EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0034

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/64 z dne 18. novembra 2015 o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2015/34)

OJ L 14, 21.1.2016, p. 25–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2016/64/oj

21.1.2016   

SL

Uradni list Evropske unije

L 14/25


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2016/64

z dne 18. novembra 2015

o spremembi Smernice (EU) 2015/510 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2015/34)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti prve alinee člena 127(2) Pogodbe,

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti prve alinee člena 3.1, členov 9.2, 12.1, 14.3 in 18.2 in prvega odstavka člena 20 Statuta,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Enotna denarna politika zahteva opredelitev orodij, instrumentov in postopkov, ki jih uporablja Eurosistem, ki ga sestavljajo Evropska centralna banka (ECB) in nacionalne centralne banke držav članic, katerih valuta je euro (v nadaljnjem besedilu: NCB), da bi se ta politika izvajala na enoten način v vseh državah članicah, katerih valuta je euro.

(2)

Glede na člen 12.1 Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke (v nadaljnjem besedilu: Statut ESCB) je ECB pristojna za oblikovanje enotne denarne politike Unije in za izdajanje smernic, potrebnih za njeno pravilno izvajanje. V skladu s členom 14.3 Statuta ESCB so NCB dolžne delovati v skladu s temi smernicami. Zato je ta smernica naslovljena na Eurosistem. NCB bodo pravila, določena v tej smernici, izvajale s pogodbenimi dogovori ali predpisi. Nasprotne stranke bodo morale spoštovati navedena pravila, kot jih bodo NCB izvajale s temi pogodbenimi dogovori ali predpisi.

(3)

Prva alinea člena 18.1 Statuta ESCB omogoča, da Eurosistem posreduje na finančnih trgih z dokončnimi nakupi in prodajami (promptno in terminsko) ali z začasnimi nakupi in s posojanjem ali zadolževanjem na podlagi terjatev in tržnih instrumentov, izraženih v eurih ali drugih valutah, pa tudi plemenitih kovinah. Druga alinea člena 18.1 omogoča, da Eurosistem sklepa kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu.

(4)

Za zaščito Eurosistema pred tveganjem nasprotne stranke druga alinea člena 18.1 Statuta ESCB določa, da mora Eurosistem sklepati kreditne posle s kreditnimi institucijami in drugimi udeleženci na trgu na podlagi ustreznega zavarovanja posojil.

(5)

Za zaščito Eurosistema pred tveganjem finančne izgube v primeru neplačila nasprotne stranke veljajo za primerno finančno premoženje, mobilizirano kot zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema, ukrepi za obvladovanje tveganj, določeni v naslovu VI dela 4 Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) (1).

(6)

Svet ECB je odločil, da spremeni pravila o lastni uporabi kritih obveznic, ki se nanašajo na dodatne odbitke pri vrednotenju.

(7)

Svet ECB je odločil, da se netržni dolžniški instrumenti, zavarovani s primernimi bančnimi posojili, lahko uporabijo čezmejno v skladu z veljavnimi postopki korespondenčnega centralnobančnega modela (CCBM).

(8)

Svet ECB je odločil, da se določbe o odbitkih pri vrednotenju predpišejo v pravnem aktu, ki se loči od Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60), saj bo tako mogoče enostavneje izvesti spremembe zadevnega okvira takoj za tem, ko Svet ECB sprejme ustrezne odločitve.

(9)

Zato je treba Smernico (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) se spremeni:

1.

člen 2(16) se nadomesti z naslednjim:

„(16)

‚čezmejna uporaba‘ pomeni, da nasprotna stranka predloži domači NCB kot zavarovanje:

(a)

tržno finančno premoženje, ki se hrani v drugi državi članici, katere valuta je euro;

(b)

tržno finančno premoženje, ki je izdano v drugi državi članici in se hrani v državi članici domače NCB;

(c)

bančna posojila, kjer posojilno pogodbo ureja pravo druge države članice, katere valuta je euro in ki ni država članica domače NCB;

(d)

hipotekarne dolžniške instrumente v skladu z veljavnimi postopki CCBM;

(e)

netržne dolžniške instrumente, zavarovane s primernimi bančnimi posojili, ki so izdani in se hranijo v drugi državi članici, katere valuta je euro in ki ni država članica domače NCB;“;

2.

člen 2(49) se nadomesti z naslednjim:

„(49)

‚terjatve iz naslova lizinga‘ pomenijo vnaprej določena in pogodbeno dogovorjena plačila lizingojemalca lizingodajalcu pod pogoji iz pogodbe o lizingu. Preostala vrednost ni terjatev iz naslova lizinga. Sporazumi o osebnem pogodbenem nakupu (Personal Contract Purchase – PCP), tj. sporazumi, po katerih ima dolžnik možnost: (a) izvesti končno plačilo in s tem pridobiti polno lastninsko pravico na blagu ali (b) vrniti blago in s tem poravnati pogodbene obveznosti, se štejejo za pogodbe o lizingu;“;

3.

člen 128 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 128

Ukrepi za obvladovanje tveganj

1.   Eurosistem uporablja za primerno finančno premoženje naslednje ukrepe za obvladovanje tveganj:

(a)

odbitke pri vrednotenju, kakor so določeni v Smernici Evropske centralne banke (EU) 2016/65 (ECB/2015/35) (2);

(b)

gibljivo kritje (dnevno vrednotenje po tržnih cenah):

Eurosistem zahteva, da primerno finančno premoženje, ki se uporablja pri povratnih transakcijah za povečevanje likvidnosti, skozi čas ohranja svojo tržno vrednost po odbitku. Če dnevno merjena vrednost primernega finančnega premoženja pade pod določeno raven, domača NCB od nasprotne stranke zahteva, da zagotovi dodatno finančno premoženje ali denarna sredstva, in sicer s pozivom h kritju. Podobno lahko NCB, če po opravljenem prevrednotenju vrednost primernega finančnega premoženja preseže določeno raven, vrne presežno finančno premoženje ali denarna sredstva;

(c)

omejitve v zvezi z uporabo nezavarovanih dolžniških instrumentov, ki jih je izdala kreditna institucija ali kateri koli drug subjekt, s katerim je ta kreditna institucija v tesni povezavi, kakor so opisane v členu 138;

(d)

zmanjšanje vrednosti, kakor je določeno v Smernici (EU) 2016/65 (ECB/2015/35).

2.   Eurosistem lahko uporabi naslednje dodatne ukrepe za obvladovanje tveganj:

(a)

začetno kritje, kar pomeni, da nasprotne stranke zagotovijo primerno finančno premoženje v vrednosti, ki je najmanj enaka likvidnosti, ki jo zagotovi Eurosistem, povečani za vrednost zadevnega začetnega kritja;

(b)

omejitve v zvezi z izdajatelji, dolžniki ali garanti: Eurosistem lahko poleg omejitev, ki veljajo pri uporabi nezavarovanih dolžniških instrumentov in so navedene v odstavku 1(c), uporabi dodatne omejitve glede izpostavljenosti do izdajateljev, dolžnikov ali garantov;

(c)

dodatne odbitke;

(d)

dodatna jamstva garantov, ki izpolnjujejo zahteve Eurosistema glede kreditne kvalitete, za sprejetje določenega finančnega premoženja;

(e)

izločitev določenega finančnega premoženja iz uporabe kot zavarovanje pri kreditnih poslih Eurosistema.

(2)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2016/65 z dne 18. novembra 2015 o odbitkih pri vrednotenju, ki se uporabljajo pri izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (ECB/2015/35) (UL L 14, 21.1.2016, str. 30).“;"

4.

člen 148 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 148

Splošna načela

1.   Nasprotne stranke lahko čezmejno uporabijo primerno finančno premoženje v celotnem euroobmočju pri vseh vrstah kreditnih poslov Eurosistema.

2.   Nasprotne stranke lahko mobilizirajo primerno finančno premoženje razen vezanih depozitov za čezmejno uporabo v skladu z naslednjim:

(a)

tržno finančno premoženje se mobilizira prek: (i) primernih povezav med SPVP v EGP, ki so pozitivno ocenjeni na podlagi okvira Eurosistema za uporabniško oceno; (ii) veljavnih postopkov CCBM; (iii) primernih povezav v kombinaciji s CCBM; in

(b)

bančna posojila, netržni dolžniški instrumenti, zavarovani s primernimi bančnimi posojili, in hipotekarni dolžniški instrumenti se mobilizirajo v skladu z veljavnimi postopki CCBM.

3.   Tržno finančno premoženje se lahko uporablja prek računa NCB pri SPVP, ki je v drugi državi kot zadevna NCB, če Eurosistem odobri uporabo takega računa.

4.   Centralna banka De Nederlandsche Bank lahko uporablja svoj račun pri Euroclear Bank za namene poravnave zavarovalnih transakcij z euroobveznicami, ki so izdane v tej mednarodni centralni depotni družbi. Centralna banka Banc Ceannais na hÉireann/Central Bank of Ireland lahko odpre podoben račun pri Euroclear Bank. Ta račun se lahko uporablja za vse primerno finančno premoženje, ki se vodi pri Euroclear Bank, tj. vključno s primernim finančnim premoženjem, ki se prenese na Euroclear Bank prek primernih povezav.

5.   Nasprotne stranke izvršijo prenos primernega finančnega premoženja prek svojih računov za poravnavo vrednostnih papirjev pri SPVP, ki je pozitivno ocenjen na podlagi okvira Eurosistema za uporabniško oceno.

6.   Nasprotna stranka, ki nima skrbniškega računa pri NCB ali računa za poravnavo vrednostnih papirjev pri SPVP, ki je pozitivno ocenjen na podlagi okvira Eurosistema za uporabniško oceno, lahko poravna transakcije prek računa za poravnavo vrednostnih papirjev ali skrbniškega računa korespondenčne kreditne institucije.“;

5.

Priloga XI se nadomesti z naslednjim:

„PRILOGA XI

OBLIKE VREDNOSTNIH PAPIRJEV

Evropska centralna banka (ECB) je 13. junija 2006 objavila kriterije glede novih zbirnih listin za mednarodne vrednostne papirje v obliki zbirnih prinosniških listin, ki bodo primerni kot zavarovanje za kreditne posle Eurosistema od 1. januarja 2007. ECB je 22. oktobra 2008 objavila, da bodo mednarodni dolžniški vrednostni papirji v obliki zbirnih imenskih listin, izdani po 30. septembru 2010, primerni kot zavarovanje za kreditne posle Eurosistema le, kadar se uporabi nova struktura hrambe mednarodnih dolžniških vrednostnih papirjev.

Naslednja tabela povzema pravila glede primernosti za različne oblike vrednostnih papirjev po uvedbi kriterijev glede novih zbirnih listin in nove strukture hrambe.

Tabela 1

Pravila glede primernosti za različne oblike vrednostnih papirjev

Zbiren/posamičen

Prinosniški/imenski

Nova zbirna listina/klasična zbirna listina/nova struktura hrambe

Ali je skupni shranjevalec mednarodna centralna depotna družba (3)?

Primeren?

Zbiren

Prinosniški

Nova zbirna listina

Da

Da

Ne

Ne

Zbiren

Prinosniški

Klasična zbirna listina

/

Ne, ampak bodo tisti vrednostni papirji, ki so bili izdani pred 1. januarjem 2007, ostali primerni do zapadlosti, prav tako tudi povečanja obstoječih izdaj po 1. januarju 2007, kadar so kode ISIN zamenljive.

Zbiren

Imenski

Klasična zbirna listina

/

Obveznice, izdane v tej strukturi po 30. septembru 2010, niso več primerne.

Zbiren

Imenski

Nova struktura hrambe

Da

Da

Posamičen

Prinosniški

/

/

Obveznice, izdane v tej strukturi po 30. septembru 2010, niso več primerne. Posamične prinosniške listine, izdane do vključno 30. septembra 2010, ostanejo primerne do zapadlosti.

Člen 2

Razveljavitev

Členi 129 do 133a Smernice (EU) 2015/510 (ECB/2014/60) in Priloga X k navedeni smernici se razveljavijo.

Člen 3

Začetek učinkovanja in izvedba

1.   Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB.

2.   NCB sprejmejo ukrepe, ki so potrebni za uskladitev s to smernico, in jih uporabljajo od 25. januarja 2016. O besedilih in sredstvih, ki se nanašajo na te ukrepe, obvestijo ECB najpozneje do 5. januarja 2016.

Člen 4

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 18. novembra 2015

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/510 z dne 19. decembra 2014 o izvajanju okvira denarne politike Eurosistema (Smernica o splošni dokumentaciji) (ECB/2014/60) (UL L 91, 2.4.2015, str. 3).

(3)  Ali, kjer bi to prišlo v poštev, v pozitivno ocenjeni centralni depotni družbi.“


Top