Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015R0445

Uredba Komisije (EU) 2015/445 z dne 17. marca 2015 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem letalstvu Besedilo velja za EGP

OJ L 74, 18.3.2015, p. 1–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/445/oj

18.3.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 74/1


UREDBA KOMISIJE (EU) 2015/445

z dne 17. marca 2015

o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 glede tehničnih zahtev in upravnih postopkov za letalsko osebje v civilnem letalstvu

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1) ter zlasti člena 7(6) in člena 8(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 (2) določa tehnične in upravne postopke za letalsko osebje v civilnem letalstvu.

(2)

Nekatere države članice so ugotovile, da določene zahteve iz Uredbe (EU) št. 1178/2011 nalagajo neupravičeno in nesorazmerno upravno oziroma gospodarsko breme državam članicam samim ali deležnikom, zato so sporočile, da nameravajo odobriti odstopanja od določenih zahtev v skladu s členom 14(6) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(3)

Evropska agencija za varnost v letalstvu je analizirala navedene predlagane odobritve odstopanj, kar je bila podlaga za priporočilo Komisiji glede skladnosti predlaganih odobritev z veljavnimi pogoji.

(4)

Države članice in deležniki v splošnem letalstvu so ugotovili tudi, da so določene zahteve nesorazmerne z vključenimi dejavnostmi in z njimi povezanimi tveganji.

(5)

V Uredbi (EU) št. 1178/2011 so bile ugotovljene tudi številne redakcijske napake, ki nenamerno povzročajo težave pri izvajanju Uredbe.

(6)

Zato bi bilo treba zahteve iz Uredbe (EU) št. 1178/2011 spremeniti, da bi se uvedla odstopanja, ki imajo jasen zakonodajni učinek, uvedle določene ublažitve zahtev v splošnem letalstvu in popravile določene redakcijske napake.

(7)

Poleg tega je bilo na podlagi povratnih informacij držav članic in deležnikov ugotovljeno, da utegnejo biti zahteve iz Priloge VII Uredbe (EU) št. 1178/2011 nesorazmerne z dejavnostjo, ki jo opravljajo organizacije za usposabljanje, ki izvajajo usposabljanje samo za pridobitev licence pilota lahkega zrakoplova, licence športnega pilota, licence pilota balona in licence pilota jadralnega letala, oziroma nesorazmerne s tveganjem, ki je povezano s to dejavnostjo.

(8)

Države članice in deležniki se strinjajo, da je zato na splošno treba zagotoviti več časa za oblikovanje ustreznejšega sklopa predpisov za dejavnosti splošnega letalstva, ki bolje ustrezajo dejavnostim tega letalskega sektorja, ne da bi pri tem ogrozili varnostne standarde.

(9)

Za zagotovitev zadostnega časa za oblikovanje navedenih predpisov bi bilo treba datum začetka uporabe določb Priloge VII k Uredbi (EU) št. 1178/2011 za organizacije za usposabljanje, ki izvajajo usposabljanje samo za pridobitev nacionalnih licenc, ki jih je mogoče spremeniti v licence pilota lahkega zrakoplova, licence pilota balona in licence pilota jadralnega letala iz dela FCL, prestaviti na 8. april 2018.

(10)

Uredbo (EU) št. 1178/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(11)

Za zagotovitev pravne varnosti in jasnosti bi bilo treba spremeniti tudi Uredbo Komisije (EU) št. 290/2012 (3), ki spreminja Uredbo (EU) št. 1178/2011, saj vsebuje samostojno določbo o datumu začetka uporabe določb prilog VI in VII k Uredbi (EU) št. 1178/2011.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora Evropske agencije za varnost v letalstvu, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1.

odstavek 1 v členu 8 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Brez poseganja v člen 12 Uredbe (ES) št. 216/2008 in če Unija in tretja država nista sklenili sporazuma, ki bi urejal izdajo pilotskih licenc, lahko države članice v skladu z določbami Priloge III k tej uredbi sprejmejo licence, ratinge, potrdila ali pooblastila tretje države ter s tem povezana zdravniška spričevala, ki jih izdajo tretje države ali se izdajo v njihovem imenu.“

;

2.

odstavek 3 v členu 10a se nadomesti z naslednjim:

„3.   Organizacijam za usposabljanje, ki so skladne z JAR, se brez upoštevanja določb prilog VI in VII omogoči izvajanje usposabljanja za pridobitev licence športnega pilota (PPL) iz dela FCL; s tem povezanih ratingov, vključenih v registracijo, ter licence pilota lahkega zrakoplova (LAPL) do 8. aprila 2018, če so bile registrirane pred 8. aprilom 2015.“

;

3.

člen 12 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Ne glede na odstavek 1 se lahko države članice odločijo, da do 8. aprila 2015 ne uporabljajo naslednjih določb Priloge I:

(a)

določbe v zvezi z licencami pilota za zrakoplove z vertikalnim vzletanjem in zračne ladje;

(b)

določbe točke FCL.820;

(c)

v primeru helikopterjev, določbe oddelka 8 poddela J;

(d)

določbe oddelka 11 poddela J.“

;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 2a:

„2a.   Ne glede na odstavek 1 se lahko države članice odločijo, da do 8. aprila 2018 ne uporabljajo naslednjih določb Priloge I:

(a)

določbe v zvezi z licencami pilota za jadralna letala in balone;

(b)

določbe poddela B;

(c)

določbe točk FCL.800, FCL.805 in FCL.815;

(d)

določbe oddelka 10 poddela J.“

;

(c)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Ne glede na odstavek 1 se lahko države članice odločijo, da do 8. aprila 2016 ne uporabljajo določb te uredbe za pilote z licenco in ustreznim zdravniškim spričevalom, ki ju izda tretja država, vključena v nekomercialne operacije zračnega prevoza z zrakoplovi iz člena 4(1)(b) ali (c) Uredbe (ES) št. 216/2008.“

;

4.

priloge I, II, III, VI in VII se spremenijo v skladu s prilogami k tej uredbi.

Člen 2

Točka (f) v odstavku 2 člena 2 Uredbe (EU) št. 290/2012 se črta.

Člen 3

1.   Ta uredba začne veljati 8. aprila 2015.

2.   Z odstopanjem od odstavka 1 se spremembe določb v točkah FCL.315.A, FCL.410.A in FCL.725.A Priloge I uporabljajo od 8. aprila 2018.

3.   Z odstopanjem od odstavka 1 se lahko države članice odločijo, da do 8. aprila 2018 ne uporabljajo določb prilog VI in VII za organizacijo za usposabljanje, ki izvaja usposabljanje samo za pridobitev nacionalne licence, ki jo je v skladu s členom 4(3) Uredbe (EU) št. 1178/2011 mogoče spremeniti v licenco pilota lahkega zrakoplova (LAPL), licenco pilota jadralnega letala (SPL) ali licenco pilota balona (BPL) iz dela FCL.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 1178/2011 z dne 3. novembra 2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 311, 25.11.2011, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 290/2012 z dne 30. marca 2012 o spremembi Uredbe (EU) št. 1178/2011 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalsko osebje v civilnem letalstvu v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 100, 5.4.2012, str. 1).


PRILOGA I

Priloga I k Uredbi (EU) št. 1178/2011 se spremeni:

1.

FCL.065 se nadomesti z naslednjim:

„FCL.065   Omejitev privilegijev imetnikov licenc, starih 60 let ali več, v komercialnem zračnem prevozu

(a)

Starost 60–64 let. Letala in helikopterji. Imetnik pilotske licence, ki je dopolnil 60 let, kot pilot ne upravlja zrakoplova, s katerim se opravlja komercialni zračni prevoz, razen kot član posadke z več piloti.

(b)

Starost 65 let. Razen v primeru imetnika licence pilota balona ali licence pilota jadralnega letala imetnik pilotske licence, ki je dopolnil 65 let, kot pilot ne upravlja zrakoplova, s katerim se opravlja komercialni zračni prevoz.

(c)

Starost 70 let. Imetnik licence pilota balona ali licence pilota jadralnega letala, ki je dopolnil 70 let, kot pilot ne upravlja balona ali jadralnega letala, s katerim se opravlja komercialni zračni prevoz.“

;

2.

FCL.105.B se nadomesti z naslednjim:

„FCL.105.B   LAPL(B) – Privilegiji

Privilegiji imetnika LAPL za balone so, da lahko deluje kot PIC na toplozračnih balonih ali toplozračnih ladjah z največjo prostornino ovoja 3 400 m3 ali plinskih balonih z največjo prostornino ovoja 1 260 m3, na katerih so največ trije potniki, tako da na balonu niso nikoli več kot štiri osebe.“

;

3.

točka (a) v FCL.210.A se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Kandidati za licenco PPL(A) opravijo najmanj 45 ur usposabljanja za letenje na letalih ali TMG, od tega jih lahko pet opravijo na napravi FSTD, vključno z najmanj:

1.

25 urami letenja z inštruktorjem in

2.

desetimi urami samostojnega letenja pod nadzorom, vključno z najmanj petimi urami samostojnih preletov z najmanj enim preletom, dolgim najmanj 270 km (150 NM), med katerim naredijo postanek na dveh letališčih, ki nista vzletno letališče.“

;

4.

FCL.230.B se nadomesti z naslednjim:

„FCL. 230.B   BPL – Zahteve za najnovejše izkušnje

(c)

Imetniki licence BPL lahko izvajajo privilegije iz svoje licence samo, če so v enem razredu balonov v zadnjih 24 mesecih opravili najmanj:

1.

šest ur letenja kot PIC, vključno z desetimi vzleti in pristanki, in

2.

en let za usposabljanje z inštruktorjem v balonu iz ustreznega razreda;

3.

če so piloti usposobljeni za upravljanje več razredov balonov, za izvajanje svojih privilegijev v drugem razredu v zadnjih 24 mesecih opravijo tudi najmanj tri ure letenja v navedenem razredu, vključno s tremi vzleti in pristanki.

(b)

Imetniki licence BPL lahko upravljajo samo balon iste skupine balonov, za katero so opravili let za usposabljanje, ali balon skupine z manjšo velikostjo ovoja.

(c)

Imetniki licence BPL, ki ne izpolnjujejo zahtev iz (a), pred ponovnim izvajanjem svojih privilegijev:

1.

uspešno opravijo preverjanje strokovnosti z izpraševalcem v balonu ustreznega razreda ali

2.

opravijo dodatni čas letenja ali dodatne vzlete in pristanke z inštruktorjem ali samostojno pod nadzorom inštruktorja, da izpolnijo zahteve iz (a).

(d)

V primeru (c)(1) lahko imetnik licence BPL upravlja samo balon iste skupine balonov, za katero je opravil preverjanje strokovnosti, ali balon skupine z manjšo velikostjo ovoja.“

;

5.

v poddelu D oddelka 2 „Posebne zahteve za kategorijo letal“ se doda naslednja točka FCL.315.A CPL – Tečaj usposabljanja:

„FCL.315.A   CPL – Tečaj usposabljanja

Teoretično usposabljanje in usposabljanje za letenje za izdajo licence CPL(A) vključujeta usposabljanje za preprečevanje nepravilnega položaja in vrnitev v običajen let.“

;

6.

točka (a) v FCL.410.A se nadomesti z naslednjim:

„(a)

Tečaj. Kandidat za licenco MPL opravi tečaj teoretičnega usposabljanja in usposabljanja za letenje pri organizaciji ATO v skladu z Dodatkom 5 k temu delu. Teoretično usposabljanje in usposabljanje za letenje za izdajo licence MPL vključujeta usposabljanje za preprečitev strmoglavljenja in vrnitev v običajen let.“

;

7.

v FCL.725.A se doda naslednja točka (c):

„(c)

Letala z več piloti. Tečaj usposabljanja za izdajo ratinga za tip letal z več piloti vključuje teoretično usposabljanje in usposabljanje za letenje za preprečitev strmoglavljenja in vrnitev v običajen let“

;

8.

točka (b) v FCL.740.A se nadomesti z naslednjim:

„(b)

Podaljšanje veljavnosti ratingov za razred enomotornih letal z enim pilotom.

1.

Ratingi za razred letal z enim batnim motorjem in ratingi za letala TMG. Za podaljšanje ratingov za razred letal z enim batnim motorjem z enim pilotom ali ratingov za razred TMG kandidat:

(i)

v treh mesecih pred datumom poteka ratinga uspešno opravi preverjanje strokovnosti v ustreznem razredu z izpraševalcem v skladu z Dodatkom 9 k temu delu ali

(ii)

v dvanajstih mesecih pred datumom poteka ratinga opravi dvanajst ur letenja v ustreznem razredu, vključno s:

šestimi urami kot PIC,

dvanajstimi vzleti in pristanki ter

osvežitvenim usposabljanjem, ki traja najmanj eno uro skupnega časa letenja z inštruktorjem letenja (FI) ali inštruktorjem za rating za razred (CRI). Kandidatom, ki so uspešno opravili preverjanje strokovnosti, preizkus praktične usposobljenosti ali oceno usposobljenosti za rating za drug razred ali tip letala, ni treba opravljati tega osvežitvenega usposabljanja.

2.

Če imajo kandidati rating za razred letal z enim batnim motorjem za kopno in rating TMG, lahko izpolnijo zahteve iz (1) v katerem koli od teh dveh razredov ali kombinaciji obeh razredov in dobijo podaljšanje za oba ratinga.

3.

Enomotorna turbopropelerska letala z enim pilotom. Kandidati za podaljšanje ratingov za razred enomotornih turbopropelerskih letal uspešno opravijo preverjanje strokovnosti z izpraševalcem v ustreznem razredu v skladu z Dodatkom 9 k temu delu v treh mesecih pred datumom poteka ratinga.

4.

Če imajo kandidati rating za razred letal z enim batnim motorjem za kopno in rating za razred letal z enim batnim motorjem za morje, lahko izpolnijo zahteve iz (1)(ii) v katerem koli od teh dveh razredov ali kombinaciji obeh razredov in izpolnijo te zahteve za oba ratinga. V vsakem razredu se opravijo najmanj ena ura od zahtevanega časa letenja kot PIC in šest od zahtevanih dvanajstih vzletov in pristankov.“

;

9.

odstavek 6 točke (g) v FCL.825 se nadomesti z naslednjim:

„6.

Za EIR za večmotorne zrakoplove je treba preverjanje strokovnosti za podaljšanje ali obnovo ter let za usposabljanje iz točke (g)(2)(ii) opraviti na večmotornem letalu. Če ima pilot tudi EIR za enomotorne zrakoplove, se bo s tem preverjanjem strokovnosti podaljšal ali obnovil tudi rating EIR za enomotorne zrakoplove. Z letom za usposabljanje, opravljenim na večmotornem letalu, se izpolni tudi zahteva za let za usposabljanje za EIR za enomotorne zrakoplove.“

;

10.

v FCL.915 se doda naslednja točka (d):

„(d)

Pri razširitvi na dodatne tipe se upoštevajo ustrezni elementi iz podatkov o operativni ustreznosti, pripravljenih v skladu z delom 21.“

;

11.

doda se naslednja točka FCL.945:

„FCL.945   Obveznosti za inštruktorje

Po opravljenem letu za usposabljanje za podaljšanje ratinga za razred letal z enim batnim motorjem ali TMG v skladu s FCL.740.A(b)(1) in samo v primeru izpolnitve vseh drugih meril za podaljšanje iz FCL.740.A(b)(1) inštruktor vpiše v kandidatovo licenco nov datum poteka ratinga ali certifikata, če ga za to posebej pooblasti pristojni organ, odgovoren za kandidatovo licenco.“

;

12.

FCL.910.TRI se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

TRI za letala in zrakoplove z navpičnim vzletanjem/pristajanjem – TRI(A) in TRI(PL). Privilegiji inštruktorja TRI so omejeni na tip letala ali zrakoplova z navpičnim vzletanjem/pristajanjem, v katerem sta potekala usposabljanje in ocena usposobljenosti. Razen če ni drugače določeno v podatkih o operativni ustreznosti, pripravljenih v skladu z delom 21, se privilegiji TRI lahko razširijo na dodatne tipe, če inštruktor TRI:

1.

v dvanajstih mesecih pred oddajo vloge opravi najmanj petnajst rutnih sektorjev, vključno z vzleti in pristanki na ustreznem tipu zrakoplova, od katerih se jih lahko sedem opravi na simulatorju;

2.

opravi tiste dele ustreznega tečaja TRI, ki so namenjeni tehničnemu usposabljanju in usposabljanju za letenje;

3.

uspešno opravi ustrezne dele za oceno usposobljenosti v skladu s FCL.935, da izpraševalcu FIE ali TRE, usposobljenemu v skladu s poddelom K, dokaže usposobljenost za usposabljanje pilotov do stopnje, ki se zahteva za izdajo ratinga za tip, vključno z usposabljanjem za postopke pred letom in po njem ter teoretičnim poukom.“

(b)

odstavek 1 v točki (c) se nadomesti z naslednjim:

„(c)

TRI za helikopterje – TRI(H).

1.

Privilegiji inštruktorja TRI(H) so omejeni na tip helikopterja, v katerem je potekal preizkus praktične usposobljenosti za izdajo potrdila TRI. Razen če ni drugače določeno v podatkih o operativni ustreznosti, pripravljenih v skladu z delom 21, se privilegiji TRI lahko razširijo na dodatne tipe, če inštruktor TRI:

(i)

opravi tehnični del tečaja TRI za ustrezen tip na ustreznem tipu helikopterja ali napravi FSTD, ki predstavlja navedeni tip;

(ii)

opravi najmanj dve uri usposabljanja za letenje na ustreznem tipu pod nadzorom ustrezno usposobljenega inštruktorja TRI(H) in

(iii)

uspešno opravi ustrezne dele za oceno usposobljenosti v skladu s FCL.935, da izpraševalcu FIE ali TRE, usposobljenemu v skladu s poddelom K, dokaže usposobljenost za usposabljanje pilotov do stopnje, ki se zahteva za izdajo ratinga za tip, vključno z usposabljanjem za postopke pred letom in po njem ter teoretičnim poukom.“

;

13.

v točki (a) v FCL.905.CRI se doda naslednji odstavek 3:

„3.

razširitev privilegijev LAPL(A) na drug razred ali različico letala.“

;

14.

odstavek 1 točke (a) v FCL.1005 se nadomesti z naslednjim:

„1.

katerim so zagotovili več kot 25 % zahtevanega usposabljanja za letenje za licenco, rating ali potrdilo, za katere poteka preizkus praktične usposobljenosti ali se ocenjuje usposobljenost; ali“

;

15.

v FCL.1005.CRE se doda naslednja točka (c):

„(c)

preizkusi praktične usposobljenosti za razširitev privilegijev LAPL(A) na drug razred ali različico letala.“

;

16.

oddelek A Dodatka 1 se spremeni:

(a)

naslov se nadomesti z naslednjim:

„A.   

UPOŠTEVANJE TEORETIČNEGA ZNANJA ZA IZDAJO PILOTSKE LICENCE – PREMOSTITVENO USPOSABLJANJE IN ZAHTEVE ZA PREVERJANJE“

;

(b)

odstavek 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2

Ne glede na zgornji odstavek se imetnik licence v drugi kategoriji zrakoplovov za izdajo licenc LAPL, PPL, BPL ali SPL udeleži teoretičnega pouka in uspešno opravi preizkuse teoretičnega znanja na ustrezni ravni iz naslednjih predmetov:

načela letenja,

operativni postopki,

zmogljivost med letom in načrtovanje leta,

splošno znanje o zrakoplovih,

navigacija.“

;

(c)

doda se naslednji odstavek 1.4:

„1.4

Ne glede na odstavek 1.2 imetnik licence LAPL(S) z razširitvijo na letala TMG za izdajo licence LAPL(A) dokaže ustrezno raven teoretičnega znanja za razred letal z enim batnim motorjem za kopno v skladu s FCL.135.A(a)2.“

;

17.

oddelek Aa v Dodatku 6 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.

Cilj na sposobnosti temelječega modularnega tečaja usposabljanja za letenje je usposobiti imetnike PPL ali CPL za rating za instrumentalno letenje, pri čemer se upoštevajo predhodno usposabljanje za instrumentalno letenje in izkušnje. Zasnovan je tako, da zagotavlja raven strokovnosti, ki se zahteva za upravljanje letal v skladu z IFR in v IMC. Tečaj se opravlja pri organizaciji ATO ali je kombinacija usposabljanja za instrumentalno letenje, ki ga zagotovi IRI(A) ali FI(A) s privilegijem za zagotavljanje usposabljanja za IR, ter usposabljanja za letenje pri ATO.“

(b)

odstavek 6 se spremeni:

(i)

v točki (a)(i) se (B) nadomesti z naslednjim:

„(B)

predhodne izkušnje z instrumentalnim letenjem kot PIC na letalih na podlagi ratinga, ki podeljuje privilegije za letenje po IFR in v IMC.“

;

(ii)

v točki (b)(i) se (B) nadomesti z naslednjim:

„(B)

predhodne izkušnje z instrumentalnim letenjem kot PIC na letalih na podlagi ratinga, ki daje privilegije za letenje po IFR in v IMC.“

;

18.

odstavka 4 in 5 v oddelku A Dodatka 9 se nadomestita z naslednjim:

„4.

Če ni drugače določeno v podatkih o operativni ustreznosti, pripravljenih v skladu z delom 21, so program usposabljanja za letenje, preizkus praktične usposobljenosti in preverjanje strokovnosti v skladu s tem dodatkom. Program, preizkus praktične usposobljenosti in preverjanje strokovnosti se lahko skrajšajo ob upoštevanju predhodnih izkušenj na podobnih tipih zrakoplovov glede na podatke o operativni ustreznosti, pripravljenih v skladu z delom 21.

5.

Razen pri preizkusih praktične usposobljenosti za izdajo licence ATPL se za preizkus praktične usposobljenosti, če je tako določeno v podatkih o operativni ustreznosti iz dela 21 za določen zrakoplov, lahko upoštevajo naloge, ki so enake kot pri drugih tipih ali različicah, če pilot izpolnjuje pogoje.“


PRILOGA II

Točka (d) odstavka 1 v oddelku A Priloge II se nadomesti z naslednjim:

„(d)

izpolnjuje zahteve iz naslednje tabele:

Nacionalna licenca, ki jo ima

Skupno število ur letenja

Morebitne dodatne zahteve

Sprememba licence iz dela FCL in pogoji (če je ustrezno)

Preklic pogojev

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

ATPL(A)

> 1 500 kot PIC na letalih z več piloti

Jih ni

ATPL(A)

Se ne uporablja

(a)

ATPL(A)

> 1 500 na letalih z več piloti

Jih ni

Kot v (c)(4)

Kot v (c)(5)

(b)

ATPL(A)

> 500 na letalih z več piloti

Dokazati znanje o načrtovanju leta in zmogljivosti med letom v skladu s FCL.515

ATPL(A) z ratingom za tip, omejenim na kopilota

Dokazati usposobljenost za delovanje kot PIC v skladu z Dodatkom 9 k delu FCL

(c)

CPL/IR(A) in uspešno opravljen teoretični preizkus za ATPL ICAO v državi članici, ki je izdala licenco

 

(i)

dokazati znanje za načrtovanje leta in zmogljivost v skladu s FCL.310 in FCL.615(b)

(ii)

izpolniti druge zahteve FCL.720.A(c)

CPL/IR(A) s priznanim teoretičnim znanjem za ATPL

Se ne uporablja

(d)

CPL/IR(A)

> 500 na letalih z več piloti ali med operacijami z več piloti na letalih z enim pilotom CS-23 kategorije regionalnih letal ali enakovrednih letal v skladu z ustreznimi zahtevami iz dela CAT in dela ORO za komercialni zračni prevoz

(i)

uspešno opraviti preizkus znanja za ATPL(A) v državi članici, ki je izdala licenco (1)

(ii)

izpolniti druge zahteve FCL.720.A(c)

CPL/IR(A) s priznanim teoretičnim znanjem za ATPL

Se ne uporablja

(e)

CPL/IR(A)

> 500 kot PIC na letalih z enim pilotom

Jih ni

CPL/IR(A) z ratingi za razred in ratingi za tip, omejenimi na letala z enim pilotom

Pridobiti rating za tip z več piloti v skladu z delom FCL

(f)

CPL/IR(A)

< 500 kot PIC na letalih z enim pilotom

Dokazati znanje za načrtovanje leta in zmogljivost med letom za stopnjo CPL/IR

Kot 4(f)

Kot 5(f)

(g)

CPL(A)

> 500 kot PIC na letalih z enim pilotom

Rating za nočno letenje, če je ustrezno

CPL(A) z ratingi za tip/razred, omejenimi na letala z enim pilotom

 

(h)

CPL(A)

< 500 kot PIC na letalih z enim pilotom

(i)

rating za nočno letenje, če je ustrezno;

(ii)

dokazati znanje o zmogljivosti med letom in načrtovanju leta v skladu s FCL.310

Kot 4(h)

 

(i)

PPL/IR(A)

≥ 75 v skladu z IFR

 

PPL/IR(A) (IR omejen na PPL)

Dokazati znanje o zmogljivosti med letom in načrtovanju leta v skladu s FCL.615(b)

(j)

PPL(A)

≥ 70 na letalih

Dokazati znanje o uporabi radionavigacijskih sredstev

PPL(A)

 

(k)


(1)  Imetniki licence CPL, ki že imajo rating za tip za letalo z več piloti, ne opravljajo preizkusa teoretičnega znanja za licenco ATPL(A), če še naprej upravljajo enak tip letala, vendar se jim teoretično znanje za ATPL(A) ne upošteva za licenco iz dela FCL. Če zahtevajo rating za tip drugih letal z več piloti, morajo izpolnjevati zahtevo iz vrstice (e)(i) stolpca 3 v zgornji tabeli.“


PRILOGA III

Priloga III se spremeni:

1.

točka (f) v odstavku 3 oddelka A „POTRDITEV LICENC“ se nadomesti z naslednjim:

„(f)

pri helikopterjih izpolnjujejo zahteve za izkušnje iz naslednje tabele:

Licenca, ki jo ima

Skupno število ur letenja

Privilegiji

 

(1)

(2)

(3)

 

ATPL(H) z veljavnim ratingom IR

>1 000 ur kot PIC na helikopterjih z več piloti

Kot PIC med operacijami po pravilih VFR in IFR na helikopterjih z več piloti v komercialnem zračnem prevozu

(a)

ATPL(H) brez privilegijev IR

>1 000 ur kot PIC na helikopterjih z več piloti

Kot PIC med operacijami po pravilih VFR na helikopterjih z več piloti v komercialnem zračnem prevozu

(b)

ATPL(H) z veljavnim ratingom IR

>1 000 ur kot pilot na helikopterjih z več piloti

Kot kopilot med operacijami po pravilih VFR in IFR na helikopterjih z več piloti v komercialnem zračnem prevozu

(c)

ATPL(H) brez privilegijev IR

>1 000 ur kot pilot na helikopterjih z več piloti

Kot kopilot med operacijami po pravilih VFR na helikopterjih z več piloti v komercialnem zračnem prevozu

(d)

CPL(H)/IR (1)

>1 000 ur kot pilot na helikopterjih z več piloti

Kot kopilot na helikopterjih z več piloti v komercialnem zračnem prevozu

(e)

CPL(H)/IR

>1 000 ur kot PIC v komercialnem zračnem prevozu po pridobitvi ratinga IR

Kot PIC na helikopterjih z enim pilotom v komercialnem zračnem prevozu

(f)

ATPL(H) s privilegiji IR ali brez njih, CPL(H)/IR, CPL(H)

>700 ur na helikopterjih, razen na helikopterjih, certificiranih v skladu s CS-27/29 ali enakovrednimi zahtevami, vključno z 200 urami v vlogi, za katero prosi za potrditev, in 50 urami v navedeni vlogi v zadnjih 12 mesecih

Izvajanje privilegijev na helikopterjih med operacijami, ki niso komercialni zračni prevoz

(g)

;

2.

točka (b) v odstavku 6 oddelka A „POTRDITEV LICENC“ se nadomesti z naslednjim:

„(b)

je neposredno ali posredno zaposlen pri proizvajalcu zrakoplovov ali letalskem organu.“

;

3.

v oddelku A „POTRDITEV LICENC“ se dodata naslednja odstavka 7 in 8:

„7.

Ne glede na določbe zgornjih odstavkov lahko države članice za časovno omejene tekmovalne lete ali predstavitvene lete sprejmejo licenco, ki jo je izdala tretja država, s čimer lahko imetnik izvaja privilegije iz licenc PPL, SPL ali BPL, če:

(a)

organizator tekmovalnih ali predstavitvenih letov pred prireditvijo pristojnemu organu predloži ustrezna dokazila o tem, kako bo zagotovil, da bo pilot seznanjen z ustreznimi varnostnimi informacijami in bo obvladoval vsa tveganja, povezana z leti, in

(b)

ima kandidat ustrezno licenco in zdravniško spričevalo ter povezane ratinge ali kvalifikacije, izdane v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji.

8.

Ne glede na določbe zgornjih odstavkov lahko države članice sprejmejo licence PPL, SPL ali BPL, ki jih je v skladu z zahtevami iz Priloge 1 k Čikaški konvenciji izdala tretja država za največ 28 dni na koledarsko leto za posebne nekomercialne naloge, če ima kandidat:

(a)

ustrezno licenco in zdravniško spričevalo ter povezane ratinge ali kvalifikacije, izdane v skladu s Prilogo 1 k Čikaški konvenciji, in

(b)

je pred izvedbo časovno omejenih posebnih nalog opravil najmanj en let za prilagoditev.“


(1)  Imetniki CPL(H)/IR za helikopterje z več piloti pred potrditvijo dokažejo raven znanja, ki ustreza ATPL(H) ICAO.“


PRILOGA IV

Priloga VI se spremeni:

1.

v ARA.GEN.305 se vstavi naslednja točka (ca):

„(ca)

Ne glede na točko (c) se za organizacije, ki izvajajo usposabljanje samo za pridobitev licenc LAPL, PPL, SPL ali BPL ter povezanih ratingov in certifikatov, uporablja cikel načrtovanja nadzora, ki ni daljši od 48 mesecev. Cikel načrtovanja nadzora se skrajša, če obstajajo dokazi, da se je poslabšala varnost v organizaciji.

Cikel načrtovanja nadzora se lahko podaljša na največ 72 mesecev, če pristojni organ ugotovi, da je v predhodnih 48 mesecih:

1.

organizacija dokazala učinkovito opredeljevanje nevarnosti na področju varnosti v letalstvu in obvladovanje s tem povezanih tveganj, kot so pokazali rezultati letnega pregleda v skladu z ORA.GEN.200(c);

2.

organizacija ohranjala stalni nadzor nad vsemi spremembami v skladu z ORA.GEN.130, kot so pokazali rezultati letnega pregleda v skladu z ORA.GEN.200(c);

3.

da niso bili izdane ugotovitve 1. stopnje in

4.

da so bili vsi popravni ukrepi izvedeni v roku, ki ga je pristojni organ sprejel ali podaljšal v skladu z ARA.GEN.350(d)2.“

;

2.

v ARA.FCL.200 se doda naslednja točka (d):

„(d)

potrditev licence s strani inštruktorjev. Pristojni organ razvije ustrezne postopke, preden določene inštruktorje pooblasti posebej za podaljšanje ratinga za razred letal z enim batnim motorjem ali TMG.“

;

3.

doda se naslednja točka ARA.MED.330:

„ARA.MED.330   Posebne zdravstvene okoliščine

(a)

V primeru odkritja nove medicinske tehnologije, zdravil ali postopkov, na podlagi katerih se lahko kandidati, ki sicer ne izpolnjujejo zahtev, ocenijo kot sposobni, se lahko izvede raziskava za zbiranje dokazov o varnem izvajanju privilegijev iz licence.

(b)

Pristojni organ lahko za izvedbo raziskave v sodelovanju z najmanj enim drugim pristojnim organom razvije in oceni protokol o zdravstveni presoji, na podlagi katerega lahko ti pristojni organi izdajo določeno število zdravniških spričeval za pilote z ustreznimi omejitvami.

(c)

Centri letalske medicine (AeMC) in zdravniki letalske medicine (AME) lahko zdravniška spričevala na podlagi raziskovalnega protokola izdajo le po navodilih pristojnega organa.

(d)

O protokolu se dogovorijo zadevni pristojni organi, vključuje pa najmanj:

1.

oceno tveganja;

2.

pregled in oceno literature za potrditev, da izdaja zdravniškega spričevala na podlagi raziskovalnega protokola ne bi ogrozila varnega izvajanja privilegijev iz licence;

3.

podrobna merila za izbor pilotov, vključenih v protokol;

4.

omejitve, ki se bodo vpisale v zdravniško spričevalo;

5.

postopke spremljanja, ki jih bodo izvajali zadevni pristojni organi;

6.

določitev končnih točk za končanje protokola.

(e)

Protokol je skladen z ustreznimi etičnimi načeli.

(f)

Za imetnike licenc z zdravniškim spričevalom, izdanim na podlagi protokola, je izvajanje privilegijev iz licenc omejeno na lete na zrakoplovu, registriranem v državi članici, ki je vključena v raziskovalni protokol. Ta omejitev se navede v zdravniškem spričevalu.

(g)

Sodelujoči pristojni organi:

1.

predložijo Agenciji:

(i)

raziskovalni protokol pred izvedbo;

(ii)

podrobne podatke o imenovani kontaktni točki posameznega sodelujočega pristojnega organa in njeni usposobljenosti;

(iii)

dokumentirana poročila o rednem ocenjevanju svoje učinkovitosti;

2.

v okviru svoje pristojnosti sporočijo centrom letalske medicine (AeMC) in zdravnikom letalske medicine (AME) podatke o protokolu pred izvedbo.“

;

4.

Dodatek I se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek I

Licenca letalskega osebja

Licenca letalskega osebja, ki jo država članica izda v skladu z delom FCL, ustreza naslednjim zahtevam:

(a)

Vsebina. Navedena številka postavke se vedno natisne skupaj z naslovom postavke. Postavke I do XI so ‚stalne‘ postavke, postavke XII do XIV pa so ‚spremenljive‘ in se lahko navedejo na posebnem ali ločljivem delu glavnega obrazca. Vsi posebni ali ločljivi deli se jasno označijo kot sestavni del licence.

1.

Stalne postavke:

(I)

država, ki je licenco izdala;

(II)

naziv licence;

(III)

serijska številka licence, ki se začenja s kodo ZN države, ki je licenco izdala, sledita ji ‚FCL‘ in koda, sestavljena iz arabskih številk in/ali črk v latinici;

(IV)

ime imetnika (v latinici, tudi če pisava nacionalnega jezika oziroma jezikov ni latinščina);

(IVa)

datum rojstva;

(V)

naslov imetnika;

(VI)

državljanstvo imetnika;

(VII)

podpis imetnika;

(VIII)

pristojni organ in po potrebi pogoji, pod katerimi je bila licenca izdana;

(IX)

potrditev veljavnosti in pooblastitev za odobrene privilegije;

(X)

podpis uradnika, ki izda licenco, in datum izdaje; ter

(XI)

pečat ali žig pristojnega organa.

2.

Spremenljive postavke

(XII)

ratingi in certifikati: certifikat za razred ali tip, inštruktorsko potrdilo itd. z datumi prenehanja. Privilegiji za radiotelefonijo (R/T) se lahko navedejo na obrazcu licence ali v ločenem certifikatu;

(XIII)

opombe: npr. posebni zaznamki v zvezi z omejitvami in zaznamki za privilegije, vključno z zaznamki o jezikovnem znanju, ratingi za zrakoplove iz Priloge II, kadar se uporabljajo za komercialne zračne prevoze; ter

(XIV)

vsi drugi podatki, ki jih zahteva pristojni organ (npr. kraj rojstva/ matična država).

(b)

Material. Papir ali drug uporabljeni material prepreči ali takoj pokaže morebitne spremembe ali izbrise. Vse vpise na obrazec ali izbrise z njega jasno dovoli pristojni organ.

(c)

Jezik. Licence se napišejo v nacionalnem jeziku oziroma jezikih in angleščini ter drugih ustreznih jezikih po mnenju pristojnega organa.

Naslovnica

Image

Stran 2

Image

Stran 3

Image

Dodatne strani – Zahteve

Strani 1, 2 in 3 licence so v skladu z obliko, določeno v vzorcu v tej točki. Pristojni organ vključi dodatne prilagojene strani, ki vsebujejo tabele z najmanj naslednjimi informacijami:

ratingi, certifikati, zaznamki in privilegiji,

datumi poteka veljavnosti ratingov, privilegijev iz inštruktorskega potrdila in potrdila izpraševalca,

datumi preizkusa ali preverjanja,

opombe in omejitve (operativne omejitve),

polja za številko potrdila izpraševalca in/ali inštruktorskega potrdila ter podpis, kot je ustrezno,

kratice.

Te dodatne strani so namenjene pristojnemu organu ali posebej pooblaščenim inštruktorjem ali izpraševalcem.

Prve izdaje ratingov ali certifikatov vpiše pristojni organ. Podaljšanje veljavnosti ali obnovo ratingov ali certifikatov lahko vpiše pristojni organ ali posebej pooblaščeni inštruktorji ali izpraševalci.

Operativne omejitve se vpišejo v polje ‚Opombe in omejitve‘ poleg ustrezno omejenega privilegija, npr. preizkus praktične usposobljenosti za IR, opravljen s kopilotom, omejeni privilegiji inštruktorja za 1 tip zrakoplova.

Ratinge, ki niso veljavni, pristojni organ lahko izbriše iz licence.“

5.

Postavka 9 navodil v zvezi s standardnim obrazcem EASA za potrdila kabinskega osebja v Dodatku II se nadomesti z naslednjim:

„Postavka 9 Če je pristojni organ izdajatelj, se vpiše ‚pristojni organ‘ ter doda uradni pečat, žig ali logotip. Pristojni organ lahko samo v tem primeru določi, ali se njegov uradni pečat, žig ali logotip doda tudi pod postavko 8.“


PRILOGA V

V ORA.GEN.200 v Prilogi VII se doda naslednja točka (c):

„(c)

Ne glede na točko (a) se lahko v organizaciji, ki izvaja usposabljanje samo za pridobitev licenc LAPL, PPL, SPL ali BPL ter povezanih ratingov ali certifikatov, obvladovanje varnostnega tveganja in spremljanje skladnosti iz točk (a)(3) in (a)(6) zagotovi z organizacijskim pregledom, ki se opravi najmanj enkrat v koledarskem letu. Organizacija o rezultatih tega pregleda brez nepotrebnega odlašanja obvesti pristojni organ.“


Top