolnem pregledu pristojnemu organu zadevne države članice;

(b)

da pristojni organ zadevne države članice preveri pošiljko in overi potrdilo o kontrolnem pregledu ter

(c)

navedba številke potrdila o kontrolnem pregledu v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet iz člena 158(1) Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (****).

Pristojni organ zadevne države članice v državi članici, kjer se pošiljka sprosti v prosti promet v Uniji, preveri pošiljko in overi potrdilo o kontrolnem pregledu.

Države članice določijo vstopne točke na svoje ozemlje in o določenih vstopnih točkah obvestijo Komisijo.

2.   Potrdilo o kontrolnem pregledu izda ustrezni nadzorni organ ali izvajalec nadzora, overi ga pristojni organ zadevne države članice in izpolni prvi prejemnik na podlagi vzorca in opomb iz Priloge V, ki pri tem uporabi elektronski sistem TRACES (Trade Control and Expert System), vzpostavljen z Odločbo Komisije 2003/24/ES (*****).

Izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu je natisnjena in ročno podpisana kopija izpolnjenega elektronskega potrdila o kontrolnem pregledu v sistemu TRACES ali pa potrdilo o kontrolnem pregledu, podpisano v sistemu TRACES z naprednim elektronskim podpisom v smislu člena 3(11) Uredbe (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (******) oziroma z elektronskim podpisom, ki daje funkcionalno enaka zagotovila kot podpis, ob uporabi enakih pravil in pogojev, ki so opredeljeni z določbami Komisije o elektronskih in digitalnih dokumentih iz Priloge k Sklepu Komisije 2004/563/ES, Euratom (*******).

Če je izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu natisnjena in ročno podpisana kopija izpolnjenega elektronskega potrdila v sistemu TRACES, nadzorni organi, izvajalci nadzora, pristojni organi zadevne države članice in prvi prejemnik na vsaki stopnji izdaje, overitve in prejema potrdila o kontrolnem pregledu preverijo, ali ta kopija ustreza podatkom, navedenim v sistemu TRACES.

3.   Potrdilo o kontrolnem pregledu se sprejme za overitev, potem ko ga izda nadzorni organ ali izvajalec nadzora proizvajalca ali predelovalca zadevnega proizvoda ali, če se izvajalec, ki izvede zadnji postopek za namene priprave, razlikuje od proizvajalca ali predelovalca proizvoda, potem ko ga izda nadzorni organ ali izvajalec nadzora izvajalca, ki izvede zadnji postopek za namene priprave, kakor je opredeljena v členu 2(i) Uredbe (ES) št. 834/2007.

Navedeni nadzorni organ ali izvajalec nadzora mora biti:

(a)

nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz Priloge III k tej uredbi za zadevne proizvode in za tretjo državo, v kateri imajo proizvodi poreklo, ali, kjer je ustrezno, v kateri je bil izveden zadnji postopek za namene priprave, ali

(b)

nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz Priloge IV k tej uredbi za zadevne proizvode in za tretjo državo, v kateri imajo proizvodi poreklo ali v kateri je bil izveden zadnji postopek za namene priprave.

4.   Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko opravi dokumentacijski pregled vseh zadevnih dokumentov o kontrolnem pregledu, vključno zlasti z načrtom pridelave za zadevni proizvod, dokumenti o prevozu in trgovinskimi dokumenti, ter ko opravi, če je primerno glede na njegovo oceno tveganja, fizični pregled pošiljke.

Vendar pa za predelane proizvode – če je nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, nadzorni organ ali izvajalec nadzora s seznama v Prilogi III – izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko preveri, ali je vse ekološke sestavine proizvoda preveril in potrdil nadzorni organ ali izvajalec nadzora, priznan v zadevni tretji državi s seznama v navedeni prilogi, oziroma – če je nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo, nadzorni organ ali izvajalec nadzora s seznama v Prilogi IV – izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko preveri, ali je vse ekološke sestavine takšnih proizvodov preveril in potrdil nadzorni organ ali izvajalec nadzora iz Priloge III ali IV oziroma ali so bile proizvedene in potrjene v Uniji v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007.

Če se izvajalec, ki izvede zadnji postopek za namene priprave, razlikuje od proizvajalca ali predelovalca proizvoda, nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu in je naveden na seznamu v Prilogi IV, izda potrdilo o kontrolnem pregledu in podpiše izjavo v polju 18 potrdila šele po tem, ko opravi dokumentacijski pregled vseh zadevnih dokumentov o kontrolnem pregledu, vključno z dokumenti o prevozu in trgovinskimi dokumenti, preveri, ali je pridelavo ali predelavo zadevnega proizvoda preveril in potrdil izvajalec nadzora ali nadzorni organ, priznan za zadevne proizvode in zadevno državo v skladu s členom 33(3) Uredbe (ES) št. 834/2007, ter opravi, če je primerno glede na njegovo oceno tveganja, fizični pregled pošiljke.

Na zahtevo Komisije ali pristojnega organa države članice da nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu v skladu z drugim in tretjim pododstavkom, nemudoma na razpolago seznam vseh izvajalcev v verigi ekološke pridelave ter nadzornih organov ali izvajalcev nadzora, pod nadzorom katerih navedeni izvajalci opravljajo svoje dejavnosti.

5.   Potrdilo o kontrolnem pregledu se izda v enem izvodu.

Prvi prejemnik ali, kadar je to ustrezno, uvoznik lahko ustvari kopijo potrdila o kontrolnem pregledu za seznanjanje nadzornih organov in izvajalcev nadzora v skladu s členom 83 Uredbe (ES) št. 889/2008. Na vsaki kopiji je natisnjena ali odtisnjena navedba ‚KOPIJA‘.

6.   Pri preverjanju pošiljke pristojni organ zadevne države članice overi izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu v polju 20 in ga vrne osebi, ki je potrdilo predložila.

7.   Prvi prejemnik ob prevzemu pošiljke izpolni polje 21 potrdila o kontrolnem pregledu, s čimer potrdi, da je bil prevzem pošiljke opravljen v skladu s členom 34 Uredbe (ES) št. 889/2008.

Prvi prejemnik nato izvirnik potrdila pošlje uvozniku, ki je naveden v polju 11 potrdila, za namene drugega pododstavka člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007.

(****)  Uredba (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. oktobra 2013 o carinskem zakoniku Unije (UL L 269, 10.10.2013, str. 1)."

(*****)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44)."

(******)  Uredba (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. julija 2014 o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive 1999/93/ES (UL L 257, 28.8.2014, str. 73)."

(*******)  Sklep Komisije 2004/563/ES, Euratom z dne 7. julija 2004 o spremembi poslovnika (UL L 251, 27.7.2004, str. 9).“;"

7.

vstavijo se naslednji členi 13a do 13d:

„Člen 13a

Višja sila ali izjemne okoliščine

1.   V primerih višje sile ali izjemnih okoliščin, ki bi preprečile delovanje elektronskega sistema in zlasti povzročile nepravilno delovanje sistema ali nestalno povezavo, se lahko potrdila o kontrolnem pregledu in njihovi izpiski izdajo in potrdijo v skladu s členom 13(3) do (7) brez uporabe sistema TRACES v skladu z odstavki 2, 3 in 4 tega člena ter na podlagi vzorcev in opomb iz Priloge V ali VI. Pristojni organi, nadzorni organi, izvajalci nadzora in izvajalci nemudoma obvestijo Komisijo in v sistem TRACES vnesejo vse potrebne podatke v desetih koledarskih dneh po ponovni vzpostavitvi delovanja sistema.

2.   Če se potrdilo o kontrolnem pregledu izda brez uporabe sistema TRACES, se sestavi v enem od uradnih jezikov Unije ter v celoti izpolni (razen žigov in podpisov) z velikimi tiskanimi črkami ali pa se v celoti natipka.

Potrdilo o kontrolnem pregledu je napisano v uradnem jeziku ali enem od uradnih jezikov države članice carinjenja. Če je potrebno, lahko pristojni organi zadevne države članice zahtevajo prevod potrdila o kontrolnem pregledu v svoj uradni jezik ali enega od svojih uradnih jezikov.

Potrdilo z neoverjenimi spremembami ali izbrisi se razveljavi.

3.   Nadzorni organ ali izvajalec nadzora, ki izda potrdilo o kontrolnem pregledu, dodeli serijsko številko vsakemu izdanemu potrdilu in vodi kronološko evidenco izdanih potrdil ter v poznejših dopisih navede serijsko številko, ki jo dodeli sistem TRACES.

4.   Kadar se potrdilo o kontrolnem pregledu izda in overi brez uporabe sistema TRACES, se drugi in tretji pododstavek člena 15(1) in člena 15(5) ne uporabljata.

Člen 13b

Uvoznik

Uvoznik navede številko potrdila o kontrolnem pregledu v carinski deklaraciji za sprostitev v prosti promet iz člena 158(1) Uredbe (EU) št. 952/2013.

Člen 13c

Pravice dostopa

Komisija je pristojna za podeljevanje in posodabljanje pravic dostopa do sistema TRACES za pristojne organe, opredeljene v členu 2(n) Uredbe (ES) št. 834/2007, pristojne organe tretjih držav, priznane v skladu s členom 33(2) navedene uredbe, ter nadzorne organe in izvajalce nadzora s seznama v Prilogi III ali IV k tej uredbi. Komisija pred podelitvijo pravic dostopa do sistema TRACES preveri identiteto zadevnih pristojnih organov, nadzornih organov in izvajalcev nadzora.

Pristojni organi, kakor so opredeljeni v členu 2(n) Uredbe (ES) št. 834/2007, so pristojni za podeljevanje in posodabljanje pravic dostopa do sistema TRACES za izvajalce, nadzorne organe in izvajalce nadzora v Uniji. Pristojni organi pred podelitvijo pravic dostopa do sistema TRACES preverijo identiteto zadevnih izvajalcev, nadzornih organov in izvajalcev nadzora. Države članice določijo enotni organ, pristojen za usklajevanje sodelovanja in stikov s Komisijo na tem področju.

Pristojni organi Komisijo obvestijo o podeljenih pravicah dostopa. Komisija navedene pravice dostopa aktivira v sistemu TRACES.

Člen 13d

Neoporečnost in čitljivost informacij

TRACES varuje neoporečnost informacij, vnesenih v skladu s to uredbo.

Pri tem zagotavlja zlasti naslednje:

(a)

omogoča nedvoumno identifikacijo vsakega uporabnika ter vsebuje učinkovite nadzorne ukrepe za nadzor pravic dostopa, da se prepreči nezakonit, zlonameren ali nepooblaščen dostop, izbris, sprememba ali selitev podatkov, datotek in metapodatkov;

(b)

opremljen je s sistemi fizičnega varovanja pred vdori in okoljskimi nezgodami ter z zaščito programske opreme pred spletnimi napadi;

(c)

shranjeni podatki so varovani v okolju, ki je varno v fizičnem smislu in z vidika programske opreme;

(d)

z različnimi sredstvi preprečuje vse nepooblaščene spremembe ter vsebuje mehanizme za zagotavljanje neoporečnosti, s katerimi je mogoče preveriti, ali so bili podatki v določenem časovnem obdobju spremenjeni;

(e)

za vsako bistveno stopnjo postopka hrani revizijsko sled;

(f)

omogoča zanesljive postopke pretvorbe formata in selitve, da se zagotovita čitljivost in dostopnost podatkov skozi celotno zahtevano obdobje hranjenja;

(g)

opremljen je z dovolj podrobno ter aktualno funkcijsko in tehnično dokumentacijo o delovanju in značilnostih sistema, pri čemer je ta dokumentacija vedno na voljo organizacijskim enotam, ki so pristojne za funkcijske in/ali tehnične specifikacije.“;

8.

člen 14 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Kadar je pošiljka, ki prihaja iz tretje države, dana v postopek carinskega skladiščenja ali aktivnega oplemenitenja, kot je določeno v Uredbi (EU) št. 952/2013, in je predmet ene ali več priprav iz drugega pododstavka, pristojni organ zadevne države članice preveri pošiljko, kot je navedeno v točki (b) prvega pododstavka člena 13(1) te uredbe, preden se opravi prva priprava. Referenčna številka carinske deklaracije, pod katero je bilo blago prijavljeno za carinsko skladiščenje ali za postopek aktivnega oplemenitenja, se vpiše v polje št. 19 potrdila o kontrolnem pregledu.

Priprava se omeji na naslednje vrste postopkov:

(a)

pakiranje ali ponovno pakiranje, ali

(b)

označevanje, ki zadeva navedbo metode ekološke pridelave.

Po tej pripravi je pošiljka pred sprostitvijo v prosti promet predmet ukrepov iz člena 13(1) te uredbe.

Po tem postopku se izvirnik potrdila o kontrolnem pregledu, kadar je to ustrezno, vrne uvozniku pošiljke, ki je naveden v polju 11 potrdila, za namene drugega pododstavka člena 33(1) Uredbe (ES) št. 834/2007.“;

(b)

odstavek 2 se spremeni:

(i)

drugi pododstavek se nadomesti z naslednjim:

„Za posamezne serije, ki nastanejo z delitvijo, uvoznik, naveden v polju 11 potrdila o kontrolnem pregledu, predloži izpisek potrdila o kontrolnem pregledu prek sistema TRACES pristojnemu organu zadevne države članice v skladu z vzorcem in opombami, določenimi v Prilogi VI. Po preverjanju serije pristojni organ zadevne države članice overi izpisek potrdila o kontrolnem pregledu v polju 13 za namen sprostitve v prosti promet. Pristojni organ zadevne države članice v državi članici, kjer se serija sprosti v prosti promet v Uniji, preveri serijo in overi izpisek potrdila o kontrolnem pregledu.“;

(ii)

četrti pododstavek se črta;

9.

člen 15 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se dodata naslednja drugi in tretji pododstavek:

„Ko pristojni organ zadevne države članice pri preverjanju pošiljke odkrije kršitev ali nepravilnost, ki povzroči zavrnitev overitve potrdila in sprostitve proizvodov v prosti promet, navedeni organ Komisijo in druge države članice nemudoma obvesti o navedeni kršitvi ali nepravilnosti prek sistema TRACES.

Države članice zagotovijo učinkovito in uspešno usklajevanje med pristojnimi organi, ki izvajajo uradni nadzor, da si lahko ti nemudoma izmenjajo podatke o odkritju pošiljk proizvodov iz člena 1(2) Uredbe (ES) št. 834/2007, označenih z izrazi, ki se sklicujejo na metodo ekološke pridelave, ki pa niso prijavljeni kot namenjeni za uvoz v skladu z Uredbo (ES) št. 834/2007. Pristojni organ zadevne države članice nemudoma obvesti Komisijo in druge države članice o teh ugotovitvah prek sistema TRACES.“;

(b)

doda se naslednji odstavek 5:

„5.   Uvoznik, prvi prejemnik ali njun nadzorni organ ali izvajalec nadzora pošlje informacije o kršitvah ali nepravilnostih v zvezi z uvoženimi proizvodi pristojnim organom zadevnih držav članic s pomočjo računalniškega sistema iz člena 94(1) Uredbe (ES) št. 889/2008 prek sistema TRACES.“;

10.

v členu 17 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Računalniški sistem, ki je določen v odstavku 1, lahko zbira zahtevke, dokumente in informacije iz te uredbe, kjer je to ustrezno.“;

11.

v členu 18 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Prvi seznam priznanih držav vključuje Argentino, Avstralijo, Kostariko, Indijo, Izrael (********), Novo Zelandijo in Švico. Ne vsebuje šifer iz člena 7(2)(f) te uredbe. Te šifre se dodajo pred 1. julijem 2010 s posodobitvijo seznama v skladu s členom 17(2).

(********)  V nadaljnjem besedilu se razume kot Država Izrael brez ozemelj, ki so od junija 1967 pod izraelsko upravo, tj. Golanske planote, Gaze, vzhodnega Jeruzalema in drugih delov Zahodnega brega.“;"

12.

člen 19 se črta;

13.

vstavi se naslednji člen 19a:

„Člen 19a

Prehodna pravila o uporabi potrdil o kontrolnem pregledu, ki niso bila izdana v sistemu TRACES

Do 19. oktobra 2017 se potrdila o kontrolnem pregledu iz člena 13(1)(a) in njihovi izpiski iz člena 14(2) lahko izdajo in overijo v skladu s členom 13(3) do (7) brez uporabe sistema TRACES, v skladu s členom 13a(1), (2) in (3) ter na podlagi vzorcev in opomb iz Priloge V ali VI.“;

14.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi;

15.

v Prilogi IV se na seznamu kategorij proizvodov vnos „C: Proizvodi akvakulture in morska trava“ nadomesti z vnosom „C: Nepredelani proizvodi iz akvakulture in alge“;

16.

Priloga V se nadomesti z besedilom iz Priloge II k tej uredbi;

17.

Priloga VI se nadomesti z besedilom iz Priloge III k tej uredbi.

Člen 2

Sprememba Uredbe (ES) št. 889/2008

Uredba (ES) št. 889/2008 se spremeni, kot sledi:

1.

v členu 2 se dodata naslednji točki (t) in (u):

„(t)

‚konzerviranje‘ pomeni vsak ukrep, ki se razlikuje od gojenja in žetve ter se izvede na proizvodih, vendar se ne šteje za predelavo, opredeljeno v točki (u), vključno z vsemi ukrepi iz točke (n) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta (*********) in brez pakiranja ali označevanja proizvoda;

(u)

‚predelava‘ pomeni kateri koli postopek iz točke (m) člena 2(1) Uredbe (ES) št. 852/2004, vključno z uporabo snovi iz člena 19(2)(b) Uredbe (ES) št. 834/2007. Postopki pakiranja ali označevanja proizvoda se ne štejejo za predelavo.

(*********)  Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).“;"

2.

naslov naslova II se nadomesti z naslednjim:

„NASLOV II

PRAVILA ZA PRIDELAVO, KONZERVIRANJE, PREDELAVO, PAKIRANJE, PREVOZ IN SKLADIŠČENJE EKOLOŠKIH PROIZVODOV“;

3.

naslov poglavja 3 naslova II se nadomesti z naslednjim:

„POGLAVJE 3

Konzervirani in predelani proizvodi“;

4.

člen 26 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 26

Pravila za konzerviranje proizvodov ter za proizvodnjo predelane krme in hrane

1.   Izvajalci, ki konzervirajo proizvode ali proizvajajo predelano krmo ali hrano, na podlagi sistematičnega določanja odločilnih korakov v predelavi vzpostavijo in posodobijo ustrezne postopke.

Z uporabo teh postopkov se v vsakem trenutku zagotovi, da konzervirani ali predelani proizvodi izpolnjujejo pravila za ekološko pridelavo.

2.   Izvajalci upoštevajo in izvajajo postopke iz odstavka 1. Izvajalci zlasti:

(a)

sprejmejo previdnostne ukrepe, da preprečijo tveganje kontaminacije z nedovoljenimi snovmi ali proizvodi;

(b)

izvajajo primerne čistilne ukrepe, nadzorujejo njihovo učinkovitost in jih beležijo;

(c)

zagotovijo, da se neekološki proizvodi ne dajo v promet z navedbo o metodi ekološke pridelave.

3.   Če so v zadevni pripravljalni enoti pripravljeni ali shranjeni tudi neekološki proizvodi, izvajalec:

(a)

neprekinjeno izvaja delovne postopke, dokler se ne opravi delo na celotni seriji, ter jih prostorsko ali časovno loči od podobnih delovnih postopkov, ki se izvajajo na neekoloških proizvodih;

(b)

pred postopki in po postopkih shranjuje ekološke proizvode prostorsko ali časovno ločeno od neekoloških proizvodov;

(c)

obvešča nadzorni organ ali izvajalca nadzora o postopkih iz točk (a) in (b) ter daje na voljo in posodablja evidenco o vseh postopkih in predelanih količinah;

(d)

sprejme potrebne ukrepe, ki omogočajo identifikacijo serij in preprečujejo mešanje ali zamenjavo z neekološkimi proizvodi;

(e)

izvaja postopke na ekoloških proizvodih šele po primernem čiščenju proizvodne opreme.

4.   Dodatki, predelovalni pripomočki in druge snovi ter sestavine, ki se uporabljajo pri predelavi krme ali hrane, in vsi postopki predelave, ki se uporabljajo, kot je na primer dimljenje, so v skladu z načeli dobre proizvodne prakse.“;

5.

v členu 84 se doda naslednji tretji odstavek:

„Uvoznik posreduje informacije iz prvega in drugega odstavka in pri tem uporabi elektronski sistem TRACES (Trade Control and Expert System), vzpostavljen z Odločbo Komisije 2003/24/ES (**********).

(**********)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44).“;"

6.

člen 94(1) se spremeni:

(a)

točki (a) in (b) se nadomestita z naslednjim:

„(a)

do 30. junija 2017 informacije iz člena 35(a) Uredbe (ES) št. 834/2007, vključno z elektronskim naslovom in internetnim naslovom, ter pozneje morebitne spremembe teh informacij;

(b)

do 30. junija 2017 informacije iz člena 35(b) Uredbe (ES) št. 834/2007, vključno z naslovom, elektronskim naslovom in internetnim naslovom, ter pozneje morebitne spremembe teh informacij;“;

(b)

doda se naslednja točka (e):

„(e)

do 30. junija 2017 ime, naslov, elektronski naslov in internetni naslov pristojnih organov zadevne države članice, kakor so opredeljeni v točki 6 člena 2 Uredbe (ES) št. 1235/2008, ter pozneje morebitne spremembe teh informacij.“

Člen 3

Ta uredba začne veljati sedmi dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 19. aprila 2017. Vendar se točka 2 člena 1 uporablja od datuma začetka veljavnosti te uredbe, točka 15 člena 1 pa se uporablja od 7. maja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. oktobra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 20.7.2007, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 1235/2008 z dne 8. decembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav (UL L 334, 12.12.2008, str. 25).

(3)  Uredba (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L 139, 30.4.2004, str. 1).

(4)  COM(2014) 179 final.

(5)  Odločba Komisije 2003/24/ES z dne 30. decembra 2002 o razvoju celovitega računalniškega veterinarskega sistema (UL L 8, 14.1.2003, str. 44).

(6)  Uredba Komisije (ES) št. 889/2008 z dne 5. septembra 2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 250, 18.9.2008, str. 1).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/673 z dne 29. aprila 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 889/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov glede ekološke pridelave, označevanja in nadzora (UL L 116, 30.4.2016, str. 8).


PRILOGA I

Priloga III k Uredbi (ES) št. 1235/2008 se spremeni:

1.

za naslovom „SEZNAM TRETJIH DRŽAV IN ZADEVNIH SPECIFIKACIJ IZ ČLENA 7“ se vstavi naslednja opomba:

Opomba: V skladu s členom 17(1)(f) Uredbe (ES) št. 834/2007 se živali in proizvodi živalskega izvora, pridelani v obdobju preusmeritve, ne tržijo z navedbami iz členov 23 in 24 navedene uredbe, ki se uporabljajo pri označevanju in oglaševanju proizvodov. Ti proizvodi so zato prav tako izvzeti iz priznanj, kar se tiče kategorij proizvodov B in D, za vse tretje države, navedene v tej prilogi.“;

2.

v vnosih, ki se nanašajo na Argentino, Avstralijo, Kostariko, Indijo, Izrael, Japonsko, Švico, Tunizijo in Novo Zelandijo, se črta opomba „(1) Morska trava ni vključena.“;

3.

vnos, ki se nanaša na Argentino, se spremeni:

(a)

v točki 1 se črtata omejitvi za kategoriji proizvodov B in D;

(b)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A, B in F, ki so bili pridelani v Argentini, in proizvodi kategorije D, predelani v Argentini z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Argentini.“;

4.

v vnosu, ki se nanaša na Avstralijo, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Avstraliji, in proizvodi kategorije D, predelani v Avstraliji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Avstraliji.“;

5.

vnos, ki se nanaša na Kostariko, se spremeni:

(a)

ta sprememba ne zadeva različice v slovenskem jeziku;

(b)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Kostariki, in proizvodi kategorije D, predelani v Kostariki z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Kostariki.“;

6.

v vnosu, ki se nanaša na Izrael, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Izraelu, in proizvodi kategorije D, predelani v Izraelu z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Izraelu ali so bile uvožene v Izrael:

bodisi iz Unije

bodisi iz tretjih držav v okviru ureditve, ki je priznana kot enakovredna v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007.“;

7.

v vnosu, ki se nanaša na Japonsko, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani na Japonskem, in proizvodi kategorije D, predelani na Japonskem z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane na Japonskem ali so bile uvožene na Japonsko:

bodisi iz Unije

bodisi iz tretje države, za katero je Japonska priznala, da so bili proizvodi v tej tretji državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz japonske zakonodaje.“;

8.

vnos, ki se nanaša na Švico, se spremeni:

(a)

v točki 1 se črta omejitev za kategorijo proizvodov B;

(b)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Švici, in proizvodi kategorij D in E, predelani v Švici z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Švici ali so bile uvožene v Švico:

bodisi iz Unije

bodisi iz tretje države, za katero je Švica priznala, da so bili proizvodi v tej tretji državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz švicarske zakonodaje.“;

9.

v vnosu, ki se nanaša na Tunizijo, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A in F, ki so bili pridelani v Tuniziji, in proizvodi kategorije D, predelani v Tuniziji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Tuniziji.“;

10.

v vnosu, ki se nanaša na Združene države Amerike, se v točki 1 črtata omejitvi za kategoriji proizvodov A in D;

11.

vnos v zvezi z Novo Zelandijo se spremeni:

(a)

v točki 1 se črtata omejitvi za kategoriji proizvodov B in D;

(b)

točka 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorij A, B in F, ki so bili pridelani na Novi Zelandiji, in proizvodi kategorije D, predelani na Novi Zelandiji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane na Novi Zelandiji ali so bile uvožene na Novo Zelandijo:

bodisi iz Unije

bodisi iz tretjih držav v okviru ureditve, ki je priznana kot enakovredna v skladu z določbami člena 33(2) Uredbe (ES) št. 834/2007,

bodisi iz tretje države, katere pravila za pridelavo in preverjanje so bila priznana kot enakovredna Uradnemu programu MAF za zagotavljanje ekološke pridelave na podlagi jamstev in informacij, ki jih je predložil pristojni organ te države v skladu z določbami MAF, in pod pogojem da se uvozijo samo ekološko pridelane sestavine, ki bodo vključene, do največ 5 % proizvodov kmetijskega porekla, v proizvode kategorije D, pripravljene na Novi Zelandiji.“;

12.

v vnosu, ki se nanaša na Republiko Korejo, se točka 2 nadomesti z naslednjim:

„2.

Poreklo: proizvodi kategorije D, predelani v Republiki Koreji z ekološko pridelanimi sestavinami, ki so bile pridelane v Republiki Koreji ali uvožene v Republiko Korejo:

bodisi iz Unije

bodisi iz tretje države, za katero je Republika Koreja priznala, da so bili proizvodi v tej tretji državi pridelani in nadzorovani v skladu s pravili, ki so enakovredna pravilom iz zakonodaje Republike Koreje.“.


PRILOGA II

„PRILOGA V

Image Besedilo slike Image Besedilo slike Image Besedilo slike

PRILOGA III

„PRILOGA VI

Image Besedilo slike Image Besedilo slike

Top