Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016O0032

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/2299 z dne 2. novembra 2016 o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32)

OJ L 344, 17.12.2016, p. 117–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/32/oj

17.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 344/117


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/2299

z dne 2. novembra 2016

o spremembi Smernice (EU) 2016/65 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2016/32)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, členov 9.2, 12.1, 14.3 in 18.2 in prvega odstavka člena 20 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za vse primerno finančno premoženje za kreditne posle Eurosistema se uporabljajo posamezni ukrepi za obvladovanje tveganj, da se Eurosistem zaščiti pred finančnimi izgubami v primeru izvršitve zavarovanja zaradi neplačila nasprotne stranke. Na podlagi redne preveritve Eurosistemovega okvira za obvladovanje tveganj je potrebnih več prilagoditev, da se zagotovi primerna zaščita.

(2)

Zato je treba Smernico Evropske centralne banke (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (1) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) se spremeni:

1.

člen 1 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 1

Odbitki pri vrednotenju, ki se uporabljajo za primerno tržno finančno premoženje

1.   V skladu z naslovom VI dela 4 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se za tržno finančno premoženje uporabljajo odbitki pri vrednotenju, kakor so opredeljeni v točki 97 člena 2 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), po stopnjah, določenih v tabelah 2 in 2a v Prilogi k tej smernici.

2.   Odbitek pri vrednotenju za posamezno finančno premoženje je odvisen od naslednjih dejavnikov:

(a)

kategorije odbitkov, v katero je uvrščeno finančno premoženje, kakor je opredeljeno v členu 2;

(b)

preostale zapadlosti ali tehtanega povprečnega trajanja finančnega premoženja, kakor je opredeljeno v členu 3;

(c)

strukture kupona finančnega premoženja in

(d)

stopnje kreditne kvalitete, v katero je uvrščeno finančno premoženje.“;

2.

v členu 2 se točki (b) in (c) nadomestita z naslednjim:

„(b)

dolžniški instrumenti, ki jih izdajo enote lokalne in regionalne ravni države, subjekti, ki jih Eurosistem razvrsti kot agencije, multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije ter ‚jumbo‘ krite obveznice, skladne s KNPVP, se uvrstijo v kategorijo odbitkov II;

(c)

krite obveznice, skladne s KNPVP, razen ‚jumbo‘ kritih obveznic, skladnih s KNPVP, druge krite obveznice in dolžniški instrumenti, ki jih izdajo nefinančne družbe, se uvrstijo v kategorijo odbitkov III;“;

3.

člen 3 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 3

Odbitki pri vrednotenju za tržno finančno premoženje

1.   Odbitki pri vrednotenju za tržno finančno premoženje, uvrščeno v kategorije odbitkov I do IV, se določijo na podlagi:

(a)

uvrstitve posameznega finančnega premoženja v stopnjo kreditne kvalitete 1, 2 ali 3;

(b)

preostale zapadlosti finančnega premoženja, kakor je podrobneje določeno v odstavku 2;

(c)

strukture kupona finančnega premoženja, kakor je podrobneje določeno v odstavku 2.

2.   Za tržno finančno premoženje, uvrščeno v kategorije odbitkov I do IV, se uporablja odbitek pri vrednotenju, ki je odvisen od preostale zapadlosti in strukture kupona, kakor je navedeno v nadaljevanju.

(a)

Za tržno finančno premoženje, ki je brezkuponski instrument, in tisto, ki ima fiksne kupone, se uporabljajo odbitki pri vrednotenju, določeni na podlagi tabele 2 v Prilogi k tej smernici. Ustrezna zapadlost, ki se uporablja za določanje odbitka pri vrednotenju, je enaka preostali zapadlosti finančnega premoženja.

(b)

Za tržno finančno premoženje z variabilnimi kuponi se uporabljajo odbitki pri vrednotenju, ki so enaki odbitku pri vrednotenju, ki se uporablja za tržno finančno premoženje s fiksnimi kuponi in preostalo zapadlostjo od nič do enega leta, razen v naslednjih primerih:

(i)

variabilni kuponi, pri katerih je obdobje ponovnega določanja kuponskega izplačila daljše od enega leta, se obravnavajo kot fiksni kuponi, ustrezna zapadlost, ki se uporablja za določanje odbitka pri vrednotenju, pa je enaka preostali zapadlosti finančnega premoženja;

(ii)

variabilni kuponi, pri katerih je referenčna mera indeks inflacije v euroobmočju, se obravnavajo kot fiksni kuponi, ustrezna zapadlost, ki se uporablja za določanje odbitka pri vrednotenju, pa je enaka preostali zapadlosti finančnega premoženja;

(iii)

variabilni kuponi s spodnjo mejo, ki ni enaka nič, in/ali variabilni kuponi z zgornjo mejo se obravnavajo kot fiksni kuponi.

(c)

Odbitek pri vrednotenju, ki se uporablja za finančno premoženje z več kot eno vrsto strukture kupona, je odvisen zgolj od strukture kupona, ki velja v preostali življenjski dobi finančnega premoženja, in je enak najvišjemu odbitku, ki se uporablja za tržno finančno premoženje z enako preostalo zapadlostjo in stopnjo kreditne kvalitete. Za ta namen se lahko upošteva katera koli vrsta strukture kupona, ki velja v preostali življenjski dobi finančnega premoženja.

3.   Za tržno finančno premoženje, uvrščeno v kategorijo odbitkov V, se ne glede na strukturo kupona odbitki pri vrednotenju določijo na podlagi tehtanega povprečnega trajanja finančnega premoženja, kakor je podrobneje določeno v odstavkih 4 in 5. Odbitki pri vrednotenju, ki se uporabljajo za tržno finančno premoženje v kategoriji V, so določeni v tabeli 2a v Prilogi k tej smernici.

4.   Tehtano povprečno trajanje nadrejene tranše listinjenega vrednostnega papirja se izračuna kot pričakovani tehtani povprečni preostali čas do odplačila za to tranšo. Za zadržane mobilizirane listinjene vrednostne papirje se pri izračunu tehtanega povprečnega trajanja predpostavlja, da izdajatelj ne bo izkoristil nakupne opcije.

5.   Za namene odstavka 4 ‚zadržani mobilizirani listinjeni vrednostni papirji‘ pomenijo listinjene vrednostne papirje, ki jih nasprotna stranka, ki je originator listinjenega vrednostnega papirja, ali subjekti, ki so v tesni povezavi z originatorjem, uporabijo v odstotku, višjem od 75 % neodplačanega nominalnega zneska. Te tesne povezave se določijo v skladu s členom 138 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60).“;

4.

v členu 5 se odstavek 5 nadomesti z naslednjim:

„5.   Za netržne hipotekarne dolžniške instrumente se uporablja odbitek pri vrednotenju v višini 36,5 %.“;

5.

v členu 5 se odstavek 7 nadomesti z naslednjim:

„7.   V kritnem skladu netržnega dolžniškega instrumenta, zavarovanega s primernimi bančnimi posojili, se za vsako bančno posojilo, ki služi kot zavarovanje, na posamični ravni uporabi odbitek pri vrednotenju v skladu s pravili, določenimi v zgornjih odstavkih 1 do 4. Skupna vrednost v kritni sklad vključenih bančnih posojil, ki služijo kot zavarovanje, mora biti po uporabi odbitkov pri vrednotenju vedno enaka neodplačani vrednosti glavnice netržnega dolžniškega instrumenta, zavarovanega s primernimi bančnimi posojili, ali višja od te vrednosti. Če se skupna vrednost zniža pod prag iz prejšnjega stavka, se netržni dolžniški instrument, zavarovan s primernimi bančnimi posojili, šteje kot neprimeren.“;

6.

Priloga k Smernici (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) se nadomesti s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

2.   Nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro, sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to smernico, in jih uporabljajo od 1. januarja 2017. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo ECB najpozneje do 5. decembra 2016.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 2. novembra 2016

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35) (UL L 14, 21.1.2016, str. 30).


PRILOGA

Priloga k Smernici (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA

Tabela 1

Kategorije odbitkov za primerno tržno finančno premoženje na podlagi vrste izdajatelja in/ali vrste finančnega premoženja

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

Kategorija V

dolžniški instrumenti, ki jih izdajo enote centralne ravni države

dolžniški certifikati ECB

dolžniški certifikati, ki jih izdajo nacionalne centralne banke (NCB) pred datumom uvedbe eura v zadevni državi članici

dolžniški instrumenti, ki jih izdajo enote lokalne in regionalne ravni države

dolžniški instrumenti, ki jih izdajo subjekti, ki jih Eurosistem razvrsti kot agencije

dolžniški instrumenti, ki jih izdajo multilateralne razvojne banke in mednarodne organizacije

'jumbo' krite obveznice, skladne s KNPVP

krite obveznice, skladne s KNPVP, razen 'jumbo' kritih obveznic, skladnih s KNPVP

druge krite obveznice

dolžniški instrumenti, ki jih izdajo nefinančne družbe in družbe v sektorju država

nezavarovani dolžniški instrumenti, ki jih izdajo kreditne institucije

nezavarovani dolžniški instrumenti, ki jih izdajo finančne družbe razen kreditnih institucij

listinjeni vrednostni papirji


Tabela 2

Stopnje odbitkov pri vrednotenju, ki se uporabljajo za primerno tržno finančno premoženje v kategorijah odbitkov I do IV

 

Kategorije odbitkov

Kreditna kvaliteta

Preostala zapadlost (leta) (*1)

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

fiksen kupon

brezkuponski instrument

fiksen kupon

brezkuponski instrument

fiksen kupon

brezkuponski instrument

fiksen kupon

brezkuponski instrument

Stopnji 1 in 2

[0–1)

0,5

0,5

1,0

1,0

1,0

1,0

7,5

7,5

[1–3)

1,0

2,0

1,5

2,5

2,0

3,0

10,0

10,5

[3–5)

1,5

2,5

2,5

3,5

3,0

4,5

13,0

13,5

[5–7)

2,0

3,0

3,5

4,5

4,5

6,0

14,5

15,5

[7–10)

3,0

4,0

4,5

6,5

6,0

8,0

16,5

18,0

[10,∞)

5,0

7,0

8,0

10,5

9,0

13,0

20,0

25,5

 

Kategorije odbitkov

Kreditna kvaliteta

Preostala zapadlost (leta) (*1)

Kategorija I

Kategorija II

Kategorija III

Kategorija IV

fiksen kupon

brezkuponski instrument

fiksen kupon

brezkuponski instrument

fiksen kupon

brezkuponski instrument

fiksen kupon

brezkuponski instrument

Stopnja 3

[0–1)

6,0

6,0

7,0

7,0

8,0

8,0

13,0

13,0

[1–3)

7,0

8,0

9,5

13,5

14,5

15,0

22,5

25,0

[3–5)

9,0

10,0

13,5

18,5

20,5

23,5

28,0

32,5

[5–7)

10,0

11,5

14,0

20,0

23,0

28,0

30,5

35,0

[7–10)

11,5

13,0

16,0

24,5

24,0

30,0

31,0

37,0

[10,∞)

13,0

16,0

19,0

29,5

24,5

32,0

31,5

38,0


Tabela 2a

Stopnje odbitkov pri vrednotenju, ki se uporabljajo za primerno tržno finančno premoženje v kategoriji odbitkov V

 

 

Kategorija V

Kreditna kvaliteta

Tehtano povprečno trajanje (*2)

Odbitek pri vrednotenju

Stopnji 1 in 2 (AAA do A–)

[0–1)

4,0

[1–3)

4,5

[3–5)

5,0

[5–7)

9,0

[7–10)

13,0

[10,∞)

20,0


Tabela 3

Stopnje odbitkov pri vrednotenju, ki se uporabljajo za primerna bančna posojila s plačilom obresti po fiksni obrestni meri

 

Metoda vrednotenja

Kreditna kvaliteta

Preostala zapadlost (leta) (*3)

Plačilo obresti po fiksni obrestni meri in vrednotenje po teoretični ceni, ki jo določi NCB

Plačilo obresti po fiksni obrestni meri in vrednotenje glede na neodplačano vrednost glavnice posojila, ki jo določi NCB

Stopnji 1 in 2 (AAA do A–)

[0–1)

10,0

12,0

[1–3)

12,0

16,0

[3–5)

14,0

21,0

[5–7)

17,0

27,0

[7–10)

22,0

35,0

[10,∞)

30,0

45,0

 

Metoda vrednotenja

Kreditna kakovost

Preostala zapadlost (leta) (*3)

Plačilo obresti po fiksni obrestni meri in vrednotenje po teoretični ceni, ki jo določi NCB

Plačilo obresti po fiksni obrestni meri in vrednotenje glede na neodplačano vrednost glavnice posojila, ki jo določi NCB

Stopnja 3 (BBB+ do BBB–)

[0–1)

17,0

19,0

[1–3)

28,5

33,5

[3–5)

36,0

45,0

[5–7)

37,5

50,5

[7–10)

38,5

56,5

[10,∞)

40,0

63,0


(*1)  Tj. [0–1) pomeni, da je preostala zapadlost manj kot eno leto, [1–3) pomeni, da je preostala zapadlost eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.

(*2)  Tj. [0–1) pomeni, da je tehtano povprečno trajanje manj kot eno leto, [1–3) pomeni, da je tehtano povprečno trajanje eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.

(*3)  Tj. [0–1) pomeni, da je preostala zapadlost manj kot eno leto, [1–3) pomeni, da je preostala zapadlost eno leto ali več in manj kot tri leta, itd.“


Top