Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R1166

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/1166 z dne 15. julija 2015 o podaljšanju odobritve aktivne snovi železov fosfat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (Besedilo velja za EGP)

OJ L 188, 16.7.2015, p. 34–36 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/1166/oj

16.7.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 188/34


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/1166

z dne 15. julija 2015

o podaljšanju odobritve aktivne snovi železov fosfat v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1), ter zlasti člena 22 v povezavi s členom 20(1) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Odobritev aktivne snovi železov fosfat, kot je določena v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (2), preneha veljati 31. decembra 2015.

(2)

Zahtevek za podaljšanje vključitve železovega fosfata v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) je bil predložen v skladu s členom 4 Uredbe Komisije (EU) št. 1141/2010 (4) v roku, določenem v navedenem členu.

(3)

Vložnik je v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1141/2010 predložil dopolnilno dokumentacijo. Država članica poročevalka je zahtevek ocenila kot popoln.

(4)

Država članica poročevalka je pripravila poročilo o oceni podaljšanja v posvetovanju z državo članico soporočevalko ter ga 30. aprila 2013 predložila Evropski agenciji za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) in Komisiji.

(5)

Agencija je poročilo o oceni podaljšanja poslala vložniku in državam članicam, da predložijo pripombe, ter Komisiji posredovala prejete pripombe. Agencija je tudi javnosti zagotovila dostop do povzetka dopolnilne dokumentacije.

(6)

Agencija je 17. decembra 2014 Komisiji predložila svoj sklep (5) o tem, ali se za aktivno snov železov fosfat lahko pričakuje, da bo izpolnjevala merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Komisija je osnutek poročila o pregledu železovega fosfata 20. marca 2015 predložila Stalnemu odboru za rastline, živali, hrano in krmo.

(7)

V zvezi z eno ali več reprezentativnimi uporabami vsaj enega fitofarmacevtskega sredstva, ki vsebuje aktivno snov, je bilo ugotovljeno, da so merila za odobritev iz člena 4 Uredbe (ES) št. 1107/2009 izpolnjena. Za navedena merila za odobritev se torej šteje, da so izpolnjena.

(8)

Komisija nadalje meni, da je železov fosfat aktivna snov z majhnim tveganjem v skladu s členom 22 Uredbe (ES) št. 1107/2009. Železov fosfat ni problematična snov in izpolnjuje pogoje iz točke 5 Priloge II k Uredbi (ES) št. 1107/2009. Železov fosfat sestavljajo spojine, ki so v okolju vseprisotne in so bistvenega pomena za živalske in rastlinske funkcije. Poleg tega je železov fosfat naravna sestavina v prehrani ljudi. Glede dodatne izpostavljenosti ljudi, živali in okolja zaradi uporab, odobrenih na podlagi Uredbe (ES) št. 1107/2009, se pričakuje, da je zanemarljiva v primerjavi s pričakovano izpostavljenostjo v realnih naravnih situacijah.

Ocena tveganja za podaljšanje odobritve železovega fosfata temelji na omejenem številu reprezentativnih uporab, ki pa ne omejujejo uporab, za katera se fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo železov fosfat, lahko odobrijo. Zato je primerno, da se ne ohrani omejitev glede uporabe kot moluskicida.

(9)

Glede na to je primerno podaljšati odobritev železovega fosfata kot snovi z majhnim tveganjem.

(10)

V skladu s členom 20(3) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 13(4) Uredbe bi bilo treba ustrezno spremeniti Prilogo k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011.

(11)

Ta uredba bi se morala uporabljati od dneva, ki sledi dnevu prenehanja veljavnosti odobritve aktivne snovi železov fosfat, kot je določeno v uvodni izjavi 1.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za rastline, živali, hrano in krmo –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Podaljšanje odobritve aktivne snovi

Odobritev aktivne snovi železov fosfat, kot je opredeljena v Prilogi I, se podaljša v skladu s pogoji iz navedene priloge.

Člen 2

Spremembe Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo II k tej uredbi.

Člen 3

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. julija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (EU) št. 1141/2010 z dne 7. decembra 2010 o postopku za podaljšanje vključitve druge skupine aktivnih snovi v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS in oblikovanju seznama navedenih snovi (UL L 322, 8.12.2010, str. 10).

(5)  EFSA Journal 2015;13(1):3973. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu.


PRILOGA I

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

železov fosfat

št. CAS: 10045-86-0

št. CIPAC: 629

železov fosfat

železov fosfat 703 g/kg je enakovreden 260 g/kg železa in 144 g/kg fosforja

1. januar 2016

31. december 2030

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu železovega fosfata ter zlasti dodatkov I in II k poročilu.


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


PRILOGA II

Priloga k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni:

(1)

v delu A se vnos 22 za železov fosfat črta;

(2)

v delu D se doda naslednji vnos:

 

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost (1)

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„5

železov fosfat

št. CAS: 10045-86-0

št. CIPAC: 629

železov fosfat

železov fosfat 703 g/kg je enakovreden 260 g/kg železa in 144 g/kg fosforja

1. januar 2016

31. december 2030

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu železovega fosfata in zlasti dodatkov I in II k poročilu.“


(1)  Več podrobnosti o aktivni snovi in njenih lastnostih je v poročilu o pregledu.


Top