EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32015D2006

Sklep Sveta (SZVP) 2015/2006 z dne 10. novembra 2015 o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog

OJ L 294, 11.11.2015, p. 58–63 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 28/02/2017

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2015/2006/oj

11.11.2015   

SL

Uradni list Evropske unije

L 294/58


SKLEP SVETA (SZVP) 2015/2006

z dne 10. novembra 2015

o podaljšanju mandata posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog

SVET EVROPSKE UNIJE JE –

ob upoštevanju Pogodbe o Evropski uniji in zlasti člena 33 in člena 31(2) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Svet je 8. decembra 2011 sprejel Sklep 2011/819/SZVP (1) o imenovanju Alexandra RONDOSA za posebnega predstavnika Evropske unije (PPEU) za Afriški rog. Mandat PPEU se izteče 31. oktobra 2015.

(2)

Mandat PPEU bi bilo treba podaljšati za nadaljnjih 16 mesecev.

(3)

PPEU bo mandat izvajal v razmerah, ki se lahko poslabšajo in bi lahko ovirale doseganje ciljev zunanjega delovanja Unije iz člena 21 Pogodbe –

SPREJEL NASLEDNJI SKLEP:

Člen 1

Posebni predstavnik Evropske unije

Mandat PPEU za Afriški rog Alexandra RONDOSA se podaljša do 28. februarja 2017. Svet lahko na podlagi ocene Političnega in varnostnega odbora (PVO) in na predlog visokega predstavnika Unije za zunanje zadeve in varnostno politiko (VP) odloči, da mandat PPEU predčasno preneha.

Za namene mandata PPEU je Afriški rog opredeljen kot območje, ki zajema Republiko Džibuti, Državo Eritrejo, Zvezno demokratično republiko Etiopijo, Republiko Kenijo, Zvezno republiko Somalijo, Republiko Sudan, Republiko Južni Sudan in Republiko Ugando. Glede vprašanj s pomenom za širšo regijo PPEU po potrebi sodeluje z državami in regionalnimi subjekti zunaj Afriškega roga.

Člen 2

Cilji politike

1.   Mandat PPEU temelji na ciljih politike Unije za Afriški rog iz strateškega okvira, sprejetega 14. novembra 2011, regionalnega akcijskega načrta za Afriški rog za obdobje 2015-2020, sprejetega 26. oktobra 2015, in zadevnih sklepov Sveta, in sicer dejavno prispevati k regionalnim in mednarodnim prizadevanjem za doseganje mirnega sožitja in trajnega miru, varnosti in razvoja v državah in med državami v regiji. PPEU si poleg tega prizadeva okrepiti kakovost, intenzivnost, učinek in prepoznavnost raznovrstnih prizadevanj Unije na območju Afriškega roga.

2.   Cilji politike h katerim prispeva PPEU med drugim vključujejo:

(a)

kontinuirano stabilizacijo Afriškega roga, ob upoštevanju širše regionalne dinamike;

(b)

reševanje konfliktov, zlasti tistih v Somaliji, Južnem Sudanu in Sudanu ter preprečevanje možnih konfliktov in zgodnje opozarjanje o njih med državami v regiji ali znotraj njih;

(c)

podporo političnemu, varnostnemu in gospodarskemu regionalnemu sodelovanju;

(d)

boljše upravljanje mešanih migracijskih tokov z območja Afriškega roga in na tem območju ter obravnavanje vzrokov za te tokove.

Člen 3

Mandat

1.   Da bi dosegli cilje politike Unije za Afriški rog, je mandat PPEU:

(a)

na podlagi strateškega okvira in regionalnega akcijskega načrta sodelovati z vsemi ustreznimi deležniki v regiji, vladami, regionalnimi organi, mednarodnimi in regionalnimi organizacijami, civilno družbo in diasporo, da bi tako pospešil uresničevanje ciljev Unije in prispeval k boljšemu razumevanju vloge Unije v regiji;

(b)

sodelovati s pomembnimi akterji zunaj regije, ki lahko vplivajo na Afriški rog, v interesu reševanja vprašanj, povezanih s širšo regionalno stabilnostjo, tudi v zvezi z Rdečim morjem in zahodnim Indijskim oceanom. Ti stiki zajemajo dvostransko sodelovanje z Združenimi državami Amerike, zalivskimi državami, Egiptom, Turčijo in Kitajsko, regionalne stike s Svetom za sodelovanje v Zalivu (GCC) in ustrezno sodelovanje z drugimi ustreznimi akterji, ki se lahko pojavijo;

(c)

zastopati Unijo v ustreznih mednarodnih forumih, kot je primerno, in skrbeti za prepoznavnost podporne vloge Unije pri obvladovanju kriz, pa tudi pri reševanju in preprečevanju konfliktov;

(d)

spodbujati in podpirati uspešno politično in varnostno sodelovanje ter gospodarsko povezovanje v regiji, in sicer prek partnerstev Unije z Afriško unijo (AU) in regionalnimi organizacijami, zlasti Medvladno agencijo za razvoj (IGAD);

(e)

spremljati politično dogajanje v regiji in prispevati k oblikovanju politike Unije do regije, vključno v zvezi s Somalijo, Sudanom, Južnim Sudanom in Eritrejo, mejnim sporom med Etiopijo in Eritrejo in izvajanjem Sporazuma iz Alžira, mejnim sporom med Džibutijem in Eritrejo, pobudo za porečje reke Nil in drugimi vprašanji v regiji, ki vplivajo na njeno varnost, stabilnost in napredek;

(f)

preučevati čezmejne izzive, zlasti v zvezi z migracijo in, na zahtevo, sodelovati v dialogih o migracijah z zadevnimi deležniki ter na splošno prispevati k politiki Unije v zvezi z migracijami in begunci v regiji v skladu s političnimi prioritetami Unije z namenom povečati sodelovanje, vključno na področju vračanja in ponovnega sprejema;

(g)

v zvezi s Somalijo in v tesnem usklajevanju z vodjo delegacije Unije v Somaliji ter ustreznimi regionalnimi in mednarodnimi partnerji, vključno s posebnim predstavnikom generalnega sekretarja Združenih narodov (ZN) za Somalijo, AU in Medvladno agencijo za razvoj (IGAD), še naprej dejavno prispevati k ukrepom in pobudam v prid nadaljnji stabilizaciji in potranzicijski ureditvi Somalije, in sicer na podlagi novega sporazuma iz leta 2013 (New Deal Compact) in napredka pri oblikovanju zvezne države, ter v prid vzpostavitvi verodostojnega in vključujočega volilnega procesa v Somaliji v letu 2016. PPEU bo poleg tega še naprej podpiral razvijanje varnostnega sektorja v Somaliji, tudi prek misij Unije pod okriljem SVOP v tej regiji;

(h)

v zvezi s Sudanom ter v tesnem sodelovanju z vodjema delegacij Unije v Kartumu in pri AU v Adis Abebi prispevati k usklajenosti in uspešnosti politike Unije do Sudana ter podpirati politične rešitve za obstoječe konflikte v Darfurju, Južnem Kordofanu in Modrem Nilu ter nacionalno spravo v okviru celovitega političnega procesa. V zvezi s tem PPEU prispeva k usklajenemu mednarodnemu pristopu skupaj z AU in zlasti z izvedbeno skupino AU za Sudan in Južni Sudan na visoki ravni (AUHIP), ZN ter drugimi vodilnimi regionalnimi in mednarodnimi deležniki, pri čemer je treba upoštevati tudi potrebo po podpori mirnega soobstoja Sudana in Južnega Sudana, zlasti z izvajanjem sporazumov iz Adis Abebe in rešitvijo nerešenih vprašanj v zvezi z obdobjem po izteku celovitega mirovnega sporazuma;

(i)

v zvezi z Južnim Sudanom na podlagi nedavno podpisanega sporazuma o rešitvi spora v Južnem Sudanu še naprej sodelovati na regionalni ravni, zlasti z IGAD, AU, ZN, sosedami Južnega Sudana in drugimi vodilnimi mednarodnimi partnerji, da bi zagotovili izvajanje sporazuma. Pri tem PPEU deluje v tesnem sodelovanju z vodjema delegacij EU v Jubi in pri AU v Adis Abebi;

(j)

pozorno spremljati druge čezmejne izzive, ki zadevajo Afriški rog, s poudarkom na radikalizaciji in terorizmu, pa tudi pomorsko varnost in piratstvo, organizirani kriminal, tihotapljenje orožja, izdelkov iz prostoživečih živali, drog in drugega tihotapskega blaga ter trgovine z njimi ter vse politične in varnostne posledice humanitarnih kriz;

(k)

širiti humanitarni dostop po vsej regiji;

(l)

prispevati k izvajanju Sklepa Sveta 2011/168/SZVP (2) in politike Unije na področju človekovih pravic v sodelovanju s PPEU za človekove pravice, vključno s smernicami EU o človekovih pravicah, zlasti smernicami EU o otrocih v oboroženih spopadih, pa tudi smernicami EU o nasilju nad ženskami in dekleti ter boju proti vsem vrstam diskriminacije proti njim, in politike Unije glede Resolucije Varnostnega sveta ZN 1325 (2000), tudi s spremljanjem razvoja dogodkov in poročanjem o njih ter oblikovanjem priporočil v zvezi s tem.

2.   Za izpolnitev svojega mandata PPEU med drugim:

(a)

svetuje in poroča o opredelitvi stališč Unije v mednarodnih forumih, kot je primerno, da bi tako dejavno spodbujal celovito politiko Unije do Afriškega roga;

(b)

ohranja pregled nad vsemi dejavnostmi Unije.

Člen 4

Izvajanje mandata

1.   PPEU je odgovoren za izvajanje mandata pod nadzorom VP.

2.   PVO vzdržuje prednostne stike s PPEU in je glavna točka PPEU za stike s Svetom. PVO strateško vodi in politično usmerja PPEU v okviru njegovega mandata PPEU, brez poseganja v pristojnosti VP.

3.   PPEU se tesno usklajuje z Evropsko službo za zunanje delovanje (ESZD) in njenimi ustreznimi oddelki, delegacijami Unije v regiji in Komisijo.

Člen 5

Financiranje

1.   Referenčni finančni znesek za kritje odhodkov, povezanih z mandatom PPEU, za obdobje od 1. novembra 2015 do 28. februarja 2017 znaša 3 500 000 EUR.

2.   Odhodki se upravljajo v skladu s postopki in pravili, ki se uporabljajo za splošni proračun Unije.

3.   Upravljanje odhodkov se uredi s pogodbo med PPEU in Komisijo. PPEU glede vseh odhodkov odgovarja Komisiji.

Člen 6

Oblikovanje in sestava ekipe

1.   PPEU je v okviru svojega mandata in ustreznih razpoložljivih finančnih sredstev odgovoren za oblikovanje svoje ekipe. V ekipo se vključi strokovno znanje za posebna politična in varnostna vprašanja, kot to zahteva mandat. PPEU nemudoma in redno obvešča Svet in Komisijo o sestavi svoje ekipe.

2.   Države članice, institucije Unije in ESZD lahko predlagajo začasno dodelitev osebja za delo pri PPEU. Plače takega začasno dodeljenega osebja krije zadevna država članica, institucija Unije oziroma ESZD. PPEU se lahko začasno dodelijo tudi strokovnjaki, ki so jih države članice začasno dodelile institucijam Unije ali ESZD. Člani mednarodnega pogodbenega osebja morajo biti državljani ene od držav članic.

3.   Vse napoteno osebje ostane pod upravnim nadzorom države članice, ki ga pošilja, institucije Unije, ki ga pošilja, ali ESZD ter opravlja svoje obveznosti in ravna v interesu mandata PPEU.

4.   Osebje PPEU je nameščeno skupaj z zadevnimi službami ESZD ali delegacijami Unije, da bi prispevali k usklajenosti in doslednosti posameznih dejavnosti.

Člen 7

Privilegiji in imunitete PPEU in osebja PPEU

Po potrebi se z državami gostiteljicami doseže dogovor o privilegijih, imunitetah in dodatnih jamstvih, potrebnih za izpolnitev in nemoteno izvajanje misije PPEU ter delovanje članov osebja PPEU. Države članice in ESZD v ta namen zagotovijo vso potrebno podporo.

Člen 8

Varnost tajnih podatkov EU

PPEU in člani njegove ekipe spoštujejo načela in minimalne standarde varovanja tajnosti iz Sklepa Sveta 2013/488/EU (3).

Člen 9

Dostop do informacij in logistična podpora

1.   Države članice, Komisija, ESZD in generalni sekretariat Sveta PPEU zagotovijo dostop do vseh ustreznih informacij.

2.   Delegacije Unije v regiji in države članice, kakor je ustrezno, v regiji zagotavljajo logistično podporo.

Člen 10

Varnost

V skladu s politiko Unije o varnosti osebja, ki je v okviru operativnih zmogljivosti iz naslova V Pogodbe napoteno zunaj Unije, PPEU v skladu z mandatom PPEU in varnostnimi razmerami na območju, za katerega je odgovoren, sprejme vse razumno izvedljive ukrepe za varnost vsega osebja pod neposrednim nadzorom PPEU, zlasti tako, da:

(a)

na podlagi smernic ESZD pripravi poseben varnostni načrt, ki vključuje posebne ukrepe za fizično varnost, organizacijsko varnost in varnost postopkov, določa upravljanje varnih premikov osebja na območje, za katerega je odgovoren in znotraj njega, ter obvladovanje dogodkov, ki ogrožajo varnost, ter vključuje načrt za ravnanje v nepredvidenih razmerah in evakuacijo;

(b)

zagotovi, da je vse osebje, napoteno zunaj Unije, zavarovano za visoko stopnjo tveganja glede na razmere na območju, za katerega je odgovoren;

(c)

zagotovi, da so vsi člani ekipe PPEU, ki so napoteni zunaj Unije, vključno z lokalnim pogodbenim osebjem, pred prihodom na območje, za katerega je odgovoren ali ob prihodu nanj opravili ustrezno varnostno usposabljanje glede na stopnjo ogroženosti, ki jo je za zadevno območje določila ESZD;

(d)

zagotovi, da se izvajajo vsa dogovorjena priporočila, pripravljena na podlagi rednih ocen varnosti, za Svet, VP in Komisijo pa pripravlja pisna poročila o izvajanju teh poročil ter o drugih varnostnih vidikih v okviru poročila o napredku pa tudi poročila o izvajanju mandata.

Člen 11

Poročanje

1.   PPEU za VP in PVO redno pripravlja ustna in pisna poročila. PPEU po potrebi poroča tudi delovnim skupinam Sveta. Redna poročila se razpošiljajo prek omrežja COREU. PPEU lahko pripravlja poročila za Svet za zunanje zadeve. V skladu s členom 36 Pogodbe lahko PPEU sodeluje pri obveščanju Evropskega parlamenta.

2.   PPEU v sodelovanju z delegacijami Unije v regiji poroča o možnostih, kako najbolje izvajati pobude Unije, na primer o tem, kako lahko Unija prispeva k reformam, pri čemer vključi politične vidike ustreznih razvojnih projektov Unije.

Člen 12

Usklajevanje

1.   PPEU prispeva k enotnosti, doslednosti in uspešnosti ukrepanja Unije ter pomaga zagotavljati, da se vsi instrumenti Unije in delovanje držav članic dosledno uporabljajo za doseganje ciljev politike Unije. Dejavnosti PPEU so usklajene z dejavnostmi delegacij Unije in dejavnostmi Komisije. PPEU organizira redne informativne sestanke za misije držav članic in delegacije Unije v regiji.

2.   Na terenu vzdržuje tesne stike z vodji delegacij Unije in z vodji misij držav članic. Ti pri izvajanju njegovega mandata pomagajo PPEU po svojih najboljših močeh. PPEU v tesnem usklajevanju z ustreznimi delegacijami Unije daje lokalne politične smernice poveljniku sil EUNAVFOR Atalanta, poveljniku misije EU EUTM Somalia in vodji misije EUCAP NESTOR. PPEU, poveljniki operacij EU in poveljnik civilne operacije se po potrebi posvetujejo.

3.   PPEU tesno sodeluje z organi zadevnih držav, z ZN, AU, IGAD, drugimi deležniki na nacionalni, regionalni in mednarodni ravni ter s civilno družbo v regiji.

Člen 13

Pregled

Izvajanje tega sklepa in njegova usklajenost z drugimi prispevki Unije za zadevno regijo se redno preverjata. PPEU do konca junija 2016 predloži Svetu, VP in Komisiji poročilo o napredku, do konca novembra 2016 pa celovito poročilo o izvajanju mandata.

Člen 14

Začetek veljavnosti

Ta sklep začne veljati na dan sprejetja.

Uporablja se od 1. novembra 2015.

V Bruslju, 10. novembra 2015

Za Svet

Predsednik

P. GRAMEGNA


(1)  Sklep Sveta 2011/819/SZVP z dne 8. decembra 2011 o imenovanju posebnega predstavnika Evropske unije za Afriški rog (UL L 327, 9.12.2011, str. 62).

(2)  Sklep Sveta 2011/168/SZVP z dne 21. marca 2011 o Mednarodnem kazenskem sodišču in razveljavitvi Skupnega stališča 2003/444/SZVP (UL L 76, 22.3.2011, str. 56).

(3)  Sklep Sveta 2013/488/EU z dne 23. septembra 2013 o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU (UL L 274, 15.10.2013, str. 1).


Top