EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015O0019

Smernica Evropske centralne banke (EU) 2015/948 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2015/19)

OJ L 154, 19.6.2015, p. 15–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2015/948/oj

19.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 154/15


SMERNICA EVROPSKE CENTRALNE BANKE (EU) 2015/948

z dne 16. aprila 2015

o spremembah Smernice ECB/2013/7 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2015/19)

SVET EVROPSKE CENTRALNE BANKE JE –

ob upoštevanju Statuta Evropskega sistema centralnih bank in Evropske centralne banke ter zlasti členov 5.1, 12.1 in 14.3 Statuta,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 2533/98 z dne 23. novembra 1998 o zbiranju statističnih informacij s strani Evropske centralne banke (1),

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1011/2012 Evropske centralne banke z dne 17. oktobra 2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (2),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Glede na to, da je bilo z Uredbo Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 (ECB/2014/50) (3) uvedeno neposredno poročanje statističnih informacij s strani zavarovalnih družb, in zaradi tesnih povezav s podatki, ki jih pristojni nacionalni organi zbirajo za nadzorniške namene v okviru, vzpostavljenem z Direktivo 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta (4), je bila Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) spremenjena in vključuje podatke, ki jih morajo zavarovalne družbe neposredno poročati. Spremeniti je treba tudi Smernico ECB/2013/7 (5), saj opredeljuje potrebne postopke za poročanje nacionalnih centralnih bank (NCB) Evropski centralni banki (ECB).

(2)

Smernico ECB/2013/7 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJEL NASLEDNJO SMERNICO:

Člen 1

Spremembe

Smernica ECB/2013/7 se spremeni:

1.

v členu 3 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   NCB zbirajo in poročajo Evropski centralni banki statistične informacije o imetjih vrednostnih papirjev s kodo ISIN po posameznih vrednostnih papirjih, skladno s shemami poročanja iz dela 1 (tabele 1 do 3) in dela 2 (tabele 1 do 3) Priloge I ter skladno s standardi za elektronsko poročanje, ki so določeni posebej, za naslednje vrste instrumentov: kratkoročne dolžniške vrednostne papirje (F.31); dolgoročne dolžniške vrednostne papirje (F.32); delnice, ki kotirajo na borzi (F.511), in delnice ali enote investicijskih skladov (F.52).

Obveznosti poročanja NCB zajemajo stanja ob koncu četrtletja in bodisi (i) finančne transakcije ob koncu četrtletja za referenčno četrtletje ali (ii) podatke ob koncu meseca ali koncu četrtletja, ki so potrebni za izpeljavo finančnih transakcij, kot je določeno v odstavku 2. NCB poročajo tudi stanja ob koncu leta, kot je določeno v členu 3(2b) Uredbe (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) v skladu s shemo poročanja iz Priloge I, del 3 (tabele 1 do 2) te smernice.

Finančne transakcije oziroma podatki, potrebni za izpeljavo finančnih transakcij, ki jih dejanske poročevalske enote poročajo NCB skladno z delom 1 Priloge I k Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), se merijo, kot je določeno v delu 3 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).“;

2.

v členu 3 se odstavku 2 doda naslednja točka (c):

„(c)

v zvezi z imetji vrednostnih papirjev, ki jih imajo zavarovalne družbe na letni podlagi, NCB poročajo podatke o agregiranem stanju ob koncu leta do konca delovnega časa na 70. koledarski dan po koncu leta, na katero se podatki nanašajo.“;

3.

v členu 4 se odstavek 1 nadomesti z naslednjim:

„1.   NCB se lahko odločijo, ali bodo ECB poročale statistične informacije o vrednostnih papirjih brez kode ISIN, ki jih imajo denarne finančne institucije (MFI), investicijski skladi, družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja (DPFS), zavarovalne družbe in vodje poročevalskih skupin, za katere se uporablja Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), ali ki jih imajo skrbniki v imenu (i) rezidenčnih vlagateljev, za katere se Uredba (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24) ne uporablja, (ii) nefinančnih vlagateljev, ki so rezidenti drugih držav članic euroobmočja, ali (iii) vlagateljev, ki so rezidenti držav članic zunaj euroobmočja, kot je opredeljeno v Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24), katerim ni odobreno odstopanje od zahtev za poročanje po Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24).“

Člen 2

Spremembe Priloge I k Smernici ECB/2013/7

Priloga I k Smernici ECB/2013/7 se spremeni v skladu s Prilogo k tej smernici.

Člen 3

Učinkovanje in izvedba

Ta smernica začne učinkovati na dan, ko so o njej uradno obveščene NCB. Centralne banke Eurosistema se morajo uskladiti s to smernico od datuma začetka veljavnosti Uredbe Evropske centralne banke (EU) 2015/730 (ECB/2015/18) (6).

Člen 4

Naslovniki

Ta smernica je naslovljena na vse centralne banke Eurosistema.

V Frankfurtu na Majni, 16. aprila 2015

Za Svet ECB

Predsednik ECB

Mario DRAGHI


(1)  UL L 318, 27.11.1998, str. 8.

(2)  UL L 305, 1.11.2012, str. 6.

(3)  Uredba Evropske centralne banke (EU) št. 1374/2014 z dne 28. novembra 2014 o zahtevah za statistično poročanje za zavarovalne družbe (ECB/2014/50) (UL L 366, 20.12.2014, str. 36).

(4)  Direktiva 2009/138/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o začetku opravljanja in opravljanju dejavnosti zavarovanja in pozavarovanja (Solventnost II) (UL L 335, 17.12.2009, str. 1).

(5)  Smernica ECB/2013/7 z dne 22. marca 2013 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (UL L 125, 7.5.2013, str. 17).

(6)  Uredba Evropske centralne banke (EU) 2015/730 z dne 16. aprila 2015 o spremembah Uredbe (EU) št. 1011/2012 o statistiki imetij vrednostnih papirjev (ECB/2012/24) (ECB/2015/18) (UL L 116, 7.5.2015, str. 5).


PRILOGA

Priloga I k Smernici ECB/2013/7 se spremeni:

1.

v delu 1 se tabela 2 nadomesti z naslednjo:

„Tabela 2

Informacije o imetjih vrednostnih papirjev

Sporočene informacije (1)

Atribut

Status (2)

Opis

1.

Informacije v zvezi z vrednostnimi papirji

Sektor imetnika

O

Sektor/podsektor vlagatelja

 

 

Nefinančne družbe (S.11) (3)

 

Institucije, ki sprejemajo vloge, razen centralnih bank (S.122)

 

Skladi denarnega trga (SDT) (S.123)

 

Investicijski skladi razen SDT (S.124)

 

Druge finančne družbe (4) razen družb, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja

 

Družbe, ki se ukvarjajo s prenosom finančnih sredstev in opravljajo posle listinjenja

 

Zavarovalne družbe (S.128)

 

Pokojninski skladi (S.129)

 

Zavarovalne družbe in pokojninski skladi (podsektor ni opredeljen) (S.128 + S.129) (prehodno obdobje)

 

Centralna država (S.1311) (prostovoljna razčlenitev)

 

Federalna država (S.1312) (prostovoljna razčlenitev)

 

Lokalna država (S.1313) (prostovoljna razčlenitev)

 

Skladi socialne varnosti (S.1314) (prostovoljna razčlenitev)

 

Druga država (podsektor ni opredeljen)

 

Gospodinjstva razen nepridobitnih institucij, ki izvajajo storitve za gospodinjstva (S.14) (prostovoljna razčlenitev za rezidenčne vlagatelje, obvezna za imetja tretjih oseb)

 

Nepridobitne institucije, ki izvajajo storitve za gospodinjstva (S.15) (prostovoljna razčlenitev)

 

Druga gospodinjstva in nepridobitne institucije, ki izvajajo storitve za gospodinjstva (S.14 + S.15) (podsektor ni opredeljen)

 

Nefinančni vlagatelji razen gospodinjstev (samo za imetja tretjih oseb) (S.11 + S.13 + S.15) (5)

 

Centralne banke in država se poročajo samo za imetja držav zunaj euroobmočja (S.121 + S.13) (6)

 

Vlagatelji, ki niso centralne banke in države, se poročajo samo za imetja držav zunaj euroobmočja (6)

 

Neznani sektor (7)

Država imetnika

O

Rezidenčna država vlagatelja

Vir

O

Vir predloženih informacij o imetjih vrednostnih papirjev

 

 

Neposredno poročanje

 

Poročanje skrbnikov

 

Mešano poročanje (8)

 

Ni na voljo

Funkcija

O

Funkcija naložbe glede na razvrstitev statistike plačilne bilance

 

 

Neposredne naložbe

 

Naložbe v vrednostne papirje

 

Ni opredeljeno

Osnova za poročanje

P

Označuje, kako je vrednostni papir kotiran, v odstotkih ali enotah

 

 

Odstotek

 

 

Enote

Nominalna valuta

P

Valuta, v kateri je denominirana koda ISIN, poroča se, ko je osnova za poročanje odstotek

Stanja

O

Skupna vrednost vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti (9). Število delnic ali enot vrednostnega papirja ali agregirana nominalna vrednost (v nominalni valuti ali eurih), če se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah, brez natečenih obresti

 

Po tržni vrednosti. Vrednost po tečaju na trgu v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (10)

Stanja: od tega vrednost

O (11)

Vrednost vrednostnih papirjev v imetništvu dveh največjih vlagateljev

 

 

Po nominalni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

 

Po tržni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

Format

O (9)

Opredeljuje format, ki se uporablja za stanja po nominalni vrednosti

 

 

Nominalna vrednost v eurih ali drugi zadevni valuti

 

Število delnic/enot (12)

Druge spremembe obsega

O

Druge spremembe vrednosti vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti v istem formatu kot za stanja po nominalni vrednosti

 

Po tržni vrednosti v eurih

Druge spremembe obsega: od tega vrednost

O (11)

Druge spremembe obsega v vrednosti v imetništvu dveh največjih vlagateljev

 

 

Po nominalni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

 

Po tržni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za stanja

Finančne transakcije

O (13)

Vsota nakupov minus prodaje vrednostnega papirja, zabeležena po vrednosti transakcije v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (10)

Finančne transakcije: od tega vrednost

O (14)

Vsota dveh največjih transakcij posamičnih imetnikov po absolutni vrednosti, skladno z isto metodo vrednotenja kot za finančne transakcije

Status zaupnosti

O (15)

Status zaupnosti za stanja, transakcije, druge spremembe obsega

 

 

Ni za objavo, omejeno samo na interno uporabo

 

Zaupne statistične informacije

 

Ne pride v poštev (16)

2.

v delu 2 se tabela 2 nadomesti z naslednjo:

„Tabela 2

Informacija o imetjih vrednostnih papirjev

Sporočene informacije (17)

Atribut

Status (18)

Opis

1.

Informacije v zvezi z vrednostnimi papirji

Identifikacijska oznaka poročevalske skupine

O

Identifikacijska oznaka poročevalske skupine (19)

Rezidenčnost subjektov v skupini

P

Rezidenčnost subjektov v skupini, ko se poročajo ločeno od sedeža (20)

 

 

Rezident države sedeža

 

Ni rezident države sedeža

 

Če ni rezident države sedeža, rezident drugih držav euroobmočja

 

Če ni rezident države sedeža, rezident zunaj euroobmočja

Identifikacijska oznaka subjekta

P

Identifikacijska oznaka subjekta v skupini (19)

Rezidenčna država subjekta

P

Država pravne registriranosti ali domicil subjekta

Vrsta skupine

O

Vrsta skupine

 

 

Bančna skupina

Osnova za poročanje

P

Označuje, kako je vrednostni papir kotiran, v odstotkih ali enotah

 

 

Odstotek

 

Enote

Nominalna valuta

P

Valuta, v kateri je denominirana koda ISIN, poroča se, ko je osnova za poročanje odstotek

Format

O (21)

Opredeljuje format, ki se uporablja za stanja po nominalni vrednosti

 

 

Nominalna vrednost v eurih ali drugi zadevni valuti

 

Število delnic/enot (22)

Stanja

O

Skupna vrednost vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti (21). Število delnic ali enot vrednostnega papirja ali agregirana nominalna vrednost v nominalni valuti ali eurih, če se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah, brez natečenih obresti

 

Po tržni vrednosti. Vrednost vrednostnega papirja po tečaju na trgu v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (23)

Druge spremembe obsega

P

Druge spremembe obsega v vrednosti vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti v istem formatu kot za stanja po nominalni vrednosti (21)

 

Po tržni vrednosti v eurih

Finančne transakcije

P

Vsota nakupov minus prodaje vrednostnega papirja, zabeležena po vrednosti transakcije v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (23)

Izdajatelj je del poročevalske skupine

O

Označuje, ali je vrednostni papir izdal subjekt iz iste poročevalske skupine

3.

v delu 2 se tabela 4 nadomesti z naslednjo:

„Tabela 4

Imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN

Sporočene informacije (24)

Atribut

Status (25)

Opis

1.

Osnovni referenčni podatki

Označba agregacije

O

Vrsta podatkov

 

 

Podatki, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih

 

Agregirani podatki (ne po posameznih vrednostnih papirjih)

Identifikacijska številka vrednostnega papirja

O

Interna identifikacijska številka NCB za imetja vrednostnih papirjev brez kode ISIN, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih ali agregirano

Vrsta identifikacijske številke vrednostnega papirja

O (26)

Opredeljuje identifikacijsko številko vrednostnega papirja za vrednostne papirje, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih (27)

 

 

Interna številka NCB

 

CUSIP

 

SEDOL

 

Drugo (28)

Razvrstitev instrumenta

O

Razvrstitev vrednostnega papirja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji

 

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji

 

Delnice, ki kotirajo na borzi

 

Delnice investicijskih skladov

 

Druge vrste vrednostnih papirjev (29)

Sektor izdajatelja

O

Institucionalni sektor izdajatelja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Država izdajatelja

O

Država pravne registriranosti ali domicil izdajatelja vrednostnega papirja

Cena (30)

P

Cena vrednostnega papirja ob koncu referenčnega obdobja

Osnova za ceno (28)

P

Opredeljuje osnovo, na kateri je dana cena

 

 

Euro ali druga zadevna valuta

 

Odstotek

2.

Dodatni referenčni podatki

Ime izdajatelja

P

Ime izdajatelja

Skrajšano ime

P

Skrajšano ime vrednostnega papirja, ki ga določi izdajatelj in se opredeli glede na značilnosti izdaje in kakršne koli druge razpoložljive informacije

Izdajatelj je del poročevalske skupine

O

Označuje, ali je vrednostni papir izdal subjekt iz iste poročevalske skupine, za vrednostne papirje, ki se poročajo po posameznih vrednostnih papirjih

Datum izdaje

P

Datum, ko izdajatelj proti plačilu izroči vrednostne papirje odkupniku primarne izdaje vrednostnih papirjev. To je datum, ko so vrednostni papirji prvič na voljo za izročitev vlagateljem

Datum zapadlosti

P

Datum, ko se dolžniški instrument odkupi

Neporavnani znesek

P

Neporavnani znesek, preračunan v eure

Tržna kapitalizacija

P

Zadnja razpoložljiva tržna kapitalizacija v eurih

Natečene obresti

P

Obresti, kot so se natekle od zadnjega izplačila kupona ali od datuma, ko so začele teči

Faktor zadnje razdelitve delnic

P

Razdelitve in združitve delnic

Datum zadnje razdelitve

P

Datum, od katerega učinkuje razdelitev delnic

Vrsta kupona

P

Vrsta kupona (fiksni, spremenljiv, stopničast, itd.)

Vrsta dolga

P

Vrsta dolžniškega instrumenta

Znesek dividende

P

Znesek zadnjega izplačila dividende na delnico, glede na način izplačila dividende, pred obdavčitvijo (bruto dividenda)

Način izplačila dividende

P

Dividenda izražena v valuti dividende ali številu delnic

Valuta dividende

P

Valuta zadnjega izplačila dividende

Vrsta listinjenih sredstev

P

Vrsta listinjenih sredstev

4.

doda se naslednji del 3:

„DEL 3

Letna imetja vrednostnih papirjev, ki jih imajo zavarovalne družbe

Tabela 1

Splošne informacije in pojasnila

Sporočene informacije (31)

Atribut

Status (32)

Opis

1.

Splošne informacije

Poročevalska institucija

O

Identifikacijska koda poročevalske institucije

Datum predložitve

O

Datum, ko so podatki predloženi SHSDB

Referenčno obdobje

O

Obdobje, na katero se nanašajo podatki

Frekvenca poročanja

O

 

Letni podatki

2.

Pojasnila (metapodatki)

O

Obravnava predčasnih odkupov

O

Obravnava natečenih obresti


Tabela 2

Informacije o imetjih vrednostnih papirjev

Sporočene informacije (33)

Atribut

Status (34)

Opis

1.

Informacije v zvezi z vrednostnimi papirji

Sektor imetnika

O

Sektor/podsektor vlagatelja

 

 

Zavarovalne družbe (S.128)

Vir

O

Vir predloženih informacij o imetjih vrednostnih papirjev

 

 

Neposredno poročanje

 

Poročanje skrbnikov

 

Mešano poročanje (35)

 

Ni na voljo

Rezidenčnost subjektov zavarovalne družbe (sedež in podružnice)

 

Rezidenčnost subjektov zavarovalne družbe (sedež in podružnice)

 

 

Rezident države sedeža

 

 

Ni rezident države sedeža

 

 

Če ni rezident države sedeža, rezident drugih držav EGP, po državah

 

 

Če ni rezident države sedeža, rezident drugih držav zunaj EGP

Osnova za poročanje

P

Označuje, kako je vrednostni papir kotiran, v odstotkih ali enotah

 

 

Odstotek

 

 

Enote

Nominalna valuta

P

Valuta, v kateri je denominirana koda ISIN, poroča se, ko je osnova za poročanje odstotek

Stanja

O

Skupna vrednost vrednostnih papirjev v imetništvu

 

 

Po nominalni vrednosti (36). Število delnic ali enot vrednostnega papirja ali agregirana nominalna vrednost (v nominalni valuti ali eurih), če se z vrednostnim papirjem trguje v zneskih in ne v enotah, brez natečenih obresti

 

Po tržni vrednosti. Vrednost po tečaju na trgu v eurih, vključno z natečenimi obrestmi (37)

Format

P (38)

Opredeljuje format, ki se uporablja za stanja po nominalni vrednosti

 

 

Nominalna vrednost v eurih ali drugi zadevni valuti

 

Število delnic/enot

Status zaupnosti

O

Status zaupnosti za stanja

 

 

Ni za objavo, omejeno samo na interno uporabo

 

Zaupne statistične informacije

 

Ne pride v poštev

2.

Osnovni referenčni podatki

Označba agregacije

O

Vrsta podatkov

 

 

Agregirani podatki (ne po posameznih vrednostnih papirjih)

Razvrstitev instrumenta

O

Razvrstitev vrednostnega papirja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

 

 

Kratkoročni dolžniški vrednostni papirji

 

 

Dolgoročni dolžniški vrednostni papirji

 

 

Delnice, ki kotirajo na borzi

 

 

Delnice investicijskih skladov

Sektor izdajatelja

O

Institucionalni sektor izdajatelja po ESR 2010 in Uredbi (EU) št. 1011/2012 (ECB/2012/24)

Država izdajatelja

O

Država pravne registriranosti ali domicil izdajatelja vrednostnega papirja

 

 

Države euroobmočja

 

 

Države zunaj euroobmočja

 

 

Države zunaj EU


(1)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(2)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(3)  Številčenje kategorij v tej smernici odraža številčenje, ki ga uvaja ESR 2010.

(4)  Drugi finančni posredniki (S.125) in izvajalci pomožnih finančnih dejavnosti (S.126) in lastne finančne institucije in posojilodajalci (S.127).

(5)  Samo, če se sektorji S.11, S.13 in S.15 ne poročajo ločeno.

(6)  Za podatke, ki jih poročajo NCB zunaj euroobmočja, samo za poročanje imetij nerezidenčnih vlagateljev.

(7)  Nedodeljeni sektor, ki je rezident države imetnika; tj. neznani sektorji neznanih držav se ne bi smeli poročati. NCB v primeru statistično relevantnih vrednosti obvestijo upravljavce SHSDB o razlogih, zakaj je sektor neznan.

(8)  Samo, če ni mogoče razlikovati med neposrednim poročanjem in poročanjem skrbnikov.

(9)  Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti (in zadevne druge spremembe obsega/transakcij).

(10)  Priporoča se vključitev natečenih obresti, po najboljših prizadevanjih.

(11)  Če NCB sporoči status zaupnosti, tega atributa ni treba poročati. Na odgovornost poročevalske NCB se lahko vrednost namesto na dva največja vlagatelja nanaša na enega največjega vlagatelja.

(12)  NCB se spodbuja, da v primeru, ko so vrednostni papirji v CSDB zabeleženi v enotah, poročajo nominalno vrednost v številu enot.

(13)  Poroča se samo, če transakcije niso izpeljane iz stanj v SHSDB.

(14)  Poroča se samo za transakcije, ki se zberejo od poročevalskih enot, ne poroča se za transakcije, ki jih NCB izpeljejo iz stanj.

(15)  Poroča se, če ustrezna vrednost dveh največjih vlagateljev za stanja, transakcije in druge spremembe obsega ni na voljo/zagotovljena.

(16)  Uporablja se samo, če NCB transakcije izpeljejo iz stanj. V teh primerih bo status zaupnosti izpeljan iz SHSDB tj., če so začetna in/ali končna stanja zaupna, se izpeljana transakcija označi kot zaupna.“

(17)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(18)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(19)  Identifikator je treba opredeliti posebej.

(20)  NCB lahko poročajo skladno s štirimi alternativnimi možnostmi: (1) agregirano za vse subjekte v skupini, vključno s sedežem; (2) agregirano za subjekte, ki so rezidenti države sedeža; in agregirano za subjekte, ki niso rezidenti države sedeža; (3) agregirano za subjekte, ki so rezidenti države sedeža; agregirano za subjekte, ki so rezidenti druge države euroobmočja; agregirano za subjekte, ki so zunaj euroobmočja; (4) po posameznih subjektih.

(21)  Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti.

(22)  NCB se spodbuja, da v primeru, ko so vrednostni papirji v CSDB zabeleženi v enotah, poročajo nominalno vrednost v številu enot.

(23)  Priporoča se vključitev natečenih obresti, po najboljših prizadevanjih.“

(24)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(25)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(26)  Ne zahteva se za vrednostne papirje, ki se poročajo agregirano.

(27)  Po možnosti bi morale NCB uporabljati iste identifikacijske številke vrednostnega papirja za vsak vrednostni papir po več let. Poleg tega bi morala biti vsaka identifikacijska številka vrednostnega papirja povezana s samo enim vrednostnim papirjem. Če NCB tega ne morejo zagotoviti, obvestijo upravljavce SHSDB. Kode CUSIP in SEDOL se lahko obravnavajo kot interne številke NCB.

(28)  NCB bi morale vrsto uporabljene identifikacijske številke opredeliti v metapodatkih.

(29)  Ti vrednostni papirji ne bodo vključeni v pripravo agregatov.

(30)  Za izračun stanj po tržni vrednosti iz stanj po nominalni vrednosti.“

(31)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(32)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(33)  Standardi za elektronsko poročanje so določeni posebej.

(34)  O: obvezen atribut; P: prostovoljen atribut.

(35)  Samo, če ni mogoče razlikovati med neposrednim poročanjem in poročanjem skrbnikov.

(36)  Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti.

(37)  Priporoča se vključitev natečenih obresti, po najboljših prizadevanjih.

(38)  Ne poroča se, če se poročajo tržne vrednosti (in zadevne druge spremembe obsega/transakcij).“


Top