EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0035(01)

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/2247 z dne 3. novembra 2016 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke (prenovitev) (ECB/2016/35)

OJ L 347, 20.12.2016, p. 1–25 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 31/12/2021

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/2247/oj

20.12.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 347/1


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/2247

z dne 3. novembra 2016

o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke (ECB/2016/35)

(prenovitev)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 26.2 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2010/21 (1) je bil večkrat bistveno spremenjen. Ker so potrebne nadaljnje spremembe, je treba navedeni sklep zaradi jasnosti prenoviti.

(2)

Smernica ECB/2010/20 (2), na katero se Sklep ECB/2010/21 sklicuje, je bila prenovljena in razveljavljena s Smernico Evropske centralne banke (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) (3)

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Opredelitev pojmov

1.   Pojmi, opredeljeni v členu 1 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), imajo enak pomen, kadar se uporabljajo v tem sklepu.

2.   Drugi tehnični pojmi, ki se uporabljajo v tem sklepu, imajo enak pomen kot v Prilogi II k Smernici (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 2

Področje uporabe

Pravila iz tega sklepa se uporabljajo za letne računovodske izkaze Evropske centralne banke (ECB), ki zajemajo bilanco stanja, postavke, evidentirane v poslovnih knjigah zabilančnih računov ECB, izkaz poslovnega izida in pojasnila k letnim računovodskim izkazom ECB.

Člen 3

Kakovostne značilnosti

Za potrebe tega sklepa se uporabljajo kakovostne značilnosti, opredeljene v členu 3 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 4

Temeljne računovodske predpostavke

Temeljne računovodske predpostavke, opredeljene v členu 4 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), se uporabljajo tudi za potrebe tega sklepa.

Z odstopanjem od prvega stavka člena 4(3) Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34) se dogodki po datumu bilance stanja upoštevajo samo do datuma, ko Izvršilni odbor dovoli, da se letni računovodski izkazi ECB predložijo Svetu ECB v odobritev.

Člen 5

Pristop evidentiranja poslovnih dogodkov na datum sklenitve posla in pristop evidentiranja poslovnih dogodkov na datum plačila/poravnave

Za ta sklep se uporabljajo pravila iz člena 5 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 6

Priznavanje sredstev in obveznosti

Finančna ali druga sredstva/obveznosti se priznajo v bilanci stanja ECB samo v skladu s členom 6 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

POGLAVJE II

SESTAVA IN PRAVILA VREDNOTENJA BILANCE STANJA

Člen 7

Sestava bilance stanja

Sestava bilance stanja temelji na strukturi, ki je določena v Prilogi I.

Člen 8

Rezervacije za tveganje deviznega tečaja, obrestno in kreditno tveganje ter tveganje cene zlata

Svet ECB lahko ob upoštevanju narave dejavnosti ECB oblikuje v bilanci stanja ECB rezervacije za tveganje deviznega tečaja, obrestno in kreditno tveganje ter tveganje cene zlata. Svet ECB odloči o velikosti in uporabi rezervacij na podlagi obrazložene ocene izpostavljenosti ECB tem tveganjem.

Člen 9

Pravila vrednotenja bilance stanja

1.   Za vrednotenje bilance stanja se uporabljajo tekoči tržni tečaji in cene, razen če je v Prilogi I določeno drugače.

2.   Prevrednotenje zlata, instrumentov v tuji valuti, vrednostnih papirjev (razen vrednostnih papirjev, razvrščenih med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, netržnih vrednostnih papirjev in vrednostnih papirjev v imetju za namene denarne politike, ki se evidentirajo po odplačni vrednosti) in finančnih instrumentov, tako bilančnih kot zabilančnih, se izvede ob koncu leta po srednjih tržnih tečajih in cenah.

3.   Pri zlatu se razlike zaradi spremembe cene in tečaja ne obravnavajo različno, temveč se evidentira ena sama razlika zaradi prevrednotenja zlata, ki temelji na ceni določene enote teže zlata v eurih, pridobljeni na osnovi tečaja EUR/USD na datum četrtletnega prevrednotenja. Za tuje valute, kar vključuje bilančne in zabilančne transakcije, se prevrednotenje izvaja za vsako valuto posebej. Za namene tega člena se imetja posebnih pravic črpanja, vključno z imetji v posameznih določenih tujih valutah, ki so osnova košarici valut za posebne pravice črpanja, obravnavajo kot eno imetje. Za vrednostne papirje se prevrednotenje izvaja po posameznih kodah, tj. enaka številka ISIN/tip, morebitne vgrajene opcije pa se za potrebe vrednotenja ne ločijo. Vrednostni papirji, ki so v imetju za namene denarne politike ali so vključeni v postavko „druga finančna sredstva“ ali „razno“, se obravnavajo kot ločeno imetje.

4.   Tržni vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike se obravnavajo kot ločeno imetje in se vrednotijo po tržni ceni ali po odplačni vrednosti (ki je predmet oslabitve), odvisno od vidikov denarne politike.

5.   Vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, se obravnavajo kot ločeno imetje in se vrednotijo po odplačni vrednosti (ki je predmet oslabitve). Enako se obravnavajo netržni vrednostni papirji. Vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, se lahko prodajo pred zapadlostjo v katerem koli od naslednjih primerov:

(a)

če se prodana količina v primerjavi s skupnim zneskom portfelja vrednostnih papirjev, razvrščenih med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, šteje za zanemarljivo;

(b)

če se vrednostni papirji prodajo v enem mesecu pred datumom zapadlosti;

(c)

v izjemnih okoliščinah, kot je znatno poslabšanje izdajateljeve kreditne sposobnosti.

Člen 10

Povratne transakcije

Povratne transakcije se evidentirajo v skladu s členom 10 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 11

Tržni lastniški instrumenti

Tržni lastniški instrumenti se evidentirajo v skladu s členom 11 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 12

Varovanje pred obrestnim tveganjem pri vrednostnih papirjih z izvedenimi finančnimi instrumenti

Varovanje pred obrestnim tveganjem se evidentira v skladu s členom 12 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 13

Sintetični instrumenti

Sintetični instrumenti se evidentirajo v skladu s členom 13 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

POGLAVJE III

PRIZNAVANJE PRIHODKOV

Člen 14

Priznavanje prihodkov

1.   Za priznavanje prihodkov se uporablja člen 15(1), (2), (3), (5) in (7) Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

2.   Imetja na posebnih računih prevrednotenja, ki izhajajo iz prispevkov v skladu s členom 48.2 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) v zvezi s centralnimi bankami držav članic, katerih odstopanje je bilo odpravljeno, se uporabijo za pokritje nerealizirane izgube, kadar ta presega predhodne prihodke prevrednotenja, evidentirane na ustreznem standardnem računu prevrednotenja, kakor je določeno v členu 15(1)(c) Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34), preden se taka izguba pokrije v skladu s členom 33.2 Statuta ESCB. Imetja na posebnih računih prevrednotenja za zlato, tuje valute in vrednostne papirje se ob zmanjšanju imetij ustreznih sredstev sorazmerno zmanjšajo.

Člen 15

Stroški transakcij

Za ta sklep se uporablja člen 16 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

POGLAVJE IV

RAČUNOVODSKA PRAVILA ZA ZABILANČNE INSTRUMENTE

Člen 16

Splošna pravila

Za ta sklep se uporablja člen 17 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 17

Terminske transakcije v tuji valuti

Terminske transakcije v tuji valuti se evidentirajo v skladu s členom 18 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 18

Valutne zamenjave

Valutne zamenjave se evidentirajo v skladu s členom 19 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 19

Terminske pogodbe na obrestno mero

Terminske pogodbe na obrestno mero se evidentirajo v skladu s členom 20 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 20

Obrestne zamenjave

Obrestne zamenjave se evidentirajo v skladu s členom 21 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Nerealizirana izguba, izkazana v izkazu poslovnega izida ob koncu leta, se amortizira v naslednjih letih v skladu z linearno metodo. Amortizacija se za terminske obrestne zamenjave začne od datuma valute transakcije.

Člen 21

Dogovori o terminski obrestni meri

Dogovori o terminski obrestni meri se evidentirajo v skladu s členom 22 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 22

Terminske transakcije z vrednostnimi papirji

Terminske transakcije z vrednostnimi papirji se evidentirajo v skladu z metodo A v členu 23(1) Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

Člen 23

Opcije

Opcije se evidentirajo v skladu s členom 24 Smernice (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).

POGLAVJE V

LETNA OBJAVLJENA BILANCA STANJA IN IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Člen 24

Oblike

1.   Oblika objavljene letne bilance stanja ECB sledi obliki v Prilogi II.

2.   Oblika objavljenega izkaza poslovnega izida ECB mora biti skladna s Prilogo III.

POGLAVJE VI

KONČNE DOLOČBE

Člen 25

Priprava, uporaba in razlaga pravil

1.   Pri razlagi tega sklepa se upoštevajo pripravljalno delo, računovodska načela, harmonizirana s pravom Unije, in splošno sprejeta računovodska načela.

2.   Če v tem sklepu ni določena posebna računovodska obravnava in če Svet ECB ne sprejme drugačne odločitve, ECB upošteva načela vrednotenja v skladu z Mednarodnimi standardi računovodskega poročanja, kakor jih sprejme Evropska unija in ki so pomembni za dejavnosti in računovodske izkaze ECB.

Člen 26

Razveljavitev

1.   Sklep ECB/2010/21 se razveljavi.

2.   Sklicevanja na razveljavljeni sklep se štejejo kot sklicevanja na ta sklep in se berejo v skladu s korelacijsko tabelo iz Priloge V.

Člen 27

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati 31. decembra 2016.

V Frankfurtu na Majni, 3. novembra 2016

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Sklep ECB/2010/21 z dne 11. novembra 2010 o letnih računovodskih izkazih Evropske centralne banke (UL L 35, 9.2.2011, str. 1).

(2)  Smernica ECB/2010/20 z dne 11. novembra 2010 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (UL L 35, 9.2.2011, str. 31).

(3)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/2249 z dne 3. novembra 2016 o pravnem okviru za računovodstvo in finančno poročanje v Evropskem sistemu centralnih bank (ECB/2016/34) (glej stran 37 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

SESTAVA IN PRAVILA VREDNOTENJA BILANCE STANJA

SREDSTVA

 

Bilančna postavka

Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

Načelo vrednotenja

1

Zlato in terjatve v zlatu

Fizično zlato, tj. palice, kovanci, ploščice, zlato v kepah, na zalogi ali „v izdelavi“. Nefizično zlato, kot so stanja na računih na vpogled za zlato (nedodeljeni računi), vezani depoziti in terjatve do zlata, ki izhajajo iz naslednjih transakcij: (a) transakcije zvišanja ali znižanja vrednosti in (b) zamenjave lokacije zlata ali njegove čistosti, kadar je razlika med izdajo in dobavo več kot en delovni dan

Tržna vrednost

2

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Terjatve do nasprotnih strank, ki so rezidenti zunaj euroobmočja, vključno z mednarodnimi in nadnacionalnimi institucijami ter centralnimi bankami zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

 

2.1

Terjatve do Mednarodnega denarnega sklada (MDS)

(a)

Pravice črpanja znotraj rezervne tranše (neto)

Državna kvota minus stanja v eurih na razpolago za MDS. Račun št. 2 MDS (račun za upravne stroške v eurih) se lahko vključi v to postavko ali v postavko „obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih“

(a)

Pravice črpanja znotraj rezervne tranše (neto)

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

(b)

Posebne pravice črpanja

Imetja posebnih pravic črpanja (bruto)

(b)

Posebne pravice črpanja

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

(c)

Druge terjatve

Splošni sporazumi o izposojanju, posojila iz posebnih dogovorov o izposojanju, depoziti v sklade, ki jih upravlja MDS

(c)

Druge terjatve

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

2.2

Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva, transakcije začasnega nakupa

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

(b)

Naložbe v vrednostne papirje zunaj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

Menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, lastniški instrumenti, ki se hranijo kot del deviznih rezerv, vsi izdani s strani rezidentov zunaj euroobmočja

(b)

(i)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(ii)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(iii)

Netržni dolžniški vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(iv)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

(c)

Zunanja posojila (depoziti) rezidentom zunaj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

(c)

Zunanja posojila

Depoziti po nominalni vrednosti, preračunani po tržnem deviznem tečaju

(d)

Druga zunanja sredstva

Bankovci in kovanci iz držav zunaj euroobmočja

(d)

Druga zunanja sredstva

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju

3

Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

(a)

Naložbe v vrednostne papirje znotraj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

Menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, lastniški instrumenti, ki se hranijo kot del deviznih rezerv, vsi izdani s strani rezidentov euroobmočja

(a)

(i)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(ii)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(iii)

Netržni dolžniški vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve, in tržni devizni tečaj

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(iv)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena in tržni devizni tečaj

(b)

Druge terjatve do rezidentov euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

Posojila, depoziti, transakcije začasnega nakupa, razno posojanje

(b)

Druge terjatve

Depoziti in drugo posojanje po nominalni vrednosti, preračunani po tržnem deviznem tečaju

4

Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

 

 

4.1

Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva, transakcije začasnega nakupa v povezavi z upravljanjem vrednostnih papirjev, denominiranih v eurih

(a)

Stanja pri bankah zunaj euroobmočja

Nominalna vrednost

(b)

Naložbe v vrednostne papirje zunaj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

Lastniški instrumenti, menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga, vsi izdani s strani rezidentov zunaj euroobmočja

(b)

(i)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(ii)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(iii)

Netržni dolžniški vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(iv)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

(c)

Posojila rezidentom zunaj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“

(c)

Posojila zunaj euroobmočja

Depoziti po nominalni vrednosti

(d)

Vrednostni papirji, ki jih izdajo subjekti zunaj euroobmočja, razen tistih v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“ in postavki sredstev 7.1 „vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike“

Vrednostni papirji, ki jih izdajo nadnacionalne ali mednarodne organizacije, npr. Evropska investicijska banka, ne glede na njihovo geografsko lokacijo, in niso kupljeni za namene denarne politike

(d)

(i)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(ii)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(iii)

Netržni dolžniški vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

4.2

Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru mehanizma deviznih tečajev II (ERM II)

Posojila v skladu s pogoji ERM II

Nominalna vrednost

5

Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike, denominirana v eurih

Postavke 5.1 do 5.5: transakcije v skladu z ustreznimi instrumenti denarne politike, opisane v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1)

 

5.1

Operacije glavnega refinanciranja

Redne povratne transakcije za povečevanje likvidnosti, ki so organizirane tedensko in imajo običajno zapadlost en teden

Nominalna vrednost ali repo cena

5.2

Operacije dolgoročnejšega refinanciranja

Redne povratne transakcije za povečevanje likvidnosti, ki so običajno organizirane mesečno in imajo zapadlost, ki je daljša kot pri operacijah glavnega refinanciranja

Nominalna vrednost ali repo cena

5.3

Povratne operacije finega uravnavanja

Povratne transakcije, izvršene kot priložnostne transakcije za namene finega uravnavanja

Nominalna vrednost ali repo cena

5.4

Povratne strukturne operacije

Povratne transakcije, ki urejajo strukturni položaj Eurosistema do finančnega sektorja

Nominalna vrednost ali repo cena

5.5

Odprta ponudba mejnega posojila

Posojila čez noč po vnaprej določeni obrestni meri proti primernemu finančnemu premoženju (odprta ponudba)

Nominalna vrednost ali repo cena

5.6

Krediti v povezavi s pozivi h kritju

Dodatni krediti kreditnim institucijam, ki izhajajo iz zvišanja vrednosti osnovnega finančnega premoženja v zvezi z drugimi krediti tem kreditnim institucijam

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

6

Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Tekoči računi, vezani depoziti, kratkoročno vložena sredstva, transakcije začasnega nakupa v povezavi z upravljanjem portfeljev vrednostnih papirjev v postavki sredstev 7 „vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih“, vključno s transakcijami, ki so posledica preoblikovanja nekdanjih deviznih rezerv euroobmočja, in druge terjatve. Korespondenčni računi pri tujih kreditnih institucijah euroobmočja. Druge terjatve in operacije, ki niso povezane z operacijami denarne politike Eurosistema

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

7

Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

 

 

7.1

Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike

Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike (vključno z vrednostnimi papirji, kupljenimi za namene denarne politike, ki jih izdajo nadnacionalne ali mednarodne organizacije ali multilateralne razvojne banke, ne glede na njihovo geografsko lokacijo). Dolžniški certifikati Evropske centralne banke (ECB), kupljeni za namene finega uravnavanja

(a)

Tržni dolžniški vrednostni papirji

Evidentirani v odvisnosti od vidikov denarne politike:

(i)

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(ii)

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve (nabavna vrednost, kadar se oslabitev pokriva z rezervacijo v postavki obveznosti 13(b) „rezervacije“)

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(b)

Netržni dolžniški vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

7.2

Drugi vrednostni papirji

Vrednostni papirji, razen tistih v postavki sredstev 7.1 „vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike“ in postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“: menice in obveznice, blagajniški zapisi, brezkuponske obveznice, vrednostni papirji denarnega trga v neposredni lasti, vključno z državnimi vrednostnimi papirji, ki izhajajo iz časa pred ekonomsko in monetarno unijo (EMU), denominirani v eurih. Lastniški instrumenti

(a)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(b)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(c)

Netržni dolžniški vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(d)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

8

Javni dolg, denominiran v eurih

Terjatve do države, ki izhajajo iz časa pred EMU (netržni vrednostni papirji, posojila)

Depoziti/posojila po nominalni vrednosti, netržni vrednostni papirji po nabavni vrednosti

9

Terjatve znotraj Eurosistema

 

 

9.1

Terjatve v povezavi z izdajo dolžniških certifikatov ECB

Terjatve znotraj Eurosistema do nacionalnih centralnih bank (NCB), ki izhajajo iz izdaje dolžniških certifikatov ECB

Nabavna vrednost

9.2

Terjatve v povezavi z razdelitvijo eurobankovcev znotraj Eurosistema

Terjatve, povezane z izdajo bankovcev ECB, v skladu s Sklepom ECB/2010/29 (2)

Nominalna vrednost

9.3

Druge terjatve znotraj Eurosistema (neto)

Neto pozicija naslednjih podpostavk:

 

(a)

neto terjatve, ki izhajajo iz stanj računov v sistemu TARGET2 in korespondenčnih računov NCB, tj. neto izračun terjatev in obveznosti. Glej tudi postavko obveznosti 10.2 „druge obveznosti znotraj Eurosistema (neto)“

(a)

Nominalna vrednost

(b)

druge mogoče terjatve znotraj Eurosistema, denominirane v eurih, vključno z vmesno razdelitvijo prihodka ECB nacionalnim centralnim bankam

(b)

Nominalna vrednost

10

Postavke v postopku poravnave

Stanja (terjatve) poravnalnih računov, vključno s čeki v obtoku

Nominalna vrednost

11

Druga sredstva

 

 

11.1

Kovanci euroobmočja

Eurokovanci

Nominalna vrednost

11.2

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

Zemlja in zgradbe, pohištvo in oprema, vključno z računalniško opremo, programska oprema

Nabavna vrednost, zmanjšana za depreciacijo

Depreciacija je sistematična dodelitev odpisane vrednosti nekega sredstva v teku njegove dobe koristnosti. Doba koristnosti je obdobje, za katero se pričakuje, da bo subjekt lahko uporabljal neko osnovno sredstvo. Doba koristnosti posameznih opredmetenih osnovnih sredstev se lahko preverja sistematično, če se pričakovanja razlikujejo od prejšnjih izračunov. Večja sredstva lahko zajemajo sestavne dele z različno dobo koristnosti. Dobo takih sestavnih delov je treba oceniti posamično.

Nabavna vrednost neopredmetenih osnovnih sredstev vključuje ceno za pridobitev neopredmetenega osnovnega sredstva. Drugi neposredni ali posredni stroški se odštejejo.

Kapitalizacija odhodkov: zneskovno omejena (pod 10 000 EUR brez DDV: kapitalizacije ni)

11.3

Druga finančna sredstva

Udeležbe v drugih družbah in naložbe v odvisne družbe, lastniški vrednostni papirji v imetju zaradi strateških razlogov/razlogov politike

Vrednostni papirji, vključno z lastniškimi vrednostnimi papirji, in drugi finančni instrumenti ter stanja, vključno z vezanimi depoziti in tekočimi računi, ki so v namenskem portfelju

Transakcije začasnega nakupa s kreditnimi institucijami v povezavi z upravljanjem portfeljev vrednostnih papirjev v tej postavki

(a)

Tržni lastniški instrumenti

Tržna cena

(b)

Udeležbe v drugih družbah in nelikvidne delnice ter vsi ostali lastniški instrumenti, ki so trajna naložba

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

(c)

Naložbe v odvisne družbe ali pomembni deleži

Čista vrednost sredstev

(d)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razen vrednostnih papirjev v imetju do zapadlosti

Tržna cena

Premije/diskonti se amortizirajo

(e)

Tržni dolžniški vrednostni papirji, razvrščeni med tiste, ki so v imetju do zapadlosti, ali ki so trajna naložba

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

Vse premije ali diskonti se amortizirajo

(f)

Netržni dolžniški vrednostni papirji

Nabavna vrednost, ki je predmet oslabitve

(g)

Stanja pri bankah in posojila

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju, če so stanja ali depoziti denominirani v tujih valutah

11.4

Razlike zaradi prevrednotenja zabilančnih instrumentov

Rezultati vrednotenja terminskih transakcij v tuji valuti, valutnih zamenjav, obrestnih zamenjav (razen če se uporablja dnevno gibljivo kritje), dogovorov o terminski obrestni meri, terminskih transakcij z vrednostnimi papirji, promptnih transakcij v tuji valuti od datuma sklenitve posla do datuma poravnave

Neto pozicija med terminskim in promptnim tečajem, po tržnem deviznem tečaju

11.5

Aktivne časovne razmejitve

Prihodek, ki ne zapade v obravnavanem obdobju, ampak se pripiše v obravnavano obdobje. Vnaprej plačani odhodki in plačane natečene obresti, tj. natečene obresti, pridobljene z vrednostnim papirjem

Nominalna vrednost, menjava preračunana po tržnem deviznem tečaju

11.6

Razno

(a)

Predplačila, posojila, druge manjše postavke. Posojila na zaupanje

(a)

Nominalna vrednost ali nabavna vrednost

(b)

Naložbe, povezane z depoziti v zlatu strank

(b)

Tržna vrednost

(c)

Neto pokojninska sredstva

(c)

Po členu 25(2)

(d)

Neporavnane terjatve, ki izhajajo iz neizpolnitve obveznosti nasprotnih strank Eurosistema v okviru kreditnih poslov Eurosistema

(d)

Nominalna/izterljiva vrednost (pred poravnavo izgube/po njej)

(e)

Sredstva ali terjatve (v razmerju do tretjih oseb), prisvojene in/ali pridobljene v okviru izvršitve zavarovanja, ki so ga predložile nasprotne stranke Eurosistema, ki niso izpolnile svojih obveznosti

(e)

Nabavna vrednost (preračunana po tržnem deviznem tečaju v času pridobitve, če so finančna sredstva denominirana v tujih valutah)

12

Izguba tekočega leta

 

Nominalna vrednost

OBVEZNOSTI

 

Bilančna postavka

Kategorizacija vsebine bilančnih postavk

Načelo vrednotenja

1

Bankovci v obtoku

Eurobankovci, ki jih izda ECB v skladu s Sklepom ECB/2010/29

Nominalna vrednost

2

Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih

Postavke 2.1, 2.2, 2.3 in 2.5: depoziti v eurih, kakor so opisani v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60)

 

2.1

Tekoči računi (ki pokrivajo sistem obveznih rezerv)

Računi v eurih kreditnih institucij, ki so na seznamu finančnih institucij, ki morajo imeti obvezne rezerve v skladu s Statutom ESCB. Ta postavka vsebuje predvsem račune, ki se uporabljajo za izpolnjevanje obveznih rezerv

Nominalna vrednost

2.2

Odprta ponudba mejnega depozita

Depoziti čez noč po vnaprej določeni obrestni meri (odprta ponudba)

Nominalna vrednost

2.3

Vezani depoziti

Zbiranje za zmanjšanje likvidnosti zaradi operacij finega uravnavanja

Nominalna vrednost

2.4

Povratne operacije finega uravnavanja

Transakcije, povezane z denarno politiko, z namenom zmanjševanja likvidnosti

Nominalna vrednost ali repo cena

2.5

Depoziti v povezavi s pozivi h kritju

Depoziti kreditnih institucij, ki izhajajo iz znižanja vrednosti osnovnega finančnega premoženja v zvezi s krediti tem kreditnim institucijam

Nominalna vrednost

3

Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

Transakcije začasne prodaje v povezavi s hkratnimi transakcijami začasnega nakupa za upravljanje portfeljev vrednostnih papirjev v postavki sredstev 7 „vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih“. Druge operacije, ki niso povezane z operacijami denarne politike Eurosistema. Brez tekočih računov kreditnih institucij

Nominalna vrednost ali repo cena

4

Izdani dolžniški certifikati ECB

Dolžniški certifikati, kakor so opisani v Smernici (EU) 2015/510 (ECB/2014/60). Diskontirani vrednostni papir, izdan z namenom zmanjšanja likvidnosti

Nabavna vrednost

Vsi diskonti se amortizirajo

5

Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih

 

 

5.1

Država

Tekoči računi, vezani depoziti, depoziti, ki se odplačajo na zahtevo

Nominalna vrednost

5.2

Druge obveznosti

Tekoči računi osebja, podjetij in strank, vključno s finančnimi institucijami, ki so navedene kot izjeme od obveznosti vzdrževanja obveznih rezerv (glej postavko obveznosti 2.1); vezani depoziti, depoziti, ki se odplačajo na zahtevo

Nominalna vrednost

6

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

Tekoči računi, vezani depoziti, depoziti, ki se odplačajo na zahtevo, vključno z računi za plačevanje in računi za upravljanje rezerv: drugih bank, centralnih bank, mednarodnih/nadnacionalnih institucij, vključno z Evropsko komisijo; tekoči računi drugih vlagateljev. Transakcije začasne prodaje v povezavi s hkratnimi transakcijami začasnega nakupa za upravljanje vrednostnih papirjev, denominiranih v eurih. Stanja računov centralnih bank držav članic, katerih valuta ni euro, v sistemu TARGET2

Nominalna vrednost ali repo cena

7

Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

Tekoči računi. Obveznosti iz transakcij začasne prodaje; običajno naložbene transakcije, pri katerih se uporabljajo sredstva v tuji valuti ali zlato

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju ob koncu leta

8

Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

 

 

8.1

Depoziti, stanja in druge obveznosti

Tekoči računi. Obveznosti iz transakcij začasne prodaje; običajno naložbene transakcije, pri katerih se uporabljajo sredstva v tuji valuti ali zlato

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju ob koncu leta

8.2

Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II

Izposojanje v skladu s pogoji ERM II

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju ob koncu leta

9

Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS

Postavka, denominirana s posebnimi pravicami črpanja, ki prikazuje višino posebnih pravic črpanja, ki so bile prvotno dodeljene zadevni državi/NCB

Nominalna vrednost, preračunana po tržnem deviznem tečaju ob koncu leta

10

Obveznosti znotraj Eurosistema

 

 

10.1

Obveznosti, enakovredne prenosu deviznih rezerv

Postavka v bilanci stanja ECB, denominirana v eurih

Nominalna vrednost

10.2

Druge obveznosti znotraj Eurosistema (neto)

Neto pozicija naslednjih podpostavk:

 

(a)

neto obveznosti, ki izhajajo iz stanj računov v sistemu TARGET2 in korespondenčnih računov NCB, tj. neto izračun terjatev in obveznosti. Glej tudi postavko sredstev 9.3 „druge terjatve znotraj Eurosistema (neto)“

(a)

Nominalna vrednost

(b)

druge mogoče obveznosti znotraj Eurosistema, denominirane v eurih, vključno z vmesno razdelitvijo prihodka ECB nacionalnim centralnim bankam

(b)

Nominalna vrednost

11

Postavke v postopku poravnave

Stanja (obveznosti) poravnalnih računov, vključno z obtokom transferjev na žiro računih

Nominalna vrednost

12

Druge obveznosti

 

 

12.1

Razlike zaradi prevrednotenja zabilančnih instrumentov

Rezultati vrednotenja terminskih transakcij v tuji valuti, valutnih zamenjav, obrestnih zamenjav (razen če se uporablja dnevno gibljivo kritje), dogovorov o terminski obrestni meri, terminskih transakcij z vrednostnimi papirji, promptnih transakcij v tuji valuti od datuma sklenitve posla do datuma poravnave

Neto pozicija med terminskim in promptnim tečajem, po tržnem deviznem tečaju

12.2

Pasivne časovne razmejitve

Stroški, ki zapadejo v prihodnjem obdobju, vendar se nanašajo na obravnavano obdobje. Dohodek, prejet v obravnavanem obdobju, ki pa se nanaša na prihodnje obdobje

Nominalna vrednost, menjava preračunana po tržnem deviznem tečaju

12.3

Razno

(a)

Prehodni računi za davčne obveznosti. Kritni računi za kredite in garancije v tuji valuti. Transakcije začasne prodaje s kreditnimi institucijami v povezavi s hkratnimi transakcijami začasnega nakupa za upravljanje portfeljev vrednostnih papirjev v postavki sredstev 11.3 „druga finančna sredstva“. Obvezni depoziti, razen depozitov rezerv. Druge manjše postavke. Obveznosti na zaupanje

(a)

Nominalna vrednost ali (repo) cena

(b)

Depoziti v zlatu strank

(b)

Tržna vrednost

(c)

Neto pokojninske obveznosti

(c)

Po členu 25(2)

13

Rezervacije

(a)

Za tveganje deviznega tečaja, obrestno in kreditno tveganje in tveganje cene zlata ter za druge namene, npr. pričakovani bodoči odhodki in prispevki v skladu s členom 48.2 Statuta ESCB v zvezi s centralnimi bankami držav članic, katerih odstopanje je bilo odpravljeno

(a)

Nabavna vrednost/nominalna vrednost

(b)

Za tveganje nasprotne stranke ali kreditno tveganje, ki izhaja iz operacij denarne politike

(b)

Nominalna vrednost (na podlagi ovrednotenja ob koncu leta, ki ga opravi Svet ECB)

14

Računi prevrednotenja

(a)

Računi prevrednotenja, povezani z gibanjem cen, za zlato, za vsako vrsto vrednostnih papirjev, denominiranih v eurih, za vsako vrsto vrednostnih papirjev, denominiranih v tuji valuti, za opcije; razlike v tržnih vrednostih, povezane z izvedenimi finančnimi instrumenti za obrestno tveganje; računi prevrednotenja, povezani z gibanjem deviznih tečajev za vsako neto valutno pozicijo, vključno z valutnimi zamenjavami, terminskimi transakcijami v tuji valuti in posebnimi pravicami črpanja

Posebni računi prevrednotenja, ki izhajajo iz prispevkov v skladu s členom 48.2 Statuta ESCB v zvezi s centralnimi bankami držav članic, katerih odstopanje je bilo odpravljeno. Glej člen 14(2)

(a)

Razlika zaradi prevrednotenja med povprečno nabavno vrednostjo in tržno vrednostjo, menjava preračunana po tržnem deviznem tečaju

(b)

Rezultati ponovnega merjenja čiste obveznosti za določene zaslužke (sredstva določenega zaslužka) iz naslova pozaposlitvenih zaslužkov, ki so neto pozicija naslednjih podpostavk:

(i)

aktuarski dobički in izgube v zvezi s sedanjo vrednostjo obveznosti za določene zaslužke

(ii)

donos sredstev programa, razen zneskov, ki so vključeni v čiste obresti na čisto obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

(iii)

vse spremembe učinka zgornje meje sredstva, razen zneskov, ki so vključeni v čiste obresti na čisto obveznost za določene zaslužke (sredstvo določenega zaslužka)

(b)

Po členu 25(2)

15

Kapital in rezerve

 

 

15.1

Kapital

Vplačani kapital

Nominalna vrednost

15.2

Rezerve

Zakonske rezerve v skladu s členom 33 Statuta ESCB in prispevki v skladu s členom 48.2 Statuta ESCB v zvezi s centralnimi bankami držav članic, katerih odstopanje je bilo odpravljeno

Nominalna vrednost

16

Dobiček tekočega leta

 

Nominalna vrednost


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).

(2)  Sklep ECB/2010/29 z dne 13. decembra 2010 o izdajanju eurobankovcev (UL L 35, 9.2.2011, str. 26).


PRILOGA II

Letna bilanca stanja ECB

(v milijonih EUR)

Sredstva (2)

Obravnavano leto

Predhodno leto

Obveznosti

Obravnavano leto

Predhodno leto

1.   Zlato in terjatve v zlatu

2.   Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

2.1

Terjatve do MDS

2.2

Stanja pri bankah in naložbe v vrednostne papirje, zunanja posojila in druga zunanja sredstva

3.   Terjatve do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

4.   Terjatve do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

4.1

Stanja pri bankah, naložbe v vrednostne papirje in posojila

4.2

Terjatve, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II

5.   Posojila kreditnim institucijam euroobmočja, povezana z operacijami denarne politike, denominirana v eurih

5.1

Operacije glavnega refinanciranja

5.2

Operacije dolgoročnejšega refinanciranja

5.3

Povratne operacije finega uravnavanja

5.4

Povratne strukturne operacije

5.5

Odprta ponudba mejnega posojila

5.6

Krediti v povezavi s pozivi h kritju

6.   Druge terjatve do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

7.   Vrednostni papirji rezidentov euroobmočja, denominirani v eurih

7.1

Vrednostni papirji v imetju za namene denarne politike

7.2

Drugi vrednostni papirji

8.   Javni dolg, denominiran v eurih

9.   Terjatve znotraj Eurosistema

9.1

Terjatve v povezavi z izdajo dolžniških certifikatov ECB

9.2

Terjatve v povezavi z razdelitvijo eurobankovcev znotraj Eurosistema

9.3

Druge terjatve znotraj Eurosistema (neto)

10.   Postavke v postopku poravnave

11.   Druga sredstva

11.1

Kovanci euroobmočja

11.2

Opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva

11.3

Druga finančna sredstva

11.4

Razlike zaradi prevrednotenja zabilančnih instrumentov

11.5

Aktivne časovne razmejitve

11.6

Razno

12.   Izguba tekočega leta

 

 

1.   Bankovci v obtoku

2.   Obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, povezane z operacijami denarne politike, denominirane v eurih

2.1

Tekoči računi (ki pokrivajo sistem obveznih rezerv)

2.2

Odprta ponudba mejnega depozita

2.3

Vezani depoziti

2.4

Povratne operacije finega uravnavanja

2.5

Depoziti v povezavi s pozivi h kritju

3.   Druge obveznosti do kreditnih institucij euroobmočja, denominirane v eurih

4.   Izdani dolžniški certifikati ECB

5.   Obveznosti do drugih rezidentov euroobmočja, denominirane v eurih

5.1

Država

5.2

Druge obveznosti

6.   Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v eurih

7.   Obveznosti do rezidentov euroobmočja, denominirane v tuji valuti

8.   Obveznosti do rezidentov zunaj euroobmočja, denominirane v tuji valuti

8.1

Depoziti, stanja in druge obveznosti

8.2

Obveznosti, ki izhajajo iz kredita v okviru ERM II

9.   Protipostavka posebnih pravic črpanja, ki jih dodeli MDS

10.   Obveznosti znotraj Eurosistema

10.1

Obveznosti, enakovredne prenosu deviznih rezerv

10.2

Druge obveznosti znotraj Eurosistema (neto)

11.   Postavke v postopku poravnave

12.   Druge obveznosti

12.1

Razlike zaradi prevrednotenja zabilančnih instrumentov

12.2

Pasivne časovne razmejitve

12.3

Razno

13.   Rezervacije

14.   Računi prevrednotenja

15.   Kapital in rezerve

15.1

Kapital

15.2

Rezerve

16.   Dobiček tekočega leta

 

 

Skupaj sredstva

 

 

Skupaj obveznosti

 

 


(1)  ECB lahko namesto tega objavi točne zneske v eurih ali zneske drugače zaokroži.

(2)  Tabela sredstev se lahko objavi tudi nad tabelo obveznosti.


PRILOGA III

OBJAVLJENI IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ECB

(v milijonih EUR)

Izkaz poslovnega izida za leto, ki se je končalo 31. decembra …

Obravnavano leto

Predhodno leto

1.1.1

Obrestni prihodki od deviznih rezerv

 

 

1.1.2

Obrestni prihodki, ki izhajajo iz razdelitve eurobankovcev znotraj Eurosistema

 

 

1.1.3

Drugi obrestni prihodki

 

 

1.1

Obrestni prihodki

 

 

1.2.1

Obrestovanje terjatev NCB v zvezi s prenesenimi deviznimi rezervami

 

 

1.2.2

Drugi obrestni odhodki

 

 

1.2

Obrestni odhodki

 

 

1.

Neto obrestni prihodki

 

 

2.1

Realizirani dobiček/izguba, ki izhaja iz finančnih operacij

 

 

2.2

Delni odpis finančnih sredstev in pozicij

 

 

2.3

Prenos v rezervacije za tveganje deviznega tečaja, obrestno in kreditno tveganje ter tveganje cene zlata oziroma prenos iz teh rezervacij

 

 

2.

Neto rezultat finančnih operacij, delnih odpisov in rezervacij za tveganja

 

 

3.1

Prihodki iz provizij

 

 

3.2

Odhodki iz provizij

 

 

3.

Neto prihodki/odhodki iz provizij (2)

 

 

4.

Prihodki iz delnic in udeležb v drugih družbah

 

 

5.

Drugi prihodki

 

 

Skupaj neto prihodki

 

 

6.

Stroški dela (3)

 

 

7.

Administrativni stroški (3)

 

 

8.

Depreciacija opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev

 

 

9.

Storitve proizvodnje bankovcev (4)

 

 

10.

Drugi stroški

 

 

 

 

 

(Izguba)/dobiček tekočega leta

 

 


(1)  ECB lahko namesto tega objavi točne zneske v eurih ali zneske drugače zaokroži.

(2)  Razčlenitev na prihodke in odhodke je lahko namesto tega prikazana v pojasnilih k letnim računovodskim izkazom.

(3)  To vključuje rezervacije za administrativne stroške.

(4)  Ta postavka se uporablja pri proizvodnji bankovcev pri zunanjih izvajalcih (za stroške teh storitev, ki jih opravljajo zunanje družbe, pooblaščene za proizvodnjo v imenu centralnih bank). Priporoča se, da se stroški, nastali v zvezi z izdajo eurobankovcev, izkažejo v izkazu poslovnega izida, ko se fakturirajo ali kako drugače nastanejo, glej tudi Smernico (EU) 2016/2249 (ECB/2016/34).


PRILOGA IV

RAZVELJAVLJENI SKLEP S SEZNAMOM NAKNADNIH SPREMEMB

Sklep ECB/2010/21

UL L 35, 9.2.2011, str. 1.

Sklep ECB/2012/30

UL L 356, 22.12.2012, str. 93.

Sklep ECB/2013/52

UL L 33, 4.2.2014, str. 7.

Sklep ECB/2014/55

UL L 68, 13.3.2015, str. 53.

Sklep ECB/2015/26

UL L 193, 21.7.2015, str. 134.


PRILOGA V

KORELACIJSKA TABELA

Sklep ECB/2010/21

Ta sklep

Člen 3

Člen 4

Člen 6

Člen 7

Člen 7

Člen 8

Člen 8

Člen 9

Člen 9

Člen 10

Člen 10

Člen 11

Člen 11

Člen 12

Člen 12

Člen 13

Člen 13

Člen 14

Člen 14

Člen 15

Člen 15

Člen 16

Člen 16

Člen 17

Člen 17

Člen 18

Člen 18

Člen 19

Člen 19

Člen 20

Člen 20

Člen 21

Člen 21

Člen 22

Člen 22

Člen 23

Člen 23

Člen 24

Člen 24

Člen 25

Člen 25

Člen 26

Člen 26

Člen 27


Top