EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Y0417(01)

Sporazum med Evropskim policijskim uradom (Europol) in Evropsko centralno banko (ECB)

OJ C 123, 17.4.2015, p. 1–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

17.4.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 123/1


SPORAZUM MED EVROPSKIM POLICIJSKIM URADOM (EUROPOL) IN EVROPSKO CENTRALNO BANKO (ECB)

(2015/C 123/01)

TA SPORAZUM je sklenjen

MED

Evropskim policijskim uradom (Europol), ki ima svoj sedež na Eisenhowerlaan 73, 2517 KK Haag, Nizozemska, in ki ga zastopa direktor g. Rob Wainwright,

IN

Evropsko centralno banko (ECB), ki ima svoj sedež na Kaiserstraße 29, 60311 Frankfurt na Majni, ki jo zastopa predsednik g. Mario Draghi

(v nadaljnjem besedilu skupaj: stranki, vsaka od njiju posamično: stranka).

Ob upoštevanju naslednjega:

1.

Stranki sta 13. decembra 2001 sklenili sporazum o sodelovanju v boju proti ponarejanju eura (v nadaljnjem besedilu: sporazum z dne 13. decembra 2001) (1).

2.

To sodelovanje je del njune skupne odločenosti, da se bosta borili proti nevarnosti, ki izhaja iz ponarejanja eura, in da bosta v tem boju igrali osrednjo vlogo; pri tem v okviru svojih pristojnosti sodelujeta z nacionalnimi centralnimi bankami (NCB) iz Evropskega sistema centralnih bank (ESCB), nacionalnimi enotami Europola, nacionalnimi analitskimi centri, nacionalnimi analitskimi centri za kovance, Evropskim tehničnim in znanstvenim centrom, Evropsko komisijo ter drugimi nacionalnimi in evropskimi organi in mednarodnimi organizacijami.

3.

Člen 3(3) Uredbe Sveta (ES) št. 1338/2001 določa ukrepe, potrebne za zaščito eura pred ponarejanjem (2). Predvideva, da bosta Europol in ECB sklenila sporazum, v skladu s katerim bo imel Europol dostop do tehničnih in statističnih podatkov Evropske centralne banke, ki se nanašajo na ponarejene bankovce in kovance, odkrite v državah članicah in državah nečlanicah. Poleg tega Uredba Sveta (ES) št. 1339/2001 razširja uporabo Uredbe (ES) št. 1338/2001 na tiste države članice, katerih valuta ni euro (3).

4.

ECB je 8. novembra 2001 sprejela Sklep ECB/2001/11 o nekaterih pogojih v zvezi z dostopom do Sistema za nadzor ponaredkov (CMS) (4), to je sistema, ki ga upravlja ECB in ki vsebuje tehnične in statistične informacije o ponarejanju eurobankovcev in eurokovancev, ne glede na to, ali izvirajo iz držav članic ali iz tretjih držav; navedeni sklep se nanaša na sklenitev sporazuma med strankama v zvezi z dostopom Europola do sistema CMS.

5.

Europolu je kot agenciji Evropske unije zaupana naloga, da deluje kot osrednji urad za boj proti ponarejanju eura v skladu s Sklepom Sveta 2005/511/PNZ z dne 12. julija 2005 o zaščiti eura pred ponarejanjem, v katerem je bil Europol imenovan za osrednji urad za boj proti ponarejanju eura (5). Poleg tega lahko Europol v skladu s Sklepom Sveta 2009/371/PNZ z dne 6. aprila 2009 o ustanovitvi Evropskega policijskega urada (6) tudi spodbuja usklajevanje ukrepov pristojnih organov držav članic v boju proti ponarejanju eura oziroma v okviru skupnih preiskovalnih enot, po potrebi v povezavi z drugimi organi Unije.

6.

Europol lahko v skladu s členom 22 Sklepa 2009/371/PNZ vzpostavi in vzdržuje sodelovanje z institucijami, organi, uradi in agencijami, ki so bili ustanovljeni s Pogodbo o Evropski uniji in Pogodbama o ustanovitvi Evropskih skupnosti ali na njihovi podlagi.

7.

Ker sporazum z dne 13. decembra 2001 ne vključuje sodelovanja v boju proti kaznivim dejanjem v zvezi s plačilnimi sistemi in negotovinskimi plačilnimi sredstvi, želita stranki svoje sodelovanje v okviru svojih pristojnosti in nalog dodatno razširiti na: (a) boj proti goljufijam na področju plačilnih sistemov na splošno; in (b) preprečevanje ponarejanja negotovinskih plačilnih sredstev. Stranki poleg tega želita dodatno okrepiti svoje sodelovanje na področju boja proti ponarejanju eura.

8.

Upravni odbor Europola je 2. oktobra 2014 odobril vsebino tega revidiranega sporazuma.

9.

Svet ECB je odobril vsebino tega revidiranega sporazuma 30. maja 2014 in tega dne pooblastil predsednika ECB, da ga podpiše v imenu ECB,

sta se stranki sporazumeli o naslednjem:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Namen sporazuma

Namen tega sporazuma je vzpostaviti okvir za učinkovito sodelovanje med strankama v okviru njunih ustreznih pristojnosti ter ob upoštevanju njunih ustreznih pravil in predpisov. To sodelovanje vključuje:

(a)

ukrepe za preprečevanje in prepoznavanje nevarnosti, ki izhajajo iz nezakonitih dejavnosti, povezanih z eurobankovci in eurokovanci, negotovinskimi plačilnimi sredstvi in varnostjo plačil, ter boj proti njim;

(b)

pomoč, ki jo obe stranki na teh področjih zagotavljata nacionalnim, evropskim in mednarodnim organom.

Člen 2

Posvetovanje in izmenjava informacij

1.   Da bi stranki dosegli svoje cilje, uskladili svoje dejavnosti in preprečili podvajanje prizadevanj, se stranki v skladu s svojimi pristojnostmi med seboj redno posvetujeta o politikah, ki jih je treba sprejeti in izvajati glede zadev skupnega interesa iz člena 1. Predsednik ECB in direktor Europola ali osebe, ki jih določita, se vsaj enkrat letno sestanejo, da pregledajo izvajanje tega sporazuma.

2.   Izmenjava informacij med strankama poteka za namene določb tega sporazuma in v skladu z njimi ter ne vključuje podatkov, ki se nanašajo na določenega posameznika ali določljive posameznike.

3.   Stranki se lahko dogovorita za izmenjavo osebja na podlagi napotitev. Podrobnosti se določijo v ločenem memorandumu o soglasju.

Člen 3

Kontaktne osebe

1.   Za izvajanje tega sporazuma:

sta kontaktni osebi ECB direktor direktorata ECB za bankovce (za sodelovanje na področju boja proti ponarejanju eurobankovcev in eurokovancev) in generalni direktor generalnega direktorata ECB za tržno infrastrukturo in plačila (za sodelovanje na področju boja proti goljufijam na področju plačilnih sistemov in proti ponarejanju negotovinskih plačilnih sredstev),

je kontaktna oseba Europola namestnik direktorja oddelka za operacije.

O spremembah kontaktnih oseb iz tega odstavka se je mogoče dogovoriti v dopisih, ki si jih pozneje izmenjata direktor Europola in predsednik ECB.

2.   Europol za namene člena 5(1) imenuje dodatne kontaktne osebe ter o njihovih imenih in vseh njihovih spremembah pisno obvesti kontaktne osebe ECB.

POGLAVJE II

POSEBNE DOLOČBE O PONAREJANJU EURA

Člen 4

Izmenjava informacij, usklajevanje politik in dejavnosti ter medsebojna pomoč

1.   Stranki druga drugi nemudoma in redno zagotavljata informacije o ponarejanju eura in drugih valut. Kadar se informacije pošiljajo od Europola na ECB, take informacije vključujejo informacije, ki izvirajo od nacionalnih, evropskih in mednarodnih organov kazenskega pregona, kadar pa se pošiljajo od ECB na Europol, pa informacije, pridobljene od nacionalnih, evropskih in mednarodnih organov.

2.   Stranki se zavezujeta, da bosta usklajevali svoje politike, usposabljanje, kampanje za informiranje javnosti in publikacije s področja uporabe tega sporazuma. Druga drugo bosta obveščali tudi o svojih javnih izjavah in zunanji komunikacijski politiki v zvezi s ponarejanjem eura, kar pa ne velja za operativne informacije.

3.   Pri zadevah, ki se nanašajo na ponarejanje eura, Europol pomaga ECB v njenih odnosih z nacionalnimi, evropskimi in mednarodnimi organi kazenskega pregona.

4.   Stranki zagotovita usklajenost sporočil njunih sistemov zgodnjega opozarjanja.

Člen 5

Dostop do podatkovne zbirke sistema CMS in s tem povezane določbe

1.   ECB zagotovi uslužbencem Europola, ki se v skladu s členom 3(2) v ta namen imenujejo za kontaktne osebe, spletni dostop do podatkovne zbirke CMS, ki je omejen samo na branje. Takšen dostop tem uslužbencem Europola ne omogoča neposrednega vnosa podatkov v podatkovno zbirko sistema CMS. Podrobnosti dostopa, vključno z ureditvami v zvezi s sistemom, se natančneje določijo v izmenjavi dopisov med predsednikom ECB in direktorjem Europola.

2.   Poleg tega ECB nemudoma obvesti Europol o oblikovanju vsakega novega splošno razširjenega razreda ponarejenega denarja v sistemu CMS in o odkritju vsake večje količine ponarejenih eurobankovcev.

3.   ECB zagotovi Europolu vzorec pristnih eurobankovcev in z njim povezane tehnične opise ter vsaj en vzorec vsakega ponarejenega eurobankovca, ki mu je bil v sistemu CMS dodeljen nov indikator razreda. Ta določba se izvaja tako, da ne preprečuje, da se domnevno ponarejeni bankovci ne bi uporabljali ali hranili kot dokaz v kazenskih postopkih.

Člen 6

Zaprosilo za pomoč

1.   Stranki druga drugi pošljeta vsa zaprosila za tehnična izvedenska mnenja ali dokaze v sodnih postopkih, ki se nanašajo na ponarejanje eura, ter vzpostavita ustrezne postopke za usklajevanje svojih zadevnih odgovorov na takšna zaprosila.

2.   Stranki sodelujeta, da bi vzpostavili jasen komunikacijski kanal za zaprosila za pomoč pri kazenskem pregonu prek Europola.

Člen 7

Tehnična analiza

1.   ECB da rezultate vsake tehnične analize neposredno na voljo Europolu.

2.   Europol da rezultate tehničnih analiz ponaredkov, ki jih opravijo Europol ali tretje osebe v imenu Europola, na voljo ECB.

POGLAVJE III

POSEBNE DOLOČBE O PREPREČEVANJU GOLJUFIJ IN PONAREJANJA NEGOTOVINSKIH PLAČILNIH SREDSTEV

Člen 8

Izmenjava informacij

Stranki si lahko v skladu s svojimi ustreznimi pristojnostmi ter za spodbujanje preprečevanja goljufij in boja proti ponarejanju negotovinskih plačilnih sredstev občasno izmenjata naslednje informacije: (a) poročila in agregirane statistične podatke; (b) informacije o večjih varnostnih incidentih ter o ocenah tveganja in tehnologije; ter (c) izsledke, pridobljene v okviru dejavnosti ECB in Europola, za katere se uporabljajo ustrezna pravila o zaupnosti.

ECB lahko določene informacije, ki jih prejme od Europola, pošlje drugim članicam ESCB, če morajo biti z njimi seznanjene, razen če Europol izrecno navede, da se informacije ne smejo posredovati. ECB lahko določene informacije, ki jih prejme od drugih članic ESCB, pošlje Europolu na podlagi soglasja zadevnih nacionalnih centralnih bank.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 9

Zaupnost

1.   Vsaka stranka zagotovi, da bodo za informacije, ki jih na podlagi tega sporazuma prejme od druge stranke, veljali standardi zaupnosti in varovanja glede obdelave podatkov ter da bo raven varovanja najmanj enaka ravni varovanja pri ukrepih, ki jih za take informacije uporablja druga stranka.

2.   Stranki z izmenjavo dopisov določita merila za enakovrednost standardov zaupnosti in varovanja, ki jih uporabljata.

3.   Stranka, ki pošilja informacije, je odgovorna za to, da izbere ustrezno raven zaupnosti glede poslanih informacij in da poskrbi, da je ta raven jasno označena. V skladu z načelom sorazmernosti stranki določita najnižjo mogočo raven zaupnosti, nato pa jo v skladu z danimi možnostmi spremenita.

4.   Obe stranki lahko kadar koli zahtevata spremembo izbrane ravni zaupnosti glede poslanih informacij, vključno z morebitno popolno ukinitvijo zaupnosti. Stranka prejemnica mora ustrezno spremeniti raven zaupnosti.

5.   Vsaka stranka lahko zaradi zaupnosti določi omejitve glede uporabe podatkov, poslanih drugi stranki. Stranka prejemnica upošteva vse take omejitve.

6.   Vsaka stranka osebne podatke, ki jih prejme v zvezi z upravnim izvajanjem tega sporazuma, obdela v skladu s pravili o varstvu podatkov, ki se uporabljajo zanjo. Vsaka stranka uporablja takšne osebne podatke izključno za izvajanje sporazuma.

Člen 10

Odgovornost

Če ena od strank ali posameznik utrpi škodo zaradi nedovoljene ali nepravilne obdelave podatkov iz tega sporazuma s strani druge stranke, ki ravna namenoma ali iz malomarnosti, je ta stranka odgovorna za tako škodo. Določitev in nadomestilo škode med strankama iz tega člena poteka v skladu s postopkom iz člena 11.

Člen 11

Reševanje sporov

1.   Vsi morebitni spori v zvezi z razlago ali uporabo tega sporazuma se rešijo s posvetovanji in pogajanji med predstavniki strank.

2.   Če katera koli stranka bistveno krši določbe tega sporazuma ali če stranka meni, da bi lahko do takšne kršitve prišlo v bližnji prihodnosti, lahko katera koli stranka izvajanje tega sporazuma začasno prekine, dokler se ne uporabi zgornji odstavek 1. Obveznosti strank iz tega sporazuma kljub temu veljajo še naprej.

Člen 12

Razno

1.   Stranki sta odgovorni za svoje stroške v zvezi z izvajanjem tega sporazuma, razen če je določeno drugače.

2.   Ta sporazum se lahko spremeni z medsebojnim soglasjem strank.

3.   Vsaka stranka lahko od tega sporazuma odstopi z dvanajstmesečnim odpovednim rokom. V primeru prekinitve sporazuma se stranki dogovorita o nadaljnji uporabi in shranjevanju informacij, ki sta si jih že izmenjali. Če dogovora ne dosežeta, ima vsaka stranka pravico zahtevati, da se informacije, ki jih je poslala, uničijo ali vrnejo stranki, ki jih je poslala.

4.   Sporazum z dne 13. decembra 2001 se razveljavi, vsako sklicevanje nanj pa se šteje za sklicevanje na ta sporazum.

5.   Ta sporazum začne veljati dan po podpisu.

6.   Ta sporazum se objavi v seriji C Uradnega lista Evropske unije.

Pripravljeno v dveh izvodih v angleškem jeziku.

V Haagu, 7. novembra 2014

Za Europol

Rob WAINWRIGHT

V Frankfurtu na Majni, 2. decembra 2014

Za ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL C 23, 25.1.2002, str. 9.

(2)  UL L 181, 4.7.2001, str. 6.

(3)  UL L 181, 4.7.2001, str. 11.

(4)  UL L 337, 20.12.2001, str. 49.

(5)  UL L 185, 16.7.2005, str. 35.

(6)  UL L 121, 15.5.2009, str. 37.


Top