EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R1005

Uredba Komisije (EU) 2016/1005 z dne 22. junija 2016 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede azbestnih vlaken (krizotil) (Besedilo velja za EGP)

C/2016/3722

UL L 165, 23.6.2016, p. 4–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1005/oj

23.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 165/4


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/1005

z dne 22. junija 2016

o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede azbestnih vlaken (krizotil)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti člena 68(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z vnosom 6 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 so proizvodnja, dajanje v promet ter uporaba azbestnih vlaken in izdelkov in mešanic, ki so jim bila azbestna vlakna namenoma dodana, prepovedani.

(2)

Države članice lahko iz te prepovedi izvzamejo dajanje v promet in uporabo diafragem, ki vsebujejo krizotilna vlakna, za obstoječe naprave za elektrolizo. Zato imajo tudi možnost izvzeti dajanje v promet krizotilnih vlaken za uporabo v proizvodnji ali pri vzdrževanju takih diafragem in uporabo krizotilnih vlaken za te namene.

(3)

Od petih naprav za elektrolizo, glede katerih so države članice leta 2011 sporočile (2), da so odobrile izjemo, obratujeta samo še dve, in sicer na Švedskem in v Nemčiji.

(4)

Evropska komisija je 18. januarja 2013 v skladu z obveznostjo iz odstavka 1 vnosa 6 zaprosila Evropsko agencijo za kemikalije (v nadaljnjem besedilu „agencija“) za pripravo dokumentacije iz Priloge XV v skladu s členom 69(1) REACH, da se preprečita dajanje v promet in uporaba diafragem, ki vsebujejo krizotil. Agencija je 17. januarja 2014 pripravila dokončno različico dokumentacije iz Priloge XV, v kateri je predlagala, da se obstoječa omejitev spremeni tako, da se trajanje izvzetja, ki ga države članice odobrijo za dajanje v promet in uporabo diafragem, ki vsebujejo krizotilna vlakna, ter krizotilnih vlaken, ki se uporabljajo izključno za njihovo vzdrževanje, omeji do 31. decembra 2025 in da države članice za boljše spremljanje in izvrševanje lahko zahtevajo obvezno poročanje.

(5)

Dokumentacija je bila nato dana v javno razpravo in predložena v pregled Odboru za oceno tveganja (RAC) ter Odboru za socialno-ekonomsko analizo (SEAC).

(6)

RAC je 26. novembra 2014 sprejel mnenje, da v eni napravi delavci niso izpostavljeni krizotilu, v drugi pa je izpostavljenost zmanjšana na najnižjo možno mero z ukrepi za obvladovanje tveganja, s katerimi se morebitna tveganja zaradi uporabe krizotila učinkovito obvladujejo, tako da je dosežena nizka raven tveganja. Nadalje je bilo v mnenju ugotovljeno, da ne prihaja do izpustov krizotila v okolje in da bi bile zato ob takojšnjem zaprtju naprav koristi za zdravje in okolje zanemarljive. Nadalje zaradi pomislekov, povezanih s postopkom in tehnologijo v enem od obratov, ni bilo na razpolago nobene primerne druge možnosti.

(7)

Da bi se približali cilju postopne ukinitve uporabe krizotila v EU in da bi bilo obstoječe izvzetje jasnejše in preglednejše, je RAC soglašal s predlogom spremembe, navedenim v dokumentaciji iz Priloge XV. V mnenju je bilo tudi ugotovljeno, da so potrebni ukrepi na ravni Unije.

(8)

V mnenju, ki ga je SEAC sprejel 9. marca 2015, je ugotovljeno, da bodo v eni od naprav obstoječe celice, ki vsebujejo azbest, odstranjene do leta 2025, glede druge pa je upravljavec zatrdil, da bodo preskusi na ravni proizvodnje z diafragmami brez krizotila, ki zdaj potekajo v njihovi napravi, omogočili popolno zamenjavo najkasneje do leta 2025. SEAC je ugotovil tudi, da bi takojšnje zaprtje te naprave povzročilo stroške v smislu izgubljene dodane vrednosti ter delovnih mest, in je upošteval zavezo upravljavca druge naprave, da bo do konca leta 2017 popolnoma prenehal uvažati krizotil. Glede na splošni cilj postopne ukinitve uporabe krizotila v EU in za večjo jasnost in preglednost obstoječega izvzetja je SEAC svetoval, da se trajanje izvzetij, ki jih države članice odobrijo za dajanje v promet diafragem in krizotilnih vlaken, omeji do konca leta 2017, in ugotovil, da je predlagana sprememba obstoječe omejitve, kot jo je spremenil SEAC, najprimernejši ukrep na ravni EU.

(9)

Izvedbeni sklep Komisije 2013/732/EU (3) o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4) o industrijskih emisijah (IED) določa, da uporaba azbestnih diafragem ni BAT in da je treba pogoje za dovoljenje za naprave za klor-alkalno proizvodnjo, ki obratujejo v Uniji, ustrezno posodobiti do 12. decembra 2017, tako da se v teh obratih od tega datuma naprej ne bo več uporabljal azbest. Toda za razliko od živega srebra, ki se ne šteje za BAT v nobenem primeru, lahko države članice določijo, da se azbestne diafragme v posebnih, izjemnih okoliščinah lahko uporabljajo v določeni napravi za točno določeno obdobje in pod pogoji, ki so skladni z okoljskimi cilji IED, če so pogoji in trajanje določeni na pravno zavezujoč način.

(10)

Od sprejema mnenja SEAC je upravljavec naprave, za katero je predvidena popolna zamenjava do leta 2025, z organi zadevne države članice sklenil zavezujoč sporazum, s katerim se zagotavlja postopna zamenjava diafragem, ki vsebujejo krizotil, z alternativnim materialom, ki ne vsebuje azbesta, od leta 2014, v celoti pa bi bila končana najkasneje do 30. junija 2025. Zato je primerno, da se trajanje izvzetja, z odobritvijo katerega države članice dovolijo uporabo diafragem, ki vsebujejo krizotil, in krizotilnih vlaken, ki se uporabljajo izključno za njihovo vzdrževanje, omeji do najpozneje 30. junija 2025.

(11)

Poleg tega se je upravljavec v okviru zavezujočega sporazuma zavezal, da bo do konca leta 2017 prenehal uvažati krizotilna vlakna in diafragme, ki vsebujejo krizotil, nato pa je potrdil, da je z uvozom že prenehal, saj ima dovolj zalog krizotilnih vlaken za prehod na alternativni material. Zato je primerno odpraviti možnost, da države članice dovolijo dajanje na v promet diafragem, ki vsebujejo krizotil, in krizotilnih vlaken, ki se uporabljajo izključno za njihovo vzdrževanje.

(12)

Komisiji je treba posredovati poročilo z navedbo količine krizotila, ki se uporablja v diafragmah v napravah, ki jim je bilo odobreno izvzetje. Zakonodaja Unije o zaščiti zdravja in varnosti delavcev že zdaj določa, da morajo delodajalci zmanjšati izpostavljenost delavcev krizotilnim vlaknom na najmanjšo možno mero, vsekakor pa pod določeno mejno vrednost. Države članice lahko za količino takih vlaken v zraku določijo strožje mejne vrednosti in lahko zahtevajo redne meritve/spremljanje te količine. Rezultati tovrstnih meritev/spremljanja bi morali biti navedeni v poročilu.

(13)

Opravljeno je bilo posvetovanje s Forumom za izmenjavo informacij o izvrševanju in njegova priporočila so bila upoštevana.

(14)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(15)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 22. junij 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Izjeme, ki so jih države članice EU in države Efte, ki so del EGP, odobrile glede azbesta, vsebovanega v izdelkih v skladu z vnosom 6 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 (REACH).

http://ec.europa.eu/DocsRoom/documents/13170.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije 2013/732/EU z dne 9. decembra 2013 o določitvi zaključkov o najboljših razpoložljivih tehnologijah (BAT) v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta o industrijskih emisijah za proizvodnjo klor-alkalnih izdelkov (UL L 332, 11.12.2013, str. 34).

(4)  Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (UL L 334, 17.12.2010, str. 17).


PRILOGA

V Prilogi XVII, vnos 6, se oddelek 1 stolpca 2 zamenja z naslednjim:

 

„1.

Proizvodnja, dajanje v promet ter uporaba teh vlaken in izdelkov in mešanic, ki so jim bila ta vlakna namenoma dodana, so prepovedani.

Če pa je za uporabo diafragem, ki vsebujejo krizotil, za naprave za elektrolizo, ki so v uporabi 13. julija 2016, država članica odobrila izvzetje v skladu s to različico tega odstavka z veljavnostjo do navedenega datuma, se prvi pododstavek do 1. julija 2025 ne uporablja za uporabo takih diafragem ali krizotila, ki se uporablja izključno za vzdrževanje takih diafragem, v navedenih napravah, če so pri uporabi upoštevani pogoji za dovoljenje, določeni v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta (*).

Nadaljnji uporabnik, ki ima korist od takega izvzetja, vsako koledarsko leto do 31. januarja državi članici, v kateri se nahaja zadevna naprava za elektrolizo, pošlje poročilo z navedbo količine krizotila, ki se uporablja v diafragmah v skladu z izvzetjem. Država članica kopijo poročila posreduje Evropski komisiji.

Če država članica zaradi zaščite zdravja in varnosti delavcev od nadaljnjih uporabnikov zahteva, da spremljajo krizotil v zraku, se rezultati spremljanja vključijo v poročilo.Top