Help Print this page 

Document 32015R1748

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1748 z dne 30. septembra 2015 o odstopanju glede leta zahtevkov 2015 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili
  • In force
OJ L 256, 1.10.2015, p. 9–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1748/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

1.10.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 256/9


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1748

z dne 30. septembra 2015

o odstopanju glede leta zahtevkov 2015 od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s stopnjo predplačil za neposredna plačila in ukrepi za razvoj podeželja, povezanimi s površinami in živalmi, ter od prvega pododstavka člena 75(2) navedene uredbe v zvezi z neposrednimi plačili

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (1) ter zlasti člena 75(3) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu s tretjim pododstavkom člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 lahko države članice od 16. oktobra do 30. novembra izplačajo predplačila v višini do 50 % za neposredna plačila v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2) in do 75 % za ukrepe za razvoj podeželja, povezane s površinami in živalmi, v skladu z Uredbo (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (3).

(2)

Člen 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 določa, da se plačila iz odstavka 1 navedenega člena, vključno s predplačili za neposredna plačila, ne izvedejo, dokler se ne zaključijo upravni pregledi in pregledi na kraju samem, ki se izvajajo v skladu s členom 74 navedene uredbe. Kar pa zadeva ukrepe za razvoj podeželja, povezane s površinami in živalmi, v okviru razvoja podeželja, člen 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 dovoljuje, da se izplačajo predplačila, potem ko so bili zaključeni upravni pregledi v skladu s členom 59(1) navedene uredbe.

(3)

Resne gospodarske razmere v nekaterih kmetijskih sektorjih, zlasti na trgu mleka, so upravičencem povzročile hude finančne težave in težave z denarnim tokom. Ta položaj sovpada s prvim letom izvajanja novih shem neposrednih plačil. Zaradi težav, s katerimi se države članice soočajo pri izvajanju navedenih shem v praksi, je bilo odloženo upravljanje zbirne vloge, vlog za pomoč in zahtevkov za plačilo ter vlog za dodelitev plačilnih pravic ali povečanje vrednosti plačilnih pravic v okviru sheme osnovnega plačila. Zato bodo potrebni pregledi verjetno zaključeni pozneje kot ponavadi, izplačila upravičencem pa bodo verjetno odložena.

(4)

Zaradi izjemnega značaja sklopa navedenih okoliščin in posledičnih finančnih težav upravičencev je treba ublažiti navedene težave, tako da se upravičencem omogoči, da absorbirajo izgube, dokler ni dosežena stabilizacija trgov.

(5)

Zato je upravičeno odstopanje od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013, da bi lahko države članice upravičencem plačale višjo stopnjo predplačil za leto zahtevkov 2015.

(6)

Načelo plačevanja neposrednih plačil šele po zaključku vseh upravnih pregledov in pregledov na kraju samem je temelj za zanesljivost, doseženo z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom. Vendar pa je glede na resne težave, s katerimi se soočajo upravičenci, kot izjemni ukrep za leto zahtevkov 2015 potrebno odstopanje od prvega pododstavka člena 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013, da se omogoči izvajanje predplačil za neposredna plačila po zaključenih upravnih pregledih, kot je določeno v členih 28 in 29 Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 809/2014 (4). Pomembno pa je, da takšno odstopanje ne bo oviralo dobrega finančnega poslovodenja in zahteve po zadostni ravni zanesljivosti. Države članice, ki uporabljajo navedeno odstopanje, so zato odgovorne za sprejetje vseh potrebnih ukrepov za zagotovitev, da se preprečijo preplačila in da so neupravičeni zneski hitro in dejansko izterjani. Poleg tega bi morala biti uporaba navedenega odstopanja vključena v izjavo o upravljanju iz člena 7(3)(b) Uredbe (EU) št. 1306/2013 za proračunsko leto 2016.

(7)

Glede na resnost finančnih težav, s katerimi se soočajo upravičenci, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za kmetijska sklada, Odbora za neposredna plačila in Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Z odstopanjem od tretjega pododstavka člena 75(1) Uredbe (EU) št. 1306/2013 v zvezi z letom zahtevkov 2015 lahko države članice izplačajo predplačila v višini do 70 % za neposredna plačila iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013 in do 85 % za podporo, odobreno v okviru razvoja podeželja iz člena 67(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Člen 2

Z odstopanjem od prvega pododstavka člena 75(2) Uredbe (EU) št. 1306/2013 v zvezi z letom zahtevkov 2015 lahko države članice izplačajo predplačila za neposredna plačila iz Priloge I k Uredbi (EU) št. 1307/2013 po zaključku upravnih pregledov iz člena 74 Uredbe (EU) št. 1306/2013.

Člen 3

Za države članice, ki uporabljajo člen 2 te uredbe, izjava o upravljanju v skladu s členom 7(3)(b) Uredbe (EU) št. 1306/2013 za proračunsko leto 2016 vključuje potrdilo, da so bila preprečena preplačila upravičencem in so bili neupravičeni zneski hitro in dejansko izterjani na podlagi preverjanja vseh potrebnih informacij.

Člen 4

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 30. septembra 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 549.

(2)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(3)  Uredba (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 347, 20.12.2013, str. 487).

(4)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 809/2014 z dne 17. julija 2014 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z integriranim administrativnim in kontrolnim sistemom, ukrepi za razvoj podeželja in navzkrižno skladnostjo (UL L 227, 31.7.2014, str. 69).


Top