EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R2016

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/2016 z dne 11. novembra 2015 o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z indeksom lastniških vrednostnih papirjev za simetrično prilagoditev standardne kapitalske zahteve lastniških vrednostnih papirjev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 295, 12.11.2015, p. 18–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2016/oj

12.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 295/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/2016

z dne 11. novembra 2015

o določitvi izvedbenih tehničnih standardov v zvezi z indeksom lastniških vrednostnih papirjev za simetrično prilagoditev standardne kapitalske zahteve lastniških vrednostnih papirjev v skladu z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (1) in zlasti člena 109a(2)(b) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za zagotovitev, da se z indeksom lastniških vrednostnih papirjev meri tržna cena razpršenega portfelja lastniških vrednostnih papirjev, ki je reprezentativen za vrsto lastniških vrednostnih papirjev, ki jih običajno držijo zavarovalnice in pozavarovalnice, kot zahteva člen 172 Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/35 (2), bi moralo indeks sestavljati več obstoječih indeksov lastniških vrednostnih papirjev za zadevne trge. Da bi se dosegla primerljivost ravni navedenih indeksov lastniških vrednostnih papirjev, bi bilo treba raven vsakega indeksa na začetku primernega časovnega obdobja iz člena 106(2) Direktive 2009/138/ES določiti na 100 odstotnih točk.

(2)

Vrednost indeksa lastniških vrednostnih papirjev čez dan niha. Zato je treba pojasniti, katera vrednost se mora uporabiti za določen dan. Ker borze niso vsak dan odprte za trgovanje, je treba določiti tudi, za katere dneve je treba izračunati ravni indeksa lastniških vrednostnih papirjev. Zato bi bilo treba opredeliti pojma „zadnja raven“ in „delovni dan“.

(3)

Indeks lastniških vrednostnih papirjev bi moral biti skladen z zahtevami iz člena 172 Delegirane uredbe (EU) 2015/35.

(4)

Ta uredba temelji na osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, ki jih je Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine predložil Komisiji.

(5)

Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine je o osnutkih izvedbenih tehničnih standardov, na katerih temelji ta uredba, opravil odprta javna posvetovanja, analiziral morebitne s tem povezane stroške in koristi ter zaprosil za mnenje interesno skupino za zavarovanja in pozavarovanja, ustanovljeno v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3)

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Opredelitev pojmov

V tej uredbi se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„zadnja raven“ pomeni zadnjo vrednost indeksa lastniških vrednostnih papirjev za referenčni dan, ki jo objavi izdajatelj indeksa lastniških vrednostnih papirjev;

2.

„delovni dan“ pomeni vsak dan razen sobot in nedelj.

Člen 2

Izračun indeksa lastniških vrednostnih papirjev

1.   Raven indeksa lastniških vrednostnih papirjev iz člena 106(2) Direktive 2009/138/ES se določi za vsak delovni dan.

Raven indeksa lastniških vrednostnih papirjev za posamezni delovni dan je vsota prispevkov vseh indeksov lastniških vrednostnih papirjev, ki so vključeni v Prilogo, na navedeni delovni dan.

Prispevek vsakega indeksa lastniških vrednostnih papirjev iz Priloge za posamezni delovni dan je enak njegovi normalizirani ravni za delovni dan, pomnoženi z ustrezno utežjo indeksa lastniških vrednostnih papirjev, kot je določena v Prilogi.

2.   Normalizirana raven vsakega indeksa lastniških vrednostnih papirjev iz Priloge za posamezni delovni dan je njegova zadnja raven na navedeni delovni dan, deljena z zadnjo ravnjo na prvi dan 36-mesečnega obdobja, ki se konča na delovni dan, za katerega se računa raven indeksa lastniških vrednostnih papirjev, kot je opredeljen v členu 172(1) Delegirane uredbe (EU) 2015/35. Če zadnja raven indeksa lastniških vrednostnih papirjev za posamezni dan ni na voljo, se uporabi najaktualnejša zadnja raven pred tem dnem.

Člen 3

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 11. novembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 335, 17.12.2009, str. 1.

(2)  Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/35 z dne 10. oktobra 2014 o dopolnitvi Direktive 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 12, 17.1.2015, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 1094/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o ustanovitvi Evropskega nadzornega organa (Evropski organ za zavarovanja in poklicne pokojnine) in o spremembi Sklepa št. 716/2009/ES ter razveljavitvi Sklepa Komisije 2009/79/ES (UL L 331, 15.12.2010, str. 48).


PRILOGA

Indeksi lastniških vrednostnih papirjev in uteži

Indeksi lastniških vrednostnih papirjev (indeksi cen)

Uteži

AEX

0,14

CAC 40

0,14

DAX

0,14

FTSE All-Share Index

0,14

FTSE MIB Index

0,08

IBEX 35

0,08

Nikkei 225

0,02

OMX Stockholm 30 Index

0,08

S&P 500

0,08

SMI

0,02

WIG30

0,08


Top