Help Print this page 

Document 32015R2229

Title and reference
Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/2229 z dne 29. septembra 2015 o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (Besedilo velja za EGP)
  • In force
OJ L 317, 3.12.2015, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/2229/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

3.12.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 317/13


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2229

z dne 29. septembra 2015

o spremembi Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 649/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvozu in uvozu nevarnih kemikalij (1) ter zlasti člena 23(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 649/2012 izvaja Rotterdamsko konvencijo o postopku soglasja po predhodnem obveščanju (v nadaljnjem besedilu: postopek PIC) za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini, ki je bila podpisana 11. septembra 1998 in odobrena v imenu Skupnosti s Sklepom Sveta 2003/106/ES (2).

(2)

Primerno je upoštevati regulativni ukrep v zvezi z nekaterimi kemikalijami, ki je bil sprejet v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3), Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (4) ter Uredbo Evropskega Parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 (5).

(3)

Odobritev snovi fenbutatin oksid je bila preklicana v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009, zaradi česar je fenbutatin oksid prepovedano uporabljati kot pesticid in bi ga torej bilo treba dodati na seznama kemikalij iz delov 1 in 2 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(4)

Snovi svinčeve spojine, dibutilkositrne spojine, dioktilkositrne spojine, triklorobenzen, pentakloroetan, 1,1,2,2-tetrakloroetan, 1,1,1,2-tetrakloroetan, 1,1,2-trikloroetan in 1,1-dikloroeten so v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 strogo omejene kot industrijske kemikalije za splošno uporabo in bi jih torej bilo treba dodati v del 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(5)

Komisija je leta 2012 spremenila Uredbo (ES) št. 850/2004 z namenom izvedbe sklepa, sprejetega na podlagi Stockholmske konvencije, da se endosulfan vključi na seznam v delu 1 Priloge A k Stockholmski konvenciji, in sicer tako, da se navedena kemikalija doda v del A Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004. Zato je bila navedena kemikalija dodana v del 1 Priloge V k Uredbi (EU) št. 649/2012 in bi jo bilo treba črtati iz dela 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(6)

Konferenca pogodbenic Rotterdamske konvencije je na šestem zasedanju, ki je potekalo od 28. aprila do 10. maja 2013, odločila, da se komercialni pentabromodifenil eter, vključno s tetra- in pentabromodifenil etrom, ter komercialni oktabromodifenil eter, vključno s heksa- in heptabromodifenil etrom, vključita v Prilogo III k navedeni konvenciji, s čimer se je na podlagi navedene konvencije za navedene kemikalije začel uporabljati postopek PIC. Navedene kemikalije bi bilo torej treba dodati na seznam kemikalij iz dela 3 Priloge I k Uredbi (EU) št. 649/2012.

(7)

Oznaka kombinirane nomenklature (oznaka KN) je pomembna za določitev nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo za blago, s katerim se trguje. Za lažjo uporabo oznak KN in določitev pravilnih nadzornih ukrepov, ki se uporabljajo za kemikalije, navedene v Prilogi I k Uredbi (EU) št. 649/2012, bi bilo treba oznake KN, ki zajemajo več kemikalij poleg tistih, navedenih v Prilogi I, označiti z „ex“ pred oznako KN.

(8)

Uredbo (EU) št. 649/2012 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(9)

Primerno je zagotoviti nekaj časa, da vse zainteresirane strani lahko sprejmejo potrebne ukrepe za uskladitev s to uredbo in da države članice lahko sprejmejo potrebne ukrepe za njeno izvajanje –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. februarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 201, 27.7.2012, str. 60.

(2)  Sklep Sveta 2003/106/ES z dne 19. decembra 2002 o odobritvi Rotterdamske konvencije o postopku soglasja po predhodnem obveščanju za določene nevarne kemikalije in pesticide v mednarodni trgovini v imenu Skupnosti (UL L 63, 6.3.2003, str. 27).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (UL L 309, 24.11.2009, str. 1).

(5)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (UL L 158, 30.4.2004, str. 7).


PRILOGA

Priloga I k Uredbi (EU) št. 649/2012 se spremeni:

1.

Del 1 se spremeni:

(a)

vnos za endosulfan se črta;

(b)

dodajo se naslednji vnosi:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Podskupina (*)

Omejitev uporabe (**)

Države, za katere se obveščanje ne zahteva

„1,1-dikloroeten

75-35-4

200-864-0

ex 2903 29 00

i(2)

so

 

1,1,2-trikloroetan

79-00-5

201-166-9

ex 2903 19 80

i(2)

so

 

1,1,1,2-tetrakloroetan

630-20-6

211-135-1

ex 2903 19 80

i(2)

so

 

1,1,2,2-tetrakloroetan

79-34-5

201-197-8

ex 2903 19 80

i(2)

so

 

Dibutilkositrne spojine

683-18-1

77-58-7

1067-33-0

in druge

211-670-0

201-039-8

213-928-8

in druge

ex 2931 90 80

i(2)

so

 

Dioktilkositrne spojine

3542-36-7

870-08-6

16091-18-2

in druge

222-583-2

212-791-1

240-253-6

in druge

ex 2931 90 80

i(2)

so

 

Fenbutatin oksid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p(1)

p

 

Svinčeve spojine

598-63-0

1319-46-6

7446-14-2

7784-40-9

7758-97-6

1344-37-2

25808-74-6

13424-46-9

301-04-2

7446-27-7

15245-44-0

in druge

209-943-4

215-290-6

231-198-9

232-064-2

231-846-0

215-693-7

247-278-1

236-542-1

206-104-4

231-205-5

239-290-0

in druge

ex 2836 99 17

ex 3206 49 70

ex 2833 29 60

ex 2842 90 80

ex 2841 50 00

ex 3206 20 00

ex 2826 90 80

ex 2850 00 60

ex 2915 29 00

ex 2835 29 90

ex 2908 99 00

i(2)

so

 

Pentakloroetan

76-01-7

200-925-1

ex 2903 19 80

i(2)

so

 

Triklorobenzen

120-82-1

204-428-0

ex 2903 99 90

i(2)

so“

 

(c)

izraz „Oznaka KN“ v naslovu stolpca se nadomesti z izrazom „Oznaka KN (***)“;

(d)

doda se naslednja opomba:

„(***)

Navedba ‚ex‘ pred oznako pomeni, da poleg kemikalij iz stolpca ‚Kemikalija‘ v navedeno podštevilko lahko spadajo še druge kemikalije.“

2.

Del 2 se spremeni:

(a)

doda se naslednji vnos:

Kemikalija

Št. CAS

Št. EINECS

Oznaka KN (***)

Skupina (*)

Omejitev uporabe (**)

„Fenbutatin oksid

13356-08-6

236-407-7

ex 2931 90 80

p

p“

(b)

izraz „Oznaka KN“ v naslovu stolpca se nadomesti z izrazom „Oznaka KN (***)“;

(c)

doda se naslednja opomba:

„(***)

Navedba ‚ex‘ pred oznako pomeni, da poleg kemikalij iz stolpca ‚Kemikalija‘ v navedeno podštevilko lahko spadajo še druge kemikalije.“

3.

Del 3 se spremeni:

(a)

dodata se naslednja vnosa:

Kemikalija

Ustrezna(-e) številka(-e) CAS

Oznaka HS

Čista snov (**)

Oznaka HS

Zmesi, ki vsebujejo snov (**)

Skupina

„Komercialni pentabromodifenil eter, vključno s

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industrijska kemikalija

tetrabromodifenil etrom

40088-47-9

pentabromodifenil etrom

32534-81-9

Komercialni oktabromodifenil eter, vključno s

 

ex ex 3824.90

ex ex 3824.90

Industrijska kemikalija“

heksabromodifenil etrom

36483-60-0

heptabromodifenil etrom

68928-80-3

(b)

izraz „Oznaka HS Čista snov“ v naslovu stolpca se nadomesti z izrazom „Oznaka HS Čista snov (**)“;

(c)

izraz „Oznaka HS Zmesi, ki vsebujejo snov“ v naslovu stolpca se nadomesti z izrazom „Oznaka HS Zmesi, ki vsebujejo snov (**)“;

(d)

doda se naslednja opomba:

„(**)

Navedba ‚ex‘ pred oznako pomeni, da poleg kemikalij iz stolpca ‚Kemikalija‘ v navedeno podštevilko lahko spadajo še druge kemikalije.“


Top