EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0039

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/231 z dne 26. novembra 2015 o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39)

OJ L 41, 18.2.2016, p. 28–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/231/oj

18.2.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 41/28


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/231

z dne 26. novembra 2015

o spremembi Smernice ECB/2011/23 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (ECB/2015/39)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti člena 3.1 in 3.3, členov 5.1, 12.1 in 14.3 in člena 16 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1) ter zlasti členov 4 in 8 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zunanja statistika se vse bolj uporablja za druge namene poleg denarne politike, vključno z makrobonitetno analizo in spremljanjem čezmernih ekonomskih neravnotežij. Opravljanje teh dejavnosti in drugih dejavnosti na področju mednarodnega sodelovanja in raziskav bo olajšano s tem, ko bo Evropska centralna banka objavljala agregate euroobmočja, pripravljene na podlagi Smernice ECB/2011/23 (2) in nacionalnih podatkov, zbranih v tej povezavi.

(2)

Zaradi uravnoteženja koristi in stroškov se ne bo uporabilo skrajšanje obdobja za posredovanje podatkov za četrtletno plačilno bilanco in četrtletno stanje mednarodnih naložb po Smernici ECB/2011/23, ki naj bi veljalo od leta 2019.

(3)

Zato je treba Smernico ECB/2011/23 ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2011/23 se spremeni:

1.

v členu 1 se doda naslednja opredelitev pojma:

„17.

‚nacionalni nizi podatkov za objavo‘ pomenijo podatke, ki ustrezajo tabelama 2A in 4A v Prilogi II ter so podnizi podatkov, ki so prikazani v tabeli 2 oziroma tabeli 4 v Prilogi II.“;

2.

člen 2 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   NCB dajo ECB na voljo podatke o mednarodnih transakcijah, stanjih in prevrednotenjih ter o stanjih rezervnih imetij, drugih deviznih imetij in obveznosti, povezanih z rezervami. Podatki se dajo na voljo, kakor je opredeljeno v tabelah 1 do 5 v Prilogi II, in v rokih iz člena 3.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek 1a:

„1a.   Podnizi, ki so prikazani v tabelah 2A in 4A v Prilogi II, se dajo ECB na voljo ob predložitvi podatkov, ki so prikazani v tabeli 2 oziroma tabeli 4 v isti prilogi. Vključujejo četrtletne mednarodne transakcije in stanja, ki se posredujejo v rokih za četrtletno plačilno bilanco in četrtletno stanje mednarodnih naložb, ki so določeni v členu 3.“;

3.

člen 3(2) se spremeni:

(a)

točka (b) se nadomesti z naslednjim:

„(b)

82. koledarski dan po koncu četrtletja, na katero se nanašajo, od leta 2017 naprej.“;

(b)

točka (c) se črta;

4.

vstavi se naslednji člen 3a:

„Člen 3a

Posredovanje in objava podatkov s strani ECB

1.   ECB posreduje NCB agregate euroobmočja, ki jih objavi, in nacionalne nize podatkov za objavo, zbrane v skladu s členom 2.

2.   ECB lahko objavi nacionalne nize podatkov za objavo po objavi ustreznih agregatov euroobmočja.“;

5.

v členu 6 se odstavek 3 nadomesti z naslednjim:

„3.   Kadar so podatki za postavko v tabelah 1 do 5 v Prilogi II zanemarljive ali nepomembne velikosti za statistiko euroobmočja in nacionalno statistiko, ali kadar podatkov za to postavko ni mogoče zbrati z razumnimi stroški, so dopustne najboljše ocene na podlagi zanesljivih statističnih metodologij, pod pogojem, da analitična vrednost statistike ni ogrožena. Poleg tega so najboljše ocene dopustne za naslednje razčlenitve v tabelah 1, 2, 2A in 6 v Prilogi II:

(a)

podpostavke primarnega dohodka od drugih naložb;

(b)

podpostavke drugega primarnega dohodka in sekundarnega dohodka;

(c)

podpostavke kapitalskih transferjev v kapitalskem računu;

(d)

geografska razčlenitev obveznosti iz izvedenih finančnih instrumentov;

(e)

knjiženja v dobro reinvestiranih dohodkov od delnic investicijskih skladov brez kode ISIN;

(f)

knjiženja v dobro investicijskega dohodka od delnic investicijskih skladov s kodo ISIN (dokler se šteje, da je CSDB ustrezna za primerno izpeljavo te postavke);

(g)

razčlenitev čezmejnih pošiljk eurobankovcev po apoenski sestavi.“;

6.

prilogi I in II se spremenita v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 2

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro.

2.   Centralne banke Eurosistema ravnajo v skladu s to smernico od 1. junija 2016.

Člen 3

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 26. novembra 2015

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  Smernica ECB/2011/23 z dne 9. decembra 2011 o zahtevah Evropske centralne banke za statistično poročanje na področju zunanje statistike (UL L 65, 3.3.2012, str. 1).


PRILOGA

Prilogi I in II k Smernici ECB/2011/23 se spremenita:

1.

Priloga I se spremeni:

(a)

oddelek 1.2 se nadomesti z naslednjim:

„1.2   Četrtletna statistika plačilne bilance

Cilj

Cilj četrtletne plačilne bilance euroobmočja je zagotoviti podrobnejše informacije za nadaljnjo analizo mednarodnih transakcij. Podatki iz četrtletne plačilne bilance so tudi podlaga za podrobno spremljanje gospodarstva držav.

Ta statistika pomembno prispeva k pripravljanju sektorskih in finančnih računov euroobmočja ter skupnemu objavljanju plačilne bilance Unije/euroobmočja v sodelovanju s Evropsko komisijo (Eurostatom).

Zahteve

Četrtletna statistika plačilne bilance je, kolikor je mogoče, v skladu z mednarodnimi standardi (glej člen 2(4) te smernice). Zahtevana razčlenitev četrtletne statistike plačilne bilance je prikazana v Prilogi II, tabeli 2 in 2A. Usklajeni koncepti in opredelitve, ki se uporabljajo v kapitalskem in finančnem računu, so določeni v Prilogi III.

Razčlenitev četrtletnega tekočega računa je podobna razčlenitvi, ki se zahteva za mesečne podatke. Vendar pa je za dohodke potrebna podrobnejša razčlenitev na četrtletni ravni.

V finančnem računu ECB sledi zahtevam iz šeste izdaje priročnika Mednarodnega denarnega sklada (MDS) za plačilno bilanco in stanje mednarodnih naložb (Balance of Payments and International Investment Position Manual; v nadaljnjem besedilu: BPM6) za postavko ‚druge naložbe‘. Spremenjen je prikaz razčlenitve (tj. sektor kot prva prioriteta). Vendar pa je ta sektorska razčlenitev združljiva z razčlenitvijo po BPM6, ki daje prednost instrumentom. Tako kot pri prikazu po BPM6 se gotovina in vloge razlikujejo od posojil in drugih naložb.

NCB morajo razlikovati med transakcijami z državami članicami euroobmočja in vsemi drugimi mednarodnimi transakcijami. Statistika o neto transakcijah iz naslova imetij naložb v vrednostne papirje euroobmočja se pripravi z agregiranjem poročanih neto transakcij z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali rezidenti zunaj euroobmočja. Statistika o neto transakcijah iz naslova obveznosti euroobmočja iz naložb v vrednostne papirje se pripravi s konsolidacijo neto transakcij skupnih nacionalnih obveznosti in neto transakcij z vrednostnimi papirji, ki so jih izdali in kupili rezidenti euroobmočja.

Podobna zahteva za poročanje in metoda pripravljanja agregatnih podatkov se uporabljata za dohodek od naložb v vrednostne papirje.

Za neposredne naložbe morajo NCB na četrtletni ravni predložiti naslednjo sektorsko razčlenitev: (a) družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke; (b) država; (c) finančne družbe razen MFI; (d) nefinančne družbe, gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva. Za postavki ‚imetja naložb v vrednostne papirje‘ in ‚druge naložbe‘ razčlenitev poročil glede na institucionalne sektorje sledi standardnim elementom MDS, ki zajemajo (a) centralno banko; (b) družbe, ki sprejemajo vloge, razen centralne banke; (c) sklade denarnega trga; (d) državo; (e) finančne družbe razen MFI; (f) nefinančne družbe, gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki opravljajo storitve za gospodinjstva.

Za pripravo statistike o neto transakcijah euroobmočja iz naslova obveznosti iz naložb v vrednostne papirje po sektorjih izdajateljev, ki so rezidenti euroobmočja, so zahteve za četrtletne podatke podobne zahtevam za podatke za mesečno plačilno bilanco.

V skladu s sistemom nacionalnih računov BPM6 priporoča, da se obresti knjižijo po obračunskem načelu. Ta zahteva vpliva na tekoči račun (investicijski dohodek) in na finančni račun.“;

(b)

oddelek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Statistika stanja mednarodnih naložb

Cilj

Stanje mednarodnih naložb je poročilo o zunanjih imetjih in obveznostih euroobmočja kot celote za potrebe analize denarne politike in deviznega trga. Zlasti prispeva k oceni zunanje občutljivosti držav članic in k spremljanju gibanj v zvezi z likvidnimi sredstvi, ki jih ima sektor imetnikov denarja v tujini. Te statistične informacije so ključne za pripravo računa tujine v četrtletnih finančnih računih euroobmočja in lahko pomagajo tudi pri pripravi tokov plačilne bilance. Četrtletna statistika stanja mednarodnih naložb je tudi podlaga za podrobno spremljanje gospodarstva držav.

Zahteve

NCB morajo predložiti statistiko stanja mednarodnih naložb na četrtletni ravni glede na stanje ob koncu obdobja in prevrednotenja zaradi sprememb deviznega tečaja ali drugih sprememb cene.

Podatki o stanju mednarodnih naložb so, kolikor je mogoče, v skladu z mednarodnimi standardi (glej člen 2(4) te smernice). ECB pripravi stanje mednarodnih naložb za euroobmočje kot celoto. Razčlenitev stanja mednarodnih naložb za euroobmočje je prikazana v Prilogi II, tabeli 4 in 4A.

Stanje mednarodnih naložb prikazuje finančno stanje ob koncu referenčnega obdobja, vrednoteno po cenah ob koncu obdobja. Spremembe vrednosti stanj so lahko posledica naslednjih dejavnikov. Prvič, del sprememb vrednosti v referenčnem obdobju bodo povzročile finančne transakcije, ki so se izvršile in so bile zajete v plačilni bilanci. Drugič, del sprememb stanj ob začetku in ob koncu posameznega obdobja bo posledica sprememb cen prikazanih finančnih imetij in obveznosti. Tretjič, če je stanje izraženo v valutah, ki so različne od obračunske enote, uporabljene za prikaz stanja mednarodnih naložb, bodo na vrednosti vplivale tudi spremembe deviznih tečajev v razmerju do drugih valut. Končno, vse druge spremembe, ki jih ne povzročijo zgoraj navedeni dejavniki, se bodo štele kot posledica drugih sprememb obsega v obdobju.

Za pravilno uskladitev finančnih tokov in stanja euroobmočja je treba razlikovati med spremembami vrednosti zaradi cen, zaradi sprememb deviznih tečajev in zaradi drugih sprememb obsega.

Zajetje podatkov o stanju mednarodnih naložb mora biti čim bolj usklajeno z zajetjem za četrtletne tokove plačilne bilance. Koncepti, opredelitve in razčlenitve so v skladu s tistimi, ki se uporabljajo za četrtletne tokove plačilne bilance.

Podatki o stanju mednarodnih naložb morajo biti, kolikor je mogoče, v skladu z drugimi statistikami, kot so denarna in bančna statistika, finančni računi in nacionalni računi.

Kot pri mesečni in četrtletni plačilni bilanci morajo NCB v svoji statistiki stanja mednarodnih naložb razlikovati med imetji v razmerju do držav članic euroobmočja in vsemi drugimi mednarodnimi stanji. V računih naložb v vrednostne papirje se zahteva razlikovanje med imetji vrednostnih papirjev, ki so jih izdali rezidenti euroobmočja, in imetji vrednostnih papirjev, ki so jih izdali rezidenti zunaj euroobmočja. Statistika o neto imetjih euroobmočja iz naložb v vrednostne papirje se pripravi z agregiranjem poročanih neto imetij vrednostnih papirjev, ki so jih izdali rezidenti zunaj euroobmočja. Statistika o neto obveznostih euroobmočja iz naložb v vrednostne papirje se pripravi s konsolidacijo neto skupnih nacionalnih obveznosti in neto imetij vrednostnih papirjev, ki so jih izdali in kupili rezidenti euroobmočja.

Imetja in obveznosti iz naložb v vrednostne papirje v okviru stanja mednarodnih naložb se pripravijo izključno iz podatkov o stanjih.

NCB (in drugi pristojni statistični organi, kjer je to primerno) zbirajo najmanj četrtletna stanja iz naslova imetij in obveznosti iz naložb v vrednostne papirje po posameznih vrednostnih papirjih v skladu z enim od modelov, določenih v tabeli v Prilogi VI.“;

2.

Priloga II se spremeni:

(a)

tabela 2 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 2

Četrtletna plačilna bilanca

 

V dobro

V breme

1.

Tekoči račun  (1)

 

 

Blago

Geo 4 (2)

Geo 4

Splošno trgovsko blago na osnovi plačilne bilance

Geo 3

Geo 3

Neto izvoz blaga za preprodajo

Geo 3

 

Blago, pridobljeno pri preprodaji (negativna vrednost v dobro)

Geo 3

 

Blago, prodano pri preprodaji

Geo 3

 

Nedenarno zlato

Geo 3

Geo 3

Prilagoditev zaradi blagovne znamke – neprave tranzitne trgovine

Geo 4

Geo 4

Storitve

Geo 4

Geo 4

Proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih

Geo 4

Geo 4

Storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene drugje

Geo 4

Geo 4

Promet

Geo 4

Geo 4

Potovanja

Geo 4

Geo 4

Gradbeništvo

Geo 4

Geo 4

Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavarovanja

Geo 4

Geo 4

Finančne storitve

Geo 4

Geo 4

Izrecno zaračunane in druge finančne storitve

Geo 3

Geo 3

Posredno merjene storitve finančnega posredništva (PMSFP)

Geo 3

Geo 3

Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključena drugje

Geo 4

Geo 4

Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve

Geo 4

Geo 4

Druge poslovne storitve

Geo 4

Geo 4

Raziskovalne in razvojne storitve

Geo 3

Geo 3

Storitve strokovnega in podjetniškega svetovanja

Geo 3

Geo 3

Tehnične, s trgovino povezane in druge poslovne storitve

Geo 3

Geo 3

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Geo 4

Geo 4

Državno blago in storitve, ki niso vključeni drugje

Geo 4

Geo 4

Primarni dohodek

 

 

Sredstva za zaposlene

Geo 4

Geo 4

Investicijski dohodek

 

 

Neposredne naložbe

 

 

Lastniški kapital

Geo 4

Geo 4

Dividende in dohodek, odtegnjen iz nepravih družb

 

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2) (3)

Geo 2

Geo 2

Reinvestirani dohodki

Geo 4

Geo 4

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Dolžniški instrumenti

Geo 4

Geo 4

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

Od tega: obresti

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Naložbe v vrednostne papirje

 

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 1

Lastniški vrednostni papirji

 

 

Dividende

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Delnice investicijskih skladov

 

 

Dividende

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Reinvestirani dohodki

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

Kratkoročni

Geo 4

Geo 1

Obresti

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Dolgoročni

Geo 4

Geo 1

Obresti

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

Druge naložbe

Geo 4

Geo 4

Dohodek, odtegnjen iz nepravih družb

Geo 3

Geo 3

Obresti

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Od tega: obresti na posebne pravice črpanja

 

Geo 1

Od tega: obresti pred PMSFP

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Investicijski dohodek, ki ga je mogoče pripisati imetnikom polic v shemah zavarovanja, pokojninskih in standardiziranih jamstvenih shemah

Geo 3

Geo 3

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Rezervna imetja

Geo 3

 

Od tega: obresti

Geo 3

 

Drugi primarni dohodek

Geo 4

Geo 4

Država

Geo 3

Geo 3

Davki na proizvodnjo in uvoz

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Davki na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Drugi davki na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Druge subvencije na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Najemnine

Geo 3

Geo 3

Drugi sektorji

Geo 3

Geo 3

Davki na proizvodnjo in uvoz

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Davki na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Drugi davki na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Subvencije na proizvode

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Druge subvencije na proizvodnjo

Geo 3/Institucije Unije

Geo 3/Institucije Unije

Najemnine

Geo 3

Geo 3

Sekundarni dohodek

Geo 4

Geo 4

Država

Geo 3

Geo 3

Tekoči davki na dohodke, premoženje itd.

Geo 3

Geo 3

Socialni prispevki

Geo 3

Geo 3

Socialni prejemki

Geo 3

Geo 3

Tekoče mednarodno sodelovanje

Geo 3

Geo 3

Od tega: v razmerju do institucij Unije (razen ECB)

Institucije Unije

Institucije Unije

Raznovrstni tekoči transferji

Geo 3

Geo 3

Lastna sredstva Unije iz davka na dodano vrednost in bruto nacionalnega dohodka

Institucije Unije

Institucije Unije

Drugi sektorji

Geo 3

Geo 3

Tekoči davki na dohodke, premoženje itd.

Geo 3

Geo 3

Socialni prispevki

Geo 3

Geo 3

Socialni prejemki

Geo 3

Geo 3

Neto premije neživljenjskega zavarovanja

Geo 3

Geo 3

Odškodnine iz neživljenjskega zavarovanja

Geo 3

Geo 3

Raznovrstni tekoči transferji

Geo 3

Geo 3

Od tega: osebni transferji (med rezidenčnimi in nerezidenčnimi gospodinjstvi)

Geo 3

Geo 3

Od tega: nakazila delavcev

Geo 4

Geo 4

Popravek za spremembo pokojninskih pravic

Geo 3

Geo 3

2.

Kapitalski račun

Geo 4

Geo 4

Bruto pridobitve/odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

Geo 3

Geo 3

Kapitalski transferji

Geo 3

Geo 3

Država

Geo 3

Geo 3

Davki na kapital

Geo 3

Geo 3

Investicijske podpore

Geo 3

Geo 3

Drugi kapitalski transferji

Geo 3

Geo 3

Od tega: oprostitev dolga

Geo 3

Geo 3

Drugi sektorji

Geo 3

Geo 3

Davki na kapital

Geo 3

Geo 3

Investicijske podpore

Geo 3

Geo 3

Drugi kapitalski transferji

Geo 3

Geo 3

Od tega: oprostitev dolga

Geo 3

Geo 3

 

Neto pridobitev finančnih imetij

Neto prevzem obveznosti

Neto

3.

Finančni račun

Geo 1

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 4

Geo 4

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 4

 

a.

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Ki kotira na borzi

Geo 2

Geo 2

 

Ki ne kotira na borzi

Geo 2

Geo 2

 

Drugo (npr. nepremičnine)

Geo 2

Geo 2

 

b.

Delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 2

 

1.

Lastniški kapital razen reinvesticije dohodkov

 

 

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

2.

Reinvesticija dohodkov

Geo 4

Geo 4

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Dolžniški instrumenti

Geo 4

Geo 4

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 3

Geo 3

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 3

Geo 3

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 3

Geo 3

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 4

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 1

 

Lastniški vrednostni papirji

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 1

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

 

 

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

 

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

 

 

Delnice investicijskih skladov

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Od tega: reinvesticija dohodkov

Geo 3

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

 

Od tega: reinvesticija dohodkov

Geo 2

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

Kratkoročni

Geo 4

Geo 1

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

 

Dolgoročni

Geo 4

Geo 1

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

 

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

Geo 3

Druge naložbe

Geo 4

Geo 4

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 1)

Geo 4

Geo 4

 

Drugi lastniški kapital

Geo 3

Geo 3

 

Gotovina in vloge

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

Geo 3

 

Dolgoročni

Geo 3

Geo 3

 

Posojila

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročna

Geo 3, MDS

Geo 3, MDS

 

Dolgoročna

Geo 3, MDS

Geo 3, MDS

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 3

 

Komercialni krediti in predujmi

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

Geo 3

 

Dolgoročni

Geo 3

Geo 3

 

Druge terjatve/obveznosti

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

Kratkoročne

Geo 3

Geo 3

 

Dolgoročne

Geo 3

Geo 3

 

Posebne pravice črpanja

 

Geo 1

 

Rezervna imetja

Geo 3

 

 

4.

Izravnalne postavke

 

 

 

Saldo blaga in storitev

 

 

Geo 4

Saldo tekočega računa

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (saldo tekočega in kapitalskega računa)

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (iz finančnega računa)

 

 

Geo 1

Neto napake in opustitve

 

 

Geo 1

(b)

vstavi se naslednja tabela 2A:

„Tabela 2A

Četrtletna plačilna bilanca – podniz za objavo

 

V dobro

V breme

Saldo/Neto

1.

Tekoči račun

Geo 2

Geo 1

 

Blago

Geo 2

Geo 2

 

Splošno trgovsko blago na osnovi plačilne bilance

Geo 1

Geo 1

 

Neto izvoz blaga za preprodajo

Geo 1

 

 

Storitve

Geo 2

Geo 2

 

Proizvodne storitve s fizičnimi vložki v lasti drugih

Geo 1

Geo 1

 

Storitve vzdrževanja in popravil, ki niso vključene drugje

Geo 1

Geo 1

 

Promet

Geo 1

Geo 1

 

Potovanja

Geo 1

Geo 1

 

Gradbeništvo

Geo 1

Geo 1

 

Zavarovalne storitve in storitve pokojninskega zavarovanja

Geo 1

Geo 1

 

Finančne storitve

Geo 1

Geo 1

 

Nadomestila za uporabo intelektualne lastnine, ki niso vključena drugje

Geo 1

Geo 1

 

Telekomunikacijske, računalniške in informacijske storitve

Geo 1

Geo 1

 

Druge poslovne storitve

Geo 1

Geo 1

 

Osebne, kulturne in rekreacijske storitve

Geo 1

Geo 1

 

Državno blago in storitve, ki niso vključeni drugje

Geo 1

Geo 1

 

Nerazporejene storitve

Geo 1

Geo 1

 

Primarni dohodek

Geo 2

Geo 1

 

Sredstva za zaposlene

Geo 2

Geo 2

 

Investicijski dohodek

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Dividende in dohodek, odtegnjen iz nepravih družb

Geo 1

Geo 1

 

Reinvestirani dohodki

Geo 1

Geo 1

 

Dolžniški instrumenti

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 1

 

Dividende od lastniških vrednostnih papirjev

Geo 1

Geo 1

 

Dohodek od delnic investicijskih skladov

Geo 1

Geo 1

 

Dolžniški vrednostni papirji

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 2

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 2

Geo 1

 

Druge naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Obresti

Geo 1

Geo 1

 

Od tega: obresti pred PMSFP

Geo 1

Geo 1

 

Rezervna imetja

Geo 1

 

 

Drugi primarni dohodek

Geo 2

Geo 2

 

Sekundarni dohodek

Geo 2

Geo 2

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Od tega: nakazila delavcev

Geo 1

Geo 1

 

2.

Kapitalski račun

Geo 2

Geo 2

 

Bruto pridobitve/odtujitve neproizvedenih nefinančnih sredstev

Geo 1

Geo 1

 

Kapitalski transferji

Geo 1

Geo 1

 

 

Neto pridobitev finančnih imetij

Neto prevzem obveznosti

Neto

3.

Finančni račun

Geo 2 (4)

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Dolžniški instrumenti

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški vrednostni papirji

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Delnice investicijskih skladov

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

 

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

 

 

Nasprotni sektor izdajatelja: druge MFI

Geo 1

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

 

 

Geo 1

Centralna banka

 

 

Geo 1

Druge MFI

 

 

Geo 1

Država

 

 

Geo 1

Drugi sektorji

 

 

Geo 1

Finančne družbe razen MFI

 

 

Geo 1

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

 

 

Geo 1

Druge naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Drugi lastniški kapital

Geo 1

Geo 1

 

Gotovina in vloge

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Posojila

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

Geo 1

Geo 1

 

Komercialni krediti in predujmi

Geo 2

Geo 2

 

Od tega: nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Druge terjatve/obveznosti

Geo 1

Geo 1

 

Posebne pravice črpanja

 

Geo 1

 

Rezervna imetja

Geo 1

 

 

4.

Izravnalne postavke

 

 

 

Saldo blaga in storitev

 

 

Geo 2

Saldo tekočega računa

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (saldo tekočega in kapitalskega računa)

 

 

Geo 1

Neto posojanje (+)/neto izposojanje (–) (iz finančnega računa)

 

 

Geo 1

Neto napake in opustitve

 

 

Geo 1

(c)

tabela 4 se nadomesti z naslednjim:

„Tabela 4

Četrtletno stanje mednarodnih naložb

 

Imetja

Obveznosti

Neto

 

Stanja

Prevrednotenja zaradi sprememb deviznih tečajev

Prevrednotenja zaradi drugih sprememb cene

Stanja

Prevrednotenja zaradi sprememb deviznih tečajev

Prevrednotenja zaradi drugih sprememb cene

Prevrednotenja zaradi drugih sprememb cene

Finančni račun  (5)

Geo 1 (6)

 

 

Geo 1

 

 

 

Neposredne naložbe

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2) (7)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

a.

Lastniški kapital

 

 

 

 

 

 

 

Ki kotira na borzi

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Ki ne kotira na borzi

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Drugo (npr. nepremičnine)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

b.

Delnice investicijskih skladov

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Dolžniški instrumenti

Geo 4

Geo 2

Geo 2

Geo 4

Geo 2

Geo 2

 

Pri podjetjih z neposrednimi naložbami

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Pri neposrednem vlagatelju (povratne naložbe)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Med sestrskimi podjetji

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Lastniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 1

 

 

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Ki kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Ki ne kotirajo na borzi

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Delnice investicijskih skladov

 

 

 

 

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročni

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Po valutah:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Ameriški dolar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Druge valute

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Dolgoročni

Geo 4

 

 

Geo 1

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

Geo 2

Geo 2

Geo 1

Geo 1

Geo 1

 

Z odkupom v enem letu ali prej

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Z odkupom po več kot enem letu

 

 

 

Geo 1

 

 

 

Po nasprotnem sektorju izdajatelja (Sec 2)

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

 

 

 

Z odkupom v enem letu ali prej

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Z odkupom po več kot enem letu

Geo 2

 

 

 

 

 

 

Po valutah:

 

 

 

 

 

 

 

Euro

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Ameriški dolar

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Druge valute

Geo 2

 

 

Geo 1

 

 

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Geo 2

Druge naložbe

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 1)

Geo 4

 

 

Geo 4

 

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Drugi lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

Geo 2

 

Gotovina in vloge

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dolgoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Posojila

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročna

Geo 3, MDS

 

 

Geo 3, MDS

 

 

 

Dolgoročna

Geo 3, MDS

 

 

Geo 3, MDS

 

 

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

 

Geo 2

Geo 2

 

Geo 2

Geo 2

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Komercialni krediti in predujmi

Geo 4

Geo 2

 

Geo 4

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dolgoročni

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Druge terjatve/obveznosti

 

Geo 2

 

 

Geo 2

 

 

Po rezidenčnem sektorju (Sec 2)

 

 

 

 

 

 

 

Kratkoročne

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Dolgoročne

Geo 3

 

 

Geo 3

 

 

 

Posebne pravice črpanja

 

 

 

Geo 1

Geo 1

 

 

(b)

vstavi se naslednja tabela 4A:

„Tabela 4A

Četrtletno stanje mednarodnih naložb – podniz za objavo

 

Stanja

 

Imetja

Obveznosti

Neto

Finančni račun

Geo 2

Geo 1

 

Neposredne naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Lastniški kapital

Geo 2

Geo 2

 

Dolžniški instrumenti

Geo 2

Geo 2

 

Naložbe v vrednostne papirje

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški kapital in delnice investicijskih skladov

Geo 2

Geo 1

 

Lastniški vrednostni papirji

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Delnice investicijskih skladov

Geo 1

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

 

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

 

 

Nasprotni sektor izdajatelja: druge MFI

Geo 1

 

 

Dolžniški vrednostni papirji

Geo 2

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 2

Geo 1

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Izvedeni finančni instrumenti (razen rezerv) in delniške opcije za zaposlene

 

 

Geo 1

Centralna banka

 

 

Geo 1

Druge MFI

 

 

Geo 1

Država

 

 

Geo 1

Drugi sektorji

 

 

Geo 1

Finančne družbe razen MFI

 

 

Geo 1

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

 

 

Geo 1

Druge naložbe

Geo 2

Geo 2

 

Drugi lastniški kapital

Geo 1

Geo 1

 

Gotovina in vloge

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Druge MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročni

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročni

Geo 1

Geo 1

 

Posojila

Geo 2

Geo 2

 

Centralna banka

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Druge MFI

Geo 1

 

 

Kratkoročna

Geo 1

 

 

Dolgoročna

Geo 1

 

 

Država

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Drugi sektorji

Geo 1

Geo 1

 

Finančne družbe razen MFI

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Kratkoročna

Geo 1

Geo 1

 

Dolgoročna

Geo 1

Geo 1

 

Zavarovalne, pokojninske in standardizirane jamstvene sheme

Geo 1

Geo 1

 

Komercialni krediti in predujmi

Geo 2

Geo 2

 

Od tega: nefinančne družbe, gospodinjstva in NPISG

Geo 1

Geo 1

 

Druge terjatve/obveznosti

Geo 1

Geo 1

 

Posebne pravice črpanja

 

Geo 1“.

 


(1)  Koncepti in opredelitve izbranih postavk so določeni v Prilogi III.

(2)  Podrobnosti o zahtevanih geografskih razčlenitvah so določene v tabeli 7.

(3)  Podrobnosti o zahtevanih razčlenitvah po institucionalnih sektorjih so določene v tabeli 8.“;

(4)  Vključno z izvedenimi finančnimi instrumenti – neto.“;

(5)  Koncepti in opredelitve izbranih postavk so določeni v Prilogi III.

(6)  Podrobnosti o zahtevanih geografskih razčlenitvah so določene v tabeli 7.

(7)  Podrobnosti o zahtevanih razčlenitvah po institucionalnih sektorjih so določene v tabeli 8.“;


Top