EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015Q0923(02)

Poslovnik stalnih odborov parlamentarne skupščine Euronest, ki ga je parlamentarna skupščina Euronest sprejela 3. maja 2011 ter spremenila 29. maja 2013 v Bruslju in 18. marca 2015 v Erevanu

OJ C 315, 23.9.2015, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

23.9.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

C 315/40


POSLOVNIK

stalnih odborov parlamentarne skupščine Euronest, ki ga je parlamentarna skupščina Euronest sprejela 3. maja 2011 ter spremenila 29. maja 2013 v Bruslju in 18. marca 2015 v Erevanu

(2015/C 315/08)

V skladu s členom 25(3) Poslovnika parlamentarne skupščine Euronest in ob upoštevanju predloga predsedstva Euronest parlamentarna skupščina sprejema poslovnik stalnih odborov.

Člen 1

Področje uporabe

1.   Poslovnik stalnih odborov določa skupne mehanizme delovanja za vse štiri stalne odbore parlamentarne skupščine Euronest (v nadaljevanju: odbori):

odbor za politične zadeve, človekove pravice in demokracijo,

odbor za gospodarsko povezovanje ter približevanje pravnim sistemom in politikam EU,

odbor za zanesljivo oskrbo z energijo,

odbor za socialne zadeve, izobraževanje, kulturo in civilno družbo.

2.   Poslovnik parlamentarne skupščine Euronest se smiselno uporablja v zvezi s sejami odborov, brez poseganja v poslovnik odborov.

Člen 2

Sestava

1.   Odbor ima lahko največ 30 članov in ga sestavlja:

15 poslancev Evropskega parlamenta,

15 poslancev vsakega sodelujočega parlamenta vzhodnoevropskih partnerskih držav (1).

Sestava odbora odraža sestavo parlamentarne skupščine Euronest.

2.   Vsak član parlamentarne skupščine Euronest ima pravico biti član enega od odborov. Posamezen član lahko v izjemnih primerih sodeluje v dveh odborih.

3.   Člani se imenujejo v skladu s postopki, ki jih določi posamezen parlament, in sicer na način, ki v čim večji meri odraža razporeditev različnih političnih skupin in delegacij, zastopanih v delu Evropskega parlamenta oziroma v delu vzhodnoevropskih partnerskih držav.

4.   Velikost in sestavo odborov na predlog predsedstva odobri parlamentarna skupščina Euronest.

Člen 3

Predsedstvo in urad predsedstva

1.   Vsak odbor izmed svojih članov izvoli predsedstvo, ki ga sestavljata dva sopredsednika z enakim statusom (po eden iz vsakega sestavnega dela) in štirje podpredsedniki (po dva iz vsakega sestavnega dela). Volilni postopek in dolžino mandata svojih predstavnikov vsak del skupščine določi posebej.

2.   Sopredsednika skupno odločita, kateri od njiju bo predsedoval seji odbora.

Člen 4

Namestniki

1.   Vsakega polnopravnega člana, ki se ne more udeležiti seje odbora, lahko nadomesti nadomestni član iz iste delegacije, o čemer odločata omenjena člana. Predsednik mora biti pred začetkom seje obveščen o vsaki zamenjavi.

2.   V odboru ima nadomestni član enake pravice in obveznosti kot polnopravni član.

Člen 5

Seje

1.   Odbori se sestanejo na sklic sopredsednikov največ dvakrat letno, od tega enkrat med zasedanjem parlamentarne skupščine Euronest.

2.   Na predlog predsedstva odbora sopredsednika pripravita in predložita osnutek dnevnega reda vsake seje odbora.

3.   Seje odborov potekajo v delovnih jezikih parlamentarne skupščine Euronest. Če odbor ne odloči drugače, so vse seje odprte za javnost.

4.   Predsednik vodi posvetovanja, zagotavlja spoštovanje poslovnika, vzdržuje red, daje besedo razpravljavcem, zaključuje razprave, daje zadeve na glasovanje in razglaša izide glasovanja.

5.   Član sme govoriti le, če mu predsednik da besedo. Govornika se sme prekiniti samo v primeru vprašanj o pravilnosti postopka. Če se govornik oddalji od teme, ga predsednik zasedanja opomni in mu lahko, če se to še enkrat ponovi, odvzame besedo o tej temi za preostanek razprave.

6.   Predsednik opomni vsakega člana odbora, ki zmoti postopek skupščine. Če se kršitev ponovi, lahko predsednik kršitelja odstrani iz sejne sobe za preostanek seje.

7.   Dva ali več odborov imajo lahko na podlagi dogovora med njihovimi predsedstvi skupne seje o vprašanjih skupnega interesa.

Člen 6

Poročila in nujne zadeve

1.   Odbor lahko ob predhodni odobritvi predsedstva imenuje poročevalce, ki obravnavajo posebna vprašanja v okviru svojih pristojnosti in za parlamentarno skupščino EURONEST pripravijo poročila. Načeloma velja omejitev na eno poročilo na odbor na zasedanje. Predsedstvo lahko na zahtevo sopredsednikov odborov odloči, o koliko poročilih se bo glasovalo na vsakem zasedanju, kar je odvisno od napredka pri pripravi poročil.

2.   Izjemoma lahko odbor parlamentarni skupščini Euronest predlaga nujne zadeve. V skladu s točko b odstavka 3 člena 9 Poslovnika parlamentarne skupščine Euronest je število nujnih zadev omejeno.

3.   Poleg tega lahko odbori o vprašanjih dnevnega reda razpravljajo brez poročila in predsedstvo parlamentarne skupščine Euronest pisno obvestijo, da so o teh vprašanjih razpravljali.

4.   Odbori o svojih dejavnostih poročajo parlamentarni skupščini Euronest.

Člen 7

Sklepčnost in glasovanje

1.   Sklepčnost odbora je dosežena ob prisotnosti najmanj tretjine članov vsakega sestavnega dela.

2.   Glasovanje je veljavno ne glede na število glasujočih. Vsak član odbora lahko kljub temu pred glasovanjem vloži zahtevo za ugotavljanje sklepčnosti. Če po tej zahtevi sklepčnost ni dosežena, je glasovanje preloženo.

3.   Odbor svoje odločitve sprejema z dvotretjinsko večino članov, ki sodelujejo pri glasovanju. Vsak član lahko vloži predloge sprememb v obravnavo pristojnemu odboru. Odbor glasuje z dvigovanjem rok, vsak član ima en neprenosljiv glas.

4.   Za štetje glasov je zadolžena komisija za štetje glasov, ki je sestavljena iz dveh enakovrednih skupin predstavnikov sekretariatov obeh delov parlamentarne skupščine Euronest. Komisijo za štetje glasov pred začetkom vsakega zasedanja imenuje predsedstvo (ali sopredsednika odbora). Komisija rezultate štetja glasov sporoča neposredno sopredsednikoma.

5.   Vsak član lahko v roku, ki ga določita sopredsednika, vloži predloge sprememb v obravnavo odboru. Predlogi sprememb se nanašajo na besedilo, ki ga nameravajo spremeniti, in so vloženi pisno. Ustni predlogi sprememb se upoštevajo le, če se z njimi popravljajo dejanske ali jezikovne napake. Drugi ustni predlogi sprememb se ne upoštevajo.

6.   Če najmanj trije člani iz najmanj dveh političnih skupin Evropskega parlamenta oziroma iz najmanj dveh delegacij vzhodnoevropskega dela parlamentarne skupščine Euronest pred začetkom glasovanja vložijo zahtevo za ločeno glasovanje, se glasuje tako, da predstavniki vzhodnoevropskega dela in predstavniki Evropskega parlamenta glasujejo ločeno, čeprav istočasno. Besedilo, o katerem se glasuje, je sprejeto, če prejme dvotretjinsko večino glasov, ki so bili ločeno oddani v obeh delih.

7.   Kadar besedilo, o katerem se glasuje, vsebuje dve ali več določb, se nanaša na dve ali več točk ali bi lahko bilo razdeljeno na dva ali več delov, ki imajo ločen pomen in/ali normativno vrednost, lahko politična skupina Evropskega parlamenta ali najmanj en poslanec Parlamentarne skupščine Euronest zahteva, da se o njem glasuje po delih. Zahteva se predloži v pisni obliki sopredsednikoma do 18.00 na dan pred glasovanjem, razen če sopredsednika določita drug rok, in načeloma velja za sprejeto.

Člen 8

Drugi dogovori

1.   Parlament, ki gosti sejo odbora, je pristojen za praktično izvedbo, pomoč in izdatke, povezane z organizacijo seje.

2.   Na predlog predsedstva lahko parlamentarna skupščina Euronest sklene, da je za kritje stroškov organizacije seje odbora potreben finančni prispevek drugih parlamentov.

Člen 9

Razlaga poslovnika

Sopredsednika ali na njuno zahtevo predsedstvo odbora ima pravico do odločanja o vseh vprašanjih glede razlage poslovnika.

Člen 10

Spremembe poslovnika za stalne odbore

1.   O spremembah poslovnika odloča parlamentarna skupščina Euronest na podlagi predlogov predsedstva.

2.   Predlogi sprememb so sprejeti z dvotretjinsko večino članov, ki sodelujejo pri glasovanju. Če najmanj ena desetina članov iz najmanj dveh političnih skupin Evropskega parlamenta oziroma iz najmanj dveh delegacij vzhodnoevropskega dela parlamentarne skupščine Euronest pred začetkom glasovanja vloži zahtevo za ločeno glasovanje, se lahko glasuje tako, da predstavniki vzhodnoevropskega dela in predstavniki Evropskega parlamenta glasujejo ločeno. Besedilo, o katerem se glasuje, je sprejeto, če prejme dvotretjinsko večino glasov, ki so bili ločeno oddani v obeh delih.

3.   Če ob glasovanju ni določeno drugače, začnejo spremembe poslovnika za odbore veljati nemudoma po njihovem sprejetju.


(1)  Ob pristopu naslednje vzhodnoevropske partnerske države (Belorusije) bodo sedeži ponovno razdeljeni med vzhodnoevropske partnerske države.


Top