EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1712

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/1712 z dne 7. junija 2016 o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih morajo vsebovati podrobne evidence, in okoliščine, v katerih je treba zahtevo uveljaviti (Besedilo velja za EGP)

C/2016/3356

UL L 258, 24.9.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/1712/oj

24.9.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 258/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1712

z dne 7. junija 2016

o dopolnitvi Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih morajo vsebovati podrobne evidence, in okoliščine, v katerih je treba zahtevo uveljaviti

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2014/59/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o vzpostavitvi okvira za sanacijo ter reševanje kreditnih institucij in investicijskih podjetij ter o spremembi Šeste direktive Sveta 82/891/EGS ter direktiv 2001/24/ES, 2002/47/ES, 2004/25/ES, 2005/56/ES, 2007/36/ES, 2011/35/EU, 2012/30/EU in 2013/36/EU in uredb (EU) št. 1093/2010 ter (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (1) in zlasti člena 71(8) Direktive;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev, da lahko pristojni organi in organi za reševanje enostavno dostopajo do podatkov o finančnih pogodbah, kot so določene v členu 2(1)(100) Direktive 2014/59/EU, kadar načrt reševanja ali načrt reševanja skupine, ki se uporablja, predvideva sprejetje ukrepov reševanja v zvezi z institucijo ali subjektom iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, bi morali ti organi od institucij ali subjektov zahtevati, da ves čas vzdržujejo minimalen nabor informacij o takšnih pogodbah. To ne bi smelo vplivati na možnost pristojnih organov ali organov za reševanje, da zahtevajo hranjenje dodatnih informacij v podrobnih evidencah finančnih pogodb ali uveljavijo takšne zahteve za druge institucije ali subjekte iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, kadar je to potrebno za zagotovitev celostnega in učinkovitega načrtovanja.

(2)

Minimalen nabor informacij, ki jih morajo zadevne institucije ali subjekti vzdrževati v podrobnih evidencah finančnih pogodb, je treba natančno opredeliti. To ne bi smelo vplivati na diskrecijsko pravico pristojnih organov in organov za reševanje, da se to uporabi kot predloga ali da se predpiše oblika, v kateri morajo biti zahtevane informacije predložene v roku, navedenem v zahtevku.

(3)

Da bi se izognili dvomom, zahteva po vzdrževanju podrobnih evidenc finančnih pogodb, naložena zadevnim institucijam ali subjektom, ne bi smela vplivati na pravico pristojnih organov in organov za reševanje, da od repozitorijev sklenjenih poslov zahtevajo potrebne informacije v skladu s členom 81 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (2) ter členom 71(7) Direktive 2014/59/EU.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Komisiji predložil Evropski bančni organ.

(5)

Evropski bančni organ je opravil javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za bančništvo, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Zahteva po vzdrževanju podrobnih evidenc finančnih pogodb

1.   Pristojni organ ali organ za reševanje zahteva od institucije ali subjekta iz točke (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, da vzdržuje podrobne evidence finančnih pogodb, kadar načrt reševanja ali načrt reševanja skupine predvideva sprejetje ukrepov za reševanje v zvezi z zadevno institucijo ali subjektom, če so izpolnjeni pogoji za reševanje.

2.   Kadar je zaradi zagotovitve celostnega in učinkovitega načrtovanja to potrebno, lahko pristojni organi in organi za reševanje uvedejo zahteve iz odstavka 1 za institucije ali subjekte iz točk (b), (c) ali (d) člena 1(1) Direktive 2014/59/EU, ki niso zajeti v odstavku 1 tega člena.

Člen 2

Minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih je treba hraniti v podrobnih evidencah

1.   Institucija ali subjekt, ki mora v skladu s členom 1 vzdrževati podrobne evidence finančnih pogodb, bo ves čas hranil minimalen nabor informacij iz Priloge za vsako finančno pogodbo v njegovih evidencah.

2.   Institucija ali subjekt iz odstavka 1 da na zahtevo pristojnega organa ali organa za reševanje tistemu organu, ki to zahteva, v roku, določenem v zahtevku, na voljo zahtevane informacije o finančnih pogodbah in mu jih posreduje.

3.   Kadar polje z informacijami iz Priloge ni relevantno za določeno vrsto finančne pogodbe ter lahko institucija ali subjekt iz odstavka 1 to dokaže pristojnemu organu ali organu za reševanje, se informacije za to polje izključijo iz zahteve iz člena 1.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 7. junija 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 190.

(2)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1093/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski bančni organ) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/78/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 12).


PRILOGA

Minimalni nabor informacij o finančnih pogodbah, ki jih je treba vključiti v podrobne evidence

 

Polje

Opis informacij, ki jih je treba vzdrževati v podrobnih evidencah finančnih pogodb

Oddelek 1 – Stranke v finančni pogodbi

1

Časovni žig vodenja evidence

Datum in ura vnosa

2

Vrsta identifikatorja nasprotne stranke poročevalke

Vrsta oznake, ki se uporablja za identifikacijo nasprotne stranke poročevalke

3

Identifikator nasprotne stranke poročevalke

Edinstvena oznaka (identifikator pravnega subjekta (LEI), kadar je na voljo), ki opredeljuje nasprotno stranko poročevalko.

4

Vrsta identifikatorja druge nasprotne stranke

Vrsta oznake, ki se uporablja za identifikacijo druge nasprotne stranke

5

Identifikator druge nasprotne stranke

Edinstvena oznaka (LEI, kadar je na voljo), ki opredeljuje drugo nasprotno stranko v finančni pogodbi. To polje se izpolni z vidika nasprotne stranke poročevalke. V primeru posameznika se dosledno uporablja oznaka stranke.

6

Ime nasprotne stranke poročevalke

Ime podjetja nasprotne stranke poročevalke.

To polje lahko ostane prazno, če se za opredelitev nasprotne stranke poročevalke uporabi LEI.

7

Sedež nasprotne stranke poročevalke

Informacije o registriranem sedežu, ki zajemajo poln naslov, mesto in državo nasprotne stranke poročevalke.

To polje lahko ostane prazno, če se za opredelitev nasprotne stranke poročevalke uporabi LEI.

8

Država druge nasprotne stranke

Oznaka države, v kateri se nahaja registriran sedež druge nasprotne stranke ali, če je druga nasprotna stranka fizična oseba, oznaka države stalnega prebivališča.

9

Pravo, ki se uporablja

Določite pravo, ki ureja finančno pogodbo.

10

Pogodbeno priznanje – pooblastila za odpis in konverzijo (samo za pogodbe, ki jih ureja pravo tretje države in morajo izpolnjevati pogodbeni pogoj iz prvega pododstavka člena 55(1) Direktive 2014/59/EU)

Pogodbeni pogoj, ki se zahteva v členu 55(1) Direktive 2014/59/EU.

Kadar je takšen pogodbeni pogoj vključen v okvirno pogodbo in velja za vse posle, ki jih ureja ta okvirna pogodba, se lahko evidentira na ravni okvirne pogodbe.

11

Pogodbeno priznanje – mirovanje pravic do odpovedi (samo za pogodbe, ki jih ureja pravo tretje države)

Pogodbeni pogoj, s katerim upnik ali stranka v pogodbi, ki ustvarja obveznost, priznava pooblastilo organa za reševanje države članice, da uvede mirovanje pravic do odpovedi.

Kadar je takšen pogodbeni pogoj vključen v okvirno pogodbo in velja za vse posle, ki jih ureja ta okvirna pogodba, se lahko evidentira na ravni okvirne pogodbe.

12

Pogodbeno priznanje – pooblastila za reševanje (samo za pogodbe, ki jih ureja pravo tretje države)

Morebitni pogodbeni pogoji, s katerimi upnik ali stranka v pogodbi, ki ustvarja obveznost, priznava pooblastilo organa za reševanje države članice, da uporablja tudi druga pooblastila za reševanja, kot so opredeljena v poljih 10 in 11.

Kadar je takšen pogodbeni pogoj vključen v okvirno pogodbo in velja za vse posle, ki jih ureja ta okvirna pogodba, se lahko evidentira na ravni okvirne pogodbe.

13

Glavna poslovna področja

Opredelite, na katero glavno poslovno področje ali glavna poslovna področja se nanaša pogodba, če sploh.

14

Vrednost pogodbe

Vrednotenje finančne pogodbe po metodi tekoče izpostavljenosti ali vrednotenje z uporabo notranjega modela, ki se uporablja v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) št. 648/2012 in o katerem se poroča v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 ter v okviru te uredbe sprejetih delegiranih in izvedbenih uredb. Vrednotenje CNS se uporabi za posle, za katere je bil opravljen kliring

15

Valuta vrednosti

Valuta, ki se uporablja za vrednotenje finančne pogodbe.

16

Časovni žig vrednotenja

Datum in ura zadnjega vrednotenja

Za vrednotenje po metodi tekoče izpostavljenosti se objavita datum in ura objave referenčnih cen.

17

Način vrednotenja

Navedite, ali je bilo vrednotenje opravljeno po metodi tekoče izpostavljenosti ali z uporabo notranjega modela ali ga je opravila CNS.

18

Zavarovanje s premoženjem

Navedite, ali med nasprotnimi strankami obstaja pogodba o zavarovanju s premoženjem. Kadar za finančno pogodbo veljajo zahteve glede poročanja iz člena 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 ter v okviru te uredbe sprejetih delegiranih in izvedbenih uredb, se informacije o zavarovanju s premoženjem predložijo v skladu s temi zahtevami.

19

Uporaba zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja

Navedite, ali je bilo zavarovanje s premoženjem sklenjeno na podlagi portfelja. Portfelj pomeni zavarovanje s premoženjem, izračunano na podlagi neto pozicij, ki izhajajo iz sklopa pogodb, in ne na podlagi posameznega sklenjenega posla.

20

Oznaka zavarovanja s premoženjem na podlagi portfelja

Če se zavarovanje s premoženjem sporoči na podlagi portfelja, bi bilo treba portfelj označiti z edinstveno oznako, ki jo določi nasprotna stranka poročevalka.

21

Zagotovljeno začetno kritje

Vrednost začetnega kritja, ki ga nasprotna stranka poročevalka zagotovi drugi nasprotni stranki.

Če je začetno kritje zagotovljeno na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupne vrednosti začetnega kritja, zagotovljenega za portfelj.

22

Valuta zagotovljenega začetnega kritja

Navedite valuto zagotovljenega začetnega kritja.

23

Zagotovljeno gibljivo kritje

Vrednost gibljivega kritja, vključno s poravnavo v gotovini, ki ga nasprotna stranka poročevalka zagotovi drugi nasprotni stranki.

Če je gibljivo kritje zagotovljeno na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost gibljivega kritja, zagotovljenega za portfelj.

24

Valuta zagotovljenega gibljivega kritja

Navedite valuto zagotovljenega gibljivega kritja.

25

Prejeto začetno kritje

Vrednost začetnega kritja, ki ga nasprotna stranka poročevalka prejme od druge nasprotne stranke.

Če je začetno kritje prejeto na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost začetnega kritja, prejetega za portfelj.

26

Valuta prejetega začetnega kritja

Navedite valuto prejetega začetnega kritja.

27

Prejeto gibljivo kritje

Vrednost gibljivega kritja, vključno s poravnavo v gotovini, ki ga nasprotna stranka poročevalka prejme od druge nasprotne stranke.

Če je gibljivo kritje prejeto na podlagi portfelja, bi moralo to polje zajemati skupno vrednost gibljivega kritja, prejetega za portfelj.

28

Valuta prejetega gibljivega kritja

Navedite valuto prejetega gibljivega kritja.

Oddelek 2a – Vrsta finančne pogodbe

29

Vrsta finančne pogodbe

Razvrstite finančne pogodbe v skladu s členom 2(1)(100) Direktive 2014/59/EU.

30

Identifikator finančne pogodbe

Edinstven identifikator sklenjenega posla, če za finančno pogodbo veljajo obveznosti poročanja iz člena 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 ter v okviru te uredbe sprejetih delegiranih in izvedbenih uredb. Za vse druge finančne pogodbe identifikator, ki ga določi nasprotna stranka poročevalka.

Oddelek 2b – Podrobnosti o poslu

31

Datum začetka veljavnosti

Datum začetka veljavnosti obveznosti iz finančne pogodbe.

32

Datum zapadlosti

Prvotni datum poteka veljavnosti sporočene finančne pogodbe. Predčasno prenehanje pogodbe se ne vpiše v to polje.

33

Datum prenehanja

Datum prenehanja v primeru predčasnega prenehanja sporočene finančne pogodbe.

Če je enak datumu zapadlosti, se to polje pusti prazno.

34

Pravica do odpovedi

Navedite, ali pravica do odpovedi druge nasprotne stranke iz sporočene finančne pogodbe temelji na insolventnosti ali finančnem stanju institucije v postopku reševanja.

Kadar je takšen pogodbeni pogoj vključen v okvirno pogodbo in velja za vse posle, ki jih ureja ta okvirna pogodba, se lahko evidentira na ravni okvirne pogodbe.

35

Vrsta okvirne pogodbe

Sklic na ime zadevne okvirne pogodbe, če se uporabila za sporočeno finančno pogodbo (npr. okvirna pogodba ISDA; okvirna pogodba o nakupu in prodaji električne energije; mednarodna okvirna pogodba ForEx; evropska okvirna pogodba ali druge lokalne okvirne pogodbe).

36

Različica okvirne pogodbe

Po potrebi sklic na leto različice okvirne pogodbe, ki se uporabi za sporočen sklenjen posel (npr. 1992, 2002 …).

37

Dogovor o pobotu

Če je finančna pogodba del dogovora o pobotu, kakor je opredeljen v členu 2(1)(98) Direktive 2014/59/EU, edinstven sklic na dogovor o pobotu.

38

Vrsta obveznosti/terjatve

Navedite, ali so obveznosti, ki izhajajo iz finančne pogodbe:

v celoti izključene iz reševanja s sredstvi upnikov v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/59/EU;

delno izključene iz reševanja s sredstvi upnikov v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/59/EU;

vključene v reševanje s sredstvi upnikov v skladu s členom 44(2) Direktive 2014/59/EU.

Oddelek 2c – Kliring

39

Obveznost kliringa

Navedite, ali sporočena finančna pogodba pripada razredu prijavljenih izvedenih finančnih instrumentov OTC, za katere velja obveznost kliringa, ter ali za obe nasprotni stranki v pogodbi v časi izvršitve finančne pogodbe velja obveznost kliringa iz Uredbe (EU) št. 648/2012.

40

Opravljen kliring

Navede, ali je bil kliring opravljen.

41

Časovni žig kliringa

Ura in datum, ko se je opravil kliring.

42

Centralna nasprotna stranka (CNS)

Če je bil kliring finančne pogodbe opravljen, edinstvena oznaka za CNS, ki ga je opravila.

43

Znotraj skupine

Navedite, ali je bila finančna pogodba sklenjena kot transakcija znotraj skupine, opredeljena v členu 3 Uredbe (EU) št. 648/2012.


Top