EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0957

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/957 z dne 9. marca 2016 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov (Besedilo velja za EGP)

C/2016/1402

OJ L 160, 17.6.2016, p. 1–14 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/957/oj

17.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 160/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/957

z dne 9. marca 2016

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi za ustrezne ureditve, sisteme in postopke ter predloge obvestil za preprečevanje, odkrivanje in poročanje zlorab ali sumljivih naročil ali poslov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o zlorabi trga (uredba o zlorabi trga) ter razveljavitvi Direktive 2003/6/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter direktiv Komisije 2003/124/ES, 2003/125/ES in 2004/72/ES (1), in zlasti tretjega pododstavka člena 16(5) Uredbe;

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Treba je določiti ustrezne zahteve za ureditve, postopke in sisteme, ki bi jih morali imeti vzpostavljene upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, ter vsaka oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, za poročanje o naročilih in poslih, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014. Te zahteve bi morale pomagati pri preprečevanju in odkrivanju zlorabe trga. Prav tako bi morale pomagati k zagotavljanju, da so obvestila, ki se predložijo pristojnim organom, smiselna, celovita in koristna. Za zagotovitev učinkovitega odkrivanja zlorabe trga, bi morali biti vzpostavljeni ustrezni sistemi za spremljanje naročil in poslov. Taki sistemi bi morali zagotavljati, da analizo opravi človek, in to ustrezno usposobljeni zaposleni. Sistemi za spremljanje zlorabe trga bi morali biti sposobni ustvarjati opozorila v skladu z vnaprej določenimi parametri, da se omogoči izvedba nadaljnje analize v zvezi z morebitnim trgovanjem z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskusom trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Celotni postopek bo verjetno zahteval določeno stopnjo avtomatizacije.

(2)

Da bi olajšali in spodbudili usklajen pristop in prakse za preprečevanje in odkrivanje zlorabe trga v celotni Uniji, je primerno določiti podrobne določbe za uskladitev vsebine in časa poročanja o sumljivih naročilih in poslih ter predloge za takšno poročanje.

(3)

Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo in se ukvarjajo z algoritemskim trgovanjem ter se zanje uporablja Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (2), bi morale vzpostaviti in vzdrževati sisteme iz te uredbe in Uredbe (EU) št. 596/2014, zanje pa bi moral še naprej veljati člen 17(1) Direktive 2014/65/EU.

(4)

Osebam, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, bi moralo biti omogočeno, da pod ustreznimi pogoji prenesejo naloge spremljanja, odkrivanja in prepoznavanja sumljivih naročil in poslov znotraj skupine ali da prenesejo na druge izvedbo analize podatkov in ustvarjanja opozoril. Tak prenos nalog bi moral omogočiti delitev virov, razvoj in vzdrževanje sistemov spremljanja na centralni ravni ter pridobivanje strokovnega znanja v okviru spremljanja naročil in poslov. Pristojnim organom tak prenos nalog ne bi smel preprečiti, da kadar koli ocenijo, ali so sistemi, ureditve in postopki osebe, na katero se naloge prenesejo, učinkoviti pri izpolnjevanju obveznosti spremljanja in odkrivanja zlorabe trga. Obveznost poročanja ter odgovornost za spoštovanje te uredbe in člena 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 bi morala obdržati oseba, ki je izvedla prenos nalog.

(5)

Mesta trgovanja bi morala imeti ustrezna pravila trgovanja, ki prispevajo k preprečevanju trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Poleg tega bi morala imeti mesta trgovanja na voljo sisteme za ponovno predvajanje knjige naročil zaradi analize dejavnosti tekom trgovalnega dne v okviru algoritemskega trgovanja, vključno z visokofrekvenčnim trgovanjem.

(6)

Enotna in usklajena predloga za elektronsko predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu bi morala biti v pomoč pri izpolnjevanju zahtev iz te uredbe in člena 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 na trgih, kjer so naročila in posli vse pogosteje čezmejni. Prav tako bi morala olajšati učinkovito izmenjavo informacij o sumljivih naročilih in poslih med pristojnimi organi pri čezmejnih preiskavah.

(7)

Ustrezna polja z informacijami v predlogi bi morala, če so izpolnjena jasno, celovito, objektivno in natančno, pristojnim organom pomagati hitro oceniti sum in sprožiti ustrezne ukrepe. Predloga bi morala zato omogočati osebam, ki predložijo poročilo, da zagotovijo relevantne podatke glede sumljivih naročil in poslov, o katerih se poroča, ter pojasnijo razloge za sum. Poleg tega bi morala predloga omogočati tudi predložitev osebnih podatkov, ki bi omogočili identifikacijo oseb, udeleženih v sumljivih naročilih in poslih, ter pomagali pristojnim organom, da pri preiskavah hitro analizirajo trgovalno ravnanje osumljencev in opredelijo povezave z osebami, udeleženimi v drugih sumljivih poslih. Take informacije bi morale biti zagotovljene takoj na začetku, tako da se celovitost preiskave ne ogroža s tem, da bi moral pristojni organ med preiskavo stopiti v stik z osebo, ki je predložila poročilo o sumljivem poslu in naročilu. Vključevati bi morale datum rojstva, naslov, informacije o zaposlitvi in računih zadevne osebe ter, če je to ustrezno, identifikacijsko kodo stranke in nacionalno identifikacijsko številko zadevnih posameznikov.

(8)

Zaradi lažje predložitve poročila o sumljivem poslu in naročilu bi morala predloga dopuščati, da se priložijo dokumenti in gradiva, za katere se šteje, da so potrebni v podporo predloženemu obvestilu, tudi v obliki priloge, ki vsebuje seznam naročil ali poslov, relevantnih za zadevno poročilo, ter podrobno navaja njihove cene in količine.

(9)

Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, ter osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, ne bi smeli predložiti obvestila za vsa prejeta naročila ali izvedene posle, ki so sprožili notranje opozorilo. Taka zahteva ne bi bila skladna z zahtevo, da se za vsak posamezen primer presodi, ali obstajajo utemeljeni razlogi za sum.

(10)

Poročila o sumljivem naročilu in poslu bi bilo treba predložiti ustreznemu pristojnemu organu takoj, ko se pojavi utemeljen sum, da bi lahko zadevna naročila ali posli pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Analiza tega, ali naj se naročilo ali posel štejeta za sumljiva, bi morala temeljiti na dejstvih, ne pa na špekulacijah ali domnevah, pri čemer bi jo bilo treba izvesti v najkrajšem možnem času. Praksa odlaganja predložitve poročila, da bi se vključilo dodatna sumljiva naročila ali posle, ni združljiva z obveznostjo takojšnjega ukrepanja ob pojavu utemeljenega suma. Da bi ugotovili, ali bi bilo mogoče več naročil in poslov poročati v enem samem poročilu o sumljivem poslu in naročilu, bi bilo treba predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu vedno preučiti za vsak primer posebej. Poleg tega se praksa čakanja, da se nakopiči določeno število poročil o sumljivem poslu in naročilu, preden se predložijo, ne bi smela šteti za skladno z zahtevo o takojšnjem obveščanju.

(11)

V nekaterih okoliščinah se lahko utemeljen sum trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije pojavi nekaj časa po domnevni dejavnosti, in sicer zaradi naknadnih dogodkov ali razpoložljivih informacij. To ne bi smelo biti razlog, da se o sumljivih dejavnostih ne poroča pristojnemu organu. Da se v teh posebnih okoliščinah dokaže izpolnjevanje zahtev glede poročanja, bi morala biti oseba, ki predloži poročilo, sposobna utemeljiti časovno razliko med domnevno dejavnostjo in pojavom utemeljenega suma trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

(12)

Hramba in dostop do predloženih poročil o sumljivem poslu in naročilu,in opravljenih analiz sumljivih naročil in poslov, na podlagi katerih poročila o sumljivem poslu in naročilu niso bila predložena, sta pomemben del postopkov za odkrivanje zlorabe trga. Možnost priklica in pregleda analiz, opravljenih za poročila o sumljivem poslu in naročilu, ki so bila predložena, ter tistih sumljivih naročil in poslov, ki so bili analizirani, vendar je bilo ugotovljeno, da razlogi za sum niso bili utemeljeni, bo osebam, ki v okviru svojega poklica izvajajo posle ali se zanje dogovarjajo, in upravljavcem trga ali investicijskim podjetjem, ki upravljajo mesto trgovanja, pomagala pri presojanju prihodnjih sumljivih naročil ali poslov. Opravljena analiza v zvezi s sumljivimi naročili in posli, na podlagi katere na koncu ni bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, pomaga tem osebam še izboljšati sisteme nadzora in odkrivanja vzorcev ponavljajočega se ravnanja, ki bi lahko skupaj, če se upoštevajo kot celota, vodili do utemeljenega suma, da gre za trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Poleg tega bodo te evidence pomagale tudi pri dokazovanju izpolnjevanja zahtev iz te uredbe ter pristojnim organom olajšale izvajanje nadzornih in preiskovalnih nalog ter nalog izvrševanja v skladu z Uredbo (EU) št. 596/2014.

(13)

Vsakršno obdelavo osebnih podatkov na podlagi te uredbe bi bilo treba izvajati v skladu z nacionalnimi zakoni ali drugimi predpisi za prenos Direktive 95/46/ES Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(14)

Ta uredba temelji na osnutkih regulativnih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za vrednostne papirje in trge predložil Komisiji.

(15)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge je opravil javna posvetovanja o osnutkih regulativnih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, analiziral morebitne povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za vrednostne papirje in trge, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (4).

(16)

Za zagotovitev nemotenega delovanja finančnih trgov je nujno, da začne ta uredba veljati čim prej in da se določbe iz te uredbe uporabljajo od istega datuma kot tiste, določene v Uredbi (EU) št. 596/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„poročilo o sumljivem poslu in naročilu“ pomeni poročilo o sumljivih naročilih in poslih, vključno z vsakršnim preklicem ali spremembo naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije v skladu s členom 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 596/2014;

(b)

„elektronska sredstva“ predstavljajo vso elektronsko opremo za obdelavo (vključno z digitalno kompresijo), shranjevanje in prenos podatkov z uporabo žic, radia, optičnih tehnologij ali katerih koli drugih elektromagnetnih sredstev;

(c)

„skupina“ pomeni skupino, kot je opredeljena v členu 2(11) Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5);

(d)

„naročilo“ pomeni vsako naročilo, vključno z vsako ponudbo, ne glede na to, ali je njen namen prvotna predložitev, sprememba, posodobitev ali preklic naročila in ne glede na njeno vrsto.

Člen 2

Splošne zahteve

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve, sisteme in postopke, ki zagotavljajo:

(a)

učinkovito in redno spremljanje za namene odkrivanja in prepoznavanja naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, med vsemi prejetimi in posredovanimi naročili ter vsemi izvedenimi posli;

(b)

posredovanje poročil o sumljivem poslu in naročilu pristojnim organom v skladu z zahtevami iz te uredbe in z uporabo predloge iz Priloge.

2.   Obveznosti iz odstavka 1 se uporabljajo za naročila in posle v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom in ne glede na:

(a)

vlogo, v kateri se izda naročilo ali izvede posel;

(b)

vrste zadevnih strank;

(c)

to, ali so bila naročila oddana ali posli izvedeni na mestu trgovanja ali zunaj njega.

3.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve, sisteme in postopke, ki zagotavljajo:

(a)

učinkovito in redno spremljanje za namene preprečevanja, odkrivanja in prepoznavanja trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ter poskusa trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije, med vsemi prejetimi naročili in vsemi izvedenimi posli;

(b)

posredovanje poročil o sumljivem poslu in naročilu pristojnim organom v skladu z zahtevami iz te uredbe in z uporabo predloge iz Priloge.

4.   Obveznosti iz odstavka 3 se uporabljajo za naročila in posle v zvezi s katerim koli finančnim instrumentom in ne glede na:

(a)

vloga, v kateri se izda naročilo ali izvede posel;

(b)

vrste zadevnih strank.

5.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, zagotavljajo, da so ureditve, sistemi in postopki iz odstavkov 1 in 3:

(a)

ustrezni in sorazmerni glede na obseg, velikost in naravo njihove poslovne dejavnosti;

(b)

se redno ocenjujejo, vsaj z izvedbo letne revizije in notranjega pregleda, in po potrebi posodobijo;

(c)

so jasno dokumentirani v pisni obliki, vključno z vsemi spremembami ali posodobitvami, za namene skladnosti s to uredbo in da se dokumentirane informacije hranijo pet let.

Osebe iz prvega pododstavka na zahtevo pristojnemu organu predložijo informacije iz točk (b) in (c) navedenega pododstavka.

Člen 3

Preprečevanje, spremljanje in odkrivanje

1.   Ureditve, sistemi in postopki iz člena 2(1) in (3):

(a)

omogočajo posamezno in primerjalno analizo za vsak izveden posel in oddano, spremenjeno, preklicano ali zavrnjeno naročilo v sistemih mesta trgovanja, v primeru oseb, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, pa tudi zunaj mesta trgovanja;

(b)

ustvarjajo opozorila glede dejavnosti, ki zahtevajo nadaljnjo analizo za namene odkrivanja morebitnega trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije;

(c)

zajemajo vse trgovalne dejavnosti, ki jih izvajajo zadevne osebe.

2.   Osebe, ki v okviru svojega poklica izvajajo posle ali se zanje dogovarjajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesta trgovanja, na zahtevo pristojnemu organu predložijo informacije, ki dokazujejo primernost in sorazmernost njihovih sistemov glede na obseg, velikost in naravo njihove poslovne dejavnosti, vključno z informacijo o stopnji avtomatizacije takih sistemov.

3.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesta trgovanja, v obsegu, ki je primeren in sorazmeren glede na obseg, velikost in naravo njihove poslovne dejavnosti, uporabljajo programsko opremo in imajo vzpostavljene postopke, ki podpirajo preprečevanje in odkrivanje trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

Sistemi in postopki iz prvega pododstavka vključujejo programsko opremo za odloženo avtomatsko odčitavanje, ponovno predvajanje in analizo podatkov iz knjige naročil, pri čemer ima takšna programska oprema zadostno zmogljivost za delovanje v okolju algoritemskega trgovanja.

4.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, ter upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve in postopke, ki zagotavljajo ustrezno raven analiz, ki jih opravi človek, pri spremljanju, odkrivanju in prepoznavanju poslov in naročil, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

5.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo ureditve in postopke, ki zagotavljajo ustrezno raven analiz, ki jih opravi človek, tudi pri preprečevanju trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

6.   Oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, ima pravico, da s pisnim dogovorom na pravno osebo, ki je del iste skupine, prenese opravljanje nalog spremljanja, odkrivanja in prepoznavanja naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Oseba, ki prenese navedene naloge, je še vedno v celoti odgovorna za izvajanje vseh svojih obveznosti v skladu s to uredbo in členom 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 ter zagotovi, da je ureditev jasno dokumentirana ter da so naloge in odgovornosti določene in dogovorjene, vključno s trajanjem prenosa pooblastil.

7.   Oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, lahko s pisnim dogovorom prenese izvajanje analize podatkov, vključno s podatki o naročilih in poslih, ter ustvarjanje opozoril, ki jih taka oseba potrebuje za spremljanje, odkrivanje in prepoznavanje naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, na tretjo osebo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec). Oseba, ki prenese navedene naloge, je še vedno v celoti odgovorna za izvajanje vseh svojih obveznosti v skladu s to uredbo in členom 16 Uredbe (EU) št. 596/2014 ter ves čas izpolnjuje naslednje pogoje:

(a)

ohrani strokovno znanje in sredstva, potrebna za ocenjevanje kakovosti opravljenih storitev ter organizacijske ustreznosti izvajalcev, za nadzorovanje prenesenih storitev in redno obvladovanje tveganj, povezanih s prenosom zadevnih nalog;

(b)

ima neposreden dostop do vseh relevantnih informacij v zvezi z analizo podatkov in ustvarjanjem opozoril.

Pisni dogovor vsebuje opis pravic in obveznosti osebe, ki prenese naloge iz prvega pododstavka, in izvajalca. Poleg tega določa razloge, na podlagi katerih lahko oseba, ki prenese naloge, prekine tak dogovor.

8.   Kot del ureditev in postopkov iz člena 2(1) in (3), osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, ter upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, pet let hranijo informacije o analizah, opravljenih v zvezi z naročili in posli, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije in ki so bili predmet preiskave, ter razloge za predložitev ali nepredložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu. Te informacije se predložijo pristojnemu organu na zahtevo.

Osebe iz prvega pododstavka zagotovijo, da ureditve in postopki iz člena 2(1) in (3) zagotavljajo in ohranjajo zaupnost informacij iz prvega pododstavka.

Člen 4

Usposabljanje

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, organizirajo in zagotovijo učinkovito in celovito usposabljanje za zaposlene, ki se ukvarjajo s spremljanjem, odkrivanjem in prepoznavanjem naročil in poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, vključno z zaposlenimi, ki se ukvarjajo z obdelavo naročil in poslov. Tako usposabljanje se izvaja redno ter je primerno in sorazmerno glede na obseg, velikost in naravo poslovne dejavnosti.

2.   Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, poleg tega zagotovijo usposabljanje iz odstavka 1 zaposlenim, ki se ukvarjajo s preprečevanjem trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ali poskusa trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije.

Člen 5

Obveznosti glede poročanja

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, vzpostavijo in vzdržujejo učinkovite ureditve, sisteme in postopke, ki jim omogočajo, da za namene predložitve poročila o sumljivem poslu in naročilu ocenijo, ali bi lahko posel ali naročilo pomenila trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije. Te ureditve, sistemi in postopki ustrezno upoštevajo elemente, ki tvorijo dejansko trgovanje z notranjimi informacijami ali tržno manipulacijo ali poskus navedenega v skladu s členoma 8 in 12 Uredbe (EU) št. 596/2014, ter neizčrpne kazalnike tržne manipulacije iz Priloge I k navedeni uredbi, kakor so podrobneje določeni v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2016/522 (6).

2.   Vse osebe iz odstavka 1, ki sodelujejo pri obdelavi istega naročila ali posla, so odgovorne za oceno, ali naj se predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu.

3.   Osebe iz odstavka 1 zagotovijo, da informacije, predložene v okviru poročila o sumljivem poslu in naročilu, temeljijo na dejstvih in analizi ter da se upoštevajo vse informacije, ki so jim na voljo.

4.   Osebe iz odstavka 1 imajo vzpostavljene postopke za zagotovitev, da oseba, v zvezi s katero je bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, ter osebe, katerih zaradi njihove funkcije ali položaja pri osebi, ki poroča, ni treba seznaniti s predložitvijo poročila o sumljivem poslu in naročilu, niso obveščene o dejstvu, da je bilo poročilo o sumljivem poslu in naročilu predloženo ali bo predloženo ali naj bi bilo predloženo pristojnemu organu.

5.   Osebe iz odstavka 1 izpolnijo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, ne da bi o tem obvestile osebo, v zvezi s katero je bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, ali osebe, ki jih ni treba seznaniti s tem, da bo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, vključno z zahtevki za informacije v zvezi z osebo, v zvezi s katero je bilo predloženo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, da se lahko izpolnijo določena polja.

Člen 6

Čas predložitve poročil o sumljivem poslu in naročilu

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, zagotovijo, da imajo vzpostavljene učinkovite ureditve, sisteme in postopke za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu brez odlašanja v skladu s členom 16(1) in (2) Uredbe (EU) št. 596/2014 po tem, ko se pojavi utemeljen sum dejanskega trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije ali poskusa navedenega.

2.   Ureditve, sistemi in postopki iz odstavka 1 vključujejo možnost predložitve poročil o sumljivem poslu in naročilu v zvezi s posli in naročili, ki so bila izvedena v preteklosti, kadar se sum pojavi zaradi poznejših dogodkov ali informacij.

V teh primerih oseba, ki se v okviru svojega poklica dogovarja za posle ali jih izvaja, in upravljavec trga in investicijsko podjetje, ki upravlja mesto trgovanja, pristojnemu organu v poročilu o sumljivem poslu in naročilu pojasnijo časovno razliko med domnevno kršitvijo in predložitvijo poročila o sumljivem poslu in naročilu glede na specifične okoliščine zadevnega primera.

3.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, pristojnemu organu predložijo vse ustrezne dodatne informacije, ki jih izvejo po prvotni predložitvi poročila o sumljivem poslu in naročilu, ter zagotovijo vse informacije ali dokumente, ki jih zahteva pristojni organ.

Člen 7

Vsebina poročil o sumljivem poslu in naročilu

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu uporabijo predlogo iz Priloge.

2.   Osebe iz odstavka 1, ki predložijo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, jasno in natančno izpolnijo polja z informacijami, ki zadevajo naročila ali posle, o katerih se poroča. Poročilo o sumljivem poslu in naročilu vsebuje vsaj naslednje informacije:

(a)

identifikacijo osebe, ki predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu, v primeru oseb, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, pa tudi v kateri vlogi deluje oseba, ki predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu, zlasti če posluje za svoj račun ali izvaja naročila v imenu tretjih oseb;

(b)

opis naročila ali posla, ki vključuje:

(i)

vrsto naročila in vrsto trgovanja, zlasti posle s svežnji, in kje je bila dejavnost opravljena;

(ii)

ceno in obseg;

(c)

razloge, zaradi katerih obstaja sum, da pomeni naročilo ali posel trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije;

(d)

podatke za identifikacijo vseh oseb, vključenih v naročilo ali posel, ki bi lahko pomenila trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, vključno z osebo, ki je oddala ali izvedla naročilo, in osebo, v imenu katere je bilo naročilo oddano ali izvedeno;

(e)

vse druge informacije in spremne dokumente, za katera se šteje, da so lahko relevantni za pristojni organ za namene odkrivanja, preiskovanja in preprečevanja trgovanja z notranjimi informacijami, tržne manipulacije ter poskusa trgovanja z notranjimi informacijami in tržne manipulacije.

Člen 8

Sredstva za prenos

1.   Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo, in upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja, predložijo poročilo o sumljivem poslu in naročilu, vključno z vsemi spremnimi dokumenti ali prilogami, pristojnemu organu iz člena 16(1) in (3) Uredbe (EU) št. 596/2014 z uporabo elektronskih sredstev, ki jih določi ta pristojni organ.

2.   Pristojni organi na svoji spletni strani objavijo elektronska sredstva iz odstavka 1. Ta elektronska sredstva zagotavljajo, da se med prenosom ohrani popolnost, celovitost in zaupnost informacij.

Člen 9

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 3. julija 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. marca 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 173, 12.6.2014, str. 1.

(2)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta In Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov ter spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(3)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 95/46/ES z dne 24. oktobra 1995 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov (UL L 281, 23.11.1995, str. 31).

(4)  Uredba (EU) št. 1095/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za vrednostne papirje in trge) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/77/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 84).

(5)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(6)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/522 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 596/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izvzetjem nekaterih javnih organov in centralnih bank tretjih držav, kazalniki tržne manipulacije, pragovi za razkritje, pristojnim organom za obveščanje o odložitvah, dovoljenjem za trgovanje v zaprtem obdobju in vrstami poslov vodilnih delavcev, o katerih je treba poročati (UL L 88, 5.4.2016, str. 1).


PRILOGA

Predloga za poročilo o sumljivem poslu in naročilu

ODDELEK 1 –   

IDENTITETA SUBJEKTA/OSEBE, KI PREDLOŽI POROČILO O SUMLJIVEM POSLU IN NAROČILU

Osebe, ki se v okviru svojega poklica dogovarjajo za posle ali jih izvajajo / Upravljavci trga in investicijska podjetja, ki upravljajo mesto trgovanja – Za vsak primer se navede:

Ime fizične osebe

[Ime(-na) in priimek(-ki) fizične osebe, odgovorne za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu znotraj subjekta, ki ga predloži.]

Položaj pri subjektu, ki poroča

[Položaj fizične osebe, odgovorne za predložitev poročila o sumljivem poslu in naročilu pri subjektu, ki ga predloži.]

Ime subjekta, ki poroča

[Polno ime subjekta, ki poroča, za pravne osebe pa tudi:

pravna oblika, kot je navedena v registru države, v skladu z zakonodajo katere je subjekt registriran, če je to ustrezno, in

koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) v skladu s standardom ISO 17442, če je to ustrezno.]

Naslov subjekta, ki poroča

[Polni naslov (npr. ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, dežela/provinca) in država.]

Vloga subjekta v zvezi z naročili ali posli, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije

[Opis vloge, v kateri je deloval subjekt v zvezi z naročili ali posli, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, npr. izvajanje naročil v imenu strank, poslovanje za lastni račun, upravljanje mesta trgovanja, sistematični internalizator.]

Vrsta trgovalne dejavnosti (vzdrževanje trga, arbitraža itd.) in vrsta instrumenta, s katerim trguje (vrednostni papirji, izvedeni finančni instrumenti itd.) subjekt, ki poroča

(Če je na voljo)

Razmerje z osebo, za katero se predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu

[Opis vseh podjetniških, pogodbenih ali organizacijskih ureditev ali okoliščin ali razmerij]

Kontaktna oseba za dodatne zahteve po informacijah

[Oseba, ki pri subjektu, ki poroča, deluje kot kontaktna točka za dodatne zahteve po informacijah v zvezi s tem poročilom (npr. odgovorna oseba za varovanje zakonitosti poslovanja) in ustrezni kontaktni podatki:

ime(-na) in priimek(-ki);

položaj kontaktne osebe pri subjektu, ki poroča;

službeni e-naslov.]

ODDELEK 2 –   

POSEL / NAROČILO

Opis finančnega instrumenta:

[Opis finančnega instrumenta, za katerega se predloži poročilo o sumljivem poslu in naročilu, pri čemer se navede:

polno ime ali opis finančnega instrumenta;

oznaka identifikatorja instrumenta, kakor je opredeljeno v delegirani uredbi Komisije, sprejeti v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 ali, če je to ustrezno, ali druge oznake;

vrsta finančnega instrumenta v skladu s taksonomijo, ki se uporablja za razvrstitev finančnega instrumenta, in ustrezna oznaka (oznaka ISO 10962 CFI).]

[Dodatni elementi naročil in poslov v zvezi z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC

(Seznam podatkov v nadaljevanju ni izčrpen)

Navedba vrste izvedenega finančnega instrumenta OTC (npr. pogodbe na razliko, zamenjave, kreditne zamenjave ali opcije, s katerimi se trguje zunaj organiziranega trga (opcije OTC)), pri čemer se uporabijo vrste iz člena 4(3)(b) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 1247/2012.

Opis značilnosti izvedenega finančnega instrumenta OTC, ki vključuje, če je to ustrezno za zadevno vrsto izvedenega finančnega instrumenta, vsaj naslednje:

nominalni znesek (nominalno vrednost);

valuto, v kateri je izražena cena;

datum zapadlosti;

premijo (ceno);

obrestno mero.

Opis, če je ustrezno za zadevno vrsto izvedenega finančnega instrumenta OTC, vsaj naslednjega:

razlike, vnaprejšnjega plačila in nominalne velikosti ali vrednosti osnovnega finančnega instrumenta;

pogojev posla kot so izvršilna cena in pogodbeni pogoji (npr. dobiček ali izguba pri stavah na razliko, če se vrednost spremeni za eno točko).

Opis osnovnega finančnega instrumenta za izvedeni finančni instrument OTC, pri čemer se navede:

polno ime osnovnega finančnega instrumenta ali opis finančnega instrumenta;

oznaka identifikatorja instrumenta, kakor je opredeljeno v delegirani uredbi Komisije, ki se sprejme v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014, če je to ustrezno, ali druge oznake;

vrsta finančnega instrumenta v skladu s taksonomijo, ki se uporablja za razvrstitev finančnega instrumenta, in ustrezna oznaka (oznaka ISO 10962 CFI).]

Datum in ura poslov ali naročil, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije

[Navedba datuma(-ov) in ure naročila(-l) ali posla(-ov), pri čemer se navede časovni pas.]

Trg, na katerem je bilo izvedeno naročilo ali posel

[Navede se:

ime in koda za identifikacijo mesta trgovanja, sistematičnega internalizatorja ali organizirane platforme za trgovanje zunaj Unije, kjer je bilo oddano naročilo in izveden posel, kakor je opredeljeno v delegirani uredbi Komisije, sprejeti v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014, ali

če naročilo ni bilo oddano ali posel izveden nobenem od omenjenih mest, se navede „izven mesta trgovanja“.]

Lokacija (država)

[Polno ime države in ISO 3166-1 dvomestna oznaka države.]

[Navede se:

kje se naročilo odda (če je na voljo);

kje se naročilo izvede.]

Opis naročila ali posla

[Opis vsaj naslednjih značilnosti naročila(-l) ali posla(-ov), o katerem(-ih) se poroča

referenčna številka posla / referenčna številka naročila (če je to ustrezno);

datum in ura poravnave;

nakupna cena / prodajna cena;

obseg/količina finančnih instrumentov

[V primeru več naročil ali poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, se lahko podatki o cenah in količinah takih naročil in poslov pristojnemu organu predložijo v Prilogi k poročilu o sumljivem poslu in naročilu.];

informacije o oddaji naročila, ki vključujejo vsaj naslednje:

vrsta naročila (npr. „limitirano naročilo z mejo EUR x“);

način oddaje naročila (npr. elektronska knjiga naročil);

ura, ko je bilo naročilo oddano;

oseba, ki je dejansko oddala naročilo;

oseba, ki je dejansko prejela naročilo;

sredstva, s katerimi se naročilo posreduje;

informacije o preklicu ali spremembi naročila (če je to ustrezno):

ura spremembe ali preklica;

oseba, ki je spremenila ali preklicala naročilo;

vrsta spremembe (npr. sprememba cene ali količine) in obseg spremembe

[V primeru več naročil ali poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije, se lahko podatki o cenah in količinah takih naročil in poslov pristojnemu organu predložijo v Prilogi k poročilu o sumljivem poslu in naročilu.];

sredstva za spremembo naročila (npr. prek elektronske pošte, telefona itd.).]

ODDELEK 3 –   

OPIS VRSTE SUMA

Vrsta suma

[Navede se vrsto kršitve, ki bi jo lahko pomenila naročila ali posli, o katerih se poroča:

tržna manipulacija;

trgovanje z notranjimi informacijami;

poskus tržne manipulacije;

poskus trgovanja z notranjimi informacijami.]

Razlogi za sum

[Opis dejavnosti (posli in naročila, način oddaje naročil ali izvedbe poslov in značilnosti naročil in poslov, zaradi katerih so ti sumljivi) in kako je zadeva pritegnila pozornost osebe, ki poroča, pri čemer se navedejo razlogi za sum.

V skladu z neizčrpnimi vodilnimi merili lahko opis vključuje:

za finančne instrumente, ki so uvrščeni v trgovanje / se z njimi trguje na mestu trgovanja, opis narave interakcij v knjigi naročil / poslov, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije;

za izvedene finančne instrumente OTC podatke v zvezi s posli ali naročili v osnovnem sredstvu in informacije o vseh možnih povezavah med posli na denarnem trgu osnovnega sredstva in posli z izvedenimi finančnimi instrumenti OTC, o katerih se poroča.]

ODDELEK 4 –   

IDENTITETA OSEBE, KATERE NAROČILA ALI POSLI BI LAHKO POMENILI TRGOVANJE Z NOTRANJIMI INFORMACIJAMI, TRŽNO MANIPULACIJO ALI POSKUS TRGOVANJA Z NOTRANJIMI INFORMACIJAMI ALI TRŽNE MANIPULACIJE („OSUMLJENEC“)

Ime

[Za fizične osebe: ime(-na) in priimek(-ki).]

[Za pravne osebe: polno ime, vključno s pravno obliko, kot je navedena v registru države, v skladu z zakonodajo katere je registrirana, če je to ustrezno, in koda identifikatorja pravnih subjektov (LEI) v skladu s standardom ISO 17442, če je to ustrezno.]

Datum rojstva

[Samo za fizične osebe.]

[llll-mm-dd]

Nacionalna identifikacijska številka (če je to ustrezno)

[Če je to ustrezno v zadevni državi članici.]

[Številka in/ali besedilo]

Naslov

[Polni naslov (npr. ulica, hišna številka, poštna številka, mesto, dežela/provinca) in država.]

Informacije o zaposlitvi:

kraj;

položaj.

[Informacije o zaposlitvi osumljenca na podlagi notranjih virov informacij, ki so na voljo subjektu, ki poroča (npr. dokumentacija v zvezi z računom v primeru strank, informacijski sistem za zaposlene v primeru osebe, ki je zaposlena pri subjektu, ki poroča).]

Številka(-e) računa(-ov)

[Številke denarnega(-ih) računa(-ov) in računa(-ov) vrednostnih papirjev, kakršnih koli skupnih računov ali kakršnih koli pooblastil za račun osumljenega subjekta/osebe.]

Identifikator stranke v okviru poročanja o poslu v skladu z Uredbo (EU) št. 600/2014 o trgih finančnih instrumentov (ali katera koli druga identifikacijska koda)

[V primeru, da je osumljenec stranka subjekta, ki poroča.]

Razmerje z izdajateljem zadevnih finančnih instrumentov (če je to ustrezno in kadar je znano)

[Opis vseh podjetniških, pogodbenih ali organizacijskih ureditev ali okoliščin ali razmerij]

ODDELEK 5 –   

DODATNE INFORMACIJE

Ozadje ali kakršne koli druge informacije, za katere subjekt, ki poroča, šteje, da so relevantne za poročilo

[Naslednji seznam ni izčrpen:

položaj osumljenca (npr. majhna neprofesionalna stranka, institucije);

narava delovanja osumljenega subjekta/osebe (za lasten račun, v imenu stranke, drugo);

velikost portfelja osumljenega subjekta/osebe;

datum začetka poslovnega odnosa s stranko, če je osumljeni subjekt/oseba stranka osebe/subjekta, ki poroča;

vrsta dejavnosti trgovalne enote, če je na voljo, osumljenega subjekta;

vzorci trgovanja osumljenega subjekta/osebe. Naslednji primeri predstavljajo smernice glede informacij, ki bi bile lahko koristne:

trgovalne navade osumljenega subjekta/osebe kar zadeva uporabo finančnega vzvoda in prodaje na kratko ter pogostost njune uporabe;

primerljivost obsega naročila/posla, o katerem se poroča, s povprečnim obsegom naročil oziroma poslov, ki jih je osumljeni subjekt/oseba oddal(-a) oziroma izvedel(-la) v preteklih 12 mesecih;

navade osumljenega subjekta/osebe v odnosu do izdajateljev, z vrednostnimi papirji katerih je trgoval(-a), ali vrste finančnih instrumentov, s katerimi je trgoval(-a), v zadnjih 12 mesecih, zlasti ali je naročilo/posel, o katerem se poroča, povezan z izdajateljem, z vrednostnimi papirji katerega je osumljeni subjekt/oseba trgoval(-a) v preteklem letu;

drugi subjekti/osebe, za katere se ve, da so sodelovali pri naročilih ali poslih, ki bi lahko pomenili trgovanje z notranjimi informacijami, tržno manipulacijo ali poskus trgovanja z notranjimi informacijami ali tržne manipulacije:

imena;

dejavnost (npr. izvajanje naročil v imenu strank, poslovanje za lastni račun, upravljanje mesta trgovanja, sistematični internalizator itd.).

ODDELEK 6 –   

PRILOŽENA DOKUMENTACIJA

[Seznam spremnih prilog in gradiva, predloženega skupaj s tem poročilom o sumljivem poslu in naročilu.

Primeri takšne dokumentacije so elektronska sporočila, posnetki pogovorov, evidenca o naročilu/poslu, potrditve, poročila posrednikov, pooblastila in poročanje medijev, če je to ustrezno.

Če se podrobne informacije o naročilih/poslih iz oddelka 2 te predloge predložijo v ločeni prilogi, se tu navede naslov zadevne priloge.]


Top