EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0044

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/450 z dne 4. decembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2015/44)

OJ L 86, 1.4.2016, p. 42–96 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/01/2022; razveljavil 32021O0835

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/450/oj

1.4.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 86/42


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/450

z dne 4. decembra 2015

o spremembi Smernice ECB/2014/15 o denarni in finančni statistiki (ECB/2015/44)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Pripravo denarne in finančne statistike je treba posodobiti glede na to, da bodo v skladu z Uredbo Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50) (2) za zavarovalne družbe veljale zahteve za statistično poročanje, in sicer od referenčnega obdobja prvega četrtletja leta 2016. Zato je treba začeti v okviru, ki je določen v Smernici ECB/2014/15 (3), pripravljati statistiko o zavarovalnih družbah.

(2)

Zato je treba Smernico ECB/2014/15 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2014/15 se spremeni:

1.

v členu 1 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

NCB poročajo postavke, navedene v členih 3 do 26a, v skladu s sistemi, določenimi v Prilogi II, in v skladu s standardi za elektronsko poročanje, določenimi v Prilogi III. ECB vsako leto do konca septembra sporoči NCB natančne datume posredovanja v obliki koledarja poročanja za naslednje leto.“;

2.

v členu 25 se odstavku 1 doda naslednji odstavek:

„Da se omogoči vzpostavitev in vodenje seznama zavarovalnih družb za statistične namene, navedenega v členu 3 Uredbe (EU) št. 1374/2014 Evropske centralne banke (ECB/2014/50) (*), je treba v registru RIAD zbirati spremenljivke, določene v delih 1 in 2 Priloge V, v predpisanih časovnih presledkih. NCB poročajo vse posodobitve teh spremenljivk, zlasti ko institucija vstopi v populacijo zavarovalnih družb ali ko iz nje izstopi. NCB posredujejo popolne referenčne podatke, kakor je določeno v delih 1 in 2 Priloge V, o rezidenčnih nadrejenih zavarovalnicah in podrejenih družbah, vseh rezidenčnih podružnicah ne glede na to, kje se nahajajo njihove nadrejene osebe, ter podružnicah rezidenčnih nadrejenih zavarovalnic in podrejenih oseb, ki so rezidenti zunaj ekonomskega ozemlja Unije. Ta niz informacij se dopolni s popolnimi referenčnimi podatki, kakor je določeno v delih 1 in 2 Priloge V, o podružnicah rezidenčnih nadrejenih zavarovalnic in podrejenih družb, ki so rezidenti v nesodelujočih državah članicah, ki niso države poročevalke. To poročanje lahko temelji na širšem zbiranju podatkov, ki zajema vse podružnice rezidenčnih nadrejenih zavarovalnic in podrejenih družb ne glede na to, v kateri državi so rezidenti.

(*)  Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (UL L 366, 20.12.2014, str. 36)“;"

3.

v členu 25 se odstavku 2 doda naslednji odstavek:

„NCB pri prvem posredovanju seznama zavarovalnih družb posredujejo ECB popolne četrtletne referenčne podatke, kakor je določeno v delu 1 Priloge V, o rezidenčnih nadrejenih zavarovalnicah in podrejenih družbah najpozneje 31. marca 2016. Vendar pa so NCB spodbujene, da te informacije posredujejo do 31. decembra 2015. NCB posredujejo ECB popolne referenčne podatke, kakor je določeno v delih 1 in 2 Priloge V, o vseh rezidenčnih podružnicah ne glede na to, kje se nahajajo njihove nadrejene osebe, ter podružnicah rezidenčnih nadrejenih zavarovalnic in podrejenih oseb, ki so rezidenti zunaj ekonomskega ozemlja Unije in v nesodelujočih državah članicah, ki niso države poročevalke, najpozneje 31. julija 2016. Atributi, ki se zahtevajo letno, se poročajo za vse institucije do 31. julija 2016.

Pri naslednjih posredovanjih NCB najmanj četrtletno posredujejo ECB posodobitve četrtletnih spremenljivk, določenih za zavarovalne družbe, v dveh mesecih po referenčnem datumu. Letne spremenljivke se za vse zavarovalne družbe posodobijo letno, z zakasnitvijo največ šest mesecev po referenčnem datumu 31. decembra.“;

4.

v členu 25 se odstavku 3 doda naslednji odstavek:

„ECB na četrti delovni dan po roku za posredovanje posodobitev do 18.00 po srednjeevropskem času naredi kopijo podatkovnega niza zavarovalnih družb in ga da na voljo NCB. ECB nato objavi seznam zavarovalnih družb na svoji spletni strani.“;

5.

v členu 26 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

Frekvenca poročanja ECB je četrtletna. Statistični podatki o pokojninskih skladih, opisani v odstavku 1(a), se poročajo ECB v obdobju, ki ne presega 80 koledarskih dni po koncu referenčnega četrtletja. Točni datumi posredovanja se vnaprej sporočijo NCB v obliki koledarja poročanja, ki ga ECB zagotovi do septembra vsako leto.“;

6.

vstavi se naslednji člen 26a:

„Člen 26a

Statistika o zavarovalnih družbah

NCB poročajo statistične informacije o sredstvih in obveznostih zavarovalnih družb ter informacije o premijah, odškodninskih zahtevkih in provizijah v skladu z delom 23 Priloge II. Informacije se zagotovijo za vsako od naslednjih vrst zavarovalnih družb: zavarovalne družbe za življenjsko zavarovanje, zavarovalne družbe za neživljenjsko zavarovanje, kompozitne zavarovalne družbe in pozavarovalne družbe. Te zahteve zajemajo stanja ob koncu četrtletja in četrtletne popravke tokov za sredstva in obveznosti zavarovalnih družb ter letne informacije o premijah, odškodninskih zahtevkih in provizijah.

Države, za katere so na voljo dodatne informacije, vključno na podlagi najboljše ocene, posredujejo te informacije kot pojasnjevalne postavke v skladu z delom 23 Priloge II.

NCB poročajo ECB ločene podatke o prevrednotovalnih popravkih (ki zajemajo spremembe cen in deviznih tečajev) in prerazvrstitvenih popravkih, kakor je določeno v delu 23 Priloge II in v skladu s Prilogo IV.

Finančne transakcije, vključno s popravki, se izpeljejo v skladu z ESR 2010.

NCB lahko odstopajo od ESR 2010 zaradi različnih nacionalnih praks v skladu z Uredbo (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50). Kadar so na voljo informacije o stanjih po posameznih sredstvih, se lahko prevrednotovalni popravki izpeljejo v skladu s skupno metodo Eurosistema, tj. metodo izpeljave tokov, navedeno v delu 6 Priloge IV.

Za finančne transakcije v zvezi z obveznostmi se lahko izpeljejo približki v skladu z delom 6 Priloge IV.

NCB poročajo ECB četrtletne podatke o zavarovalnih družbah do zaključka poslovanja na 10. delovni dan po roku za četrtletne podatke iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50). V prehodnem obdobju, ki zajema poročanje za prva tri četrtletja leta 2016, se ta rok za referenčno obdobje prvega četrtletja leta 2016 podaljša do 30. delovnega dne po zgoraj navedenem roku, za referenčno obdobje drugega četrtletja leta 2016 do 25. delovnega dne po zgoraj navedenem roku in za referenčno obdobje tretjega četrtletja leta 2016 do 20. delovnega dne po zgoraj navedenemu roku,

NCB poročajo ECB letne podatke o zavarovalnih družbah do zaključka poslovanja na 10. delovni dan po roku za letne podatke iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50).

Točni datumi posredovanja se vnaprej sporočijo NCB v obliki koledarja poročanja, ki ga ECB zagotovi do septembra vsako leto.

Od NCB se zahteva, da pri prvem poročanju četrtletnih podatkov o zavarovalnih družbah posredujejo ECB podatke o neporavnanih zneskih. Popravki tokov se posredujejo po najboljših prizadevanjih.

Za popravke četrtletnih in letnih podatkov veljajo naslednja splošna pravila:

(a)

med rednimi četrtletnimi obdobji izdelave, tj. za posamezno referenčno obdobje od roka iz odstavka 2 do dneva, ko se podatki pošljejo nazaj NCB, lahko NCB popravijo podatke, ki se nanašajo na preteklo referenčno četrtletje;

(b)

med rednimi letnimi obdobji izdelave, tj. za posamezno referenčno leto od roka iz odstavka 2 do dneva, ko se podatki pošljejo nazaj NCB, lahko NCB popravijo podatke, ki se nanašajo na preteklo referenčno leto;

(c)

zunaj rednih obdobij izdelave lahko NCB popravijo tudi podatke, ki se nanašajo na pretekla referenčna obdobja.

Za zagotovitev kakovosti statistike zavarovalnih družb za euroobmočje NCB, kadar te odobrijo odstopanja najmanjšim zavarovalnim družbam v skladu s členom 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50), izračunajo oceno celotne vrednosti četrtletnih podatkov o zavarovalnih družbah, ki se poročajo ECB, do 100 % zajetja.

NCB lahko izberejo postopek za izračun ocene celotne vrednosti do 100 % zajetja na podlagi podatkov, zbranih v skladu s členom 7(1)(b) in 7(1)(c) Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50), pod pogojem, da ocene temeljijo na ustrezni vrsti zavarovalnih družb (tj. zavarovalne družbe za življenjsko zavarovanje, zavarovalne družbe za neživljenjsko zavarovanje, pozavarovalne družbe, kompozitne zavarovalne družbe).

NCB tudi zagotovijo, da podatki, ki jih poročajo ECB za referenčna četrtletja leta 2016, predstavljajo 100 % poročevalske populacije. NCB, ki nameravajo odobriti odstopanja najmanjšim zavarovalnim družbam v skladu s členom 7(1)(a) Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50), zberejo vse potrebne informacije za zagotovitev visoke kakovosti podatkov, ki jih posredujejo ECB. NCB, ki zahtevane podatke izpeljejo iz podatkov, ki se zbirajo za namene nadzora po Direktivi 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (**), lahko za ta namen (i) razširijo obseg podatkov na podatke za začetni dan z referenčnim datumom 1. januarja 2016 (glej odstavek 5), (ii) povečajo zajetje poročevalske populacije za prvo(-a) referenčno(-a) četrtletje(-a) ali (iii) uporabijo alternativne vire podatkov, iz katerih je mogoče izpeljati izračunano oceno celotne vrednosti podatkov enako visoke kakovosti.

NCB posredujejo ECB podatke o stanjih ob koncu leta 2015, ki lahko po potrebi vključujejo približke, za glavne agregate, kakor so določeni v delu 23 Priloge II. NCB lahko za ta namen uporabijo podatke, ki se zbirajo za namene nadzora po Direktivi 2009/138/ES in se nanašajo na 1. januar 2016. Ti podatki se posredujejo ECB skupaj s podatki za prvo četrtletje leta 2016.

NCB izpeljejo agregirane četrtletne podatke o sredstvih in obveznostih za vsako vrsto zavarovalnih družb v skladu s tabelama 2a in 2b iz dela 23 Priloge II, kot sledi:

(a)

Za vrednostne papirje s kodami ISIN NCB priredijo informacije, zagotovljene po posameznih vrednostih papirjih, informacijam, ki so izpeljane iz centralizirane baze vrednostnih papirjev (Centralised Securities Database – CSDB) kot referenčne baze podatkov. Tako prirejene informacije po posameznih vrednostnih papirjih se uporabijo za pripravo vrednosti sredstev in obveznosti v eurih in za izpeljavo potrebnih razčlenitev za vsak posamezni vrednostni papir, ki ga ima ali izda zavarovalna družba. Če identifikatorjev vrednostnih papirjev ni mogoče najti v CSDB ali če informacije, potrebne za pripravo sredstev in obveznosti v skladu s tabelama 2a in 2b iz dela 23 Priloge II, niso na voljo v CSDB, NCB ocenijo manjkajoče podatke.

(b)

NCB agregirajo podatke o vrednostnih papirjih, izpeljane v skladu z odstavkom (a), in jih dodajo informacijam, ki se poročajo za vrednostne papirje brez kod ISIN, da se izdelajo agregati za: (i) dolžniške vrednostne papirje, razčlenjeno po zapadlosti (prvotna in preostala) in nasprotni stranki (sektor in rezidenčnost); (ii) lastniški kapital, razčlenjeno po instrumentu in nasprotni stranki (sektor in rezidenčnost), in (iii) delnice/enote investicijskih skladov, razčlenjeno po vrsti investicijskega sklada in rezidenčnosti nasprotne stranke.

NCB posredujejo ECB najboljše ocene imetij delnic/enot investicijskih skladov, ki jih imajo zavarovalne družbe, razčlenjene po glavnem naložbenem cilju (tj. obvezniški skladi, delniški skladi, mešani skladi, nepremičninski skladi, hedge skladi in drugi skladi). Ti podatki se lahko izpeljejo tako, da se informacije, zagotovljene po posameznih vrednostih papirjih v skladu z Uredbo (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50), priredijo informacijam, ki so izpeljane iz CSDB kot referenčne baze podatkov.

Če delnic/enot investicijskih skladov v posesti ni mogoče najti v CSDB, NCB ocenijo manjkajoče podatke ali uporabijo alternativne vire za izpeljavo teh podatkov.

Kot prehodni ukrep lahko NCB te podatke prvič posredujejo ECB ob posredovanju podatkov za drugo četrtletje leta 2016, pri čemer zajamejo tudi podatke za prvo četrtletje leta 2016.

V skladu s členom 4(1)(c) Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50) NCB letno zbirajo podatke o tehničnih rezervacijah neživljenjskega zavarovanja, razčlenjene po vrsti zavarovanja in geografskem območju. NCB posredujejo ECB četrtletne podatke, ki se lahko ocenijo na podlagi podatkov, ki se zbirajo letno.

Pravila vrednotenja in/ali računovodska pravila iz Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50) veljajo tudi, kadar NCB poročajo ECB podatke o zavarovalnih družbah.

NCB predložijo pojasnila, v katerih navedejo razloge za znatne popravke in popravke zunaj rednih obdobij izdelave v skladu s členom 26a(3)(c). Poleg tega NCB zagotovijo ECB pojasnila v zvezi s prerazvrstitvenimi popravki.

NCB lahko zbirajo podatke od vseh zavarovalnih družb, ki so rezidenti v državi (pristop države gostiteljice), v skladu s členom 2(1) Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50), lahko pa zahtevane podatke za namene ESCB izpeljejo iz podatkov, ki se zbirajo za namene nadzora po Direktivi 2009/138/ES, v skladu s členom 2(2) Uredbe (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50) (pristop matične države).

Podatki, ki se posredujejo ECB v skladu s to smernico, načeloma predstavljajo pristop države gostiteljice. Vendar lahko NCB, ki zahtevane podatke za namene ESCB izpeljejo iz podatkov, ki se zbirajo za namene nadzora, posredujejo podatke po pristopu matične države, dokler se ocenjuje, da razlika med podatki po pristopu države gostiteljice in po pristopu matične države ni bistvena.

Ali je razlika med podatki po pristopu države gostiteljice in po pristopu matične države bistvena, se oceni na podlagi podatkov o premijah, ki se poročajo v skladu s tabelo 3 iz dela 23 Priloge II k tej smernici. Ko se to oceni, bo ECB v tesnem sodelovanju z NCB opredelila pristop, ki ga bo treba uporabiti za posredovanje podatkov ECB po pristopu države gostiteljice. Dokler se ta pristop ne opredeli, NCB ni treba popravljati podatkov.

NCB, ki želijo popraviti podatke, lahko prostovoljno in po najboljših prizadevanjih izpeljejo podatke po pristopu države gostiteljice iz podatkov, ki se zbirajo v skladu s pristopom matične države. Za ta namen se lahko vzpostavijo dvostranski stiki in izmenjave podatkov med zadevnimi NCB.

(**)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).“"

7.

Priloge II, III, IV in V se spremenijo v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB držav članic, katerih valuta je euro. NCB držav članic, katerih valuta je euro, ravnajo v skladu s to smernico od 1. januarja 2016.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na NCB držav članic, katerih valuta je euro.

V Frankfurtu na Majni, 4. decembra 2015

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (UL L 366, 20.12.2014, str. 36).

(3)  Smernica Evropske centralne banke ECB/2014/15 z dne 4. aprila 2014 o denarni in finančni statistiki (UL L 340, 26.11.2014, str. 1).


PRILOGA

Priloge II, III, IV in V se spremenijo:

1.

v Prilogi II se tabela o statistiki pokojninskih skladov v delu 22 nadomesti z naslednjo tabelo:

Sredstva pokojninskih skladov

 

Skupaj

 

Domači

Skupaj

MFI (S.121 + S.122 + S.123)

 

Ne-MFI

Skupaj

Država (S.13)

 

Ne-MFI razen države

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

DFP + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 & S.15)

Gotovina in vloge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 2 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 letoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: prenosljive vloge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 2 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 letoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega delnice, ki kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delnice/enote investicijskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delnice/enote SDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delnice/enote investicijskih skladov razen SDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalne tehnične rezervacije in povezane terjatve  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preostala sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celotna nefinančna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Države članice euroobmočja razen domači

Tujina

Skupaj

MFI (S.121 + S.122 + S.123)

 

Ne-MFI

Skupaj

Država (S.13)

 

Ne-MFI razen države

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

DFP + izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti + lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 & S.15)

Gotovina in vloge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 2 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 letoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: prenosljive vloge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 2 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 letoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega delnice, ki kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delnice/enote investicijskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delnice/enote SDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Delnice/enote investicijskih skladov razen SDT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalne tehnične rezervacije in povezane terjatve  (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preostala sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Celotna nefinančna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obveznosti pokojninskih skladov

 

Skupaj

 

Domači

Skupaj

MFI (S.121 + S.122 + S.123)

 

Ne-MFI

Skupaj

Država (S.13)

 

Ne-MFI razen države

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

DFP (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 & S.15)

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega delnice, ki kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalne tehnične rezervacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: pokojninske pravice (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheme z določenimi prispevki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheme z zagotovljenimi prejemki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinirane sheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

Države članice euroobmočja razen domači

Tujina

Skupaj

MFI (S.121 + S.122 + S.123)

 

Ne-MFI

Skupaj

Država (S.13)

 

Ne-MFI razen države

Skupaj

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

DFP (S.125 + S.126 + S.127)

Zavarovalne družbe (S.128)

Pokojninski skladi (S.129)

Nefinančne družbe (S.11)

Gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva (S.14 & S.15)

Izdani dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izvedeni finančni instrumenti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posojila

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 let

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega delnice, ki kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovalne tehnične rezervacije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

od tega: pokojninske pravice (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheme z določenimi prispevki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sheme z zagotovljenimi prejemki

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kombinirane sheme

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

v Prilogi II se doda naslednji del 23:

„DEL 23

Statistika o zavarovalnih družbah

Tabela 1

Podatki o sredstvih in obveznostih, ki jih je treba zagotoviti za četrto četrtletje leta 2015: stanja  (3)

 

Skupaj

SREDSTVA (F)

1.

Gotovina in vloge (ESR 2010: F.21 + F.22 + F.29) – poštena vrednost

 

1x.

Gotovina in vloge, od tega prenosljive vloge (F.22)

 

2.

Dolžniški vrednostni papirji (ESR 2010: F.3)

 

3.

Posojila (ESR 2010: F.4) – poštena vrednost

 

3x.

Posojila, od tega jamstva za vloge v povezavi s posli pozavarovanja – poštena vrednost

 

4.

Lastniški kapital (ESR 2010: F.51)

 

4a.

Lastniški kapital, od tega delnice, ki kotirajo na borzi

 

5.

Delnice/enote investicijskih skladov (ESR 2010: F.52)

 

6.

Izvedeni finančni instrumenti (ESR 2010: F.7)

 

7.

Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja (ESR 2010: F.61)

 

8.

Nefinančna sredstva (ESR 2010: AN)

 

9.

Preostala sredstva

 

OBVEZNOSTI (F)

1.

Izdani dolžniški vrednostni papirji in posojila (ESR 2010: F.3 + F.4)

 

1.x.

od tega jamstva za vloge v povezavi s posli pozavarovanja

 

2.

Lastniški kapital (ESR 2010: F.51)

 

2a.

Lastniški kapital, od tega delnice, ki kotirajo na borzi

 

2b.

Lastniški kapital, od tega delnice, ki ne kotirajo na borzi

 

2c.

Lastniški kapital, od tega drug lastniški kapital

 

3

Zavarovalne tehnične rezervacije (ESR 2010: F.6)

 

3.1

Tehnične rezervacije življenjskega zavarovanja

 

od tega, vezanega na enote investicijskih skladov

 

od tega, ki ni vezano na enote investicijskih skladov

 

3.2

Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja

 

4

Izvedeni finančni instrumenti (ESR 2010: F.7)

 

5

Preostale obveznosti

 


Tabela 2a

Podatki o sredstvih, ki jih je treba zagotoviti četrtletno: stanja in popravki tokov

 

Skupaj

Euroobmočje

Tujina

Domači

Države članice euroobmočja razen domači

Države članice euroobmočja razen domači

(informacije po posameznih državah)

Skupaj

Nesodelujoče države članice

(informacije po posameznih državah)

Glavne nasprotne stranke zunaj Evropske unije (informacije po posameznih državah za Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Hongkong, Indijo, Japonsko, Rusijo, Švico, ZDA)

SREDSTVA (F)

1.

Gotovina in vloge (ESR 2010: F.21 + F.22 + F.29) – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta (do zapadlosti)

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom (do zapadlosti)

 

 

 

 

 

 

 

1x.

Gotovina in vloge, od tega prenosljive vloge (F.22)

 

 

 

 

 

 

 

1.

Gotovina in vloge (ESR 2010: F.21 + F.22 + F.29) – nominalna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

2.

Dolžniški vrednostni papirji (ESR 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta (prvotna zapadlost)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 2 let (prvotna zapadlost)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 letoma (prvotna zapadlost)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta (do zapadlosti)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 2 let (do zapadlosti)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 letoma in do 5 let (do zapadlosti)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 let (do zapadlosti)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo gospodinjstva in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

3.

Posojila (ESR 2010: F.4) – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

prvotna zapadlost do 1 leta – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

MFI

 

 

 

 

 

 

 

državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim skladom

 

 

 

 

 

 

 

DFP

 

 

 

 

 

 

 

zavarovalnim družbam

 

 

 

 

 

 

 

pokojninskim skladom

 

 

 

 

 

 

 

nefinančnim družbam

 

 

 

 

 

 

 

gospodinjstvom in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

prvotna zapadlost nad 1 letom in do 5 let – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

MFI

 

 

 

 

 

 

 

državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim skladom

 

 

 

 

 

 

 

DFP

 

 

 

 

 

 

 

zavarovalnim družbam

 

 

 

 

 

 

 

pokojninskim skladom

 

 

 

 

 

 

 

nefinančnim družbam

 

 

 

 

 

 

 

gospodinjstvom in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

prvotna zapadlost nad 5 let – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

MFI

 

 

 

 

 

 

 

državi

 

 

 

 

 

 

 

investicijskim skladom

 

 

 

 

 

 

 

DFP

 

 

 

 

 

 

 

zavarovalnim družbam

 

 

 

 

 

 

 

pokojninskim skladom

 

 

 

 

 

 

 

nefinančnim družbam

 

 

 

 

 

 

 

gospodinjstvom in NPISG

 

 

 

 

 

 

 

do 1 leta do zapadlosti – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

nad 1 letom in do 2 let do zapadlosti – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

nad 2 letoma in do 5 let do zapadlosti – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

nad 5 let do zapadlosti – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

3x.

Posojila, od tega jamstva za vloge v povezavi s posli pozavarovanja – poštena vrednost

 

 

 

 

 

 

 

3.

Posojila (ESR 2010: F.4) – nominalna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

prvotna zapadlost do 1 leta – nominalna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

prvotna zapadlost nad 1 letom in do 5 let – nominalna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

prvotna zapadlost nad 5 let – nominalna vrednost

 

 

 

 

 

 

 

4.

Lastniški kapital (ESR 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

4a.

Lastniški kapital, od tega delnice, ki kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

4b.

Lastniški kapital, od tega delnice, ki ne kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

4c.

Lastniški kapital, od tega drug lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

ki ga izdajo MFI

 

 

 

 

 

 

 

ki ga izda država

 

 

 

 

 

 

 

ki ga izdajo DFP

 

 

 

 

 

 

 

ki ga izdajo zavarovalne družbe

 

 

 

 

 

 

 

ki ga izdajo pokojninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

ki ga izdajo nefinančne družbe

 

 

 

 

 

 

 

5.

Delnice/enote investicijskih skladov (ESR 2010: F.52)

 

 

 

 

 

 

 

5a.

Delnice/enote SDT

 

 

 

 

 

 

 

5b.

Delnice/enote investicijskih skladov razen SDT

 

 

 

 

 

 

 

Delniški skladi

 

 

 

 

 

 

 

Obvezniški skladi

 

 

 

 

 

 

 

Mešani skladi

 

 

 

 

 

 

 

Nepremičninski skladi

 

 

 

 

 

 

 

Hedge skladi

 

 

 

 

 

 

 

Drugi skladi

 

 

 

 

 

 

 

6.

Izvedeni finančni instrumenti (ESR 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

7.

Zavarovalne tehnične rezervacije in povezane terjatve  (4)

 

 

 

 

 

 

 

8.

Nefinančna sredstva (ESR 2010: AN)

 

 

 

 

 

 

 

9.

Preostala sredstva

 

 

 

 

 

 

 

10.

Celotna sredstva

 

 

 

 

 

 

 

Kratice, uporabljene v tej tabeli: MFI = denarna finančna institucija, DFP = drug finančni posrednik, NPISG = nepridobitna institucija, ki opravlja storitve za gospodinjstva, SDT = sklad denarnega trga.


Tabela 2b

Podatki o obveznostih, ki jih je treba zagotoviti četrtletno: stanja in popravki tokov

 

Skupaj

Euroobmočje

Tujina

Domači

Države članice euroobmočja razen domači

Države članice euroobmočja razen domači (informacije po posameznih državah)

Skupaj

Nesodelujoče države članice (informacije po posameznih državah)

Glavne nasprotne stranke zunaj Evropske unije (informacije po posameznih državah za Brazilijo, Kanado, Kitajsko, Hongkong, Indijo, Japonsko, Rusijo, Švico, ZDA)

OBVEZNOSTI (F)

1.

Izdani dolžniški vrednostni papirji (ESR 2010: F.3)

 

 

 

 

 

 

 

2.

Posojila (ESR 2010: F.4)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo denarne finančne institucije (MFI) (5)

 

 

 

 

 

 

 

ki jih izdajo ne-MFI (5)

 

 

 

 

 

 

 

2.x.

Posojila, od tega jamstva za vloge v povezavi s posli pozavarovanja

 

 

 

 

 

 

 

3.

Lastniški kapital (ESR 2010: F.51)

 

 

 

 

 

 

 

Delnice, ki kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

Delnice, ki ne kotirajo na borzi

 

 

 

 

 

 

 

Drug lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

4

Zavarovalne tehnične rezervacije (ESR 2010: F.6)

 

 

 

 

 

 

 

4.1

Tehnične rezervacije življenjskega zavarovanja

 

 

 

 

 

 

 

vezanega na enote investicijskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

ki ni vezano na enote investicijskih skladov (6)

 

 

 

 

 

 

 

4.1.a

Tehnične rezervacije življenjskega zavarovanja, od tega pokojninske pravice  (7)

 

 

 

 

 

 

 

Sheme z določenimi prispevki

 

 

 

 

 

 

 

Sheme z zagotovljenimi prejemki

 

 

 

 

 

 

 

Kombinirane sheme

 

 

 

 

 

 

 

4.1.b

Tehnične rezervacije življenjskega zavarovanja, od tega sprejeto pozavarovanje

 

 

 

 

 

 

 

4.2

Tehnične rezervacije neživljenjskega zavarovanja  (8)

 

 

 

 

 

 

 

po vrsti zavarovanja

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje stroškov zdravstvenih storitev

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje dohodka

 

 

 

 

 

 

 

Nezgodno zavarovanje za delavce

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje odgovornosti za uporabo motornih vozil

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje drugih vozil

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje plovil, zrakoplovov in prevoza blaga

 

 

 

 

 

 

 

Požarno in drugo škodno zavarovanje

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje splošne odgovornosti

 

 

 

 

 

 

 

Kreditno in kavcijsko zavarovanje

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje stroškov postopka

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje pomoči

 

 

 

 

 

 

 

Zavarovanje različnih finančnih izgub

 

 

 

 

 

 

 

Pozavarovanje

 

 

 

 

 

 

 

5

Izvedeni finančni instrumenti (ESR 2010: F.7)

 

 

 

 

 

 

 

6

Preostale obveznosti

 

 

 

 

 

 

 


Tabela 3

Podatki o premijah, odškodninskih zahtevkih in provizijah, ki jih je treba zagotoviti letno

 

Skupaj

 

Domači

Podružnice v EGP (informacije po posameznih državah)

Podružnice zunaj EGP (skupaj)

1.

Premije

 

 

 

 

2.

Odškodninski zahtevki

 

 

 

 

3.

Provizije“

 

 

 

 

3.

V Prilogi III se deli 2, 3 in 4 nadomestijo z naslednjim:

„DEL 2

Opredelitve strukture podatkov in nizi podatkov

1.   Pri izmenjanih sporočilih SDMX se lahko statistični koncepti uporabijo bodisi kot dimenzije (pri sestavljanju ‚ključev‘, ki identificirajo časovno vrsto) bodisi kot atributi (ki zagotavljajo informacije o podatkih). Kodirane dimenzije in atributi črpajo svoje vrednosti iz vnaprej opredeljenih šifrantov. DSD opredeljujejo strukturo izmenjanih ključev podatkov glede na koncepte in pripadajoče šifrante. Poleg tega opredeljujejo njihovo razmerje z ustreznimi atributi. Enaka struktura se lahko uporabi za več tokov podatkov, ki se razlikujejo po informacijah niza podatkov.

2.   V kontekstu denarne in finančne statistike je ECB opredelila 12 DSD, ki se trenutno uporabljajo za izmenjavo statističnih podatkov z ESCB in drugimi mednarodnimi organizacijami. Za večino teh DSD se izmenja en niz podatkov, ki uporablja to strukturo, kar ima za posledico, da sta identifikator DSD in s tem povezan identifikator nizov podatkov (DSI), uporabljen v podatkovnem sporočilu SDMX, enaka. Za namene obravnave, pravočasnosti in odgovornosti sta bila opredeljena dva različna niza podatkov, ki sledita DSD ‚ECB_BSI1‘ in se razlikujeta na ravni DSI. Podobno sta bila opredeljena dva različna niza podatkov, ki sledita DSD ‚ECB_ICPF1‘ in se razlikujeta na ravni DSI. Uporabljajo se naslednje značilnosti tokov podatkov:

postavke bilance stanja (BSI), identifikator DSD in DSI ‚ECB_BSI1‘,

postavke bilance stanja v kontekstu Modre knjige (Blue Book) (BSP), identifikator DSD ‚ECB_BSI1‘ in DSI ‚ECB_BSP‘,

bančni strukturni finančni kazalniki (SSI), identifikator DSD in DSI ‚ECB_SSI1‘,

bančni strukturni finančni kazalniki v kontekstu Modre knjige (SSP), identifikator DSD ‚ECB_SS1‘ in DSI ‚ECB_SSP‘,

obrestne mere MFI (MIR), identifikator DSD in DSI ‚ECB_MIR1‘,

drugi finančni posredniki (OFI), identifikator DSD in DSI ‚ECB_OFI1‘,

izdaje vrednostnih papirjev (SEC), identifikator DSD in DSI ‚ECB_SEC1‘,

plačilni in poravnalni sistemi (PSS), identifikator DSD in DSI ‚ECB_PSS1‘,

investicijski skladi (IVF), identifikator DSD in DSI ‚ECB_IVF1‘,

družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev (FVC), identifikator DSD in DSI ‚ECB_FVC1‘,

konsolidirani bančni podatki (CBD), identifikator DSD in DSI ‚ECB_CBD1‘,

mednarodna konsolidirana bančna statistika (CBS), identifikator DSD in DSI ‚BIS_CBS‘,

sredstva in obveznosti zavarovalnih družb (ICB), identifikator DSD ‚ECB_ICPF1‘ in DSI ‚ECB_ICB‘,

poslovanje zavarovalnih družb (premije, odškodninski zahtevki, provizije) (ICO), identifikator DSD in DSI ‚ECB_ICO1‘,

sredstva in obveznosti pokojninskih skladov (PFB), identifikator DSD ‚ECB_ICPF1‘ in DSI ‚ECB_PFB‘.

2.1   DSI ‚ECB_BSI1‘ se uporablja za opredelitev ključev podatkov o:

statistiki bilance stanja MFI,

elektronskem denarju,

statistiki bilance stanja kreditnih institucij,

statistiki bilance stanja SDT,

obveznostih centralne države iz naslova vlog ter imetjih gotovine in vrednostnih papirjev,

pojasnjevalnih postavkah,

dodatnih podatkih o postavkah bilance stanja, ki jih NCB poročajo Mednarodnemu denarnemu skladu z uporabo storitev prek ECB,

posojilih MFI, olistinjenih in prodanih tretjim osebam,

statistiki osnove za obvezne rezerve,

makro razmerju,

posojilih nefinančnim družbam, razčlenjenih po panogi dejavnosti,

kreditnih linijah.

2.2   DSI ‚ECB_ICPF1‘ se uporablja pri zavarovalnih družbah in pokojninskih skladih (ICPF) za opredelitev ključev podatkov o sredstvih in obveznostih zavarovalnih družb ter sredstvih in obveznostih pokojninskih skladov.

DEL 3

Dimenzije

Spodnja tabela določa dimenzije, ki sestavljajo ključe podatkov posamezne denarne in finančne statistike, navedene v delu 2, njihov format in šifrante, iz katerih črpajo svoje kodne vrednosti.

Opredelitev strukture podatkov (DSD)

Koncept

Ime koncepta

Format

Šifrant

Ime šifranta

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS (9)

ICPF

ICO

(identifikator)

 

vrednosti (10)

 

 

VRSTNI RED DIMENZIJ V KLJUČU

DIMENZIJE

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

FREQ

Frekvenca

AN1

CL_FREQ

Šifrant frekvence

2

2

2

2

2

2

2

2

2

 

 

 

REF_AREA

Referenčno območje

AN2

CL_AREA_EE

Šifrant območja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

REF_AREA

Referenčno območje

AN2

CL_AREA (11)

Šifrant območja

3

 

 

3

 

 

3

3

 

 

 

 

ADJUSTMENT

Kazalnik popravka

AN1

CL_ADJUSTMENT

Šifrant kazalnika popravka

4

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS_REP_SECTOR

Razčlenitev po referenčnih sektorjih v bilanci stanja

AN..2

CL_BS_REP_SECTOR

Šifrant razčlenitve po referenčnih sektorjih v bilanci stanja

 

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REF_SECTOR

Razčlenitev po referenčnih sektorjih

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Šifrant referenčne sektorske razčlenitve ESR 95

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

 

SEC_ISSUING SECTOR

Sektor izdajatelj vrednostnih papirjev

AN4

CL_ESA95_SECTOR

Šifrant referenčne sektorske razčlenitve ESR 95

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

PSS_INFO_TYPE

Vrsta informacije PSS

AN4

CL_PSS_INFO_TYPE

Šifrant vrste informacije v plačilnem in poravnalnem sistemu

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

PSS_INSTRUMENT

Instrument PSS

AN4

CL_PSS_INSTRUMENT

Šifrant instrumenta v plačilnem in poravnalnem sistemu

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

PSS_SYSTEM

Vstopna točka PSS

AN4

CL_PSS_SYSTEM

Šifrant vstopne točke v plačilnem in poravnalnem sistemu

 

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_PSS

Vrsta podatka PSS

AN2

CL_DATA_TYPE_PSS

Šifrant vrste podatka v plačilnem in poravnalnem sistemu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

COMP_APPROACH

Kazalnik pristopa k pripravi podatkov

AN1

CL_COMP_APPROACH

Šifrant kazalnika pristopa k pripravi podatkov

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI_REP_SECTOR

Poročevalski sektor drugih finančnih posrednikov

AN2

CL_OFI_REP_SECTOR

Šifrant referenčne sektorske razčlenitve drugih finančnih posrednikov

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

IVF_REP_SECTOR

Poročevalski sektor investicijskih skladov

AN2

CL_IVF_REP_SECTOR

Šifrant referenčne sektorske razčlenitve investicijskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

 

FVC_REP_SECTOR

Poročevalski sektor družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

AN1

CL_FVC_REP_SECTOR

Šifrant referenčne sektorske razčlenitve družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

REPORTING_SECTOR

Poročevalski sektor

AN..6

CL_SECTOR (11)

Šifrant institucionalnega sektorja

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

CB_REP_SECTOR

Razčlenitev po referenčnem sektorju v konsolidiranih bančnih podatkih

AN2

CL_CB_REP_SECTOR

Šifrant razčlenitve po referenčnem sektorju v konsolidiranih bančnih podatkih

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

CB_SECTOR_SIZE

Velikost po referenčnem sektorju v konsolidiranih bančnih podatkih

AN1

CL_CB_SECTOR_SIZE

Šifrant velikosti po referenčnem sektorju v konsolidiranih bančnih podatkih

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SSI_INDICATOR

Strukturni finančni kazalnik

AN3

CL_SSI_INDICATOR

Šifrant strukturnega finančnega kazalnika

5

 

4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BS_ITEM

Postavka bilance stanja

AN..7

CL_BS_ITEM

Šifrant postavke bilance stanja

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

 

OFI_ITEM

Postavka bilance stanja drugih finančnih posrednikov

AN3

CL_OFI_ITEM

Šifrant postavke bilance stanja drugih finančnih posrednikov

 

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

 

SEC_ITEM

Postavka vrednostnih papirjev

AN6

CL_ESA95_ACCOUNT

Šifrant računa ESR 95

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

IF_ITEM

Sredstva in obveznosti investicijskih skladov

AN3

CL_IF_ITEM

Šifrant postavke bilance stanja investicijskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

 

FVC_ITEM

Sredstva in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

AN3

CL_FVC_ITEM

Šifrant postavke bilance stanja družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

ICPF_ITEM

Sredstva in obveznosti zavarovalnih družb in pokojninskih skladov

AN..4

CL_ICPF_ITEM

Šifrant sredstev in obveznosti zavarovalnih družb in pokojninskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

ICO_PAY_ITEM

Postavka poslovanja zavarovalnih družb

AN1

CL_ICO_PAY

Šifrant postavke poslovanja zavarovalnih družb

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

CB_ITEM

Postavka konsolidiranih bančnih podatkov

AN5

CL_CB_ITEM

Šifrant postavke konsolidiranih bančnih podatkov

6

 

5

6

 

 

6

6

6

 

 

 

MATURITY_ORIG

Prvotna zapadlost

AN..3

CL_MATURITY_ORIG

Šifrant prvotne zapadlosti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

MATURITY

Zapadlost

AN..6

CL_MATURITY (11)

Šifrant zapadlosti

 

 

 

 

5

 

 

 

 

 

 

 

SEC_VALUATION

Vrednotenje vrednostnih papirjev

AN1

CL_MUFA_VALUATION

Šifrant vrednotenja v kontekstu MUFA

7

5

 

7

 

 

7

7

7

 

7

 

DATA_TYPE

Vrsta podatka

AN1

CL_DATA_TYPE

Šifrant denarne in bančne vrste podatka, tok in pozicija

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_MIR

Vrsta podatka MIR

AN1

CL_DATA_TYPE_MIR

Šifrant vrste podatka o obrestnih merah MFI

 

 

 

 

6

 

 

 

 

 

 

 

DATA_TYPE_SEC

Vrsta podatka o vrednostnih papirjih

AN1

CL_DATA_TYPE_SEC

Šifrant vrste podatka o vrednostnih papirjih

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

L_MEASURE

Stanje, tok

AN1

CL_STOCK_FLOW

Stanje, tok

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

L_REP_CTY

Koda referenčnega območja za mednarodno finančno statistiko Banke za mednarodne poravnave (BIS-IFS)

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Koda referenčnega območja za BIS-IFS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

CBS_BANK_TYPE

Vrsta banke za CBS

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Vrsta banke za CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

CBS_BASIS

Podlaga za poročanje CBS

AN1

CL_CBS_BASIS

Podlaga za poročanje CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

L_POSITION

Vrsta pozicije v CBS

AN1

CL_L_POSITION

Vrsta pozicije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7

 

 

L_INSTR

Vrsta instrumenta v CBS

AN1

CL_L_INSTR

Vrsta instrumenta

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

REM_MATURITY

Preostala zapadlost v CBS

AN1

CL_ISSUE_MAT

Šifrant zapadlosti izdaje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

CURR_TYPE_BOOK

Vrsta valute za mesto vknjižbe v CBS

AN3

CL_CURRENCY_3POS

Vrsta valute za mesto vknjižbe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

L_CP_SECTOR

Sektor nasprotne stranke v CBS

AN1

CL_L_SECTOR

Sektor nasprotne stranke v CBS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

 

 

L_CP_COUNTRY

Območje nasprotne stranke v CBS

AN2

CL_BIS_IF_REF_AREA

Koda referenčnega območja za BIS-IFS

8

6

 

8

 

7

8

8

8

 

 

 

COUNT_AREA

Območje nasprotne stranke

AN2

CL_AREA_EE

Šifrant območja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

5

COUNTERPART_AREA

Območje nasprotne stranke

AN2

CL_AREA

Šifrant območja

 

 

7

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMOUNT_CAT

Kategorija zneska

AN1

CL_AMOUNT_CAT

Šifrant kategorije zneska

9

 

8

9

 

 

9

9

9

 

 

 

BS_COUNT_SECTOR

Sektor nasprotne stranke v bilanci stanja

AN..7

CL_BS_COUNT_SECTOR

Šifrant sektorja nasprotne stranke v bilanci stanja

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9

 

COUNTERPART_SECTOR

Sektor nasprotne stranke

AN..6

CL_SECTOR

Šifrant institucionalnega sektorja

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

COUNTERPART_SECTOR

Sektor nasprotne stranke

AN2

CL_PS_COUNT_SECTOR

Sektor prejemnika/pridobitelja v plačilnem in poravnalnem sistemu

 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

FVC_ORI_SECTOR

Sektor originatorja družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

AN2

CL_FVC_ORI_SECTOR

Šifrant sektorja originatorja družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

ICO_UNIT

Enota zavarovalnih družb

AN1

CL_ICO_UNIT

Šifrant enote zavarovalnih družb

10

7

9

10

7

9

10

11

10

 

10

 

CURRENCY_TRANS

Valuta transakcije

AN3

CL_CURRENCY

Šifrant valute

 

8

 

11

8

10

11

 

11

 

 

 

SERIES_DENOM

Denominacija vrste podatkov ali posebni izračun

AN1

CL_SERIES_DENOM

Šifrant denominacije vrste podatkov ali posebnega izračuna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11

7

CURRENCY_DENOM

Oznaka valute

AN..15

CL_UNIT

Šifrant enote

11

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 

 

BS_SUFFIX

Pripona bilance stanja

AN..3

CL_BS_SUFFIX

Šifrant pripone bilance stanja

 

 

 

 

9

 

 

 

 

 

 

 

SEC_SUFFIX

Pripona vrst podatkov v kontekstu vrednostnih papirjev

AN1

CL_SEC_SUFFIX

Šifrant pripone vrednostnih papirjev

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IR_BUS_COV

Zajetje poslov v obrestni meri

AN1

CL_IR_BUS_COV

Šifrant zajetja poslov v obrestni meri

Frekvenca. Ta dimenzija označuje frekvenco poročane časovne vrste. Posebne zahteve za izmenjavo podatkov so naslednje:

za DSD ‚ECB_OFI1‘: kadar so nacionalni podatki na voljo samo z manjšo frekvenco, tj. polletno ali letno, NCB ocenijo četrtletne podatke. Kadar četrtletne ocene niso izvedljive, se podatki kljub temu zagotovijo kot četrtletna časovna vrsta, tj. letni podatki se zagotovijo kot LLLLQ4 in polletni podatki se zagotovijo kot LLLLQ2 in LLLLQ4, medtem ko se podatki za preostala četrtletja bodisi ne poročajo bodisi se poročajo kot manjkajoči s statusom opazovanja ‚L‘,

za DSD ‚ECB_SEC1‘: če zahtevani mesečni podatki niso na voljo in ni mogoče izvesti ocen, se lahko pošljejo četrtletni ali letni podatki.

Referenčno območje. Ta dimenzija se nanaša na rezidenčno državo poročevalske institucije. V DSD ‚ECB_SEC1‘ označuje rezidenčno državo sektorja izdajatelja (*).

Kazalnik popravka. Ta dimenzija označuje, ali je uporabljen sezonski popravek in/ali popravek za število delovnih dni.

Razčlenitev po referenčnih sektorjih v bilanci stanja. Ta dimenzija se nanaša na poročevalski sektor glede na razčlenitev, opredeljeno v pripadajočem šifrantu.

Razčlenitev po referenčnih sektorjih. Ta dimenzija označuje referenčni sektor za strukturne finančne kazalnike (v DSD ‚ECB_SSI1‘).

Sektor izdajatelj vrednostnih papirjev. Ta dimenzija se nanaša na sektor izdajateljev vrednostnih papirjev (v DSD ‚ECB_SEC1‘).

Vrsta informacije PSS. Ta dimenzija predstavlja splošno vrsto informacije, ki jo je treba zagotoviti v kontekstu DSD ‚ECB_PSS1‘.

Instrument PSS. Ta dimenzija, uporabljena v DSD ‚ECB_PSS1‘, označuje določeno vrsto instrumenta/naprave, ki se uporablja za plačilne transakcije, npr. kartice s funkcijo gotovine ali kreditne prenose.

Vstopna točka PSS. Ta dimenzija je povezana z vrsto terminala ali sistema, prek katerega je bila izvršena osnovna plačilna transakcija. Za ujemanje plačilnih sistemov in kodnih vrednosti vstopne točke PSS glej del 16 Priloge II.

Vrsta podatka PSS. V kontekstu PSS ta dimenzija označuje enoto mere za opazovanje, tj. ali je treba za postavko poročati število ali vrednost (npr. število transakcij na kartico, vrednost transakcij na kartico)

Pristop k pripravi podatkov. Ta dimenzija označuje, ali podatki predstavljajo pristop matične države ali pristop države gostiteljice.

Poročevalski sektor drugih finančnih posrednikov. Ta dimenzija označuje sektor poročevalske institucije znotraj sektorja DFP.

Poročevalski sektor investicijskih skladov. Ta dimenzija označuje sektor poročevalske institucije znotraj sektorja investicijskih skladov.

Poročevalski sektor družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev. Ta dimenzija označuje sektor poročevalske institucije znotraj sektorja DPFS.

Poročevalski sektor. Ta dimenzija označuje, ali je poročevalska institucija pokojninski sklad ali vrsta zavarovalne družbe.

Razčlenitev po referenčnem sektorju v konsolidiranih bančnih podatkih. Ta dimenzija označuje lastništvo in vrsto poročevalske institucije (domače kreditne institucije proti podrejenim družbam ali podružnicam pod tujim nadzorom).

Velikost po sektorju v konsolidiranih bančnih podatkih. Ta dimenzija označuje velikost poročevalske institucije glede na njena celotna sredstva. Uporablja se samo za domače kreditne institucije.

Strukturni finančni kazalnik. Ta dimenzija je značilna za DSD ‚ECB_SSI1‘ in predstavlja vrsto strukturnega finančnega kazalnika.

Postavka bilance stanja. Ta dimenzija označuje postavko bilance stanja MFI, kakor je opredeljena v Uredbi (EU) št. 1071/2013 (ECB/2013/33).

Postavka bilance stanja drugih finančnih posrednikov. Ta dimenzija označuje postavko bilance stanja DFP. DFP se osredotočajo na različne finančne dejavnosti, odvisno od vrste institucije, vse postavke bilance stanja pa se ne uporabljajo za vse vrste posrednikov. Zato so lahko ‚druga sredstva‘ in ‚druge obveznosti‘ različno opredeljeni pri različnih vrstah posrednikov, čeprav je večina postavk bilance stanja skupna vsem vrstam drugih finančnih posrednikov. Na strani sredstev sta za postavko ‚druga sredstva‘ sprejeti dve različni opredelitvi: (a) za posrednike z vrednostnimi papirji in izvedenimi finančnimi instrumenti (PVP) ta postavka vključuje posojila in (b) za finančne družbe, ki se ukvarjajo s posojanjem (FDP), postavka vključuje vloge, gotovino, delnice investicijskih skladov, osnovna sredstva in izvedene finančne instrumente. V zvezi s postavko ‚druge obveznosti‘: (a) za PVP ta postavka izključuje dolžniške vrednostne papirje, kapital in rezerve ter izvedene finančne instrumente in (b) za FDP ta postavka vključuje izvedene finančne instrumente.

Postavka vrednostnih papirjev. Ta dimenzija se nanaša na postavke s seznama postavk, določenih za finančne račune monetarne unije (MUFA) v skladu s koncepti Evropskega sistema računov. Uporablja se samo za DSD ‚ECB_SEC1‘.

Sredstva in obveznosti investicijskih skladov. Ta dimenzija se nanaša na postavko sredstev in obveznosti investicijskih skladov, kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1073/2013 (ECB/2013/38).

Sredstva in obveznosti družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev. Ta dimenzija se nanaša na postavko sredstev in obveznosti DPFS, kakor je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1075/2013 (ECB/2013/40).

Sredstva in obveznosti zavarovalnih družb in pokojninskih skladov. Ta dimenzija označuje postavko sredstev in obveznosti zavarovalnih družb in pokojninskih skladov. V primeru zavarovalnih družb so postavke opredeljene v Uredbi Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50). V primeru pokojninskih skladov so postavke opredeljene v ESR 2010.

Postavka poslovanja zavarovalnih družb. Ta dimenzija se nanaša na postavke poslovanja zavarovalnih družb, tj. premije, odškodninske zahtevke in provizije, kakor so opredeljeni v Uredbi (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50).

Postavka konsolidiranih bančnih podatkov. Ta dimenzija označuje postavko sistema za poročanje konsolidiranih bančnih podatkov, ki jo je treba poročati (iz poslovnih izidov, bilanc stanja in poročil o kapitalski ustreznosti bank).

Prvotna zapadlost. Za DSD ‚ECB_BSI1‘, ‚ECB_FVC1‘, ‚ECB_IVF1‘, ‚ECB_CBD1‘ in ‚ECB_OFI1‘ ta dimenzija označuje prvotno zapadlost postavke bilance stanja. Za DSD ‚ECB_MIR1‘ ta dimenzija pri postavkah o neporavnanih zneskih označuje razčlenitev po prvotni zapadlosti ali odpovednem roku za vloge ali posojila; pri postavkah o novih poslih označuje razčlenitev po prvotni zapadlosti ali odpovednem roku v primeru vlog in po začetnem obdobju določitve obrestnih mer v primeru posojil.

Zapadlost. Ta dimenzija označuje prvotno in preostalo zapadlost instrumenta v DSD ‚ECB_ICPF1‘.

Vrednotenje vrednostnih papirjev. Ta dimenzija označuje metodo vrednotenja, ki se uporablja za statistiko izdaj vrednostnih papirjev, v DSD ‚ECB_SEC1‘.

Vrsta podatka. Ta dimenzija opisuje vrsto podatka, ki se poroča v DSD ‚ECB_BSI1‘, ‚ECB_SSI1‘, ‚ECB_OFI1‘, ‚ECB_IVF1‘, ‚ECB_FVC1‘, ‚ECB_CBD1‘, ‚ECB_ICPF1‘ in ‚ECB_ICO1‘.

Vrsta podatka MIR. V DSD ‚ECB_MIR1‘ ta dimenzija razlikuje statistične podatke o obrestnih merah MFI od tistih, ki se nanašajo na obseg novih poslov ali na neporavnane zneske.

Vrsta podatka o vrednostnih papirjih. Ta dimenzija označuje vrsto podatka, vsebovanega v statistiki izdaj vrednostnih papirjev, v DSD ‚ECB_SEC1‘. Neto izdaje se zagotovijo samo, če izdaj in odkupov ni mogoče določiti ločeno.

Stanje, tok. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, označuje stanje vrste podatka ali tok podatka, ki se poroča.

Koda referenčnega območja za BIS-IFS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, predstavlja rezidenčno območje poročevalskih institucij.

Vrsta banke za CBS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, se nanaša na skupino pripadajočega poročevalskega sektorja. Za posredovanje ECB je treba uporabiti kodo ‚4P‘, in sicer je treba podatke poročati samo za domače bančne pisarne, ki se nanašajo na konsolidirane bančne podatke za velike bančne skupine.

Podlaga za poročanje CBS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, predstavlja podlago za beleženje terjatve ali izpostavljenosti.

Vrsta pozicije v CBS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, predstavlja vrsto finančne pozicije, ki se beleži s podatki.

Preostala zapadlost v CBS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, predstavlja preostalo zapadlost zabeleženih terjatev ali izpostavljenosti.

Vrsta valute za mesto vknjižbe v CBS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, predstavlja vrsto valute zabeleženih terjatev.

Sektor nasprotne stranke v CBS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, je povezana s sektorsko razčlenitvijo nasprotne stranke za zabeležene terjatve ali izpostavljenosti.

Območje nasprotne stranke v CBS. Ta dimenzija, ki je značilna za ‚BIS_CBS‘, označuje rezidenčno državo nasprotne stranke za zadevno postavko.

Območje nasprotne stranke. Ta dimenzija označuje rezidenčno območje nasprotne stranke za zadevno postavko.

Kategorija zneska. Ta dimenzija označuje kategorijo zneska novih posojil nefinančnim družbam; nova posojila se poročajo tudi glede na njihovo velikost. Relevantna je samo za DSD ‚ECB_MIR1‘.

Sektor nasprotne stranke v bilanci stanja. Ta dimenzija je povezana s sektorsko razčlenitvijo nasprotne stranke za postavke bilance stanja. V DSD ‚ECB_ICPF1‘ označuje sektor nasprotne stranke za zadevno postavko.

Sektor nasprotne stranke. Ta dimenzija, opredeljena v DSD ‚ECB_PSS1‘, predstavlja sektorsko razčlenitev vrste upravičenca (nasprotne stranke), udeleženega pri plačilni transakciji.

Sektor originatorja družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev. Ta dimenzija, opredeljena v DSD ‚ECB_FVC1‘, predstavlja sektor subjekta (originatorja), ki prenese sredstva ali paket sredstev in/ali kreditno tveganje v zvezi s sredstvom ali paketom sredstev na strukturo listinjenja.

Enota zavarovalnih družb. Ta dimenzija označuje zadevno poslovno enoto zavarovalne družbe.

Valuta transakcije. Ta dimenzija opisuje valuto, v kateri so izdani vrednostni papirji (za DSD ‚ECB_SEC1‘) ali v kateri je izraženo naslednje: (a) postavke bilance stanja MFI (za DSD ‚ECB_BSI1‘); (b) strukturni finančni kazalniki (za DSD ‚ECB_SSI1‘); (c) vloge in posojila (za DSD ‚ECB_MIR1‘); (d) sredstva in obveznosti investicijskih skladov (za DSD ‚ECB_IVF1‘); (e) plačilne transakcije (za DSD ‚ECB_PSS1‘); (f) sredstva in obveznosti DPFS (za DSD ‚ECB_FVC1‘); (g) postavke bilance stanja DFP (za DSD ‚ECB_OFI1‘); (h) postavke konsolidiranih bančnih podatkov (za DSD ‚ECB_CBD1‘) in (i) transakcije s sredstvi in obveznostmi zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (za DSD ‚ECB_ICPF1‘).

Oznaka valute. Ta dimenzija opisuje valuto, v kateri so izraženi (a) sredstva in obveznosti zavarovalnih družb in pokojninskih skladov (za DSD ‚ECB_ICPF1‘) ter (b) poslovanje zavarovalnih družb.

Denominacija vrste podatkov ali posebni izračun. Ta dimenzija označuje oznako valute, v kateri so izražena opazovanja znotraj časovne vrste, ali določa osnovni izračun.

Pripona bilance stanja. Ta dimenzija, ki je v DSD ‚ECB_BSI1‘, označuje oznako valute, v kateri so izražena opazovanja znotraj časovne vrste, ali določa osnovni izračun.

Pripona vrst podatkov v kontekstu vrednostnih papirjev. Ta dimenzija vsebuje dodatne vrste podatkov za izpeljane vrste podatkov. Uporablja se samo za DSD ‚ECB_SEC1‘.

Zajetje poslov v obrestni meri. Ta dimenzija, ki je značilna za DSD ‚ECB_MIR1‘, označuje, ali se statistični podatki o obrestnih merah MFI nanašajo na neporavnane zneske ali na nove posle.

DEL 4

Atributi

Spodnji oddelki podrobno pojasnjujejo atribute, povezane z izmenjanimi podatki. Oddelek 1 opredeljuje atribute po DSD, vključno z njihovim formatom in njihovo ravnjo dodajanja. Oddelek 2 prikazuje odgovornost partnerjev ESCB za izmenjavo podatkov pri oblikovanju in vodenju atributov ter status atributov. Oddelki 3, 4 in 5 se osredotočajo na vsebino atributov, razvrščenih po ravni dodajanja, tj. po sorodstveni ravni, ravni časovne vrste oziroma ravni opazovanja.

Oddelek 1: Kodirani in nekodirani atributi, opredeljeni v DSD ECB_BSI1, ECB_SSI1, ECB_MIR1, ECB_OFI1, ECB_SEC1, ECB_PSS1, ECB_IVF1, ECB_FVC1, ECB_CBD1, BIS_CBS, ECB_ICPF1 in ECB_ICO1

Poleg dimenzij, ki opredeljujejo ključe podatkov, je opredeljen nabor atributov. Atributi se dodajo na različnih ravneh izmenjanih informacij: na sorodstveni ravni, na ravni časovne vrste ali na ravni opazovanja. Kakor je prikazano spodaj, atributi bodisi črpajo svojo vrednost iz vnaprej opredeljenih šifrantov bodisi so nekodirani in se uporabljajo za dodajanje tekstovnih pojasnil o ustreznih vidikih v zvezi s podatki.

Vrednosti atributov se izmenjajo samo ob prvi določitvi in ob vsaki spremembi, z izjemo obveznih atributov, dodanih na ravni opazovanja, ki se dodajo vsakemu opazovanju in se poročajo pri vsakem posredovanju podatkov.

Spodnja tabela zagotavlja informacije o atributih, opredeljenih za vsako obravnavano DSD, ravni, na kateri se dodajo, in njihovem formatu ter imenu šifrantov, iz katerih kodirani atributi črpajo svoje vrednosti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statistični koncept

Format (12)

Šifrant

BSI

SSI

MIR

OFI

SEC

PSS

IVF

FVC

CBD

CBS

ICPF

ICO

ATRIBUTI NA SORODSTVENI RAVNI

(izmenjani z uporabo skupine FNS)

 

 

 

 

TITLE

Naslov

AN..70

nekodiran

 

UNIT

Enota

AN..12

CL_UNIT

Šifrant enote