Help Print this page 

Document 32016R0918

Title and reference
Uredba Komisije (EU) 2016/918 z dne 19. maja 2016 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (Besedilo velja za EGP)

C/2016/2882
  • In force
OJ L 156, 14.6.2016, p. 1–103 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/918/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

14.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 156/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/918

z dne 19. maja 2016

o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (1) in zlasti člena 53(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 1272/2008 usklajuje določbe in kriterije za razvrščanje ter označevanje snovi, zmesi in nekaterih posebnih izdelkov v Uniji.

(2)

Navedena uredba upošteva globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij (GHS) Združenih narodov (ZN).

(3)

Kriteriji za razvrščanje in pravila za označevanje GHS se redno pregledujejo na ravni ZN. Peta revidirana izdaja GHS je nastala na podlagi sprememb, ki jih je decembra 2012 sprejel Odbor strokovnjakov ZN za prevoz nevarnega blaga ter za globalno usklajeni sistem za razvrščanje in označevanje kemikalij. Vsebuje spremembe, ki se med drugim nanašajo na nove, alternativne metode za razvrščanje oksidativnih trdnih snovi, spremembe določb o razvrščanju za razrede nevarnosti za jedkost za kožo/draženje kože in hude poškodbe oči/draženje oči ter aerosole. Poleg tega vključuje spremembe več previdnostnih stavkov kot tudi spremembe vrstnega reda nekaterih previdnostnih stavkov, kar je razvidno s črtanjem vnosa in njegovim ločenim vnosom na drugem mestu. Zato je treba tehnične določbe in kriterije v prilogah k Uredbi (ES) št. 1272/2008 prilagoditi peti revidirani izdaji GHS.

(4)

Po četrti reviziji GHS je Uredba Komisije (EU) št. 487/2013 (2) uvedla odstopanja od označevanja za snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne kot jedke za kožo ali kot povzročiteljice hudih poškodb oči. Ker bi morala vsebina odstopanja ostati nespremenjena, bi bilo treba zagotoviti natančnejšo formulacijo za nevarnosti, ki jih zadeva odstopanje.

(5)

Pri označevanju zmesi, ki vsebujejo izocianate in določene epoksidne sestavine, bi se bilo treba izogniti odvečnim elementom etikete, hkrati pa bi bilo treba ohraniti uveljavljene in dobro poznane specifične informacije o prisotnosti teh snovi, ki povzročajo preobčutljivost. Zato uporaba stavka o nevarnosti EUH208 ne bi smela biti obvezna, če je mešanica že označena v skladu s stavkom o nevarnosti EUH204 ali EUH205.

(6)

Da bi imeli dobavitelji snovi in zmesi nekaj časa za prilagoditev novim določbam glede razvrščanja in označevanja, ki jih uvaja ta uredba, bi bilo treba predvideti prehodno obdobje in odložiti začetek uporabe te uredbe. To naj bi omogočilo, da se določbe iz te uredbe uporabljajo prostovoljno pred zaključkom prehodnega obdobja.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega na podlagi člena 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

1.

V členu 23 se točka (f) nadomesti z naslednjim:

„(f)

snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne kot jedke za kožo ali kot hude poškodbe oči (kategorija 1).“

2.

Priloga I se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

3.

Priloga II se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

4.

Priloga III se spremeni v skladu s Prilogo III k tej uredbi.

5.

Priloga IV se spremeni v skladu s Prilogo IV k tej uredbi.

6.

Priloga V se spremeni v skladu s Prilogo V k tej uredbi.

7.

Priloga VI se spremeni v skladu s Prilogo VI k tej uredbi.

8.

Priloga VII se spremeni v skladu s Prilogo VII k tej uredbi.

Člen 2

Z odstopanjem od člena 3 se lahko snovi in zmesi pred 1. februarjem 2018 razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, kakor je spremenjena s to uredbo.

Z odstopanjem od člena 3 snovi in zmesi, ki se razvrščajo, označujejo in pakirajo v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 ter dajejo v promet pred 1. februarjem 2018, ni treba ponovno označiti in pakirati v skladu s to uredbo pred 1. februarjem 2020.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba se uporablja od 1. februarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 19. maja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 353, 31.12.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 487/2013 z dne 8. maja 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi z namenom njene prilagoditve tehničnemu in znanstvenemu napredku (UL L 149, 1.6.2013, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

A.

Del 1 se spremeni:

(1)

Naslov oddelka 1.1.3.4 se nadomesti z naslednjim:

„1.1.3.4   Interpolacija znotraj ene kategorije nevarnosti

(2)

Oddelek 1.3.6 se nadomesti z naslednjim:

„1.3.6    Snovi ali zmesi, ki so razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne kot jedke za kožo ali kot hude poškodbe oči (kategorija 1)

Snovi ali zmesi, razvrščene kot jedke za kovine, vendar ne kot jedke za kožo ali kot hude poškodbe oči (kategorija 1), ki so v končni obliki in zapakirane za potrošniško uporabo, na etiketi ne zahtevajo piktograma za nevarnost GHS05.“

B.

Del 2 se spremeni:

(1)

Oddelek 2.1.3 se nadomesti z naslednjim:

„2.1.3    Obvestilo o nevarnosti

Elementi etikete se uporabljajo za snovi, zmesi ali izdelke, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 2.1.2.

Tabela 2.1.2

Elementi etikete za eksplozive

Razvrstitev

Nestabilni eksploziv

Podrazred 1.1

Podrazred 1.2

Podrazred 1.3

Podrazred 1.4

Podrazred 1.5

Podrazred 1.6

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Image

Image

 

 

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Pozor

Nevarno

Brez opozorilne besede

Stavek o nevarnosti

H200: Nestabilni eksploziv

H201: Eksplozivno; nevarnost eksplozije v masi

H202: Eksplozivno; velika nevarnost za nastanek drobcev

H203: Eksplozivno; nevarnost za nastanek požara, udarnega vala ali drobcev

H204: Nevarnost za nastanek požara ali drobcev

H205: Pri požaru lahko eksplodira v masi

Brez stavka o nevarnosti

Previdnostni stavek – preprečevanje

P201

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

P210

P234

P240

P250

P280

P210

P230

P234

P240

P250

P280

Brez previdnostnega stavka

Previdnostni stavek – odziv

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375

P370 + P372 + P380 + P373

Brez previdnostnega stavka

Previdnostni stavek – shranjevanje

P401

P401

P401

P401

P401

P401

Brez previdnostnega stavka

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501

P501

P501

P501

Brez previdnostnega stavka

OPOMBA 1: Eksplozivi brez embalaže ali prepakirani eksplozivi, ki niso v prvotni ali podobni embalaži, vključujejo vse naslednje elemente etikete:

(a)

piktogram: bomba med eksplozijo,

(b)

opozorilna beseda: „Nevarno“ in

(c)

stavek o nevarnosti: „Eksplozivno: nevarnost eksplozije v masi“,

kadar pa nevarnost ustreza eni od kategorij nevarnosti v tabeli 2.1.2, se dodeli ustrezni simbol, opozorilna beseda in/ali stavek o nevarnosti.

OPOMBA 2: Snovi in zmesi, kot so dobavljene, s pozitivnim rezultatom pri testni seriji 2 iz dela I oddelka 12 UN RTDG: Priročnika testov in kriterijev, ki so izvzete iz razvrstitve kot eksplozivi (na podlagi negativnega rezultata pri testni seriji 6 iz dela I oddelka 16 UN RTDG: Priročnik testov in kriterijev), so še vedno eksplozivne. Uporabnik se obvesti o teh inherentnih eksplozivnih lastnostih, saj jih je treba upoštevati pri ravnanju s snovjo ali zmesjo, zlasti če je ta odstranjena iz svoje embalaže ali prepakirana, in pri skladiščenju. Zato se eksplozivne lastnosti snovi ali zmesi sporočijo v oddelku 2 (Ugotovitev nevarnosti) in oddelku 9 (Fizikalne in kemijske lastnosti) varnostnega lista ter drugih oddelkih varnostnega lista, kakor je ustrezno.“

(2)

V oddelku 2.1.4 se diagram 2.1.3 nadomesti z naslednjim:

„Diagram 2.1.3

Postopek za določitev podrazreda v razredu eksplozivov (razred 1 za prevoz)

Image

(3)

V oddelku 2.2.3 se tabela 2.2.3 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.2.3

Elementi etikete za vnetljive pline (vključno s kemično nestabilnimi plini)

Razvrstitev

Vnetljiv plin

Kemično nestabilen plin

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija A

Kategorija B

Piktogram GHS

Image

Ni piktograma

Ni dodatnih piktogramov

Ni dodatnih piktogramov

Opozorilna beseda

Nevarno

Pozor

Ni dodatnih opozorilnih besed

Ni dodatnih opozorilnih besed

Stavek o nevarnosti

H220: Zelo lahko vnetljiv plin

H221: Vnetljiv plin

Dodatni stavek o nevarnosti H230: Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka

Dodatni stavek o nevarnosti H231: Lahko reagira eksplozivno tudi v odsotnosti zraka pri povišanem tlaku in/ali temperaturi

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P210

P202

P202“

Previdnostni stavek – odziv

P377

P381

P377

P381

 

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

P403

P403

 

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

 

 

 

(4)

Oddelek 2.3.2.1 se nadomesti z naslednjim:

2.3.2.1.   Aerosoli se razvrstijo v eno od treh kategorij tega razreda nevarnosti, odvisno od njihovih vnetljivih lastnosti in toplote zgorevanja. Razvrstijo se v kategorijo 1 ali 2, če vsebujejo več kot 1 % sestavin (v masnem deležu), ki so razvrščene kot vnetljive v skladu z naslednjimi kriteriji iz tega dela:

vnetljivi plini (glej oddelek 2.2),

tekočine s plameniščem ≤ 93 °C, kar vključuje vnetljive tekočine v skladu z oddelkom 2.6,

vnetljive trdne snovi (glej oddelek 2.7),

ali če je njihova toplota izgorevanja najmanj 20 kJ/g.

OPOMBA 1: Vnetljive sestavine ne zajemajo pirofornih, samosegrevajočih se snovi ali vodnoreaktivnih snovi in zmesi, ker se takšne sestavine nikoli ne uporabljajo kot sestavine aerosolov.

OPOMBA 2: Aerosoli ne spadajo dodatno v okvir oddelkov 2.2 (vnetljivi plini), 2.5 (plini pod tlakom), 2.6 (vnetljive tekočine) in 2.7 (vnetljive trdne snovi). Vendar pa lahko aerosoli glede na svojo vsebino spadajo v okvir drugih razredov nevarnosti, vključno s svojimi elementi etikete.“

(5)

V oddelku 2.3.2 se diagram 2.3.1(a) nadomesti z naslednjim:

„Diagram 2.3.1(a) za aerosole

Image

(6)

V oddelku 2.3.3 se naslov tabele 2.3.1 nadomesti z naslednjim:

Elementi etikete za aerosole

(7)

V oddelku 2.5.3 se tabela 2.5.2 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.5.2

Elementi etikete za pline pod tlakom

Razvrstitev

Stisnjeni plin

Utekočinjeni plin

Ohlajen utekočinjeni plin

Raztopljeni plin

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Image

Opozorilna beseda

Pozor

Pozor

Pozor

Pozor

Stavek o nevarnosti

H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo

H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo

H281: Vsebuje ohlajen utekočinjen plin; lahko povzroči ozebline ali poškodbe

H280: Vsebuje plin pod tlakom; segrevanje lahko povzroči eksplozijo

Previdnostni stavek – preprečevanje

 

 

P282

 

Previdnostni stavek – odziv

 

 

P336 + P315

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

P410 + P403

P410 + P403

P403

P410 + P403“

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

 

 

 

(8)

V oddelku 2.8.3 se tabela 2.8.1 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.8.1

Elementi etikete za samoreaktivne snovi in zmesi

Razvrstitev

Vrsta A

Vrsta B

Vrsti C in D

Vrsti E in F

Vrsta G (1)

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Image

Tej kategoriji nevarnosti oznake niso dodeljene

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H240: Segrevanje lahko povzroči eksplozijo

H241: Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo

H242: Segrevanje lahko povzroči požar

H242: Segrevanje lahko povzroči požar

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Previdnostni stavek – odziv

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (2)

P370 + P378

P370 + P378

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

P403

P411

P420

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501

P501

 

(9)

V oddelku 2.8.4 se diagram 2.8.1 nadomesti z naslednjim:

„Diagram 2.8.1

Samoreaktivne snovi in zmesi

Image

(10)

V oddelku 2.9.3 se tabela 2.9.2 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.9.2

Elementi etikete za piroforne tekočine

Razvrstitev

Kategorija 1

Piktogram GHS

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Stavek o nevarnosti

H250: Samodejno se vžge na zraku

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Previdnostni stavek – odziv

P302 + P334

P370 + P378“

Previdnostni stavek – shranjevanje

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

(11)

V oddelku 2.10.3 se tabela 2.10.2 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.10.2

Elementi etikete za piroforne trdne snovi

Razvrstitev

Kategorija 1

Piktogram GHS

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Stavek o nevarnosti

H250: Samodejno se vžge na zraku

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P222

P231 + P232

P233

P280

Previdnostni stavek – odziv

P302 + P335 + P334

P370 + P378“

Previdnostni stavek – shranjevanje

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

(12)

V oddelku 2.11.3 se tabela 2.11.2 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.11.2

Elementi etikete za samosegrevajoče se snovi in zmesi

Razvrstitev

Kategorija 1

Kategorija 2

Piktogrami GHS

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H251: Samosegrevanje; lahko povzroči požar

H252: Samosegrevanje v velikih količinah; lahko povzroči požar

Previdnostni stavek – preprečevanje

P235

P280

P235

P280

Previdnostni stavek – odziv

 

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

P407

P413

P420

P407

P413

P420“

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

 

(13)

V oddelku 2.12.3 se tabela 2.12.2 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.12.2

Elementi oznake za snovi in zmesi, ki v stiku z vodo sproščajo vnetljive pline

Razvrstitev

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H260: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini, ki se lahko samodejno vžgejo

H261: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini

H261: V stiku z vodo se sproščajo vnetljivi plini

Previdnostni stavek – preprečevanje

P223

P231 + P232

P280

P223

P231 + P232

P280

P231 + P232

P280

Previdnostni stavek – odziv

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P302 + P335 + P334

P370 + P378

P370 + P378

Previdnostni stavek – shranjevanje

P402 + P404

P402 + P404

P402 + P404

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501“

(14)

V oddelku 2.13.3 se tabela 2.13.2 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.13.2

Elementi etikete za oksidativne tekočine

Razvrstitev

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H271: Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov

H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov

H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Previdnostni stavek – odziv

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Previdnostni stavek – shranjevanje

P420

 

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501“

(15)

V oddelku 2.14.2.1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„Oksidativna trdna snov se v skladu s tabelo 2.14.1 razvrsti v eno od treh kategorij tega razreda po testni metodi O.1 iz pododdelka 34.4.1 dela III ali O.3 iz pododdelka 34.4.3 dela III Priporočil Združenih narodov o prevozu nevarnega blaga: Priročnik testov in kriterijev:“

(16)

V oddelku 2.14.2.1 se tabela 2.14.1 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.14.1

Kriteriji za oksidativne trdne snovi

Kategorija

Kriteriji z uporabo testne metode O.1

Kriteriji z uporabo testne metode O.3

1

Vsaka snov ali zmes, za katero je v zmesi testiranega vzorca s celulozo v masnem razmerju 4: 1 ali 1: 1 srednji čas gorenja krajši od srednjega časa gorenja zmesi kalijevega bromata in celuloze v masnem razmerju 3: 2.

Vsaka snov ali zmes, za katero je v zmesi testiranega vzorca s celulozo v masnem razmerju 4: 1 ali 1: 1 srednja hitrost gorenja večja od srednje hitrosti gorenja zmesi kalcijevega peroksida in celuloze v masnem razmerju 3: 1.

2

Vsaka snov ali zmes, za katero je v zmesi testiranega vzorca s celulozo v masnem razmerju 4: 1 ali 1: 1 srednji čas gorenja enak ali krajši od srednjega časa gorenja zmesi kalijevega bromata in celuloze v masnem razmerju 2: 3 in ki ne izpolnjuje kriterijev za kategorijo 1.

Vsaka snov ali zmes, za katero je v zmesi testiranega vzorca s celulozo v masnem razmerju 4: 1 ali 1: 1 srednja hitrost gorenja enaka ali večja od srednjega časa gorenja zmesi kalcijevega peroksida in celuloze v masnem razmerju 1: 1 in ki ne izpolnjuje kriterijev za kategorijo 1.

3

Vsaka snov ali zmes, za katero je v zmesi testiranega vzorca s celulozo v masnem razmerju 4: 1 ali 1: 1 srednji čas gorenja enak ali krajši od srednjega časa gorenja zmesi kalijevega bromata in celuloze v masnem razmerju 3: 7 in ki ne izpolnjuje kriterijev za kategoriji 1 in 2.

Vsaka snov ali zmes, za katero je v zmesi testiranega vzorca s celulozo v masnem razmerju 4: 1 ali 1: 1 srednja hitrost gorenja enaka ali večja od srednjega časa gorenja zmesi kalcijevega peroksida in celuloze v masnem razmerju 1: 2 in ki ne izpolnjuje kriterijev za kategoriji 1 in 2.“

(17)

V oddelku 2.14.2.1 se v opombi 1 k tabeli 2.14.1 „(oznaka BC, Priloga 3, test 5)“ nadomesti z „(kodeks IMSBC (mednarodni kodeks IMO za prevoz trdnega tovora v razsutem stanju po morju), Dodatek 2, oddelek 5)“.

(18)

V oddelku 2.14.3 se tabela 2.14.2 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.14.2

Elementi etikete za oksidativne trdne snovi

 

Kategorija 1

Kategorija 2

Kategorija 3

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H271: Lahko povzroči požar ali eksplozijo; močna oksidativna snov

H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov

H272: Lahko okrepi požar; oksidativna snov

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P220

P280

P283

P210

P220

P280

P210

P220

P280

Previdnostni stavek – odziv

P306 + P360

P371 + P380 + P375

P370 + P378

P370 + P378

P370 + P378

Previdnostni stavek – shranjevanje

P420

 

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501“

(19)

V oddelku 2.15.3 se tabela 2.15.1 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2.15.1

Elementi etikete za organske perokside

Razvrstitev

Vrsta A

Vrsta B

Vrsti C in D

Vrsti E in F

Vrsta G

Piktogrami GHS

Image

Image

Image

Image

Tej kategoriji nevarnosti oznake niso dodeljene

Opozorilna beseda

Nevarno

Nevarno

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H240: Segrevanje lahko povzroči eksplozijo

H241: Segrevanje lahko povzroči požar ali eksplozijo

H242: Segrevanje lahko povzroči požar

H242: Segrevanje lahko povzroči požar

Previdnostni stavek – preprečevanje

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

P210

P234

P235

P240

P280

Previdnostni stavek – odziv

P370 + P372 + P380 + P373

P370 + P380 + P375 [+ P378] (3)

P370 + P378

P370 + P378

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

P403

P410

P411

P420

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501

P501

 

(20)

V oddelku 2.15.4 se diagram 2.15.1 nadomesti z naslednjim:

„Diagram 2.15.1

Organski peroksidi

Image

C.

Del 3 se spremeni:

(1)

V oddelku 3.1.2.1 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Snovi se lahko uvrstijo v eno od štirih kategorij nevarnosti na podlagi akutne strupenosti z oralnim vnosom, vnosom prek kože ali prek dihalnih poti po kriterijih glede na vrednosti iz tabele 3.1.1.“

(2)

V oddelku 3.1.2.3.2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Pri razvrstitvi za akutno strupenost je zlasti pomembno, da se uporabijo jasno določene vrednosti v najbolj nevarnih kategorijah za prah in meglice.“

(3)

V oddelku 3.1.3.6.1 se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„vključijo se sestavine z znano akutno strupenostjo, ki so v kateri koli kategoriji akutne nevarnosti iz tabele 3.1.1;“

(4)

Poglavje 3.2 se nadomesti z naslednjim:

„3.2   Jedkost za kožo/draženje kože

3.2.1    Opredelitev pojmov in splošni preudarki

 

Jedkost za kožo je nastanek trajne poškodbe kože, zlasti vidnega odmiranja prek povrhnjice v usnjico po nanosu testne snovi do štirih ur. Za reakcije jedkosti so značilne razjede, krvavitve, krvave hraste in, po koncu 14-dnevnega opazovanja, izguba barve zaradi beljenja kože, izpadanje dlak celotnega območja in brazgotine. Nejasne poškodbe se obravnavajo histopatološko.

 

Draženje kože je nastanek popravljive poškodbe kože po nanosu testne snovi do štirih ur.

3.2.1.2   V stopenjskem pristopu so najpomembnejši obstoječi podatki o ljudeh, nato obstoječi podatki o živalih, podatki in vitro ter nazadnje drugi viri informacij. Kadar podatki izpolnjujejo kriterije, se razvrstitev izvede neposredno. V nekaterih primerih se razvrstitev snovi ali zmesi izvede na podlagi določitve zanesljivosti dokazov znotraj stopnje. V pristopu določanja zanesljivosti vseh dokazov se vse dostopne informacije, povezane z določitvijo jedkosti za kožo/draženja kože, obravnavajo skupaj, vključno z rezultati ustreznih potrjenih testov in vitro, relevantnimi podatki o živalih ter podatki o ljudeh, kot so epidemiološke in klinične študije ter dobro dokumentirana poročila in opažanja o posameznih primerih (glej oddelke 1.1.1.3, 1.1.1.4 in 1.1.1.5 v delu 1 Priloge I).

3.2.2    Kriteriji za razvrstitev snovi

Snovi se uvrstijo v eno od naslednjih dveh kategorij v tem razredu nevarnosti:

(a)

Kategorija 1 (jedkost za kožo)

Ta kategorija je nadalje razdeljena v tri podkategorije (1A, 1B in 1C). Jedke snovi se razvrstijo v kategorijo 1, kadar podatki ne zadoščajo za podrazvrstitev. Kadar podatki zadoščajo, se snovi razvrstijo v eno od treh podkategorij 1A, 1B ali 1C (glej tabelo 3.2.1).

(b)

Kategorija 2 (draženje kože) (glej tabelo 3.2.2).

3.2.2.1   Razvrstitev na podlagi podatkov o standardnih testih na živalih

3.2.2.1.1   Jedkost za kožo

3.2.2.1.1.1

Snov je jedka za kožo, kadar povzroča uničenje tkiva kože, zlasti vidno odmiranje skozi povrhnjico v usnjico, pri vsaj eni testirani živali po izpostavljenosti do štirih ur.

3.2.2.1.1.2

Jedke snovi se razvrstijo v kategorijo 1, kadar podatki ne zadoščajo za podrazvrstitev.

3.2.2.1.1.3

Kadar podatki zadoščajo, se snovi razvrstijo v eno od treh podkategorij 1A, 1B ali 1C s skladu s kriteriji iz tabele 3.2.1.

3.2.2.1.1.4

Znotraj kategorije jedkosti so tri podkategorije: podkategorija 1A – odzivi na korozivno snov so zabeleženi po največ treh minutah izpostavljenosti in največ eni uri opazovanja; podkategorija 1B – odzivi na korozivno snov so opisani po izpostavljenosti od treh minut do ene ure in opazovanju do 14 dni; in podkategorija 1C – odzivi na korozivno snov se pojavijo po izpostavljenosti od ene do štirih ur in opazovanju do 14 dni.

Tabela 3.2.1

Kategorija in podkategorije jedkosti za kožo

Kategorija

Kriteriji

Kategorija 1 (4)

Uničenje tkiva kože, zlasti vidno odmiranje skozi povrhnjico v usnjico, pri vsaj eni testirani živali po izpostavljenosti ≤ 4 h.

Podkategorija 1A

Odzivi na korozivno snov pri vsaj eni živali po izpostavljenosti ≤ 3 min v obdobju opazovanja ≤ 1 h

Podkategorija 1 B

Odzivi na korozivno snov pri vsaj eni živali po izpostavljenosti > 3 min in ≤ 1 h in opazovanju ≤ 14 dni

Podkategorija 1C

Odzivi na korozivno snov pri vsaj eni živali po izpostavljenosti > 1 h in ≤ 4 h ter opazovanju ≤ 14 dni

3.2.2.1.1.5

Uporaba podatkov o ljudeh je obravnavana v oddelkih 3.2.1.2 in 3.2.2.2 ter oddelkih 1.1.1.3, 1.1.1.4 in 1.1.1.5.

3.2.2.1.2   Draženje kože

3.2.2.1.2.1

Snov je dražilna za kožo, kadar povzroči popravljivo poškodbo kože po njenem nanosu za največ štiri ure. Glavni kriterij za kategorijo za draženje je, da je pri vsaj dveh od treh testiranih živali srednja vrednost ≥ 2,3 in ≤ 4,0.

3.2.2.1.2.2

V tabeli 3.2.2 je prikazana ena kategorija za draženje (kategorija 2) z uporabo rezultatov testiranja na živalih.

3.2.2.1.2.3

Pri evalviranju odzivov draženja se upošteva tudi popravljivost poškodb kože. Če vnetje ne izgine do konca obdobja opazovanja pri dveh ali več testiranih živalih, ob upoštevanju izpadanja dlak (omejena površina), hiperkeratoze, hiperplazije in luščenja, se material šteje kot dražilen.

3.2.2.1.2.4

Odzivi živali na draženje pri testu so lahko tako kot pri jedkosti spremenljivi. Ločen kriterij za draženje pokriva primere, v katerih je odziv draženja znaten, vendar manjši od kriterija srednjega rezultata, ki se zahteva za pozitiven rezultat testa. Na primer testna snov je lahko označena kot dražilna, če vsaj ena od treh testnih živali kaže zelo visoko srednjo vrednost med študijo, vključno s poškodbami, ki ne izginejo ob koncu obdobja opazovanja, ki je običajno 14 dni. Tudi drugi odzivi lahko izpolnjujejo ta kriterij. Vendar mora biti potrjeno, da so odzivi posledica kemične izpostavljenosti.

Tabela 3.2.2

Kategorija za draženje kože  (1)

Kategorija

Kriteriji

Draženje (kategorija 2)

(1)

Srednji rezultat ≥ 2,3 in ≤ 4,0 za eritem/krasto na opeklini ali za edem pri vsaj 2 od 3 testiranih živali, iz razvrščanja 24, 48 in 72 ur po odstranitvi obliža ali z zapoznelimi reakcijami iz ocen v treh zaporednih dneh po začetku kožne reakcije, ali

(2)

vnetje, ki ne izgine do konca obdobja opazovanja, običajno 14 dni, pri vsaj dveh živalih, zlasti ob upoštevanju reakcije izpadanja dlak (omejeno območje), hiperkeratoze, hiperplazije in luščenja, ali

(3)

v nekaterih primerih se lahko pojavijo očitne razlike pri odzivu živali, tako da se pri posamezni živali pojavijo zelo izrazite pozitivne reakcije na kemično izpostavljenost, ki pa so vendarle manjše od zgoraj navedenih kriterijev.

3.2.2.1.2.5

Uporaba podatkov o ljudeh je obravnavana v oddelkih 3.2.1.2 in 3.2.2.2 ter oddelkih 1.1.1.3, 1.1.1.4 in 1.1.1.5.

3.2.2.2   Razvrstitev v stopenjskem pristopu

3.2.2.2.1   Pri evalviranju začetnih informacij se po potrebi upošteva stopenjski pristop, vendar vsi elementi morda niso pomembni.

3.2.2.2.2   Obstoječi podatki o ljudeh in živalih, ki vsebujejo informacije za enkratno ali ponavljajočo izpostavljenost, so glavni elementi evalvacije, ker zagotavljajo informacije, neposredno povezane z učinki na kožo.

3.2.2.2.3   Za razvrstitev se lahko uporabijo podatki o akutni dermalni strupenosti. Če je snov zelo strupena v stiku s kožo, raziskava o jedkosti za kožo/draženju kože ni izvedljiva, ker količina testne snovi, ki bi se uporabila, znatno presega strupen odmerek in zato povzroči smrt živali. Pri opazovanju jedkosti za kožo/draženja kože v študijah o akutni strupenosti in opazovanju prek mejnega odmerka se lahko pridobljeni podatki uporabijo za razvrstitev, če so uporabljena redčila in so testirane vrste enakovredne. Trdne snovi (prah) lahko postanejo jedke ali dražilne, kadar so vlažne ali v stiku z vlažno kožo ali sluznico.

3.2.2.2.4   Kot pomoč pri odločitvah o razvrstitvi se uporabijo druge možnosti in vitro, ki so bile potrjene in sprejete.

3.2.2.2.5   Prav tako lahko skrajne meje pH, kot so ≤ 2 in ≥ 11,5 pomenijo možno povzročanje učinkov na kožo, zlasti v povezavi z veliko kislo/alkalno rezervo (pufrsko kapaciteto). Na splošno se za takšne snovi pričakuje, da imajo bistvene učinke na kožo. V odsotnosti drugih informacij se snov šteje za jedko za kožo (jedkost za kožo kategorije 1), če je vrednost pH ≤ 2 ali ≥ 11,5. Vendar, če upoštevanje kisle/alkalne rezerve kaže, da snov ni nujno jedka kljub nizki ali visoki vrednosti pH, je treba to potrditi z drugimi podatki, če je le mogoče s podatki ustreznega potrjenega testa in vitro.

3.2.2.2.6   V nekaterih primerih so za odločitev o razvrstitvi lahko na voljo zadostne informacije za strukturno povezane snovi.

3.2.2.2.7   Stopenjski pristop zagotavlja smernice pri urejanju obstoječih informacij o snovi in določanju zanesljivosti dokazov o oceni nevarnosti in razvrstitvi nevarnosti.

Čeprav bi informacije lahko dobili z evalvacijo enega parametra znotraj stopnje (glej oddelek 3.2.2.2.1.), se upoštevajo vse obstoječe informacije in celovito določanje zanesljivosti dokazov. To zlasti velja, kadar so si informacije, ki so na voljo o nekaterih parametrih, nasprotujoče.

3.2.3    Kriteriji za razvrstitev zmesi

3.2.3.1   Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za celotno zmes

3.2.3.1.1   Zmes se razvrsti na podlagi kriterijev za snovi ob upoštevanju stopenjskega pristopa za evalviranje podatkov za ta razred nevarnosti.

3.2.3.1.2   Pri preverjanju možnosti testiranja zmesi se razvrščevalce spodbuja k uporabi pristopa stopenjskega določanja zanesljivosti dokazov, kot je vključen v kriterije za razvrstitev snovi kot jedke za kožo in dražljive za kožo (oddelka 3.2.1.2 in 3.2.2.2), da bi pomagali zagotoviti točno razvrstitev in se izognili nepotrebnemu testiranju na živalih. V odsotnosti drugih informacij se zmes šteje za jedko za kožo (jedkost za kožo kategorije 1), če je vrednost pH ≤ 2 ali ≥ 11,5. Vendar, če upoštevanje kisle/alkalne rezerve kaže, da zmes ni nujno jedka kljub nizki ali visoki vrednosti pH, je treba to potrditi z drugimi podatki, če je le mogoče s podatki ustreznega potrjenega testa in vitro.

3.2.3.2   Razvrstitev zmesi, kadar ni na voljo podatkov za celotno zmes: premostitvena načela

3.2.3.2.1   Kadar zmes ni testirana za določanje zmožnosti za jedkost za kožo/draženje kože, ampak je za ustrezno opredelitev nevarnosti zmesi na voljo dovolj podatkov o posameznih sestavinah in podobnih testiranih zmeseh, se ti podatki uporabijo v skladu s premostitvenimi načeli iz oddelka 1.1.3.

3.2.3.3   Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse sestavine ali za le nekatere sestavine zmesi

3.2.3.3.1   Da se lahko za razvrstitev nevarnosti zmesi uporabijo vsi razpoložljivi podatki za jedkost za kožo/draženje kože, je postavljena naslednja domneva, ki se po potrebi uporablja v stopenjskem pristopu:

„Bistvene sestavine“ zmesi so tiste, ki so prisotne v koncentracijah ≥ 1 % (masnega deleža za trdne snovi, tekočine, prah, meglice ter hlape in volumskega deleža za pline), razen če se domneva (npr. v primeru sestavin, jedkih za kožo), da je sestavina, ki je prisotna v koncentraciji < 1 %, lahko še vedno relevantna za razvrstitev zmesi kot jedke za kožo/dražilne za kožo.

3.2.3.3.2   Na splošno pristop pri razvrstitvi zmesi kot jedkih ali dražilnih za kožo, kadar so na voljo podatki o sestavinah, vendar ne o celotni zmesi, temelji na teoriji dodajanja, tako da vsaka za kožo jedka ali za kožo dražilna sestavina prispeva k celotnim za kožo jedkim ali za kožo dražilnim lastnostim zmesi, sorazmerno z močjo in koncentracijo. Za sestavine, jedke za kožo, se uporabi utežni faktor 10, kadar so prisotne v koncentraciji pod splošno mejno koncentracijo za razvrstitev v kategorijo 1, vendar imajo koncentracijo, ki bo prispevala k razvrstitvi zmesi kot dražilne za kožo. Zmes se razvrsti kot jedka ali dražilna za kožo, kadar vsota koncentracij takšnih sestavin presega mejno koncentracijo.

3.2.3.3.3   Tabela 3.2.3 navaja splošne mejne koncentracije, ki se uporabljajo pri določanju, ali se zmes obravnava kot dražilna ali jedka za kožo.

3.2.3.3.4.1   Zlasti je treba paziti pri razvrščanju nekaterih vrst zmesi, ki vsebujejo snovi, kot so kisline in baze, anorganske soli, aldehidi, fenoli in surfaktanti. Pristop iz oddelkov 3.2.3.3.1 in 3.2.3.3.2 morda ni primeren, ker je veliko takšnih snovi jedkih ali dražilnih za kožo pri koncentracijah < 1 %.

3.2.3.3.4.2   Za zmesi, ki vsebujejo močne kisline ali baze, se pH uporablja kot kriterij za razvrstitev (glej oddelek 3.2.3.1.2), ker je pH boljši kazalnik jedkosti za kožo od mejnih koncentracij iz tabele 3.2.3.

3.2.3.3.4.3   Zmes, ki vsebuje sestavine, ki so jedke ali dražilne za kožo, in se ne more razvrstiti na podlagi pristopa dodajanja (tabela 3.2.3) zaradi kemijskih lastnosti, zaradi katerih je ta pristop neizvedljiv, se razvrsti kot jedka za kožo (kategorija 1), če vsebuje ≥ 1 % sestavine, razvrščene kot jedke za kožo, ali kot dražilna za kožo (kategorija 2), če vsebuje ≥ 3 % sestavine, dražilne za kožo. Razvrstitev zmesi s sestavinami, za katere se ne uporablja pristop iz tabele 3.2.3, je povzeta v tabeli 3.2.4.

3.2.3.3.5   Včasih lahko zanesljivi podatki kažejo, da nevarnost sestavine za jedkost za kožo/draženje kože ne bo očitna, kadar se pojavi pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.2.3 in 3.2.4 v oddelku 3.2.3.3.6. V teh primerih se zmes razvrsti glede na navedene podatke (glej tudi člena 10 in 11). V drugih primerih, ko se pričakuje, da nevarnost sestavine za jedkost za kožo/draženje kože ni očitna, kadar se pojavi pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.2.3 in 3.2.4, se preveri možnost izvedbe testiranja zmesi. V teh primerih se uporabi pristop stopenjskega določanja zanesljivosti dokazov, kot je navedeno v oddelku 3.2.2.2.

3.2.3.3.6   Če obstajajo podatki, ki kažejo, da je (so) sestavina(-e) jedka(-e) ali dražilna(-e) za kožo pri koncentraciji < 1 % (jedko za kožo) ali < 3 % (dražilno za kožo), se zmes ustrezno razvrsti.

Tabela 3.2.3

Splošne mejne koncentracije sestavin, razvrščenih kot jedke za kožo (kategorija 1, 1A, 1B ali 1C) / dražilne za kožo (kategorija 2), pri katerih se tudi zmes razvrsti kot jedka/dražilna za kožo, kadar se uporablja pristop dodajanja

Vsota sestavin, razvrščenih kot:

Koncentracija, pri kateri se zmes razvrsti v naslednje kategorije:

 

jedke za kožo

dražilne za kožo

 

kategorija 1 (glej opombo spodaj)

kategorija 2

jedke za kožo podkategorije 1A, 1B, 1C ali kategorije 1

≥ 5 %

≥ 1 %, vendar < 5 %

dražilne za kožo kategorije 2

 

≥ 10 %

(10 × jedke za kožo podkategorije 1A, 1B, 1C ali kategorije 1) + dražilne za kožo kategorije 2

 

≥ 10 %

Opomba:

Vsota vseh sestavin zmesi, razvrščenih kot jedkih za kožo podkategorije 1A, 1B oziroma 1C, mora biti ≥ 5 %, da se lahko zmes razvrsti kot jedka za kožo podkategorije 1A, 1B oziroma 1C. Če je vsota sestavin, razvrščenih kot jedkih za kožo podkategorije 1A, < 5 %, vendar je vsota sestavin, razvrščenih kot jedkih za kožo podkategorije 1A + 1B ≥ 5 %, se zmes razvrsti kot jedka za kožo podkategorije 1B. Podobno se zmes razvrsti kot jedka za kožo podkategorije 1C, če je vsota sestavin, razvrščenih kot jedkih za kožo podkategorije 1A + 1 B, < 5 %, vendar je vsota sestavin, razvrščenih kot jedkih za kožo podkategorije 1A + 1B + 1C ≥ 5 %. Če je vsaj ena od zadevnih sestavin v zmesi razvrščena kot kategorija 1 brez podkategorizacije, se zmes razvrsti kot kategorija 1 brez podkategorizacije, če je vsota vseh sestavin, jedkih za kožo ≥ 5 %.

Tabela 3.2.4

Splošne mejne koncentracije sestavin, pri katerih se zmes razvrsti kot jedka za kožo/dražilna za kožo, kadar se ne uporablja pristop dodajanja

Sestavina:

Koncentracija:

Zmes, razvrščena kot:

kislina s pH ≤ 2

≥ 1 %

jedka za kožo kategorije 1

baza s pH ≥ 11,5

≥ 1 %

jedka za kožo kategorije 1

druge sestavine, jedke za kožo (podkategorij 1A, 1B, 1C ali kategorije 1)

≥ 1 %

jedka za kožo kategorije 1

druge sestavine, dražilne za kožo (kategorije 2), vključno s kislinami in bazami

≥ 3 %

dražilna za kožo kategorije 2

3.2.4    Obvestilo o nevarnosti

3.2.4.1   Elementi oznake se uporabljajo za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 3.2.5.

Tabela 3.2.5

Elementi etikete za jedkost z kožo/draženje kože

Razvrstitev

Podkategorije 1A/1B/1C in kategorija 1

Kategorija 2

Piktogrami GHS

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H314: Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči

H315: Povzroča draženje kože

Previdnostni stavek – preprečevanje

P260

P264

P280

P264

P280

Previdnostni stavek – odziv

P301 + P330 + P331

P303 + P361 + P353

P363

P304 + P340

P310

P321

P305 + P351 + P338

P302 + P352

P321

P332 + P313

P362 + P364

Previdnostni stavek – shranjevanje

P405

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501“

 

(5)

Poglavje 3.3 se nadomesti z naslednjim:

„3.3   Hude poškodbe oči/draženje oči

3.3.1    Opredelitev pojmov in splošni preudarki

 

Huda poškodba oči je povzročitev poškodbe tkiva očesa ali resne fizične okvare vida po nanosu testne snovi na sprednjo površino očesa, ki ni v celoti popravljiva v 21 dneh po nanosu.

 

Draženje oči je povzročitev sprememb v očesu po nanosu testne snovi na sprednjo površino očesa, ki so v celoti popravljive v 21 dneh po nanosu.

3.3.1.2   V stopenjskem pristopu so najpomembnejši obstoječi podatki o ljudeh, nato obstoječi podatki o živalih, podatki in vitro ter nazadnje drugi viri informacij. Če podatki izpolnjujejo kriterije, je razvrstitev neposredna. V drugih primerih se razvrstitev snovi ali zmesi izvede na podlagi določanja zanesljivosti dokazov znotraj stopnje. V pristopu določanja zanesljivosti vseh dokazov se vse dostopne informacije, povezane z določitvijo hude poškodbe oči/draženja oči, obravnavajo skupaj, vključno z rezultati ustreznih potrjenih testov in vitro, relevantnimi podatki o živalih ter podatki o ljudeh, kot so epidemiološke in klinične študije ter dobro dokumentirana poročila in opažanja o posameznih primerih (glej oddelek 1.1.1.3 v delu 1 Priloge I).

3.3.2    Kriteriji za razvrstitev snovi

Snovi se uvrstijo v eno od kategorij v tem razredu nevarnosti, in sicer v kategorijo 1 (hude poškodbe oči) ali kategorijo 2 (draženje oči), kot sledi:

(a)

Kategorija 1 (hude poškodbe oči):

snovi, ki lahko povzročijo hude poškodbe oči (glej tabelo 3.3.1).

(b)

Kategorija 2 (draženje oči):

snovi, ki lahko povzročijo popravljivo draženje oči (glej tabelo 3.3.2).

3.3.2.1   Razvrstitev na podlagi podatkov o standardnih testih na živalih

3.3.2.1.1   Hude poškodbe oči (kategorija 1)

3.3.2.1.1.1

Za snovi, ki lahko povzročijo hude poškodbe oči, je sprejeta le ena kategorija nevarnosti (kategorija 1). Ta kategorija nevarnosti kot kriterije vključuje opažanja iz tabele 3.3.1. Ta opažanja vključujejo živali s 4. stopnjo poškodbe roženice in drugimi hudimi reakcijami (npr. uničenje roženice), ugotovljene kadar koli med testiranjem, in tudi trdovratno motnjo roženice, spremembo barve roženice z barvilom, zaraslino, panus in oviranje delovanja šarenice ali drugimi učinki, ki poškodujejo vid. V zvezi s tem se za trdovratne poškodbe štejejo tiste, ki niso popolnoma popravljive v obdobju opazovanja, običajno 21 dni. V kategorijo 1 se razvrstijo tudi snovi, ki izpolnjujejo kriterije za motnjo roženice ≥ 3 ali iritis > 1,5, ugotovljen pri vsaj dveh od treh testiranih živali, saj se takšne hude poškodbe običajno ne popravijo v 21 dneh obdobja opazovanja.

3.3.2.1.1.2

Uporaba podatkov o ljudeh je obravnavana v oddelku 3.3.2.2 ter oddelkih 1.1.1.3, 1.1.1.4 in 1.1.1.5.

Tabela 3.3.1

Hude poškodbe oči  (2)

Kategorija

Kriteriji

Kategorija 1

Snov, ki povzroča:

(a)

pri vsaj eni živali učinke na roženico, šarenico ali očesno veznico, za katere se ne pričakuje, da se bodo popravili, ali se niso popolnoma popravili v obdobju opazovanja, običajno 21 dni; in/ali

(b)

pri vsaj dveh od treh testiranih živali pozitiven učinek:

(i)

motnost roženice ≥ 3 in/ali

(ii)

iritis > 1,5,

izračunan kot srednji rezultat po ocenjevanju 24, 48 in 72 ur po namestitvi testne snovi.

3.3.2.1.2   Draženje oči (kategorija 2)

3.3.2.1.2.1

Snovi, ki lahko povzročijo popravljivo draženje oči, se razvrstijo v kategorijo 2 (draženje oči).

3.3.2.1.2.2

Za snovi, za katere je značilna očitna spremenljivost odzivov živali, se ta informacija upošteva pri določanju razvrstitve.

3.3.2.1.2.3

Uporaba podatkov o ljudeh je obravnavana v oddelku 3.3.2.2 ter oddelkih 1.1.1.3, 1.1.1.4 in 1.1.1.5.

Tabela 3.3.2

Draženje oči  (3)

Kategorija

Kriteriji

Kategorija 2

Snovi, ki pri vsaj dveh od treh testiranih živali povzročijo pozitiven učinek:

(a)

motnost roženice ≥ 1 in/ali

(b)

iritis ≥ 1 in/ali

(c)

pordelost veznice ≥ 2 in/ali

(d)

edem veznice (kemoza) ≥ 2,

izračunan kot srednji rezultat po ocenjevanju 24, 48 in 72 ur po namestitvi testne snovi in ki se popolnoma popravi v obdobju opazovanja, običajno 21 dni.

3.3.2.2   Razvrstitev po stopenjskem pristopu

3.3.2.2.1   Pri evalviranju začetnih informacij se po potrebi upošteva stopenjski pristop, vendar vsi elementi morda niso pomembni.

3.3.2.2.2   Obstoječi podatki o ljudeh in živalih so glavni elementi evalvacije, ker zagotavljajo informacije, neposredno povezane z učinki na oko. Možno jedkost za kožo je treba evalvirati pred obravnavanjem možnosti kakršnega koli testiranja na hude poškodbe/draženje oči, da bi se izognili testiranju lokalnega učinka na oči z jedkimi snovmi za kožo. Jedke snovi za kožo se obravnavajo tudi kot povzročitelji hudih poškodb oči (kategorija 1), dražilne snovi za kožo pa se lahko obravnavajo kot povzročitelji draženja oči (kategorija 2).

3.3.2.2.3   Kot pomoč pri odločitvah o razvrstitvi se uporabijo druge možnosti in vitro, ki so bile potrjene in sprejete.

3.3.2.2.4   Prav tako so lahko skrajne meje pH, kot so ≤ 2 in ≥ 11,5, kazalniki za hude poškodbe oči, zlasti v povezavi z veliko kislo/alkalno rezervo (pufrsko kapaciteto). Na splošno se za takšne snovi pričakuje, da imajo bistvene učinke na oči. V odsotnosti drugih informacij se snov šteje, da povzroča hude poškodbe oči (kategorija 1), če je vrednost pH ≤ 2 ali ≥ 11,5. Vendar, če upoštevanje kisle/alkalne rezerve kaže, da snov nima nujno zmožnosti hude poškodbe oči kljub nizki ali visoki vrednosti pH, je treba to potrditi z drugimi podatki, če je le mogoče s podatki ustreznega potrjenega testa in vitro.

3.3.2.2.5   V nekaterih primerih so za odločitev o razvrstitvi lahko na voljo zadostne informacije za strukturno povezane snovi.

3.3.2.2.6   Stopenjski pristop zagotavlja smernice pri urejanju obstoječih informacij ter določanju zanesljivosti dokazov o oceni nevarnosti in razvrstitvi nevarnosti. Testiranju na živalih z jedkimi snovmi se je treba, kadar je le mogoče, izogibati. Čeprav bi informacije lahko dobili z evalvacijo enega parametra znotraj stopnje (glej 3.3.2.1.1), se upoštevajo vse obstoječe informacije in celovito določanje zanesljivosti dokazov. To zlasti velja, kadar so si informacije, ki so na voljo o nekaterih parametrih, nasprotujoče.

3.3.3    Kriteriji za razvrstitev zmesi

3.3.3.1   Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za celotno zmes

3.3.3.1.1   Zmes se razvrsti na podlagi kriterijev za snovi in ob upoštevanju stopenjskega pristopa za evalviranje podatkov za ta razred nevarnosti.

3.3.3.1.2   Pri obravnavanju testiranja zmesi se razvrščevalce spodbuja k uporabi pristopa stopenjskega določanja zanesljivosti dokazov, kot je vključen v kriterije za razvrstitev snovi kot jedkih za kožo in hudo škodljivih za oči/dražljivih za oči, da bi pomagali zagotoviti točno razvrstitev in se izognili nepotrebnemu testiranju na živalih. V odsotnosti drugih informacij se zmes šteje, da povzroča hude poškodbe oči (kategorija 1), če je vrednost pH ≤ 2 ali ≥ 11,5. Vendar, če upoštevanje kisle/alkalne rezerve kaže, da zmes nima nujno zmožnosti hude poškodbe oči kljub nizki ali visoki vrednosti pH, je treba to potrditi z drugimi podatki, če je le mogoče s podatki ustreznega potrjenega testa in vitro.

3.3.3.2   Razvrstitev zmesi, kadar ni na voljo podatkov za celotno zmes: premostitvena načela

3.3.3.2.1   Kadar sama zmes ni testirana, da bi se ugotovila jedkost za kožo ali možnost hude poškodbe oči/draženja oči, ampak je za ustrezno opredelitev nevarnosti zmesi dovolj podatkov o posameznih sestavinah in podobnih testiranih zmeseh, se ti podatki uporabijo v skladu s premostitvenimi načeli iz oddelka 1.1.3.

3.3.3.3   Razvrstitev zmesi, kadar so na voljo podatki za vse sestavine ali za le nekatere sestavine zmesi

3.3.3.3.1   Da se lahko za razvrstitev za oči hudo škodljivih/dražilnih lastnosti zmesi uporabijo vsi razpoložljivi podatki, je postavljena naslednja domneva, ki se po potrebi uporablja v stopenjskem pristopu:

„Bistvene sestavine“ zmesi so tiste, ki so prisotne v koncentracijah ≥ 1 % (masnega deleža za trdne snovi, tekočine, prah, meglice ter hlape in volumskega deleža za pline), razen če se domneva (npr. v primeru sestavin, jedkih za kožo), da je sestavina, ki je prisotna v koncentraciji < 1 %, lahko še vedno relevantna za razvrstitev zmesi kot hudo škodljive/dražilne za oči.

3.3.3.3.2   Na splošno pristop pri razvrstitvi zmesi kot hudo škodljivih ali dražilnih za oči, kadar so na voljo podatki o sestavinah, vendar ne o celotni zmesi, temelji na teoriji dodajanja, tako da vsaka za kožo jedka ali za oči hudo škodljiva/dražilna sestavina prispeva k celotnim za oči hudo škodljivim/dražilnim lastnostim zmesi, sorazmerno z močjo in koncentracijo. Za za kožo jedke in za oči hudo škodljive sestavine se uporabi utežni faktor 10, kadar so prisotne v koncentraciji pod splošno mejno koncentracijo za razvrstitev v kategorijo 1, vendar imajo koncentracijo, ki bo prispevala k razvrstitvi zmesi kot dražilne za oči. Zmes se razvrsti kot hudo škodljiva za oči ali dražilna za oči, kadar vsota koncentracij takšnih sestavin presega mejno koncentracijo.

3.3.3.3.3   Tabela 3.3.3 navaja splošne mejne koncentracije, ki se uporabljajo pri določanju, ali se zmes razvrsti kot hudo škodljiva za oči ali dražilna za oči.

3.3.3.3.4.1   Zlasti je treba paziti pri razvrščanju nekaterih vrst zmesi, ki vsebujejo snovi, kot so kisline in baze, anorganske soli, aldehidi, fenoli in surfaktanti. Pristop iz oddelkov 3.3.3.3.1 in 3.3.3.3.2 mogoče ni izvedljiv, ker je veliko takšnih snovi hudo škodljivih za oči ali dražilnih za oči pri koncentracijah < 1 %.

3.3.3.3.4.2   Za zmesi, ki vsebujejo močne kisline ali baze, se uporablja pH kot kriterij za razvrstitev (glej oddelek 3.3.3.1.2), ker bo pH boljši kazalnik za hude poškodbe oči (ob upoštevanju alkalne/kisle rezerve) od splošnih mejnih koncentracij iz tabele 3.3.3.

3.3.3.3.4.3   Zmes, ki vsebuje sestavine, ki so jedke za kožo ali hudo škodljive za oči/dražilne za oči, in se ne more razvrstiti na podlagi pristopa dodajanja (tabela 3.3.3) zaradi kemijskih lastnosti, zaradi katerih je ta pristop neizvedljiv, se razvrsti kot povzročitelj hudih poškodb oči (kategorija 1), če vsebuje ≥ 1 % sestavin, jedkih za kožo ali hudo škodljivih za oči, in kot dražilna za oči (kategorija 2), če vsebuje ≥ 3 % za oči dražilnih sestavin. Razvrstitev zmesi s sestavinami, za katere se ne uporablja pristop iz tabele 3.3.3, je povzeta v tabeli 3.3.4.

3.3.3.3.5   Včasih lahko zanesljivi podatki kažejo, da učinki sestavine, tj. hude poškodbe oči/draženje oči, ne bodo očitni, kadar se pojavi pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.3.3 in 3.3.4 v oddelku 3.3.3.3.6. V teh primerih se zmes razvrsti v skladu s temi podatki (glejte tudi člena 10 in 11). V drugih primerih, ko se pričakuje, da nevarnosti za jedkost za kožo/draženje kože ali učinki sestavine, tj. hude poškodbe oči/draženja oči, ne bodo očitni, kadar se pojavi pri koncentracijah, ki so enake ali večje od splošnih mejnih koncentracij, navedenih v tabelah 3.3.3 in 3.3.4, se preveri možnost izvedbe testiranja zmesi. V teh primerih se uporabi pristop stopenjskega določanja zanesljivosti dokazov.

3.3.3.3.6   Če obstajajo podatki, ki kažejo, da je (so) sestavina(-e) lahko jedka(-e) za kožo ali hudo škodljiva(-e) za oči/dražilna(-e) za oči pri koncentraciji < 1 % (jedko za kožo ali hudo škodljivo za oči) ali < 3 % (dražilno za oči), se zmes ustrezno razvrsti.

Tabela 3.3.3

Splošne mejne koncentracije sestavin, razvrščenih kot jedke za kožo (kategorija 1, 1A, 1B ali 1C) in/ali hude poškodbe oči (kategorija 1) ali draženje oči (kategorija 2), pri katerih se zmes razvrsti kot hude poškodbe oči / draženje oči, kadar se uporablja pristop dodajanja

Vsota sestavin, razvrščenih kot:

Koncentracija, pri kateri se zmes razvrsti v naslednje kategorije:

Hude poškodbe oči

Draženje oči

Kategorija 1

Kategorija 2

jedke za kožo podkategorije 1A, 1B, 1C ali kategorije 1 + hude poškodbe oči (kategorije 1) (4)

≥ 3 %

≥ 1 %, vendar < 3 %

draženje oči (kategorije 2)

 

≥ 10 %

10 × (jedko za kožo podkategorije 1A, 1B, 1C ali jedko za kožo kategorije 1 + hude poškodbe oči (kategorije 1)) + draženje oči (kategorije 2)

 

≥ 10 %


Tabela 3.3.4

Splošne mejne koncentracije sestavin, pri katerih se zmes razvrsti kot hude poškodbe oči (kategorija 1) ali draženje oči (kategorija 2), kadar se uporablja pristop dodajanja

Sestavina

Koncentracija

Zmes, razvrščena kot:

kislina s pH ≤ 2

≥ 1 %

hude poškodbe oči (kategorija 1)

baza s pH ≥ 11,5

≥ 1 %

hude poškodbe oči (kategorija 1)

druga sestavina, razvrščena kot jedka za kožo (podkategorija 1A, 1B, 1C ali kategorije 1) hude poškodbe oči (kategorija 1)

≥ 1 %

hude poškodbe oči (kategorija 1)

druga sestavina, razvrščena kot draženje oči (kategorija 2)

≥ 3 %

draženje oči (kategorija 2)

3.3.4    Obvestilo o nevarnosti

3.3.4.1   Elementi oznake se uporabljajo za snovi ali zmesi, ki izpolnjujejo kriterije za razvrstitev v ta razred nevarnosti, v skladu s tabelo 3.3.5.

Tabela 3.3.5

Elementi etikete za hude poškodbe oči/draženje oči  (5)

Razvrstitev

Kategorija 1

Kategorija 2

Piktogrami GHS

Image

Image

Opozorilna beseda

Nevarno

Pozor

Stavek o nevarnosti

H318: Povzroča hude poškodbe oči

H319: Povzroča hudo draženje oči

Previdnostni stavek – preprečevanje

P280

P264

P280

Previdnostni stavek – odziv

P305 + P351 + P338

P310

P305 + P351 + P338

P337 + P313

Previdnostni stavek – shranjevanje

 

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

 

 

(6)

V pododdelku 3.5.2.3.5 se črta druga alinea.

D.

Del 4 se spremeni:

(1)

Oddelek 4.1.1.1 se spremeni:

(a)

V točki (b) se izraz „akutna (kratkotrajna) nevarnost“ nadomesti z izrazom „kratkotrajna (akutna) nevarnost“.

(b)

V točki (j) se izraz „dolgotrajna nevarnost“ nadomesti z izrazom „dolgotrajna (kronična) nevarnost“.

(2)

Oddelek 4.1.1.2.0 se nadomesti z naslednjim:

„Nevarno za vodno okolje se deli na:

kratkotrajno (akutno) nevarnost za vodno okolje,

dolgotrajno (kronično) nevarnost za vodno okolje.“

(3)

V oddelku 4.1.1.3.1 se drugi in tretji stavek nadomestita z naslednjim:

„Za vodno okolje se obravnavajo vodni organizmi, ki živijo v vodi, in vodni ekosistem, katerega del so. Zato je podlaga za ugotavljanje kratkotrajne (akutne) in dolgotrajne (kronične) nevarnosti strupenost snovi ali zmesi za vodno okolje, čeprav se to spremeni tako, da se po potrebi upoštevajo nadaljnje informacije v zvezi z razgradnjo in kopičenjem v organizmih.“

(4)

V oddelku 4.1.2.1 se prva dva stavka nadomestita z naslednjim:

„Znotraj sistema razvrščanja je nesporno, da sta inherentni nevarnosti za vodne organizme akutna in kronična strupenost snovi. Pri dolgotrajni (kronični) nevarnosti sta določeni ločeni kategoriji nevarnosti, ki pomenita različni ravni ugotovljene nevarnosti.“

(5)

Oddelek 4.1.2.2 se nadomesti z naslednjim:

„Splošen sistem razvrščanja snovi je sestavljen iz ene razvrstitvene kategorije za kratkotrajne (akutne) nevarnosti in treh razvrstitvenih kategorij za dolgotrajne (kronične) nevarnosti. Razvrstitvene kategorije dolgotrajne (akutne) nevarnosti in dolgotrajne (kronične) nevarnosti se uporabljajo neodvisno druga od druge.“

(6)

Oddelek 4.1.2.3 se nadomesti z naslednjim:

„Kriteriji za razvrstitev snovi v kategorijo akutnosti 1 se določijo le na podlagi podatkov o akutni strupenosti za vodno okolje (EC50 ali LC50). Kriteriji za razvrstitev snovi v kategorije kroničnosti 1 do 3 sledijo stopenjskemu pristopu, kjer se v prvem koraku ugotavlja, ali so razpoložljivi podatki o kronični strupenosti ustrezni za razvrstitev glede na dolgotrajno (kronično) nevarnost. Kadar ustrezni podatki o kronični strupenosti niso na voljo, je naslednji korak združitev dveh vrst podatkov, tj. podatkov o akutni strupenosti za vodno okolje in podatkov o usodi v okolju (podatki o razgradljivosti in kopičenju v organizmih) (glej diagram 4.1.1).“

(7)

Naslov diagrama 4.1.1 se nadomesti z naslednjim:

Kategorije za snovi, ki predstavljajo dolgotrajno (kronično) nevarnost za vodno okolje

(8)

Oddelek 4.1.2.4 se nadomesti z naslednjim:

„Sistem vključuje tudi posebno razvrstitveno kategorijo (kroničnost 4), ki ima funkcijo nekakšne varnostne mreže „in se uporablja“, kadar razpoložljivi podatki ne omogočajo razvrstitve na podlagi formalnih kriterijev za kategorijo akutnosti 1 ali kroničnosti 1 do 3, vendar obstajajo razlogi za zaskrbljenost (glej tabelo 4.1.0).“

(9)

Tabela 4.1.0 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 4.1.0

Razvrstitvene kategorije za snovi, nevarne za vodno okolje

(a)   

Kratkotrajna (akutna) nevarnost za vodno okolje

Kategorija akutnosti 1:

(opomba 1)

96 ur LC50 (za ribe)

≤ 1 mg/l in/ali

48 ur EC50 (za rake)

≤ 1 mg/l in/ali

72 ali 96 ur ErC50 (za alge ali druge vodne rastline)

≤ 1 mg/l

(opomba 2)

(b)   

Dolgotrajna (kronična) nevarnost za vodno okolje

(i)   

Snovi, ki niso hitro razgradljive (opomba 3), za katere so na voljo ustrezni podatki o kronični strupenosti

Kategorija kroničnosti 1:

(opomba 1)

kroničnost NOEC ali ECx (za ribe)

≤ 0,1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za rake)

≤ 0,1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za alge ali druge vodne rastline)

≤ 0,1 mg/l

Kategorija kroničnosti 2:

kroničnost NOEC ali ECx (za ribe)

≤ 1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za rake)

≤ 1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za alge ali druge vodne rastline)

≤ 1 mg/l

(ii)   

Hitro razgradljive snovi (opomba 3), za katere so na voljo ustrezni podatki o kronični strupenosti

Kategorija kroničnosti 1:

(opomba 1)

kroničnost NOEC ali ECx (za ribe)

≤ 0,01 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za rake)

≤ 0,01 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za alge ali druge vodne rastline)

≤ 0,01 mg/l

Kategorija kroničnosti 2:

kroničnost NOEC ali ECx (za ribe)

≤ 0,1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za rake)

≤ 0,1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za alge ali druge vodne rastline)

≤ 0,1 mg/l

Kategorija kroničnosti 3:

kroničnost NOEC ali ECx (za ribe)

≤ 1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za rake)

≤ 1 mg/l in/ali

kroničnost NOEC ali ECx (za alge ali druge vodne rastline)

≤ 1 mg/l

(iii)   

Snovi, za katere ustrezni podatki o kronični strupenosti niso na voljo

Kategorija kroničnosti 1:

(opomba 1)

96 ur LC50 (za ribe)

≤ 1 mg/l in/ali

48 ur EC50 (za rake)

≤ 1 mg/l in/ali

72 ali 96 ur ErC50 (za alge ali druge vodne rastline)

≤ 1 mg/l

(opomba 2)

poleg tega snov ni hitro razgradljiva in/ali ima eksperimentalno določen BCF ≥ 500

(ali, če ne obstaja, log Kow ≥ 4)

(opomba 3)

Kategorija kroničnosti 2:

96 ur LC50 (za ribe)

> 1 do ≤ 10 mg/l in/ali

48 ur EC50 (za rake)

> 1 do ≤ 10 mg/l in/ali

72 ali 96 ur ErC50 (za alge ali druge vodne rastline)

> 1 do ≤ 10 mg/l

(opomba 2)

poleg tega snov ni hitro razgradljiva in/ali ima eksperimentalno določen BCF ≥ 500

(ali, če ne obstaja, log Kow ≥ 4)

(opomba 3)

Kategorija kroničnosti 3:

96 ur LC50 (za ribe)

> 10 do ≤ 100 mg/l in/ali

48 ur EC50 (za rake)

> 10 do ≤ 100 mg/l in/ali

72 ali 96 ur ErC50 (za alge ali druge vodne rastline)

> 10 do ≤ 100 mg/l

(opomba 2)

poleg tega snov ni hitro razgradljiva in/ali ima eksperimentalno določen BCF ≥ 500

(ali, če ne obstaja, log Kow ≥ 4)

(opomba 3)

Razvrstitev zaradi možne nevarnosti ‚varnostna mreža‘

Kategorija kroničnosti 4:

Kadar dostopni podatki ne omogočajo razvrstitve v skladu z navedenimi kriteriji, vendar obstajajo razlogi za zaskrbljenost. To vključuje na primer slabo topne snovi, za katere ni ugotovljena akutna strupenost pri vrednostih do topnosti v vodi (opomba 4), ki niso hitro razgradljive v skladu z oddelkom 4.1.2.9.5 in imajo eksperimentalno določen BCF ≥ 500 (ali, če ne obstaja, log Kow ≥ 4), ki kaže zmožnost kopičenja v organizmih, ter bodo razvrščene v to kategorijo, razen če obstajajo drugi znanstveni dokazi, ki kažejo, da razvrstitev ni potrebna. Med takšne dokaze spadajo vrednosti NOEC za kronično strupenost > topnost v vodi ali > 1 mg/l ali dokazi o hitri razgradnji v okolju razen dokazov, pridobljenih na podlagi katere koli metode, navedene v oddelku 4.1.2.9.5.“

(10)

V oddelku 4.1.3.2 se diagram 4.1.2 nadomesti z naslednjim:

„Diagram 4.1.2

Stopenjski pristop za razvrščanje zmesi glede na kratkotrajno (akutno) nevarnost in dolgotrajno (kronično) nevarnosti za vodno okolje

Image

(11)

V oddelku 4.1.3.3.2 se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Za razvrščanje zmesi glede na dolgotrajno (kronično) nevarnost so potrebne dodatne informacije o razgradljivosti in v določenih primerih o kopičenju v organizmih.“

(12)

V oddelku 4.1.3.3.3 se „razvrstitev v kategorijo akutne nevarnosti ni potrebna“ nadomesti z naslednjim:

„razvrstitev v kategorijo kratkotrajne (akutne) nevarnosti ni potrebna.“

(13)

V oddelku 4.1.3.3.4 se „razvrstitev za dolgotrajno nevarnost v kategorijo kroničnosti 1, 2 ali 3 ni potrebna“ nadomesti z naslednjim:

„razvrstitev za dolgotrajno (kronično) nevarnost v kategorijo kroničnosti 1, 2 ali 3 ni potrebna.“

(14)

V oddelku 4.1.3.5.2 se zadnji stavek v točki (a) nadomesti z naslednjim:

„Rezultat izračuna o strupenosti se lahko uporabi za uvrstitev tega dela zmesi v kategorijo kratkotrajne (akutne) nevarnosti, ki se potem uporabi pri metodi seštevanja.“

(15)

V oddelku 4.1.3.5.2 se zadnji stavek v točki (b) nadomesti z naslednjim:

„Izračunana enaka strupenost se lahko uporabi za uvrstitev tega dela zmesi v kategorijo dolgotrajne (kronične) nevarnosti v skladu s kriteriji za hitro razgradljive snovi (točka (b)(ii) tabele 4.1.0), ki se potem uporabi pri metodi seštevanja.“

(16)

Oddelek 4.1.3.5.5.3.2 se nadomesti z naslednjim:

„Razvrščanje zmesi glede na kratkotrajno (akutno) nevarnost na podlagi seštevka razvrščenih sestavin je povzeto v tabeli 4.1.1.“

(17)

V oddelku 4.1.3.5.5.3.2 se naslov tabele 4.1.1 nadomesti z naslednjim:

„Razvrstitev zmesi glede na kratkotrajno (akutno) nevarnost na podlagi seštevka razvrščenih sestavin“

(18)

Oddelek 4.1.3.5.5.4.5 se nadomesti z naslednjim:

„Razvrstitev zmesi kot dolgotrajno (kronično) nevarnih na podlagi tega seštevka koncentracij razvrščenih sestavin je povzeta v tabeli 4.1.2.“

(19)

Naslov tabele 4.1.2 se nadomesti z naslednjim:

„Razvrstitev zmesi glede na dolgotrajno (kronično) nevarnost na podlagi seštevka koncentracije razvrščenih sestavin“

(20)

V oddelku 4.1.3.6.1. se prvi stavek nadomesti z naslednjim:

„Če za eno ali več zadevnih sestavin ni na voljo nikakršnih uporabnih informacij o kratkotrajni (akutni) in/ali dolgotrajni (kronični) nevarnosti za vodno okolje, se šteje, da zmesi ni mogoče uvrstiti v dokončne kategorije nevarnosti.“

(21)

V oddelku 4.1.4 se tabela 4.1.4 nadomesti z naslednjim:

„Tabela 4.1.4

Elementi etikete za nevarnost za vodno okolje

KRATKOTRAJNA (AKUTNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE

 

Akutnost 1

Piktogram GHS

Image

Opozorilna beseda

Pozor

Stavek o nevarnosti

H400: Zelo strupeno za vodne organizme

Previdnostni stavek – preprečevanje

P273

Previdnostni stavek – odziv

P391

Previdnostni stavek – shranjevanje

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501


DOLGOROČNA (KRONIČNA) NEVARNOST ZA VODNO OKOLJE

 

Kroničnost 1

Kroničnost 2

Kroničnost 3

Kroničnost 4

Piktogrami GHS

Image

Image

Ni piktograma

Ni piktograma

Opozorilna beseda

Pozor

Opozorilna beseda se ne uporablja

Opozorilna beseda se ne uporablja

Opozorilna beseda se ne uporablja

Stavek o nevarnosti

H410: Zelo strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

H411: Strupeno za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

H412: Škodljivo za vodne organizme, z dolgotrajnimi učinki

H413: Lahko ima dolgotrajne škodljive učinke na vodne organizme

Previdnostni stavek – preprečevanje

P273

P273

P273

P273

Previdnostni stavek – odziv

P391

P391

 

 

Previdnostni stavek – shranjevanje

 

 

 

 

Previdnostni stavek – odstranjevanje

P501

P501

P501

P501“


(1)  Za vrsto G niso določeni elementi za obveščanje o nevarnosti, ampak bi bilo treba to vprašanje preučiti v zvezi z značilnostmi drugih razredov nevarnosti.

(2)  Za podrobnosti o uporabi oglatega oklepaja glej uvod k Prilogi IV.“

(3)  Za podrobnosti o uporabi oglatega oklepaja glej uvod k Prilogi IV.“

(4)  Glej pogoje za uporabo kategorije 1 v odstavku (a) oddelka 3.2.2.

(1)  Kriteriji za ocenjevanje se razumejo kot kriteriji, opisani v Uredbi (ES) št. 440/2008.

(2)  Kriteriji za ocenjevanje se razumejo kot kriteriji, opisani v Uredbi (ES) št. 440/2008.

(3)  Kriteriji za ocenjevanje se razumejo kot kriteriji, opisani v Uredbi (ES) št. 440/2008.

(4)  Če je sestavina razvrščena kot jedka za kožo podkategorije 1A, 1B, 1C ali kategorije 1 in hkrati kot hude poškodbe oči (kategorije 1), se pri izračunu njena koncentracija upošteva le enkrat.

(5)  a Če je kemikalija razvrščena kot jedka za kožo podkategorije 1A, 1B, 1C ali kategorije 1, se označevanje za hude poškodbe oči/draženje oči lahko izpusti, saj je ta informacija že vključena v stavku o nevarnosti za jedko za kožo kategorije 1 (H314).“


PRILOGA II

V Prilogi II k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se v oddelku 2.8 dela 2 doda nov zadnji odstavek:

„Kadar je zmes označena v skladu z oddelkom 2.4 ali 2.5, se stavek EUH208 za zadevno snov lahko izpusti iz elementov etikete.“


PRILOGA III

Del 1 Priloge III k Uredbi (ES) št. 1272/2008 se spremeni:

(1)

Točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

če je dodeljen stavek o nevarnosti H314 ‚Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči‘, se lahko stavek H318 ‚Povzroča hude poškodbe oči‘ izpusti.“

(2)

Vnos za oznako H314 v tabeli 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„H314

Jezik

3.2 –

Jedkost za kožo/draženje kože, kategorija nevarnosti 1, podkategorije 1A, 1B, 1C

 

BG

Причинява тежки изгаряния на кожата и сериозно увреждане на очите.

 

ES

Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

 

CS

Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

 

DA

Forårsager svære ætsninger af huden og øjenskader.

 

DE

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.

 

ET

Põhjustab rasket nahasöövitust ja silmakahjustusi.

 

EL

Προκαλεί σοβαρά δερματικά εγκαύματα και οφθαλμικές βλάβες.

 

EN

Causes severe skin burns and eye damage.

 

FR

Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.

 

GA

Ina chúis le dónna tromchúiseacha craicinn agus le damáiste don tsúil.

 

HR

Uzrokuje teške opekline kože i ozljede oka.

 

IT

Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.

 

LV

Izraisa smagus ādas apdegumus un acu bojājumus.

 

LT

Smarkiai nudegina odą ir pažeidžia akis.

 

HU

Súlyos égési sérülést és szemkárosodást okoz.

 

MT

Jagħmel ħruq serju lill-ġilda u ħsara lill-għajnejn.

 

NL

Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.

 

PL

Powoduje poważne oparzenia skóry oraz uszkodzenia oczu .

 

PT

Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.

 

RO

Provoacă arsuri grave ale pielii şi lezarea ochilor.

 

SK

Spôsobuje vážne poleptanie kože a poškodenie očí.

 

SL

Povzroča hude opekline kože in poškodbe oči.

 

FI

Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.

 

SV

Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.“

(3)

Vnos za oznako H318 v tabeli 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„H318

Jezik

3.3 –

Hude poškodbe oči/draženje oči, kategorija nevarnosti 1

 

BG

Предизвиква сериозно увреждане на очите.

 

ES

Provoca lesiones oculares graves.

 

CS

Způsobuje vážné poškození očí.

 

DA

Forårsager alvorlig øjenskade.

 

DE

Verursacht schwere Augenschäden.

 

ET

Põhjustab raskeid silmakahjustusi.

 

EL

Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη.

 

EN

Causes serious eye damage.

 

FR

Provoque de graves lésions des yeux.

 

GA

Ina chúis le damáiste tromchúiseach don tsúil.

 

HR

Uzrokuje teške ozljede oka.

 

IT

Provoca gravi lesioni oculari.

 

LV

Izraisa nopietnus acu bojājumus.

 

LT

Smarkiai pažeidžia akis.

 

HU

Súlyos szemkárosodást okoz.

 

MT

Jagħmel ħsara serja lill-għajnejn.

 

NL

Veroorzaakt ernstig oogletsel.

 

PL

Powoduje poważne uszkodzenie oczu.

 

PT

Provoca lesões oculares graves.

 

RO

Provoacă leziuni oculare grave.

 

SK

Spôsobuje vážne poškodenie očí.

 

SL

Povzroča hude poškodbe oči.

 

FI

Vaurioittaa vakavasti silmiä.

 

SV

Orsakar allvarliga ögonskador.“

(4)

Vnos za oznaki H311 + H331 v tabeli 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„H311 + H331

Jezik

3.1 –

Akutna strupenost (dermalno) in akutna strupenost (pri vdihavanju), kategorija nevarnosti 3

 

BG

Токсичен при контакт с кожата или при вдишване

 

ES

Tóxico en contacto con la piel o si se inhala

 

CS

Toxický při styku s kůží a při vdechování

 

DA

Giftig ved hudkontakt eller indånding

 

DE

Giftig bei Hautkontakt oder Einatmen

 

ET

Nahale sattumisel või sissehingamisel mürgine

 

EL

Τοξικό σε επαφή με το δέρμα ή σε περίπτωση εισπνοής

 

EN

Toxic in contact with skin or if inhaled

 

FR

Toxique par contact cutané ou par inhalation

 

GA

Ábhar tocsaineach má theagmhaíonn leis an gcraiceann nó má ionanálaítear é

 

HR

Otrovno u dodiru s kožom ili ako se udiše

 

IT

Tossico a contatto con la pelle o se inalato

 

LV

Toksisks saskarē ar ādu vai ja iekļūst elpceļos

 

LT

Toksiška susilietus su oda arba įkvėpus

 

HU

Bőrrel érintkezve vagy belélegezve mérgező

 

MT

Tossika jekk tmiss mal-ġilda jew tittieħeb bin- nifs

 

NL

Giftig bij contact met de huid en bij inademing

 

PL

Działa toksycznie w kontakcie ze skórą lub w następstwie wdychania

 

PT

Tóxico em contacto com a pele ou por inalação

 

RO

Toxic în contact cu pielea sau prin inhalare

 

SK

Toxický pri styku s kožou alebo pri vdýchnutí

 

SL

Strupeno v stiku s kožo ali pri vdihavanju

 

FI

Myrkyllistä joutuessaan iholle tai hengitettynä

 

SV

Giftigt vid hudkontakt eller förtäring“

(5)

Vnos za oznaki H302 + H312 v tabeli 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„H302 + H312

Jezik

3.1 –

Akutna strupenost (oralno) in akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 4

 

BG

Вреден при поглъщане или при контакт с кожата

 

ES

Nocivo en caso de ingestión o en contacto con la piel

 

CS

Zdraví škodlivý při požití a při styku s kůží

 

DA

Farlig ved indtagelse eller hudkontakt

 

DE

Gesundheitsschädlich bei Verschlucken oder Hautkontakt

 

ET

Allaneelamisel või nahale sattumisel kahjulik

 

EL

Επιβλαβές σε περίπτωση κατάποσης ή σε επαφή με το δέρμα

 

EN

Harmful if swallowed or in contact with skin

 

FR

Nocif en cas d'ingestion ou de contact cutané

 

GA

Ábhar dochrach má shlogtar é nó má theagmhaíonn leis an gcraiceann

 

HR

Štetno ako se proguta ili u dodiru s kožom

 

IT

Nocivo se ingerito o a contatto con la pelle

 

LV

Kaitīgs, ja norīts vai saskaras ar ādu

 

LT

Kenksminga prarijus arba susilietus su oda

 

HU

Lenyelve vagy bőrrel érintkezve ártalmas

 

MT

Tagħmel ħsara jekk tinbela' jew jekk tmiss mal- ġilda

 

NL

Schadelijk bij inslikken en bij contact met de huid

 

PL

Działa szkodliwie po połknięciu lub w kontakcie ze skórą