Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0247

Delegirana uredba Komisije (EU) 2016/247 z dne 17. decembra 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah

C/2015/9064

OJ L 46, 23.2.2016, p. 1–7 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/07/2017; razveljavil 32017R0040

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/247/oj

23.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 46/1


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/247

z dne 17. decembra 2015

o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in (ES) št. 1234/2007 (1) ter zlasti člena 24 Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (2) ter zlasti člena 64(6)(a) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1308/2013 je nadomestila Uredbo Sveta (ES) št. 1234/2007 (3) in določa nova pravila v zvezi s shemo razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah (v nadaljnjem besedilu: shema). Poleg tega Komisijo pooblašča za sprejetje delegiranih in izvedbenih aktov v zvezi s tem. Da se zagotovi nemoteno delovanje sheme v novem pravnem okviru, je treba s takimi akti sprejeti določena pravila. Navedeni akti bi morali nadomestiti Uredbo Komisije (ES) št. 288/2009 (4), ki jo je torej treba razveljaviti.

(2)

Cilj sheme je povečanje kratkoročnega in dolgoročnega uživanja sadja in zelenjave ter spodbujanje zdravih prehranjevalnih navad.

(3)

V skladu s členom 23(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 morajo države članice, ki želijo sodelovati v shemi na nacionalni ali regionalni ravni, najprej pripraviti strategijo za njeno izvajanje in zagotoviti potrebne spremljevalne ukrepe. Kadar se države članice odločijo, da bodo izvajale shemo na regionalni ravni, morajo pripraviti strategijo za vsako regijo.

(4)

V skladu s členom 5(2) Uredbe Sveta (EU) št. 1370/2013 (5) mora Komisija določiti okvirno dodelitev pomoči Unije za dobavo sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan, ki so zajeti v shemi (v nadaljnjem besedilu: proizvodi). Da bi čim bolje izkoristili polni potencial razpoložljivih sredstev, je treba zagotoviti prerazporeditev pomoči Unije, ki se je ni zahtevalo, med sodelujoče države članice, ki so Komisijo obvestile o svoji pripravljenosti, da izkoristijo več kot svojo okvirno dodelitev pomoči Unije.

(5)

Stroški za nakup proizvodov pa tudi nekateri s tem povezani stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem sheme, bi morali biti upravičeni do pomoči Unije, če so določeni v strategiji države članice. Vendar bi bilo treba za ohranitev učinkovitosti sheme za navedene povezane stroške dodeliti le majhen odstotek pomoči. Za namene finančnega poslovanja in nadzora navedeni stroški ne bi smeli presegati določenih pragov.

(6)

Zaradi dobrega javnega upravljanja, upravljanja proračuna in nadzora bi bilo treba določiti pogoje za dodelitev pomoči ter izbor in odobritev prosilcev za pomoč.

(7)

Za oceno učinkovitosti sheme ter omogočanje strokovnih pregledov in izmenjave dobre prakse bi morale države članice redno spremljati in ocenjevati izvajanje sheme ter pošiljati rezultate in ugotovitve Komisiji.

(8)

Treba bi bilo določiti kazni, da se prosilci odvrnejo od goljufivega ravnanja in resne malomarnosti.

(9)

V skladu s členom 23(10) Uredbe (EU) št. 1308/2013 mora javnost dovolj poznati finančni prispevek Unije k shemi. V ta namen bi morale države članice imeti možnost, da uporabijo plakat, ki se lahko izobesi v sodelujočih izobraževalnih ustanovah. Zadevni plakat bi bilo treba oblikovati v skladu z določenimi minimalnimi zahtevami –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Področje uporabe

Ta uredba določa pravila o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan (v nadaljnjem besedilu: proizvodi) otrokom in za nekatere s tem povezane stroške na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah iz člena 23 navedene uredbe (v nadaljnjem besedilu: shema).

Člen 2

Strategija držav članic

1.   Pri pripravi strategije iz člena 23(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 lahko države članice izberejo zemljepisno in upravno raven, na kateri želijo izvajati shemo. Če se države članice odločijo, da bodo izvajale shemo na regionalni ravni, pripravijo strategijo za vsako regijo.

Država članica, ki izvaja shemo na regionalni ravni, vzpostavi enotno kontaktno točko za informiranje in obveščanje Komisije.

Strategija lahko vključuje več kot eno šolsko leto v smislu člena 1(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/248 (6).

2.   Spremljevalni ukrepi iz člena 23(2) Uredbe (EU) št. 1308/2013 podpirajo razdeljevanje proizvodov in so neposredno povezani s cilji sheme. Navedeni ukrepi lahko vključujejo tudi starše in učitelje.

3.   Države članice, ki želijo sodelovati v shemi, Komisijo obvestijo o svoji strategiji do 31. januarja, ki je pred začetkom prvega šolskega leta, na katerega se nanaša strategija.

4.   Kadar država članica spremeni strategijo, Komisijo obvesti o svoji spremenjeni strategiji do 31. januarja leta, ki sledi spremembi.

Člen 3

Prerazporeditev pomoči Unije

1.   Kadar države članice niso zaprosile za pomoč Unije do roka iz člena 3 Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2016/248 ali so zahtevale samo del svoje okvirne dodelitve pomoči iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 in določene v Prilogi k Izvedbeni uredbi (EU) 2016/248, se njihova okvirna dodelitev ali nezahtevani del dodelitve prerazporedita tistim državam članicam, ki so Komisijo do istega roka obvestile o svoji pripravljenosti, da uporabijo več kot svojo okvirno dodelitev.

2.   Prerazporeditev se omeji v skladu s stopnjo uporabe dokončne dodelitve pomoči Unije s strani zadevne države članice za šolsko leto, ki se je končalo pred vložitvijo zahtevka za pomoč. Stopnja uporabe se ugotovi na podlagi izjav o odhodkih, ki se Komisiji pošljejo do 15. oktobra naslednjega šolskega leta v skladu s členom 10 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 908/2014 (7).

Omejitve za prerazporeditev so naslednje:

(a)

kadar je uporaba dokončne dodelitve nižja ali enaka 50 %, se ne odobrijo dodatne dodelitve;

(b)

kadar je uporaba dokončne dodelitve višja od 50 %, vendar nižja ali enaka 75 %, je največji znesek dodate dodelitve omejen na 50 % okvirne dodelitve;

(c)

kadar je uporaba dokončne dodelitve višja od 75 %, največji znesek dodatne dodelitve ni omejen.

Navedene omejitve se ne uporabljajo v prvih dveh šolskih letih izvajanja sheme s strani države članice.

Člen 4

Upravičeni stroški

1.   Naslednji stroški so upravičeni do pomoči Unije:

(a)

stroški proizvodov, dobavljenih v okviru sheme in razdeljenih otrokom v izobraževalnih ustanovah iz člena 22 Uredba (EU) št. 1308/2013, vključno s stroški nabave, izposoje, najema in zakupa opreme, uporabljene pri dobavi in razdeljevanju proizvodov, kakor je določeno v strategiji države članice;

(b)

naslednji povezani stroški, ki so neposredno povezani z izvajanjem sheme:

(i)

stroški, povezani z obveznostjo spremljanja in ocenjevanja držav članic iz člena 8 te uredbe;

(ii)

stroški oglaševanja sheme, ki so neposredno namenjeni obveščanju širše javnosti glede sheme, ki vključujejo:

stroški plakata iz člena 10 te uredbe,

stroški informacijskih kampanj prek radiodifuzije, elektronskih komunikacij, časopisov in podobnih komunikacijskih sredstev,

stroški informativnih sestankov, konferenc, seminarjev in delavnic, namenjenih informiranju širše javnosti o shemi in podobnih dogodkih,

stroški informacijskega in promocijskega gradiva, kot so dopisi, letaki, brošure, reklamni izdelki in podobno;

(iii)

stroški spremljevalnih ukrepov iz člena 2(2) te uredbe, vključno s:

stroški organizacije pokuševalnih delavnic, vzpostavitev in vzdrževanje šolskega vrta, organizacija obiskov na kmetijah in podobne dejavnosti, katerih cilj je povezovanje otrok s kmetijstvom,

stroški ukrepov, katerih cilj je seznanjanje otrok s kmetijstvom, zdravimi prehranjevalnimi navadami in okoljskimi zadevami, povezanimi s proizvodnjo, razdeljevanjem in uživanjem proizvodov.

2.   Kadar se stroški prevoza in razdeljevanja proizvodov zaračunajo posebej, so upravičeni do pomoči Unije le, če ne presegajo 3 % stroškov proizvodov.

Kadar se proizvodi izobraževalnim ustanovam dobavijo brezplačno, so lahko stroški prevoza in razdeljevanja navedenih proizvodov upravičeni do pomoči Unije na podlagi računov, za katere velja zgornja meja, določena v strategiji države članice.

3.   Stroški oglaševanja in spremljevalnih ukrepov se ne smejo financirati na podlagi drugih programov pomoči Unije.

4.   Davek na dodano vrednost (DDV) in odhodki, povezani s stroški osebja, niso upravičeni do pomoči Unije, če se navedeni stroški osebja financirajo iz javnih sredstev države članice.

5.   Skupni znesek upravičenih stroškov za oglaševanje ne presega 5 % letne dokončne dodelitve iz člena 23(5) Uredbe (EU) št. 1308/2013 za vsako zadevno državo članico.

Skupni znesek upravičenih stroškov nabave, izposoje, najema in zakupa opreme ter spremljanja in ocenjevanja ne presega 10 % letne dokončne dodelitve za vsako zadevno državo članico.

Skupni znesek upravičenih stroškov spremljevalnih ukrepov ne presega 15 % letne dokončne dodelitve za vsako zadevno državo članico.

Člen 5

Splošni pogoji za dodelitev pomoči in izbor prosilcev za pomoč

1.   Pomoč, ki se dodeli državi članici v okviru sheme, se dodeli prosilcem, ki so pristojnemu organu predložili zahtevek za pomoč, ki se nanaša na izvajanje enega ali več izmed naslednjih ukrepov:

(a)

oskrba otrok s proizvodi in/ali njihovo razdeljevanje otrokom v izobraževalnih ustanovah v okviru sheme;

(b)

ukrepi spremljanja in ocenjevanja;

(c)

oglaševanje;

(d)

spremljevalni ukrepi.

Zahtevke za pomoč vložijo samo prosilci, ki so bili odobreni v skladu s členom 6.

2.   Države članice prosilce za pomoč izberejo med:

(a)

izobraževalnimi ustanovami;

(b)

izobraževalnimi organi;

(c)

dobavitelji in/ali razdeljevalci proizvodov;

(d)

organizacijami, ki delujejo v imenu ene ali več izobraževalnih ustanov ali izobraževalnih organov in so ustanovljene posebej za ta namen;

(e)

katerim koli drugim javnim ali zasebnim organom, ki sodeluje pri upravljanju in zagotavljanju katere od dejavnosti, omenjenih v odstavku 1.

Člen 6

Splošni pogoji za odobritev prosilcev za pomoč

1.   Prosilce za pomoč odobri pristojni organ države članice, v kateri je izobraževalna ustanova, ki se ji dobavljajo proizvodi ali se v njej razdeljujejo. Odobritev je odvisna od naslednjih pisnih zavez prosilca:

(a)

zagotoviti, da so proizvodi, ki jih financira Unija v okviru sheme, na voljo za prehrano otrok v izobraževalnih ustanovah, v zvezi s katerimi bo zaprosil za pomoč;

(b)

pomoč, dodeljeno za spremljanje in ocenjevanje, oglaševanje ali spremljevalne ukrepe, uporabiti v skladu s cilji sheme;

(c)

povrniti kakršno koli neupravičeno izplačano pomoč za zadevne količine, če bi se izkazalo, da proizvodi niso bili razdeljeni otrokom ali niso upravičeni do pomoči Unije;

(d)

povrniti kakršno koli neupravičeno izplačano pomoč za spremljevalne ukrepe, če bi se izkazalo, da ti ukrepi niso bili pravilno izvedeni;

(e)

omogočiti, da je pristojnim organom na zahtevo na voljo podporna dokumentacija;

(f)

dovoliti kakršen koli pregled, ki ga odredi pristojni organ, zlasti pregled dokumentacije in fizični inšpekcijski pregled.

2.   V primeru zahtevkov za pomoč v zvezi z dobavo in razdeljevanjem proizvodov se prosilci za pomoč dodatno pisno zavežejo hraniti podatke o imenih in naslovih izobraževalnih ustanov ali po potrebi hraniti podatke o izobraževalnih organih, naravi proizvodov in količinah, ki so bile prodane ali dobavljene tem ustanovam ali organom.

3.   V primeru zahtevkov za pomoč v zvezi s spremljanjem, ocenjevanjem in oglaševanjem se uporabljata le točki (b) in (e) odstavka 1.

4.   V primeru zahtevkov za pomoč v zvezi s spremljevalnimi ukrepi se uporabljajo le točke (b), (d), (e) in (f) odstavka 1. Poleg tega lahko pristojni organ opredeli morebitne pisne zaveze, ki jih mora prevzeti prosilec, zlasti kar zadeva:

(a)

spremljevalne ukrepe, ki se izvajajo v šolah, kadar navedene šole niso prosilci za pomoč;

(b)

spremljevalne ukrepe, ki vključujejo razdeljevanje proizvodov.

Člen 7

Začasen odvzem in umik odobritve

Če odobren prosilec za pomoč ne izpolnjuje obveznosti iz te uredbe, pristojni organ začasno odvzame odobritev prosilca za dobo od enega do dvanajstih mesecev ali jo umakne, odvisno od teže neizpolnjevanja obveznosti in v skladu z načelom sorazmernosti.

Tak ukrep se ne sprejme v primerih iz točk (a) do (d) člena 64(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 ali če neizpolnjevanje obveznosti šteje za manj pomembno.

Na zahtevo vlagatelja in če so razlogi za umik odpravljeni, lahko pristojni organ ponovno odobri prosilca po najmanj 12 mesecih od datuma, na katerega so razlogi za umik odpravljeni.

Člen 8

Spremljanje in ocenjevanje

1.   Države članice poskrbijo za ustrezne strukture in obrazce za zagotovitev letnega spremljanja izvajanja sheme.

2.   Države članice ocenijo izvajanje sheme, da bi ocenile njeno učinkovitost v primerjavi z njenimi cilji.

3.   Kadar država članica Komisiji ne predloži poročila o oceni z rezultati ocenjevanja iz odstavka 2 tega člena v rokih iz člena 6(2) Izvedbene uredbe (EU) 2016/248, se znesek naslednje dokončne dodelitve zmanjša, kot sledi:

(a)

za 5 %, če je rok presežen za 1 do 30 dni;

(b)

za 10 %, če je rok presežen za 31 do 60 dni.

Če je rok presežen za več kot 60 dni, se dokončna dodelitev zniža za 1 % na dodatni dan, izračunano za preostali znesek.

Člen 9

Kazni

V primeru nepravilnih plačil, ki niso nastala zaradi očitnih napak, in primeru goljufije ali resne malomarnosti, za katero je vlagatelj odgovoren, prosilec poleg vračila neupravičeno izplačanih zneskov plača znesek, ki je enak razliki med začetno plačanim zneskom in zneskom, do katerega je prosilec upravičen.

Člen 10

Plakat Unije „Shema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah“

Za namene člena 23(10) Uredbe (EU) št. 1308/2013 lahko države članice uporabijo plakat, ki izpolnjuje minimalne zahteve, določene v Prilogi k tej uredbi, ki je stalno obešen na jasno vidnem mestu in kjer je berljiv, pri glavnem vhodu sodelujočih izobraževalnih ustanov.

Člen 11

Razveljavitev

Uredba (ES) št. 288/2009 se razveljavi.

Člen 12

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se za pomoč za šolsko leto 2016/2017 in naslednja šolska leta.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 671.

(2)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(3)  Uredba Sveta (ES) št. 1234/2007 z dne 22. oktobra 2007 o vzpostavitvi skupne ureditve kmetijskih trgov in o posebnih določbah za nekatere kmetijske proizvode (Uredba o enotni SUT) (UL L 299, 16.11.2007, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 288/2009 z dne 7. aprila 2009 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1234/2007 v zvezi s pomočjo Skupnosti za oskrbo otrok v izobraževalnih ustanovah s sadjem in zelenjavo, predelanim sadjem in zelenjavo ter proizvodi iz banan na podlagi sistema razdeljevanja sadja v šolah (UL L 94, 8.4.2009, str. 38).

(5)  Uredba Sveta (EU) št. 1370/2013 z dne 16. decembra 2013 o opredelitvi ukrepov za določitev nekaterih pomoči in nadomestil v zvezi s skupno ureditvijo trgov za kmetijske proizvode (UL L 346, 20.12.2013, str. 12).

(6)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/248 z dne 17. decembra 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s pomočjo Unije pri dobavi in razdeljevanju sadja in zelenjave, predelanega sadja in zelenjave ter proizvodov iz banan na podlagi sheme razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah ter določitvi okvirne dodelitve za navedeno pomoč (glej stran 8 tega Uradnega lista).

(7)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 908/2014 z dne 6. avgusta 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s plačilnimi agencijami in drugimi organi, finančnim upravljanjem, potrjevanjem obračunov, pravili o kontrolah, varščinami in preglednostjo (UL L 255, 28.8.2014, str. 59).


PRILOGA

Minimalne zahteve za plakat iz člena 10

Velikost plakata: A3 ali večji

Črke: 1 cm ali večje

Naslov: „Shema razdeljevanja sadja in zelenjave v šolah“

Vsebina: Vsaj naslednje besedilo:

„Naš[a] [vrsta izobraževalne ustanove (npr. vrtec/šola)] sodeluje v evropski ‚shemi razdeljevanja sadja v šolah‘ s finančno podporo Evropske unije.“

Na plakatu mora biti simbol Unije.


Top