Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0826

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/826 z dne 25. maja 2016 o prekinitvi intervencijskega odkupa posnetega mleka v prahu po fiksni ceni do 30. septembra 2016 in začetku razpisnega postopka za odkup

OJ L 137, 26.5.2016, p. 19–21 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/826/oj

26.5.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/19


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/826

z dne 25. maja 2016

o prekinitvi intervencijskega odkupa posnetega mleka v prahu po fiksni ceni do 30. septembra 2016 in začetku razpisnega postopka za odkup

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1),

ob upoštevanju Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (2) in zlasti člena 3(6) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe Komisije (EU) št. 1272/2009 z dne 11. decembra 2009 o določitvi skupnih podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 glede odkupa in prodaje kmetijskih proizvodov z javno intervencijo (3) ter zlasti člena 14 in člena 16(2)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2015/1549 (4) je javna intervencija za posneto mleko v prahu na voljo do 30. septembra 2016.

(2)

Na podlagi uradnih obvestil, ki so jih predložile države članice 25. maja 2016 v skladu s členom 13(1) in (3) Uredbe (EU) št. 1272/2009, kaže, da je skupna količina posnetega mleka v prahu, ponujena za intervencijo po fiksni ceni od 1. januarja 2016, presegla omejitev 218 000 ton, določeno v členu 3(1)(c) Uredbe (EU) št. 1370/2013. Zato bi bilo intervencijski odkup posnetega mleka v prahu po fiksni ceni treba prekiniti za intervencijsko obdobje, ki se konča 30. septembra 2016, določiti bi bilo treba koeficient dodelitve za količine, ponujene intervencijskim agencijam držav članic 24. maja 2016, ponudbe, ki jih intervencijske agencije držav članic prejmejo 25. maja 2016 in pozneje, pa bi bilo treba zavrniti.

(3)

V skladu s členom 28(2) Uredbe (EU) št. 1272/2009 se posneto mleko v prahu, ponujeno za intervencijo, pakira v vrečah po 25 kg neto teže. Zato bi bilo treba ponujene količine posnetega mleka v prahu, za katere se je uporabil koeficient dodelitve, zaokrožiti na najbližji večkratnik 25 kg.

(4)

V skladu s členom 3(2) Uredbe (EU) št. 1370/2013 bi bilo treba začeti razpisni postopek za posneto mleko v prahu, da se določi najvišja odkupna cena.

(5)

Oddelek III poglavja I naslova II Uredbe (EU) št. 1272/2009 določa pravila, ki jih je treba upoštevati, ko Komisija začne intervencijski odkup proizvodov iz člena 11 Uredbe (EU) št. 1308/2013 z razpisnim postopkom.

(6)

V skladu s členom 16(3)(b) Uredbe (EU) št. 1272/2009 bi bilo treba določiti obdobja za predložitev ponudb.

(7)

V skladu s členom 18(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 bi bilo treba določiti rok za intervencijske agencije, v katerem obvestijo Komisijo o vseh sprejemljivih ponudbah.

(8)

Za učinkovito upravljanje bi morale države članice za obveščanje Komisije uporabljati informacijske sisteme v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 792/2009 (5).

(9)

Ker morajo intervencijske agencije obvestiti ponudnike takoj po objavi te uredbe o prekinitvi intervencijskega odkupa po fiksni ceni in o koeficientu dodelitve, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Prekinitev intervencijskega odkupa po fiksni ceni

1.   Intervencijsko odkupovanje posnetega mleka v prahu po fiksni ceni se prekine za intervencijsko obdobje, ki se konča 30. septembra 2016.

Skupna količina posnetega mleka v prahu, ponujenega za intervencijo, ki jo je vsak ponudnik sporočil intervencijskim agencijam držav članic 24. maja 2016, se sprejme po tem, ko se pomnoži s koeficientom dodelitve 10,4707 % in zaokroži na najbližji večkratnik 25 kg.

2.   Ponudbe, ki jih intervencijske agencije držav članic prejmejo 25. maja 2016 ali pozneje, tj. do 30. septembra 2016, se zavrnejo.

Člen 2

Začetek razpisnega postopka

Intervencijski odkup z razpisnim postopkom količin posnetega mleka v prahu, ki presegajo omejitev iz člena 3(1)(c) Uredbe (EU) št. 1370/2013, je odprt do 30. septembra 2016 pod pogoji iz oddelka III poglavja I naslova II Uredbe (EU) št. 1272/2009 in te uredbe.

Člen 3

Oddaja ponudb

1.   Rok za oddajo ponudb za prvi posamezni razpis je 7. junij 2016 do 12. ure (po bruseljskem času).

Rok za oddajo ponudb za naslednje posamezne razpise je prvi in tretji torek v mesecu ob 12. uri (po bruseljskem času).

Če je na torek državni praznik, se rok izteče ob 12. uri (po bruseljskem času) predhodnega delovnega dne.

2.   Ponudbe se oddajo intervencijskim agencijam, ki jih odobrijo države članice (6).

Člen 4

Obveščanje Komisije

Obveščanje iz člena 18(1) Uredbe (EU) št. 1272/2009 se opravi do 16. ure (po bruseljskem času) na rok za oddajo ponudb iz člena 3 te uredbe v skladu z Uredbo (ES) št. 792/2009.

Z odstopanjem od člena 18(3) Uredbe (EU) št. 1272/2009, kadar država članica Komisije ne obvesti o sprejemljivi ponudbi v roku iz prvega odstavka, se šteje, da je Komisijo obvestila o ničnem zahtevku.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 25. maja 2016

Za Komisijo

V imenu predsednika

Jerzy PLEWA

Generalni direktor za kmetijstvo in razvoj podeželja


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 346, 20.12.2013, str. 12.

(3)  UL L 349, 29.12.2009, str. 1.

(4)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1549 z dne 17. septembra 2015 o določitvi začasnih izrednih ukrepov za sektor mleka in mlečnih izdelkov v obliki podaljšanja obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2015 in premaknitve obdobja javne intervencije za maslo in posneto mleku v prahu v letu 2016 na zgodnejši čas (UL L 242, 18.9.2015, str. 28).

(5)  Uredba Komisije (ES) št. 792/2009 z dne 31. avgusta 2009 o določitvi podrobnih pravil za pošiljanje informacij in dokumentov držav članic Komisiji pri izvajanju skupnih tržnih ureditev, shemeneposrednih plačil, promocije kmetijskih proizvodovin shem, ki veljajo za najbolj oddaljene regije inmanjše egejske otoke (UL L 228, 1.9.2009, str. 3).

(6)  Naslovi intervencijskih agencij so na voljo na spletišču Evropske komisije http://ec.europa.eu/agriculture/milk/policy-instruments/index_en.htm.


Top