EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2030

Uredba Komisije (EU) 2015/2030 z dne 13. novembra 2015 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (Besedilo velja za EGP)

OJ L 298, 14.11.2015, p. 1–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/07/2019; razveljavil 32019R1021

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/2030/oj

14.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 298/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2030

z dne 13. novembra 2015

o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 z dne 29. aprila 2004 o obstojnih organskih onesnaževalih in spremembi Direktive 79/117/EGS (1) ter zlasti člena 14(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 850/2004 v pravo Unije prenaša zaveze iz Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih, ki je bila potrjena s Sklepom Sveta 2006/507/ES (2) in iz Aarhuškega protokola iz leta 1998 o obstojnih organskih onesnaževalih (v nadaljnjem besedilu: Protokol) h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (v nadaljnjem besedilu: CLRTAP), ki je bil potrjen s Sklepom Sveta 2004/259/ES (3).

(2)

Izvršilni organ CLRTAP je v odločitvi 2009/2 (4), ki jo je sprejel na svojem 27. zasedanju med 14. in 18. decembrom 2009, opredelil klorirane parafine s kratkimi verigami (v nadaljnjem besedilu: SCCP) kot obstojna organska onesnaževala. Kot taki so bili vključeni v Protokol za odpravo, z dvema izjemama: kadar se uporabljajo kot zaščitna sredstva proti ognju za gumo, ki se uporablja v transportnih trakovih v rudarski industriji, ali za tesnilna sredstva pri jezovih. Odločitev 2009/2 zavezuje pogodbenice Protokola, da odpravijo ti uporabi, ko bodo na voljo ustrezni nadomestki. Odločitev 2009/2 v pravo Unije prenaša Uredba Komisije (EU) št. 519/2012 (5), ki SCCP navaja v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 850/2004.

(3)

V vnosu za SCCP v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 850/2004 je določeno odstopanje za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo SCCP v transportnih trakovih v rudarski industriji in v tesnilnih sredstvih pri jezovih. Takoj, ko so na voljo nove informacije o podrobnostih uporab in varnejših nadomestnih snoveh ali tehnologijah, mora Komisija za izpolnitev zahtev iz odločitve 2009/2 ponovno pregledati odstopanja, da se postopoma opustijo še preostale uporabe SCCP. Tak pregled je določen v odločitvi 2009/2 in hkrati v skladu s členom 14(3) Uredbe (ES) št. 850/2004.

(4)

Pregled izjem bi se moral v skladu z odločitvijo 2009/2 in vnosom za SCCP v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 850/2004 osredotočiti na obstoj ustreznih nadomestkov za preostali uporabi. Izjemi bi bilo treba izbrisati iz vnosa, ko se ugotovita ustrezna nadomestka.

(5)

Leta 2010 je Nizozemska predložila dokumentacijo o SCCP z naslovom Ocena morebitnih omejitev kloriranih parafinov s kratkimi verigami (v nadaljnjem besedilu: dokumentacija) (6). V njej se navaja vrsta nadomestkov za SCCP v transportnih trakovih v rudarski industriji in v tesnilnih sredstvih pri jezovih. V dokumentaciji so upoštevani rezultati javnega posvetovanja, ki je bilo izvedeno med njeno pripravo na Nizozemskem.

(6)

Med različnimi ugotovljenimi nadomestki so najbolj znani klorirani parafini s srednjimi in dolgimi verigami (MCCP in LCCP), pri čemer se zdi, da velika večina uporabnikov daje prednost kloriranim parafinom s srednjimi verigami. Tako MCCP kot LCCP združujejo značilnosti, podobne značilnostim SCCP. Drugi razpoložljivi nadomestki vključujejo snovi, kot so organofosforni zaviralci gorenja in fosfatna mehčala, anorganski zaviralci gorenja in mnoge druge.

(7)

V okviru navedenega javnega posvetovanja so nekatera evropska podjetja napovedala, da prehod na nadomestke ne bo nujno lahek in da bi lahko reformulacija trajala precej časa. Vendar primeri kažejo, da obstajajo evropska podjetja, ki so brez večjih težav začela z uporabo nadomestkov. Večji proizvajalec transportnih trakov je v zvezi z uporabama, izvzetima v okviru Uredbe (ES) št. 850/2004, navedel, da je prehod na MCCP potekal gladko in predstavljal le majhen strošek. Med javnim posvetovanjem sta še dve drugi podjetji delovali na področju nadomestnih rešitev.

(8)

Leta 2013 se je Komisija posvetovala z ustreznimi deležniki v rudarski industriji. Med posvetovanjem se je izkazalo, da se transportni trakovi z SCCP v rudarski industriji ne uporabljajo več.

(9)

Zdi se, da se tesnilna sredstva pri jezovih, ki vsebujejo SCCP, v Uniji ne proizvajajo, ne dajejo v promet in ne uporabljajo. Dejansko so že leta 2008 ustrezni deležniki Evropski agenciji za kemikalije (7) sporočili, da SCCP v Evropi niso več v uporabi za tesnilna sredstva oziroma se njihova uporaba postopoma opušča (vključno s tesnilnimi sredstvi za jezove).

(10)

Junija 2012 je edini subjekt, ki je registriral proizvodnjo SCCP v okviru Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (8), izjavil, da je ustavil proizvodnjo snovi in da je ne namerava ponovno zagnati.

(11)

Ustrezni nadomestki uporabi SCCP v transportnih trakovih v rudarski industriji in v tesnilnih sredstvih pri jezovih obstajajo. Zato mora Komisija v skladu z odločitvijo 2009/2 in klavzulo ponovnega pregleda v vnosu za SCCP v Prilogi I k Uredbi (ES) št. 850/2004 ti uporabi odpraviti. Čeprav se zdi, da sta bili uporabi v industriji prostovoljno postopoma opuščeni, bi bilo treba izjemi izbrisati iz vnosa, da bi se tako zagotovilo dosledno upoštevanje zagona mednarodnega sporazuma o odpravi uporabe obstojnih organskih onesnaževal.

(12)

Treba je pojasniti tudi, da se prepoved iz člena 3(1) Uredbe (ES) št. 850/2004 glede SCCP ne uporablja za transportne trakove v rudarski industriji in za tesnilna sredstva pri jezovih, ki so bili v uporabi pred ali na datum začetka veljavnosti te uredbe.

(13)

Poleg tega je treba pojasniti tudi, da sta dovoljena dajanje na trg in uporaba izdelkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 0,15 mas. %, saj je ta količina SCCP lahko kot nečistoča prisotna v izdelkih, proizvedenih z MCCP.

(14)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo Sveta 67/548/EGS (9), –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga I k Uredbi (ES) št. 850/2004 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 158, 30.4.2004, str. 7.

(2)  Sklep Sveta 2006/507/ES z dne 14. oktobra 2004 o sklenitvi, v imenu Evropske skupnosti, Stockholmske konvencije o obstojnih organskih onesnaževalih (UL L 209, 31.7.2006, str. 1).

(3)  Sklep Sveta 2004/259/ES z dne 19. februarja 2004 o sklenitvi Protokola o obstojnih organskih onesnaževalih h Konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja v imenu Evropske skupnosti (UL L 81, 19.3.2004, str. 35).

(4)  C.N.556.2010.TREATIES-4.

(5)  Uredba Komisije (EU) št. 519/2012 z dne 19. junija 2012 o spremembi Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 850/2004 o obstojnih organskih onesnaževalih glede Priloge I (UL L 159, 20.6.2012, str. 1).

(6)  Ocena morebitnih omejitev kloriranih parafinov s kratkimi verigami (Evaluation of Possible Restrictions on Short Chain Chlorinated Paraffins – SCCPs), ki jo je po naročilu nizozemskega nacionalnega inštituta za javno zdravje in okolje (RIVM) julija 2010 izvedla družba RPA.

(7)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/tech_rep_alkanes_chloro_en.pdf

(8)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(9)  Direktiva Sveta 67/548/EGS z dne 27. junija 1967 o približevanju zakonov in drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in označevanjem nevarnih snovi (UL 196, 16.8.1967, str. 1).


PRILOGA

V delu B Priloge I k Uredbi (ES) št. 850/2004 se vnos za klorirane alkane, C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP) nadomesti z naslednjim:

„Klorirani alkani, C10–C13 (klorirani parafini s kratkimi verigami – SCCP)

85535–84–8

287–476–5

1.

Z odstopanjem se dovoli proizvodnja, dajanje v promet in uporaba snovi ali pripravkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 1 mas. %, ali izdelkov, ki vsebujejo SCCP v koncentracijah, nižjih od 0,15 mas. %.

2.

Uporaba se dovoli v zvezi s/z:

(a)

transportnimi trakovi v rudarski industriji in tesnilnimi sredstvi pri jezovih, ki vsebujejo SCCP in so bili v uporabi že pred ali na 4. december 2015; ter

(b)

izdelki, ki vsebujejo SCCP, a niso navedeni v točki (a) in ki so bili v uporabi že pred ali na 10. julij 2012.

3.

Za izdelke iz točke 2 se uporabljata tretji in četrti pododstavek člena 4(2).“


Top