EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0870

Uredba Komisije (EU) 2015/870 z dne 5. junija 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

C/2015/3691

OJ L 142, 6.6.2015, p. 3–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/870/oj

6.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 142/3


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/870

z dne 5. junija 2015

o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) ter zlasti člena 19(2), (3) in (4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za izvajanje nekaterih resolucij, sprejetih na šestnajstem zasedanju konference pogodbenic Konvencije o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (3.–14. marca 2013), (v nadaljnjem besedilu: Konvencija), bi bilo treba spremeniti nekatere določbe in dodati dodatne določbe k Uredbi Komisije (ES) št. 865/2006 (2).

(2)

Zlasti je pomembno, da se v skladu z resolucijo konf. CITES 16.8 vnesejo posebne določbe za poenostavitev nekomercialnega čezmejnega prenosa glasbil.

(3)

Izkušnje z izvajanjem Uredbe (ES) št. 865/2006 v povezavi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) št. 792/2012 (3) so pokazale, da je treba nekatere določbe Uredbe spremeniti, da bi se zagotovilo njeno usklajeno in učinkovito izvajanje v Uniji. To velja zlasti za prvi vnos lovskih trofej osebkov nekaterih vrst ali populacij iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97 v Unijo, za katere obstajajo pomisleki glede trajnosti trgovine z lovskimi trofejami ali za katere obstajajo namigi o občutnem nezakonitem trgovanju. V takih primerih je potreben strožji nadzor uvoza v Unijo, odstopanje iz člena 7(3) Uredbe (ES) št. 338/97 za osebne in gospodinjske predmete pa se zato ne bi smelo uporabljati. Izkušnje z izvajanjem Uredbe (ES) št. 865/2006 so prav tako pokazale, da je treba pojasniti, da države članice ne bi smele izdajati uvoznih dovoljenj v primerih, kadar navzlic zahtevku po informacijah glede zakonitosti osebkov, ki bodo uvoženi v EU, od države izvoza ali ponovnega izvoza ne prejmejo zadostnih tovrstnih informacij.

(4)

Na šestnajstem zasedanju konference pogodbenic Konvencije so bili posodobljeni standardni viri. Ti viri se uporabljajo za navajanje znanstvenih imen vrst v dovoljenjih in potrdilih. Navedene spremembe bi se morale odražati v Prilogi VIII k Uredbi (ES) št. 865/2006.

(5)

Uredbo (ES) št. 865/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Ker bi bilo to uredbo treba uporabljati v povezavi z Izvedbeno uredbo (EU) št. 792/2012, je pomembno, da se obe uredbi začneta uporabljati na isti dan.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami.

(8)

Uredba Komisije (EU) 2015/56 (4) je bila sprejeta brez predložitve osnutka ukrepa Svetu v pregled. Da bi popravila to opustitev, Komisija razveljavlja Uredbo (EU) 2015/56 in jo nadomesti s to uredbo, katere osnutek je bil v pregled predložen Evropskemu parlamentu in Svetu. Akti, sprejeti v skladu z Uredbo (EU) št. 2015/56, ostanejo veljavni –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 865/2006 se spremeni:

1.

člen 1 se spremeni:

(a)

točka 1. se nadomesti z naslednjim:

„1.

‚datum pridobitve‘ pomeni datum, ko je bil osebek bodisi vzet iz narave, rojen v ujetništvu ali umetno razmnožen bodisi, če je ta datum neznan, najzgodnejši dokazljiv datum, ko je osebek prvič prišel v last katere koli osebe;“

;

(b)

točka 6 se nadomesti z naslednjim:

„6.

‚potujoča razstava‘ pomeni zbirko vzorcev, cirkus, zverinjak, razstavo rastlin, orkester ali muzejsko razstavo, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene;“

;

2.

v členu 4(1) se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Vendar se vloge za izdajo uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil iz členov 5(2)(b), 5(3), 5(4), 8(3) in 9(2)(b) Uredbe (ES) št. 338/97, potrdila o osebnem lastništvu, potrdila o zbirki vzorcev, potrdila o glasbilih in potrdila o potujočih razstavah, kakor tudi uradna obvestila o uvozu, dopolnilni listi in etikete, lahko izpolnijo ročno, vendar čitljivo, s črnilom in z velikimi tiskanimi črkami.“

;

3.

v členu 7 se doda naslednji odstavek 6:

„6.   Izvozna dovoljenja in potrdila o ponovnem izvozu, ki jih izdajo tretje države, se sprejmejo samo, kadar pristojni organ zadevne tretje države na zahtevo predloži zadostne informacije, da so bili osebki pridobljeni v skladu z zakonodajo o varstvu zadevnih osebkov.“

;

4.

člen 9 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 9

Pošiljke osebkov

Brez poseganja v člene 31, 38, 44b, 44i in 44p se za vsako pošiljko osebkov, poslanih skupaj kot del enega tovora, izda ločeno uvozno dovoljenje, uradno obvestilo o uvozu, izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu.“

;

5.

člen 10 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„Člen 10

Veljavnost uvoznih in izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil o potujoči razstavi, potrdil o osebnem lastništvu, potrdil o zbirki vzorcev in potrdil o glasbilih“

;

(b)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Veljavnost potrdil o potujoči razstavi, potrdil o osebnem lastništvu in potrdil o glasbilih, izdanih skladno s členi 30, 37 oziroma 44h, ne sme presegati treh let.“

;

(c)

odstavka 5 in 6 se nadomestita z naslednjim:

„5.   Potrdila o potujoči razstavi, potrdila o osebnem lastništvu ali potrdila o glasbilih prenehajo veljati, če je bil osebek prodan, izgubljen, uničen ali ukraden, ali če se je lastništvo osebka preneslo kako drugače, ali pri živih osebkih, če je poginil, ušel ali bil izpuščen v naravo.

6.   Imetnik brez nepotrebnega odlašanja vrne upravnemu organu izdajatelju izvirnik in vse kopije poteklih, neuporabljenih ali neveljavnih uvoznih ali izvoznih dovoljenj, potrdil o ponovnem izvozu, potrdil o potujoči razstavi, potrdil o osebnem lastništvu, potrdil o zbirki vzorcev ali potrdil o glasbilih.“

;

6.

člen 11 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

kadar so osebki, na katere se nanaša dokument, izgubljeni, uničeni ali ukradeni;“

;

(b)

v odstavku 2 se točka (c) nadomesti z naslednjim:

„(c)

kadar so osebki, na katere se nanaša dokument, izgubljeni, uničeni ali ukradeni;“

;

7.

v členu 14 se drugi odstavek nadomesti z naslednjim:

„Potrdila o izvoru se za osebke vrst iz Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97 lahko uporabijo za vnos osebkov v Unijo do poteka dvanajstih mesecev od datuma njihove izdaje ter potrdila o potujoči razstavi, potrdila o osebnem lastništvu in potrdila o glasbilih se lahko uporabijo za vnos osebkov v Unijo in za predložitev vloge za izdajo ustreznih potrdil v skladu s členi 30, 37 in 44h te uredbe do poteka treh let od datuma njihove izdaje.“

;

8.

za členom 44g se vstavi naslednje poglavje VIIIb:

„POGLAVJE VIIIb

POTRDILO O GLASBILIH

Člen 44h

Izdaja

1.   Države članice lahko izdajo potrdilo o glasbilih za nekomercialni čezmejni prenos glasbil za namene, ki vključujejo, vendar niso nanje omejeni, osebno uporabo, nastope, produkcijo (posnetke), predvajanja, poučevanje, ogled ali tekmovanje, kadar taka glasbila izpolnjujejo vse naslednje zahteve:

(a)

pridobljena so iz vrst, navedenih v Prilogi A, B ali C k Uredbi (ES) št. 338/97, razen osebkov vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, pridobljenih, ko so bile te vrste vključene v dodatkih h Konvenciji;

(b)

osebek, ki se uporablja pri proizvodnji glasbila, je bil zakonito pridobljen;

(c)

glasbilo je ustrezno označeno.

2.   Potrdilu se priloži dopolnilni list za uporabo v skladu s členom 44m.

Člen 44i

Uporaba

Potrdilo se lahko uporabi na naslednja načina:

(a)

kot uvozno dovoljenje v skladu s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97 ali

(b)

kot izvozno dovoljenje ali potrdilo o ponovnem izvozu v skladu s členom 5 Uredbe (ES) št. 338/97.

Člen 44j

Organ izdajatelj

1.   Organ izdajatelj potrdila o glasbilih je upravni organ države, v kateri vložnik običajno prebiva.

2.   Potrdilo o glasbilih vključuje naslednje besedilo v okencu 23 ali ustrezni prilogi k potrdilu:

‚Velja za večkratne čezmejne prenose. Izvirnik obdrži imetnik.

Glasbila, ki jih zajema to potrdilo, ki omogoča večkratne čezmejne prenose, so za nekomercialno uporabo za namene, ki vključujejo, vendar niso nanje omejeni, osebno uporabo, nastope, produkcijo (posnetke), predvajanja, poučevanje, ogled ali tekmovanje. Glasbila, ki jih zajema to potrdilo, je prepovedano prodajati in ne sme se prenesti lastništva nad njimi, ko se nahajajo zunaj države, v kateri je bilo izdano potrdilo.

To potrdilo se vrne upravnemu organu države, ki je potrdilo izdal, pred prenehanjem veljavnosti potrdila.

To potrdilo velja le, če mu je priložen dopolnilni list, ki mora biti opremljen z žigom in podpisan s strani carinskega uradnika ob vsakokratnem prehodu meje.‘

Člen 44k

Zahteve za osebke

Ko gre za osebke, za katere se izdaja potrdilo o glasbilih, morajo biti izpolnjene naslednje zahteve:

(a)

glasbilo mora biti registrirano s strani upravnega organa izdajatelja;

(b)

glasbilo se mora vrniti v državo članico, v kateri je registrirano, še pred potekom veljavnosti potrdila;

(c)

osebek je prepovedano prodati in ne sme se prenesti lastništva nad njim, ko se nahaja zunaj države, v kateri vložnik običajno prebiva, razen pod pogoji iz člena 44n;

(d)

glasbilo mora biti ustrezno označeno.

Člen 44l

Vloge

1.   Vložnik vloge za izdajo potrdila o glasbilih predloži informacije iz členov 44h in 44k ter, kadar je primerno, izpolni okenca 1, 4 in 7 do 23 na obrazcu vloge ter okenca 1, 4 in 7 do 22 na izvirniku in vseh kopijah potrdila.

Države članice lahko določijo, da se izpolni le obrazec vloge, pri čemer je to lahko vloga za izdajo več potrdil.

2.   Pravilno izpolnjen obrazec vloge se predloži upravnemu organu države članice, v kateri vložnik običajno prebiva, skupaj z zahtevanimi informacijami in dokazili, za katere ta organ meni, da so potrebni, da se omogoči odločitev, ali naj se izda potrdilo.

Kakršno koli opustitev informacij v vlogi je treba utemeljiti.

3.   Kadar vložnik predloži vlogo za izdajo potrdila, ki se nanaša na osebke, za katere je bila vloga že zavrnjena, mora o tem obvestiti upravni organ.

Člen 44m

Predložitev dokumentov s strani imetnika carinskemu uradu

Imetnik potrdila mora pri vnosu v Unijo, izvozu ali ponovnem izvozu osebka, na katerega se nanaša potrdilo o glasbilih, izdano v skladu s členom 44j, za namene preverjanja predati izvirnik navedenega potrdila ter izvirnik in kopijo dopolnilnega lista carinskemu uradu, določenemu v skladu s členom 12(1) Uredbe (ES) št. 338/97.

Carinski urad izpolni dopolnilni list in nato vrne izvirnike dokumentov imetniku, potrdi kopijo dopolnilnega lista in jo v skladu s členom 45 posreduje pristojnemu upravnemu organu.

Člen 44n

Prodaja zadevnih osebkov

Kadar želi imetnik potrdila o glasbilih, izdanega v skladu s členom 44j te uredbe, osebek prodati, mora najprej predati potrdilo upravnemu organu izdajatelju in, kadar osebek pripada vrsti iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, v skladu s členom 8(3) navedene uredbe pristojnemu organu predložiti vlogo za izdajo potrdila v ta namen.

Člen 44o

Nadomestitev

Potrdilo o glasbilih, ki je izgubljeno, ukradeno ali uničeno, lahko nadomesti le organ, ki ga je izdal.

Nadomestno potrdilo ima po možnosti isto številko in isti datum veljavnosti kot izvirnik, v okencu 23 pa vsebuje eno od naslednjih navedb:

‚To potrdilo je prepis izvirnika‘ ali ‚To potrdilo preklicuje in nadomešča izvirnik s številko xxxx, izdan dne xx/xx/xxxx‘.

Člen 44p

Vnos glasbil v Unijo s potrdili, ki jih izdajo tretje države

Za vnos glasbila v Unijo ni potrebna predložitev izvoznega dokumenta ali uvoznega dovoljenja pod pogojem, da je zajet v potrdilu o glasbilih, ki ga izda tretja država pod podobnimi pogoji, kot so določeni v členih 44h in 44j. Za ponovni izvoz glasbila ni treba predložiti potrdila o ponovnem izvozu.“

;

9.

člen 56 se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se drugi pododstavek nadomesti z naslednjim:

„Za namene točke (a) se nadzorovane razmere nanašajo na umetno okolje, ki ga človek močno priredi, kar lahko vključuje, vendar ni omejeno na rahljanje tal, gnojenje, obvladovanje plevela, namakanje ali vrtnarske postopke, kot so sajenje v lončke ali gredice in zaščita pred vremenom. Za drevesa taksonov, iz katerih se pridobiva agarski les in ki so bila vzgojena iz semena, potaknjenca, s cepljenjem, zračnim grobanjem, iz dela, kalusnega tkiva ali drugega rastlinskega tkiva, spore ali drugih propagul, se oznaka ‚v nadzorovanih razmerah‘ nanaša na nasad dreves, vključno z drugim umetnim okoljem, ki ga človek priredi za gojenje rastlin ali njihovih delov in derivatov.“

;

(b)

doda se naslednji odstavek 3:

„3.   Drevesa taksonov, iz katerih se pridobiva agarski les in ki se gojijo:

(a)

v vrtovih (domačih in/ali skupnih);

(b)

državnih, zasebnih ali skupnih nasadih, bodisi monokulturnih bodisi z mešanimi vrstami,

štejejo kot umetno razmnožena v skladu z odstavkom 1.“

;

10.

člen 57 se spremeni:

(a)

vstavi se naslednji odstavek 3a:

„3a.   Z odstopanjem od odstavka 3 je prvi vnos lovskih trofej osebkov vrst ali populacij, vključenih v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 in v Prilogo XIII k tej uredbi, v Unijo skladen s členom 4 Uredbe (ES) št. 338/97.“

;

(b)

v odstavku 5 se doda naslednja točka (g):

„(g)

osebkov iz agarskega lesa (Aquilaria spp. in Gyrinops spp.) – do 1 kg lesnih sekancev, 24 ml olja in dveh nizov lesenih kroglic ali molilnih ogrlic (ali dveh ogrlic ali zapestnic) na osebo.“

;

11.

člen 58 se spremeni:

(a)

v odstavku 3 se doda naslednji pododstavek:

„Določbe iz prejšnjega pododstavka ne veljajo za ponovni izvoz nosorogove roževine ali slonovine, ki sta vsebovani v osebnih ali gospodinjskih predmetih; za navedene osebke je treba carinskim organom predložiti potrdilo o ponovnem izvozu.“

;

(b)

odstavka 3a in 4 se nadomestita z naslednjim:

„3a.   Za ponovni izvoz, ki ga opravi oseba, ki običajno ne prebiva v Uniji, osebnih ali gospodinjskih predmetov, pridobljenih zunaj države, v kateri ta oseba običajno prebiva, skupaj z osebnimi lovskimi trofejami, ki so osebki vrst, našteti v Prilogi A k Uredbi (ES) št. 338/97, je treba carinskim organom predložiti potrdilo o ponovnem izvozu. Enaka zahteva velja za ponovni izvoz osebnih ali gospodinjskih predmetov iz nosorogove roževine ali slonovine iz osebkov populacij, vključenih v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97.

4.   Z odstopanjem od odstavkov 2 in 3 za izvoz ali ponovni izvoz predmetov, naštetih v točkah (a) do (g) člena 57(5), ni treba predložiti dokumenta o (ponovnem) izvozu.“

;

12.

člen 58a se spremeni:

(a)

v odstavku 1 se uvodni stavek nadomesti z naslednjim:

„1.   Komercialne dejavnosti v zvezi z osebki vrst iz Priloge B k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so vneseni v Unijo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 338/97, lahko upravni organ države članice odobri le, če so izpolnjeni naslednji pogoji:“

;

(b)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Komercialne dejavnosti v zvezi z osebki vrst iz Priloge A k Uredbi (ES) št. 338/97, ki so bili vneseni v Unijo v skladu s členom 7(3) Uredbe (ES) št. 338/97, ali za osebke vrst iz Dodatka I h Konvenciji ali iz Priloge C1 k Uredbi (EGS) št. 3626/82, ki so bili vneseni v Unijo kot osebni in gospodinjski predmeti, so prepovedane.“

;

13.

v členu 66(6) se doda naslednji drugi pododstavek:

„Kaviar iz različnih vrst jesetrovk se ne meša v posodi, razen v primeru stisnjenega kaviarja (tj. kaviar, ki ga sestavljajo neoplojena jajčeca (ikre jesetrovk) ene ali več vrst jesetrovk, ki ostanejo po predelavi in pripravi visokokakovostnega kaviarja).“

;

14.

v členu 72 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Države članice lahko še eno leto po začetku veljavnosti Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 2015/57 (*) izdajajo uvozna in izvozna dovoljenja, potrdila o ponovnem izvozu, potrdila o potujoči razstavi in potrdila o osebnem lastništvu v oblikah iz prilog I, III in IV, obvestila o uvozu v obliki iz Priloge II in potrdila EU v obliki iz Priloge V k Izvedbeni uredbi (EU) št. 792/2012.

(*)  Izvedbena uredba Komisije (EU) 2015/57 z dne 15. januarja 2015 o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 792/2012 glede pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter iz Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 (UL L 10, 16.1.2015, str. 19)“"

;

15.

priloge se spremenijo v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 5. februarja 2015.

Uredba (EU) 2015/56 se razveljavi z dnem, ko začne veljati ta uredba.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 5. junija 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (ES) št. 865/2006 z dne 4. maja 2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (UL L 166, 19.6.2006, str. 1).

(3)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 792/2012 z dne 23. avgusta 2012 o določitvi pravil za obliko dovoljenj, potrdil in drugih dokumentov iz Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi ter o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 865/2006 (UL L 242, 7.9.2012, str. 13).

(4)  Uredba Komisije (EU) 2015/56 z dne 15. januarja 2015 o spremembi Uredbe (ES) št. 865/2006 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 glede trgovine s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (UL L 10, 16.1.2015, str. 1).


PRILOGA

Priloge k Uredbi (ES) št. 865/2006 se spremenijo:

1.

Priloga VIII se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA VIII

Standardni viri nomenklature, ki se na podlagi člena 5(4) uporabljajo za navajanje znanstvenih imen vrst v dovoljenjih in potrdilih

ŽIVALSTVO

(a)    MAMMALIA

WILSON, D. E. in REEDER, D. M. (ur.) 2005: Mammal Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. Tretja izdaja, 1. in 2. knjiga, xxxv + 2 142 str., Baltimore (John Hopkins University Press). [za vse sesalce – razen naslednjih imen za prosto živeče forme vrst, ki se priznajo (imajo prednost pred imeni domačih oblik): Bos gaurus, Bos mutus, Bubalus arnee, Equus africanus, Equus przewalskii, Ovis orientalis ophion, in z izjemo spodaj navedenih vrst]

BEASLEY, I., ROBERTSON, K. M. in ARNOLD, P. W. (2005): Description of a new dolphin, the Australian Snubfin Dolphin, Orcaella heinsohni sp. n. (Cetacea, Delphinidae). – Marine Mammal Science, 21(3): 365–400. [za Orcaella heinsohni]

BOUBLI, J. P., DA SILVA, M. S. F., AMADO, M. V., HRBEK, T., PONTUAL, F. B. in FARIAS, I. P. (2008): A taxonomic reassessment of Cacajao melanocephalus Humboldt (1811), with the description of two new species. – International Journal of Primatology 29: 723–741. [za Cacajao ayresi, C. hosomi]

BRANDON-JONES, D., EUDEY, A. A., GEISSMANN, T., NASADE, C. P., MELNICK, D. J., MORALES J. C., SHEKELLE, M. in STEWARD, C.-B. (2004): Asian primate classification. – International Journal of Primatology 25: 97–163. [za Trachypithecus villosus]

CABALLERO, S., TRUJILLO, F., VIANNA, J. A., BARRIOS-GARRIDO, H., MONTIEL, M. G., BELTRÁN-PEDREROS, S., MARMONTEL, M., SANTOS, M. C., ROSSI-SANTOS, M. R. in BAKER, C. S. (2007): Taxonomic status of the genus Sotalia: species level ranking for ‚tucuxi‘ (Sotalia fluviatilis) and ‚costero‘ (Sotalia guianensis) dolphins. Marine Mammal Science 23: 358–386. [za Sotalia fluviatilis in Sotalia guianensis]

DAVENPORT, T. R. B., STANLEY, W. T., SARGIS, E. J., DE LUCA, D. W., MPUNGA, N. E., MACHAGA, S. J. in OLSON, L. E. (2006): A new genus of African monkey, Rungwecebus: Morphology, ecology, and molecular phylogenetics. – Science, 312: 1378–1381. [za Rungwecebus kipunji]

DEFLER, T. R. in BUENO, M. L. (2007): Aotus diversity and the species problem. – Primate Conservation, 22: 55–70. [za Aotus jorgehernandezi]

DEFLER, T. R., BUENO, M. L. in GARCÍA, J. (2010): Callicebus caquetensis: a new and Critically Endangered titi monkey from southern Caquetá, Colombia. – Primate Conservation, 25: 1–9. [za Callicebus caquetensis]

FERRARI, S. F., SENA, L., SCHNEIDER, M. P. C. in JÚNIOR, J. S. S. (2010): Rondon's Marmoset, Mico rondoni sp. n., from southwestern Brazilian Amazonia. – International Journal of Primatology, 31: 693–714. [za Mico rondoni]

GEISMANN, T., LWIN, N., AUNG, S. S., AUNG, T. N., AUNG, Z. M., HLA, T. H., GRINDLEY, M. in MOMBERG, F. (2011): A new species of snub-nosed monkey, genus Rhinopithecus Milne-Edwards, 1872 (Primates, Colobinae), from Northern Kachin State, Northeastern Myanmar. – Amer. J. Primatology, 73: 96–107. [za Rhinopithecus strykeri]

MERKER, S. in GROVES, C.P. (2006): Tarsius lariang: A new primate species from Western Central Sulawesi. – International Journal of Primatology, 27(2): 465–485. [za Tarsius lariang]

OLIVEIRA, M. M. DE. in LANGGUTH, A. (2006): Rediscovery of Marcgrave's Capuchin Monkey and designation of a neotype for Simia flava Schreber, 1774 (Primates, Cebidae). – Boletim do Museu Nacional do Rio de Janeiro, N.S., Zoologia, 523: 1–16. [za Cebus flavius]

RICE, D. W. (1998): Marine Mammals of the World: Systematics and Distribution, Society of Marine Mammalogy Special Publication Number 4, The Society for Marine Mammalogy, Lawrence, Kansas. [za Physeter macrocephalus in Platanista gangetica]

SHEKELLE, M., GROVES, C., MERKER, S. in SUPRIATNA, J. (2010): Tarsius tumpara: A new tarsier species from Siau Island, North Sulawesi. – Primate Conservation, 23: 55–64. [za Tarsius tumpara]

SINHA, A., DATTA, A., MADHUSUDAN, M. D. in MISHRA, C. (2005): Macaca munzala: A new species from western Arunachal Pradesh, northeastern India. – International Journal of Primatology, 26(4): 977-989: doi:10.1007/s10764-005-5333-3. [za Macaca munzala]

VAN NGOC THINH, MOOTNICK, A. R., VU NGOC THANH, NADLER, T. in ROOS, C. (2010): A new species of crested gibbon from the central Annamite mountain range. Vietnamese Journal of Primatology, 4: 1–12. [za Nomascus annamensis]

WADA, S., OISHI, M. in YAMADA, T. K. (2003): A newly discovered species of living baleen whales. – Nature, 426: 278–281. [za Balaenoptera omurai]

WALLACE, R. B., GÓMEZ, H., FELTON, A. in FELTON, A. (2006): On a new species of titi monkey, genus Callicebus Thomas (Primates, Pitheciidae), from western Bolivia with preliminary notes on distribution and abundance. – Primate Conservation, 20: 29–39. [za Callicebus coimbrai]

WILSON, D. E. in REEDER, D. M. (1993): Mammal Species of the World: a Taxonomic and Geographic Reference. Second edition. xviii + 1 207 str., Washington (Smithsonian Institution Press). [za Loxodonta africana, Puma concolor, Lama guanicoe in Ovis vignei]

(b)    AVES

MORONY, J. J., BOCK, W. J. in FARRAND, J., Jr. (1975): Reference List of the Birds of the World. American Museum of Natural History. 207 str. [za imena redov in družin ptic]

DICKINSON, E.C. (ur.) (2003): The Howard and Moore Complete Checklist of the Birds of the World. Popravljena in razširjena tretja izdaja. 1 039 str. London (Christopher Helm). [za vse vrste ptic – razen spodaj navedenih taksonov in za Lophura imperialis, katerih vzorec je treba obravnavati kot vzorce L. edwardsi]

DICKINSON, E.C. (2005): Popravki 4 (2. 6. 2005) k tretji izdaji Howard in Moore (2003). http://www.naturalis.nl/sites/naturalis.en/contents/i000764/corrigenda%204_final.pdf (na voljo na spletni strani CITES). [skupaj z DICKINSON 2003 za vse vrste ptic – razen spodaj navedenih taksonov]

ARNDT, T. (2008): Anmerkungen zu einigen Pyrrhura-Formen mit der Beschreibung einer neuen Art und zweier neuer Unterarten. – Papageien, 8: 278–286. [za Pyrrhura parvifrons]

COLLAR, N. J. (1997) Family Psittacidae (Parrots). V DEL HOYO, J., ELLIOT, A. AND SARGATAL, J. (ur.), Handbook of the Birds of the World, 4 (Sandgrouse to Cuckoos): 280–477. Barcelona (Lynx edicions). [za Psittacula intermedia in Trichoglossus haematodus]

COLLAR, N. J. (2006): A partial revision of the Asian babblers (Timaliidae). – Forktail, 22: 85–112. [za Garrulax taewanus]

CORTÉS-DIAGO, A., ORTEGA, L. A., MAZARIEGOS-HURTADO, L. in WELLER, A.-A. (2007): A new species of Eriocnemis (Trochilidae) from southwest Colombia. – Ornitologia Neotropical, 18: 161–170. [za Eriocnemis isabellae]

DA SILVA, J. M. C., COELHO, G. in GONZAGA, P. (2002): Discovered on the brink of extinction: a new species of pygmy owl (Strigidae: Glaucidium) from Atlantic forest of northeastern Brazil. – Ararajuba, 10(2): 123–130. [za Glaucidium mooreorum]

GABAN-LIMA, R., RAPOSO, M. A. in HOFLING, E. (2002):Description of a new species of Pionopsitta (Aves: Psittacidae) endemic to Brazil. – Auk, 119: 815–819. [za Pionopsitta aurantiocephala]

INDRAWAN, M. in SOMADIKARTA, S. (2004): A new hawk-owl from the Togian Islands, Gulf of Tomini, central Sulawesi, Indonesia. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124: 160–171. [za Ninox burhani]

NEMESIO, A. in RASMUSSEN, C. (2009): The rediscovery of Buffon's ‚Guarouba‘ or ‚Perriche jaune‘: two senior synonyms of Aratinga pintoi SILVEIRA, LIMA & HÖFLING, 2005 (Aves: Psittaciformes). – Zootaxa, 2013: 1–16. [za Aratinga maculata]

OLMOS, F., SILVA, W. A. G. in ALBANO, C. (2005): Grey-breasted Conure Pyrrhura griseipectus, an overlooked endangered species. – Cotinga, 24: 77–83. [za Pyrrhura griseipectus]

PACHECO, J. F. in WHITNEY, B. M. (2006): Mandatory changes to the scientific names of three Neotropical birds. – Bull. Brit. Orn. Club, 126: 242–244. [za Chlorostilbon lucidus, Forpus modestus]

PARRY, S. J., CLARK, W. S. in PRAKASH, V. (2002) On the taxonomic status of the Indian Spotted Eagle Aquila hastata. – Ibis, 144: 665–675. [za Aquila hastata]

PIACENTINI, V. Q., ALEIXO, A. & SILVEIRA, L. F. (2009): Hybrid, subspecies or species? The validity and taxonomic status of Phaethornis longuemareus aethopyga Zimmer, 1950 (Trochilidae). – Auk, 126: 604–612. [for Phaethornis aethopyga]

PORTER, R. F. in KIRWAN, G. M. (2010): Studies of Socotran birds VI. The taxonomic status of the Socotra Buzzard. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 130 (2): 116–131. [za Buteo socotraensis]

ROSELAAR, C. S. in MICHELS, J. P. (2004): Nomenclatural chaos untangled, resulting in the naming of the formally undescribed Cacatua species from the Tanimbar Islands, Indonesia (Psittaciformes: Cacatuidae). – Zoologische Verhandelingen, 350: 183–196. [za Cacatua goffiniana]

WARAKAGODA, D. H. in RASMUSSEN, P. C. (2004): A new species of scops-owl from Sri Lanka. – Bulletin of the British Ornithologists' Club, 124(2): 85–105. [za Otus thilohoffmanni]

WHITTAKER, A. (2002): A new species of forest-falcon (Falconidae: Micrastur) from southeastern Amazonia and the Atlantic rainforests of Brazil. – Wilson Bulletin, 114: 421–445. [za Micrastur mintoni]

(c)    REPTILIA

ANDREONE, F., MATTIOLI, F., JESU, R. in RANDRIANIRINA, J. E. (2001): Two new chameleons of the genus Calumma from north-east Madagascar, with observations on hemipenial morphology in the Calumma furcifer group (Reptilia, Squamata, Chamaeleonidae) – Herpetological Journal, 11: 53–68. [za Calumma vatosoa in Calumma vencesi]

AVILA PIRES, T. C. S. (1995): Lizards of Brazilian Amazonia (Reptilia: Squamata) – Zoologische Verhandelingen, 299: 706 str. [za Tupinambis]

BAREJ, M. F., INEICH, I., GVOŽDÍK, V. LHERMITTE-VALLARINO, N., GONWOUO, N. L., LEBRETON, M., BOTT, U. in SCHMITZ, A. (2010): Insights into chameleons of the genus Trioceros (Squamata: Chamaeleonidae) in Cameroon, with the resurrection of Chamaeleo serratus Mertens, 1922. – Bonn zool. Bull., 57(2): 211–229. [za Trioceros perretti, Trioceros serratus]

BERGHOF, H.-P. in TRAUTMANN, G. (2009): Eine neue Art der Gattung Phelsuma Gray, 1825 (Sauria: Gekkonidae) von der Ostküste Madagaskars. – Sauria, 31 (1): 5–14. [za Phelsuma hoeschi]

BÖHLE, A. in SCHÖNECKER, P. (2003): Eine neue Art der Gattung Uroplatus Duméril, 1805 aus Ost- Madagaskar (Reptilia: Squamata: Gekkonidae). – Salamandra, 39(3/4): 129–138. [za Uroplatus pietschmanni]

BÖHME, W. (1997): Eine neue Chamäleon-Art aus der Calumma gastrotaenia – Verwandtschaft Ost- Madagaskars – Herpetofauna (Weinstadt), 19 (107): 5–10. [za Calumma glawi]

BÖHME, W. (2003): Checklist of the living monitor lizards of the world (family Varanidae) – Zoologische Verhandelingen. Leiden, 341: 1–43. [za Varanidae]

BRANCH, W. R. in TOLLEY, K. A. (2010): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Nadzikambia) from Mount Mabu, central Mozambique. – Afr. J. Herpetology, 59(2): 157–172. doi: 10.1080/21564574.2010.516275. [za Nadzikambia baylissi]

BRANCH, W. R. (2007): A new species of tortoise of the genus Homopus (Chelonia: Testudinidae) from southern Namibia. – African Journal of Herpetology, 56(1): 1–21. [za Homopus solus]

BRANCH, W. R., TOLLEY, K. A. in TILBURY, C. R. (2006): A new Dwarf Chameleon (Sauria: Bradypodion Fitzinger, 1843) from the Cape Fold Mountains, South Africa. – African Journal Herpetology, 55(2): 123–141. [za Bradypodion atromontanum]

BROADLEY, D. G. (1999): The southern African python, Python natalensis A. Smith 1840, is a valid species. – African Herp News 29: 31–32. [za Python natalensis]

BROADLEY, D. G. (2006): CITES Standard reference for the species of Cordylus (Cordylidae, Reptilia) pripravljen na zahtevo Odbora za nomenklaturo CITES. [za Cordylus]

BURTON, F. J. (2004): Revision to Species Cyclura nubila lewisi, the Grand Cayman Blue Iguana – Caribbean Journal of Science, 40(2): 198–203. [za Cyclura lewisi]

CEI, J. M. (1993): Reptiles del noroeste, nordeste y este de la Argentina – herpetofauna de las selvas subtropicales, Puna y Pampa – Monografie XIV, Museo Regionale di Scienze Naturali. [za Tupinambis]

COLLI, G. R., PÉRES, A. K. in DA CUNHA, H. J. (1998): A new species of Tupinambis (Squamata: Teiidae) from central Brazil, with an analysis of morphological and genetic variation in the genus – Herpetologica 54: 477–492. [za Tupinambis cerradensis]

CROTTINI, A., GEHRING, P.-S., GLAW, F., HARRIS, D.J., LIMA, A. in VENCES, M. (2011): Deciphering the cryptic species diversity of dull-coloured day geckos Phelsuma (Squamata: Gekkonidae) from Madagascar, with description of a new species. – Zootaxa, 2982: 40–48. [za Phelsuma gouldi]

DIRKSEN, L. (2002): Anakondas. NTV Wissenschaft. [za Eunectes beniensis]

DOMÍNGUEZ, M., MORENO, L. V. in HEDGES, S. B. (2006): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from the Guanahacabibes Peninsula of Western Cuba. – Amphibia-Reptilia, 27 (3): 427–432. [za Tropidophis xanthogaster]

ENNEN, J. R., LOVICH, J. E., KREISER, B. R., SELMAN, W. in QUALLS, C. P. (2010): Genetic and morphological variation between populations of the Pascagoula Map Turtle (Graptemys gibbonsi) in the Pearl and Pascagoula Rivers with description of a new species. – Chelonian Conservation and Biology, 9(1): 98–113. [za Graptemys pearlensis]

FITZGERALD, L. A., COOK, J. A. in LUZ AQUINO, A. (1999): Molecular Phylogenetics and Conservation of Tupinambis (Sauria: Teiidae). – Copeia, 4: 894–905. [za Tupinambis duseni]

FRITZ, U. in HAVAŠ, P. (2007): Checklist of Chelonians of the World. – Vertebrate Zoology, 57(2): 149–368. Dresden. ISSN 1864-5755. [brez dodatka; za Testudines za imena vrst in družin – razen naslednjih imen, ki se obdržijo: Mauremys iversoni, Mauremys pritchardi, Ocadia glyphistoma, Ocadia philippeni, Sacalia pseudocellata]

GEHRING, P.-S., PABIJAN, M., RATSOAVINA, F. M., KÖHLER, J., VENCES, M. in GLAW, F. (2010): A Tarzan yell for conservation: a new chameleon, Calumma tarzan sp. n., proposed as a flagship species for the creation of new nature reserves in Madagascar. – Salamandra, 46(3): 167–179. [za Calumma tarzan]

GEHRING, P.-S., RATSOAVINA, F. M., VENCES, M. in GLAW, F. (2011): Calumma vohibola, a new chameleon species (Squamata: Chamaeleonidae) from the littoral forests of eastern Madagascar. – Afr. J. Herpetology, 60(2): 130–154. [za Calumma vohibola]

GENTILE, G. in SNELL, H. (2009): Conolophus marthae sp. nov. (Squamata, Iguanidae), a new species of land iguana from the Galápagos archipelago. – Zootaxa, 2201: 1–10. [za Conolophus marthae]

GLAW, F., GEHRING, P.-S., KÖHLER, J., FRANZEN, M. in VENCES, M. (2010): A new dwarf species of day gecko, genus Phelsuma, from the Ankarana pinnacle karst in northern Madagascar. – Salamandra, 46: 83–92. [za Phelsuma roesleri]

GLAW, F., KÖHLER, J. in VENCES, M. (2009a): A new species of cryptically coloured day gecko (Phelsuma) from the Tsingy de Bemaraha National Park in western Madagascar. – Zootaxa, 2195: 61–68. [za Phelsuma borai]

GLAW, F., KÖHLER, J. in VENCES, M. (2009b): A distinctive new species of chameleon of the genus Furcifer (Squamata: Chamaeleonidae) from the Montagne d'Ambre rainforest of northern Madagascar. – Zootaxa, 2269: 32–42. [za Furcifer timoni]

GLAW, F., KOSUCH, J., HENKEL, W. F., SOUND, P. AND BÖHME, W. (2006): Genetic and morphological variation of the leaf-tailed gecko Uroplatus fimbriatus from Madagascar, with description of a new giant species. – Salamandra, 42: 129–144. [za Uroplatus giganteus]

GLAW, F. in M. VENCES (2007): A field guide to the amphibians and reptiles of Madagascar, tretja izdaja. Vences & Glaw Verlag, 496 str. [za Brookesia ramanantsoai, Calumma ambreense]

GLAW, F., VENCES, M., ZIEGLER, T., BÖHME, W. in KÖHLER, J. (1999). Specific distinctiveness and biogeography of the dwarf chameleons Brookesia minima, B. peyrierasi and B. tuberculata (Reptilia: Chamaeleonidae): evidence from hemipenial and external morphology. – J. Zool. Lond. 247: 225–238. [za Brookesia peyrierasi, B. tuberculata]

HALLMANN, G., KRÜGER, J. in TRAUTMANN, G. (2008). Faszinierende Taggeckos. Die Gattung Phelsuma. 2. überarbeitete und erweiterte Auflage, 253 str., Münster (Natur und Tier – Verlag). ISBN 978-3-86659-059-5. [za Phelsuma spp., vendar z obdržanjem Phelsuma ocellata]

HARVEY, M. B., BARKER, D. B., AMMERMAN, L. K. in CHIPPINDALE, P. T. (2000): Systematics of pythons of the Morelia amethistina complex (Serpentes: Boidae) with the description of three new species – Herpetological Monographs, 14: 139–185. [za Morelia clastolepis, Morelia nauta in Morelia tracyae, ter spremembo na nivo vrste Morelia kinghorni]

HEDGES, B. S. in GARRIDO, O. (1999): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from central Cuba – Journal of Herpetology, 33: 436–441. [za Tropidophis spiritus]

HEDGES, B. S. in GARRIDO, O. (2002): A new snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from Eastern Cuba – Journal of Herpetology, 36:157-161. [za Tropidophis hendersoni]

HEDGES, B. S., ESTRADA, A. R. in DIAZ, L. M. (1999): New snake (Tropidophis) from western Cuba – Copeia 1999(2): 376–381. [za Tropidophis celiae]

HEDGES, B. S., GARRIDO, O. in DIAZ, L. M. (2001): A new banded snake of the genus Tropidophis (Tropidophiidae) from north-central Cuba – Journal of Herpetology, 35: 615–617. [za Tropidophis morenoi]

HENDERSON, R. W., PASSOS, P. in FEITOSA, D. (2009): Geographic variation in the Emerald Treeboa, Corallus caninus (Squamata: Boidae). – Copeia, 2009 (3): 572–582. [za Corallus batesii]

HOLLINGSWORTH, B. D. (2004): The Evolution of Iguanas: An Overview of Relationships and a Checklist of Species. str. 19–44. V: Alberts, A. C., Carter, R. L., Hayes, W. K. in Martins, E. P. (ur.), Iguanas: Biology and Conservation. Berkeley (University of California Press). [za Iguanidae, razen Brachylophus bulabula, Phrynosoma blainvillii, P. cerroense in P. wigginsi, ki se priznajo kot veljavne vrste]

JACOBS, H. J., AULIYA, M. in BÖHME, W. (2009): Zur Taxonomie des Dunklen Tigerpythons, Python molurus bivittatus KUHL, 1820, speziell der Population von Sulawesi. – Sauria, 31: 5–16. [za Python bivittatus]

JESU, R., MATTIOLI, F. in SCHIMENTI, G. (1999): On the discovery of a new large chameleon inhabiting the limestone outcrops of western Madagascar: Furcifer nicosiai sp. nov. (Reptilia, Chamaeleonidae) – Doriana 7(311): 1–14. [za Furcifer nicosiai]

KEOGH, J. S., BARKER, D. G. in SHINE, R. (2001): Heavily exploited but poorly known: systematics and biogeography of commercially harvested pythons (Python curtus group) in Southeast Asia – Biological Journal of the Linnean Society, 73: 113–129. [za Python breitensteini in Python brongersmai]

KEOGH, J. S., EDWARDS, D. L., FISHER, R. N. in HARLOW, P. S. (2008): Molecular and morphological analysis of the critically endangered Fijian iguanas reveals cryptic diversity and a complex biogeographic history. – Phil. Trans. R. Soc. B, 363(1508): 3413–3426. [za Brachylophus bulabula]

KLAVER, C. J. J. in BÖHME, W. (1997): Chamaeleonidae – Das Tierreich, 112, 85 str. [za Bradypodion, Brookesia, Calumma, Chamaeleo in Furcifer – razen vrste Bradypodion, ki je spremenjena v Kinyongia in Nadzikambia, in razen Calumma andringitraense, C. guillaumeti, C. hilleniusi and C. marojezense, ki se priznajo za veljavne vrste]

KLUGE, A.G. (1983): Cladistic relationships among gekkonid lizards. – Copeia, 1983 (št. 2): 465–475. [za Nactus serpensinsula]

KOCH, A., AULIYA, M. in ZIEGLER, T. (2010): Updated Checklist of the living monitor lizards of the world (Squamata: Varanidae). – Bonn zool. Bull., 57(2): 127–136. [za Varanidae]

KRAUSE, P. in BÖHME, W. (2010): A new chameleon of the Trioceros bitaeniatus complex from Mt. Hanang, Tanzania, East Africa (Squamata, Chamaeleonidae). – Bonn Zoological Bulletin, 57: 19–29. [za Trioceros hanangensis]

LANZA, B. in NISTRI, A. (2005): Somali Boidae (genus Eryx Daudin 1803) and Pythonidae (genus Python Daudin 1803) (Reptilia Serpentes). – Tropical Zoology, 18 (1): 67–136. [za Eryx borrii]

LUTZMANN, N. in LUTZMANN, H. (2004): Das grammatikalische Geschlecht der Gattung Calumma (Chamaeleonidae) und die nötigen Anpassungen einiger Art- und Unterartbezeichnungen. – Reptilia (Münster) 9(4): 4–5 (dodatek k peti izdaji: 13). [za Calumma cucullatum, Calumma nasutum]

MANZANI, P. R. in ABE, A. S. (1997): A new species of Tupinambis Daudin, 1802 (Squamata, Teiidae) from central Brazil – Boletim do Museu Nacional Nov. Ser. Zool., 382: 1–10. [za Tupinambis quadrilineatus]

MANZANI, P. R. in ABE, A. S. (2002): A new species of Tupinambis Daudin, 1803 from southeastern Brazil – Arquivos do Museu Nacional, Rio de Janeiro, 60(4): 295–302. [za Tupinambis palustris]

MARIAUX, J., LUTZMANN, N. in STIPALA, J. (2008): The two-horned chamaeleons of East Africa. – Zoological Journal Linnean Society, 152: 367–391. [za Kinyongia vosseleri, Kinyongia boehmei]

MASSARY, J.-C. DE in HOOGMOED, M. (2001): The valid name for Crocodilurus lacertinus auctorum (nec Daudin, 1802) (Squamata: Teiidae) – Journal of Herpetology, 35: 353–357. [za Crocodilurus amazonicus]

MCDIARMID, R. W., CAMPBELL, J. A. in TOURÉ, T. A. (1999): Snake Species of the World. A Taxonomic and Geographic Reference. 1. knjiga, Washington, DC. (The Herpetologists' League). [za Loxocemidae, Pythonidae, Boidae, Bolyeriidae, Tropidophiidae in Viperidae – razen rodov Acrantophis, Sanzinia, Calabaria in Lichanura, ki se obdržijo, ter Epicrates maurus in Tropidophis xanthogaster, ki se priznata za veljavni vrsti]

MENEGON, M.,TOLLEY, K. A., JONES, T., ROVERO, F., MARSHALL, A. R. in TILBURY, C. R. (2009): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae: Kinyongia) from the Magombera forest and the Udzungwa Mountains National Park, Tanzania. – African Journal of Herpetology, 58(2): 59–70. [za Kinyongia magomberae]

MONTANUCCI, R.R. (2004): Geographic variation in Phrynosoma coronatum (Lacertilia, Phrynosomatidae): further evidence for a peninsular archipelago. – Herpetologica, 60: 117. [za Phrynosoma blainvillii, Phrynosoma cerroense, Phrynosoma wigginsi]

MURPHY, R. W., BERRY, K. H., EDWARDS, T., LEVITON, A. E., LATHROP, A. in RIEDLE, J. D. (2011): The dazed and confused identity of Agassiz's land tortoise, Gopherus agassizii (Testudines, Testudinidae) with the description of a new species, and its consequences for conservation. – Zookeys, 113: 39–71. [za Gopherus morafkai]

NECAS, P. (2009): Ein neues Chamäleon der Gattung Kinyongia Tilbury, Tolley & Branch 2006 aus den Poroto-Bergen, Süd-Tansania (Reptilia: Sauria: Chamaeleonidae). – Sauria, 31 (2): 41–48. [za Kinyongia vanheygeni]

NECAS, P., MODRY, D. in SLAPETA, J. R. (2003): Chamaeleo (Triceros) narraioca n. sp. (Reptilia Chamaeleonidae), a new chamaeleon species from a relict montane forest of Mount Kulal, northern Kenya. – Tropical Zool., 16:1–12. [za Chamaeleo narraioca]

NECAS, P., MODRY, D. in SLAPETA, J. R. (2005): Chamaeleo (Triceros) ntunte n. sp. a new chamaeleon species from Mt. Nyiru, northern Kenya (Squamata: Sauria: Chamaeleonidae). – Herpetozoa, 18/3/4): 125–132. [za Chamaeleo ntunte]

NECAS, P., SINDACO, R., KOŘENÝ, L., KOPEČNÁ, J., MALONZA, P. K. in MODRY, D. (2009): Kinyongia asheorum sp. n., a new montane chameleon from the Nyiro Range, northern Kenya (Squamata: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2028: 41–50. [za Kinyongia asheorum]

PASSOS, P. in FERNANDES, R. (2008): Revision of the Epicrates cenchria complex (Serpentes: Boidae). – Herpetol. Monographs, 22: 1–30. [za Epicrates crassus, E. assisi, E. alvarezi]

POUGH, F. H., ANDREWS, R. M., CADLE, J. E., CRUMP, M. L., SAVITZKY, A. H. in WELLS, K. D. (1998): Herpetology. Upper Saddle River/New Jersey (Prentice Hall). [za razmejitev družin znotraj podreda Sauria]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A. K. in FRITZ, U. (2007): Phylogeny and taxonomy of endangered South and South-east Asian freshwater turtles elucidates by mtDNA sequence variation (Testudines: Geoemydidae: Batagur, Callagur, Hardella, Kachuga, Pangshura). – Zoologica Scripta, 36: 429–442. [za Batagur borneoensis, Batagur dhongoka, Batagur kachuga, Batagur trivittata]

PRASCHAG, P., HUNDSDÖRFER, A.K., REZA, A.H.M.A. in FRITZ, U. (2007): Genetic evidence for wild-living Aspideretes nigricans and a molecular phylogeny of South Asian softshell turtles (Reptilia: Trionychidae: Aspideretes, Nilssonia). – Zoologica Scripta, 36:301–310. [za Nilssonia gangeticus, N. hurum, N. nigricans]

PRASCHAG, P., SOMMER, R. S., MCCARTHY, C., GEMEL, R. in FRITZ, U. (2008): Naming one of the world's rarest chelonians, the southern Batagur. – Zootaxa, 1758: 61–68. [za Batagur affinis]

PRASCHAG, P., STUCKAS, H., PÄCKERT, M., MARAN, J. in FRITZ, U. (2011): Mitochondrial DNA sequences suggest a revised taxonomy of Asian flapshell turtles (Lissemys Smith, 1931) and the validity of previously unrecognized taxa (Testudines: Trionychidae). – Vertebrate Zoology, 61(1): 147–160. [za Lissemys ceylonensis]

RATSOAVINA, F.M., LOUIS JR., E.E., CROTTINI, A., RANDRIANIAINA, R.-D., GLAW, F. in VENCES, M. (2011): A new leaf tailed gecko species from northern Madagascar with a preliminary assessment of molecular and morphological variability in the Uroplatus ebenaui group. – Zootaxa, 3022: 39–57. [za Uroplatus finiavana]

RAW, L. in BROTHERS, D. J. (2008): Redescription of the South African dwarf chameleon, Bradypodion nemorale Raw 1978 (Sauria: Chamaeleonidae), and description of two new species. – ZooNova 1 (1): 1–7. [za Bradypodion caeruleogula, Bradypodion nkandlae]

RAXWORTHY, C.J. in NUSSBAUM, R.A. (2006): Six new species of Occipital-Lobed Calumma Chameleons (Squamata: Chamaeleonidae) from Montane Regions of Madagascar, with a New Description and Revision of Calumma brevicorne. – Copeia, 4: 711–734. [za Calumma amber, Calumma brevicorne, Calumma crypticum, Calumma hafahafa, Calumma jejy, Calumma peltierorum, Calumma tsycorne]

RAXWORTHY, C.J. (2003): Introduction to the reptiles. – V: Goodman, S.M. & Bernstead, J.P. (ur.), The natural history of Madagascar: 934–949. Chicago. [za Uroplatus spp.]

RAXWORTHY, C.J., PEARSON, R.G., ZIMKUS, B.M., REDDY, S., DEO, A.J., NUSSBAUM, R.A. in INGRAM,C.M. (2008): Continental speciation in the tropics: contrasting biogeographic patterns of divergence in the Uroplatus leaf-tailed gecko radiation of Madagascar. Journal of Zoology 275: 423–440. [za Uroplatus sameiti]

ROCHA, S., RÖSLER, H., GEHRING, P.-S., GLAW, F., POSADA, D., HARRIS, D. J. in VENCES, M. (2010): Phylogenetic systematics of day geckos, genus Phelsuma, based on molecular and morphological data (Squamata: Gekkonidae). – Zootaxa, 2429: 1–28. [za Phelsuma dorsovittata, P. parva]

SCHLEIP, W. D. (2008): Revision of the genus Leiopython Hubrecht 1879 (Serpentes: Pythonidae) with the redescription of taxa recently described by Hoser (2000) and the description of new species. – Journal of Herpetology, 42(4): 645–667. [za Leiopython bennettorum, L. biakensis, L. fredparkeri, L. huonensis, L. hoserae]

SLOWINSKI, J. B. in WÜSTER, W. (2000.): A new cobra (Elapidae: Naja) from Myanmar (Burma) – Herpetologica, 56: 257–270. [za Naja mandalayensis]

SMITH, H. M., CHISZAR, D., TEPEDELEN, K. in VAN BREUKELEN, F. (2001): A revision of the bevelnosed boas (Candoia carinata complex) (Reptilia: Serpentes). – Hamadryad, 26(2): 283–315. [za Candoia paulsoni, C. superciliosa]

STIPALA, J., LUTZMANN, N., MALONZA, P.K., BORGHESIO, L., WILKINSON, P., GODLEY, B. in EVANS, M.R. (2011): A new species of chameleon (Sauria: Chamaeleonidae) from the highlands of northwest Kenya. – Zootaxa, 3002: 1–16. [za Trioceros nyirit]

TILBURY, C. (1998): Two new chameleons (Sauria: Chamaeleonidae) from isolated Afromontane forests in Sudan and Ethiopia – Bonner Zoologische Beiträge, 47: 293–299. [za Chamaeleo balebicornutus in Chamaeleo conirostratus]

TILBURY, C. R. in TOLLEY, K. A. (2009a): A new species of dwarf chameleon (Sauria; Chamaeleonidae, Bradypodion Fitzinger) from KwaZulu Natal South Africa with notes on recent climatic shifts and their influence on speciation in the genus. – Zootaxa, 2226: 43–57. [za Bradypodion ngomeense, B. nkandlae]

TILBURY, C. R. in TOLLEY, K. A. (2009b): A re-appraisal of the systematics of the African genus Chamaeleo (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 2079: 57–68. [za Trioceros]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A.. in BRANCH, R. B. (2007): Corrections to species names recently placed in Kinyongia and Nadzikambia (Reptilia: Chamaeleonidae). – Zootaxa, 1426: 68. [za pravilen zapis Kinyongia uluguruensis, Nadzikambia mlanjensis]

TILBURY, C. R., TOLLEY, K. A. in BRANCH, W. R. (2006): A review of the systematics of the genus Bradypodion (Sauria: Chamaeleonidae), with the description of two new genera. – Zootaxa, 1363: 23–38. [za Kinyongia adolfifriderici, Kinyongia carpenteri, Kinyongia excubitor, Kinyongia fischeri, Kinyongia matschiei, Kinyongia multituberculata, Kinyongia oxyrhina, Kinyongia tavetana, Kinyongia tenuis, Kinyongia ulugurensis, Kinyongia uthmoelleri, Kinyongia xenorhina, Nadzikambia mlanjense]

TOLLEY, K. A., TILBURY, C. R., BRANCH, W. R. in MATHEE, C. A. (2004): Phylogenetics of the southern African dwarf chameleons, Bradypodion (Squamata: Chamaeleonidae). – Molecular Phylogen. Evol., 30: 351–365. [za Bradypodion caffrum, Bradypodion damaranum, Bradypodion gutturale, Bradypodion occidentale, Bradypodion taeniobronchum, Bradypodion transvaalense, Bradypodion ventrale]

TOWNSEND, T. M., TOLLEY, K. A., GLAW, F., BÖHME, W. in VENCES, M. (2010): Eastward from Africa: paleocurrent-mediated chameleon dispersal to the Seychelles Islands. – Biol. Lett., objavljeno na spletu 8. septembra 2010, doi: 10.1098/rsbl.2010.0701. [za Archaius tigris]

TUCKER, A. D. (2010): The correct name to be applied to the Australian freshwater crocodile, Crocodylus johnstoni [Krefft, 1873]. – Australian Zoologist, 35(2): 432–434. [za Crocodylus johnstoni]

ULLENBRUCH, K., KRAUSE, P. in BÖHME, W. (2007): A new species of the Chamaeleo dilepis group (Sauria Chamaeleonidae) from West Africa. – Tropical Zool., 20: 1–17. [za Chamaeleo necasi]

WALBRÖL, U. in WALBRÖL, H. D. (2004): Bemerkungen zur Nomenklatur der Gattung Calumma (Gray, 1865) (Reptilia: Squamata: Chamaeleonidae). – Sauria, 26 (3): 41–44. [za Calumma andringitraense, Calumma marojezense, Calumma tsaratananense]

WERMUTH, H. in MERTENS, R. (1996) (ponatis): Schildkröte, Krokodile, Brückenechsen. xvii + 506 str. Jena (Gustav Fischer Verlag). [za Testudines order names, Crocodylia in Rhynchocephalia]

WILMS, T. M., BÖHME, W., WAGNER, P., LUTZMANN, N. in SCHMITZ, A. (2009): On the phylogeny and taxonomy of the genus Uromastyx Merrem, 1820 (Reptilia: Squamata: Agamidae: Uromastycinae) – resurrection of the genus Saara Gray, 1845. – Bonner zool. Beiträge, 56(1–2): 55–99. [za Uromastyx, Saara]

WÜSTER, W. (1996): Taxonomic change and toxinology: systematic revisions of the Asiatic cobras (Naja naja species complex) – Toxicon, 34: 339–406. [za Naja atra, Naja kaouthia, Naja oxiana, Naja philippinensis, Naja sagittifera, Naja samarensis, Naja siamensis, Naja sputatrix and Naja sumatrana]

ZUG, G.R., GROTTE, S. W. in JACOBS, J. F. (2011): Pythons in Burma: Short-tailed python (Reptilia: Squamata). – Proc. biol. Soc. Washington, 124(2): 112–136. [za Python kyaiktiyo]

(d)    AMPHIBIA

Taxonomic Checklist of CITES-listed Amphibians, podatki povzeti po FROST, D. R. (ur.) (2011): Amphibian Species of the World: a taxonomic and geographic reference, an online reference (http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.html), različica 5.5 od decembra 2011

v kombinaciji z BROWN, J. L., TWOMEY, E., AMÉZQUITA, A., BARBOSA DE SOUZA, M., CALDWELL, L. P., LÖTTERS, S., VON MAY, R., MELO-SAMPAIO, P. R., MEJÍA-VARGAS, D., PEREZ-PEÑA, P., PEPPER, M., POELMAN, E. H., SANCHEZ-RODRIGUEZ, M. in SUMMERS, K. (2011): A taxonomic revision of the Neotropical poison frog genus Ranitomeya (Amphibia: Dendrobatidae). – Zootaxa, 3083: 1–120. [za vse vrste dvoživk]

Taxonomic Checklist of Amphibian Species, enostransko naveden v prilogah k Uredbi (ES) št. 338/97, ni vključen v dodatke CITES, podatki o vrstah povzeti po FROST, D. R. (2013), Amphibian Species of the World, an online reference, različica 5.6 (9. januar 2013)

(e)    ELASMOBRANCHII,ACTINOPTERYGII IN SARCOPTERYGII

Taxonomic Checklist of all CITES listed Shark and Fish species (Elasmobranchii in Actinopterygii, razen rodu Hippocampus), podatki povzeti po ESCHMEYER, W.N. in FRICKE, R. (ur.): Catalog of Fishes, an online reference (http://research.calacademy.org/redirect?url=http://researcharchive.calacademy.org/research/Ichthyology/catalog/fishcatmain.asp), različica, naložena 30. novembra 2011. [za vse morske pse in vrst rib, razen rodu Hippocampus]

FOSTER, R. in GOMON, M. F. (2010): A new seahorse (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from south-western Australia. – Zootaxa, 2613: 61–68. [za Hippocampus paradoxus]

GOMON, M. F. in KUITER, R. H. (2009): Two new pygmy seahorses (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus) from the Indo-West Pacific. – Aqua, Int. J. of Ichthyology, 15(1): 37–44. [za Hippocampus debelius, Hippocampus waleanus]

HORNE, M. L. (2001): A new seahorse species (Syngnathidae: Hippocampus) from the Great Barrier Reef – Records of the Australian Museum, 53: 243–246. [za Hippocampus]

KUITER, R. H. (2001): Revision of the Australian seahorses of the genus Hippocampus (Syngnathiformes: Syngnathidae) with a description of nine new species – Records of the Australian Museum, 53: 293–340. [za Hippocampus]

KUITER, R. H. (2003): A new pygmy seahorse (Pisces: Syngnathidae: Hippocampus) from Lord Howe Island – Records of the Australian Museum, 55: 113–116. [za Hippocampus]

LOURIE, S. A. in RANDALL, J. E. (2003): A new pygmy seahorse, Hippocampus denise (Teleostei: Syngnathidae), from the Indo-Pacific – Zoological Studies, 42: 284–291. [za Hippocampus]

LOURIE, S. A., VINCENT, A. C. J. in HALL, H. J. (1999): Seahorses. An identification guide to the world's species and their conservation. Project Seahorse (ISBN 0 9534693 0 1) (druga izdaja na voljo na CD-ROM-u). [za Hippocampus]

LOURIE, S. A. in KUITER, R. H. (2008): Three new pygmy seahorse species from Indonesia (Teleostei: Syngnathidae: Hippocampus). – Zootaxa, 1963: 54–68. [za Hippocampus pontohi, Hippocampus satomiae, Hippocampus severnsi]

PIACENTINO, G. L. M. IN LUZZATTO, D. C. (2004): Hippocampus patagonicus sp. nov., new seahorse from Argentina (Pisces, Syngnathiformes). – Revista del Museo Argentino de Ciencias Naturales, 6(2): 339–349. [RA Hippocampus patagonicus]

RANDALL, J. IN LOURIE, S. A. (2009): Hippocampus tyro, a new seahorse (Gasterosteiformes: Syngnathidae) from the Seychelles. – Smithiana Bulletin, 10: 19–21. [za Hippocampus tyro]

(f)    ARACHNIDA

LOURENÇO, W. R. in CLOUDSLEY-THOMPSON, J. C. (1996): Recognition and distribution of the scorpions of the genus Pandinus Thorell, 1876 accorded protection by the Washington Convention – Biogeographica, 72(3): 133–143. [za ščipalce rodu Pandinus]

RUDLOFF, J.-P. (2008): Eine neue Brachypelma-Art aus Mexiko (Araneae: Mygalomorphae: Theraphosidae: Theraphosinae). – Arthropoda, 16(2): 26–30. [za Brachypelma kahlenbergi]

Taxonomic Checklist of CITES listed Spider Species, podatki povzeti po PLATNICK, N. (2006): The World Spider Catalog, an online reference, različica 6.5 z dne 7. aprila 2006. [za Theraphosidae]

(g)    INSECTA

BARTOLOZZI, L. (2005): Description of two new stag beetle species from South Africa (Coleoptera: Lucanidae). – African Entomology, 13(2): 347–352. [za Colophon endroedyi]

MATSUKA, H. (2001): Natural History of Birdwing Butterflies. 367 str. Tokyo (Matsuka Shuppan). (ISBN 4-9900697-0-6). [za ptičjekrile metulje rodov Ornithoptera, Trogonoptera in Troides]

(h)    HIRUDINOIDEA

NESEMANN, H. in NEUBERT, E. (1999): Annelida: Clitellata: Branchiobdellida, Acanthobdellea, Hirudinea. – Süßwasserfauna von Mitteleuropa, knjiga 6/2, 178 str., Berlin (Spektrum Akad. Verlag). ISBN 3-8274-0927-6. [za Hirudo medicinalis in Hirudo verbana]

(i)    ANTHOZOA IN HYDROZOA

Taxonomic Checklist of all CITES listed Coral Species, na podlagi informacij, ki jih je zbral UNEPWCMC 2012.

RASTLINSTVO

The Plant-Book, druga izdaja [D. J. Mabberley, 1997, Cambridge University Press (ponatis s popravki, 1998)] (za rodovna imena vseh rastlin iz dodatkov h Konvenciji, razen če so nadomeščena s standardnimi kontrolnimi seznami, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic).

A Dictionary of Flowering Plants and Ferns, 8. izdaja (J. C. Willis, pregledal H. K. Airy Shaw, 1973, Cambridge University Press) za rodovne sinonime, ki niso navedeni v The Plant-Book, razen če so nadomeščeni s standardnimi kontrolnimi seznami, ki jih sprejme Konferenca pogodbenic, kot je navedeno spodaj.

The World List of Cycads (D. W. Stevenson, R. Osborne in K. D. Hill, 1995; V: P. Vorster (ur.), Proceedings of the Third International Conference on Cycad Biology, str. 55–64, Cycad Society of South Africa, Stellenbosch), kot smernica za navajanje imen vrst Cycadaceae, Stangeriaceae in Zamiaceae.

CITES Bulb Checklist (A. P. Davis et al., 1999, zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska), kot smernica za navajanje imen vrst Cyclamen (Primulaceae), Galanthus in Sternbergia (Liliaceae).

CITES Cactaceae Checklist, druga izdaja (1999, zbral D. Hunt, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska), kot smernica za navajanje imen vrst družine Cactaceae.

CITES Carnivorous Plant Checklist, (B. von Arx et al., 2001, Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska), kot smernica za navajanje imen vrst Dionaea, Nepenthes in Sarracenia.

CITES Aloe and Pachypodium Checklist (U. Eggli et al., 2001, zbral Städtische Sukkulenten-Sammlung, Zurich, Switzerland, v sodelovanju z Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska) in dopolnilo: An Update and Supplement to the CITES Aloe & Pachypodium Checklist [J. M. Lüthy (2007), CITES Management Authority of Switzerland, Bern, Switzerland], kot smernica za navajanje imen vrst Aloe in Pachypodium.

World Checklist and Bibliography of Conifers (A. Farjon, 2001), kot smernica za navajanje imen vrst Taxus.

CITES Orchid Checklist (zbral Royal Botanic Gardens, Kew, Združeno kraljestvo), kot smernica za navajanje imen vrst Cattleya, Cypripedium, Laelia, Paphiopedilum, Phalaenopsis, Phragmipedium, Pleione in Sophronitis (1. knjiga, 1995) in Cymbidium, Dendrobium, Disa, Dracula in Encyclia (2. knjiga, 1997) ter Aerangis, Angraecum, Ascocentrum, Bletilla, Brassavola, Calanthe, Catasetum, Miltonia, Miltonioides in Miltoniopsis, Renanthera, Renantherella, Rhynchostylis, Rossioglossum, Vanda in Vandopsis (3. knjiga, 2001); ter Aerides, Coelogyne, Comparettia in Masdevallia (4. knjiga, 2006).

The CITES Checklist of Succulent Euphorbia Taxa (Euphorbiaceae), druga izdaja (S. Carter in U. Eggli, 2003, izdal Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija), kot smernica za navajanje imen vrst sukulentnih mlečkovk.

Dicksonia species of the Americas (2003, zbrala botanični vrt iz Bonna in Zvezni urad za ohranjanje narave, Bonn, Nemčija), kot smernica za navajanje imen vrst Dicksonia.

Plants of Southern Africa: an annotated checklist. Germishuizen, G. & Meyer N. L. (ur.) (2003). Strelitzia 14: 150–151. National Botanical Institute, Pretoria, South Africa, kot smernica za navajanje imen vrst Hoodia.

Lista de especies, nomenclatura y distribución en el genero Guaiacum. Davila Aranda. P. in Schippmann, U. (2006): Medicinal Plant Conservation 12:50, kot smernica za navajanje imen vrste Guaiacum.

CITES checklist for Bulbophyllum and allied taxa (Orchidaceae). Sieder, A., Rainer, H., Kiehn, M. (2007): naslov avtorjev: Department of Biogeography and Botanical Garden of the University of Vienna; Rennweg 14, A-1030 Dunaj (Avstrija), kot smernica za navajanje imen vrste Bulbophyllum.

The Checklist of CITES species (2005, 2007 in dopolnila), ki ga je izdal UNEP – WCMC, se lahko uporablja kot neformalen pregled znanstvenih imen, ki jih je za živalske vrste iz prilog k Uredbi (ES) št. 338/97 sprejela Konferenca pogodbenic, in kot neformalen povzetek informacij, ki jih vsebujejo standardni viri, sprejeti za nomenklaturo CITES.“

;

2.

Priloga IX se spremeni:

(a)

v točki 1 Priloge IX, se vpis „Q cirkusi in potujoče razstave“ nadomesti z „Q potujoče razstave (zbirka vzorcev, cirkus, zverinjak, razstava rastlin, orkester ali muzejska razstava, ki se uporablja za javno prikazovanje v komercialne namene)“;

(b)

v točki 2 Priloge IX se doda naslednja vrstica:

„X

 

Osebki, vzeti iz morskega okolja, ki ni pod jurisdikcijo nobene države“

;

3.

v Prilogi X se vnos „Lophophurus impejanus“ nadomesti z „Lophophorus impejanus“;

4.

doda se naslednja Priloga XIII:

„PRILOGA XIII

VRSTE IN POPULACIJE IZ ČLENA 57(3a)

 

Ceratotherium simum simum

 

Hippopotamus amphibius

 

Loxodonta africana

 

Ovis ammon

 

Panthera leo

 

Ursus maritimus“

.

Top