EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1186

Delegirana uredba Komisije (EU) 2015/1186 z dne 24. aprila 2015 o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami (Besedilo velja za EGP)

OJ L 193, 21.7.2015, p. 20–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/03/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2015/1186/oj

21.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 193/20


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1186

z dne 24. aprila 2015

o dopolnitvi Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z označevanjem lokalnih grelnikov prostorov z energijskimi nalepkami

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije

ob upoštevanju Direktive 2010/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o navajanju porabe energije in drugih virov izdelkov, povezanih z energijo, s pomočjo nalepk in standardiziranih podatkov o izdelku (1) ter zlasti člena 10 Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2010/30/EU zahteva, da Komisija sprejme delegirane akte o označevanju izdelkov, povezanih z energijo, ki imajo velike možnosti za prihranek energije in med katerimi so velike razlike v stopnjah učinkovitosti pri enakovredni uporabnosti.

(2)

Lokalni grelniki prostorov z enakovredno uporabnostjo izkazujejo velike razlike v energijski učinkovitosti, energija, ki jo porabijo, pa predstavlja znaten delež skupnih potreb po energiji v Uniji. Možnosti za zmanjšanje njihove porabe energije so precejšnje.

(3)

Lokalni grelniki prostorov, ki uporabljajo nelesno biomaso, imajo posebne tehnične lastnosti in bi morali biti zato izvzeti iz te uredbe.

(4)

Določiti bi bilo treba harmonizirane določbe o označevanju z nalepkami in standardnih podatkih o izdelku, da bi se proizvajalce spodbudilo k izboljšanju energijske učinkovitosti lokalnih grelnikov prostorov, končne uporabnike pa k nakupu energijsko učinkovitih izdelkov, ter da bi se prispevalo k delovanju notranjega trga.

(5)

Zaradi razlik v značilni uporabi in s tem tudi porabi energije lokalnih grelnikov prostorov v primerjavi z drugimi izdelki za ogrevanje prostorov, ki so regulirani, bi morala ta uredba za lokalne grelnike prostorov uvesti drugačno lestvico za označevanje, kot se uporablja za druge izdelke za ogrevanje prostorov.

(6)

Ker so lokalni grelniki prostorov z zgorevanjem na površini in cevni grelniki izdelki, ki jih neposredno kupujejo profesionalni in ne končni potrošniki, ta uredba zanje ne določa zahtev za označevanje z energijskimi nalepkami.

(7)

Minimalne zahteve, ki veljajo za lokalne električne grelnike prostorov in so določene v Delegirani uredbi Komisije (EU) 2015/1188 (2), zagotavljajo največje možnosti za tehnično izboljšanje teh izdelkov. Zato razlikovanje med njimi ne bo mogoče. Lokalnih električnih grelnikov prostorov ni mogoče neposredno nadomestiti z učinkovitejšimi lokalnimi grelniki prostorov na druga goriva, zaradi česar z uporabo nalepk ne bi bil dosežen cilj zagotavljanja informacij o relativni učinkovitosti različnih izdelkov potrošnikom.

(8)

Spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije pri izdelkih za ogrevanje je v skladu s ciljem spodbujanja obnovljivih virov energije. Zato je primerno, da ta uredba uvede poseben pristop za lokalne grelnike prostorov, „biomasnooznačitveni faktor“, ki je določen na takšni ravni, da lahko razred A++ dosežejo samo tisti lokalni grelniki prostorov na trdno gorivo, ki uporabljajo pelete.

(9)

Podatke, ki bodo navedeni na nalepki, bi bilo treba pridobiti z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi postopki merjenja in izračunavanja, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše priznane merilne in računske metode, vključno z morebitnimi harmoniziranimi standardi, ki jih sprejmejo evropske organizacije za standardizacijo v skladu s postopki iz Uredbe (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (3), da se določijo zahteve za okoljsko primerno zasnovo.

(10)

Ta uredba bi morala določiti enotno obliko in vsebino nalepk za lokalne grelnike prostorov.

(11)

Ta uredba bi morala določiti tudi zahteve za podatkovno kartico in tehnično dokumentacijo za lokalne grelnike prostorov.

(12)

Poleg tega bi morala ta uredba določiti zahteve v zvezi s podatki, ki jih je treba zagotoviti pri vseh oblikah prodaje lokalnih grelnikov prostorov na daljavo ter v vseh oglasih in tehničnem promocijskem gradivu za lokalne grelnike prostorov.

(13)

Primerno je predpisati, da se določbe te uredbe pregledajo ob upoštevanju tehnološkega napredka –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa zahteve za energijsko označevanje lokalnih grelnikih prostorov z nazivno izhodno toplotno močjo enako ali nižjo od 50 kW in za zagotavljanje dodatnih informacij o takšnih grelnikih.

Ta uredba se ne uporablja za:

(a)

lokalne električne grelnike prostorov;

(b)

lokalne grelnike prostorov, ki za proizvodnjo toplote uporabljajo cikel s kompresijo pare ali sorpcijski cikel in ki jih poganjajo električni kompresorji ali gorivo;

(c)

lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo, ki se uporabljajo izključno za sežiganje nelesne biomase;

(d)

lokalne grelnike prostorov, ki niso namenjeni za ogrevanje notranjih prostorov, da se doseže in ohranja določeno toplotno udobje ljudi s pomočjo konvektivnega prenosa toplote ali prenosa toplote s sevanjem;

(e)

lokalne grelnike prostorov, ki so primerni izključno za zunanjo uporabo;

(f)

lokalne grelnike prostorov, pri katerih neposredna izhodna toplotna moč predstavlja manj kot 6 % skupne neposredne in posredne izhodne toplotne moči pri nazivni izhodni toplotni moči;

(g)

lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo, ki niso tovarniško sestavljeni ali niso na voljo kot montažni elementi ali deli posameznega proizvajalca, ki se sestavijo na kraju samem;

(h)

lokalne grelnike prostorov z zgorevanjem na površini in cevne grelnike;

(i)

izdelke za toplozračno ogrevanje;

(j)

peči za savne.

Člen 2

Opredelitev pojmov

Poleg opredelitev pojmov iz člena 2 Direktive 2010/30/ES se v tej uredbi uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„lokalni grelnik prostorov“ pomeni napravo za ogrevanje prostorov, ki oddaja toploto z neposrednim prenosom toplote ali neposrednim prenosom toplote v kombinaciji s prenosom toplote preko tekočine z namenom, da se v zaprtih prostorih, kjer se izdelek nahaja, doseže in ohranja določena stopnja človekovega toplotnega udobja, pri čemer izdelek, če je mogoče, s toploto oskrbuje tudi druge prostore in je opremljen z enim ali več generatorji toplote, ki električno energijo ali plinasta, tekoča oziroma trdna goriva neposredno pretvarjajo v toploto na osnovi Joulovega zakona ali z izgorevanjem goriv;

2.

„lokalni grelnik prostorov na trdno gorivo“ pomeni lokalni grelnik prostorov z odprtim kuriščem, lokalni grelnik prostorov z zaprtim kuriščem ali štedilnik na trdno gorivo;

3.

„lokalni grelnik prostorov na plinasto gorivo“ pomeni lokalni grelnik prostorov z odprtim kuriščem ali lokalni grelnik prostorov z zaprtim kuriščem na plinasto gorivo;

4.

„lokalni grelnik prostorov na tekoče gorivo“ pomeni lokalni grelnik prostorov z odprtim kuriščem ali lokalni grelnik prostorov z zaprtim kuriščem na tekoče gorivo;

5.

„lokalni električni grelnik prostorov“ pomeni lokalni grelnik prostorov, pri katerem proizvodnja toplote temelji na Joulovem zakonu;

6.

„lokalni grelnik prostorov z odprtim kuriščem“ pomeni lokalni grelnik prostorov na plinasto, tekoče ali trdno gorivo, pri katerem imajo kurišče in zgorevalni plini neposreden stik s prostorom, v katerem je izdelek nameščen, in ki je zatesnjen na odprtino dimnika ali kamina oziroma pri katerem je potreben dimni kanal za odvajanje produktov zgorevanja;

7.

„lokalni grelnik prostorov z zaprtim kuriščem“ pomeni lokalni grelnik prostorov na plinasto, tekoče ali trdno gorivo, pri katerem so lahko kurišče in zgorevalni plini brez neposrednega stika s prostorom, v katerem je izdelek nameščen, in ki je zatesnjen na odprtino dimnika ali kamina oziroma pri katerem je potreben dimni kanal za odvajanje produktov zgorevanja;

8.

„štedilnik“ pomeni lokalni grelnik prostorov na trdno gorivo, ki v enem ohišju združuje funkcijo lokalnega grelnika prostorov in kuhalne plošče ali pečice ali obeh ter se uporablja za pripravo hrane in ki je zatesnjen na odprtino dimnika ali kamina oziroma pri katerem je potreben dimni kanal za odvajanje produktov zgorevanja;

9.

„lokalni grelnik prostorov na gorivo“ pomeni lokalni grelnik prostorov z odprtim kuriščem, lokalni grelnik prostorov z zaprtim kuriščem ali štedilnik;

10.

„lokalni grelnik prostorov z zgorevanjem na površini“ pomeni lokalni grelnik prostorov na plinasto ali tekoče gorivo z gorilnikom, ki se namesti nad višino glave v smeri mesta uporabe, tako da emisije toplote, ki jih gorilnik oddaja, pri čemer gre večinoma za infrardeče sevanje, neposredno segrevajo predmete, ki jih je treba segreti, in produkte zgorevanja oddaja v prostor, v katerem se gorilnik nahaja;

11.

„lokalni cevni grelnik prostorov“ pomeni lokalni grelnik prostorov na plinasto ali tekoče gorivo z gorilnikom, ki se namesti nad višino glave v bližini predmetov, ki jih je treba segreti, ki prostor ogreva predvsem s pomočjo infrardečega sevanja iz ene ali več cevi, ki se segrevajo z notranjim pretokom produktov zgorevanja in iz katerih se produkti zgorevanja odvedejo skozi dimni kanal;

12.

„grelnik brez priključka na dimnik“ pomeni lokalni grelnik prostorov na plinasto, tekoče ali trdno gorivo, ki produkte zgorevanja oddaja v prostor, kjer se izdelek nahaja, razen lokalnega grelnika prostorov z zgorevanjem na površini;

13.

„grelnik, odprt proti dimniku“ pomeni lokalni grelnik prostorov na plinasto, tekoče ali trdno gorivo, predviden za namestitev pod dimnik ali v kamin, ne da bi bilo treba odprtino med izdelkom in dimnikom ali kaminom zatesniti, kar produktom zgorevanja omogoča prosto prehajanje iz kurišča v dimnik ali dimni kanal;

14.

„izdelek za toplozračno ogrevanje“ pomeni izdelek, ki dovaja toploto samo v sistem ogrevanja s toplim zrakom, pri čemer se lahko uporabijo cevi za zrak, in je zasnovan za uporabo, ko je pritrjen ali pričvrščen na določeno mesto ali montiran na steno, ter ki dovaja zrak s pomočjo naprave za premikanje zraka, s čimer se v zaprtih prostorih, kjer se izdelek nahaja, doseže in ohranja določena stopnja toplotnega udobja ljudi;

15.

„peč za savno“ pomeni lokalni grelnik prostorov, ki je nameščen v suho ali parno savno ali v podobna okolja, ali pa je deklariran za uporabo v njih;

16.

„trdno gorivo“ pomeni gorivo, ki je pri običajnih sobnih temperaturah v trdnem stanju, vključno s trdno biomaso in trdnimi fosilnimi gorivi;

17.

„biomasa“ pomeni biološko razgradljive dele proizvodov, odpadkov in ostankov biološkega izvora iz kmetijstva (vključno s snovmi rastlinskega in živalskega izvora), gozdarstva in z njima povezanih sektorjev, vključno z ribištvom in ribogojstvom, ter biološko razgradljive dele industrijskih in komunalnih odpadkov;

18.

„lesna biomasa“ pomeni biomaso, ki izvira iz dreves, grmov in grmičevja, vključno s poleni, lesnimi sekanci, stisnjenim lesom v obliki peletov, stisnjenim lesom v obliki briketov in žagovino;

19.

„nelesna biomasa“ pomeni biomaso, razen lesne biomase, med drugim vključno s slamo, miskantom, trstjem, semeni, zrnjem, olivnimi koščicami, olivnimi pogačami in orehovimi lupinami;

20.

„osnovno gorivo“ pomeni posamezno vrsto goriva, ki se v skladu z navodili dobavitelja prednostno uporablja za lokalni grelnik prostorov;

21.

„fosilno trdno gorivo“ pomeni trdno gorivo, razen biomase, vključno z antracitom in suhim energetskim premogom, koksom iz črnega premoga, nizkotemperaturnim koksom, bitumenskim premogom, lignitom, mešanico fosilnih goriv ali mešanico biomase in fosilnih goriv; za namene te uredbe vključuje tudi šoto;

22.

„drugo primerno gorivo“ pomeni gorivo, razen osnovnega goriva, ki se lahko uporablja za lokalni grelnik prostorov v skladu z navodili dobavitelja in vključuje katero koli gorivo, navedeno v priročniku z navodili za monterje in končne uporabnike, na prosto dostopnih spletnih straneh proizvajalcev in dobaviteljev ter v tehničnem ali promocijskem gradivu in oglasih;

23.

„neposredna izhodna toplotna moč“ pomeni izhodno toplotno moč izdelka v kW, ki se proizvede s sevanjem ali konvekcijo toplote, sproščene iz samega izdelka v zrak, razen izhodne toplotne moči izdelka, ki se sprošča v tekočino za prenos toplote;

24.

„posredna izhodna toplotna moč“ pomeni izhodno toplotno moč izdelka v kW, ki se sprošča v tekočino za prenos toplote z enakim postopkom proizvajanja toplote, ki zagotavlja neposredno izhodno toplotno moč izdelka;

25.

„funkcija posrednega ogrevanja“ pomeni, da je izdelek zmožen del skupne izhodne toplotne moči prenesti na tekočino za prenos toplote, namenjene za ogrevanje prostorov ali proizvodnjo tople sanitarne vode;

26.

„nazivna izhodna toplotna moč“ (Pnom ) pomeni izhodno toplotno moč lokalnega grelnika prostorov v kW, kot jo navede dobavitelj, ki vključuje neposredno in posredno izhodno toplotno moč (kadar je ustrezno), ko grelnik deluje pri nastavitvi na najvišjo izhodno toplotno moč, ki se lahko ohranja v daljšem obdobju;

27.

„minimalna izhodna toplotna moč“ (Pmin ) pomeni izhodno toplotno moč lokalnega grelnika prostorov v kW, kot jo navede dobavitelj, ki vključuje neposredno in posredno izhodno toplotno moč (kadar je ustrezno), ko grelnik deluje pri nastavitvi na najnižjo izhodno toplotno moč;

28.

„namenjen za zunanjo uporabo“ pomeni, da je izdelek primeren za varno uporabo zunaj zaprtih prostorov, vključno z možno zunanjo uporabo;

29.

„enakovreden model“ pomeni model, ki se daje v promet z enakimi tehničnimi parametri iz tabele 2 ali tabele 3 v Prilogi V kot drug model, ki ga daje v promet isti proizvajalec.

Priloga I vsebuje dodatne opredelitve pojmov za priloge II do IX.

Člen 3

Obveznosti dobaviteljev in časovni razpored

1.   Od 1. januarja 2018 dobavitelji, ki dajejo v promet ali uporabo lokalne grelnike prostorov, ki niso grelniki na trdno gorivo brez priključka na dimnik ali grelniki na trdno gorivo, odprti proti dimniku, zagotovijo, da:

(a)

je tak lokalni grelnik prostorov opremljen s tiskano nalepko v obliki in s podatki, kot določa točka 1 Priloge III, in je v skladu z razredi energijske učinkovitosti, določenimi v Prilogi II;

(b)

je trgovcem za tak model lokalnega grelnika prostorov na voljo elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot določa točka 1 Priloge III, ter da so na njej navedeni razredi energijske učinkovitosti v skladu s Prilogo II;

(c)

je za tak lokalni grelnik prostorov na voljo podatkovna kartica v skladu s Prilogo IV;

(d)

je trgovcem za tak model lokalnega grelnika prostorov na voljo elektronska podatkovna kartica v skladu s Prilogo IV;

(e)

se organom držav članic in Komisiji na zahtevo predloži tehnična dokumentacija, določena v Prilogi V;

(f)

vsak oglas, ki se nanaša na določen tak model lokalnega grelnika prostorov in vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(g)

vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen tak model lokalnega grelnika prostorov in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

2.   Od 1. januarja 2022 dobavitelji, ki dajejo v promet ali uporabo grelnike na trdno gorivo brez priključka na dimnik ali grelnike na trdno gorivo, odprte proti dimniku, zagotovijo, da:

(a)

je tak lokalni grelnik prostorov opremljen s tiskano nalepko v obliki in s podatki, kot določa točka 1 Priloge III, in je v skladu z razredi energijske učinkovitosti, določenimi v Prilogi II;

(b)

je trgovcem za tak model lokalnega grelnika prostorov na voljo elektronska nalepka v obliki in s podatki, kot določa točka 1 Priloge III, ter da so na njej navedeni razredi energijske učinkovitosti v skladu s Prilogo II;

(c)

je za tak lokalni grelnik prostorov na voljo podatkovna kartica v skladu s Prilogo IV;

(d)

je trgovcem za tak model lokalnega grelnika prostorov na voljo elektronska podatkovna kartica v skladu s Prilogo IV;

(e)

se organom držav članic in Komisiji na zahtevo predloži tehnična dokumentacija, določena v Prilogi V;

(f)

vsak oglas, ki se nanaša na določen tak model lokalnega grelnika prostorov in vsebuje informacije v zvezi z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model;

(g)

vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen tak model lokalnega grelnika prostorov in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

Člen 4

Obveznosti trgovcev

Trgovci, ki prodajajo lokalne grelnike prostorov, zagotovijo, da:

(a)

je na prodajnem mestu vsak lokalni grelnik prostorov na zunanji sprednji strani opremljen z nalepko, ki jo v skladu s členom 3 zagotovijo dobavitelji, na tak način, da je nalepka jasno vidna;

(b)

se lokalni grelniki prostorov, ponujeni v prodajo, najem ali nakup na obroke na tak način, da se od končnega uporabnika ne more pričakovati, da bo videl razstavljeni izdelek, tržijo s podatki, ki jih zagotovijo dobavitelji v skladu s Prilogo VI, v primerih, ko se izdelki ponudijo na internetu, pa veljajo določbe iz Priloge VII;

(c)

vsak oglas za določen model lokalnega grelnika prostorov, ki vsebuje informacije, povezane z energijo ali ceno, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti;

(d)

vsako tehnično promocijsko gradivo, ki se nanaša na določen model lokalnega grelnika prostorov in opisuje njegove posebne tehnične parametre, vključuje sklic na razred energijske učinkovitosti za navedeni model.

Člen 5

Merilne in računske metode

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v skladu s členoma 3 in 4, se pridobijo z zanesljivimi, točnimi in ponovljivimi merilnimi in računskimi metodami, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane merilne in računske metode, kot so določene v Prilogi VIII.

Člen 6

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Države članice pri ocenjevanju skladnosti prijavljenega razreda energijske učinkovitosti lokalnih grelnikov prostorov uporabijo postopek iz Priloge IX.

Člen 7

Pregled

Komisija to uredbo pregleda najpozneje do 1. januarja 2024, pri čemer upošteva tehnološki napredek. S pregledom se zlasti oceni, ali je mogoče zmanjšati obseg odstopanj od uporabe te uredbe.

Člen 8

Začetek veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Za lokalne grelnike prostorov, ki niso grelniki na trdno gorivo brez priključka na dimnik ali grelniki na trdno gorivo, odprti proti dimniku, se uporablja od 1. januarja 2018. Vendar se člen 3(1)(f) in (g) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 1. aprila 2018.

3.   Za grelnike na trdno gorivo brez priključka na dimnik in grelnike na trdno gorivo, odprte proti dimniku, se uporablja od 1. januarja 2022. Vendar se člen 3(2)(f) in (g) ter člen 4(b), (c) in (d) uporabljata od 1. aprila 2022.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 24. aprila 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 153, 18.6.2010, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) 2015/1188 z dne 28. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov (Glej stran 76 tega Uradnega lista).

(3)  Uredba (EU) št. 1025/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o evropski standardizaciji, spremembi direktiv Sveta 89/686/EGS in 93/15/EGS ter direktiv 94/9/ES, 94/25/ES, 95/16/ES, 97/23/ES, 98/34/ES, 2004/22/ES, 2007/23/ES, 2009/23/ES in 2009/105/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Sklepa Sveta 87/95/EGS in Sklepa št. 1673/2006/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 316, 14.11.2012, str. 12).


PRILOGA I

Opredelitev pojmov, ki se uporabljajo za priloge II do IX

Za priloge II do IX se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„pretvorbeni količnik“ (CC) pomeni količnik, ki odraža ocenjeno 40-odstotno povprečno učinkovitost proizvodnje v EU iz Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta (1); vrednost pretvorbenega količnika CC = 2,5;

2.

„spodnja kurilna vrednost“ (NCV) pomeni skupno količino toplote, ki jo odda količinska enota goriva z ustrezno vsebnostjo vlage v gorivu, ko popolnoma zgori s kisikom in produkti zgorevanja ne dosežejo ponovno temperature okolice;

3.

„izkoristek pri nazivni ali minimalni izhodni toplotni moči (ηth,nom oziroma ηth,min)“ pomeni razmerje v % med koristno izhodno toplotno močjo in skupno dovedeno energijo, izraženo kot NCV, za lokalni grelnik prostorov;

4.

„zahtevana električna moč pri nazivni izhodni toplotni moči“ (elmax) pomeni električno moč, ki jo lokalni grelnik prostorov zahteva za zagotavljanje nazivne izhodne toplotne moči. Zahtevana električna moč je izražena v kW in se določi brez upoštevanja porabe energije črpalke, če je z izdelkom mogoče posredno ogrevanje in je črpalka vgrajena;

5.

„zahtevana električna moč pri minimalni izhodni toplotni moči“ (elmin) pomeni električno moč, ki jo lokalni grelnik prostorov zahteva za zagotavljanje minimalne izhodne toplotne moči. Zahtevana električna moč je izražena v kW in se določi brez upoštevanja porabe energije črpalke, če je z izdelkom mogoče posredno ogrevanje in je črpalka vgrajena;

6.

„zahtevana električna moč v stanju pripravljenosti“ (elsb) pomeni električno moč v kW, ki jo izdelek zahteva v stanju pripravljenosti;

7.

„zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen“ (Ppilot) pomeni, na podlagi porabe plinastega, tekočega ali trdnega goriva izdelka, moč v kW, potrebno za zagotavljanje plamena, ki služi kot vir vžiga močnejšega procesa zgorevanja, potrebnega za nazivno izhodno toplotno moč ali izhodno toplotno moč pri delni obremenitvi, ko je prižgan dlje kot 5 minut, preden se vključi glavni gorilnik;

8.

„enostopenjsko uravnavanje izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru“ pomeni, da izdelek svoje izhodne toplotne moči ne more samodejno uravnavati in ne prejema nobenih podatkov o sobni temperaturi, na podlagi katerih bi samodejno uravnaval izhodno toplotno moč;

9.

„dve ali več ročnih stopenj, brez uravnavanja temperature v prostoru“ pomeni, da se lahko izhodna toplotna moč izdelka ročno uravnava z najmanj dvema stopnjama za uravnavanje izhodne toplotne moči in izdelek ni opremljen z napravo, ki izhodno toplotno moč samodejno uravnava glede na želeno temperaturo prostora;

10.

„uravnavanje temperature v prostoru z mehanskim termostatom“ pomeni, da je izdelek opremljen z neelektronsko napravo, ki izdelku omogoča, da določeno obdobje samodejno uravnava svojo izhodno toplotno moč glede na določeno zahtevano raven udobja ogrevanja notranjih prostorov;

11.

„z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru“ pomeni, da je izdelek opremljen z elektronsko napravo, vgrajeno ali zunanjo, ki izdelku omogoča, da določeno obdobje samodejno uravnava svojo izhodno toplotno moč glede na določeno zahtevano raven udobja ogrevanja notranjih prostorov;

12.

„z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom“ pomeni, da je izdelek opremljen z elektronsko napravo, vgrajeno ali zunanjo, ki izdelku omogoča, da določeno obdobje samodejno uravnava svojo izhodno toplotno moč glede na določeno zahtevano raven udobja ogrevanja notranjih prostorov, ter omogoča nastavitev časovne razporeditve in temperature v 24-urnem intervalu časovnika;

13.

„z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom“ pomeni, da je izdelek opremljen z elektronsko napravo, vgrajeno ali zunanjo, ki izdelku omogoča, da določeno obdobje samodejno uravnava svojo izhodno toplotno moč glede na določeno zahtevano raven udobja ogrevanja notranjih prostorov, ter omogoča nastavitev časovne razporeditve in temperature za ves teden. V 7-dnevnem obdobju morajo nastavitve omogočati dnevno spreminjanje;

14.

„uravnavanje temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti“ pomeni, da je izdelek opremljen z vgrajeno ali zunanjo elektronsko napravo, ki samodejno zniža nastavljeno temperaturo v prostoru, ko v njem ni zaznana nobena oseba;

15.

„uravnavanje temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna“ pomeni, da je izdelek opremljen z vgrajeno ali zunanjo elektronsko napravo, ki zniža izhodno toplotno moč, če je odprto okno ali vrata. Kadar se za zaznavanje odprtega okna ali vrat uporablja senzor, se ga lahko vgradi z izdelkom, zunaj izdelka, v stavbo, ali pa se uporabi kombinacija teh možnosti;

16.

„z možnostjo uravnavanja na daljavo“ pomeni funkcijo, ki omogoča oddaljeno interakcijo z izdelkom zunaj stavbe, v kateri je vgrajen;

17.

„stanje pripravljenosti“ pomeni stanje, v katerem je izdelek priključen na električno omrežje in je predvideni način delovanja odvisen od dovoda energije iz električnega omrežja, zagotovljene pa so le naslednje funkcije, ki lahko trajajo nedoločen čas: funkcija ponovnega vklopa ali funkcija ponovnega vklopa in samo prikaz aktivirane funkcije ponovnega vklopa in/ali prikaz informacij ali statusa;

18.

„identifikacijska oznaka modela“ pomeni kodo, običajno alfanumerično, po kateri se določen model lokalnega grelnika prostora razlikuje od drugih modelov iste blagovne znamke ali z istim imenom dobavitelja ali trgovca;

19.

„drugo fosilno gorivo“ pomeni fosilno gorivo razen antracita in suhega energetskega premoga, koksa iz črnega premoga, nizkotemperaturnega koksa, bitumenskega premoga, lignita, šote ali briketov iz mešanice fosilnih goriv;

20.

„druga lesna biomasa“ pomeni lesno biomaso razen polen z vsebnostjo vlage 25 % ali manj, goriva v obliki briketov z vsebnostjo vlage pod 14 % ali stisnjenega lesa z vsebnostjo vlage pod 12 %;

21.

„vsebnost vlage“ pomeni maso vode v gorivu v razmerju do celotne mase goriva, ki se uporablja pri lokalnem grelniku prostorov.


(1)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).


PRILOGA II

Razredi energijske učinkovitosti

Razred energijske učinkovitosti lokalnega grelnika prostorov se določi na podlagi indeksa energijske učinkovitosti iz preglednice 1.

Preglednica 1

Razredi energijske učinkovitosti lokalnih grelnikov prostorov

Razred energijske učinkovitosti

Indeks energijske učinkovitosti (EEI)

A++

EEI ≥ 130

A+

107 ≤ EEI < 130

A

88 ≤ EEI < 107

B

82 ≤ EEI < 88

C

77 ≤ EEI < 82

D

72 ≤ EEI < 77

E

62 ≤ EEI < 72

F

42 ≤ EEI < 62

G

EEI < 42

Indeks energijske učinkovitosti lokalnega grelnika prostorov se izračuna v skladu s Prilogo VIII.


PRILOGA III

Nalepka

1.

Lokalni grelniki prostorov

Image

(a)

Na nalepki so navedeni naslednji podatki:

I.

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

II.

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

III.

razred energijske učinkovitosti, določen v skladu s točko 1 Priloge II; konica puščice z oznako razreda energijske učinkovitosti lokalnega grelnika prostorov se nahaja na isti višini kot konica puščice ustreznega razreda energijske učinkovitosti;

IV.

simbol za neposredno izhodno toplotno moč;

V.

neposredna izhodna toplota v kW, zaokrožena na najbližjo prvo decimalko;

VI.

za lokalne grelnike prostorov s prenosom toplote na tekočino simbol za posredno izhodno toplotno moč;

VII.

za lokalne grelnike prostorov s prenosom toplote na tekočino posredna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližjo prvo decimalko.

(b)

Oblikovni vidiki nalepke za lokalne grelnike prostorov so v skladu s točko 2 te priloge.

2.

Oblika nalepke za lokalne grelnike prostorov je naslednja:

Image

pri čemer velja:

(a)

nalepka je široka najmanj 105 mm in visoka najmanj 200 mm. Če je format natisnjene nalepke večji, mora razmerje kljub temu ustrezati zgornjim specifikacijam;

(b)

ozadje je belo;

(c)

barve so CMYK – cianova, škrlatna, rumena in črna, kot v naslednjem primeru: 00-70-X-00: 0 % cianove, 70 % škrlatne, 100 % rumene, 0 % črne;

(d)

nalepka mora zadostiti vsem naslednjim zahtevam (številke se nanašajo na zgornjo sliko):

Image

obroba nalepke EU: 4 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

logotip EU: barve: X-80-00-00 in 00-00-X-00;

Image

oznaka za energijo: barva: X-00-00-00. Piktogram, kot je prikazan: logotip EU in oznaka za energijo: širina: 86 mm, višina: 17 mm;

Image

črta pod logotipoma: 1 pt, barva: cianova 100 %, dolžina: 86 mm;

Image

lestvica energijskih razredov

puščica: višina: 6 mm, presledek: 1,3 mm, barve:

najvišji razred: X-00-X-00,

drugi razred: 70-00-X-00,

tretji razred: 30-00-X-00,

četrti razred: 00-00-X-00,

peti razred: 00-30-X-00,

šesti razred: 00-70-X-00,

sedmi razred: 00-X-X-00,

osmi razred: 00-X-X-00,

zadnji razred: 00-X-X-00;

besedilo: Calibri krepko 14 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico;

Image

razred energijske učinkovitosti:

puščica: širina: 22 mm, višina: 12 mm, 100 % črna;

besedilo: Calibri krepko 24 pt, velike tiskane črke bele barve; simboli „+“: nadpisano, poravnano v isto vrstico;

Image

funkcija neposrednega ogrevanja:

piktogram, kot je prikazan;

obroba: 2 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

če je ustrezno, funkcija posrednega ogrevanja:

piktogram, kot je prikazan;

obroba: 2 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

Image

neposredna nazivna izhodna toplotna moč:

obroba: 2 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 34 pt, 100 % črna;

besedilo „kW“: Calibri navadno 18 pt, 100 % črna;

Image

po potrebi, posredna nazivna izhodna toplotna moč:

obroba: 2 pt, barva: cianova 100 %, zaobljeni koti: 3,5 mm;

vrednost „XY,Z“: Calibri krepko 34 pt, 100 % črna;

besedilo „kW“: Calibri navadno 18 pt, 100 % črna;

Image

energija:

besedilo: Calibri navadno 8 pt, 100 % črna;

Image

leto uvedbe nalepke in številka uredbe:

besedilo: Calibri krepko 10 pt;

Image

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

Image

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela:

ime dobavitelja ali blagovno znamko in identifikacijsko oznako modela mora biti možno zapisati na prostoru velikosti 86 × 12 mm.


PRILOGA IV

Podatkovna kartica

1.

Podatki na podatkovni kartici za lokalni grelnik prostorov so navedeni v naslednjem zaporedju in so vključeni v brošuro o izdelku ali drugo literaturo, priloženo izdelku:

(a)

ime dobavitelja ali blagovna znamka;

(b)

dobaviteljeva identifikacijska oznaka modela;

(c)

razred energijske učinkovitosti modela v skladu s točko 1 Priloge II;

(d)

neposredna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližjo prvo decimalko;

(e)

posredna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližjo prvo decimalko;

(f)

indeks energijske učinkovitosti, zaokrožen na najbližje celo število in izračunan v skladu s Prilogo VIII;

(g)

izkoristek energije pri nazivni izhodni toplotni moči in, če je primerno, najmanjši obremenitvi, zaokrožen na najbližjo prvo decimalko in izračunan v skladu s Prilogo VIII;

(h)

vsi posebni varnostni ukrepi, ki se sprejmejo pri sestavljanju, montaži ali vzdrževanju lokalnega grelnika prostorov.

2.

Ena podatkovna kartica lahko zajema več modelov lokalnih grelnikov prostorov istega dobavitelja.

3.

Podatki na podatkovni kartici so lahko prikazani na barvni ali črno-beli kopiji nalepke. V takem primeru se navedejo tudi podatki iz točke 1, ki še niso prikazani na nalepki.


PRILOGA V

Tehnična dokumentacija

Za lokalne grelnike prostorov tehnična dokumentacija iz člena 3(1)(e) in člena 3(2)(e) vsebuje:

(a)

ime in naslov dobavitelja;

(b)

identifikacijsko oznako modela;

(c)

po potrebi sklice na uporabljene harmonizirane standarde;

(d)

če je osnovno gorivo druga lesna biomassa, nelesna biomasa, drugo fosilno gorivo ali druga mešanica biomase in fosilnega goriva, kot je navedeno v preglednici 2, opis goriva, ki omogoča njegovo nedvoumno opredelitev in tehnični standard ali specifikacijo goriva, vključno z izmerjeno vsebnostjo vlage in pepela, v primeru drugih fosilnih goriv pa tudi izmerjeno vsebnost hlapnih snovi;

(e)

po potrebi druge uporabljene tehnične standarde in specifikacije;

(f)

ime in podpis osebe, ki je pooblaščena, da pravno zaveže dobavitelja;

(g)

podatke, vključene v preglednico 2 (za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo) in preglednico 3 (za lokalne grelnike prostorov na plinasto/tekoče gorivo), izmerjene in izračunane v skladu s Prilogo VIII;

(h)

poročila o preskusih, ki so jih opravili dobavitelji ali pa so bili opravljeni v njihovem imenu, vključno z nazivom in naslovom organa, ki je preskuse opravil;

(i)

vse posebne varnostne ukrepe, ki jih je treba sprejeti pri sestavljanju, montaži ali vzdrževanju lokalnega grelnika prostorov;

(j)

če je ustrezno, seznam enakovrednih modelov.

Te podatke se lahko združi s tehnično dokumentacijo, zagotovljeno v skladu z ukrepi iz Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1).

Preglednica 2

Tehnični parametri za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo

Identifikacijska oznaka modela(-ov):

Posredno ogrevanje:[da/ne]

Neposredna izhodna toplotna moč: … (kW)

Posredna izhodna toplotna moč: … (kW)

Gorivo

Osnovno gorivo (samo eno)

Druga primerna goriva:

Polena z vsebnostjo vlage ≤ 25 %

[da/ne]

[da/ne]

Stisnjen les z vsebnostjo vlage < 12 %

[da/ne]

[da/ne]

Druga lesna biomasa

[da/ne]

[da/ne]

Nelesna biomasa

[da/ne]

[da/ne]

Antracit in suhi energetski premog

[da/ne]

[da/ne]

Koks iz črnega premoga

[da/ne]

[da/ne]

Nizkotemperaturni koks

[da/ne]

[da/ne]

Bitumenski premog

[da/ne]

[da/ne]

Briketi iz lignita

[da/ne]

[da/ne]

Briketi iz šote

[da/ne]

[da/ne]

Briketi iz mešanice fosilnih goriv

[da/ne]

[da/ne]

Druga fosilna goriva

[da/ne]

[da/ne]

Briketi iz mešanice biomase in fosilnega goriva

[da/ne]

[da/ne]

Druga mešanica biomase in fosilnega goriva

[da/ne]

[da/ne]

Značilnosti pri delovanju z osnovnim gorivom

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov ηs [%]:

Indeks energijske učinkovitosti (EEI):

Postavka

Simbol

Vrednost

Enota

 

Postavka

Simbol

Vrednost

Enota

Izhodna toplotna moč

 

Izkoristek (NCV, kakor je prejeta)

Nazivna izhodna toplotna moč

Pnom

x,x

kW

 

Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči

ηth,nom

x,x

%

Minimalna izhodna toplotna moč (okvirno)

Pmin

[x,x/NP]

kW

 

Izkoristek pri minimalni izhodni toplotni moči (okvirno)

ηth,min

[x,x/NP]

%

 

 

 

 

 

 

Dodatna potreba po električni moči

 

Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru

(izberite eno možnost)

Pri nazivni izhodni toplotni moči

elmax

x,xxx

kW

 

Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru

[da/ne]

 

Pri minimalni izhodni toplotni moči

elmin

x,xxx

kW

 

Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru

[da/ne]

 

V stanju pripravljenosti

elSB

x,xxx

kW

 

Z uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom

[da/ne]

 

 

 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru

[da/ne]

 

 

 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom

[da/ne]

 

 

 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom

[da/ne]

 

 

 

Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)

 

 

Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti

[da/ne]

 

 

 

Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna

[da/ne]

 

 

 

Z možnostjo uravnavanja na daljavo

[da/ne]

 

Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen

 

 

 

 

Zahtevana moč za vžigalni plamen (če je primerno)

Ppilot

[x,xxx/NP]

kW

 

 

Kontaktni podatki

Ime in naslov dobavitelja


Preglednica 3

Tehnični parametri za lokalne grelnike prostorov na plinasto/tekoče gorivo

Identifikacijska oznaka modela(-ov):

Posredno ogrevanje:[da/ne]

Neposredna izhodna toplotna moč: … (kW)

Posredna izhodna toplotna moč: … (kW)

Gorivo

 

 

 

Izberite vrsto goriva

[plinasto/ tekoče]

[navedite podrobneje]

 

 

 

 

Postavka

Simbol

Vrednost

Enota

 

Postavka

Simbol

Vrednost

Enota

Izhodna toplotna moč

 

Izkoristek (NCV)

Nazivna izhodna toplotna moč

Pnom

x,x

kW

 

Izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči

ηth,nom

x,x

%

Minimalna izhodna toplotna moč(okvirno)

Pmin

[x,x/NP]

kW

 

Izkoristek pri minimalni izhodni toplotni moči (okvirno)

ηth,min

[x,x/NP]

%

 

 

 

 

 

 

Dodatna potreba po električni moči

 

Način uravnavanja izhodne toplotne moči/temperature v prostoru

(izberite eno možnost)

Pri nazivni izhodni toplotni moči

elmax

x,xxx

kW

 

Z enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru

[da/ne]

 

Pri minimalni izhodni toplotni moči

elmin

x,xxx

kW

 

Z dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature v prostoru

[da/ne]

 

V stanju pripravljenosti

elSB

x,xxx

kW

 

Z uravnavanje temperature v prostoru z mehanskim termostatom

[da/ne]

 

 

 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru

[da/ne]

 

 

 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom

[da/ne]

 

 

 

Z elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom

[da/ne]

 

 

 

Druge možnosti uravnavanja (izberete lahko več možnosti)

 

 

Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti

[da/ne]

 

 

 

Z uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna

[da/ne]

 

Zahtevana moč za stalno goreči vžigalni plamen

 

Z možnostjo uravnavanja na daljavo

[da/ne]

 

Zahtevana moč za vžigalni plamen (če je primerno)

Ppilot

[x,xxx/NP]

kW

 

 

Kontaktni podatki

Ime in naslov dobavitelja


(1)  Direktiva 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo izdelkov, povezanih z energijo (UL L 285, 31.10.2008, str. 10).


PRILOGA VI

Podatki, ki morajo biti zagotovljeni v primerih, ko ni mogoče pričakovati, da bi končni uporabniki lahko videli razstavljeni izdelek, razen na internetu

1.

Podatki iz člena 4(1)(b) se navedejo v naslednjem vrstnem redu:

(a)

razred energijske učinkovitosti modela v skladu s točko 1 Priloge II;

(b)

neposredna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližjo prvo decimalko;

(c)

posredna izhodna toplotna moč v kW, zaokrožena na najbližjo prvo decimalko.

2.

Velikost in oblika pisave za natis ali prikaz podatkov iz točke 1 morata biti berljivi.


PRILOGA VII

Podatki, ki jih je treba zagotoviti v primeru prodaje, najema ali nakupa na obroke prek interneta

1.

Za namene točk 2 do 5 te priloge se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

(a)

„prikazovalni mehanizem“ pomeni vsak zaslon, vključno z zaslonom na dotik, ali drugo vizualno tehnologijo, ki se uporablja za prikaz internetnih vsebin uporabnikom;

(b)

„gnezdni prikaz“ pomeni vizualni vmesnik, pri katerem se do slike ali nabora podatkov dostopa s pritiskom na miškin gumb, pomikom miškinega kazalca čez sliko ali povečavo druge slike ali nabora podatkov na zaslonu na dotik;

(c)

„zaslon na dotik“ pomeni zaslon, ki se odziva na dotik, na primer zaslon preklopnega računalnika, tablice ali pametnega telefona;

(d)

„nadomestno besedilo“ pomeni besedilo, ki je ponujeno namesto slikovnega prikaza in ki omogoča predstavitev podatkov v negrafični obliki, kadar prikazovalniki ne omogočajo grafičnega prikaza, ali kot pripomoček za dostopnost, kot so vhodni podatki za aplikacije za sintezo govora.

2.

Ustrezna nalepka, ki jo dajo na voljo dobavitelji v skladu s členom 3(1)(b) ali členom 3(2)(b), se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Nalepka mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva, hkrati pa ustreza določbam glede velikosti iz točke 2 Priloge III. Prikazana je lahko z gnezdnim prikazom, pri čemer je slika, uporabljena za dostop do nalepke, v skladu s specifikacijami iz točke 3 te priloge. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se nalepka prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavo slike na zaslonu na dotik.

3.

Slika, ki se uporabi za dostop do nalepke v primeru gnezdnega prikaza:

(a)

je puščica v barvi, ki ustreza razredu energijske učinkovitosti izdelka na nalepki;

(b)

na puščici prikazuje razred energijske učinkovitosti izdelka v beli barvi in v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno, ter

(c)

ima eno od naslednjih oblik:

Image

4.

V primeru gnezdnega prikaza je zaporedje prikaza nalepke naslednje:

(a)

slika iz točke 3 te priloge se prikaže na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka;

(b)

slika vsebuje povezavo do nalepke;

(c)

nalepka se prikaže po pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi slike na zaslonu na dotik;

(d)

nalepka se prikaže v pojavnem oknu, novem zavihku, novi strani ali vstavljenem prikazu na zaslonu;

(e)

za povečavo nalepke na zaslonih na dotik se uporabljajo načini, ki se uporabljajo za povečanje z dotikom;

(f)

nalepka se skrije z možnostjo za zaprtje ali drugim standardnim mehanizmom zapiranja;

(g)

nadomestno besedilo za slikovni prikaz, ki se prikaže v primeru napake pri prikazovanju nalepke, vsebuje navedbo razreda energijske učinkovitosti izdelka v velikosti pisave, ki je enaka velikosti pisave za ceno.

5.

Ustrezna podatkovna kartica izdelka, ki jo v skladu s členom 3(1)(d) ali členom 3(2)(d) zagotovijo dobavitelji, je prikazana na prikazovalnem mehanizmu v bližini cene izdelka. Podatkovna kartica mora biti dovolj velika, da je jasno vidna in berljiva. Podatkovna kartica izdelka se lahko prikaže z gnezdnim prikazom, pri čemer mora povezava, ki se uporabi za dostop do kartice, jasno in berljivo prikazovati napis „podatkovna kartica izdelka“. Če je uporabljen gnezdni prikaz, se podatkovna kartica prikaže ob prvem pritisku na miškin gumb, pomiku miškinega kazalca čez sliko ali povečavi povezave na zaslonu na dotik.


PRILOGA VIII

Meritve in izračuni

1.

Zaradi skladnosti in preverjanja skladnosti z zahtevami iz te uredbe se meritve in izračuni opravijo v skladu s harmoniziranimi standardi, katerih sklicne številke so bile s tem namenom objavljene v Uradnem listu Evropske unije, ali z uporabo drugih zanesljivih, točnih in ponovljivih metod, pri katerih se upoštevajo najsodobnejše splošno priznane metode. Izpolnjujejo pogoje iz točk 2 do 4.

2.

Splošni pogoji za meritve in izračune

(a)

Za lokalne grelnike prostorov se opravi preskus za osnovno gorivo in določi indeks energijske učinkovitosti ter neposredna in posredna izhodna toplotna moč.

(b)

Deklarirane vrednosti za neposredno in posredno izhodno toplotno moč ter indeks energijske učinkovitosti se zaokrožijo na najbližjo prvo decimalko.

3.

Splošni pogoji za indeks energijske učinkovitosti in porabo lokalnih grelnikov prostorov:

(a)

vrednosti izkoristkov ηth,nom in ηth,min ter vrednosti neposredne in posredne izhodne toplotne moči za Pnom in Pmin se izmerijo, kjer je primerno;

(b)

indeks energijske učinkovitosti (EEI) se izračuna kot sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja (ηS,on ), za lokalne grelnike prostorov, pri katerih je osnovno gorivo biomasa, popravljena s faktorjem, ki upošteva obnovljivo naravo osnovnega goriva, in s prispevki za upoštevanje uravnavanja temperature, dodatne potrebe po električni moči in porabe energije za stalno goreči vžigalni plamen. Indeks energijske učinkovitosti (EEI) je izražen kot število, ki je enakovredno temu številu, izraženemu v odstotkih.

4.

Posebni pogoji za sezonsko energijsko učinkovitost pri ogrevanju prostorov

(a)

Indeks energijske učinkovitosti (EEI) vseh lokalnih grelnikov prostorov je opredeljen kot:

Formula

pri čemer je

ηS,on sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja, izražena v odstotkih v skladu s točko 4(b),

BLF biomasnooznačitveni faktor, ki znaša 1,45 za lokalne grelnike prostorov na biomaso in 1 za lokalne grelnike prostorov na fosilna goriva,

F(2) korekcijski faktor, ki predstavlja pozitiven prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi prilagojenih prispevkov za uravnavanje udobja ogrevanja notranjih prostorov, katerega vrednosti se medsebojno izključujejo in jih ni mogoče seštevati, izražen v odstotkih,

F(3) korekcijski faktor, ki predstavlja pozitiven prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi prilagojenih prispevkov za uravnavanje udobja ogrevanja notranjih prostorov in katerega vrednosti se lahko seštevajo, izražen v odstotkih,

F(4) korekcijski faktor, ki predstavlja negativen prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi dodatne potrebe po električni moči, izražen v odstotkih,

F(5) korekcijski faktor, ki predstavlja negativen prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi porabe energije stalno gorečega vžigalnega plamena, izražen v odstotkih.

(b)

Sezonska energijska učinkovitost pri ogrevanju prostorov v načinu aktivnega delovanja se izračuna kot:

ηS,on= ηth,nom

pri čemer je

ηth,nom izkoristek pri nazivni izhodni toplotni moči na podlagi NCV.

(c)

Korekcijski faktor F(2), ki predstavlja pozitiven prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi prilagojenih prispevkov za uravnavanje udobja ogrevanja notranjih prostorov in katerega vrednosti se medsebojno izključujejo ali jih ni mogoče seštevati, se izračuna, kot sledi:

Za vse lokalne grelnike prostorov je korekcijski faktor F(2) enak enemu od faktorjev iz preglednice 4, odvisno od načina uravnavanja, ki se uporablja. Izbrati je mogoče samo eno vrednost.

Preglednica 4

Korekcijski faktor F(2)

Če je izdelek opremljen z (izbrati je mogoče samo eno možnost):

F(2)

Lokalni grelniki prostorov na gorivo

enostopenjskim uravnavanjem izhodne toplotne moči, brez uravnavanja temperature v prostoru

0,0 %

dvema ali več ročnimi stopnjami, brez uravnavanja temperature

1,0 %

uravnavanjem temperature v prostoru z mehanskim termostatom

2,0 %

elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru

4,0 %

elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru z dnevnim časovnikom

6,0 %

elektronskim uravnavanjem temperature v prostoru s tedenskim časovnikom

7,0 %

Od 1. januarja 2022 je F(2) enak nič za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo z emisijami, kjer je temperatura nastavljena na minimalno izhodno topolotno moč, ki presegajo tiste iz točke 2 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2015/1185 (1). Izhodna toplotna moč pri tej nastavitvi ne sme presegati 50 % nazivne izhodne toplotne moči. Od 1. januarja 2022 tehnična dokumentacija vsebuje ustrezne informacije o emisijah pri minimalni izhodni toplotni moči, če F(2) ni enak nič.

(d)

Korekcijski faktor F(3), ki predstavlja pozitiven prispevek k indeksu energijske učinkovitosti zaradi prilagojenih prispevkov za uravnavanje udobja ogrevanja notranjih prostorov in katerega vrednosti se lahko seštevajo, se izračuna, kot sledi:

Za vse lokalne grelnike prostorov je korekcijski faktor F(3) seštevek vrednosti iz preglednice 5, odvisno od načina uravnavanja, ki se uporablja.

Preglednica 5

Korekcijski faktor F(3)

Če je izdelek opremljen z (izbrati je mogoče več možnosti):

F(3)

Lokalni grelniki prostorov na gorivo

uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem prisotnosti

1,0 %

uravnavanjem temperature v prostoru z zaznavanjem odprtega okna

1,0 %

možnostjo uravnavanja na daljavo

1,0 %

Od 1. januarja 2022 je F(3) enak nič za lokalne grelnike prostorov na trdno gorivo z emisijami, kjer je temperatura nastavljena na minimalno izhodno topolotno moč, ki presegajo tiste iz točke 2 Priloge II k Uredbi Komisije (EU) 2015/1185. Izhodna toplotna moč pri tej nastavitvi ne sme presegati 50 % nazivne izhodne toplotne moči. Od 1. januarja 2022 tehnična dokumentacija vsebuje ustrezne informacije o emisijah pri minimalni izhodni toplotni moči, če F(3) ni enak nič.

(e)

Korekcijski faktor za dodatno potrebo po električni moči F(4) se izračuna kot:

ta korekcijski faktor upošteva dodatno porabo električne energije med stanjem vključenosti in stanjem pripravljenosti.

Za vse lokalne grelnike prostorov se korekcija za dodatno potrebo po električni moči izračuna kot:

Formula

pri čemer je

elmax zahtevana električna moč pri nazivni izhodni toplotni moči, izražena v kW,

elmin zahtevana električna moč pri minimalni izhodni toplotni moči, izražena v kW. Če izdelek ne omogoča minimalne izhodne toplotne moči, se uporabi vrednost za zahtevano električno moč pri nazivni izhodni toplotni moči,

elsb zahtevana električna moč v stanju pripravljenosti izdelka, izražena v kW,

Pnom nazivna izhodna toplotna moč izdelka, izražena v kW.

(f)

Korekcijski faktor F(5), povezan s porabo energije stalno gorečega vžigalnega plamena, se izračuna kot:

Ta korekcijski faktor upošteva zahtevano moč za stalno goreči vžigalni plamen.

Za vse lokalne grelnike prostorov se korekcijski faktor izračuna kot:

Formula

pri čemer je

Ppilot moč, potrebna za vžigalni plamen, izražena v kW,

Pnom nazivna izhodna toplotna moč izdelka, izražena v kW.


(1)  Uredba Komisije (EU) 2015/1185 z dne 24. aprila 2015 o izvajanju Direktive 2009/125/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev za okoljsko primerno zasnovo lokalnih grelnikov prostorov na trdno gorivo (glej stran 1 tega Uradnega lista).


PRILOGA IX

Postopek preverjanja za namene tržnega nadzora

Za namene ocenjevanja skladnosti z zahtevami iz členov 3 in 4 organi držav članic izvajajo naslednji postopek preverjanja:

1.

Organi držav članic preskusijo samo eno enoto vsakega modela. Enota se preskusi z gorivom s primerljivimi značilnostmi, kot jih ima gorivo, ki ga je uporabil proizvajalec za izvajanje meritev v skladu s Prilogo VIII.

Model je skladen z veljavnimi zahtevami, če:

(a)

vrednosti in razredi na nalepki in podatkovni kartici izdelka ustrezajo vrednostim v tehnični dokumentaciji;

(b)

indeks energijske učinkovitosti (EEI) za lokalne grelnike prostorov na trdna goriva ni za več kot 8 % nižji od deklarirane vrednosti;

(c)

EEI za lokalne grelnike prostorov na tekoča goriva ni za več kot 8 % nižji od deklarirane vrednosti;

(d)

EEI za lokalne grelnike prostorov na plinasta goriva ni za več kot 8 % nižji od deklarirane vrednosti;

2.

Če rezultat iz točke 2(a) ni dosežen, se šteje, da model in vsi drugi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo. Če kateri koli rezultat iz točk 2(b) do 2(d) ni dosežen, organi držav članic za preskušanje naključno izberejo tri dodatne enote istega modela. Alternativno so lahko te tri dodatno izbrane enote en ali več enakovrednih modelov, ki so bili v tehnični dokumentaciji dobavitelja navedeni kot enakovredni izdelki.

Model je skladen z veljavnimi zahtevami, če:

(a)

deklarirane vrednosti in razredi na nalepki in podatkovni kartici za tri dodatno izbrane enote ustrezajo vrednostim v tehnični dokumentaciji;

(b)

povprečni indeks energijske učinkovitosti (EEI) za tri dodatno izbrane enote lokalnih grelnikov prostorov na trdna goriva ni za več kot 8 % nižji od deklarirane vrednosti;

(c)

povprečni indeks energijske učinkovitosti (EEI) za tri dodatno izbrane enote lokalnih grelnikov prostorov na tekoča goriva ni za več kot 8 % nižji od deklarirane vrednosti;

(d)

povprečni indeks energijske učinkovitosti (EEI) za tri dodatno izbrane enote lokalnih grelnikov prostorov na plinasta goriva ni za več kot 8 % nižji od deklarirane vrednosti.

Če rezultati iz točke 2 niso doseženi, se šteje, da model in vsi drugi enakovredni modeli niso skladni s to uredbo.

Organi držav članic v enem mesecu po sprejetju sklepa o neskladnosti modela sporočijo rezultate preskusov in druge pomembne informacije organom drugih držav članic in Komisiji.

Organi držav članic uporabljajo merilne in računske metode iz Priloge VIII.

Odstopanja pri preverjanjih, opredeljena v tej prilogi, se nanašajo samo na preverjanje parametrov, ki jih izmerijo organi držav članic, in jih dobavitelji ne smejo uporabljati kot dovoljena odstopanja pri določanju vrednosti v tehnični dokumentaciji. Vrednosti in razredi na nalepki ali podatkovni kartici za dobavitelja ne smejo biti ugodnejši od vrednosti, navedenih v tehnični dokumentaciji.


Top