EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1823

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/1823 z dne 10. oktobra 2016 o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah

C/2016/6339

OJ L 283, 19.10.2016, p. 1–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/1823/oj

19.10.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 283/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1823

z dne 10. oktobra 2016

o določitvi obrazcev iz Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (1) ter zlasti člena 51 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev pravilne uporabe Uredbe (EU) št. 655/2014 bi bilo treba določiti več obrazcev.

(2)

V skladu s členom 3 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, je Irska sodelovala pri sprejetju Uredbe (EU) št. 655/2014. Zato Irska sodeluje pri sprejetju te uredbe.

(3)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 21 o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, in brez poseganja v člen 4 navedenega protokola Združeno kraljestvo ni sodelovalo pri sprejetju Uredbe (EU) št. 655/2014. Zato Združeno kraljestvo ne sodeluje pri sprejetju te uredbe.

(4)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola št. 22 o stališču Danske, ki je priložen Pogodbi o Evropski uniji in Pogodbi o delovanju Evropske unije, Danska ne sodeluje pri sprejetju Uredbe (EU) št. 655/2014. Zato Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe.

(5)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, ustanovljenega na podlagi Uredbe (EU) št. 655/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

1.   Obrazec vloge za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov iz člena 8(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi I k tej uredbi.

2.   Obrazec za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov iz člena 19(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi II k tej uredbi.

3.   Obrazec za preklic evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov iz člena 10(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi III k tej uredbi.

4.   Obrazec za izdajo izjave o zamrznitvi sredstev iz člena 25(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi IV k tej uredbi.

5.   Obrazec zahteve za sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov iz člena 27(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi V k tej uredbi.

6.   Obrazec potrdila o prejemu iz člena 29(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi VI k tej uredbi.

7.   Obrazec vloge za pravno sredstvo iz člena 36(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi VII k tej uredbi.

8.   Obrazec za posredovanje odločitve o pravnem sredstvu iz člena 36(5) Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi VIII k tej uredbi.

9.   Obrazec za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu iz člena 37 Uredbe (EU) št. 655/2014 je določen v Prilogi IX k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati 18. januarja 2017.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 10. oktobra 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 189, 27.6.2014, str. 59.


PRILOGA I

Obrazec, ki se uporabi za vlogo za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

(Člen 8(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

Izpolni sodišče

 

Št. zadeve:

 

Sodišče prejelo dne:

(dd. mm. llll)

POMEMBNE INFORMACIJE

PREBERITE NAVODILA NA ZAČETKU VSAKEGA RAZDELKA, KI VAM BODO V POMOČ PRI IZPOLNJEVANJU TEGA OBRAZCA

Jezik

Ta obrazec izpolnite v jeziku sodišča države članice, ki mu pošiljate vlogo. Obrazec v 23 uradnih jezikih Evropske unije je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sl.do in ga je mogoče izpolniti tudi na spletu. Jezikovna različica, ki vam je blizu, vam je lahko v pomoč pri izpolnjevanju obrazca v zahtevanem jeziku. Na spletišču evropskega portala e-pravosodje so na voljo tudi informacije o tem, ali je posamezna država članica navedla, da bo dokumente, ki jih je treba nasloviti na pristojni organ, sprejemala v drugem uradnem jeziku Evropske unije (člen 50(1)(o) Uredbe (EU) št. 655/2014).

Spremni dokumenti

Obrazcu vloge morajo biti priloženi vsi ustrezni spremni dokumenti. Če ste že pridobili sodno odločbo, sklep o sodni poravnavi ali javno listino, priložite tudi kopijo te sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za ugotovitev njene pristnosti.

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Če je v tem obrazcu predvideno dodajanje prostega besedila in če pri izpolnjevanju obrazca na papirju ni dovolj prostora, po potrebi uporabite dodatne liste in vsako stran oštevilčite.

1.   Sodišče

Vlogo za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev) lahko vložite samo, če je sodišče v državi članici, za katero se uporablja Uredba (EU) št. 655/2014. Trenutno se ne uporablja za Dansko in za Združeno kraljestvo.

V tem razdelku morate navesti sodišče, pri katerem želite vložiti vlogo za izdajo naloga za zamrznitev. Pri odločitvi glede izbire sodišča je treba upoštevati podlago za pristojnost sodišča.

Če še niste pridobili sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek, so za izdajo naloga za zamrznitev pristojna sodišča države članice, ki so stvarno pristojna v skladu z veljavnimi predpisi. Med temi predpisi sta zlasti Uredba (EU) št. 1215/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 12. decembra 2012 o pristojnosti in priznavanju ter izvrševanju sodnih odločb v civilnih in gospodarskih zadevah ter Uredba Sveta (ES) št. 4/2009 z dne 18. decembra 2008 o pristojnosti, pravu, ki se uporablja, priznavanju in izvrševanju sodnih odločb ter sodelovanju v preživninskih zadevah. Več informacij v zvezi s pravili o pristojnosti je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu. Seznam možnih podlag za pristojnost je vključen v razdelek 5 tega obrazca.

Za namene Uredbe (EU) št. 655/2014 postopek v glavni stvari zajema vse postopke, katerih cilj je pridobitev izvršljivega naslova za zadevni zahtevek, kot so skrajšani postopki v zvezi s plačilnimi nalogi in postopki, kakršen je „procédure de référé“ (postopek za izdajo začasne odredbe) v Franciji.

Če je dolžnik potrošnik, ki je z vami sklenil pogodbo za namen, ki ga ni mogoče šteti za njegovo poslovno ali poklicno dejavnost, lahko nalog za zamrznitev izdajo zgolj sodišča države članice, v kateri ima dolžnik stalno prebivališče.

Če ste že pridobili sodno odločbo ali sklep o sodni poravnavi, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek, so za izdajo naloga za zamrznitev pristojna sodišča države članice, v kateri je bila izdana sodna odločba ali potrjena ali sklenjena sodna poravnava.

Če ste že pridobili javno listino, so za izdajo naloga za zamrznitev glede zahtevka, navedenega v tej listini, pristojna sodišča, ki so v ta namen določena v državi članici, v kateri je bila ta listina sestavljena.

Ko ugotovite, v kateri državi članici morate vložiti zahtevek, lahko nazive in naslove sodišč, pristojnih za nalog za zamrznitev, poiščete na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-sl.do. Na evropskem portalu e-pravosodje so na voljo tudi nekatere informacije o plačilu sodnih taks v postopkih za pridobitev naloga za zamrznitev v zadevni državi članici.

1.   Sodišče, pri katerem vlagate vlogo

1.1   Naziv:

1.2   Naslov:

1.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država članica (navedite oznako države):

2.   Upnik

Vlogo za izdajo naloga za zamrznitev lahko vložite samo, če imate stalno prebivališče v državi članici, za katero se uporablja Uredba (EU) št. 655/2014. Trenutno se ne uporablja za Dansko in za Združeno kraljestvo.

V tem razdelku morate biti navedeni kot upnik, naveden pa mora biti tudi vaš pravni zastopnik, če ga imate. Zastopanje po odvetniku ali drugem pravnem strokovnjaku ni obvezno.

V nekaterih državah ne zadostuje, da kot naslov navedete zgolj številko poštnega predala (če je na voljo), zato morate navesti ulico in hišno številko ter poštno številko.

2.   Podatki o upniku

2.1   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

2.2   Naslov:

2.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.2.2

Kraj in poštna številka:

2.2.3

Država članica (navedite oznako države):

2.3   Telefon: (*)

2.4   Telefaks: (*)

2.5   E-naslov (če je na voljo):

2.6   Ime upnikovega zastopnika, če obstaja, in kontaktni podatki

2

Priimek in imena:

2.6.2

Naslov

2.6.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.6.2.2

Kraj in poštna številka:

2.6.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

2.6.3

E-naslov (če je na voljo):

2.7   Če je upnik fizična oseba:

2.7.1

Datum rojstva:

2.7.2

Identifikacijska številka ali številka potnega lista (po potrebi in če je na voljo):

2.8   Če je upnik pravna oseba ali drug subjekt s pravno sposobnostjo, da je stranka v postopku v skladu s pravom države članice:

2.8.1

Država pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije (če je država članica, navedite oznako države):

2.8.2

Identifikacijska ali registracijska številka, ali če ta ne obstaja, datum in kraj pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije:

3.   Dolžnik

V tem razdelku morate navesti dolžnika in njegovega pravnega zastopnika, če vam je znan. Zastopanje dolžnika po odvetniku ali drugem pravnem strokovnjaku ni obvezno.

V nekaterih državah ne zadostuje, da kot naslov navedete zgolj številko poštnega predala (če je na voljo), zato morate navesti ulico in hišno številko ter poštno številko.

3.   Podatki o dolžniku

3.1   Priimek in imena (morebitno srednje ime, če vam je znano)/naziv podjetja ali organizacije:

3.2   Naslov:

3.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.3   Telefon: (*)

3.4   Telefaks: (*)

3.5   E-naslov (če je na voljo):

3.6   Ime dolžnikovega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

3.6.1

Priimek in imena:

3.6.2

Naslov

3.6.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.6.2.2

Kraj in poštna številka:

3.6.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.6.3

E-naslov:

3.7   Če je dolžnik fizična oseba in je ta podatek na voljo:

3.7.1

Datum rojstva:

3.7.2

Identifikacijska številka ali številka potnega lista:

3.8   Če je dolžnik pravna oseba ali drug subjekt s pravno sposobnostjo, da je stranka v postopku v skladu s pravom države članice:

3.8.1

Država pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.8.2

Identifikacijska ali registracijska številka, ali če ta ne obstaja, datum in kraj pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije:

4.   Čezmejna narava zadeve

Postopek za nalog za zamrznitev se lahko uporabi samo, če ima zadeva čezmejno naravo. Za namene Uredbe (EU) št. 655/2014 ima zadeva čezmejno naravo v skladu s členom 3 navedene uredbe, če je bančni račun oziroma računi, ki se zamrznejo na podlagi naloga za zamrznitev, v državi članici, ki ni: (a) država članica sodišča, ki obravnava vlogo za izdajo naloga za zamrznitev, ali (b) država članica, v kateri ima upnik stalno prebivališče.

4.   Čezmejna narava zadeve

4.1   Država članica, v kateri ima upnik stalno prebivališče (navedite oznako države):

4.2   Države članice, v katerih so bančni računi (navedite oznake držav):

4.3   Država članica sodišča, ki obravnava vlogo za izdajo naloga za zamrznitev (navedite oznako države):

5.   Pristojnost

Ta razdelek izpolnite samo, če zoper dolžnika še niste pridobili sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek. Če eno od njih imate, nadaljujte v razdelku 6.

V tem razdelku podrobneje pojasnite, zakaj menite, da je sodišče, na katero naslavljate vlogo za izdajo naloga za zamrznitev, pristojno za obravnavo zadeve. Kot je navedeno v razdelku 1, je sodišče pristojno za izdajo naloga za zamrznitev, če ima stvarno pristojnost. V nadaljevanju je seznam možnih podlag za pristojnost.

5.   S čim utemeljujete pristojnost sodišča?

stalno prebivališče dolžnika, ali če je solidarno odgovornih več dolžnikov, enega od dolžnikov

kraj izpolnitve zadevne obveznosti

kraj nastanka škodnega dogodka

dogovor strank o pristojnosti sodišča

stalno prebivališče preživninskega upravičenca

če zahtevek izvira iz dejavnosti podružnice, predstavništva ali druge oblike pravne osebe, kraj sedeža te podružnice, predstavništva ali druge oblike pravne osebe

sedež skrbniškega sklada

če pride do spora o plačilu nadomestila, zahtevanega za reševanje tovora, kraj sedeža sodišča, pristojnega na območju, kjer je tovor bil ali bi lahko bil zasežen

stalno prebivališče zavarovalca, zavarovanca ali upravičenca iz zavarovanja

stalno prebivališče potrošnika

kraj, kjer zaposleni običajno opravlja delo

kraj sedeža podjetja, ki je zaposlilo delavca

kraj nepremičnine

drugo

Opišite vse pomembne elemente, ki potrjujejo pristojnost sodišča, izbranega v točkah od 5.1. do 5.14:

Ali ste že začeli postopek v glavni stvari zoper dolžnika?

Da. Navedite naziv in naslov sodišča (ulica in hišna številka/poštni predal, kraj in poštna številka, država članica), telefonsko številko in e-naslov sodišča, če sta na voljo, ter številko zadeve:

Ne.

Če vlogo za izdajo naloga za zamrznitev vložite pred začetkom postopka v glavni stvari, morate začeti ta postopek in sodišču predložiti dokazilo o takem začetku bodisi v 30 dneh od datuma vložitve vloge bodisi v 14 dneh od datuma izdaje naloga za zamrznitev, kar je pozneje.

6.   Podatki o dolžnikovem bančnem računu

Da bi prihranili čas in stroške, je pomembno, da navedete vse informacije, ki jih imate o dolžnikovem bančnem računu. Če nimate številke dolžnikovega bančnega računa ali računov, zadostuje, če navedete naziv in naslov banke, pri kateri ima dolžnik enega ali več računov, ali številko, kot je BIC, ki omogoča identifikacijo banke. Če pa podatke o dolžnikovem bančnem računu ali računih (npr. številko računa ali IBAN) imate, jih navedite. Tako se izognete tveganju, da banka ne bi mogla izvršiti naloga za zamrznitev, ker ne bi mogla z gotovostjo identificirati računa ali računov dolžnika. Če lahko navedete samo številko enega od dolžnikovih računov, zamrzniti pa želite tudi še kakšen drug račun, ki ga ima dolžnik pri isti banki (npr. imate samo številko dolžnikovega tekočega računa, zamrzniti pa želite tudi morebitne varčevalne račune, ki jih ima dolžnik pri isti banki), označite okence v točki 6.7.

Če ne veste, pri kateri banki ima dolžnik odprt račun, vendar utemeljeno domnevate, da ima enega ali več računov v določeni državi članici, in ste že pridobili sodno odločbo, sklep o sodni poravnavi ali javno listino, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek, lahko od sodišča, pri katerem vlagate vlogo za izdajo naloga za zamrznitev, zahtevate, naj od informacijskega organa v državi članici, v kateri je odprt račun, zahteva pridobitev informacij, ki so potrebne za identifikacijo banke in dolžnikovega računa oziroma računov v državi članici. V tem primeru nadaljujte v razdelku 7, kjer so podrobneje pojasnjeni pogoji za vložitev take zahteve.

Če že poznate podatke o enem ali več dolžnikovih bančnih računih, vendar utemeljeno domnevate, da ima dolžnik tudi enega ali več drugih računov v določeni državi članici, podatkov o teh računih pa nimate, lahko – v isti vlogi za izdajo naloga za zamrznitev – navedete podatke o dolžnikovem bančnem računu, za katerega veste (v tem primeru izpolnite razdelek 6), in hkrati vložite zahtevo za pridobitev informacij o drugih računih v določeni državi članici (v tem primeru izpolnite tudi razdelek 7).

Zavedati se je treba, da se Uredba (EU) št. 655/2014 ne uporablja za zamrznitev bančnih računov, ki vsebujejo finančne instrumente (člen 4(3) Uredbe).

Če želite zamrzniti račune pri več kot eni banki, v nadaljevanju navedite podatke za vsako zadevno banko. Pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različne liste za vsak bančni račun in vsako stran oštevilčite.

6.   Podatki o dolžnikovem bančnem računu

6.1   Država članica, v kateri se vodi račun (navedite oznako države):

6.2   Številka, na podlagi katere je mogoče identificirati banko, kot je

IBAN:

ali

BIC:

in/ali naziv in naslov banke (ulica in hišna številka/poštni predal, kraj in poštna številka):

6.3   Telefonska številka banke: (**)

6.4   Številka telefaksa banke: (**)

6.5   E-naslov banke (če je na voljo):

6.6   Številke računov, ki naj bi se zamrznili, če so na voljo:

6.7   Ali bi bilo treba zamrzniti še kakšen drug račun, ki ga ima dolžnik pri isti banki?

Da.

Ne.

6.8   Druge podrobnosti o vrsti računa, če so na voljo:

7.   Zahteva za pridobitev informacij o računu

Če nimate informacij o banki, pri kateri ima dolžnik odprt enega ali več računov, niti številke računa, v državi članici pa ste že pridobili izvršljivo sodno odločbo, sodno poravnavo ali javno listino, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek, lahko preko sodišča zahtevate, naj informacijski organ države članice, za katero utemeljeno domnevate, da ima dolžnik v njej enega ali več računov, poskuša pridobiti potrebne informacije.

Zavedati se je treba, da lahko zahtevo za pridobitev informacij o računu vložite samo za račune, ki se vodijo v državi članici, za katero se uporablja Uredba (EU) št. 655/2014. Trenutno se ne uporablja za Dansko in za Združeno kraljestvo.

Praviloma je zahteva za pridobitev informacij o računu na voljo samo za sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine, ki so že izvršljive.

Če še niso izvršljive, je mogoče informacije o računu zahtevati samo, če so izpolnjeni dodatni pogoji. V skladu s členom 14(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 so navedeni pogoji naslednji: znesek, ki naj se zamrzne, je glede na ustrezne okoliščine precejšen, upnik pa je predložil zadostne dokaze, na podlagi katerih je sodišče ugotovilo, da so informacije o računu nujno potrebne, ker obstaja tveganje, da bo brez informacij o računu poznejša izvršitev upnikovega zahtevka zoper dolžnika verjetno ogrožena in bi se lahko zaradi tega finančno stanje upnika bistveno poslabšalo. Če izpolnjujete zgornje pogoje, navedite ustrezne informacije v točki 10.2.

Pomembno je, da v zahtevi utemeljite, zakaj utemeljeno domnevate, da ima dolžnik v določeni državi članici enega ali več računov, in sodišču zagotovite vse razpoložljive pomembne informacije o dolžniku in računu ali računih, ki naj se zamrznejo. Zavedati se je treba, da lahko ta postopek traja nekaj časa in da se vam za informacije lahko zaračuna taksa.

Če želite zamrzniti račune v več kot eni državi članici, v nadaljevanju navedite informacije za vsako zadevno državo članico (pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različne liste in vsako stran oštevilčite).

7.   Zahteva za pridobitev informacij o računu

Imam sodno odločbo, sodno poravnavo ali javno listino, ki določa, da mora dolžnik poplačati moj zahtevek, in zahtevam, naj informacijski organ države članice, v kateri je bančni račun, poskuša pridobiti informacije, ki so potrebne za identifikacijo bank in dolžnikovih računov.

7.2   Država članica, v kateri so domnevno računi (navedite oznako države):

7.3   Pojasnite, zakaj utemeljeno domnevate, da ima dolžnik enega ali več računov v navedeni državi članici (označite ustrezna okenca):

Dolžnik ima v navedeni državi članici stalno prebivališče. Navedite ustrezne podrobnosti.

Dolžnik v navedeni državi članici dela ali opravlja poklicno dejavnost. Navedite ustrezne podrobnosti.

Dolžnik ima v navedeni državi članici premoženje. Navedite ustrezne podrobnosti.

Drugo. Pojasnite:

7.4   Sodna odločba, sodna poravnava ali javna listina, ki določa, da mora dolžnik poplačati moj zahtevek, je izvršljiva:

Da.

Ne. V točki 10.2 navedite dodatne informacije, ki utemeljujejo nujno potrebo po informacijah o računu.

8.   Veljavna sodna odločba, sodna poravnava ali javna listina

Ta razdelek izpolnite samo, če ste že pridobili sodno odločbo, sklep o sodni poravnavi ali javno listino, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek. V nasprotnem primeru nadaljujte v razdelku 9.

Zavedati se je treba, da mora biti znesek, naveden v točki 8.8, običajno enak znesku, določenemu v sodni odločbi, sodni poravnavi ali javni listini. Če pa je dolžnik del svojega dolga že poplačal in se zahteva samo preostali znesek, je treba v točki 8.8 navesti ta znesek in morebitne pripadajoče obresti. Če je dolžnik del svojega dolga že poplačal in se zahteva samo preostali znesek, potrdite – tako da označite ustrezno okence v točki 8.9.2.1 –, ali zahtevate tudi neplačane obresti od dela dolga, ki ga je dolžnik že poplačal (v tem primeru pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različne liste za zahtevane obresti od dela dolga, ki ga je dolžnik že poplačal (točka 8.8.1), in vsako stran oštevilčite).

Priložite kopijo sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki izpolnjuje pogoje, potrebne za ugotovitev njene pristnosti.

8.   Podrobnosti v zvezi z veljavno sodno odločbo, sodno poravnavo ali javno listino

8.1   Naziv sodišča/drugega organa:

8.2   Naslov:

8.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

8.2.2

Kraj in poštna številka:

8.2.3

Država članica (navedite oznako države):

8.3   Telefon: (***)

8.4   Telefaks: (***)

8.5   E-naslov: (***)

8.6   Datum sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine:

(dd. mm. llll)

8.7   Valuta zneska, dodeljenega v sodni odločbi, sodni poravnavi ali javni listini:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

8.8   Znesek:

8.8.1

Glavnica zneska, dodeljenega v sodni odločbi, sodni poravnavi ali javni listini:

8.8.1.1

Po potrebi (1) navedite neplačani del glavnice dodeljenega zneska:

8.8.1.2

Po potrebi (1) navedite plačani del glavnice dodeljenega zneska:

8.8.2

Obresti, po potrebi:

8.8.2.1

Obresti:

8.8.2.1.1

V sodni odločbi, sodni poravnavi ali javni listini niso določene

8.8.2.1.2

V sodni odločbi, sodni poravnavi ali javni listini so določene, kot sledi:

8.8.2.1.2.1

Zapadle obresti od:

(datum (dd. mm. llll) ali dogodek) do

(datum (dd. mm. llll) ali dogodek) (2).

8.8.2.1.2.2

Končni znesek:

ali

8.8.2.1.2.3

Metoda izračuna obresti (3)

8.8.2.1.2.3.1

Obrestna mera: … %, izračunana (označite ustrezno okence) ☐ dnevno ☐ mesečno ☐ letno ☐ drugo (navedite):

8.8.2.1.2.3.2

Obrestna mera: … % nad referenčno obrestno mero (ECB/referenčna obrestna mera nacionalne centralne banke: …), izračunana (označite ustrezno okence) ☐ dnevno ☐ mesečno ☐ letno ☐ drugo (navedite):

v veljavi od:

(datum (dd. mm. llll) ali dogodek)

8.8.2.2

Zakonske obresti (če se uporabljajo zakonske obresti) se izračunajo v skladu z (navedite ustrezni zakon):

8.8.2.2.1

Zapadle obresti od:

(datum (dd. mm. llll) ali dogodek) do

(datum (dd. mm. llll) ali dogodek) (4).

8.8.2.2.2

Metoda izračuna obresti (5)

8.8.2.2.2.1

Obrestna mera: … %

8.8.2.2.2.2

Obrestna mera: … % nad referenčno obrestno mero (ECB/referenčna obrestna mera nacionalne centralne banke: …)

v veljavi od:

(datum (dd. mm. llll) ali dogodek)

8.8.2.2.2.2.1

Prvi datum zadevnega polletja, v katerem dolžnik zamudi s plačili

8.8.2.2.2.2.2

Drug dogodek (navedite)

8.8.2.3

Kapitalizacija obresti (če se obresti kapitalizirajo, navedite podrobnosti):

8.8.3

Stroški pridobitve sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, kolikor je bilo ugotovljeno, da jih mora kriti dolžnik:

Ne.

Da. Navedite vrsto stroškov in znesek:

sodne takse:

honorarji odvetnika:

stroški vročanja pisanj:

Drugo. Pojasnite:

8.8.3.1

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

8.9   Potrjujem, da sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine:

8.9.1

dolžnik še ni izvršil

8.9.2

dolžnik še ni izvršil v celoti in da je znesek, naveden v točki 8.8, neporavnani znesek (v tem primeru izpolnite tudi točko 8.9.2.1 spodaj).

8.9.2.1

Če je dolžnik že poplačal del svojega dolga in se zahteva samo preostali znesek, potrdite, ali zahtevate tudi neplačane obresti od dela dolga, ki ga je dolžnik že poplačal:

Ne, ne zahtevam obresti od dela dolga, ki ga je dolžnik že poplačal.

Da, zahtevam tudi neplačane obresti od dela dolga, ki ga je dolžnik že poplačal. V tem primeru pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različne liste za zahtevane obresti od dela dolga, ki ga je dolžnik že poplačal (točka 8.8.1), in vsako stran oštevilčite.

9.   Znesek in utemeljitev zahtevka (ne izpolnjujte, če ste izpolnili razdelek 8)

Če še niste pridobili sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek, se lahko nalog za zamrznitev odobri samo, če predstavite ustrezna dejstva, razumno podprta z dokazi, in sodišče prepričate, da boste z vašim zahtevkom zoper dolžnika verjetno uspeli v znesku, za katerega zahtevate nalog (člen 7(2) Uredbe (EU) št. 655/2014). Dokaze navedite v razdelku 12 tega obrazca.

Če zahtevate izdajo naloga za zamrznitev v znesku, ki je nižji od zneska glavnice zahtevka, na primer ker ste za del svojega zahtevka že prejeli kako drugo varščino, mora biti v točki 9.1 naveden nižji znesek (in po potrebi obresti od navedenega zneska).

9.   Znesek in utemeljitev zahtevka

9.1   Znesek glavnice zahtevka:

9.2   Ali se obresti zahtevajo?

Ne.

Da.

Če je odgovor pritrdilen, ali so obresti:

pogodbene obresti (v tem primeru nadaljujte v točki 9.2.1)

zakonske obresti (v tem primeru nadaljujte v točki 9.2.2)

9.2.1   V primeru pogodbenih obresti

(1)

obrestna mera znaša

… %, izračunana (označite ustrezno okence) ☐ dnevno ☐ mesečno ☐ letno ☐ drugo (navedite):

… % nad referenčno obrestno mero (ECB/referenčna obrestna mera nacionalne centralne banke: …), izračunana (označite ustrezno okence) ☐ dnevno ☐ mesečno ☐ letno ☐ drugo (navedite):

drugo. Pojasnite:

(2)

obresti zapadejo

(datum (dd. mm. llll))

9.2.2   V primeru zakonskih obresti

obresti zapadejo

(datum (dd. mm. llll))

izračunajo se v skladu z (navedite ustrezni zakon):

9.3   Znesek pogodbenih kazni:

9.4   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

9.5   Opišite zadevne okoliščine, na katerih temelji zahtevek zoper dolžnika (vključno z zahtevanimi obrestmi, kjer je ustrezno):

10.   Razlogi za vložitev vloge za izdajo naloga za zamrznitev

Nalog za zamrznitev se lahko odobri samo, če predstavite ustrezna dejstva, da vaš zahtevek nujno potrebuje sodno varstvo in da bo izvršitev obstoječe ali prihodnje sodne odločbe ali drugega izvršljivega naslova zoper dolžnika brez naloga za zamrznitev lahko ovirana ali precej otežena, ker obstaja dejansko tveganje, da bi lahko dolžnik, še preden bi vam uspelo doseči izvršitev obstoječe ali prihodnje sodne odločbe ali drugega izvršljivega naslova, porabil, prikril ali uničil svoja sredstva, ki jih ima na računu, za katerega se zahteva zamrznitev, oziroma jih prodal pod ceno ali v neobičajnem obsegu ali na neobičajen način (uvodna izjava 14 v povezavi s členom 7 Uredbe (EU) št. 655/2014).

10.   Razlogi za vložitev vloge za izdajo naloga za zamrznitev

10.1   Pojasnite, zakaj je nalog za zamrznitev nujen in zlasti zakaj obstaja dejansko tveganje, da bo brez naloga za zamrznitev poznejša izvršitev vašega zahtevka zoper dolžnika ovirana ali precej otežena (člen 7(1) Uredbe (EU) št. 655/2014):

10.2   Kadar je vložena zahteva za pridobitev informacij o računu (razdelek 7), če sodna odločba, sodna poravnava ali javna listina še ni izvršljiva in je znesek, ki naj se zamrzne, glede na ustrezne okoliščine precejšen, pojasnite, zakaj obstaja tveganje, da bo brez takih informacij o računu poznejša izvršitev vašega zahtevka zoper dolžnika verjetno ogrožena in bi se lahko zaradi tega vaše finančno stanje bistveno poslabšalo (člen 14(1) Uredbe (EU) št. 655/2014):

11.   Varščina

Ta razdelek izpolnite, če zoper dolžnika še niste pridobili sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek, in utemeljeno zahtevate oprostitev zagotovitve varščine.

V primeru, ko upnik še ni pridobil sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, sodišče pred izdajo naloga za zamrznitev od upnika zahteva zagotovitev varščine v znesku, ki zadošča za preprečitev zlorabe postopka in nadomestilo morebitne škode, ki bi jo zaradi naloga za zamrznitev utrpel dolžnik. Sodišče lahko izjemoma opusti zahtevo za varščino, če meni, da glede na okoliščine primera zagotovitev varščine ni primerna (člen 12(1) Uredbe (EU) št. 655/2014).

Kadar je upnik že pridobil sodno odločbo, sklep o sodni poravnavi ali javno listino, lahko sodišče pred izdajo naloga za zamrznitev od upnika zahteva zagotovitev varščine, če meni, da je to glede na okoliščine primera potrebno in ustrezno, na primer če sodna odločba zaradi še nerešene pritožbe še ni izvršljiva ali je le začasno izvršljiva (člen 12(2) Uredbe (EU) št. 655/2014).

11.   Razlogi za oprostitev zagotovitve varščine

Če menite, da bi morali biti oproščeni zagotovitve varščine v skladu s členom 12(1) Uredbe (EU) št. 655/2014, navedite razloge:

12.   Dokazi

V tem razdelku navedite vse dokaze, predložene v podporo vlogi za izdajo naloga za zamrznitev.

Predložiti morate zadostne dokaze, na podlagi katerih sodišče, pri katerem vlagate vlogo za izdajo naloga za zamrznitev, ugotovi, da je ukrep zavarovanja v obliki naloga za zamrznitev nujen, ker obstaja dejansko tveganje, da bo brez takega ukrepa poznejša izvršitev vašega zahtevka zoper dolžnika ovirana ali precej otežena (člen 7(1) Uredbe (EU) št. 655/2014).

Če še niste pridobili sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek, morate v skladu s členom 7(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 predložiti tudi zadostne dokaze, na podlagi katerih sodišče ugotovi, da boste verjetno uspeli v glavni stvari zahtevka zoper dolžnika (glej razdelek 9 tega obrazca).

12.   Seznam dokazov

Navedite vse dokaze v podporo svoji vlogi za izdajo naloga za zamrznitev, vključno z dokazi v podporo vašemu zahtevku zoper dolžnika (če še niste pridobili sodne odločbe, sklepa o sodni poravnavi ali javne listine, ki določa, da mora dolžnik poplačati vaš zahtevek), in nujni potrebi po nalogu za zamrznitev:

13.   Druga sodišča, pri katerih je vložena vloga za odobritev ukrepov zavarovanja

V tem razdelku navedite, ali ste zahtevali ali dosegli kakršen koli ukrep zavarovanja na podlagi nacionalnega prava, ki ima enak učinek kot nalog za zamrznitev. Če tak enakovredni nacionalni nalog pridobite pozneje med postopkom za izdajo naloga za zamrznitev, morate v skladu s členom 16 Uredbe (EU) št. 655/2014 obvestiti sodišče, pri katerem ste vložili vlogo za izdajo naloga za zamrznitev.

13.   Podrobnosti o morebitnih pridobljenih ali zahtevanih nacionalnih ukrepih zavarovanja

13.1   Ali ste vložili vlogo za izdajo enakovrednega nacionalnega naloga zoper istega dolžnika in za isti zahtevek?

Ne.

Da. Navedite podrobnosti o vlogi in njenem stanju v točkah 13.2–13.6.

13.2   Naziv sodišča ali drugega organa:

13.3   Naslov sodišča ali drugega organa

13.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

13.3.2

Kraj in poštna številka:

13.3.3

Država članica (navedite oznako države):

13.4   Referenčna številka vloge:

13.5   Ali ste že pridobili nacionalni nalog?

Da. Navedite, v kakšnem obsegu je bil izvršen:

Ne.

13.6   Ali je bila vaša vloga zavrnjena kot nedopustna ali neutemeljena?

Da. Navedite ustrezne podrobnosti:

Ne.

14.   Upnikov bančni račun

Navedete lahko svoj bančni račun, ki se uporabi za morebitno dolžnikovo prostovoljno plačilo zahtevka (člen 8(2)(n) Uredbe (EU) št. 655/2014).

14.   Podatki o upnikovem bančnem računu

14.1   Številka upnikovega bančnega računa:

14.2   Naziv in naslov banke (ulica in hišna številka/poštni predal, kraj in poštna številka, država (če gre za državo članico, navedite oznako države)):

15.   Datum in podpis

Preverite, ali ste jasno zapisali svoje ime ter ali ste vlogo na zadnji strani podpisali in datirali.

Zahtevam, naj sodišče na podlagi moje vloge izda nalog za zamrznitev zoper dolžnika.

Izjavljam, da so informacije, ki jih navajam v tej vlogi, po mojem vedenju resnične in popolne ter da se zavedam, da imajo lahko vse namerno neresnične ali nepopolne navedbe pravne posledice po pravu države članice, v kateri se vloži vloga, ali da lahko zanje odgovarjam v skladu s členom 13 Uredbe (EU) št. 655/2014.

Zahtevam pridobitev informacij o dolžnikovem računu (to okence označite samo, če podajate zahtevo za pridobitev informacij o računu in ste zato izpolnili razdelek 7 tega obrazca).

Če so bili dodani dodatni listi, navedite skupno število strani in vsako stran oštevilčite:

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Ime, podpis in/ali žig:


(*)  Neobvezno.

(**)  Neobvezno.

(***)  Neobvezno.

(1)  Izpolni se, če upnik v primeru, da je dolžnik že poplačal del svojega dolga in se zahteva samo preostali znesek, zahteva tudi neplačane obresti od dela dolga, ki ga je dolžnik že poplačal.

(2)  Če je obdobij več, navedite podatke za vsa obdobja.

(3)  Če za različna obdobja veljajo različne obrestne mere, pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različneliste in vsako stran oštevilčite.

(4)  Če je obdobij več, navedite podatke za vsa obdobja.

(5)  Če za različna obdobja veljajo različne obrestne mere, pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različneliste in vsako stran oštevilčite.


PRILOGA II

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov – del A

(Člen 19(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Opomba: ta del obrazca je treba poslati bankam, dolžniku in upniku.

Če evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev) zadeva račune v več kot eni banki, je treba za vsako banko izpolniti svoj izvod dela A naloga za zamrznitev. V takem primeru morajo biti v izvodih dela A naloga za zamrznitev, ki ju je treba predložiti dolžniku in upniku, v razdelku 5 navedeni podatki vseh zadevnih bank.

1.   Sodišče izvora

1.1   Naziv:

1.2   Naslov:

1.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država članica (navedite oznako države):

1.3   Telefon:

1.4   Telefaks:

1.5   E-naslov:

2.   Upnik

2.1   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

2.2   Naslov:

2.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.2.2

Kraj in poštna številka:

2.2.3

Država članica (navedite oznako države):

2.3   Telefon (če je na voljo):

2.4   Telefaks (če je na voljo):

2.5   E-naslov (če je na voljo):

2.6   Ime upnikovega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

2.6.1

Priimek in imena:

2.6.2

Naslov:

2.6.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.6.2.2

Kraj in poštna številka:

2.6.2.3

Država (če je država članica, navedite oznako države):

2.6.3

E-naslov:

2.7   Če je upnik fizična oseba:

2.7.1

Datum rojstva:

2.7.2

Identifikacijska številka ali številka potnega lista (po potrebi in če je na voljo):

2.8   Če je upnik pravna oseba ali drug subjekt s pravno sposobnostjo, da je stranka v postopku v skladu s pravom države članice:

2.8.1

Država pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije (če je država članica, navedite oznako države):

2.8.2

Identifikacijska ali registracijska številka, ali če ta ne obstaja, datum in kraj pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije:

3.   Dolžnik

3.1   Priimek in imena (morebitno srednje ime, če vam je znano)/naziv podjetja ali organizacije:

3.2   Naslov:

3.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država (če je država članica, navedite oznako države):

3.3   Telefon (če je na voljo):

3.4   Telefaks (če je na voljo):

3.5   E-naslov (če je na voljo):

3.6   Ime dolžnikovega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

3.6.1

Priimek in imena:

3.6.2

Naslov:

3.6.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.6.2.2

Kraj in poštna številka:

3.6.2.3

Država (če je država članica, navedite oznako države):

3.6.3

E-naslov:

3.7   Če je dolžnik fizična oseba in je ta podatek na voljo:

3.7.1

Datum rojstva:

3.7.2

Identifikacijska številka ali številka potnega lista:

3.8   Če je dolžnik pravna oseba ali drug subjekt s pravno sposobnostjo, da je stranka v postopku v skladu s pravom države članice, in če so te informacije na voljo:

3.8.1

Država pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije (če je država članica, navedite oznako države):

3.8.2

Identifikacijska ali registracijska številka, ali če ta ne obstaja, datum in kraj pridobitve pravne osebnosti, ustanovitve ali registracije:

4.   Datum in referenčna številka naloga za zamrznitev

4.1   Datum (dd. mm. llll) naloga za zamrznitev:

4.2   Referenčna številka naloga za zamrznitev:

5.   Bančni računi, ki se zamrznejo  (1)

5.1   Naziv banke, ki jo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov zadeva:

5.2   Naslov banke:

5.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

5.2.2

Kraj in poštna številka:

5.2.3

Država članica (navedite oznako države):

5.3   Številke računov (navedite številke IBAN, če so na voljo):

5.3.1

Ali je upnik v svoji vlogi navedel številke računov?

Da, navedene so bile naslednje številke računov:

Ne.

5.3.1.1

Če je upnik v svoji vlogi navedel številke računov, ali bi bilo treba zamrzniti še kakšen drug račun, ki ga ima dolžnik pri isti banki?

Da.

Ne.

5.3.2

Ali je bila številka računa pridobljena na podlagi zahteve v skladu s členom 14 Uredbe (EU) št. 655/2014 in jo je po potrebi mogoče pridobiti od informacijskega organa v državi članici izvršitve v skladu s členom 24(4)(a) navedene uredbe?

Da. Kontaktni podatki informacijskega organa:

Ne.

6.   Znesek, ki se zamrzne

6.1   Skupni znesek, ki se zamrzne:

6.2   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

Banki iz razdelka 5 zgoraj se odredi izvedba naloga za zamrznitev v skladu s členom 24 Uredbe (EU) št. 655/2014.

Elektronska različica obrazca za izjavo o zamrznitvi sredstev, ki jo je treba izdati po izvedbi naloga za zamrznitev (člen 25 Uredbe), je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sl.do in jo je mogoče izpolniti tudi na spletu. Nadaljnja navodila glede izjave o zamrznitvi sredstev so na voljo v navedenem obrazcu.

(Po potrebi izpolnite) Če to zahteva dolžnik in če je dovoljeno po pravu države članice izvršitve ter če v zvezi z zadevnim računom ni nasprotujočih si nalogov (člen 24(3) Uredbe (EU) št. 655/2014), je banka pooblaščena, da sprosti zamrznjena sredstva in jih do zneska, navedenega v razdelku 6 zgoraj, prenese na naslednji račun, ki ga je navedel upnik:

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Žig, podpis in/ali kakršna koli druga potrditev verodostojnosti sodišča:

Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov – del B

(Člen 19(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. Maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

Opomba: ta del B obrazca se ne sme poslati bankam. Priložiti ga je treba samo različici evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev), poslani dolžniku in upniku. Ne glede na število bank je treba izpolniti samo en izvod dela B.

7.   Opis vsebine zadeve in utemeljitve sodišča za izdajo naloga za zamrznitev:

8.   Podrobnosti zneska, ki se zamrzne (dopolnitev razdelka 6 dela A obrazca naloga za zamrznitev)

8.1   Skupni znesek, ki se zamrzne:

8.1.1

Znesek glavnice:

8.1.2

Obresti:

8.1.3

Stroški pridobitve sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine, če jih mora kriti dolžnik (člen 15(2) Uredbe (EU) št. 655/2014):

8.2   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

9.   Varščina, ki jo zagotovi upnik

9.1   Ali je sodišče od upnika zahtevalo zagotovitev varščine?

Da. Navedite znesek in opišite varščino, ki jo je zagotovil upnik:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

Ne. Če nalog za zamrznitev ni odobren na podlagi sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine, pojasnite, zakaj upniku ni bilo treba zagotoviti varščine:

10.   Začetek postopka v glavni stvari (po potrebi izpolnite)

Upnik je vložil vlogo za izdajo naloga za zamrznitev pred začetkom postopka v glavni stvari. V skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 655/2014 se nalog za zamrznitev prekliče ali se njegova izvršitev ustavi, če upnik ne začne postopka v glavni stvari in temu sodišču ne predloži dokazila o takem začetku postopka do

(dd. mm. llll).

Sodišče lahko ta rok na zahtevo dolžnika tudi podaljša, na primer zato, da strankama omogoči dogovor o poravnavi zahtevka.

11.   Prevodi (po potrebi izpolnite)

Navedite dokumente, ki jih je upnik predložil sodišču za pridobitev naloga za zamrznitev in ki jim mora biti ob vročitvi dolžniku priložen prevod ali transliteracija v skladu z drugim stavkom člena 49(1) Uredbe (EU) št. 655/2014:

12.   Stroški  (*)

12.1   Dolžnik mora kriti naslednje stroške postopka za pridobitev naloga za zamrznitev:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

13.   Pomembne informacije za upnika (po potrebi označite ustrezna okenca)

Po pravu sodišča, ki izdaja nalog, je upnik odgovoren za:

začetek izvršitve naloga za zamrznitev;

posredovanje naloga za zamrznitev (del A) in praznega standardnega obrazca za izjavo o zamrznitvi sredstev v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 655/2014 pristojnemu organu države članice izvršitve v skladu s členom 23(3) navedene uredbe;

sprožitev postopka vročitve dolžniku v skladu s členom 28(2), (3) ali (4) Uredbe (EU) št. 655/2014.

14.   Pomembne informacije za dolžnika

Če menite, da ta nalog za zamrznitev ali njegova izvršitev ni upravičena, imate na voljo več pravnih sredstev (glej seznam v točkah 14.1–14.5). Obrazec vloge za pravno sredstvo v 23 uradnih jezikih Evropske unije je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sl.do in ga je mogoče izpolniti tudi na spletu. V navedeni obliki so na voljo tudi dodatne smernice o pravnih sredstvih.

V skladu s členom 38(1)(a) Uredbe (EU) št. 655/2014 imate pravico zahtevati sprostitev zamrznjenih sredstev, če zagotovite ustrezno drugačno varščino (npr. v obliki varnostnega pologa, bančnega jamstva ali hipoteke). V skladu s členom 38(1)(b) navedene uredbe imate tudi pravico zahtevati ustavitev izvrševanja naloga za zamrznitev, če zagotovite ustrezno drugačno varščino.

Poleg tega se lahko v skladu s členom 33(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 na podlagi vaše vloge, naslovljene na sodišče države članice, v kateri je bil nalog za zamrznitev izdan, odločitev o varščini, ki jo mora upnik zagotoviti v skladu s členom 12 navedene uredbe, ponovno pregleda, če niso bili izpolnjeni pogoji ali zahteve iz navedenega člena.

14.1   Pri pristojnem sodišču države članice, v kateri je bil izdan nalog za zamrznitev, lahko zahtevate preklic ali spremembo naloga za zamrznitev, če menite, da:

pogoji ali zahteve za izdajo naloga za zamrznitev iz Uredbe (EU) št. 655/2014 niso bili izpolnjeni (člen 33(1)(a)).

14.2   Pri pristojnem sodišču države članice, v kateri je bil izdan nalog za zamrznitev, lahko zahtevate preklic ali spremembo naloga za zamrznitev, oziroma kadar je tako določeno v nacionalnem pravu, pri pristojnem izvršitvenem organu v državi članici, kjer je bil vaš bančni račun zamrznjen, zahtevate ustavitev izvršitve, če menite, da (člena 33 in 34 Uredbe (EU) št. 655/2014):

vam nalog za zamrznitev, izjava o zamrznitvi sredstev v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 655/2014 in/ali drugi dokumenti iz člena 28(5) navedene uredbe niso bili vročeni v 14 dneh od zamrznitve vašega računa ali računov,

dokumenti, ki so vam bili vročeni v skladu s členom 28 Uredbe (EU) št. 655/2014, ne izpolnjujejo jezikovnih zahtev iz člena 49(1) navedene uredbe,

zamrznjeni zneski, ki presegajo znesek iz naloga za zamrznitev, niso bili sproščeni v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 655/2014,

je bil zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, v celoti ali delno plačan,

je bil zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, s sodno odločbo o glavni stvari zavrnjen

je bila sodna odločba o glavni stvari ali sklep o sodni poravnavi ali javna listina, katere izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, razveljavljen(-a) ali odpravljen(-a).

14.3   Pri sodišču, ki je izdalo nalog za zamrznitev, lahko zahtevate njegov preklic ali spremembo, če menite, da so se okoliščine, na podlagi katerih je bil nalog za zamrznitev izdan, spremenile (člen 35(1) Uredbe (EU) št. 655/2014).

14.4   Pri pristojnem sodišču, ali kadar tako določa nacionalno pravo, pri pristojnem izvršitvenem organu v državi članici, kjer je bil vaš bančni račun zamrznjen, lahko zahtevate preklic ali spremembo naloga za zamrznitev, če menite da (člen 34 Uredbe (EU) št. 655/2014):

bi bilo treba izvršitev naloga za zamrznitev omejiti, ker bi morali biti nekateri zneski na vašem računu, ki je bil zamrznjen, izvzeti iz zasega v skladu s členom 31(3) Uredbe (EU) št. 655/2014 ali ker zneski, izvzeti iz zasega, niso bili upoštevani ali niso bili ustrezno upoštevani pri izvajanju naloga za zamrznitev v skladu s členom 31(2) navedene uredbe,

bi bilo treba izvršitev naloga za zamrznitev ustaviti, ker je zamrznjeni račun izključen s področja uporabe Uredbe (EU) št. 655/2014,

je treba izvršitev naloga za zamrznitev ustaviti, ker je izvršitev sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine, ki jo je upnik želel zagotoviti z nalogom za zamrznitev, v državi članici izvršitve zavrnjena,

je treba izvršitev naloga za zamrznitev ustaviti, ker je izvršljivost sodne odločbe, katere izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom, v državi članici, kjer je bila sodna odločba izdana, odložena,

je treba izvršitev naloga za zamrznitev ustaviti, ker je v očitnem nasprotju z javnim redom države članice izvršitve (to pravno sredstvo se lahko vloži samo pri sodišču).

14.5   Skupaj z upnikom lahko pri sodišču, ki je izdalo nalog za zamrznitev, zahtevate preklic ali spremembo naloga za zamrznitev oziroma pri pristojnem sodišču države članice izvršitve, ali kadar tako določa nacionalno pravo, pri pristojnem izvršitvenem organu v navedeni državi članici zahtevate omejitev ali ustavitev izvršitve naloga za zamrznitev, če ste se z upnikom dogovorili za poravnavo zahtevka (člen 35(3) Uredbe (EU) št. 655/2014).

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Žig, podpis in/ali kakršna koli druga potrditev verodostojnosti sodišča:


(1)  Če nalog za zamrznitev zadeva račune v več kot eni banki, v tem razdelku v delu A naloga za zamrznitev, ki ga je treba predložiti dolžniku in upniku, navedite podatke vseh zadevnih bank. Pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različne liste in vsako stran oštevilčite.

(*)  Neobvezno.


PRILOGA III

Preklic evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

(Člen 10(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Št. zadeve:

Priložite kopijo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev), ki se preklicuje.

1.   Sodišče, ki preklicuje nalog za zamrznitev

1.1   Naziv:

1.2   Naslov:

1.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država članica (navedite oznako države):

1.3   Telefon:

1.4   Telefaks:

1.5   E-naslov:

2.   Datum in referenčna številka naloga za zamrznitev

2.1   Datum (dd. mm. llll) naloga za zamrznitev:

2.2   Referenčna številka naloga za zamrznitev:

3.   Upnik

3.1   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

3.2   Naslov:

3.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država članica (navedite oznako države):

3.3   Telefon (če je na voljo):

3.4   Telefaks (če je na voljo):

3.5   E-naslov (če je na voljo):

3.6   Ime upnikovega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

3.6.1

Priimek in imena:

3.6.2

Naslov:

3.6.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.6.2.2

Kraj in poštna številka:

3.6.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.6.3

E-naslov:

4.   Dolžnik

4.1   Priimek in imena (morebitno srednje ime, če vam je znano)/naziv podjetja ali organizacije:

4.2   Naslov:

4.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.2.2

Kraj in poštna številka:

4.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

4.3   Telefon (če je na voljo):

4.4   Telefaks (če je na voljo):

4.5   E-naslov (če je na voljo):

4.6   Ime dolžnikovega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

4.6.1

Priimek in imena:

4.6.2

Naslov:

4.6.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.6.2.2

Kraj in poštna številka:

4.6.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

4.6.3

E-naslov:

5.   Preklic naloga za zamrznitev ali ustavitev njegove izvršitve

Sodišče izjavlja, da je priloženi nalog za zamrznitev preklican (njegova izvršitev ustavljena) v skladu s členom 10 Uredbe (EU) št. 655/2014, ker sodišče ni prejelo dokazila o začetku postopka v glavni stvari v naslednjem roku, ki ga je določilo:

(dd. mm. llll).

Nalog za zamrznitev je preklican (njegova izvršitev je ustavljena) od

(dd. mm. llll).

Pristojni organ države članice izvršitve naloga za zamrznitev mora sprejeti potrebne ukrepe za izvedbo preklica (ustavitve izvršitve) naloga za zamrznitev.

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Žig, podpis in/ali kakršna koli druga potrditev verodostojnosti sodišča:


PRILOGA IV

Obrazec, ki se uporabi za izjavo o zamrznitvi sredstev

(Člen 25(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

POMEMBNE INFORMACIJE

To izjavo je treba posredovati sodišču, ki je izdalo nalog, in upniku v skladu s členom 25(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 ali pristojnemu organu države članice izvršitve (razen če jo je izdal ta isti organ) v skladu s členom 25(3) navedene uredbe. Izjavo je treba izdati do konca tretjega delovnega dne po izvedbi evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev). Če banka ali drug subjekt izjave zaradi izjemnih okoliščin ne more izdati v treh delovnih dneh, jo mora izdati čim prej, najpozneje pa do konca osmega delovnega dne po izvedbi naloga za zamrznitev.

Upnik je v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 655/2014 dolžan sprejeti ustrezne ukrepe za sprostitev morebitnega zneska, ki po izvedbi naloga za zamrznitev presega znesek, naveden v nalogu o zamrznitvi. Elektronska različica obrazca, s katerim se zahteva sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov, je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sl.do in jo je mogoče izpolniti tudi na spletu.

Če te izjave ne izda banka, ampak organ, pristojen za izvršitev naloga za zamrznitev, je treba na koncu obrazca (v točki 5.11) navesti naziv, naslov in druge kontaktne podatke navedenega organa.

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Kadar je v tem obrazcu predviden vnos prostega besedila, po potrebi uporabite dodatne liste, če pri izpolnjevanju obrazca na papirju ni dovolj prostora, in vsako stran oštevilčite.

1.   Sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev

1.1   Naziv:

1.2   Naslov:

1.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država članica (navedite oznako države):

1.3   Telefon: (*)

1.4   Telefaks: (*)

1.5   E-naslov (če je na voljo):

2.   Nalog za zamrznitev

2.1   Datum (dd. mm. llll) naloga za zamrznitev:

2.2   Referenčna številka naloga za zamrznitev:

2.3   Skupni znesek, ki se zamrzne glede na nalog za zamrznitev:

2.4   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

3.   Upnik

3.1   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

3.2   Naslov:

3.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država članica (navedite oznako države):

3.3   Telefon: (*)

3.4   Telefaks: (*)

3.5   E-naslov (če je na voljo):

4.   Dolžnik

4.1   Priimek in imena (morebitno srednje ime, če vam je znano)/naziv podjetja ali organizacije:

4.2   Naslov:

4.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.2.2

Kraj in poštna številka:

4.2.3

Država (če je država članica, navedite oznako države):

4.3   Telefon: (*)

4.4   Telefaks: (*)

4.5   E-naslov (če je na voljo):

5.   Zamrznjena sredstva

5.1   Naziv banke:

5.2   Naslov banke:

5.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

5.2.2

Kraj in poštna številka:

5.2.3

Država članica (navedite oznako države):

5.3   Telefon:

5.4   Telefaks:

5.5   E-naslov:

5.6   Ali so bila sredstva zamrznjena na podlagi naloga za zamrznitev, navedenega v razdelku 2 zgoraj?

Da. Če je odgovor pritrdilen, nadaljujte v točkah 5.7–5.10.

Ne. Pojasnite, zakaj sredstva niso bila zamrznjena (označite ustrezna okenca):

ni bilo mogoče z gotovostjo identificirati računa

računa, ki se lahko zamrzne na podlagi Uredbe (EU) št. 655/2014, ni bilo mogoče identificirati

na računih ni sredstev

zadevni račun je skupni ali imenski račun in ga v skladu s pravom države članice izvršitve ni mogoče zamrzniti

zneski na računu so po nacionalnem pravu izvzeti iz zasega

zneski na računu so zamrznjeni v skladu z drugimi ukrepi zavarovanja. Pojasnite:

drugo. Pojasnite:

5.7   Zamrznjeni znesek (če je znesek zamrznjen v več valutah, navedite zneske, ki so zamrznjeni v vsaki posamezni valuti sredstev):

5.8   Valuta (po potrebi označite več okenc):

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

5.9   Če je bil ob izvajanju naloga za zamrznitev iz razdelka 2 zgoraj zamrznjen znesek, ki je nižji od zneska, navedenega v nalogu za zamrznitev, navedite, zakaj ni bil zamrznjen celotni znesek (označite ustrezna okenca):

na računih ni dovolj sredstev

zadevni račun je skupni ali imenski račun, obseg zamrznitve takih računov pa je omejen s pravom države članice izvršitve

nekateri zneski na računu so po nacionalnem pravu izvzeti iz zasega

nekateri zneski na računu so zamrznjeni v skladu z drugimi ukrepi zavarovanja. Pojasnite:

drugo. Pojasnite:

5.10   Datum izvedbe naloga za zamrznitev

(dd. mm. llll).

5.11   (Po potrebi izpolnite) Če te izjave ne izdaja banka, ampak subjekt, odgovoren za izvršitev naloga za zamrznitev, naziv in naslov tega subjekta (ulica in hišna številka/poštni predal, kraj in poštna številka, država članica) ter telefonska številka, številka telefaksa in e-naslov:

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Podpis in/ali žig:


(*)  Neobvezno


PRILOGA V

Zahteva za sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov

(Člen 27(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

POMEMBNE INFORMACIJE

To zahtevo mora upnik po najhitrejši možni poti predložiti pristojnemu organu države članice izvršitve, v kateri je prišlo do presežka. Seznam pristojnih organov na podlagi Uredbe (EU) št. 655/2014 je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-sl.do. Vlogo je treba vložiti do konca tretjega delovnega dne po prejemu katere koli izjave v skladu s členom 25 Uredbe (EU) št. 655/2014, ki dokazuje presežek.

Jezik

Ta obrazec izpolnite v jeziku pristojnega organa, ki mu pošiljate zahtevo. Obrazec v 23 uradnih jezikih Evropske unije je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sl.do in ga je mogoče izpolniti tudi na spletu. Jezikovna različica, ki vam je blizu, vam je lahko v pomoč pri izpolnjevanju obrazca v zahtevanem jeziku. Na spletišču evropskega portala e-pravosodje so na voljo tudi informacije o tem, ali je posamezna država članica navedla, da bo dokumente, ki jih je treba na pristojni organ nasloviti na podlagi navedene uredbe, sprejemala v drugem uradnem jeziku Evropske unije (člen 50(1)(o) Uredbe (EU) št. 655/2014).

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

1.   Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov

1.1   Sodišče, ki je izdalo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev)

1.1.1

Naziv:

1.1.2

Naslov:

1.1.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.1.2.3

Država članica (navedite oznako države):

1.2   Datum (dd. mm. llll) naloga za zamrznitev:

1.3   Referenčna številka naloga za zamrznitev:

1.4   Skupni znesek, ki se zamrzne glede na nalog za zamrznitev:

1.5   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

2.   Upnik

2.1   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

2.2   Naslov:

2.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.2.2

Kraj in poštna številka:

2.2.3

Država članica (navedite oznako države):

2.3   Telefon: (*)

2.4   Telefaks: (*)

2.5   E-naslov (če je na voljo):

3.   Dolžnik

3.1   Priimek in imena (morebitno srednje ime, če vam je znano)/naziv podjetja ali organizacije:

3.2   Naslov:

3.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.3   Telefon: (*)

3.4   Telefaks: (*)

3.5   E-naslov (če je na voljo):

4.   Pristojni organ države članice izvršitve, na katerega je naslovljena zahteva

4.1   Naziv:

4.2   Naslov:

4.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.2.2

Kraj in poštna številka:

4.2.3

Država članica (navedite oznako države):

5.   Zahteva za sprostitev presežnih zamrznjenih zneskov

5.1   Izjava, podana v skladu s členom 25(1) Uredbe (EU) št. 655/2014, ki dokazuje, da zamrznjeni znesek presega znesek, naveden v nalogu za zamrznitev (točka 1.4), je bila prejeta

(dd. mm. llll).

5.2   Izjava dokazuje, da je bil presežni znesek zamrznjen v naslednji banki

5.2.1

Naziv banke, ki jo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov zadeva:

5.2.2

Naslov banke:

5.2.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

5.2.2.2

Kraj in poštna številka:

5.2.2.3

Država članica (navedite oznako države):

5.2.3

Telefon: (**)

5.2.4

Telefaks: (**)

5.2.5

E-naslov (če je na voljo):

5.3   Zahtevam, naj organ, naveden v razdelku 4 zgoraj, sprejme ukrepe za sprostitev naslednjega zneska, za katerega je bil presežen znesek, naveden v nalogu za zamrznitev:

5.4   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Ime, podpis in/ali žig:


(*)  Neobvezno.

(**)  Neobvezno.


PRILOGA VI

Potrdilo o prejemu

(Člen 29(2) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

POMEMBNE INFORMACIJE

To potrdilo o prejemu je treba organu, upniku ali banki, ki je dokumente posredovala, poslati do konca delovnega dne po dnevu prejema dokumentov in na najhitrejši mogoč način.

Glede jezika posredovanih dokumentov veljajo zahteve iz Uredbe (EU) št. 655/2014, vključno s členom 10(2), členom 23(4) in členom 49.

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

1.   Sodišče ali organ, ki je prejel dokumente

1.1   Naziv:

1.2   Naslov:

1.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država članica (navedite oznako države):

1.3   Telefon:

1.4   Telefaks:

1.5   E-naslov:

1.6   Referenčne številke dokumentov, če obstajajo, ki jih je dodelilo sodišče ali organ, ki je prejel dokumente:

2.   Sodišče ali organ, naveden v razdelku 1 zgoraj, je v skladu z Uredbo (EU) št. 655/2014 dne

(dd. mm. llll) prejel naslednje dokumente (navedite prejemno referenčno številko dokumenta, če obstaja):

obrazec za preklic (člen 10(2) Uredbe)

zahtevo po informacijah (člen 14(3) Uredbe)

informacije o računu (člen 14(6) Uredbe)

del A evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev) in prazen standardni obrazec za izjavo (člen 23(3) Uredbe)

izjavo o zamrznitvi sredstev (člen 25(2) ali (3) Uredbe)

nalog za zamrznitev in druge dokumente iz člena 28(3) Uredbe (navedite):

odločitev o pravnem sredstvu (člen 36(5) Uredbe)

3.   Organ, upnik ali banka, ki je posredovala dokumente

3.1   Naziv:

3.2   Naslov

3.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država članica (navedite oznako države):

4.   (Po potrebi izpolnite) Jezik prejetih dokumentov je napačen.

Naslednje dokumente:

je treba prevesti v naslednji jezik:

☐ bolgarščino ☐ španščino ☐ češčino ☐ nemščino ☐ estonščino ☐ grščino ☐ angleščino ☐ francoščino ☐ irščino ☐ hrvaščino ☐ italijanščino ☐ latvijščino ☐ litovščino ☐ madžarščino ☐ malteščino ☐ nizozemščino ☐ poljščino ☐ portugalščino ☐ romunščino ☐ slovaščino ☐ slovenščino ☐ finščino ☐ švedščino

5.   (Po potrebi izpolnite) Drugi razlogi, zakaj dokumentov ni mogoče obdelati (npr. dokument je nečitljiv). Navedite razloge:

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Podpis in/ali žig:


PRILOGA VII

Vloga za pravno sredstvo

(Člen 36(1) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

Izpolni sodišče

 

Št. zadeve:

 

Sodišče prejelo dne:

(dd. mm. llll)

POMEMBNE INFORMACIJE

Jezik

Ta obrazec izpolnite v jeziku pristojnega organa, ki mu pošiljate zahtevo. Obrazec v 23 uradnih jezikih Evropske unije je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sl.do in ga je mogoče izpolniti tudi na spletu. Jezikovna različica, ki vam je blizu, vam je lahko v pomoč pri izpolnjevanju obrazca v zahtevanem jeziku. Na spletišču evropskega portala e-pravosodje so na voljo tudi informacije o tem, ali je posamezna država članica navedla, da bo dokumente, ki jih je treba nasloviti na pristojni organ, sprejemala v drugem uradnem jeziku Evropske unije (člen 50(1)(o) Uredbe (EU) št. 655/2014).

Spremni dokumenti

Obrazcu vloge morajo biti priloženi vsi ustrezni spremni dokumenti. Priložite tudi kopijo zadevnega evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev).

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Vloga za pravno sredstvo

Člena 33 in 34 Uredbe (EU) št. 655/2014 določata pravna sredstva, ki so na voljo dolžniku. Člen 35 Uredbe določa še druga pravna sredstva, ki so na voljo dolžniku in upniku.

Če želite vložiti ugovor zoper izdajo naloga za zamrznitev, morate vlogo nasloviti na pristojno sodišče države članice, v kateri je bil nalog za zamrznitev izdan.

Če želite vložiti ugovor zoper izvršitev naloga za zamrznitev, morate vlogo nasloviti na sodišče, ali kadar tako določa nacionalno pravo, na pristojni izvršitveni organ v državi članici izvršitve, kjer je zamrznjeni račun.

Na spletišču evropskega portala e-pravosodje so na voljo nekatere informacije o plačilu sodnih taks v postopkih za pridobitev pravnega sredstva zoper nalog za zamrznitev v zadevni državi članici.

Kadar je v tem obrazcu predviden vnos prostega besedila, po potrebi uporabite dodatne liste, če pri izpolnjevanju obrazca na papirju ni dovolj prostora, in vsako stran oštevilčite.

1.   Sodišče ali organ, pri katerem se vlaga vloga za pravno sredstvo

1.2   Naziv:

1.3   Naslov:

1.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.3.2

Kraj in poštna številka:

1.3.3

Država članica (navedite oznako države):

2.   Vložnik vloge za pravno sredstvo

2.1   Vložniki vloge za pravno sredstvo v postopku za izdajo naloga za zamrznitev so (označite ustrezno okence): (1)

Upnik

Dolžnik

2.2   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

2.3   Naslov:

2.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.3.2

Kraj in poštna številka:

2.3.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

2.4   Telefon: (*)

2.5   Telefaks: (*)

2.6   E-naslov (če je na voljo):

2.7   Ime strankinega zastopnika, če obstaja, in kontaktni podatki

2.7.1

Priimek in imena:

2.7.2

Naslov:

2.7.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.7.2.2

Kraj in poštna številka:

2.7.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

2.7.3

E-naslov (če je na voljo):

3.   Druga stranka  (2)

3.1   Druga stranka v postopku za izdajo naloga za zamrznitev je (označite ustrezno okence):

Upnik

Dolžnik

3.2   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

3.3   Naslov:

3.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.3.2

Kraj in poštna številka:

3.3.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.4   Telefon: (**)

3.5   Telefaks: (**)

3.6   E-naslov (če je na voljo):

3.7   Ime strankinega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

3.7.1

Priimek in imena:

3.7.2

Naslov:

3.7.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.7.2.2

Kraj in poštna številka:

3.7.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.7.3

E-naslov:

4.   Sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev (izpolni se samo, če se razlikuje od sodišča, pri katerem se vlaga pravno sredstvo iz oddelka 1)

4.1   Naziv:

4.2   Naslov:

4.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.2.2

Kraj in poštna številka:

4.2.3

Država članica (navedite oznako države):

4.3   Telefon: (**)

4.4   Telefaks: (**)

4.5   E-naslov (če je na voljo):

5.   Nalog za zamrznitev

5.1   Datum (dd. mm. llll) naloga za zamrznitev:

5.2   Referenčna številka naloga za zamrznitev:

5.3   Skupni znesek, ki se zamrzne glede na nalog za zamrznitev:

5.4   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

6.   Vloga za pravno sredstvo v državi članici izvora

6.1   Vlagam vlogo, s katero zahtevam, naj se nalog za zamrznitev (označite ustrezno okence):

spremeni

prekliče,

ker (spodaj označite ustrezna okenca; če zahtevate spremembo naloga za zamrznitev, pri ustreznem okencu navedite tudi posamezno zahtevano spremembo):

6.1.1

pogoji ali zahteve za izdajo naloga za zamrznitev na podlagi Uredbe (EU) št. 655/2014 niso bili izpolnjeni, ker:

6.1.1.1

se Uredba (EU) št. 655/2014 ne uporablja (člen 2). Pojasnite:

6.1.1.2

zadeva ni čezmejna zadeva (člen 3). Pojasnite:

6.1.1.3

sodišče, ki je izdalo evropski nalog za zamrznitev bančnih računov, ni pristojno (člen 6). Pojasnite:

6.1.1.4

nalog za zamrznitev ni nujno potreben, ker ne obstaja tveganje, da bo poznejša izvršitev upnikovega zahtevka zoper mene ovirana ali precej otežena (člen 7(1)). Pojasnite:

6.1.1.5

upnik ni predložil zadostnih dokazov, da bo verjetno uspel v glavni stvari zahtevka zoper mene (člen 7(2)). Pojasnite:

6.1.1.6

upnik ni začel postopka v glavni stvari v roku, ki ga je določilo sodišče (člen 10).

6.1.1.7

bi bilo treba od upnika zahtevati zagotovitev varščine ali večje zavarovanje, kot ga je odredilo sodišče (člen 12). Pojasnite:

6.1.2

nalog za zamrznitev, izjava o zamrznitvi sredstev in/ali drugi dokumenti iz člena 28(5) Uredbe (EU) št. 655/2014, in sicer vloga za izdajo naloga za zamrznitev, ki jo je upnik predložil sodišču, in kopije vseh dokumentov, ki jih je upnik predložil sodišču, da bi pridobil nalog, mi niso bili vročeni v 14 dneh od zamrznitve mojega računa ali računov.

Navedite naslov, na katerega se lahko pošljejo dokumenti in prevodi:

oziroma

svoje soglasje, da boste navedene dokumente dvignili na sodišču države članice izvora, tako da označite okence.

6.1.3

dokumenti, ki so mi bili vročeni v skladu s členom 28, ne izpolnjujejo jezikovnih zahtev iz Uredbe (EU) št. 655/2014. Natančneje, v skladu s členom 49(1) Uredbe morata biti nalog za zamrznitev in vloga za izdajo naloga za zamrznitev, ki ju upnik predloži sodišču, prevedena v uradni jezik države članice, v kateri ima dolžnik stalno prebivališče, ali v drug jezik, ki ga dolžnik razume.

Po potrebi navedite drug jezik, ki ga razumete:

Navedite naslov, na katerega se lahko pošljejo dokumenti in prevodi:

oziroma

svoje soglasje, da boste navedene dokumente dvignili na sodišču države članice izvora, tako da označite okence.

6.1.4

zamrznjeni zneski, ki presegajo znesek iz naloga za zamrznitev, niso bili sproščeni v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 655/2014. Pojasnite:

6.1.5

zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, je bil v celoti ali delno poplačan. Pojasnite:

6.1.6

zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, je bil s sodno odločbo o glavni stvari zavrnjen. Pojasnite:

6.1.7

sodna odločba o glavni stvari ali sodna poravnava ali javna listina, katere izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, je bila razveljavljena ali odpravljena, odvisno od primera. Pojasnite:

6.1.8

okoliščine, na podlagi katerih je bil nalog za zamrznitev izdan, so se spremenile. Pojasnite:

6.1.9

dogovorila sva se (dolžnik in upnik) za poravnavo zahtevka. V tem primeru morata ta obrazec podpisati upnik in dolžnik.

7.   Vloga za pravno sredstvo v državi članici izvršitve

7.1   Vlagam vlogo, s katero zahtevam, naj se izvršitev naloga za zamrznitev (označite ustrezno okence):

omeji

spremeni

ustavi

ker (označite ustrezna okenca v točki 7.1.1 spodaj; če zahtevate omejitev ali spremembo, pri ustreznem okencu navedite tudi posamezno zahtevano omejitev ali spremembo):

7.1.1

Nalog za zamrznitev ni bil izvršen v skladu z Uredbo (EU) št. 655/2014, ker:

7.1.1.1

bi morali biti nekateri zneski na računu, ki je bil zamrznjen, izvzeti iz zasega v skladu s členom 31(3) Uredbe (EU) št. 655/2014 ali ker zneski, izvzeti iz zasega, niso bili upoštevani ali niso bili ustrezno upoštevani pri izvajanju naloga za zamrznitev v skladu s členom 31(2) navedene uredbe. Pojasnite:

7.1.1.2

zamrznjeni račun je izključen s področja uporabe Uredbe (EU) št. 655/2014 (člen 2 Uredbe). Navedite:

7.1.1.3

izvršitev sodne odločbe, sodne poravnave ali javne listine, ki jo je upnik želel zagotoviti z nalogom, je bila v državi članici izvršitve zavrnjena;

7.1.1.4

izvršljivost sodne odločbe, katere izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, je bila v državi članici izvora odložena;

7.1.1.5

nalog za zamrznitev, izjava o zamrznitvi sredstev in/ali drugi dokumenti iz člena 28(5) Uredbe (EU) št. 655/2014 mi niso bili vročeni v 14 dneh od zamrznitve mojih računov;

Navedite naslov, na katerega se lahko pošljejo dokumenti in prevodi:

oziroma

svoje soglasje, da boste navedene dokumente dvignili na sodišču države članice izvora, tako da označite okence.

7.1.1.6

dokumenti, ki so mi bili vročeni v skladu s členom 28 Uredbe (EU) št. 655/2014, ne izpolnjujejo jezikovnih zahtev iz navedene uredbe. Natančneje, v skladu s členom 49(1) Uredbe morata biti nalog za zamrznitev in vloga za izdajo naloga za zamrznitev, ki ju upnik predloži sodišču, prevedena v uradni jezik države članice, v kateri ima dolžnik stalno prebivališče, ali drug jezik, ki ga upnik razume;

Po potrebi navedite drug jezik, ki ga razumete:

Navedite naslov, na katerega se lahko pošljejo dokumenti in prevodi:

oziroma

svoje soglasje, da boste navedene dokumente dvignili na sodišču države članice izvora, tako da označite okence.

7.1.1.7

zamrznjeni zneski, ki presegajo znesek iz naloga za zamrznitev, niso bili sproščeni v skladu s členom 27 Uredbe (EU) št. 655/2014. Pojasnite:

7.1.1.8

zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, je bil v celoti ali delno poplačan. Pojasnite:

7.1.1.9

zahtevek, katerega izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, je bil s sodno odločbo o glavni stvari zavrnjen,

7.1.1.10

sodna odločba o glavni stvari, sodna poravnava ali javna listina, katere izvršitev je želel upnik zagotoviti z nalogom za zamrznitev, je bila razveljavljena ali odpravljena, odvisno od primera. Pojasnite:

7.1.1.11

izvršitev naloga za zamrznitev je v očitnem nasprotju z javnim redom države članice izvršitve. Pojasnite:

7.1.1.12

dogovorila sva se (dolžnik in upnik) za poravnavo zahtevka. V tem primeru morata ta obrazec podpisati upnik in dolžnik.

7.1.1.13

zneske, izvzete iz zamrznitve, je treba prilagoditi. Pojasnite:

8.   Dokazi

Navedite dokaze v podporo svoji vlogi za pravno sredstvo:

Izjavljam, da so navedene informacije, kolikor mi je znano, resnične in posredovane v dobri veri.

Če so bili dodani dodatni listi, navedite skupno število strani in vsako stran oštevilčite:

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Ime, podpis in/ali žig:


(1)  Če upnik in dolžnik vlagata skupno vlogo (za preklic ali spremembo naloga za zamrznitev ali ustavitevali omejitev njegove izvršitve), ker sta se dogovorila za poravnavo zahtevka, morata ta razdelekizpolniti obe stranki. V takem primeru pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabite različne liste zavsako stranko in vsako stran oštevilčite.

(*)  Neobvezno.

(2)  Ta razdelek se ne izpolni, če so bile informacije v razdelku 2 že navedene za upnika in dolžnika, kadar vlagata skupno vlogo, ker sta se dogovorila za poravnavo zahtevka.

(**)  Neobvezno.


PRILOGA VIII

Posredovanje odločitve o pravnem sredstvu državi članici izvršitve

(Člen 36(5) Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

1.   Evropski nalog za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev):

1.1   Datum (dd. mm. llll) naloga za zamrznitev:

1.2   Referenčna številka naloga za zamrznitev:

1.3   Skupni znesek, ki se zamrzne glede na nalog za zamrznitev:

Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

2.   Sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev

2.1   Naziv:

2.2   Naslov:

2.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.2.2

Kraj in poštna številka:

2.2.3

Država članica (navedite oznako države):

2.3   Telefon: (*)

2.4   Telefaks: (*)

2.5   E-naslov (če je na voljo):

3.   Sodišče, ki je izdalo odločitev o pravnem sredstvu (izpolni se samo, če se razlikuje od sodišča (navedenega v razdelku 2), ki je izdalo nalog za zamrznitev)

3.1   Naziv:

3.2   Naslov:

3.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.2.2

Kraj in poštna številka:

3.2.3

Država članica (navedite oznako države):

3.3   Telefon:

3.4   Telefaks:

3.5   E-naslov:

4.   Vložnik (vloge za pravno sredstvo)

4.1   Vložniki vloge za pravno sredstvo v postopku za izdajo naloga za zamrznitev so (označite ustrezno okence): (1)

Upnik

Dolžnik

4.2   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

4.3   Naslov:

4.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.3.2

Kraj in poštna številka:

4.3.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

4.4   Telefon (če je na voljo):

4.5   Telefaks (če je na voljo):

4.6   E-naslov (če je na voljo):

4.7   Ime strankinega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

4.7.1

Priimek in imena:

4.7.2

Naslov:

4.7.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.7.2.2

Kraj in poštna številka:

4.7.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

4.7.3

E-naslov:

5.   Druga stranka  (2)

5.1   Druga stranka v postopku za izdajo naloga za zamrznitev je (označite ustrezno okence):

Upnik

Dolžnik

5.2   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

5.3   Naslov:

5.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

5.3.2

Kraj in poštna številka:

5.3.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

5.4   Telefon (če je na voljo):

5.5   Telefaks (če je na voljo):

5.6   E-naslov (če je na voljo):

5.7   Ime strankinega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

5.7.1

Priimek in imena:

5.7.2

Naslov:

5.7.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

5.7.2.2

Kraj in poštna številka:

5.7.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

5.7.3

E-naslov:

6.   Odločitev sodišča o pravnem sredstvu

6.1   Datum (dd. mm. llll) odločitve:

6.2   Referenčna številka odločitve:

6.3   Odločitev:

nalog za zamrznitev se prekliče

nalog za zamrznitev se spremeni tako:

Pristojni organ države članice izvršitve naloga za zamrznitev mora sprejeti potrebne ukrepe za izvedbo odločitve o pravnem sredstvu.

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Žig, podpis in/ali kakršna koli druga potrditev verodostojnosti sodišča:


(*)  Neobvezno.

(1)  Če je odločitev o pravnem sredstvu izdana v zvezi s skupno vlogo, ki sta jo upnik in dolžnik vložila (zapreklic ali spremembo naloga za zamrznitev), ker sta se dogovorila za poravnavo zahtevka, morata bitiv tem razdelku navedeni obe stranki. V takem primeru pri izpolnjevanju obrazca na papirju uporabiterazličneliste za vsako stranko in vsako stran oštevilčite.

(2)  Ne izpolni se, če so bile informacije v razdelku 4 že navedene za upnika in dolžnika, kadar sta vložila skupno vlogo za pravno sredstvo, ker sta se dogovorila za poravnavo zahtevka.


PRILOGA IX

Vloga za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu

(Člen 37 Uredbe (EU) št. 655/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah)

Izpolni sodišče

 

Št. zadeve:

 

Sodišče prejelo dne:

(dd. mm. llll)

POMEMBNE INFORMACIJE

Jezik

Ta obrazec izpolnite v jeziku pristojnega organa, ki mu pošiljate zahtevo. Obrazec v 23 uradnih jezikih Evropske unije je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-378-sl.do in ga je mogoče izpolniti tudi na spletu. Jezikovna različica, ki vam je blizu, vam je lahko v pomoč pri izpolnjevanju obrazca v zahtevanem jeziku. Na spletišču evropskega portala e-pravosodje so na voljo tudi informacije o tem, ali je posamezna država članica navedla, da bo dokumente, ki jih je treba nasloviti na pristojni organ, sprejemala v drugem uradnem jeziku Evropske unije (člen 50(1)(o) Uredbe (EU) št. 655/2014).

Seznam pristojnih sodišč za pritožbo na podlagi Uredbe (EU) št. 655/2014 je na voljo na spletišču evropskega portala e-pravosodje na spletnem naslovu https://e-justice.europa.eu/content_european_account_preservation_order-379-sl.do.

Spremni dokumenti

Obrazcu morajo biti priloženi vsi ustrezni spremni dokumenti. Priložite tudi kopijo odločitve, zoper katero se vlaga pritožba.

Oznake držav

Kadar se pri izpolnjevanju tega obrazca sklicujete na državo članico, uporabite naslednje oznake držav:

AT

Avstrija

EL

Grčija

IT

Italija

PT

Portugalska

BE

Belgija

ES

Španija

LT

Litva

RO

Romunija

BG

Bolgarija

FI

Finska

LU

Luksemburg

SE

Švedska

CY

Ciper

FR

Francija

LV

Latvija

SI

Slovenija

CZ

Češka republika

HR

Hrvaška

MT

Malta

SK

Slovaška

DE

Nemčija

HU

Mažarska

NL

Nizozemska

 

 

EE

Estonija

IE

Irska

PL

Poljska

 

 

Na spletišču evropskega portala e-pravosodje so na voljo nekatere informacije o plačilu sodnih taks v postopku v zadevi v zadevni državi članici.

Kadar je v tem obrazcu predviden vnos prostega besedila, po potrebi uporabite dodatne liste, če pri izpolnjevanju obrazca na papirju ni dovolj prostora, in vsako stran oštevilčite.

1.   Sodišče, pri katerem se vlaga pritožba

1.1   Naziv:

1.2   Naslov:

1.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

1.2.2

Kraj in poštna številka:

1.2.3

Država članica (navedite oznako države):

2.   Vložnik pritožbe

2.1   Vložnik pritožbe v postopku za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov (v nadaljnjem besedilu: nalog za zamrznitev) je (označite ustrezno okence):

Upnik

Dolžnik

2.2   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

2.3   Naslov:

2.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.3.2

Kraj in poštna številka:

2.3.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

2.4   Telefon: (*)

2.5   Telefaks: (*)

2.6   E-naslov (če je na voljo):

2.7   Ime strankinega zastopnika, če obstaja, in kontaktni podatki

2.7.1

Priimek in imena:

2.7.2

Naslov:

2.7.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

2.7.2.2

Kraj in poštna številka:

2.7.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

2.7.3

E-naslov:

3.   Druga stranka

3.1   Druga stranka v postopku za izdajo naloga za zamrznitev je (označite ustrezno okence):

Upnik

Dolžnik

3.2   Priimek in imena/naziv podjetja ali organizacije:

3.3   Naslov:

3.3.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.3.2

Kraj in poštna številka:

3.3.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.4   Telefon: (**)

3.5   Telefaks: (**)

3.6   E-naslov (če je na voljo):

3.7   Ime strankinega zastopnika, če obstaja in vam je znan, ter kontaktni podatki, če so na voljo

3.7.1

Priimek in imena:

3.7.2

Naslov:

3.7.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

3.7.2.2

Kraj in poštna številka:

3.7.2.3

Država (če gre za državo članico, navedite oznako države):

3.7.3

E-naslov:

4.   Sodišče, ki je izdalo nalog za zamrznitev

4.1   Naziv:

4.2   Naslov:

4.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

4.2.2

Kraj in poštna številka:

4.2.3

Država članica (navedite oznako države):

4.3   Telefon: (**)

4.4   Telefaks: (**)

4.5   E-naslov (če je na voljo):

5.   Nalog za zamrznitev

5.1   Datum (dd. mm. llll) naloga za zamrznitev:

5.2   Referenčna številka naloga za zamrznitev:

5.3   Skupni znesek, ki se zamrzne glede na nalog za zamrznitev:

5.4   Valuta:

☐ euro (EUR) ☐ bolgarski lev (BGN) ☐ češka krona (CZK) ☐ hrvaška kuna (HRK) ☐ madžarski forint (HUF) ☐ poljski zlot (PLN) ☐ romunski lev (RON) ☐ švedska krona (SEK) ☐ drugo (navedite oznako ISO):

6.   Sodišče ali pristojni izvršitveni organ, ki je izdal odločitev o pravnem sredstvu (ne izpolni se, če je sodišče isto kot sodišče (navedeno v razdelku 4), ki je izdalo nalog za zamrznitev)

6.1   Naziv:

6.2   Naslov:

6.2.1

Ulica in hišna številka/poštni predal:

6.2.2

Kraj in poštna številka:

6.2.3

Država članica (navedite oznako države)

6.3   Telefon: (***)

6.4   Telefaks: (***)

6.5   E-naslov (če je na voljo):

7.   Odločitev o pravnem sredstvu:

7.1   Datum (dd. mm. llll) odločitve:

7.2   Referenčna številka odločitve:

7.3   Odločitev o pravnem sredstvu je bila izdana v zvezi z vlogo za pravno sredstvo, ki jo je vložil (označite ustrezno okence):

Upnik v postopku za izdajo naloga za zamrznitev

Dolžnik v postopku za izdajo evropskega naloga za zamrznitev bančnih računov

8.   Vloga za pritožbo zoper odločitev o pravnem sredstvu

Vlagam pritožbo zoper odločitev iz razdelka 7 iz naslednjih razlogov:

9.   Dokazi

Navedite dokaze v podporo svoji vlogi za pritožbo:

Izjavljam, da so navedene informacije, kolikor mi je znano, resnične in posredovane v dobri veri.

Če so bili dodani dodatni listi, navedite skupno število strani in vsako stran oštevilčite:

V/Na:

Datum:

(dd. mm. llll)

Ime, podpis in/ali žig:


(*)  Neobvezno.

(**)  Neobvezno.

(***)  Neobvezno.


Top