Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0599

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2016/599 z dne 15. aprila 2016 o skladnosti določenih ciljev, vključenih v revidirane nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, z vseevropskimi cilji uspešnosti za drugo referenčno obdobje (notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2140) (Besedilo velja za EGP)

C/2016/2140

OJ L 103, 19.4.2016, p. 37–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2016/599/oj

19.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 103/37


IZVEDBENI SKLEP KOMISIJE (EU) 2016/599

z dne 15. aprila 2016

o skladnosti določenih ciljev, vključenih v revidirane nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, z vseevropskimi cilji uspešnosti za drugo referenčno obdobje

(notificirano pod dokumentarno številko C(2016) 2140)

(Besedilo v bolgarskem, češkem, hrvaškem, italijanskem, madžarskem, nemškem, portugalskem, romunskem, slovaškem, slovenskem in španskem jeziku je edino verodostojno)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 10. marca 2004 o določitvi okvira za oblikovanje enotnega evropskega neba (okvirna uredba) (1) in zlasti člena 11(3)(c) Uredbe

ob upoštevanju Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 390/2013 z dne 3. maja 2013 o določitvi načrta izvedbe za navigacijske službe zračnega prometa in funkcije omrežja (2) in zlasti člena 15(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004 morajo države članice sprejeti nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora (v nadaljnjem besedilu: FAB), vključno z obvezujočimi nacionalnimi cilji ali cilji na ravni FAB, pri čemer morajo zagotoviti skladnost z vseevropskimi cilji uspešnosti. Poleg tega navedena uredba določa, da mora Komisija oceniti skladnost navedenih ciljev na podlagi meril za oceno iz člena 11(6)(d). Podrobna pravila v zvezi s tem so bila določena v Izvedbeni uredbi (EU) št. 390/2013.

(2)

Vseevropski cilji uspešnosti na ključnih področjih uspešnosti glede varnosti, okolja, zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti za drugo referenčno obdobje (2015–2019) so bili sprejeti z Izvedbenim sklepom Komisije 2014/132/EU (3).

(3)

Komisija je 2. marca 2015 sprejela Izvedbeni sklep (EU) 2015/347 (4) o neskladnosti nekaterih ciljev, vključenih v prvotne načrte izvedbe, z vseevropskimi cilji uspešnosti in o določitvi priporočil za revizijo navedenih ciljev. Navedeni sklep je bil naslovljen na Belgijo, Bolgarijo, Češko, Nemčijo, Grčijo, Španijo, Francijo, Hrvaško, Italijo, Ciper, Luksemburg, Madžarsko, Malto, Nizozemsko, Avstrijo, Portugalsko, Romunijo, Slovenijo in Slovaško ter je zahteval revizijo ciljev na ključnih področjih uspešnosti glede zmogljivosti in/ali stroškovne učinkovitosti.

(4)

Belgija, Bolgarija, Češka, Nemčija, Grčija, Španija, Francija, Hrvaška, Italija, Ciper, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nizozemska, Avstrija, Portugalska, Romunija, Slovenija in Slovaška so do 2. julija 2015 predložile revidirane nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora, vključno z revidiranimi cilji uspešnosti. Španija in Portugalska sta 4. februarja 2016 predložili spremembo načrta funkcionalnih blokov zračnega prostora z nadaljnjo revizijo ciljev uspešnosti.

(5)

Organ za oceno uspešnosti, ki je v skladu s členom 3 Izvedbene uredbe (EU) št. 390/2013 zadolžen za pomoč Komisiji pri izvajanju načrta izvedbe, je Komisiji 15. oktobra 2015 predložil poročilo o oceni.

(6)

Ocena revidiranih ciljev uspešnosti v zvezi z njihovo skladnostjo z vseevropskimi cilji uspešnosti je bila opravljena na podlagi enakih meril za oceno in metodologij, kot so se uporabili pri oceni prvotno predloženih ciljev uspešnosti.

(7)

Za ključno področje uspešnosti glede zmogljivosti je bila v skladu z načeli iz točke 4 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 390/2013 ocenjena skladnost revidiranih ciljev, ki so jih predložile zadevne države članice za zamudo pri upravljanju pretoka zračnega prometa (ATFM) na zračni poti, pri čemer so se uporabile ustrezne referenčne vrednosti FAB za zmogljivost, ki – če se uporabijo – na ravni Unije zagotavljajo, da je izpolnjen vseevropski cilj uspešnosti. Te vrednosti izračuna upravitelj omrežja, določene pa so v najnovejši različici načrta delovanja omrežja (2014–2018/2019) iz junija 2014. Navedena ocena je pokazala, da so revidirani cilji, ki so jih predložile Češka, Hrvaška, Madžarska, Avstrija, Slovenija in Slovaška glede FABCE, Portugalska in Španija glede SW FAB ter Bolgarija in Romunija glede Danube FAB, skladni z ustreznim vseevropskim ciljem uspešnosti.

(8)

Za ključno področje uspešnosti glede stroškovne učinkovitosti so bili v skladu z načeli iz točke 5 v povezavi s točko 1 Priloge IV k Izvedbeni uredbi (EU) št. 390/2013 ocenjeni cilji, izraženi v ugotovljenih stroških na enoto na zračni poti, ki so jih predložile zadevne države članice, ob upoštevanju trenda ugotovljenih stroškov na enoto na zračni poti v drugem referenčnem obdobju ter v skupnem času prvega in drugega referenčnega obdobja (2012–2019), števila enot storitev (napovedi glede prometa) in ravni ugotovljenih stroškov na enoto na zračni poti v primerjavi z državami članicami s podobnim delovnim in gospodarskim okoljem. Navedena ocena je pokazala, da so revidirani cilji, ki sta jih predložili Avstrija in Slovaška in so določeni v revidiranem načrtu izvedbe FABCE, ter revidirani cilji, ki jih je predložila Italija in so določeni v revidiranem načrtu izvedbe Blue Med FAB, skladni z ustreznim vseevropskim ciljem uspešnosti.

(9)

Ukrepi iz tega sklepa so v skladu z mnenjem Odbora za enotno evropsko nebo –

SPREJELA NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Cilji, ki so vključeni v revidirane načrte izvedbe, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004, in navedeni v Prilogi, so skladni z vseevropskimi cilji uspešnosti za drugo referenčno obdobje iz Izvedbenega sklepa 2014/132/EU.

Člen 2

Ta sklep je naslovljen na Republiko Bolgarijo, Češko republiko, Kraljevino Španijo, Republiko Hrvaško, Italijansko republiko, Madžarsko, Republiko Avstrijo, Portugalsko republiko, Romunijo, Republiko Slovenijo in Slovaško republiko.

V Bruslju, 15. aprila 2016

Za Komisijo

Violeta BULC

Članica Komisije


(1)  UL L 96, 31.3.2004, str. 1.

(2)  UL L 128, 9.5.2013, str. 1.

(3)  Izvedbeni sklep Komisije z dne 11. marca 2014 o vzpostavitvi vseevropskih ciljev uspešnosti za mrežo za upravljanje zračnega prometa in mejnih vrednosti opozarjanja za drugo referenčno obdobje 2015–2019 (UL L 71, 12.3.2014, str. 20).

(4)  Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2015/347 z dne 2. marca 2015 o neskladnosti nekaterih ciljev, vključenih v nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora, predložene v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, z vseevropskimi cilji uspešnosti za drugo referenčno obdobje in o določitvi priporočil za revizijo navedenih ciljev (UL L 60, 4.3.2015, str. 48).


PRILOGA

Cilji uspešnosti na ključnih področjih uspešnosti glede zmogljivosti in stroškovne učinkovitosti, ki so vključeni v revidirane nacionalne načrte ali načrte funkcionalnih blokov zračnega prostora, predloženi v skladu z Uredbo (ES) št. 549/2004, in za katere je bilo ugotovljeno, da niso skladni z vseevropskimi cilji uspešnosti za drugo referenčno obdobje

KLJUČNO PODROČJE USPEŠNOSTI GLEDE ZMOGLJIVOSTI

Zamuda pri upravljanju pretoka zračnega prometa (ATFM) na zračni poti v min./let

DRŽAVA ČLANICA

FAB (funkcionalni blok zračnega prostora)

CILJ FAB GLEDE ZMOGLJIVOSTI NA ZRAČNI POTI

2015

2016

2017

2018

2019

Češka

FABCE

0,29

0,29

0,28

0,28

0,27

Hrvaška

Madžarska

Avstrija

Slovenija

Slovaška

Bolgarija

Danube

0,03

0,03

0,03

0,03

0,04

Romunija

Portugalska

SW

0,30

0,31

0,31

0,30

0,30

Španija

KLJUČNO PODROČJE USPEŠNOSTI GLEDE STROŠKOVNE UČINKOVITOSTI

Legenda:

Oznaka

Točka

Enote

(A)

ugotovljeni stroški na zračni poti skupaj

(v nominalni vrednosti in nacionalni valuti)

(B)

stopnja inflacije

(%)

(C)

indeks inflacije

(100 = 2009)

(D)

ugotovljeni stroški na zračni poti skupaj

(v realnih cenah iz leta 2009 in nacionalni valuti)

(E)

enote storitev na zračni poti skupaj

(TSU)

(F)

ugotovljeni stroški na enoto na zračni poti (DUC)

(v realnih cenah iz leta 2009 in nacionalni valuti)

BLUE MED FAB

Območje zaračunavanja: Italija; valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

674 742 285

693 557 255

711 992 044

710 883 664

707 016 612

(B)

1,0 %

1,1 %

1,3 %

1,5 %

1,6 %

(C)

110,8

112,0

113,5

115,2

117,0

(D)

609 005 804

619 176 790

627 477 336

617 241 895

604 216 765

(E)

8 557 964

8 866 051

9 207 393

9 553 591

9 897 521

(F)

71,16

69,84

68,15

64,61

61,05

FABCE

Območje zaračunavanja: Avstrija; valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

188 243 000

194 934 000

204 696 000

209 564 000

207 200 000

(B)

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

1,7 %

(C)

114,2

116,1

118,1

120,1

122,1

(D)

164 901 573

167 908 470

173 369 786

174 525 859

169 672 673

(E)

2 693 000

2 777 000

2 850 000

2 928 000

3 014 000

(F)

61,23

60,46

60,83

59,61

56,29


Območje zaračunavanja: Slovaška; valuta: EUR

 

2015

2016

2017

2018

2019

(A)

59 272 906

61 912 217

62 981 088

66 300 093

67 598 994

(B)

0,0 %

1,4 %

1,7 %

1,8 %

2,0 %

(C)

110,3

111,8

113,7

115,7

118,1

(D)

53 754 368

55 355 807

55 381 628

57 279 434

57 253 112

(E)

1 078 000

1 126 000

1 186 000

1 250 000

1 312 000

(F)

49,86

49,16

46,70

45,82

43,64


Top