Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0068

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/68 z dne 21. januarja 2016 o splošnih postopkih in specifikacijah, potrebnih za medsebojno povezanost elektronskih registrov vozniških kartic

OJ L 15, 22.1.2016, p. 51–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/68/oj

22.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 15/51


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/68

z dne 21. januarja 2016

o splošnih postopkih in specifikacijah, potrebnih za medsebojno povezanost elektronskih registrov vozniških kartic

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 165/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. februarja 2014 o tahografih v cestnem prometu (1) in zlasti člena 31(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 165/2014 določa, da morajo države članice med seboj po elektronski poti izmenjevati podatke, da bi zagotovile edinstvenost izdanih vozniških kartic.

(2)

Za lažjo izmenjavo elektronskih podatkov o vozniških karticah med državami članicami je Komisija uvedla sporočilni sistem TACHOnet, ki državam članicam omogoča, da od drugih držav članic zahtevajo podatke o izdanih vozniških karticah in njihovem statusu.

(3)

Uredba (EU) št. 165/2014 določa obvezno povezovanje nacionalnih elektronskih registrov vozniških kartic po vsej Uniji, bodisi z uporabo sporočilnega sistema TACHOnet ali z njim združljivega sistema. Če se uporablja združljiv sistem, mora biti mogoča izmenjava elektronskih podatkov z vsemi drugimi državami članicami prek sporočilnega sistema TACHOnet.

(4)

Zato je treba določiti obvezne skupne postopke in specifikacije za TACHOnet, vključno z obliko izmenjanih podatkov, tehničnimi postopki za elektronski vpogled v nacionalne elektronske registre, postopki za dostop in varnostnimi mehanizmi.

(5)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 42(3) Uredbe (EU) št. 165/2014 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Predmet urejanja

Ta uredba določa zahteve v zvezi z obvezno povezavo nacionalnih elektronskih registrov vozniških kartic s sporočilnim sistemom TACHOnet iz člena 31 Uredbe (EU) št. 165/2014.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev iz člena 2 Uredbe (EU) št. 165/2014 se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„asinhroni vmesnik“ pomeni postopek, v katerem se sporočilo z odzivom na zahtevek vrne prek nove povezave HTTP;

(b)

„splošna poizvedba“ pomeni sporočilo z zahtevkom, ki ga država članica naslovi na vse druge države članice;

(c)

„organ izdajatelj kartice“ pomeni subjekt, ki ga država članica pooblasti za izdajo in upravljanje tahografskih kartic;

(d)

„osrednje vozlišče“ pomeni informacijski sistem, ki omogoča usmerjanje sporočil TACHOnet med državami članicami;

(e)

„nacionalni sistem“ pomeni informacijski sistem, vzpostavljen v vsaki državi članici za pošiljanje in obdelavo sporočil TACHOnet ter odzivanje nanje;

(f)

„sinhroni vmesnik“ pomeni postopek, v katerem se sporočilo z odzivom na zahtevek vrne prek iste HTTP povezave, ki je bila uporabljena za zahtevek;

(g)

„država članica vložnica“ pomeni državo članico, ki odda zahtevek ali obvestilo, ki se nato preusmeri na ustrezno državo članico prejemnico;

(h)

„država članica prejemnica“ pomeni državo članico, na katero je naslovljen zahtevek oziroma obvestilo TACHOnet;

(i)

„usmerjena poizvedba“ pomeni sporočilo z zahtevkom, ki ga država članica naslovi na eno samo državo članico;

(j)

„tahografska kartica“ pomeni bodisi vozniško kartico ali kartico servisne delavnice, kakor je opredeljena v členu 2(f) in (k) Uredbe (EU) št. 165/2014.

Člen 3

Obveznost povezave s TACHOnet

Države članice povežejo nacionalne elektronske registre iz člena 31(1) Uredbe (EU) št. 165/2014 s sporočilnim sistemom TACHOnet.

Člen 4

Tehnične specifikacije

Sporočilni sistem TACHOnet izpolnjuje tehnične specifikacije iz prilog I do VII.

Člen 5

Uporaba sporočilnega sistema TACHOnet

Države članice ravnajo v skladu s postopki iz Priloge VIII.

Države članice omogočijo dostop do sporočilnega sistema TACHOnet svojim nacionalnim organom izdajateljem kartic in inšpektorjem, ki opravljajo naloge iz člena 38 Uredbe (EU) št. 165/2014, da bi bili omogočeni učinkoviti pregledi veljavnosti, statusa in edinstvenosti vozniških kartic.

Člen 6

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 2. marca 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 21. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 60, 28.2.2014, str. 1.


PRILOGA I

Splošni vidiki sporočilnega sistema TACHOnet

1.   Arhitektura

Sporočilni sistem TACHOnet sestavljajo naslednji deli:

1.1

Osrednje vozlišče, ki mora biti sposobno sprejeti zahtevek od države članice vložnice, ga potrditi in obdelati s posredovanjem državam članicam prejemnicam. Osrednje vozlišče počaka na odzive vseh držav članic prejemnic, zbere vse odgovore in posreduje konsolidiran odziv državi članici vložnici.

Vsa sporočila TACHOnet usmerja osrednje vozlišče.

1.2

Nacionalni sistemi držav članic, ki so opremljeni z vmesnikom, ki je sposoben pošiljati zahtevke v osrednje vozlišče in prejemati ustrezne odgovore. Nacionalni sistemi lahko za posredovanje, prenos in sprejem sporočil iz osrednjega vozlišča uporabljajo lastniško ali komercialno programsko opremo.

2.   Upravljanje

2.1   Osrednje vozlišče upravlja Komisija, ki je odgovorna za njegovo tehnično delovanje in vzdrževanje.

2.2   V osrednjem vozlišču se podatki ne hranijo dalj kot šest mesecev, razen dnevnikov in statističnih podatkov iz Priloge VII.

2.3   Osrednje vozlišče ne omogoča dostopa do osebnih podatkov, razen pooblaščenim uslužbencem Komisije, kadar je to potrebno za namene spremljanja, vzdrževanja in odpravljanja napak.

2.4   Države članice so odgovorne za:

2.4.1

vzpostavitev in upravljanje svojih nacionalnih sistemov, vključno z njihovo povezavo z osrednjim vozliščem;

2.4.2

namestitev in vzdrževanje svojega nacionalnega sistema, tako strojne kot tudi programske opreme, lastniške ali komercialne;

2.4.3

pravilno interoperabilnost svojega nacionalnega sistema z osrednjim vozliščem, vključno z upravljanjem sporočil o napakah, prejetih iz osrednjega vozlišča;

2.4.4

sprejetje vseh ukrepov za zagotavljanje zaupnosti, celovitosti in razpoložljivosti podatkov;

2.4.5

delovanje nacionalnih sistemov v skladu z ravnmi storitev iz Priloge VI.

2.5   Spletni portal MOVEHUB

Komisija zagotovi spletno aplikacijo z zaščitenim dostopom, t. i. „spletni portal MOVEHUB“, ki nudi vsaj naslednje storitve:

(a)

statistične podatke o razpoložljivosti po državah članicah;

(b)

obvestila o vzdrževanju osrednjega vozlišča in nacionalnih sistemov držav članic;

(c)

zbirna poročila;

(d)

upravljanje stikov;

(e)

sheme XSD.

2.6   Upravljanje stikov

2.6.1   Funkcija upravljanja stikov vsaki državi članici omogoča upravljanje podatkov o stikih za politične, poslovne, operativne in tehnične uporabnike iz te države članice, pristojni organ vsake države članice pa je odgovoren za vzdrževanje svojih stikov. Podatke o stikih drugih držav članic je mogoče pregledovati, ne pa tudi urejati.

2.6.2   TACHOnet za izpolnjevanje podatkov o stikih v odzivnih sporočilih uporablja podatke o stikih iz točke 2.6.1.


PRILOGA II

Funkcije sporočilnega sistema TACHOnet

1.   Prek sporočilnega sistema TACHOnet morajo biti zagotovljene naslednje funkcije:

1.1

Preverjanje izdanih kartic (CIC): omogoča državi članici vložnici, da pošlje zahtevek za preverjanje izdanih kartic eni ali več državam članicam prejemnicam, da bi ugotovila, ali vložnik vloge za kartico že ima vozniško kartico, ki jo je izdala država članica prejemnica. Države članice prejemnice odgovorijo na zahtevek tako, da pošljejo odziv na preverjanje izdanih kartic.

1.2

Preverjanje statusa kartice (CCS): omogoča državi članici vložnici, da vpraša državo članico prejemnico o podatkih kartice, ki jo je izdala slednja, tako da pošlje zahtevek za preverjanje statusa kartice. Država članica prejemnica odgovori na zahtevek tako, da pošlje odziv na preverjanje statusa kartice.

1.3

Sprememba statusa kartice (MCS): omogoča državi članici vložnici, da z zahtevkom za spremembo statusa kartice obvesti državo članico prejemnico, da se je status kartice, ki jo je izdala slednja, spremenil. Država članica prejemnica odgovori s potrditvijo spremembe statusa kartice.

1.4

Vozniško dovoljenje izdane kartice (ICDL): omogoča državi članici vložnici, da z zahtevkom za vozniško dovoljenje izdane kartice obvesti državo članico prejemnico, da je izdala kartico na podlagi vozniškega dovoljenja, ki jo je izdala slednja. Država članica prejemnica odgovori z odzivom na vozniško dovoljenje izdane kartice.

2.   Vključijo se tudi druge vrste sporočil, ki se štejejo za primerne za učinkovito delovanje sistema TACHOnet, na primer obvestila o napakah.

3.   Nacionalni sistemi prepoznajo statuse kartic, navedene v Dodatku k tej prilogi, kadar se uporabljajo funkcije iz točke 1. Vendar pa države članice niso dolžne izvajati upravnega postopka, ki bi vključeval vse navedene statuse.

4.   Kadar država članica prejme odziv ali obvestilo z navedbo statusa, ki ga ne uporablja v svojih upravnih postopkih, nacionalni sistem pretvori status iz prejetega sporočila v ustrezno vrednost v navedenem postopku. Država članica prejemnica ne sme zavrniti sporočila, če je status v sporočilu naveden v Dodatku k tej prilogi.

5.   Status kartice, ki je naveden v Dodatku k tej prilogi, se ne uporablja za ugotavljanje, ali je vozniška kartica veljavna za vožnjo. Kadar država članica prek funkcije CCS poizveduje v registru države članice, ki je izdala kartico, mora odziv vsebovati posebno polje „velja za vožnjo“. Nacionalni upravni postopki morajo biti taki, da odzivi na CCS vedno vsebujejo ustrezno vrednost „velja za vožnjo“.

Dodatek

Statusi kartic

Status kartice

Opredelitev

Vloga

Organ izdajatelj kartice je prejel vlogo za izdajo vozniške kartice. Ti podatki so bili evidentirani in shranjeni v podatkovno zbirko s pripravljenimi iskalnimi ključi.

Odobreno

Organ izdajatelj kartice je odobril vlogo za tahografsko kartico.

Zavrnjeno

Organ izdajatelj kartice ni odobril vloge.

Prilagojeno

Tahografska kartica je bila prilagojena.

Odpremljeno

Nacionalni organ je vozniško kartico odpremil ustreznemu vozniku ali dostavni agenciji.

Vročeno

Nacionalni organ je vozniško kartico vročil zadevnemu vozniku.

Odvzeto

Pristojni organ je vozniku odvzel vozniško kartico.

Razveljavljeno

Vozniška kartica je bila vozniku začasno odvzeta.

Preklicano

Organ izdajatelj kartice je sklenil preklicati vozniško kartico. Kartica je bila trajno razveljavljena.

Vrnjeno

Tahografska kartica je bila vrnjena organu izdajatelju kartice z izjavo, da ni več potrebna.

Izgubljeno

Organu izdajatelju kartice je bila prijavljena izguba tahografske kartice.

Ukradeno

Organu izdajatelju kartice je bila prijavljena kraja tahografske kartice. Šteje se, da je ukradena kartica izgubljena.

Nepravilno delovanje

Organu izdajatelju kartice je bilo prijavljeno nepravilno delovanje tahografske kartice.

Poteklo

Obdobje veljavnosti tahografske kartice je poteklo.

Nadomeščeno

Tahografska kartica, ki je bila prijavljena kot izgubljena, ukradena ali nepravilno delujoča, je bila nadomeščena z novo kartico. Podatki na novi kartici so enaki z izjemo indeksa zamenjave številke kartice, ki se poveča za eno.

Podaljšano

Tahografski kartici je bila podaljšana veljavnost zaradi spremembe upravnih podatkov ali skorajšnjega poteka obdobja veljavnosti. Številka nove kartice je enaka z izjemo indeksa podaljšanja številke kartice, ki se poveča za eno.

V zamenjavi

Organ izdajatelj kartice, ki je izdal vozniško kartico, je prejel obvestilo, da se je začel postopek zamenjave te kartice z vozniško kartico, ki jo bo izdal organ izdajatelj kartice druge države članice.

Zamenjano

Organ izdajatelj kartice, ki je izdal vozniško kartico, je prejel obvestilo, da je bil zaključen postopek zamenjave te kartice z vozniško kartico, ki jo je izdal organ izdajatelj kartice druge države članice.


PRILOGA III

Določbe glede sporočil v sporočilnem sistemu TACHOnet

1.   Splošne tehnične zahteve

1.1   Osrednje vozlišče zagotovi tako sinhroni kot asinhroni vmesnik za izmenjavo sporočil. Države članice lahko izberejo najprimernejšo tehnologijo za povezavo s svojimi aplikacijami.

1.2   Vsa sporočila, izmenjana med osrednjim vozliščem in nacionalnimi sistemi morajo biti kodirana po UTF-8.

1.3   Nacionalni sistemi morajo biti sposobni prejemati in obdelovati sporočila, ki vsebujejo grške ali cirilične znake.

2.   Struktura in definicijske sheme (XSD) sporočil XML

2.1   Splošna struktura sporočil XML ima obliko, ki je opredeljena s shemami XSD, nameščenimi v osrednjem vozlišču.

2.2   Osrednje vozlišče in nacionalni sistemi prenašajo in sprejemajo sporočila, ki so skladna s shemo sporočil XSD.

2.3   Nacionalni sistemi morajo omogočati pošiljanje, prejemanje in obdelavo vseh sporočil, ki ustrezajo kateri od funkcij iz Priloge I.

2.4   Sporočila XML vključujejo vsaj minimalne zahteve iz Dodatka k tej prilogi.

Dodatek

Minimalne zahteve za vsebino sporočil XML

Skupna glava

Obvezno

Različica

Uradna različica specifikacij XML je določena z imenskim prostorom, opredeljenim v XSD sporočila in v atributu različica elementa glave v posameznem sporočilu XML. Številka različice („n.m“) se določi kot fiksna vrednost pri vsaki objavi datoteke z definicijsko shemo protokola XML (XSD).

Da

Testni identifikator

Neobvezen identifikator za preskušanje. Originator preskusa vnese identifikator, ki ga vsi udeleženci v delovnem postopku posredujejo/vrnejo. V običajnem delovanju se zanemari in se ne uporablja, če je bil poslan.

Ne

Tehnični identifikator

UUID, ki enolično označuje vsako posamezno sporočilo. Pošiljatelj ustvari UUID in vnese ta atribut. Ta podatek se ne uporablja v nobeni poslovni funkciji.

Da

Identifikator delovnega postopka

Identifikator delovnega postopka (workflowId) je UUID in bi ga morala ustvariti država članica vložnica. Ta identifikator se nato uporabi v vseh sporočilih za primerjanje delovnega postopka.

Da

Poslano ob

Datum in čas (UTC), ko je bilo sporočilo poslano.

Da

Potek časa

To je neobvezen atribut datuma in časa (v formatu UTC). Navedeno vrednost nastavi le vozlišče v primeru posredovanih zahtevkov. Tako je država članica prejemnica obveščena o trenutku, ko bo potekel čas za zahtevek. Ta vrednost ni potrebna v MS2TCN_<x>_Req in vseh odzivnih sporočilih. Vrednost je neobvezna, tako da se lahko za vse vrste sporočil uporablja enaka definicija glave, ne glede na to, ali je atribut timeoutValue potreben.

Ne

Pošiljatelj

Oznaka države članice, ki pošilja sporočilo, po ISO 3166-1 Alpha 2 ali „EU“.

Da

Prejemnik

Oznaka države članice, v katero se sporočilo pošilja, po ISO 3166-1 Alpha 2 ali „EU“.

Da


Zahtevek za preverjanje izdanih kartic (CIC)

Obvezno

Priimek

Priimek voznika, kot je zapisan na kartici.

Da

Ime

Ime voznika, kot je zapisano na kartici (manjkajoče ime ne pomeni iskanja z nadomestnim znakom).

Ne

Datum rojstva

Datum rojstva voznika, kot je zapisan na kartici.

Da

Številka vozniškega dovoljenja

Številka vozniškega dovoljenja voznika.

Ne

Država izdaje vozniškega dovoljenja

Država, ki je izdala vozniško dovoljenje voznika.

Ne


Odziv na preverjanje izdanih kartic

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa iskanja (npr. najdeno, ni najdeno, napaka, itd.).

Da

Sporočilo o statusu

Obrazložitveni opis statusa (po potrebi).

Ne

Najdeni podatki o vozniku

Da

Priimek

Priimki vseh najdenih voznikov.

Da

Ime

Imena vseh najdenih voznikov.

Ne

Datum rojstva

Datumi rojstva vseh najdenih voznikov.

Da

Kraj rojstva

Kraji rojstva vseh najdenih voznikov.

Ne

Številka vozniške kartice

Številka kartice najdenega voznika.

Da

Status vozniške kartice

Status kartice najdenega voznika.

Da

Organ izdajatelj vozniške kartice

Naziv organa, ki je izdal najdeno vozniško kartico.

Da

Datum začetka veljavnosti vozniške kartice

Datum začetka veljavnosti najdene vozniške kartice.

Da

Datum izteka veljavnosti vozniške kartice

Datum izteka veljavnosti najdene vozniške kartice.

Da

Datum spremembe statusa vozniške kartice

Datum zadnje spremembe najdene vozniške kartice.

Da

Iskalni mehanizem

Podatek, ali je bila kartica najdena z iskanjem NYSIIS ali s prilagojenim iskanjem.

Da

Začasna kartica

Najdena kartica je začasna kartica.

Ne

Številka vozniškega dovoljenja

Številka vozniškega dovoljenja najdenega voznika.

Da

Država izdajateljica vozniškega dovoljenja

Država izdajateljica vozniškega dovoljenja najdenega voznika.

Da

Status vozniškega dovoljenja

Status vozniškega dovoljenja najdenega voznika.

Ne

Datum izdaje vozniškega dovoljenja

Datum izdaje vozniškega dovoljenja najdenega voznika.

Ne

Datum izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja

Datum izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja najdenega voznika.

Ne


Zahtevek za preverjanje statusa kartice (CCS)

Obvezno

Številka vozniške kartice

Številka kartice, za katero se zahtevajo podrobni podatki.

Da


Odziv na preverjanje statusa kartice (CCS)

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa zahtevka za podrobne podatke (npr. najdeno, ni najdeno, napaka itd.).

Da

Sporočilo o statusu

Obrazložitveni opis statusa (po potrebi).

Ne

Status kartice

Status zahtevane kartice.

Da

Organ izdajatelj kartice

Naziv organa, ki je izdal zahtevano kartico.

Da

Datum začetka veljavnosti kartice

Datum začetka veljavnosti zahtevane kartice.

Da

Datum izteka veljavnosti kartice

Datum izteka veljavnosti zahtevane kartice.

Da

Datum spremembe statusa kartice

Datum zadnje spremembe zahtevane kartice.

Da

Velja za vožnjo

Najdena kartica je/ni veljavna za vožnjo.

Da

Začasna kartica

Najdena kartica je začasna kartica.

Ne

Kartica servisne delavnice

Naziv servisne delavnice

Naziv servisne delavnice, kateri je bila izdana kartica.

Da

Naslov servisne delavnice

Naslov servisne delavnice, kateri je bila izdana kartica.

Da

Priimek

Priimek osebe, kateri je bila izdana kartica.

Ne

Ime

Ime osebe, kateri je bila izdana kartica.

Ne

Datum rojstva

Datum rojstva osebe, kateri je bila izdana kartica.

Ne

Podatki o imetniku kartice

Priimek

Priimek voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Da

Ime

Ime voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Ne

Datum rojstva

Datum rojstva voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Da

Kraj rojstva

Kraj rojstva voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Ne

Številka vozniškega dovoljenja

Številka vozniškega dovoljenja voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Da

Država izdajateljica vozniškega dovoljenja

Država, ki je izdala številko vozniškega dovoljenja vozniku, ki mu je bila izdana kartica.

Da

Status vozniškega dovoljenja

Status vozniškega dovoljenja voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Ne

Datum izdaje vozniškega dovoljenja

Datum izdaje vozniškega dovoljenja voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Ne

Datum izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja

Datum izteka veljavnosti vozniškega dovoljenja voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Ne


Zahtevek za spremembo statusa kartice (MCS)

Obvezno

Številka vozniške kartice

Številka kartice, katere status se je spremenil.

Da

Novi status vozniške kartice

Status, v katerega se je spremenil status kartice.

Da

Razlog za spremembo

Razlog (prosto besedilo) za spremembo statusa kartice.

Ne

Datum spremembe statusa vozniške kartice

Datum in čas, ko je bil status kartice spremenjen.

Da

Po navedbi

Organ

Naziv organa, ki je spremenil status kartice.

Da

Priimek

Priimek osebe, ki je spremenila status kartice.

Ne

Ime

Ime osebe, ki je spremenila status kartice.

Ne

Telefon

Telefonska številka osebe, ki je spremenila status kartice.

Ne

E-naslov:

Elektronski naslov osebe, ki je spremenila status kartice.

Ne


Potrditev spremembe stanja kartice

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa potrditve (OK, ni najdeno, napaka itd.).

Da

Vrsta potrditve

Vrsta potrditve: za zahtevek ali odziv

Da

Sporočilo o statusu

Obrazložitveni opis statusa (po potrebi).

Ne


Odziv na spremembo stanja kartice

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa posodobitve registra (OK, ni OK, napaka itd.).

Da

Sporočilo o statusu

Obrazložitveni opis statusa (po potrebi).

Ne


Zahtevek za vozniško dovoljenje izdane kartice (ICDL)

Obvezno

Številka vozniške kartice

Številka vozniške kartice, ki je bila izdana.

Da

Številka vozniškega dovoljenja

Številka tujega vozniškega dovoljenja, ki je bilo uporabljeno v vlogi za vozniško kartico.

Da


Odziv na vozniško dovoljenje izdane kartice

Obvezno

Oznaka statusa

Oznaka statusa potrditve obvestila (OK, ni OK, napaka itd.).

Da

Sporočilo o statusu

Obrazložitveni opis statusa (po potrebi).

Ne

Priimek

Priimek voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Da

Ime

Ime voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Ne

Datum rojstva

Datum rojstva voznika, ki mu je bila izdana kartica.

Da


PRILOGA IV

Prečrkovanje in storitve NYSIIS (identifikacijski in obveščevalni sistem zvezne države New York)

1.   Algoritem NYSIIS v osrednjem vozlišču se uporablja za kodiranje imen vseh voznikov v nacionalnem registru.

2.   Za iskanje kartice s funkcijo CIC se kot glavni iskalni mehanizem uporabljajo ključi NYSIIS.

3.   Poleg tega lahko države članice uporabljajo prilagojen algoritem za pridobivanje dodatnih rezultatov.

4.   V rezultatih iskanja mora biti naveden iskalni mehanizem, ki je bil uporabljen pri iskanju zapisa, bodisi NYSIIS ali prilagojeni.

5.   Če se država članica odloči za zapisovanje obvestil ICDL, morajo biti ključi NYSIIS, ki jih vsebuje obvestilo, zabeleženi kor del podatkov ICDL.

5.1   Pri iskanju podatkov ICDL država članica uporablja ključe NYSIIS za ime vložnika.


PRILOGA V

Varnostne zahteve

1.   Za izmenjavo sporočil med osrednjim vozliščem in nacionalnimi sistemi se uporablja HTTPS.

2.   Za zaščito prenosa sporočil med nacionalnim sistemom in osrednjim vozliščem nacionalni sistemi uporabljajo potrdila PKI, ki jih zagotavlja Komisija.

3.   Nacionalni sistemi uporabljajo vsaj potrdila, pri katerih se uporabljata zgoščevalni algoritem podpisa SHA-2 (SHA-256) in javni ključ z dolžino 2 048 bitov.


PRILOGA VI

Ravni storitev

1.   Nacionalni sistemi morajo izpolnjevati naslednje minimalne ravni storitev:

1.1   Na voljo morajo biti 24 ur na dan in 7 dni na teden.

1.2   Njihova razpoložljivost se spremlja s sporočili srčnega utripa (heartbeat), ki se pošiljajo iz osrednjega vozlišča.

1.3   Stopnja njihove razpoložljivosti mora biti 98 % v skladu z naslednjo preglednico (številke so zaokrožene na najbližjo primerno enoto):

Razpoložljivost

pomeni naslednjo nerazpoložljivost

Dnevno

Mesečno

Letno

98 %

0,5 ure

15 ur

7,5 dneva

Države članice so pozvane, naj upoštevajo dnevno stopnjo razpoložljivosti, vendar je treba priznati, da nekatere dejavnosti, kot je na primer vzdrževanje sistema, zahtevajo čas izpada, daljši od 30 minut. Mesečna in letna stopnja razpoložljivosti pa sta zavezujoči.

1.4   Odzovejo se na vsaj 98 % zahtevkov, ki so jim bili posredovani v enem koledarskem mesecu.

1.5   Na zahtevke se odzovejo v največ 10 sekundah.

1.6   Skupni čas do izteka zahtevka (čas, v katerem lahko vložnik zahtevka čaka na odziv) ne presega 20 sekund.

1.7   Morajo se biti sposobni odzivati na zahtevke s hitrostjo 6 sporočil na sekundo.

1.8   Nacionalni sistemi ne smejo pošiljati zahtevkov vozlišču TACHOnet s hitrostjo, ki presega 2 zahtevka na sekundo.

1.9   Vsak nacionalni sistem mora biti sposoben delovanja v primeru morebitnih tehničnih težav v osrednjem vozlišču ali nacionalnih sistemih v drugih državah članicah. Te med drugim zajemajo:

(a)

izpad povezave z osrednjim vozliščem;

(b)

ni odziva na zahtevek;

(c)

prejem odzivov po izteku časa za sporočilo;

(d)

prejem nenaročenih sporočil;

(e)

prejem neveljavnih sporočil;

2.   Osrednje vozlišče:

2.1   vzdržuje stopnjo razpoložljivosti 98 %;

2.2   obvešča nacionalne sisteme o morebitnih napakah, bodisi prek odzivnega sporočila ali prek namenskega sporočila o napaki. Nacionalni sistemi sprejemajo navedena namenska sporočila o napaki in imajo delovni postopek stopnjevanja za sprejem vseh ustreznih ukrepov za odpravo sporočene napake.

3.   Vzdrževanje

Države članice obvestijo druge države članice in Komisijo o vseh običajnih dejavnostih vzdrževanja prek spletne aplikacije vsaj en teden pred začetkom teh dejavnosti, če je to tehnično mogoče.


PRILOGA VII

Vodenje dnevnikov in statistična obdelava podatkov, zbranih v osrednjem vozlišču

1.   Za zaščito zasebnosti se podatki za statistične namene obravnavajo anonimno. Podatki o določeni kartici, vozniku ali vozniškem dovoljenju niso na voljo za statistične namene.

2.   Podatki iz dnevnikov dokumentirajo vse transakcije za namene spremljanja in odpravljanja napak ter omogočajo pripravo statističnih podatkov o teh transakcijah.

3.   Osebni podatki se v dnevnikih ne hranijo več kot 6 mesecev. Statistični podatki se hranijo nedoločen čas.

4.   Statistični podatki, ki se uporabljajo za poročanje, vključujejo:

(a)

državo članico vložnico;

(b)

državo članico prejemnico;

(c)

vrsto sporočila;

(d)

statusno kodo odziva;

(e)

datum in čas sporočil;

(f)

odzivni čas.


PRILOGA VIII

Uporaba sporočilnega sistema TACHOnet

1.   Izdajanje vozniških kartic

1.1   Če ima vložnik vloge za vozniško kartico vozniško dovoljenje, izdano v državi članici, ki ni država članica vložitve vloge, država članica, v kateri je bila vložena vloga, opravi splošno poizvedbo za preverjanje izdanih kartic.

1.2   Država članica, ki izdaja vozniško kartico vozniku, ki mu je bilo vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici, slednjo nemudoma obvesti o izdaji vozniške kartice s funkcijo Vozniško dovoljenje izdane kartice (ICDL).

1.3   Če ima vložnik vloge za vozniško kartico vozniško dovoljenje, izdano v državi članici, v kateri je bila vložena vloga, in v zvezi s katerim je bilo v nacionalnem registru zapisano obvestilo ICDL, država članica opravi bodisi usmerjeno poizvedbo CIC bodisi poizvedbo za preverjanje statusa kartice (CCS) v državi članici, ki je poslala obvestilo ICDL.

1.4   Vsako obvestilo ICDL je zapisano v nacionalnem registru države članice prejemnice.

1.5   Države članice opravijo splošno poizvedbo CIC za najmanj 30 % vlog, ki jih predložijo vozniki, ki imajo vozniško dovoljenje, izdano v isti državi članici.

1.6   Države članice se lahko odločijo, da ne uporabijo funkcije ICDL, kakor je določeno v točkah 1.3 do 1.5. V tem primeru opravijo splošno poizvedbo CIC za vsako prejeto vlogo.

1.7   Države članice najkasneje do datuma začetka uporabe te uredbe uradno obvestijo Komisijo, ali bodo zapisovali obvestila ICDL v svoje nacionalne registre ali pa bodo sledile postopku iz točke 1.6.

1.8   Države članice, ki pet let ali manj pred datumom začetka uporabe te uredbe niso zapisovale obvestil ICDL v svoje nacionalne registre, kot je določeno v točki 1.4, opravijo splošne poizvedbe za 100 % vlog, razen za vozniška dovoljenja, za katera je bilo zapisano obvestilo ICDL; v tem primeru se uporablja točka 1.3.

1.9   Obveznost iz točke 1.8 se uporablja v obdobju petih let od datuma, na katerega se je začelo učinkovito izvajati zapisovanje obvestil ICDL v nacionalni register posamezne države članice.

2.   Preklicane, začasno preklicane ali ukradene vozniške kartice

2.1   Če je bila vozniška kartica v skladu s členoma 26(7) in 29(2) Uredbe (EU) št. 165/2014 preklicana, razveljavljena ali prijavljena kot ukradena v državi članici, ki ni država članica izdajateljica, mora pristojni organ navedene države:

(a)

preveriti dejanski status kartice tako, da pošlje zahtevek CCS državi članici, ki je kartico izdala; če številka kartice ni znana, se pred omenjenim zahtevkom CCS pošlje usmerjena poizvedba CIC;

(b)

državi članici izdajateljici poslati obvestilo MCS prek sporočilnega sistema TACHOnet.

3.   Zamenjava vozniških kartic

3.1   Če imetnik vozniške kartice vloži vlogo za zamenjavo vozniške kartice v državi članici, ki ni njena izdajateljica, pristojni organ te države preveri dejanski status kartice tako, da državi članici izdajateljici pošlje zahtevek CCS.

3.2   Ko je bil status vozniške kartice preverjen in je ustrezen za zamenjavo, pristojni organ države članice, v kateri je bila vloga vložena, državi članici izdajateljici pošlje zahtevek MCS prek sporočilnega sistema TACHOnet.

3.3   Država članica, ki podaljšuje ali zamenjuje vozniško kartico voznika, ki mu je bilo vozniško dovoljenje izdano v drugi državi članici, prek funkcije ICDL nemudoma obvesti državo članico izdajateljico, da je bila vozniška kartica podaljšana ali zamenjana.


Top