Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016R0024

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2016/24 z dne 8. januarja 2016 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz arašidov iz Brazilije, sladke paprike (Capsicum annuum) in muškatnega oreščka iz Indije ter muškatnega oreščka iz Indonezije, ter o spremembi uredb (ES) št. 669/2009 in (EU) št. 884/2014 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 8, 13.1.2016, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2016/24/oj

13.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 8/1


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2016/24

z dne 8. januarja 2016

o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz arašidov iz Brazilije, sladke paprike (Capsicum annuum) in muškatnega oreščka iz Indije ter muškatnega oreščka iz Indonezije, ter o spremembi uredb (ES) št. 669/2009 in (EU) št. 884/2014

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (1), ter zlasti člena 53(1)(b)(ii) Uredbe,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o izvajanju uradnega nadzora, da se zagotovi preverjanje skladnosti z zakonodajo o krmi in živilih ter s pravili o zdravstvenem varstvu živali in zaščiti živali (2) ter zlasti člena 15(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 (3) določa poostren uradni nadzor pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora iz Priloge I k navedeni uredbi. Za arašide iz Brazilije ter sladko papriko (Capsicum annuum) in muškatni orešček iz Indije že od januarja 2010 velja poostren uradni nadzor glede prisotnosti aflatoksinov. Od julija 2012 pa velja poostren uradni nadzor glede prisotnosti aflatoksinov tudi za muškatni orešček iz Indonezije.

(2)

Rezultati uradnega nadzora, ki ga države članice izvajajo v okviru Uredbe (ES) št. 669/2009 glede navedenega blaga, kažejo na ponavljajoče se neupoštevanje zahtev glede mejnih vrednosti aflatoksinov. Navedeni rezultati dokazujejo, da uvoz navedenih živil in krme pomeni tveganje za zdravje ljudi in živali. Po večletnem obdobju pogostejših nadzorov na mejah Unije ni bilo opaziti nobenega izboljšanja razmer.

(3)

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 884/2014 (4) uvaja posebne pogoje za uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini.

(4)

Za zaščito zdravja ljudi in živali v Uniji je treba zagotoviti dodatna jamstva glede navedenih živil in krme iz Brazilije, Indije in Indonezije. Vsem pošiljkam arašidov iz Brazilije, sladke paprike (Capsicum annuum) iz Indije ter muškatnega oreščka iz Indije in Indonezije bi moralo biti priloženo zdravstveno spričevalo, ki potrjuje, da so bili proizvodi vzorčeni in analizirani glede prisotnosti aflatoksinov in ugotovljeni za skladne z zakonodajo Unije. Zdravstvenemu spričevalu bi bilo treba priložiti rezultate analitskih testov.

(5)

Poleg izvzetja za pošiljke, namenjene fizičnim osebam za osebno rabo in uporabo, je primerno izključiti tudi zelo majhne pošiljke krme in živil, in sicer take, ki ne presegajo 20 kilogramov in se na primer uporabljajo za komercialne sejme ali pa so poslane kot tržni vzorci. Zahteva po zdravstvenem spričevalu, kateremu je priložen rezultat analitskega testa, za takšne pošiljke ni sorazmerna z nizkim tveganjem takih pošiljk za javno zdravje.

(6)

Turške in iranske oblasti so Komisijo obvestile o spremembi pristojnega organa, katerega pooblaščeni predstavnik je pristojen za podpis zdravstvenega spričevala. Brazilski organ pa je pristojen tudi za krmo. Te spremembe je zato treba ustrezno vključiti.

(7)

Da bi se zmanjšalo nepotrebno upravno breme, je primerno zagotoviti, da v primeru pošiljke, pri kateri pakiranje združuje več manjših pakiranj/enot, ni nujno, da je identifikacijska številka pošiljke navedena na vsakem posameznem pakiranju, temveč zadostuje, da je navedena na pakiranju, ki združuje vsa ta majhna pakiranja/enote.

(8)

Zaradi ugotovljenih težav je primerno opredeliti, da je treba rubrike v skupnem vstopnem dokumentu o uspešno opravljenem pregledu dokumentov izpolniti, preden se odobri prevoz pošiljke na določeno točko uvoza.

(9)

Uredbo (ES) št. 669/2009 in Izvedbeno uredbo (EU) št. 884/2014 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(10)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 669/2009 se spremeni v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 2

Izvedbena uredba (EU) št. 884/2014 se spremeni:

1.

k členu 1(1) se dodajo naslednje točke (i), (j) in (k):

„(i)

arašidi, v lupini in oluščeni, arašidno maslo, arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani (krma in živila), s poreklom ali poslani iz Brazilije;

(j)

Capsicum spp. in muškatni orešček, s poreklom ali poslan iz Indije;

(k)

muškatni orešček, s poreklom ali poslan iz Indonezije.“

2.

v členu 1(3) se doda naslednji stavek:

„Ta uredba se prav tako ne uporablja za pošiljke krme in živil, katerih bruto teža ne presega 20 kilogramov.“

3.

v členu 5(2) se točka (a) nadomesti z naslednjim:

„(a)

Ministrstvo za kmetijstvo, živinorejo in preskrbo s hrano (MAPA) (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA)) za krmo in živila iz Brazilije.“

4.

v členu 5(2) se točki (d) in (e) nadomestita z naslednjim:

„(d)

Ministrstvo za zdravje in zdravstveno izobraževanje za živila iz Irana;

(e)

Generalni direktorat za živila in nadzor Ministrstva za živila, kmetijstvo in živinorejo Republike Turčije za živila iz Turčije;“

5.

v členu 5(2) se doda točka (i):

„(i)

Ministrstvo za kmetijstvo za živila iz Indonezije.“

6.

v členu 6 se doda naslednji stavek:

„V primeru pošiljke, pri kateri pakiranje združuje več manjših pakiranj/enot, zadostuje, da je identifikacijska številka pošiljke navedena na pakiranju, ki združuje vsa ta majhna pakiranja/enote.“

7.

prvi stavek člena 9(4) se nadomesti z naslednjim:

„Pristojni organ na določeni vstopni točki po uspešno opravljenih pregledih iz odstavka 2 in izpolnitvi zadevnih rubrik dela II skupnega vstopnega dokumenta (II.3, II.5, II.8 in II.9) odobri prevoz pošiljke na določeno točko uvoza.“

8.

Priloga I k Uredbi (EU) št. 884/2014 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Pošiljke krme in živil iz člena 1(1)(i), (j) in (k), ki so zapustile državo porekla pred začetkom veljavnosti te uredbe, se lahko uvozijo v EU, ne da bi jim bilo priloženo zdravstveno spričevalo ter rezultati vzorčenja in analize.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 8. januarja 2016

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 31, 1.2.2002, str. 1.

(2)  UL L 165, 30.4.2004, str. 1.

(3)  Uredba Komisije (ES) št. 669/2009 z dne 24. julija 2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ter spremembi Odločbe 2006/504/ES (UL L 194, 25.7.2009, str. 11).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 884/2014 z dne 13. avgusta 2014 o uvedbi posebnih pogojev, ki urejajo uvoz nekatere krme in živil iz nekaterih tretjih držav, zaradi tveganja onesnaženja z aflatoksini ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1152/2009 (UL L 242, 14.8.2014, str. 4).


PRILOGA I

V Prilogi I k Uredbi (ES) št. 669/2009 se črtajo se naslednji vnosi:

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Država porekla ali država odpreme

Pogostnost fizičnih in identifikacijskih pregledov (%) pri uvozu

„—

Arašidi, v lupini

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

10

Arašidi, oluščeni

1202 42 00

Arašidno maslo

2008 11 10

Arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(krma in živila)

 

Sladka paprika (Capsicum annuum), cela

0904 21 10

 

Indija (IN)

20

Sladka paprika (Capsicum annuum), zdrobljena ali zmleta

ex 0904 22 00

10

Suhi plodovi iz rodu Capsicum, celi, razen sladke paprike (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

Muškatni orešček (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(živila – suhe začimbe)

 

 

Muškatni orešček (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

20“

(živila – suhe začimbe)

 


PRILOGA II

Priloga I k Uredbi (EU) št. 884/2014 se spremeni:

1.

zadnji vnos „seme lubenic (Egusi, Citrullus lanatus) in proizvodi iz njih“ se nadomesti z besedilom „seme lubenic (Egusi, Citrullus spp.) in proizvodi iz njih“;

2.

dodajo se naslednji vnosi:

Krma in živila

(predvidena uporaba)

Oznaka KN

Pododdelek TARIC

Država porekla ali država odpreme

Pogostost fizičnih pregledov in pregledov identitete (%) pri uvozu

„—

arašidi, v lupini

1202 41 00

 

Brazilija (BR)

10

arašidi, oluščeni

1202 42 00

arašidno maslo

2008 11 10

arašidi, drugače pripravljeni ali konzervirani

2008 11 91;

2008 11 96;

2008 11 98

(krma in živila)

 

sladka paprika (Capsicum annuum), cela

0904 21 10

 

Indija (IN)

20

sladka paprika (Capsicum annuum), zdrobljena ali zmleta

ex 0904 22 00

10

suhi plodovi iz rodu Capsicum, celi, razen sladke paprike (Capsicum annuum)

0904 21 90

 

muškatni orešček (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

(živila – suhe začimbe)

 

 

muškatni orešček (Myristica fragrans)

0908 11 00;

0908 12 00

 

Indonezija (ID)

20“

(živila – suhe začimbe)

 


Top