Help Print this page 

Document 32014R1348

Title and reference
Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 1348/2014 z dne 17. decembra 2014 o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga Besedilo velja za EGP
  • In force
OJ L 363, 18.12.2014, p. 121–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/1348/oj
Languages, formats and link to OJ
BG ES CS DA DE ET EL EN FR GA HR IT LV LT HU MT NL PL PT RO SK SL FI SV
HTML html BG html ES html CS html DA html DE html ET html EL html EN html FR html HR html IT html LV html LT html HU html MT html NL html PL html PT html RO html SK html SL html FI html SV
PDF pdf BG pdf ES pdf CS pdf DA pdf DE pdf ET pdf EL pdf EN pdf FR pdf HR pdf IT pdf LV pdf LT pdf HU pdf MT pdf NL pdf PL pdf PT pdf RO pdf SK pdf SL pdf FI pdf SV
Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal Display Official Journal
 To see if this document has been published in an e-OJ with legal value, click on the icon above (For OJs published before 1st July 2013, only the paper version has legal value).
Multilingual display
Text

18.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 363/121


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1348/2014

z dne 17. decembra 2014

o sporočanju podatkov v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta o celovitosti in preglednosti veleprodajnega energetskega trga

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1227/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2011 o celovitosti in preglednosti (1) veleprodajnega energetskega trga ter zlasti člena 8(2) in (6) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Za uspešen nadzor veleprodajnih energetskih trgov je potrebno redno spremljanje podrobnosti o pogodbah, vključno z naročili za trgovanje ter podatki o zmogljivostih in uporabi objektov za proizvodnjo, skladiščenje, porabo ali prenos električne energije in zemeljskega plina.

(2)

V skladu z Uredbo (EU) št. 1227/2011 mora Agencija za sodelovanje energetskih regulatorjev (v nadaljnjem besedilu: Agencija), ki je bila ustanovljena z Uredbo (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (2), spremljati veleprodajne energetske trge v Uniji. Da bi Agencija lahko izpolnjevala svoje naloge, bi ji morali biti pravočasno zagotovljeni popolni sklopi zadevnih informacij.

(3)

Udeleženci na trgu bi morali Agenciji redno sporočati podrobnosti o veleprodajnih energetskih pogodbah v zvezi z dobavo električne energije in zemeljskega plina ter o prenosu teh dveh proizvodov. O pogodbah o storitvah izravnave, pogodbah med različnimi člani iste skupine družb ter pogodbah o prodaji proizvodov majhnih obratov za proizvodnjo energije bi bilo treba Agenciji poročati le na njeno utemeljeno zahtevo na ad hoc podlagi.

(4)

Na splošno bi morali pogodbenici sporočiti zahtevane podrobnosti o sklenjeni pogodbi. Za olajšanje poročanja bi morali imeti pogodbenici možnost, da poročata v imenu druge pogodbenice ali da v ta namen uporabita storitve tretjih oseb. Ne glede na to in zaradi lažjega zbiranja podatkov bi moral podrobnosti o pogodbah o prenosu, pridobljene s primarno dodelitvijo zmogljivosti sistemskega operaterja prenosnega omrežja, sporočati le zadevni sistemski operater prenosnega omrežja. Sporočeni podatki bi morali vključevati tudi izpolnjene in neizpolnjene zahteve za zmogljivosti.

(5)

Za uspešno odkrivanje zlorab trga je pomembno, da lahko Agencija poleg podrobnosti o pogodbah spremlja tudi naročila za trgovanje, izdana na organiziranih trgih. Ker ni mogoče pričakovati, da bi udeleženci na trgu zlahka evidentirali takšne podatke, bi bilo treba o usklajenih in neusklajenih naročilih poročati prek organiziranih mest trgovanja, na katerih so bila ta naročila izdana, ali prek tretjih oseb, ki lahko zagotovijo takšne informacije.

(6)

Za preprečitev dvojnega poročanja bi morala Agencija zbirati podrobnosti o izvedenih finančnih instrumentih v zvezi s pogodbami o dobavi ali prenosu električne energije ali zemeljskega plina, ki so bile v skladu z veljavnim finančnim predpisom sporočene repozitorijem sklenjenih poslov ali finančnim regulatorjem iz teh virov. Ne glede na to bi morali imeti organizirani trgi ter sistemi usklajevanja ponudbe in povpraševanja ali poročanja o trgovanju, ki so sporočili podrobnosti o takšnih izvedenih finančnih instrumentih v skladu s finančnimi pravili, na podlagi svojega sporazuma možnost, da iste informacije sporočijo tudi Agenciji.

(7)

Za učinkovito poročanje in usmerjeno spremljanje je treba razločevati med standardnimi in nestandardnimi pogodbami. Ker se cene standardnih pogodb uporabljajo tudi kot referenčne cene za nestandardne pogodbe, bi morala Agencija dnevno prejemati informacije v zvezi s standardnimi pogodbami. Podrobnosti o nestandardnih pogodbah bi bilo treba sporočiti v enem mesecu po sklenitvi zadevnih pogodb.

(8)

Udeleženci na trgu bi morali Agenciji in nacionalnim regulativnim organom na njihovo zahtevo redno sporočati tudi podatke v zvezi z razpoložljivostjo in uporabo infrastrukture za proizvodnjo in prenos energije, vključno z objekti za utekočinjeni zemeljski plin (v nadaljnjem besedilu: UZP) in skladiščenje. Da bi se zmanjšalo breme udeležencev na trgu, povezano s poročanjem, in kar najbolje izkoristili obstoječi viri podatkov, bi moralo poročanje, če je to mogoče, vključevati sistemske operaterje prenosnega omrežja, Evropsko mrežo sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za električno energijo in Evropsko mrežo sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za plin, sistemske operaterje omrežij za UZP ter operaterje skladiščnih sistemov za zemeljski plin. Glede na pomembnost in razpoložljivost podatkov se lahko uporabljajo različni časovni intervali za poročanje, pri čemer se večina podatkov sporoča dnevno. Zahteve glede poročanja bi morale upoštevati obveznost Agencije, da javnosti ne zagotovi dostopa do poslovno občutljivih informacij ter da objavi ali da na voljo le informacije, za katere ni verjetno, da bi povzročile kakršno koli izkrivljanje konkurence na veleprodajnih energetskih trgih.

(9)

Pomembno je, da stranke, ki poročajo, jasno razumejo podrobnosti o informacijah, ki jih morajo sporočiti. Zato bi morala Agencija vsebino informacij, ki jih je treba sporočiti, pojasniti v navodilih za uporabo. Zagotoviti bi morala tudi, da se informacije sporočajo v elektronskih oblikah, ki so strankam, ki poročajo, lahko dostopne.

(10)

Da bi se zagotovil neprekinjen in varen prenos popolnih sklopov podatkov, bi morale stranke, ki poročajo, izpolnjevati osnovne zahteve v zvezi s tem, da lahko potrdijo pristnost virov podatkov, preverijo pravilnost in popolnost podatkov ter zagotovijo neprekinjeno poslovanje. Agencija bi morala oceniti, kako stranke, ki poročajo, izpolnjujejo navedene zahteve. Ocena bi morala zagotoviti, da se strokovne tretje osebe, ki ravnajo s podatki udeležencev na trgu, in udeleženci na trgu, ki sporočajo lastne podatke, obravnavajo sorazmerno.

(11)

Vrsta in vir podatkov, ki jih je treba sporočiti, lahko vplivata na sredstva in čas, ki jih morajo stranke, ki poročajo, vložiti v pripravo za predložitev podatkov. Za izvedbo postopkov poročanja o standardnih pogodbah, izvedenih na organiziranih mestih trgovanja, je na primer potrebnega manj časa kot za vzpostavitev sistemov poročanja o nestandardnih pogodbah ali določenih temeljnih podatkih. Zato bi bilo treba obveznost poročanja uvesti postopno, in sicer najprej s prenosom temeljnih podatkov, ki so na voljo na platformah za preglednost Evropske mreže sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za električno energijo in Evropske mreže sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za plin, ter standardnih pogodb, izvedenih na organiziranih mestih trgovanja. Slediti bi moralo poročanje o nestandardnih pogodbah, s čimer bi se upošteval dodatni čas, ki je potreben za izvedbo postopkov poročanja. Postopno sporočanje podatkov bi Agenciji tudi pomagalo bolje razporediti svoja sredstva za pripravo na prejemanje informacij.

(12)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21 Uredbe (EU) št. 1227/2011 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

POGLAVJE I

SPLOŠNE DOLOČBE

Člen 1

Vsebina

Ta uredba določa pravila za zagotavljanje podatkov Agenciji v skladu s členom 8(2) in (6) Uredbe (EU) št. 1227/2011. V njej so opredeljene podrobnosti o veleprodajnih energetskih proizvodih in temeljnih podatkih, ki jih je treba sporočiti. Uredba prav tako vzpostavlja ustrezne kanale za sporočanje podatkov, vključno z opredelitvijo rokov in časovnih intervalov za sporočanje podatkov.

Člen 2

Opredelitve pojmov

Za namene te uredbe se uporabljajo opredelitve iz člena 2 Uredbe (EU) št. 1227/2011 in člena 3 Uredbe Komisije (EU) št. 984/2013 (3).

Poleg tega se uporabljajo naslednje opredelitve pojmov:

1.

„temeljni podatki“ pomenijo informacije o zmogljivosti in uporabi objektov za proizvodnjo, skladiščenje, porabo ali prenos električne energije in zemeljskega plina ali o zmogljivosti in uporabi objektov za UZP, vključno z načrtovano ali nenačrtovano nerazpoložljivostjo teh objektov;

2.

„standardna pogodba“ pomeni pogodbo v zvezi z veleprodajnim energetskim proizvodom, sprejetim v trgovanje na organiziranem mestu trgovanja, ne glede na to, ali se transakcija dejansko izvede na tem mestu trgovanja;

3.

„nestandardna pogodba“ pomeni pogodbo v zvezi s katerim koli veleprodajnim energetskim proizvodom, ki ni standardna pogodba;

4.

„organizirano mesto trgovanja“ ali „organizirani trg“ pomeni:

(a)

večstranski sistem, ki združuje ali omogoča združevanje nakupnih in prodajnih interesov več tretjih oseb v zvezi z veleprodajnimi energetskimi proizvodi, pri čemer se sklene pogodba;

(b)

kateri koli drug sistem ali instrument, v katerem lahko medsebojno vplivajo nakupni in prodajni interesi več tretjih oseb v zvezi z veleprodajnimi energetskimi proizvodi, pri čemer se sklene pogodba.

To vključuje borze električne energije in plina, borzne posrednike in druge osebe, ki v okviru svoje dejavnosti urejajo transakcije, ter mesta trgovanja, kot so opredeljena v členu 4 Direktive 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta (4);

5.

„skupina“ ima enak pomen kot v členu 2 Direktive 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta (5);

6.

„pogodba znotraj skupine“ je pogodba o veleprodajnih energetskih proizvodih, sklenjena z nasprotno stranko, ki je del iste skupine, pri čemer sta obe nasprotni stranki v celoti vključeni v isto konsolidirano poročilo;

7.

„na prostem trgu“ pomeni vsako transakcijo, ki se izvede zunaj organiziranega trga;

8.

„nominacija“ pomeni

za električno energijo: obvestilo o uporabi zmogljivosti med območji s strani imetnika pravic do fizičnega prenosa in njegove nasprotne stranke ustreznim sistemskim operaterjem prenosnega omrežja,

za zemeljski plin: predhodno poročanje s strani uporabnika omrežja sistemskemu operaterju prenosnega omrežja o dejanskem pretoku, ki ga uporabnik omrežja želi dovesti v sistem ali ga iz sistema odvzeti;

9.

„energija za izravnavo“ pomeni energijo, ki jo sistemski operaterji prenosnega omrežja uporabijo za izravnavo;

10.

„zmogljivosti za izravnavo (rezerve)“ pomenijo pogodbeno določene rezervne zmogljivosti;

11.

„storitve izravnave“ pomenijo

za električno energijo: zmogljivost za izravnavo ali energijo za izravnavo ali oboje,

za zemeljski plin: storitev, ki jo sistemskemu operaterju prenosnega omrežja zagotavlja pogodba o plinu, potrebna za uskladitev s kratkoročnimi nihanji ponudbe ali povpraševanja v zvezi s plinom;

12.

„porabniška enota“ pomeni vir, ki prejme električno energijo ali zemeljski plin za lastno uporabo;

13.

„enota za proizvodnjo“ pomeni objekt za proizvodnjo električne energije, ki ga sestavlja posamezna proizvodna enota ali skupina proizvodnih enot.

POGLAVJE II

OBVEZNOSTI POROČANJA O TRANSAKCIJAH

Člen 3

Seznam pogodb, o katerih je treba poročati

1.   Agenciji se poroča o naslednjih pogodbah:

(a)

kar zadeva veleprodajne energetske proizvode v zvezi z dobavo električne energije ali zemeljskega plina v Uniji:

(i)

pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina v Uniji znotraj dneva ne glede na to, kje in kako se trguje z njima, zlasti ne glede na to, ali se prodajata na dražbi ali pa se z njima trguje neprekinjeno;

(ii)

pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina v Uniji za dan vnaprej ne glede na to, kje in kako se trguje z njima, zlasti ne glede na to, ali se prodajata na dražbi ali pa se z njima trguje neprekinjeno;

(iii)

pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina v Uniji za dva dni vnaprej ne glede na to, kje in kako se trguje z njima, zlasti ne glede na to, ali se prodajata na dražbi ali pa se z njima trguje neprekinjeno;

(iv)

pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina v Uniji za konec tedna ne glede na to, kje in kako se trguje z njima, zlasti ne glede na to, ali se prodajata na dražbi ali pa se z njima trguje neprekinjeno;

(v)

pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina v Uniji po koncu dneva ne glede na to, kje in kako se trguje z njima, zlasti ne glede na to, ali se prodajata na dražbi ali pa se z njima trguje neprekinjeno;

(vi)

druge pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina v Uniji z rokom dobave več kot dva dni ne glede na to, kje in kako se trguje z njima, zlasti ne glede na to, ali se prodajata na dražbi ali pa se z njima trguje neprekinjeno;

(vii)

pogodbe o dobavi električne energije ali zemeljskega plina eni porabniški enoti s tehnično zmogljivostjo porabe 600 GWh na leto ali več;

(viii)

opcije, standardizirane terminske pogodbe, zamenjave in vsi drugi izvedeni finančni instrumenti pogodb v zvezi z električno energijo ali zemeljskim plinom, ki sta bila proizvedena, se z njima trguje ali sta dobavljena v Uniji;

(b)

kar zadeva veleprodajne energetske proizvode v zvezi s prenosom električne energije ali zemeljskega plina v Uniji:

(i)

pogodbe o prenosu električne energije ali zemeljskega plina v Uniji med dvema ali več lokacijami ali območji oddaje ponudb, ki so sklenjene zaradi primarne eksplicitne dodelitve zmogljivosti s strani ali v imenu sistemskega operaterja prenosnega omrežja in določajo pravice ali obveznosti glede fizičnih ali finančnih zmogljivosti;

(ii)

pogodbe o prenosu električne energije ali zemeljskega plina v Uniji med dvema ali več lokacijami ali območji oddaje ponudb, ki so sklenjene med udeleženci na sekundarnih trgih in določajo pravice ali obveznosti glede fizičnih ali finančnih zmogljivosti, vključno z nadaljnjo prodajo in prenosom takšnih pogodb;

(iii)

opcije, standardizirane terminske pogodbe, zamenjave in vsi drugi izvedeni finančni instrumenti pogodb v zvezi s prenosom električne energije ali zemeljskega plina v Uniji.

2.   Za olajšanje poročanja Agencija pripravi in vodi javni seznam standardnih pogodb ter ga pravočasno posodablja. Agencija ob začetku veljavnosti te uredbe za olajšanje poročanja tudi pripravi in objavi seznam organiziranih mest trgovanja. Agencija navedeni seznam pravočasno posodablja.

Da bi organizirana mesta trgovanja pomagala Agenciji pri izpolnjevanju njenih obveznosti iz prvega pododstavka, ji predložijo referenčne podatke za identifikacijo za vsak veleprodajni energetski proizvod, ki ga sprejmejo v trgovanje. Informacije predložijo pred začetkom trgovanja na podlagi zadevne pogodbe v obliki, ki jo opredeli Agencija. V primeru sprememb predložijo posodobljene informacije.

Za olajšanje poročanja končni odjemalci, ki so sklenili pogodbo iz člena 3(1)(a)(vii), obvestijo svojo nasprotno stranko o tehnični zmogljivosti porabe zadevne porabniške enote 600 GWh na leto ali več.

Člen 4

Seznam pogodb, o katerih je treba poročati na zahtevo Agencije

1.   O naslednjih pogodbah in podrobnostih o transakcijah v zvezi z navedenimi pogodbami je treba poročati le na podlagi utemeljene zahteve Agencije in na ad hoc podlagi, razen če so sklenjene na organiziranih mestih trgovanja:

(a)

pogodbe znotraj skupine;

(b)

pogodbe o fizični dobavi električne energije, ki jo proizvede ena enota za proizvodnjo z zmogljivostjo, ki je enaka ali manjša od 10 MW, ali več enot za proizvodnjo s skupno zmogljivostjo, ki je enaka ali manjša od 10 MW;

(c)

pogodbe o fizični dobavi zemeljskega plina, ki ga proizvede en obrat za proizvodnjo zemeljskega plina s proizvodno zmogljivostjo, ki je enaka ali manjša od 20 MW;

(d)

pogodbe o storitvah izravnave električne energije in zemeljskega plina.

2.   Udeležencem na trgu, ki opravljajo le transakcije v zvezi s pogodbami iz točk (b) in (c) odstavka 1, se ni treba prijaviti pri nacionalnem regulativnem organu v skladu s členom 9(1) Uredbe (EU) št. 1227/2011.

Člen 5

Podrobnosti o pogodbah, o katerih je treba poročati, vključno z naročili za trgovanje

1.   Informacije, ki jih je treba sporočiti v skladu s členom 3, vključujejo:

(a)

v zvezi s standardnimi pogodbami o dobavi električne energije ali zemeljskega plina podrobnosti, določene v preglednici 1 Priloge;

(b)

v zvezi z nestandardnimi pogodbami o dobavi električne energije ali zemeljskega plina podrobnosti, določene v preglednici 2 Priloge;

(c)

v zvezi s standardnimi in nestandardnimi pogodbami o prenosu električne energije podrobnosti, določene v preglednici 3 Priloge;

(d)

v zvezi s standardnimi in nestandardnimi pogodbami o prenosu zemeljskega plina podrobnosti, določene v preglednici 4 Priloge.

Podrobnosti o transakcijah, izvedenih v okviru nestandardnih pogodb, v katerih sta navedeni vsaj končna količina in cena, se sporočijo z uporabo preglednice 1 Priloge.

2.   Agencija podrobnosti o informacijah iz odstavka 1, ki jih je treba sporočiti, pojasni v navodilih za uporabo in jih po posvetu z zadevnimi strankami da na voljo javnosti po začetku veljavnosti te uredbe. Agencija se z zadevnimi strankami posvetuje o bistvenih posodobitvah navodil za uporabo.

Člen 6

Kanali za poročanje o transakcijah

1.   Udeleženci na trgu Agenciji sporočijo podrobnosti o veleprodajnih energetskih proizvodih, ki so bili izvedeni na organiziranih mestih trgovanja, vključno z usklajenimi in neusklajenimi naročili, in sicer prek zadevnega organiziranega mesta trgovanja ali prek sistemov usklajevanja ponudbe in povpraševanja ali poročanja o trgovanju.

Organizirano mesto trgovanja, na katerem je bil izveden veleprodajni energetski proizvod ali izdano naročilo, na zahtevo udeleženca na trgu ponudi sporazum o sporočanju podatkov.

2.   Sistemski operaterji prenosnega omrežja ali tretje osebe, ki delujejo v njihovem imenu, sporočijo podrobnosti o pogodbah iz člena 3(1)(b)(i), vključno z usklajenimi in neusklajenimi naročili.

3.   Udeleženci na trgu ali tretje osebe, ki delujejo v njihovem imenu, sporočijo podrobnosti o pogodbah iz člena 3(1)(a) ter člena 3(1)(b)(ii) in (iii), ki so bile sklenjene zunaj organiziranega trga.

4.   Informacije v zvezi z veleprodajnimi energetskimi proizvodi, ki so bile sporočene v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta (6) ali členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (7), Agenciji zagotovijo:

(a)

repozitoriji sklenjenih poslov iz člena 2 Uredbe (EU) št. 648/2012,

(b)

odobreni mehanizmi poročanja iz člena 2 Uredbe (EU) št. 600/2014,

(c)

pristojni organi iz člena 26 Uredbe (EU) št. 600/2014,

(d)

Evropski organ za vrednostne papirje in trge,

kot je ustrezno.

5.   Če osebe sporočijo podrobnosti o transakcijah v skladu s členom 26 Uredbe (EU) št. 600/2014 ali členom 9 Uredbe (EU) št. 648/2012, se šteje, da je njihova obveznost v zvezi s sporočanjem navedenih podrobnosti v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 1227/2011 izpolnjena.

6.   V skladu z drugim pododstavkom člena 8(3) Uredbe (EU) št. 1227/2011 in brez poseganja v odstavek 5 tega člena organizirani trgi ter sistemi usklajevanja ponudbe in povpraševanja ali poročanja o trgovanju lahko informacije iz odstavka 1 tega člena zagotovijo neposredno Agenciji.

7.   Če tretja oseba sporoča v imenu ene ali obeh nasprotnih strank ali če ena nasprotna stranka sporoči podrobnosti o pogodbi tudi v imenu druge nasprotne stranke, poročilo vsebuje zadevne podatke o obeh nasprotnih strankah ter popoln sklop podrobnosti, ki bi se sporočile, če bi nasprotni stranki ločeno poročali o pogodbah.

8.   Agencija lahko od udeležencev na trgu in strank, ki poročajo, zahteva dodatne informacije in pojasnila v zvezi s podatki, ki so jih sporočili.

Člen 7

Roki za poročanje o transakcijah

1.   Podrobnosti o standardnih pogodbah in naročilih za trgovanje, vključno s trgovanjem na dražbah, se sporočijo v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje prvi delovni dan po sklenitvi pogodbe ali izdaji naročila.

Vsaka sprememba ali prenehanje sklenjene pogodbe ali naročila za trgovanje se sporoči v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje prvi delovni dan po spremembi ali prenehanju.

2.   V primeru dražbenih trgov, na katerih naročila niso javno objavljena, se poroča le o sklenjenih pogodbah in končnih naročilih. O njih se poroča najpozneje prvi delovni dan po dražbi.

3.   O naročilih, ki so izdana v okviru glasovno upravljanih storitev borznih posrednikov in niso prikazana na elektronskih zaslonih, je treba poročati le na zahtevo Agencije.

4.   Podrobnosti o nestandardnih pogodbah, vključno z morebitnimi spremembami ali prenehanjem pogodbe, ter transakcijah iz drugega pododstavka člena 5(1) se sporočijo najpozneje en mesec po sklenitvi, spremembi ali prenehanju pogodbe.

5.   Podrobnosti o pogodbah iz člena 3(1)(b)(i) se sporočijo v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje prvi delovni dan po tem, ko so na voljo rezultati dodelitve. Vse spremembe ali prenehanje sklenjenih pogodb se sporočijo v najkrajšem možnem času, vendar najpozneje prvi delovni dan po spremembi ali prenehanju.

6.   Podrobnosti o veleprodajnih energetskih pogodbah, ki so bile sklenjene pred datumom začetka uporabe obveznosti poročanja in na ta datum še niso izpolnjene, se Agenciji sporočijo v 90 dneh po začetku uporabe obveznosti poročanja za te pogodbe.

Podrobnosti, ki jih je treba sporočiti, vključujejo le podatke, ki se lahko pridobijo iz obstoječih evidenc udeležencev na trgu. Zajemajo najmanj podatke iz člena 44(2) Direktive 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) ter člena 40(2) Direktive 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9).

POGLAVJE III

SPOROČANJE TEMELJNIH PODATKOV

Člen 8

Pravila za sporočanje temeljnih podatkov o električni energiji

1.   Evropska mreža sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za električno energijo v imenu udeležencev na trgu Agenciji sporoči informacije v zvezi z zmogljivostmi in uporabo objektov za proizvodnjo, porabo in prenos električne energije, vključno z načrtovano in nenačrtovano nerazpoložljivostjo teh objektov, kot je navedeno v členih 6 do 17 Uredbe Komisije (EU) št. 543/2013 (10). Informacije se sporočijo prek osrednje platforme za preglednost informacij, kot je navedeno v členu 3 Uredbe (EU) št. 543/2013.

2.   Evropska mreža sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za električno energijo Agenciji da na voljo informacije iz odstavka 1 takoj, ko so na voljo na osrednji platformi za preglednost informacij.

Informacije iz člena 7(1) Uredbe (EU) št. 543/2013 se Agenciji dajo na voljo v razčlenjeni obliki, vključno z imenom in lokacijo navedene porabniške enote, najpozneje naslednji delovni dan.

Informacije iz člena 16(1)(a) Uredbe (EU) št. 543/2013 se Agenciji dajo na voljo najpozneje naslednji delovni dan.

3.   Sistemski operaterji prenosnega omrežja za električno energijo ali tretje osebe v njihovem imenu Agenciji in nacionalnim regulativnim organom na njihovo zahtevo v skladu s členom 8(5) Uredbe (EU) št. 1227/2011 sporočijo končne nominacije med območji oddaje ponudb, pri čemer se navedeta identiteta vključenih udeležencev na trgu in načrtovana količina. Informacije se dajo na voljo najpozneje naslednji delovni dan.

Člen 9

Pravila za sporočanje temeljnih podatkov o plinu

1.   Evropska mreža sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za plin v imenu udeležencev na trgu Agenciji sporoči informacije v zvezi z zmogljivostmi in uporabo objektov za prenos zemeljskega plina, vključno z načrtovano in nenačrtovano nerazpoložljivostjo teh objektov, kot je navedeno v točkah 3.3(1) in 3.3(5) Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (11). Informacije se dajo na voljo prek osrednje platforme na ravni Unije, kot je navedeno v točki 3.1.1(1)(h) Priloge I k Uredbi (ES) št. 715/2009.

Evropska mreža sistemskih operaterjev prenosnega omrežja za plin Agenciji da na voljo informacije iz prvega pododstavka takoj, ko so na voljo na osrednji platformi na ravni Unije.

2.   Sistemski operaterji prenosnega omrežja za plin ali tretje osebe v njihovem imenu Agenciji in nacionalnim regulativnim organom na njihovo zahtevo v skladu s členom 8(5) Uredbe (EU) št. 1227/2011 sporočijo nominacije za dan vnaprej in končne popravljene nominacije za rezervirane zmogljivosti, pri čemer se navedejo identiteta vključenih udeležencev na trgu in dodeljene količine. Informacije se dajo na voljo najpozneje naslednji delovni dan.

Zagotovijo se informacije o naslednjih točkah prenosnega omrežja:

(a)

vseh povezovalnih točkah;

(b)

vstopnih točkah proizvodnih objektov, vključno s pridobivalnimi plinovodi;

(c)

izstopnih točkah, povezanih z enim samim odjemalcem;

(d)

vstopnih in izstopnih točkah v objekt za skladiščenje in iz njega;

(e)

objektih za UZP;

(f)

fizičnih in navideznih vozliščih.

3.   Sistemski operaterji za UZP, kot so opredeljeni v členu 2(12) Direktive 2009/73/ES, Agenciji in nacionalnim regulativnim organom na njihovo zahtevo sporočijo naslednje informacije za vsak objekt za UZP:

(a)

tehnične, pogodbeno določene in razpoložljive zmogljivosti objekta za UZP po posameznih dnevih;

(b)

oddane količine in zalogo objekta za UZP po posameznih dnevih;

(c)

objave načrtovane in nenačrtovane nerazpoložljivosti objekta za UZP, vključno s časom objave in zadevnimi zmogljivostmi.

4.   Informacije iz točk (a) in (b) odstavka 3 se dajo na voljo najpozneje naslednji delovni dan.

Informacije iz točke (c) odstavka 3, vključno z njihovo posodobitvijo, se dajo na voljo takoj, ko so na voljo.

5.   Udeleženci na trgu ali sistemski operaterji za UZP v njihovem imenu Agenciji in nacionalnim regulativnim organom na njihovo zahtevo za vsak objekt za UZP sporočijo naslednje informacije:

(a)

v zvezi z raztovarjanjem in ponovnim natovarjanjem tovora:

(i)

datum raztovarjanja ali ponovnega natovarjanja;

(ii)

raztovorjene ali ponovno natovorjene količine na ladjo;

(iii)

ime odjemalca na terminalu;

(iv)

ime in velikost ladje, ki uporablja objekt;

(b)

načrtovano raztovarjanje ali ponovno natovarjanje pri objektih za UZP po posameznih dnevih za naslednji mesec, pri čemer se navedeta udeleženec na trgu in ime odjemalca na terminalu (če se razlikuje od udeleženca na trgu).

6.   Informacije iz točke (a) odstavka 5 se dajo na voljo najpozneje prvi delovni dan po raztovarjanju ali ponovnem natovarjanju.

Informacije iz točke (b) odstavka 5 se dajo na voljo pred začetkom meseca, na katerega se nanašajo.

7.   Operaterji skladiščnih sistemov, kot so opredeljeni v členu 2(10) Direktive 2009/73/ES, Agenciji in nacionalnim regulativnim organom na njihovo zahtevo prek skupne platforme sporočijo naslednje informacije za vsak objekt za skladiščenje ali, če se objekti upravljajo v skupinah, za vsako skupino objektov za skladiščenje:

(a)

tehnične, pogodbeno določene in razpoložljive zmogljivosti objekta za skladiščenje;

(b)

količino plina na zalogi na koncu dneva dobave plina, dotok (dovedene količine) in odtok (odvzete količine) za vsak dan dobave plina;

(c)

objave načrtovane in nenačrtovane nerazpoložljivosti objekta za skladiščenje, vključno s časom objave in zadevnimi zmogljivostmi.

8.   Informacije iz točk (a) in (b) odstavka 7 se dajo na voljo najpozneje naslednji delovni dan.

Informacije iz točke (c) odstavka 7, vključno z njihovo posodobitvijo, se dajo na voljo takoj, ko so na voljo.

9.   Udeleženci na trgu ali operaterji skladiščnih sistemov v njihovem imenu Agenciji in nacionalnim regulativnim organom na njihovo zahtevo sporočijo količino plina, ki jo je udeleženec na trgu skladiščil na koncu dneva dobave plina. Te informacije se dajo na voljo najpozneje naslednji delovni dan.

Člen 10

Postopki poročanja

1.   Udeleženci na trgu, ki razkrivajo notranje informacije na svojem spletnem mestu, ali izvajalci storitev, ki takšne informacije razkrivajo v imenu udeležencev na trgu, zagotovijo spletne vire, da lahko Agencija učinkovito zbira te podatke.

2.   Udeleženec na trgu se pri sporočanju informacij iz členov 6, 8 in 9, vključno z notranjimi informacijami, identificira ali pa ga identificira tretja oseba, ki sporoča informacije v njegovem imenu, s kodo za prijavo ACER, ki jo je prejel udeleženec na trgu, ali edinstveno kodo udeleženca na trgu, ki jo je udeleženec na trgu navedel pri registraciji v skladu s členom 9 Uredbe (EU) št. 1227/2011.

3.   Agencija po posvetu z zadevnimi strankami na podlagi veljavnih industrijskih standardov določi postopke, standarde in elektronske oblike za sporočanje informacij iz členov 6, 8 in 9. Agencija se z zadevnimi strankami posvetuje o bistvenih posodobitvah navedenih postopkov, standardov in elektronskih oblik.

POGLAVJE IV

KONČNE DOLOČBE

Člen 11

Tehnične in organizacijske zahteve ter odgovornost za sporočanje podatkov

1.   Agencija po posvetu z zadevnimi strankami pripravi tehnične in organizacijske zahteve za predložitev podatkov, da se zagotovita učinkovita, uspešna in varna izmenjava informacij ter ravnanje z njimi. Agencija se z zadevnimi strankami posvetuje o bistvenih posodobitvah navedenih zahtev.

Zahteve:

(a)

zagotavljajo varnost, zaupnost in popolnost informacij;

(b)

omogočajo ugotavljanje in odpravo napak v poročilih o podatkih;

(c)

omogočajo potrjevanje pristnosti vira informacij;

(d)

zagotavljajo neprekinjeno poslovanje.

Agencija oceni, ali stranke, ki poročajo, izpolnjujejo zahteve. Stranke, ki poročajo in izpolnjujejo zahteve, registrira Agencija. Šteje se, da subjekti iz člena 6(4) izpolnjujejo zahteve iz drugega pododstavka.

2.   Osebe, ki morajo sporočati podatke iz členov 6, 8 in 9, so odgovorne za popolnost in točnost podatkov ter njihovo pravočasno predložitev Agenciji in, če je to potrebno, nacionalnim regulativnim organom.

Če oseba iz prvega pododstavka sporoča navedene podatke prek tretje osebe, ni odgovorna za neizpolnjevanje zahteve glede popolnosti, točnosti ali pravočasne predložitve podatkov, ki ga je mogoče pripisati tretji osebi. V teh primerih je brez poseganja v člena 4 in 18 Uredbe (EU) št. 543/2013 o predložitvi podatkov na trgih z električno energijo za navedeno neizpolnjevanje odgovorna tretja oseba.

Osebe iz prvega pododstavka kljub temu sprejmejo primerne ukrepe za preverjanje popolnosti, točnosti in pravočasnosti podatkov, ki jih predložijo prek tretjih oseb.

Člen 12

Začetek veljavnosti in drugi ukrepi

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Obveznost poročanja, kot je določena v členu 9(1), se uporablja od 7. oktobra 2015.

Obveznost poročanja iz člena 6(1), razen v zvezi s pogodbami iz člena 3(1)(b), se uporablja od 7. oktobra 2015.

Obveznosti poročanja iz člena 8(1) se uporabljajo od 7. oktobra 2015, vendar ne pred začetkom delovanja osrednje platforme za preglednost informacij v skladu s členom 3(3) Uredbe (EU) št. 543/2013.

Obveznosti poročanja iz členov 6(2), 6(3), 8(3), 9(2), 9(3), 9(5), 9(7) in 9(9) se uporabljajo od 7. aprila 2016.

Obveznost poročanja iz člena 6(1) v zvezi s pogodbami iz člena 3(1)(b) se uporablja od 7. aprila 2016.

3.   Brez odstopanja od drugega in petega pododstavka odstavka 2 lahko Agencija sklene sporazume z organiziranimi mesti trgovanja in sistemi usklajevanja ponudbe in povpraševanja ali poročanja o trgovanju, da pridobi podrobnosti o pogodbah pred začetkom uporabe obveznosti poročanja.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 326, 8.12.2011, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 713/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o ustanovitvi Agencije za sodelovanje energetskih regulatorjev (UL L 211, 14.8.2009, str. 1).

(3)  Uredba Komisije (EU) št. 984/2013 z dne 14. oktobra 2013 o oblikovanju kodeksa omrežja za mehanizme za dodeljevanje zmogljivosti v prenosnih sistemih plina in dopolnitvi Uredbe (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 273, 15.10.2013, str. 5).

(4)  Direktiva 2014/65/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Direktive 2002/92/ES in Direktive 2011/61/EU (UL L 173, 12.6.2014, str. 349).

(5)  Direktiva 2013/34/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. junija 2013 o letnih računovodskih izkazih, konsolidiranih računovodskih izkazih in povezanih poročilih nekaterih vrst podjetij, spremembi Direktive 2006/43/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi direktiv Sveta 78/660/EGS in 83/349/EGS (UL L 182, 29.6.2013, str. 19).

(6)  Uredba (EU) št. 600/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe (EU) št. 648/2012 (UL L 173, 12.6.2014, str. 84).

(7)  Uredba (EU) št. 648/2012 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov (UL L 201, 27.7.2012, str. 1).

(8)  Direktiva 2009/73/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z zemeljskim plinom in o razveljavitvi Direktive 2003/55/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 94).

(9)  Direktiva 2009/72/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o skupnih pravilih notranjega trga z električno energijo in o razveljavitvi Direktive 2003/54/ES (UL L 211, 14.8.2009, str. 55).

(10)  Uredba Komisije (EU) št. 543/2013 z dne 14. junija 2013 o predložitvi in objavi podatkov na trgih z električno energijo ter spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 714/2009 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 163, 15.6.2013, str. 1).

(11)  Uredba (ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o pogojih za dostop do prenosnih omrežij zemeljskega plina in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1775/2005 (UL L 211, 14.8.2009, str. 36).


PRILOGA

PODROBNOSTI O POGODBAH, O KATERIH JE TREBA POROČATI

Preglednica 1

Podrobnosti o standardnih pogodbah o dobavi električne energije in plina, ki jih je treba sporočiti

(Obrazec za standardno poročanje)

Št. polja

Identifikator polja

Opis

Pogodbenice

1

Oznaka udeleženca na trgu ali nasprotne stranke

Udeleženec na trgu ali nasprotna stranka, v imenu katere se poroča o evidenci o transakcijah, se identificira z edinstveno kodo.

2

Vrsta kode, uporabljene v polju 1

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

3

Oznaka trgovca in/ali udeleženca na trgu ali nasprotne stranke, kot jo določi organizirano mesto trgovanja

Uporabniško ime za prijavo ali račun za trgovanje trgovca in/ali udeleženca na trgu ali nasprotne stranke, kot ga določi tehnični sistem organiziranega mesta trgovanja.

4

Oznaka drugega udeleženca na trgu ali nasprotne stranke

Edinstveni identifikator za drugo nasprotno stranko pogodbe.

5

Vrsta kode, uporabljene v polju 4

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

6

Oznaka subjekta, ki poroča

Oznaka subjekta, ki poroča.

7

Vrsta kode, uporabljene v polju 6

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

8

Oznaka upravičenca

Če je upravičenec pogodbe, kot je naveden v členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1227/2011, nasprotna stranka te pogodbe, se polje ne izpolni. Če upravičenec pogodbe ni nasprotna stranka te pogodbe, mora nasprotna stranka, ki poroča, določiti upravičenca z edinstveno kodo.

9

Vrsta kode, uporabljene v polju 8

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

10

Trgovalna zmogljivost udeleženca na trgu ali nasprotne stranke iz polja 1

Opredeljuje, ali je nasprotna stranka, ki poroča, sklenila pogodbo kot naročnik za svoj račun (v svojem imenu ali v imenu stranke) ali kot zastopnik za račun in v imenu stranke.

11

Indikator nakupa/prodaje

Opredeljuje, ali je bila pogodba nakup ali prodaja za udeleženca na trgu ali nasprotno stranko iz polja 1.

12

Pobudnik/sprožitelj

Če se trgovanje izvede na elektronski ali glasovno podprti borznoposredniški platformi, je pobudnik stranka, ki je prva izdala fiksno naročilo na trgu, sprožitelj pa stranka, ki sproži transakcijo.

Podrobnosti o naročilu

13

Oznaka naročila

Naročilo se opredeli z edinstveno identifikacijsko kodo, ki jo zagotovijo mesto trgovanja ali nasprotne stranke.

14

Vrsta naročila

Vrsta naročila, kot jo opredeljuje funkcionalnost, ki jo ponuja organizirano mesto trgovanja.

15

Stanje naročila

Posebno stanje naročila, ki se izvaja.

16

Status naročila

Status naročila, na primer, ali je naročilo aktivno ali neaktivno.

17

Najmanjši obseg izvedbe

Najmanjši obseg izvedbe – količina/obseg vsake opredeljene najmanjše izvedbe.

18

Mejna cena

Določena mejna vrednost cene za sprožitev trgovanja ali naročilo za omejitev izgub.

19

Nerazkriti obseg

Obseg, ki ni razkrit trgu za naročilo.

20

Trajanje naročila

Trajanje naročila je čas, v katerem je naročilo v sistemu, dokler se ne odstrani/prekliče, razen če se naročilo izvede.

Podrobnosti o pogodbi

21

Oznaka pogodbe

Pogodba se opredeli z edinstveno identifikacijsko kodo, ki jo zagotovijo mesto trgovanja ali nasprotne stranke.

22

Ime pogodbe

Ime pogodbe, kot ga določi organizirano mesto trgovanja.

23

Vrsta pogodbe

Vrsta pogodbe.

24

Energetski proizvod

Razvrstitev energetskega proizvoda.

25

Indeks za določanje ali referenčna cena

Indeks za določanje cene za pogodbo ali referenčna cena za izvedene finančne instrumente.

26

Metoda poravnave

Ali se pogodba poravna fizično, v gotovini, poljubno ali kako drugače.

27

Oznaka organiziranega mesta trgovanja/na prostem trgu

Če udeleženec na trgu za izvedbo pogodbe uporablja organizirano mesto trgovanja, se to organizirano mesto trgovanja opredeli z edinstveno kodo.

28

Trgovalni čas pogodbe

Trgovalni čas pogodbe.

29

Zadnji datum in čas trgovanja

Zadnji datum in čas trgovanja za pogodbo, o kateri se poroča.

Podrobnosti o transakciji

30

Časovni žig transakcije

Datum in čas izvedbe pogodbe ali predložitve naročila ali njune spremembe, preklica ali prenehanja.

31

Edinstvena oznaka transakcije

Edinstveni identifikator transakcije, kot ga dodeli organizirano mesto trgovanja, na katerem se izvede transakcija, ali kot ga v primeru dvostranskih pogodb dodelita udeleženca na trgu, da se uskladita obe strani transakcije.

32

Oznaka povezane transakcije

Identifikator povezane transakcije mora določati pogodbo, ki je povezana z izvedbo.

33

Oznaka povezanega naročila

Identifikator povezanega naročila mora določati naročilo, ki je povezano z izvedbo.

34

Glasovno borzno posredništvo

Označuje, ali je bila transakcija izvedena z glasovnim borznim posredništvom; če je bila, se navede „Y“, če ni bila, se polje ne izpolni.

35

Cena

Cena na enoto.

36

Vrednost indeksa

Vrednost indeksa za določanje.

37

Valuta cene

Način, na katerega je izražena cena.

38

Nominalni znesek

Vrednost pogodbe.

39

Nominalna valuta

Valuta nominalnega zneska.

40

Količina/obseg

Skupno število enot, vključenih v pogodbo ali naročilo.

41

Skupna nominalna količina pogodbe

Skupno število enot veleprodajnega energetskega proizvoda.

42

Enota količine za polji 40 in 41

Merska enota, uporabljena v poljih 40 in 41.

43

Datum prenehanja

Datum prenehanja pogodbe, o kateri se poroča. Če se ne razlikuje od datuma konca dobave, se to polje ne izpolni.

Podrobnosti o opciji

44

Slog opcije

Označuje, ali se lahko opcija izvede le na določen datum (evropski in azijski slog), na več vnaprej določenih datumov (bermudski slog) ali kadar koli med trajanjem pogodbe (ameriški slog).

45

Vrsta opcije

Označuje, ali gre za nakupno, prodajno ali drugačno opcijo.

46

Datum izvedbe opcije

Datum ali datumi, na katere se opcija izvede. V primeru več kot enega datuma se lahko uporabijo dodatna polja.

47

Izvršilna cena opcije

Izvršilna cena opcije.

Profil dobave

48

Točka ali območje dobave

Kode EIC za točke dobave ali trgovalna območja.

49

Datum začetka dobave

Datum začetka dobave.

50

Datum konca dobave

Datum konca dobave.

51

Trajanje

Trajanje obdobja dobave.

52

Vrsta obremenitve

Določitev profila dobave (osnovna obremenitev, konična obremenitev, obremenitev v času manjše porabe, blokovna obremenitev ali drugačna obremenitev).

53

Dnevi v tednu

Dnevi dobave v tednu.

54

Intervali dobave z enako obremenitvijo

Časovni interval za posamezni blok ali obliko.

55

Zmogljivost dobave

Število enot, vključenih v transakcijo, na časovni interval dobave.

56

Enota količine, uporabljena v polju 55

Uporabljena merska enota.

57

Cena/količina v časovnem intervalu

Če je ustrezno, cena na količino v časovnem intervalu dobave.

Informacije o življenjskem krogu

58

Vrsta dejanja

Če poročilo:

prvič vsebuje pogodbo ali naročilo za trgovanje, se označi kot „novo“;

vsebuje spremembo podrobnosti prejšnjega poročila, se označi kot „sprememba“;

vsebuje preklic napačno predloženega poročila, se označi kot „napaka“;

vsebuje prenehanje obstoječe pogodbe ali naročila za trgovanje, se označi kot „preklic“.


Preglednica 2

Podrobnosti o nestandardnih pogodbah o dobavi električne energije in plina, ki jih je treba sporočiti

(Obrazec za nestandardno poročanje)

Št. polja

Identifikator polja

Opis

Pogodbenice

1

Oznaka udeleženca na trgu ali nasprotne stranke

Udeleženec na trgu ali nasprotna stranka, v imenu katere se poroča o evidenci o transakcijah, se identificira z edinstveno kodo.

2

Vrsta kode, uporabljene v polju 1

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

3

Oznaka drugega udeleženca na trgu ali nasprotne stranke

Edinstveni identifikator za drugo nasprotno stranko pogodbe.

4

Vrsta kode, uporabljene v polju 3

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

5

Oznaka subjekta, ki poroča

Oznaka subjekta, ki poroča.

6

Vrsta kode, uporabljene v polju 5

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

7

Oznaka upravičenca

Če je upravičenec pogodbe, kot je naveden v členu 8(1) Uredbe (EU) št. 1227/2011, nasprotna stranka te pogodbe, se polje ne izpolni. Če upravičenec pogodbe ni nasprotna stranka te pogodbe, mora nasprotna stranka, ki poroča, določiti upravičenca z edinstveno kodo.

8

Vrsta kode, uporabljene v polju 7

Koda za prijavo ACER, identifikator pravnih oseb (LEI), identifikacijska koda banke (BIC), identifikacijska koda udeleženca na trgu z energijo (EIC), globalna lokacijska številka (GLN/GS1).

9

Trgovalna zmogljivosti udeleženca na trgu ali nasprotne stranke iz polja 1

Opredeljuje, ali je nasprotna stranka, ki poroča, sklenila pogodbo kot naročnik za svoj račun (v svojem imenu ali v imenu stranke) ali kot zastopnik za račun in v imenu stranke.

10

Indikator nakupa/prodaje

Opredeljuje, ali je bila pogodba nakup ali prodaja za udeleženca na trgu ali nasprotno stranko iz polja 1.

Podrobnosti o pogodbi

11

Oznaka pogodbe

Edinstveni identifikator pogodbe, kot ga dodelita udeleženca na trgu.

12

Datum pogodbe

Datum sklenitve pogodbe ali spremembe, preklica ali prenehanja pogodbe.

13

Vrsta pogodbe

Vrsta pogodbe.

14

Energetski proizvod

Razvrstitev energetskega proizvoda za sklenjeno pogodbo.

15

Cena ali formula za določanje cene

Določena cena ali formula za določanje cene, ki se uporablja v pogodbi.

16

Ocenjeni nominalni znesek

Ocenjeni nominalni znesek pogodbe (če je ustrezno).

17

Nominalna valuta

Valuta ocenjenega nominalnega zneska.

18

Skupna nominalna količina pogodbe

Ocenjeno skupno število enot veleprodajnega energetskega proizvoda. To je izračunan podatek.

19

Zmogljivost izbirnosti obsega

Število enot, vključenih v pogodbo, na časovni interval dobave, če je na voljo.

20

Enota nominalne količine

Merska enota, uporabljena v poljih 18 in 19.

21

Izbirnost obsega

Razvrstitev obsega.

22

Pogostost izbirnosti obsega

Pogostost izbirnosti obsega: npr. dnevna, tedenska, mesečna, sezonska, letna ali drugačna, če je na voljo.

23

Intervali izbirnosti obsega

Časovni interval za posamezno izbirnost obsega, če je na voljo.

Podrobnosti o indeksu za določanje

24

Vrsta indeksne cene

Cena, razvrščena kot določen, enostaven indeks (ena osnova) ali kompleksna formula za določanje cene (več osnov).

25

Indeks za določanje

Seznam indeksov, ki določajo ceno v pogodbi. Za vsak indeks navedite ime. V primeru košarice indeksov, za katero ni edinstvenega identifikatorja, se navede košarica ali indeks.

26

Vrste indeksa za določanje

Promptni, terminski indeks, indeks zamenjave, razmika itd.

27

Viri indeksa za določanje

Za vsak indeks navedite vir objave.

V primeru košarice indeksov, za katero ni edinstvenega identifikatorja, se navede košarica ali indeks.

28

Datum prve določitve

Datum prve določitve je najzgodnejši datum vseh določitev.

29

Datum zadnje določitve

Datum zadnje določitve je najpoznejši datum vseh določitev.

30

Pogostost določanja

Pogostost določanja: npr. dnevna, tedenska, mesečna, sezonska, letna ali drugačna.

31

Metoda poravnave

Ali se pogodba poravna fizično, v gotovini, fizično in v gotovini, poljubno ali kako drugače.

Podrobnosti o opciji

32

Slog opcije

Označuje, ali se lahko opcija izvede le na določen datum (evropski in azijski slog), na več vnaprej določenih datumov (bermudski slog) ali kadar koli med trajanjem pogodbe (ameriški slog).

33

Vrsta opcije

Označuje, ali gre za nakupno, prodajno ali drugačno opcijo.

34

Datum prve izvedbe opcije

Datum prve izvedbe je najzgodnejši datum izmed vseh izvedb.

35

Datum zadnje izvedbe opcije

Datum zadnje izvedbe je najpoznejši datum izmed vseh izvedb.

36

Pogostost izvajanja opcije

Pogostost izbirnosti obsega: npr. dnevna, tedenska, mesečna, sezonska, letna ali drugačna.

37

Izvršilni indeks opcije

Za vsak indeks navedite ime. V primeru košarice indeksov, za katero ni edinstvenega identifikatorja, se navede košarica ali indeks.

38

Vrsta izvršilnega indeksa opcije

Promptni, terminski indeks, indeks zamenjave, razmika itd.

39

Vir izvršilnega indeksa opcije

Za vsak indeks navedite vrsto določitve. V primeru košarice indeksov, za katero ni edinstvenega identifikatorja, se navede košarica ali indeks.

40

Izvršilna cena opcije

Izvršilna cena opcije.

Profil dobave

41

Točka ali območje dobave

Kode EIC za točke dobave ali trgovalna območja.

42

Datum začetka dobave

Datum in čas začetka dobave. Za fizično dobavljene proizvode je to datum začetka dobave iz pogodbe.

43

Datum konca dobave

Datum in čas konca dobave. Za fizično dobavljene proizvode je to datum konca dobave iz pogodbe.

44

Vrsta obremenitve

Določitev profila dobave (osnovna obremenitev, konična obremenitev, obremenitev v času manjše porabe, blokovna obremenitev ali drugačna obremenitev).

Informacije o življenjskem krogu

45

Vrsta dejanja

Če poročilo:

vsebuje pogodbo, o kateri se poroča prvič, se označi kot „novo“;

vsebuje spremembo podrobnosti o pogodbi, o kateri se je že poročalo, se označi kot „sprememba“;

vsebuje preklic napačno predloženega poročila, se označi kot „napaka“;

vsebuje prenehanje obstoječe pogodbe, se označi kot „preklic“.


Preglednica 3

Podrobnosti o veleprodajnih energetskih proizvodih, ki jih je treba sporočiti v zvezi s prenosom električne energije – Rezultati primarne dodelitve ter rezultat nadaljnje prodaje in prenosa dolgoročnih pravic prenosa električne energije na sekundarnih trgih

Št. polja

Identifikator polja

Opis

Skupni podatki za dokument o skupnih rezultatih primarne dodelitve, o nadaljnji prodaji in prenosu pravic prenosa na sekundarnih trgih ter o ponudbi

1.

Oznaka dokumenta

Edinstvena oznaka dokumenta, za katerega se predlagajo podatki o časovni vrsti.

2.

Različica dokumenta

Različica dokumenta, ki se pošilja. Dokument se lahko pošlje večkrat, vsak prenos pa označuje drugačna številka različice, ki se začne pri 1 in se zaporedno povečuje.

3.

Vrsta dokumenta

Kodirana vrsta dokumenta, ki se pošilja.

4.

Oznaka pošiljatelja

Oznaka stranke, ki je pošiljateljica dokumenta in je odgovorna za njegovo vsebino (koda EIC).

5.

Vloga pošiljatelja

Oznaka vloge, ki jo ima pošiljatelj, npr. sistemski operater prenosnega omrežja, drug subjekt, ki poroča.

6.

Oznaka prejemnika

Oznaka stranke, ki prejema dokument.

7.

Vloga prejemnika

Oznaka vloge, ki jo ima prejemnik.

8.

Datum in čas nastanka

Datum in čas nastanka dokumenta, npr. ko sistemski operater prenosnega omrežja ali drug subjekt, ki poroča, pošlje transakcijo Agenciji.

9.

Časovni interval ponudbe/veljavni časovni interval

Datum in čas začetka in konca obdobja, ki je zajeto v dokumentu.

10.

Območje

Območje, zajeto v dokumentu.

11.

Status dokumenta (če je ustrezno)

Opredeljuje status dokumenta.

Časovna vrsta dodelitve zmogljivosti (za primarno dodelitev)

12.

Oznaka časovne vrste

Oznaka, ki edinstveno označuje časovno vrsto.

13.

Oznaka dokumenta o ponudbi

Oznaka dokumenta, ki vsebuje navedbe o ponudbah ali ponovni prodaji.

14.

Različica dokumenta o ponudbi

Različica dokumenta o ponudbi ali ponovni prodaji, ki je bila poslana.

15.

Oznaka ponudbe

Oznaka časovne vrste, ki se je uporabila pri prvotni ponudbi ali ponovni prodaji.

To je edinstvena številka, ki jo je dodelil ponudnik pri prvotni oddaji ponudbe ali ponovni prodaji. Če ni ustrezno, se polje ne izpolni.

16.

Stranka, ki oddaja ponudbo

Oznaka udeleženca na trgu, ki je oddal ponudbo za zmogljivost ali ponovno prodal zmogljivost (koda EIC X).

17.

Oznaka dražbe

Oznaka, ki povezuje dodelitev s sklopom specifikacij, ki jih je pripravil izvajalec dražbe.

18.

Vrsta posla

Opredeljuje naravo časovne vrste.

19.

Območje ponora

Območje, kamor se dobavi energija (koda EIC Y).

20.

Območje izvora

Območje, od koder prihaja energija (koda EIC Y).

21.

Vrsta pogodbe

Vrsta pogodbe opredeljuje pogoje, v skladu s katerimi je bila dodeljena in obravnavana zmogljivost, npr. dnevna dražba, tedenska dražba, mesečna dražba, letna dražba, dolgoročna pogodba itd.

22.

Oznaka pogodbe

Oznaka pogodbe za primer časovne vrste. To mora biti edinstvena številka, ki jo dodeli izvajalec dražbe in se uporablja za vse sklice na dodelitev.

23.

Merska enota za količino

Merska enota, v kateri je izražena količina v časovni vrsti.

24.

Valuta (če je ustrezno)

Valuta, v kateri je izražen denarni znesek.

25.

Merska enota za ceno (če je ustrezno)

Merska enota, v kateri je izražena cena v časovni vrsti.

26.

Vrsta krivulje (če je ustrezno)

Opisuje vrsto krivulje, ki se zagotavlja za zadevno časovno vrsto, npr. blok spremenljive velikosti ali blok določene velikosti ali točka.

27.

Kategorija razvrstitve (če je ustrezno)

Kategorija proizvoda, kot je določena v tržnih pravilih.

Časovna vrsta dražbe brez oddaje ponudb (za primarno dodelitev)

28.

Oznaka

Oznaka za primer časovne vrste.

29.

Oznaka dražbe

Oznaka dražbe, na kateri ni bilo prejetih ponudb.

30.

Kategorija razvrstitve (če je ustrezno)

Kategorija proizvoda, kot je določena v tržnih pravilih.

Časovna vrsta sekundarnih pravic (za sekundarne pravice)

31.

Oznaka časovne vrste

Oznaka za primer časovne vrste.

To mora biti edinstvena številka, ki jo pošiljatelj dodeli za vsako časovno vrsto v dokumentu.

32.

Vrsta posla

Opredeljuje naravo časovne vrste, npr. pravice glede zmogljivosti, obvestilo o prenosu zmogljivosti itd.

33.

Območje ponora

Območje, kamor se dobavi energija (koda EIC Y).

34.

Območje izvora

Območje, od koder prihaja energija (koda EIC Y).

35.

Imetnik pravic

Oznaka udeleženca na trgu, ki je lastnik ali ima pravico do uporabe zadevnih pravic prenosa (koda EIC X).

36.

Stranka, na katero se prenesejo pravice (če je ustrezno)

Oznaka udeleženca na trgu, na katerega se prenesejo pravice, ali odgovornega za najavo čezmejnih voznih redov, ki ga stranka, ki prenese pravice (kot je določena v polju Imetnik pravic), določi za uporabo pravic (koda EIC X).

37.

Oznaka pogodbe

Oznaka pogodbe za primer časovne vrste. To mora biti številka, ki jo je dodelil dodeljevalec prenosnih zmogljivosti, npr. sistemski operater prenosnega omrežja ali izvajalec dražbe ali platforma za dodeljevanje.

38.

Vrsta pogodbe

Vrsta pogodbe opredeljuje pogoje, v skladu s katerimi so bile dodeljene in obravnavane pravice, npr. dnevna dražba, tedenska dražba, mesečna dražba, letna dražba itd.

39.

Oznaka prejšnje pogodbe (če je ustrezno)

Oznaka prejšnje pogodbe, ki se uporablja za določitev pravic prenosa.

40.

Merska enota za količino

Merska enota, v kateri je izražena količina v časovni vrsti.

41.

Oznaka dražbe (če je ustrezno)

Oznaka, ki povezuje pravice glede zmogljivosti s sklopom specifikacij, ki jih je pripravil dodeljevalec prenosnih zmogljivosti, npr. sistemski operater prenosnega omrežja ali izvajalec dražbe ali platforma za dodeljevanje.

42.

Valuta (če je ustrezno)

Valuta, v kateri je izražen denarni znesek.

43.

Merska enota za ceno (če je ustrezno)

Merska enota, v kateri je izražena cena v časovni vrsti.

44.

Vrsta krivulje (če je ustrezno)

Opisuje vrsto krivulje, ki se zagotavlja za zadevno časovno vrsto, npr. blok spremenljive velikosti ali blok določene velikosti ali točka.

Obdobje za primarno dodelitev in sekundarne postopke

45.

Časovni interval

Ta informacija podaja datum in čas začetka in konca obdobja, o katerem se poroča.

46.

Ločljivost

Ločljivost, ki opredeljuje število obdobij, na katera je razdeljen časovni interval (ISO 8601).

Interval za primarno dodelitev in sekundarne postopke

47.

Položaj

Relativni položaj obdobja znotraj intervala.

48.

Količina

Količina, ki je bila dodeljena na primarni dražbi. Pri sekundarnih pravicah količina, ki je bila dodeljena stranki, ki opravi nominacijo.

49.

Znesek cene (če je ustrezno)

Cena, izražena za posamezno enoto količine, dodeljene s primarno dodelitvijo. Cena, izražena za posamezno enoto količine, ponovno prodane ali prenesene na sekundarnem trgu, če je ustrezno.

50.

Količina v ponudbi (če je ustrezno)

Količina, navedena v dokumentu o prvotni ponudbi.

51.

Znesek cene ponudbe (če je ustrezno)

Prvotna cena, izražena v prvotni ponudbi ali ponovni prodaji za posamezno enoto zahtevane količine.

Razlog za primarno dodelitev in sekundarne postopke

52.

Koda razloga (če je ustrezno)

Koda, ki označuje status dodelitve ali pravic.

53.

Besedilo razloga (če je ustrezno)

Besedilna obrazložitev kode razloga.

Splošni dokument o ponudbi in polja za dokument o ponudbi za organizirana mesta trgovanja (uporablja se za sekundarno trgovanje)

54.

Subjekt

Udeleženec na trgu, za katerega se vlaga ponudba (koda EIC).

55.

Vloga subjekta

Vloga subjekta.

56.

Deljivo

Označuje, ali se lahko posamezni element ponudbe delno sprejme ali ne.

57.

Oznaka povezanih ponudb (če je ustrezno)

Edinstvena oznaka, povezana z vsemi povezanimi ponudbami.

58.

Blokovna ponudba

Označuje, da so vrednosti v obdobju blokovna ponudba in da jih ni mogoče spremeniti.


Preglednica 4

Podrobnosti o veleprodajnih energetskih proizvodih, ki jih je treba sporočiti v zvezi s prenosom plina – Primarna in sekundarna dodelitev zmogljivosti za plin

Št. polja

Identifikator polja

Opis

Skupni podatki za postopke primarne in sekundarne dodelitve

1.

Oznaka pošiljatelja

Oznaka stranke, ki je lastnica dokumenta in je odgovorna za njegovo vsebino.

2.

Oznaka organiziranega mesta trgovanja

Oznaka organiziranega mesta trgovanja.

3.

Oznaka postopka

Oznaka dražbenega ali drugega postopka, kot jo določi subjekt, ki dodeli zmogljivost.

4.

Vrsta plina

Opredeljuje vrsto plina.

5.

Oznaka prenosne transakcije

Edinstvena identifikacijska številka za dodelitev zmogljivosti, kot jo dodeli organizirano mesto trgovanja ali sistemski operater prenosnega omrežja.

6.

Datum in čas nastanka

Datum in čas nastanka transakcije.

7.

Datum/čas začetka dražbe

Datum in čas, ko se na dražbi začnejo sprejemati ponudbe.

8.

Datum/čas konca dražbe

Datum in čas, ko se dražba konča.

9.

Vrsta prenosne transakcije

Vrsta opredeljuje naravo prenosne transakcije, o kateri je treba poročati v skladu s trenutno veljavnimi industrijskimi standardi, kot so določeni v kodeksu plinskega omrežja o interoperabilnosti in izmenjavi podatkov.

10.

Datum in čas začetka

Datum in čas začetka trajanja prenosne transakcije.

11.

Datum in čas konca

Datum in čas konca trajanja prenosne transakcije.

12.

Ponujena zmogljivost

Količina razpoložljive zmogljivosti na dražbi, izražena z mersko enoto. Pomembno samo za spremljanje vedenja pri oddaji ponudb.

13.

Kategorija zmogljivosti

Ustrezna kategorija zmogljivosti.

Podatki za poročanje o življenjskem krogu

14.

Vrsta dejanja

Statusna koda poročila, o kateri je treba poročati v skladu s trenutno veljavnimi industrijskimi standardi, kot je določeno v kodeksu plinskega omrežja o interoperabilnosti in izmenjavi podatkov.

Podatki za sporočanje količine in cene

15.

Količina

Skupno število enot, dodeljenih s prenosno transakcijo, kot je izraženo z mersko enoto.

16.

Merska enota

Uporabljena merska enota.

17.

Valuta

Valuta, v kateri je izražen denarni znesek.

18.

Skupna cena

Pridržana cena v času dražbe in dražbena premija ali regulirana tarifa v primeru mehanizma dodeljevanja, ki ni dražba.

19.

Določena ali spremenljiva pridržana cena

Oznaka vrste pridržane cene.

20.

Pridržana cena

Oznaka pridržane cene za dražbo.

21.

Cena premije

Oznaka cene premije za dražbo.

Podatki za določitev lokacije in udeleženca na trgu

22.

Oznaka točke omrežja

Znotraj omrežnega sistema v skladu s kodo EIC.

23.

Združevanje

Določitev združevanja.

24.

Smer

Določitev smeri.

25.

Oznaka sistemskega operaterja prenosnega omrežja 1

Oznaka sistemskega operaterja prenosnega omrežja, za katerega se sporočajo podatki.

26.

Oznaka sistemskega operaterja prenosnega omrežja 2

Oznaka nasprotnega sistemskega operaterja prenosnega omrežja.

27.

Oznaka udeleženca na trgu

Udeleženec na trgu, ki mu je dodeljena zmogljivost.

28.

Bilančna skupina ali koda portfelja

Bilančna skupina (ali, v primerih združenih proizvodov, bilančne skupine), ki ji pripada pošiljatelj, ali, če ni mogoče uporabiti bilančne skupine, koda portfelja, ki jo uporablja pošiljatelj.

Podatki, ki se uporabljajo le za sekundarne dodelitve

29.

Veljavni postopek

Določitev veljavnega postopka.

30.

Največji znesek ponudbe

Največji znesek, ki bi ga bila stranka, na katero se prenesejo pravice, pripravljena ponuditi, izražen v valuti na mersko enoto.

31.

Najmanjši znesek ponudbe

Najmanjši znesek, ki bi ga bila stranka, ki prenese pravice, pripravljena ponuditi, izražen v valuti na mersko enoto.

32.

Največja količina

Največja količina, ki bi jo bila stranka, na katero se prenesejo pravice/ki prenese pravice, pripravljena pridobiti/prodati ob nastanku predloga za trgovanje.

33.

Najmanjša količina

Najmanjša količina, ki bi jo bila stranka, na katero se prenesejo pravice/ki prenese pravice, pripravljena pridobiti/prodati ob nastanku predloga za trgovanje.

34.

Cena, plačana sistemskemu operaterju prenosnega omrežja (osnovna cena)

Uporablja se le, če je dodelitev izražena v valuti na mersko enoto, ki mora biti kWh/h.

35.

Cena, ki jo stranka, na katero se prenesejo pravice, plača stranki, ki prenese pravice.

Cena, ki jo stranka, na katero se prenesejo pravice, plača stranki, ki prenese pravice, izražena v valuti na mersko enoto, ki mora biti kWh/h.

36.

Oznaka stranke, ki prenese pravice

Udeleženec na trgu, ki odstopi zmogljivost.

37.

Oznaka stranke, na katero se prenesejo pravice

Udeleženec na trgu, ki prejme zmogljivost.

Podatkovna polja, ki se uporabljajo le za naročila, izdana na dražbah za primarne dodelitve

38.

Oznaka ponudbe

Številski identifikator ponudbe, kot ga dodeli subjekt, ki poroča.

39.

Številka kroga dražbe

Celo število, ki se začne pri številu 1 in poveča vsakič, ko dražba ni uspešna in se ponovi z drugačnimi parametri. Polje se ne izpolni v primeru dražb brez zavezujočih krogov, npr. dražb za dan vnaprej.

40.

Cena ponudbe

Cenovna ponudba za posamezno enoto zmogljivosti brez pridržane cene. Izražena z valuto in mersko enoto.

41.

Količina ponudbe

Količina, za katero se odda ponudba, izražena z mersko enoto.


Top