EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32016D0014

Sklep Evropske centralne banke (EU) 2016/868 z dne 18. maja 2016 o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2016/14)

OJ L 144, 1.6.2016, p. 99–105 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2016/868/oj

1.6.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 144/99


SKLEP EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/868

z dne 18. maja 2016

o spremembi Sklepa ECB/2014/6 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ECB/2016/14)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 5 in člena 46.2 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) in zlasti člena 8(5) Uredbe,

ob upoštevanju prispevka Razširjenega sveta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Sklep ECB/2014/6 (2) opredeljuje pripravljalne ukrepe, ki bi jih morale izvesti centralne banke Eurosistema, da bi se pripravile na zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (ESCB).

(2)

Po sprejetju Sklepa ECB/2014/6 je bil dosežen znaten napredek pri vzpostavljanju dolgoročnega okvira za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih, ki bo temeljil na usklajenih zahtevah za statistično poročanje.

(3)

Zaradi številnosti in kompleksnosti predvidenih zahtev za statistično poročanje je treba časovni načrt za izvedbo, določen v Sklepu ECB/2014/6, podaljšati, da se ESCB zagotovi dovolj časa za ustrezno pripravo na zbiranje podrobnih podatkov o kreditih. Ker bo minilo precej časa, preden se bo začelo dejansko poročanje, je treba časovni načrt za zaključek pripravljalne faze, določen v členu 1 Sklepa ECB/2014/6, nadomestiti z rokom, ki bo zagotovil, da se bo pripravljalna faza končala takrat, ko se bo začelo poročanje v skladu z dolgoročnim okvirom za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih.

(4)

Ta spremenjeni časovni načrt bo veljal tudi za nacionalne centralne banke (NCB) držav članic, katerih valuta ni euro, kadar te NCB sodelujejo s centralnimi bankami Eurosistema na podlagi Priporočila ECB/2014/7 (3).

(5)

Odbor za statistiko v skladu s členom 3(2) Sklepa ECB/2014/6 letno poroča Svetu ECB o napredku, ki ga dosežejo ECB in posamezne NCB pri izvajanju pripravljalnih ukrepov. To poročilo bi moralo vključevati informacije, ki jih Odbor za statistiko zbere od vseh NCB, tudi informacije o napredku, ki ga dosežejo NCB z odstopanjem v skladu s členom 3(3) navedenega sklepa. Ocenjuje se, da ločena poročila, predvidena v členu 3(3) Sklepa ECB/2014/6, niso več potrebna.

(6)

Zato je treba Sklep ECB/2014/6 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Spremembe

Sklep ECB/2014/6 se spremeni:

1.

v členu 1 se drugi stavek nadomesti z naslednjim:

„Ta dolgoročni okvir do začetka prvega dejanskega pošiljanja podrobnih podatkov o kreditih od NCB na ECB v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (EU) 2016/867 (ECB/2016/13) (*) vključuje: (a) nacionalne zbirke podrobnih podatkov o kreditih, ki jih upravljajo vse NCB Eurosistema, in (b) skupno zbirko podrobnih podatkov o kreditih, ki si jo delijo članice Eurosistema, zajema pa podrobne podatke o kreditih za vse države članice, katerih valuta je euro.

(*)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2016/867 z dne 18. maja 2016 o zbiranju podrobnih podatkov o kreditih in kreditnem tveganju (ECB/2016/13) (UL L 144, 1.6.2016, str. 44).“;"

2.

v členu 3 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Odbor za statistiko ob upoštevanju nasvetov drugih upoštevnih odborov ESCB, kot je to primerno, pripravi odločitve, ki so potrebne za izvedbo pripravljalnih ukrepov, določenih v odstavku 1, in jih predloži v sprejetje Svetu ECB. Odbor za statistiko letno poroča Svetu ECB o napredku, ki ga dosežejo ECB in posamezne NCB, vključno z NCB z odstopanjem v skladu s členom 3(3).“;

3.

v členu 3 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Za NCB, ki v pripravljalni fazi potrebujejo daljše obdobje postopnega uvajanja za pripravo celovitih zbirk podrobnih podatkov o kreditih ali pridobitev dostopa do takih zbirk, lahko Svet ECB v pripravljalni fazi odobri posamezno začasno odstopanje od obveznosti izvajanja posameznih pripravljalnih ukrepov, opredeljenih v odstavku 1. Obdobje vsakega posameznega odstopanja se strogo omeji na najkrajši čas, ki ga zadevna NCB potrebuje, da v pripravljalni fazi doseže skladnost s pripravljalnimi ukrepi, ki jih zajema to odstopanje, v vsakem primeru pa se določi na način, ki omogoča, da se cilji iz člena 1 dosežejo v zvezi z vsemi NCB Eurosistema. Vse pravice dostopa do zaupnih statističnih informacij, izpeljanih iz podrobnih podatkov o kreditih, ki so bili preneseni na ECB kot del posameznega pripravljalnega ukrepa, se začasno izključijo v zvezi s katero koli NCB, ki ji je odobreno začasno odstopanje v zvezi s tem ukrepom. Svet ECB lahko odloči, da se posameznim NCB, ki jim je odobreno odstopanje po tem odstavku, naložijo ustrezne dodatne omejitve.“;

4.

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   Da bi se zagotovila primerna usklajenost podrobnih podatkov o kreditih, ki se bodo dolgoročno zbirali, s statističnimi potrebami bodočih uporabnikov v ESCB, Odbor za statistiko v pripravljalni fazi organizira letni prenos že razpoložljivih podrobnih podatkov o kreditih od NCB na ECB, ki se opravi ob koncu marca vsakega leta in se nanaša na 30. junij in 31. december prejšnjega leta, ob uporabi ustrezne ravni anonimiziranja in agregiranja glede informacij o posojilojemalcih, s čimer se zagotovi, da ni mogoče identificirati posameznih posojilojemalcev. Prvi prenos se opravi ob koncu marca 2014 in se nanaša na 30. junij in 31. december 2013, temelji pa na referenčni shemi poročanja, določeni v Prilogi. Odbor za statistiko organizira vse nadaljnje izredne prenose na prostovoljni osnovi in na podlagi sheme poročanja, pri kateri se bo upošteval obstoj že razpoložljivih podrobnih podatkov o kreditih in njihove značilnosti, zagotovljeno pa bo tudi, da bodo zbrani podatki sorazmerni s stanjem pripravljalnih del, ki bodo zaključena v času prenosa. Podatki o posojilojemalcih, ki pripadajo institucionalnim sektorjem razen nefinančnih družb, se lahko v pripravljalni fazi poročajo v agregirani obliki, pod pogojem, da NCB predloži upoštevne informacije o metodologiji.“;

5.

Priloga k Sklepu ECB/2014/6 se spremeni v skladu s Prilogo k temu sklepu.

Člen 2

Začetek učinkovanja

Ta sklep začne učinkovati na dan, ko so o njem uradno obveščeni naslovniki.

Člen 3

Naslovniki

Ta sklep je naslovljen na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 18. maja 2016

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  Sklep ECB/2014/6 z dne 24. februarja 2014 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (UL L 104, 8.4.2014, str. 72).

(3)  Priporočilo ECB/2014/7 z dne 24. februarja 2014 o organizaciji pripravljalnih ukrepov za zbiranje podrobnih podatkov o kreditih s strani Evropskega sistema centralnih bank (UL C 103, 8.4.2014, str. 1).


PRILOGA

Priloga k Sklepu ECB/2014/6 se nadomesti z naslednjo tabelo:

„Vrsta

Atributi

Pregled

Raven anonimiziranja

Atributi posojilodajalca

Identifikacijska oznaka posojilodajalca

Identifikacija posojilodajalcev v skladu s kodifikacijo, ki se uporablja v registru institucij in povezanih družb ESCB (RIAD) (*).

Neanonimizirano

Atributi posojilojemalca

Identifikacijska oznaka posojilojemalca

Alfanumerična identifikacija posojilojemalcev, s katero se zagotovi, da ni mogoče identificirati posameznih posojilojemalcev.

Anonimizirano

Rezidenčna država

Država, katere rezident je posojilojemalec, v skladu s standardom ISO 3166 (**).

Institucionalni sektor

Institucionalni sektor (ali podsektor) posojilojemalca v skladu s klasifikacijo ESR 2010. Zahtevajo se naslednji (pod)sektorji:

nefinančne družbe (S.11),

centralna banka (S.121),

institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke (S.122),

skladi denarnega trga (S.123),

investicijski skladi razen skladov denarnega trga (S.124),

drugi finančni posredniki razen zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (S.125),

izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.126),

lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.127),

zavarovalne družbe (S.128),

pokojninski skladi (S.129),

država (S.13),

gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15).

Sektor gospodarske dejavnosti

Razvrstitev (finančnih in nefinančnih) posojilojemalcev po njihovih gospodarskih dejavnostih v skladu s statistično klasifikacijo NACE Rev. 2 (***). Šifre NACE je treba poročati do druge ravni podrobnosti (po „oddelkih“).

Velikost

Razvrstitev posojilojemalcev po velikosti: mikro, mali, srednje veliki in veliki.

Spremenljivi podatki o kreditih

Identifikacijska oznaka posojila

Alfanumerična identifikacija posojil, kot jo uporabljajo poročevalske institucije na nacionalni ravni.

Valuta

Valuta, v kateri je denominirano posojilo, v skladu s standardom ISO 4217 (**).

Vrsta posojila

Razvrstitev posojil po vrstah:

vračljiva na zahtevo (takoj) in s kratkim odpovednim rokom (tekoči račun),

dolg po kreditnih karticah,

odkupljene terjatve,

finančni najemi,

posojila z začasnim odkupom,

druga posojila.

Vrsta zavarovanja

Vrsta zavarovanja za odobreno posojilo; zavarovanje z nepremičninami, drugo zavarovanje (vključno z vrednostnimi papirji in zlatom), brez zavarovanja.

Prvotna zapadlost

Zapadlost posojila, dogovorjena ob nastanku ali na datum poznejše spremembe; do vključno enega leta, več kot eno leto.

Preostala zapadlost

Zapadlost, ki se nanaša na dogovorjeni čas odplačila posojila; do vključno enega leta, več kot eno leto.

Status nedonosnosti

Posojila, kjer je pri posojilojemalcu prišlo do neplačila.

Sindicirano posojilo

Ena posojilna pogodba, pri kateri kot posojilodajalec sodeluje več institucij.

Podrejeni dolg

Instrumenti podrejenega dolga predstavljajo podrejeno terjatev do institucije izdajateljice, ki se lahko uveljavi le po tem, ko so poravnane vse terjatve z višjim statusom (npr. vloge/posojila), kar jim daje nekatere lastnosti „delnic in drugega lastniškega kapitala“.

Merljivi podatki o kreditih

Črpan kredit

Celoten neodplačan znesek posojila (glavnica brez odštetih delnih odpisov), sporočen v bruto znesku brez popravkov zaradi kreditnega tveganja, razen kreditnih izgub, ki se beležijo kot odpisi.

Kreditne linije

Znesek kredita, ki je bil odobren, ni pa bil črpan.

Zaostala plačila

Vsako plačilo (znesek) iz naslova posojila, ki zamuja več kot 90 dni.

Vrednost zavarovanja

Vrednost zavarovanja v času poročanja.

Posebni popravek zaradi kreditnega tveganja

Posebne rezervacije za izgube iz naslova posojil zaradi kreditnega tveganja v skladu z veljavnim računovodskim okvirom. Ta podatek je treba poročati samo za nedonosna posojila.

Tveganju prilagojena sredstva

Zneski tveganju prilagojenih izpostavljenosti v skladu z Direktivo 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta (****) ali poznejšimi akti.

Verjetnost neplačila (samo za kreditne institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen)

Verjetnost neplačila nasprotne stranke v obdobju enega leta, v skladu z Direktivo 2006/48/ES ali poznejšimi akti. Pri poročanju po posameznih posojilojemalcih se poroča povprečje, tehtano glede na obseg.

Izguba ob neplačilu (samo za kreditne institucije, ki uporabljajo pristop na osnovi notranjih bonitetnih ocen)

Razmerje med izgubo na izpostavljenosti, ki je posledica neplačila nasprotne stranke, in vrednostjo izpostavljenosti ob neplačilu, v skladu z Direktivo 2006/48/ES ali poznejšimi akti. Pri poročanju po posameznih posojilojemalcih se poroča povprečje, tehtano glede na obseg.

Obrestna mera

Razmerje, v odstotkih na leto, med zneskom, ki ga mora dolžnik plačati upniku v določenem obdobju, in zneskom glavnice posojila, vloge ali dolžniškega vrednostnega papirja, v skladu z Uredbo (ES) št. 63/2002 Evropske centralne banke (*****) ali poznejšimi akti. Pri poročanju po posameznih posojilojemalcih se poroča povprečje, tehtano glede na obseg.


(*)  Za denarne finančne institucije glej seznam, objavljen na spletni strani ECB na naslovu www.ecb.europa.eu.

(**)  Kakor ga objavlja Mednarodna organizacija za standardizacijo (ISO) na svoji spletni strani na naslovu www.iso.org.

(***)  Kakor jo objavlja Evropska komisija (Eurostat) na svoji spletni strani na naslovu www.ec.europa.eu/eurostat.

(****)  Direktiva 2006/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti kreditnih institucij (UL L 177, 30.6.2006, str. 1).

(*****)  Uredba (ES) št. 63/2002 Evropske centralne banke z dne 20. decembra 2001 o statistiki obrestnih mer, ki jih monetarne finančne institucije uporabljajo za vloge in posojila v razmerju do gospodinjstev in nefinančnih družb (ECB/2001/18) (UL L 10, 12.1.2002, str. 24).“


Top