EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015L0863

Delegirana direktiva Komisije (EU) 2015/863 z dne 31. marca 2015 o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom omejenih snovi (Besedilo velja za EGP)

C/2015/2067

OJ L 137, 4.6.2015, p. 10–12 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_del/2015/863/oj

4.6.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 137/10


DELEGIRANA DIREKTIVA KOMISIJE (EU) 2015/863

z dne 31. marca 2015

o spremembi Priloge II k Direktivi 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi s seznamom omejenih snovi

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2011/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. junija 2011 o omejevanju uporabe nekaterih nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (1) ter zlasti člena 6(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2011/65/EU določa pravila o omejevanju uporabe nevarnih snovi v električni in elektronski opremi (EEO), s čimer prispeva k varovanju zdravja ljudi in okolja, vključno z okolju primerno predelavo in odstranitvijo odpadne EEO.

(2)

Direktiva 2011/65/EU prepoveduje uporabo svinca, živega srebra, kadmija, šestvalentnega kroma, polibromiranih bifenilov (PBB) ali polibromiranih difenil etrov (PBDE) v električni in elektronski opremi, dani na trg Unije. Navedene omejene snovi so na seznamu v Prilogi II k navedeni direktivi.

(3)

Tveganja za zdravje ljudi in okolje, ki izhajajo iz uporabe heksabromociklododekana (HBCDD), di(2-etilheksil)ftalata (DEHP), benzil butil ftalata (BBP) in dibutilftalata (DBP), bi bilo treba pri rednem pregledu seznama omejenih snovi v Prilogi II obravnavati prednostno. Z vidika nadaljnjih omejitev bi bilo treba snovi, ki so bile del predhodnih ocen, ponovno preučiti.

(4)

V skladu s členom 6(1) Direktive 2011/65/EU so bila opravljena posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, vključno z gospodarskimi subjekti, podjetji za reciklažo, podjetji za obdelavo, okoljskimi organizacijami ter združenji delavcev in potrošnikov, in izvedena je bila natančna ocena.

(5)

Di(2-etilheksil)ftalat (DEHP), benzil butil ftalat (BBP), dibutilftalat (DBP) in diizobutil ftalat (DIBP) so snovi, ki vzbujajo veliko zaskrbljenost (SVHC). DIBP je snov, ki se lahko uporablja kot nadomestek za DBP in je bila del predhodnih ocen, ki jih je opravila Komisija. Razpoložljivi dokazi kažejo, da imajo lahko navedene štiri snovi, ko se uporabljajo v EEO, pri ravnanju z odpadno EEO negativen učinek na recikliranje ter zdravje ljudi in okolje.

(6)

Pri večini EEO so za DEHP, BBP, DBP in DIBP na voljo nadomestki z manj negativnimi učinki. Uporabo navedenih snovi v EEO bi bilo zato treba omejiti. DEHP, BBP in DBP so že bili omejeni z vnosom 51 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (2), tako da igrače, ki vsebujejo DEHP, BBP ali DBP v koncentraciji, ki presega 0,1 masnega % materiala z mehčalom, izračunano kumulativno za navedene tri ftalate, ne morejo biti dane na trg EU. Da bi se preprečilo dvojno reguliranje, mora biti omejitev iz vnosa 51 v Prilogi XVII k navedeni uredbi še naprej edina veljavna omejitev za DEHP, BBP in DBP v igračah.

(7)

Da se olajša prehod in ublažijo možni družbenoekonomski učinki, bi bilo treba omogočiti primerno prehodno obdobje, kar bo gospodarskim subjektom omogočilo, da zaprosijo za izvzetje iz omejitev snovi v skladu s členom 5 Direktive 2011/65/EU. Pri določitvi prehodnega obdobja bi bilo treba upoštevati daljše inovacijske cikle za medicinske pripomočke ter instrumente za spremljanje in nadzor. Omejitev uporabe DEHP, BBP, DBP in DIBP bi se zato za medicinske pripomočke, vključno z in vitro medicinskimi pripomočki, ter instrumente za spremljanje in nadzor, vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, morala uporabljati od 22. julija 2021.

(8)

Vsaka prilagoditev prilog III ali IV k Direktivi 2011/65/EU zaradi izvzetja uporab v zvezi z DEHP ali DBP bi morala biti opravljena na način, ki zaradi preprečitve dvojnega reguliranja in nepotrebnega bremena zagotavlja skladnost z vsako avtorizacijo za vključitev navedenih snovi v EEO, podeljeno na podlagi Uredbe (ES) št. 1907/2006. Subjekti, ki preučujejo možnost, da bi zaprosili za izvzetje na podlagi Direktive 2011/65/EU, bi morali biti pozorni na dejstvo, da lahko takšna izvzetja obsegajo celotni življenjski cikel EEO, vključno s fazo proizvodnje.

(9)

Direktivo 2011/65/EU bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga II k Direktivi 2011/65/EU se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 31. decembra 2016 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj pošljejo besedila teh predpisov.

Navedene predpise uporabljajo od 22. julija 2019.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Države članice določijo način sklicevanja.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalnega prava, ki jih sprejmejo na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 31. marca 2015

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 174, 1.7.2011, str. 88.

(2)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA II

Omejene snovi iz člena 4(1) in največje dovoljene vrednosti masnih koncentracij v homogenih materialih

 

svinec (0,1 %)

 

živo srebro (0,1 %)

 

kadmij (0,01 %)

 

šestvalentni krom (0,1 %)

 

polibromirani bifenili (PBB) (0,1 %)

 

polibromirani difeniletri (PBDE) (0,1 %)

 

di(2-etilheksil) ftalat (DEHP) (0,1 %)

 

benzil butil ftalat (BBP) (0,1 %)

 

dibutil ftalat (DBP) (0,1 %)

 

diizobutil ftalat (DIBP) (0,1 %)

Omejitev DEHP, BBP, DBP in DIBP se za medicinske pripomočke, vključno z in vitro medicinskimi pripomočki, ter instrumente za spremljanje in nadzor, vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, uporablja od 22. julija 2021.

Omejitev DEHP, BBP, DBP in DIBP se ne uporablja za kable ali rezervne dele za popravilo, ponovno uporabo, nadgradnjo funkcij ali nadgradnjo zmogljivosti EEO, dane na trg pred 22. julijem 2019, in medicinskih pripomočkov, vključno z in vitro medicinskimi pripomočki, ter instrumentov za spremljanje in nadzor, vključno z instrumenti za spremljanje in nadzor za industrijsko uporabo, danih na trg pred 22. julijem 2021.

Omejitev DEHP, BBP in DBP se ne uporablja za igrače, za katere že velja omejitev za DEHP, BBP in DBP na podlagi vnosa 51 v Prilogi XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006.“


Top