EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1320

Uredba Komisije (EU) št. 1320/2014 z dne 1. decembra 2014 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

OJ L 361, 17.12.2014, p. 1–93 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1320/oj

17.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 361/1


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1320/2014

z dne 1. decembra 2014

o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 338/97 z dne 9. decembra 1996 o varstvu prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi (1) ter zlasti člena 19(5) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (ES) št. 338/97 navaja sezname živalskih in rastlinskih vrst, za katere je trgovina omejena ali nadzorovana. Navedeni seznami vključujejo sezname iz dodatkov h Konvenciji o mednarodni trgovini z ogroženimi prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami (CITES) (v nadaljnjem besedilu: Konvencija).

(2)

V Dodatek III h Konvenciji so bile pred kratkim vključene naslednje vrste: Dalbergia tucurensis (z oznako) na zahtevo Nikaragve; Antilope cervicapra, Boselaphus tragocamelus, Capra hircus aegagrus, Capra sibirica, Gazella bennettii, Pseudois nayaur, Axis porcinus, Herpestes edwardsi, Herpestes javanicus, Hyaena hyaena, Lophura leucomelanos, Pavo cristatus in Pucrasia macrolopha na zahtevo Pakistana; ter Quercus mongolica in Fraxinus mandshurica (obe z oznako) na zahtevo Ruske federacije.

(3)

Nobena od držav članic ni izrazila pridržkov v zvezi z navedenimi spremembami.

(4)

Zaradi sprememb Dodatka III h Konvenciji so potrebne spremembe Priloge C k Uredbi (ES) št. 338/97.

(5)

Vrsta Lygodactylus williamsi je na rdečem seznamu Svetovne zveze za ohranitev narave (IUCN) ocenjena kot „kritično ogrožena“ in je endemična na majhnem območju v Tanzaniji. Lov za namene mednarodne trgovine z domačimi ljubljenčki nanjo vpliva v tolikšni meri, da ogroža populacijo. Znano je, da se s to vrsto trguje v Uniji, predvsem z osebki, ulovljenimi v naravnem okolju, in očitno obstaja povpraševanje po njej. Zato se zdi, da vrsta Lygodactylus williamsi izpolnjuje merila za uvrstitev na seznam v Prilogi B k Uredbi (ES) št. 338/97 v skladu s členom 3(2)(c)(i) navedene Uredbe. Komisija se je glede morebitne vključitve te vrste v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97 posvetovala z Združeno republiko Tanzanijo. Vrsto Lygodactylus williamsi bi bilo zato treba vključiti v Prilogo B k navedeni uredbi.

(6)

Vrsta Bradypus pygmaeus se je leta 2001 ločila od vrste Bradypus variegatus. Vendar pa po pomoti ni bila vključena v Dodatek II h Konvenciji. Ta napaka je bila 20. novembra 2013 odpravljena, zato bi bilo vrsto Bradypus pygmaeus zdaj treba vključiti v Prilogo B k Uredbi (ES) št. 338/97.

(7)

Vrsto Lophura leucomelanos bi bilo treba črtati iz Priloge D, saj je bila vključena v Prilogo C.

(8)

Med „Opombe o razlagi prilog A, B, C in D“ bi bilo treba vključiti opredelitve pojmov „ekstrakt“, „končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno“, „prah“ in „sekanci“, saj so bile te opredelitve marca 2013 sprejete na 16. srečanju Konference pogodbenic Konvencije.

(9)

Opombo za Agalychnis spp. bi bilo treba črtati, saj je zaradi sprejetja taksonomskega kontrolnega seznama dvoživk, navedenem v Konvenciji, postala nepotrebna.

(10)

Oznako za koralnjake bi bilo treba posodobiti, da bi se njena raba poenotila z dodatki h Konvenciji.

(11)

Zaradi jasnosti je bilo v prilogah opravljenih nekaj redakcijskih sprememb.

(12)

Glede na obseg sprememb bi bilo zaradi jasnosti primerno v celoti nadomestiti Prilogo k navedeni uredbi.

(13)

Uredbo (ES) št. 338/97 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(14)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem Odbora za trgovino s prosto živečimi živalskimi in rastlinskimi vrstami, ustanovljenega v skladu s členom 18(1) Uredbe (ES) št. 338/97 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga k Uredbi (ES) št. 338/97 se nadomesti z besedilom iz Priloge k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 1. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 61, 3.3.1997, str. 1.


PRILOGA

Opombe o razlagi prilog A, B, C in D

1.

Vrste, vključene v priloge A, B, C in D, se navajajo:

(a)

z imenom vrste ali

(b)

kot vse vrste višjega taksona ali njegovega določenega dela.

2.

Okrajšava „spp.“ se uporablja za označevanje vseh vrst višjega taksona.

3.

Druga navajanja taksonov, višjih od vrste, so le informativna ali za namene uvrščanja.

4.

Vrste v Prilogi A, natisnjene s krepkim tiskom, so v tej prilogi navedene skladno z njihovim varstvom, določenim v Direktivi 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1) ali Direktivi Sveta 92/43/EGS (2).

5.

Za rastlinske taksone, nižje od vrste, se uporabljajo naslednje okrajšave:

(a)

„ssp.“ se uporablja za označevanje podvrst;

(b)

„var.“ se uporablja za označevanje varietete (varietet) ter

(c)

„fa.“ se uporablja za označevanje oblik.

6.

Znaki „(I)“, „(II)“ in „(III)“ ob imenu vrste ali višjega taksona se nanašajo na dodatke h Konvenciji, v katerih je ta vrsta navedena, kakor je navedeno v opombah 7, 8 in 9. Če pri imenu ni nobene od teh oznak, ta vrsta ni navedena v dodatkih h Konvenciji.

7.

(I) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek I h Konvenciji.

8.

(II) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek II h Konvenciji.

9.

(III) ob imenu vrste ali višjega taksona pomeni, da je zadevna vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III h Konvenciji. Pri tem je država, v zvezi s katero je vrsta ali višji takson vključen v Dodatek III, prav tako navedena.

10.

„Kultivar“ v skladu z definicijo iz 8. izdaje Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline pomeni skupek rastlin, ki (a) so izbrane zaradi posebne lastnosti ali kombinacije lastnosti, (b) so v teh lastnostih izrazite, enotne in stabilne ter (c) pri razmnoževanju z ustreznimi sredstvi ohranijo navedene lastnosti. Nov takson kultivarja se lahko kot tak obravnava šele po uradni objavi njegovega imena kategorije in opisa v najnovejši izdaji Mednarodnega nomenklaturnega kodeksa za gojene rastline.

11.

Križanci se lahko posebej navedejo v dodatkih, vendar le, če so iz ločene in stabilne prosto živeče populacije. Za živalske križance, ki imajo v štirih predhodnih generacijah v svoji starševski liniji enega ali več osebkov vrste, navedene v prilogah A ali B, se uporablja ta uredba, kakor da so čiste vrste, čeprav zadevni križanci niso posebej navedeni v prilogah.

12.

Ko je vrsta vključena v Prilogo A, B ali C, so tudi vsi deli vrste ali izdelki iz nje vključeni v isto prilogo, razen kadar je pri vrsti označeno, da so vključeni samo določeni deli in izdelki. V skladu s členom 2(t) znak „#“ pred številko ob imenu vrste ali višjega taksona iz Priloge B ali C označuje dele ali izdelke, ki so v zvezi s taksonom za namene te uredbe označeni, kot sledi:

#1

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen, spor ali peloda (vključno s poliniji);

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin ter

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla.

#2

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen in peloda ter

(b)

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#3

Označuje cele ali narezane korenine in dele korenin, razen obdelanih delov ali izdelkov, kot so prah, tablete, ekstrakti, toniki, čaji in slaščice.

#4

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen (vključno s plodnimi glavicami Orchidaceae), spor in peloda (vključno s poliniji). Izjema ne velja za semena Cactaceae spp., ki se izvažajo iz Mehike, in semena Beccariophoenix madagascariensis in Neodypsis decaryi, ki se izvažajo z Madagaskarja;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

rezanega cvetja umetno razmnoženih rastlin;

(d)

plodov ter delov in izdelkov iz plodov naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Vanilla (Orchidaceae) in družine Cactaceae;

(e)

stebel, cvetja in delov ter izdelkov iz naturaliziranih ali umetno razmnoženih rastlin iz rodu Opuntia podrodu Opuntia in Selenicereus (Cactaceae) ter

(f)

končnih izdelkov Euphorbia antisyphilitica, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno.

#5

Označuje hlode, žagan les ali furnir.

#6

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les.

#7

Označuje hlode, iveri, prah in ekstrakte.

#8

Označuje podzemne dele (tj. korenine in korenike): cele kose, njihove dele in v obliki prahu.

#9

Označuje vse dele in izdelke, razen tistih, ki nosijo oznako „Proizvedeno iz materiala Hoodia spp., pridobljenega z nadzorovano pridelavo in izdelavo na podlagi sporazuma z ustreznim upravnim organom CITES [v Bocvani na podlagi sporazuma št. BW/xxxxxx] [v Namibiji na podlagi sporazuma št. NA/xxxxxx] [v Južni Afriki na podlagi sporazuma št. ZA/xxxxxx]“.

#10

Označuje hlode, žagan les, furnir in vezan les, vključno z lesnimi polizdelki, ki se uporabljajo pri izdelavi lokov za godala.

#11

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les, prah in ekstrakte.

#12

Označuje hlode, žagan les, furnir, vezan les in ekstrakte. Končni izdelki, ki vsebujejo take ekstrakte, vključno z dišavami, niso zajeti v tej oznaki.

#13

Označuje jedro (znano tudi kot „endosperm“, „pulpa“ ali „kopra“) in vse njegove derivate.

#14

Označuje vse dele in izdelke, razen:

(a)

semen in peloda;

(b)

sejancev ali tkivnih kultur, pridobljenih in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah;

(c)

plodov;

(d)

listov;

(e)

ostankov prahu lesa agar, vključno s stisnjenim prahom v vseh oblikah, ter

(f)

končnih izdelkov, zapakiranih in pripravljenih za prodajo na drobno; to izvzetje se ne uporablja za kroglice, rožne vence in rezbarske izdelke.

13.

Naslednji pojmi in izrazi, uporabljeni v oznakah v teh prilogah, so opredeljeni, kot sledi:

Ekstrakt

Vsaka snov, pridobljena neposredno iz rastlinskega materiala s fizikalnimi ali kemičnimi metodami, ne glede na proizvodni proces. Ekstrakt je lahko v trdnem (npr. kristali, smola, fini ali grobi delci), poltrdnem (npr. gume, voski) ali tekočem (npr. raztopine, tinkture, olja in eterična olja) stanju.

Končni izdelki, zapakirani in pripravljeni za prodajo na drobno

Izdelki, dobavljeni posamično ali v večjih količinah, ki ne zahtevajo nadaljnje predelave ter so zapakirani, označeni za končno uporabo ali prodajo na drobno in kot taki primerni za prodajo ali uporabo s strani širše javnosti.

Prah

Suha, trdna snov v obliki finih ali grobih delcev.

Sekanci

Les, zreduciran na drobne koščke.

14.

Ker pri nobeni vrsti ali višjih taksonih RASTLIN iz Priloge A ni oznake, ki bi pomenila, da bi bilo treba z njenimi križanci ravnati v skladu s členom 4(1), to pomeni, da se z umetno razmnoženimi križanci, pridobljenimi iz ene ali več takih vrst ali taksonov, lahko trguje s potrdilom o umetnem razmnoževanju ter da semena in pelod (vključno s poliniji), rezano cvetje, sejanci ali tkivne kulture teh križancev, pridobljeni in vitro, v trdnem ali tekočem mediju, ki se prevažajo v sterilnih posodah, niso predmet te uredbe.

15.

Urin, iztrebki in ambra, ki so pridobljeni kot odpadni produkti in tako brez vpliva na zadevno žival, niso predmet te uredbe.

16.

V zvezi z živalskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke in cele ali skoraj cele mrtve osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 1

Vse cele ali skoraj cele kože, surove ali strojene.

§ 2

Vsako perje ali vsaka koža ali drugi del s perjem.

17.

V zvezi z rastlinskimi vrstami iz Priloge D se ta uredba uporablja le za žive osebke, razen za taksone, ki so označeni na naslednji način, da bi pokazali, da so zajeti tudi drugi deli in izdelki:

§ 3

Posušene in sveže rastline, kar po potrebi vključuje: listje, korenine/korenike, stebla, semena/spore, skorjo in plodove.

§ 4

Hlodi, žagan les in furnir.

 

Priloga A

Priloga B

Priloga C

Splošno ime

ŽIVALSTVO

CHORDATA (STRUNARJI)

MAMMALIA

 

 

 

sesalci

ARTIODACTYLA

 

 

 

sodoprsti kopitarji, parkljarji

Antilocapridae

 

 

 

vilorogi

 

Antilocapra americana (I) (samo populacija v Mehiki; v priloge k Uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

 

antilopska koza, vilorog

Bovidae

 

 

 

rogarji ali votlorogi

 

Addax nasomaculatus (I)

 

 

mendiška antilopa

 

 

Ammotragus lervia (II)

 

grivasta ovca

 

 

 

Antilope cervicapra (III Nepal/Pakistan)

jelenja antilopa

 

 

Bison bison athabascae (II)

 

gozdni bizon

 

Bos gaurus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos frontalis, ki ni predmet te uredbe)

 

 

gaver, džungelsko govedo

 

Bos mutus (I) (razen udomačene oblike, navedene kot Bos grunniens, ki ni predmet te uredbe)

 

 

jak, godrnjavi bivol

 

Bos sauveli (I)

 

 

kuprej, kamboški gozdni vol

 

 

 

Boselaphus tragocamelus (III Pakistan)

nilgav, modri bikec

 

 

 

Bubalus arnee (III Nepal) (razen udomačene oblike, navedene kot Bubalus bubalis, ki ni predmet te uredbe)

indijski bivol, azijski bivol, divji vodni bivol, arni

 

Bubalus depressicornis (I)

 

 

nižinski anoa

 

Bubalus mindorensis (I)

 

 

tamaru, mindorski bivol

 

Bubalus quarlesi (I)

 

 

gorski anoa

 

 

Budorcas taxicolor (II)

 

takin

 

Capra falconeri (I)

 

 

markor, vijekoza, vijeroga koza

 

 

 

Capra hircus aegagrus (III Pakistan) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)

divja koza

 

 

 

Capra sibirica (III Pakistan)

sibirski kozorog

 

Capricornis milneedwardsii (I)

 

 

 

Capricornis rubidus (I)

 

 

 

Capricornis sumatraensis (I)

 

 

asamski sezav

 

Capricornis thar (I)

 

 

 

 

Cephalophus brookei (II)

 

 

 

Cephalophus dorsalis (II)

 

zalivski hulež

 

Cephalophus jentinki (I)

 

 

jentinkov hulež

 

 

Cephalophus ogilbyi (II)

 

ogilbyjev hulež

 

 

Cephalophus silvicultor (II)

 

veliki hulež

 

 

Cephalophus zebra (II)

 

zebrasti hulež

 

 

Damaliscus pygargus pygargus (II)

 

belonosa antilopa

 

 

 

Gazella bennettii (III Pakistan)

indijska gazela

 

Gazella cuvieri (I)

 

 

cuvierjeva gazela

 

 

 

Gazella dorcas (III Alžirija/Tunizija)

navadna gazela

 

Gazella leptoceros (I)

 

 

vitkoroga gazela

 

Hippotragus niger variani (I)

 

 

orjaška črna grivasta antilopa

 

 

Kobus leche (II)

 

vodna antilopa

 

Naemorhedus baileyi (I)

 

 

rdeči goral

 

Naemorhedus caudatus (I)

 

 

kitajski goral

 

Naemorhedus goral (I)

 

 

goral

 

Naemorhedus griseus (I)

 

 

 

Nanger dama (I)

 

 

jelenja gazela

 

Oryx dammah (I)

 

 

sabljarka

 

Oryx leucoryx (I)

 

 

arabski oriks, arabska bajza

 

 

Ovis ammon (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)

 

argali

 

Ovis ammon hodgsonii (I)

 

 

tibetanski argali

 

Ovis ammon nigrimontana (I)

 

 

 

 

Ovis canadensis (II) (samo populacija v Mehiki; v priloge k tej uredbi ni vključena nobena druga populacija)

 

kanadska debeloroga ovca

 

Ovis orientalis ophion (I)

 

 

rdeča ovca, urial, šapu

 

 

Ovis vignei (II) (razen podvrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Ovis vignei vignei (I)

 

 

 

Pantholops hodgsonii (I)

 

 

čiru, orongo

 

 

Philantomba monticola (II)

 

modri hulež

 

 

 

Pseudois nayaur (III Pakistan)

baral, modra ovca

 

Pseudoryx nghetinhensis (I)

 

 

saola

 

Rupicapra pyrenaica ornata (II)

 

 

abruški gams

 

 

Saiga borealis (II)

 

 

 

Saiga tatarica (II)

 

sajga

 

 

 

Tetracerus quadricornis (III Nepal)

čusinga, štiriroga antilopa

Camelidae

 

 

 

kamele

 

 

Lama guanicoe (II)

 

gvanako, rdečerjavi gvanako

 

Vicugna vicugna (I) (razen populacij v: Argentini [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji [celotna populacija]; Čilu [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju [celotna populacija] ter Peruju [celotna populacija]; ki so vključene v Prilogo B)

Vicugna vicugna (II) (samo populacije v Argentini  (3) [populacije v provincah Jujuy in Catamarca ter populacije napol v ujetništvu v provincah Jujuy, Salta, Catamarca, La Rioja in San Juan]; Boliviji  (4) [celotna populacija]; Čilu  (5) [populacija območja Primera Región]; Ekvadorju  (6) [celotna populacija] in Peruju  (7) [celotna populacija]; vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

vikunja

Cervidae

 

 

 

jeleni

 

Axis calamianensis (I)

 

 

kalamijanski jelen

 

Axis kuhlii (I)

 

 

kuhlov jelen

 

 

 

Axis porcinus (III Pakistan (razen podvrst, vključenih v Prilogo A))

svinjski jelen

 

Axis porcinus annamiticus (I)

 

 

 

Blastocerus dichotomus (I)

 

 

močvirski jelen

 

 

Cervus elaphus bactrianus (II)

 

baktrijanski jelen

 

 

 

Cervus elaphus barbarus (III Alžirija/Tunizija)

berberski jelen

 

Cervus elaphus hanglu (I)

 

 

hangul

 

Dama dama mesopotamica (I)

 

 

mezopotamski damjak

 

Hippocamelus spp. (I)

 

 

huemul

 

 

 

Mazama temama cerasina (III Gvatemala)

veliki rdeči šilar

 

Muntiacus crinifrons (I)

 

 

črni mutnjak

 

Muntiacus vuquangensis (I)

 

 

orjaški mutnjak

 

 

 

Odocoileus virginianus mayensis (III Gvatemala)

gvatemalski belorepi jelen

 

Ozotoceros bezoarticus (I)

 

 

pampski jelen, kampški jelen

 

 

Pudu mephistophiles (II)

 

ekvadorski pudu

 

Pudu puda (I)

 

 

čilski pudu

 

Rucervus duvaucelii (I)

 

 

močvirski jelen, barazinga

 

Rucervus eldii (I)

 

 

lirasti jelen, tamin

Hippopotamidae

 

 

 

povodni konji

 

 

Hexaprotodon liberiensis (II)

 

mali povodni konj

 

 

Hippopotamus amphibius (II)

 

veliki povodni konj, nilski povodni konj

Moschidae

 

 

 

pižmarji

 

Moschus spp. (I) (samo populacije v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

Moschus spp. (II) (razen populacij v Afganistanu, Butanu, Indiji, Mjanmarju, Nepalu in Pakistanu, ki so vključene v Prilogo A)

 

pižmarji

Suidae

 

 

 

svinje

 

Babyrousa babyrussa (I)

 

 

babirusa, jelenjač

 

Babyrousa bolabatuensis (I)

 

 

 

Babyrousa celebensis (I)

 

 

 

Babyrousa togeanensis (I)

 

 

 

Sus salvanius (I)

 

 

pritlikava divja svinja

Tayassuidae

 

 

 

pekariji

 

 

Tayassuidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A in razen populacij Pecari tajacu v Mehiki in Združenih državah, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

pekariji

 

Catagonus wagneri (I)

 

 

wagnerjev pekari

CARNIVORA

 

 

 

zveri

Ailuridae

 

 

 

mačje pande

 

Ailurus fulgens (I)

 

 

mačji panda

Canidae

 

 

 

psi

 

 

 

Canis aureus (III Indija)

zlati šakal

 

Canis lupus (I/II)

(Vse populacije razen v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Populacije v Butanu, Indiji, Nepalu in Pakistanu so navedene v Dodatku I; vse druge populacije so navedene v Dodatku II. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

Canis lupus (II) (populacije v Španiji severno od Duera in v Grčiji severno od 39. vzporednika. Razen udomačene oblike in dinga, ki se navajata kot Canis lupus familiaris in Canis lupus dingo)

 

volk, sivi volk

 

Canis simensis

 

 

etiopski šakal, etiopska lisica, etiopski volk

 

 

Cerdocyon thous (II)

 

šakalska lisica, maikong

 

 

Chrysocyon brachyurus (II)

 

grivasti volk

 

 

Cuon alpinus (II)

 

rdeči volk, kolzun

 

 

Lycalopex culpaeus (II)

 

kalpeška lisica

 

 

Lycalopex fulvipes (II)

 

 

 

Lycalopex griseus (II)

 

argentinska lisica

 

 

Lycalopex gymnocercus (II)

 

azarska lisica, aguaračaj

 

Speothos venaticus (I)

 

 

gozdni pes

 

 

 

Vulpes bengalensis (III Indija)

bengalska lisica

 

 

Vulpes cana (II)

 

blanfordova lisica

 

 

Vulpes zerda (II)

 

fenek, puščavska lisica

Eupleridae

 

 

 

 

 

 

Cryptoprocta ferox (II)

 

fosa

 

 

Eupleres goudotii (II)

 

madagaskarska pasasta cibeta

 

 

Fossa fossana (II)

 

fanaloka

Felidae

 

 

 

mačke

 

 

Felidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A. Udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)

 

mačke

 

Acinonyx jubatus (I) (letne izvozne kvote za žive osebke in lovske trofeje se dodelijo: Bocvana: 5; Namibija: 150; Zimbabve: 50. Trgovanje s temi osebki je predmet člena 4(1))

 

 

gepard, čita

 

Caracal caracal (I) (samo populacije v Aziji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

karakal, puščavski ris

 

Catopuma temminckii (I)

 

 

temminckova zlata mačka

 

Felis nigripes (I)

 

 

črnonoga mačka

 

Felis silvestris (II)

 

 

divja mačka

 

Leopardus geoffroyi (I)

 

 

mala pegasta mačka

 

Leopardus jacobitus (I)

 

 

andska mačka, gorska mačka

 

Leopardus pardalis (I)

 

 

ozelot

 

Leopardus tigrinus (I)

 

 

leopardja mačka

 

Leopardus wiedii (I)

 

 

dolga mačka, margaj

 

Lynx lynx (II)

 

 

ris

 

Lynx pardinus (I)

 

 

južnoevropski ris

 

Neofelis nebulosa (I)

 

 

dimasti leopard

 

Panthera leo persica (I)

 

 

azijski lev

 

Panthera onca (I)

 

 

jaguar

 

Panthera pardus (I)

 

 

leopard

 

Panthera tigris (I)

 

 

tiger

 

Pardofelis marmorata (I)

 

 

saharska mačka

 

Prionailurus bengalensis bengalensis (I) (samo populacije v Bangladešu, Indiji in na Tajskem; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

bengalska mačka

 

Prionailurus iriomotensis (II)

 

 

japonska mačka

 

Prionailurus planiceps (I)

 

 

ploščatoglava mačka

 

Prionailurus rubiginosus (I) (samo populacija v Indiji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

rjasta mačka

 

Puma concolor coryi (I)

 

 

floridska puma

 

Puma concolor costaricensis (I)

 

 

 

Puma concolor couguar (I)

 

 

vzhodna puma

 

Puma yagouaroundi (I) (samo populacije v Srednji in Severni Ameriki; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

jaguarundi

 

Uncia uncia (I)

 

 

snežni leopard ali ibis

Herpestidae

 

 

 

ihneumoni

 

 

 

Herpestes edwardsi (III Indija/Pakistan)

indijski mungo

 

 

 

Herpestes fuscus (III Indija)

rjavi indijski mungo

 

 

 

Herpestes javanicus (III Pakistan)

mali indijski mungo

 

 

 

Herpestes javanicus auropunctatus (III Indija)

 

 

 

Herpestes smithii (III Indija)

rdeči mungo

 

 

 

Herpestes urva (III Indija)

račji mungo

 

 

 

Herpestes vitticollis (III Indija)

progastovrati mungo

Hyaenidae

 

 

 

hijene

 

 

 

Hyaena hyaena (III Pakistan)

progasta hijena

 

 

 

Proteles cristata (III Bocvana)

pižmova hijena, podzemski volk

Mephitidae

 

 

 

skunki

 

 

Conepatus humboldtii (II)

 

patagonski surili

Mustelidae

 

 

 

kune

Lutrinae

 

 

 

vidre

 

 

Lutrinae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

vidre

 

Aonyx capensis microdon (I) (samo populacije v Kamerunu in Nigeriji; vse druge populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

kongoška vidra, brezkrempljasta vidra

 

Enhydra lutris nereis (I)

 

 

morska vidra

 

Lontra felina (I)

 

 

obalna vidra

 

Lontra longicaudis (I)

 

 

južnoameriška vidra

 

Lontra provocax (I)

 

 

čilska vidra

 

Lutra lutra (I)

 

 

evropska vidra

 

Lutra nippon (I)

 

 

 

Pteronura brasiliensis (I)

 

 

orjaška vidra, brazilska vidra

Mustelinae

 

 

 

kune

 

 

 

Eira barbara (III Honduras)

tajra

 

 

 

Galictis vittata (III Kostarika)

grizon

 

 

 

Martes flavigula (III Indija)

harza, pisana kuna

 

 

 

Martes foina intermedia (III Indija)

kuna belica

 

 

 

Martes gwatkinsii (III Indija)

nilgirska kuna

 

 

 

Mellivora capensis (III Bocvana)

medarski ali dvobarvni jazbec

 

Mustela nigripes (I)

 

 

prerijski dihur

Odobenidae

 

 

 

mroži

 

 

Odobenus rosmarus (III Kanada)

 

polarni mrož

Otariidae

 

 

 

južni morski medvedi

 

 

Arctocephalus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

morski medvedi

 

Arctocephalus philippii (II)

 

 

filipov morski medved

 

Arctocephalus townsendi (I)

 

 

gvadalupski morski medved

Phocidae

 

 

 

pravi tjulnji

 

 

Mirounga leonina (II)

 

južnomorski slon

 

Monachus spp. (I)

 

 

pravi tjulnji

Procyonidae

 

 

 

rakuni

 

 

 

Bassaricyon gabbii (III Kostarika)

pasjedlačji medved

 

 

 

Bassariscus sumichrasti (III Kostarika)

srednjeameriški podlasičji medved

 

 

 

Nasua narica (III Honduras)

belogobčni nosati medved

 

 

 

Nasua nasua solitaria (III Urugvay)

koati

 

 

 

Potos flavus (III Honduras)

vitorepi medved

Ursidae

 

 

 

medvedi

 

 

Ursidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

medvedi

 

Ailuropoda melanoleuca (I)

 

 

orjaški panda, bambusni medved

 

Helarctos malayanus (I)

 

 

malajski medved, sončni medved

 

Melursus ursinus (I)

 

 

šobar, termitski medved

 

Tremarctos ornatus (I)

 

 

očalar, naočar, andski medved

 

Ursus arctos (I/II)

(samo populacije v Butanu, na Kitajskem, v Mehiki in Mongoliji ter podvrsta Ursus arctos isabellinus so navedene v Dodatku I; vse druge populacije in podvrste so navedene v Dodatku II)

 

 

rjavi medved

 

Ursus thibetanus (I)

 

 

ogrličar

Viverridae

 

 

 

cibetovke

 

 

 

Arctictis binturong (III Indija)

binturong

 

 

 

Civettictis civetta (III Bocvana)

afriška cibetovka

 

 

Cynogale bennettii (II)

 

vidrasta cibeta

 

 

Hemigalus derbyanus (II)

 

malajska pasasta cibeta

 

 

 

Paguma larvata (III Indija)

črno-beli zvijavt

 

 

 

Paradoxurus hermaphroditus (III Indija)

malajski mustang

 

 

 

Paradoxurus jerdoni (III Indija)

indijski mustang

 

 

Prionodon linsang (II)

 

navadni linsang

 

Prionodon pardicolor (I)

 

 

pegasti linsang

 

 

 

Viverra civettina (III Indija)

velika pegasta cibetovka

 

 

 

Viverra zibetha (III Indija)

velika indijska cibetovka

 

 

 

Viverricula indica (III Indija)

mala indijska cibetovka

CETACEA

 

 

 

kiti in delfini

 

CETACEA spp. (I/II)  (8)

 

 

kiti in delfini

CHIROPTERA

 

 

 

netopirji

Phyllostomidae

 

 

 

listonosi netopirji

 

 

 

Platyrrhinus lineatus (III Urugvaj)

Pteropodidae

 

 

 

leteče lisice

 

 

Acerodon spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

leteče lisice

 

Acerodon jubatus (I)

 

 

 

 

Pteropus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen Pteropus brunneus)

 

leteče lisice

 

Pteropus insularis (I)

 

 

 

Pteropus livingstonii (II)

 

 

 

Pteropus loochoensis (I)

 

 

 

Pteropus mariannus (I)

 

 

 

Pteropus molossinus (I)

 

 

 

Pteropus pelewensis (I)

 

 

 

Pteropus pilosus (I)

 

 

 

Pteropus rodricensis (II)

 

 

rodrigueška leteča lisica

 

Pteropus samoensis (I)

 

 

samoanska leteča lisica

 

Pteropus tonganus (I)

 

 

 

Pteropus ualanus (I)

 

 

 

Pteropus voeltzkowi (II)

 

 

 

Pteropus yapensis (I)

 

 

CINGULATA

 

 

 

pasavci

Dasypodidae

 

 

 

pasavci

 

 

 

Cabassous centralis (III Kostarika)

severni golorepi pasavec

 

 

 

Cabassous tatouay (III Urugvaj)

veliki golorepi pasavec

 

 

Chaetophractus nationi (II) (letna izvozna kvota je nič. Vsi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno ureja.)

 

andski dlakavi pasavec

 

Priodontes maximus (I)

 

 

veliki pasavec

DASYUROMORPHIA

 

 

 

zverski vrečarji

Dasyuridae

 

 

 

zverski vrečarji

 

Sminthopsis longicaudata (I)

 

 

dolgorepa tankonoga miš vrečarica

 

Sminthopsis psammophila (I)

 

 

DIPROTODONTIA

 

 

 

diprotodonti

Macropodidae

 

 

 

kenguruji in valabiji

 

 

Dendrolagus inustus (II)

 

 

 

Dendrolagus ursinus (II)

 

medvedji kenguru

 

Lagorchestes hirsutus (I)

 

 

zahodni zajčji kenguru, rdečkasti zajčji kenguru

 

Lagostrophus fasciatus (I)

 

 

progasti zajčji kenguru

 

Onychogalea fraenata (I)

 

 

mali kenguru

Phalangeridae

 

 

 

kuskusi in lisičji kuzuji

 

 

Phalanger intercastellanus (II)

 

 

 

Phalanger mimicus (II)

 

 

 

Phalanger orientalis (II)

 

sivi kuskus

 

 

Spilocuscus kraemeri (II)

 

 

 

Spilocuscus maculatus (II)

 

pegasti kuskus

 

 

Spilocuscus papuensis (II)

 

Potoroidae

 

 

 

podganji kenguruji

 

Bettongia spp. (I)

 

 

cvileži

Vombatidae

 

 

 

vombati

 

Lasiorhinus krefftii (I)

 

 

severni dlakonosi, kvinslandski dlakonosi, mehkodlaki vombat

LAGOMORPHA

 

 

 

zajci in žvižgači

Leporidae

 

 

 

zajci in kunci

 

Caprolagus hispidus (I)

 

 

ščetinasti zajec

 

Romerolagus diazi (I)

 

 

vulkanski kunec

MONOTREMATA

 

 

 

stokovci

Tachyglossidae

 

 

 

kljunati ježki

 

 

Zaglossus spp. (II)

 

dolgorili kljunati ježek

PERAMELEMORPHIA

 

 

 

 

Peramelidae

 

 

 

jazbeci vrečarji ali bandikuti

 

Perameles bougainville (I)

 

 

zahodni progasti jazbec vrečar, marl

Thylacomyidae

 

 

 

dolgouhi jazbeci vrečarji ali bilbiji

 

Macrotis lagotis (I)

 

 

veliki bilbi, veliki dolgouhi jazbec vrečar, dalgit

PERISSODACTYLA

 

 

 

lihoprsti kopitarji

Equidae

 

 

 

konji, osli in zebre

 

Equus africanus (I) (izključuje udomačeno obliko, ki se navaja kot Equus asinus, za katero se ne uporablja ta uredba)

 

 

nubijski divji osel, afriški osel

 

Equus grevyi (I)

 

 

grevyjeva zebra, kraljeva zebra

 

Equus hemionus (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Equus hemionus hemionus in Equus hemionus khur pa sta navedeni v Dodatku I)

 

 

azijski osel

 

Equus kiang (II)

 

 

tibetanski polosel, kiang

 

Equus przewalskii (I)

 

 

konj przewalskega, mongolski divji konj

 

 

Equus zebra hartmannae (II)

 

hartmanova gorska zebra

 

Equus zebra zebra (I)

 

 

kapska gorska zebra

Rhinocerotidae

 

 

 

nosorogi

 

Rhinocerotidae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

nosorogi

 

 

Ceratotherium simum simum (II) (samo populacije v Južni Afriki in Svaziju; vse druge populacije so vključene v Prilogo A. Izključno zaradi omogočanja mednarodne trgovine z živimi živalmi za primerne in sprejemljive namembne kraje in za trgovanje z lovskimi trofejami. Vsi drugi osebki veljajo za osebke vrst, vključenih v Prilogo A, trgovanje z njimi se ustrezno uredi.)

 

širokousti nosorog, beli nosorog

Tapiridae

 

 

 

tapirji

 

Tapiridae spp. (I) (razen podvrst, vključenih v Prilogo B)

 

 

tapirji

 

 

Tapirus terrestris (II)

 

južnoameriški nižinski tapir, brazilski tapir

PHOLIDOTA

 

 

 

luskavci

Manidae

 

 

 

luskavci, storžnjaki

 

 

Manis spp. (II)

(za Manis crassicaudata, Manis culionensis, Manis javanica in Manis pentadactylaje je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje predvsem s komecialnimi nameni)

 

luskavci

PILOSA

 

 

 

lenivci in mravljinčarji

Bradypodidae

 

 

 

triprsti lenivci

 

 

Bradypus pygmaeus (II)

 

pritlikavi triprsti lenivec

 

 

Bradypus variegatus (II)

 

rjavi triprsti lenivec

Megalonychidae

 

 

 

dvoprsti lenivec

 

 

 

Choloepus hoffmanni (III Kostarika)

hofmanov dvoprsti lenivec

Myrmecophagidae

 

 

 

mravljinčarji

 

 

Myrmecophaga tridactyla (II)

 

veliki mravljinčar

 

 

 

Tamandua mexicana (III Gvatemala)

severni tamandua

PRIMATES

 

 

 

prvaki

 

 

PRIMATES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

prvaki

Atelidae

 

 

 

kapucinke

 

Alouatta coibensis (I)

 

 

 

Alouatta palliata (I)

 

 

grivasti ali ognjeni vriskač

 

Alouatta pigra (I)

 

 

 

Ateles geoffroyi frontatus (I)

 

 

 

Ateles geoffroyi panamensis (I)

 

 

 

Brachyteles arachnoides (I)

 

 

pajčarka, miriki

 

Brachyteles hypoxanthus (I)

 

 

 

Oreonax flavicauda (I)

 

 

rumenorepi volnaček

Cebidae

 

 

 

marmozetke

 

Callimico goeldii (I)

 

 

goeldijeva krempljičarka

 

Callithrix aurita (I)

 

 

bela čopičarka

 

Callithrix flaviceps (I)

 

 

rumena marmozetka

 

Leontopithecus spp. (I)

 

 

leviči

 

Saguinus bicolor (I)

 

 

goloobraza tamarinka, dvobarvna tamarinka

 

Saguinus geoffroyi (I)

 

 

geoffroyevatamarinka

 

Saguinus leucopus (I)

 

 

srebrna tamarinka, belonogi tamarin

 

Saguinus martinsi (I)

 

 

 

Saguinus oedipus (I)

 

 

beloglavček, pinché, lisztova opica

 

Saimiri oerstedii (I)

 

 

Cercopithecidae

 

 

 

ozkonose opice

 

Cercocebus galeritus (I)

 

 

 

Cercopithecus diana (I)

 

 

dolgobrada zamorska mačka

 

Cercopithecus roloway (I)

 

 

 

Cercopithecus solatus (II)

 

 

 

Colobus satanas (II)

 

 

črna gvereza

 

Macaca silenus (I)

 

 

bradač, vanderu

 

Mandrillus leucophaeus (I)

 

 

dril

 

Mandrillus sphinx (I)

 

 

mandril

 

Nasalis larvatus (I)

 

 

rilčar

 

Piliocolobus foai (II)

 

 

 

Piliocolobus gordonorum (II)

 

 

 

Piliocolobus kirkii (I)

 

 

 

Piliocolobus pennantii (II)

 

 

pennantova rdeča gvereza

 

Piliocolobus preussi (II)

 

 

kamerunska rdeča gvereza

 

Piliocolobus rufomitratus (I)

 

 

rečna rdeča gvereza

 

Piliocolobus tephrosceles (II)

 

 

 

Piliocolobus tholloni (II)

 

 

 

Presbytis potenziani (I)

 

 

otoški hulman

 

Pygathrix spp. (I)

 

 

nosani

 

Rhinopithecus spp. (I)

 

 

 

Semnopithecus ajax (I)

 

 

 

Semnopithecus dussumieri (I)

 

 

 

Semnopithecus entellus (I)

 

 

hanuman, navadni langur, sveti langur

 

Semnopithecus hector (I)

 

 

 

Semnopithecus hypoleucos (I)

 

 

malabarski langur

 

Semnopithecus priam (I)

 

 

 

Semnopithecus schistaceus (I)

 

 

 

Simias concolor (I)

 

 

 

Trachypithecus delacouri (II)

 

 

 

Trachypithecus francoisi (II)

 

 

françoisov langur

 

Trachypithecus geei (I)

 

 

zlati langur

 

Trachypithecus hatinhensis (II)

 

 

 

Trachypithecus johnii (II)

 

 

črni langur, nilgiri

 

Trachypithecus laotum (II)

 

 

 

Trachypithecus pileatus (I)

 

 

kapičasti langur

 

Trachypithecus poliocephalus (II)

 

 

 

Trachypithecus shortridgei (I)

 

 

Cheirogaleidae

 

 

 

mačji makiji

 

Cheirogaleidae spp. (I)

 

 

mačji makiji

Daubentoniidae

 

 

 

dolgoprsteži

 

Daubentonia madagascariensis (I)

 

 

dolgoprstež, aj-aj, aje-aje

Hominidae

 

 

 

velike človeku podobne opice

 

Gorilla beringei (I)

 

 

gorska gorila

 

Gorilla gorilla (I)

 

 

gorila

 

Pan spp. (I)

 

 

šimpanzi

 

Pongo abelii (I)

 

 

 

Pongo pygmaeus (I)

 

 

orangutan

Hylobatidae

 

 

 

giboni

 

Hylobatidae spp. (I)

 

 

giboni

Indriidae

 

 

 

indriji

 

Indriidae spp. (I)

 

 

indriji

Lemuridae

 

 

 

lemurji

 

Lemuridae spp. (I)

 

 

pravi makiji

Lepilemuridae

 

 

 

podlasičji lemurji

 

Lepilemuridae spp. (I)

 

 

podlasičji lemurji

Lorisidae

 

 

 

loriji in galagi

 

Nycticebus spp. (I)

 

 

čokati lori ali kukang

Pitheciidae

 

 

 

kapucinke

 

Cacajao spp. (I)

 

 

uakariji, kratkorepe opice

 

Callicebus barbarabrownae (II)

 

 

 

Callicebus melanochir (II)

 

 

 

Callicebus nigrifrons (II)

 

 

 

Callicebus personatus (II)

 

 

rjava skakačka

 

Chiropotes albinasus (I)

 

 

belonosi saki

Tarsiidae

 

 

 

nartničarji

 

Tarsius spp. (II)

 

 

nartničarji

PROBOSCIDEA

 

 

 

trobčarji

Elephantidae

 

 

 

sloni

 

Elephas maximus (I)

 

 

indijski slon

 

Loxodonta africana (I) (razen populacij v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju, ki so vključene v Prilogo B)

Loxodonta africana (II)

(samo populacije v Bocvani, Namibiji, Južni Afriki in Zimbabveju (9); vse druge populacije so vključene v Prilogo A)

 

afriški slon

RODENTIA

 

 

 

glodalci

Chinchillidae

 

 

 

činčile in viskače

 

Chinchilla spp. (I) (udomačene oblike osebkov niso predmet te uredbe)

 

 

činčile

Cuniculidae

 

 

 

pake

 

 

 

Cuniculus paca (III Honduras)

paka

Dasyproctidae

 

 

 

agutiji

 

 

 

Dasyprocta punctata (III Honduras)

agouti

Erethizontidae

 

 

 

drevesni ježevci

 

 

 

Sphiggurus mexicanus (III Honduras)

mehiški drevesni ježevec

 

 

 

Sphiggurus spinosus (III Urugvaj)

južnoameriški drevesni ježevec

Hystricidae

 

 

 

ježevci starega sveta

 

Hystrix cristata

 

 

afriški ježevec

Muridae

 

 

 

miši, voluharice in hrčki

 

Leporillus conditor (I)

 

 

podgana gnezdarica

 

Pseudomys fieldi praeconis (I)

 

 

 

Xeromys myoides (I)

 

 

neprava podgana plovka

 

Zyzomys pedunculatus (I)

 

 

Sciuridae

 

 

 

veverice

 

 

Callosciurus erythraeus (samo živi osebki)

 

 

Cynomys mexicanus (I)

 

 

mehiški prerijski pes

 

 

 

Marmota caudata (III Indija)

 

 

 

Marmota himalayana (III Indija)

himalajski svizec

 

 

Ratufa spp. (II)

 

orjaške veverice

 

 

Sciurus carolinensis (samo živi osebki)

 

siva veverica

 

 

 

Sciurus deppei (III Kostarika)

 

 

Sciurus niger (samo živi osebki)

 

SCANDENTIA

 

 

 

tupaje ali šilaste veverice

 

 

SCANDENTIA spp. (II)

 

tupaje ali šilaste veverice

SIRENIA

 

 

 

morske krave ali sirene

Dugongidae

 

 

 

dugongi ali vilastorepe morske krave

 

Dugong dugon (I)

 

 

dugong

Trichechidae

 

 

 

lamantini

 

Trichechus inunguis (I)

 

 

 

 

Trichechus manatus (I)

 

 

 

 

Trichechus senegalensis (I)

 

 

 

AVES

 

 

 

ptiči

ANSERIFORMES

 

 

 

 

Anatidae

 

 

 

plovci

 

Anas aucklandica (I)

 

 

 

 

Anas bernieri (II)

 

 

Anas chlorotis (I)

 

 

 

 

Anas formosa (II)

 

formoški kreheljc

 

Anas laysanensis (I)

 

 

 

Anas nesiotis (I)

 

 

 

Anas querquedula

 

 

reglja

 

Asarcornis scutulata (I)

 

 

 

Aythya innotata

 

 

 

Aythya nyroca

 

 

kostanjevka

 

Branta canadensis leucopareia (I)

 

 

aleutska kanadska gos

 

Branta ruficollis (II)

 

 

rdečevrata gos

 

Branta sandvicensis (I)

 

 

 

 

 

Cairina moschata (III Honduras)

muškatna raca

 

 

Coscoroba coscoroba (II)

 

koskorob, labodnik

 

 

Cygnus melancoryphus (II)

 

črnovrati labod

 

 

Dendrocygna arborea (II)

 

zahodnoindijski žvižgač

 

 

 

Dendrocygna autumnalis (III Honduras)

 

 

 

Dendrocygna bicolor (III Honduras)

rumeni žvižgač

 

Mergus octosetaceus

 

 

 

 

Oxyura jamaicensis (samo živi osebki)

 

belolična trdorepka

 

Oxyura leucocephala (II)

 

 

evropska beloglavka, palčja raca

 

Rhodonessa caryophyllacea (morda izumrla) (I)

 

 

 

 

Sarkidiornis melanotos (II)

 

grbasta raca

 

Tadorna cristata

 

 

APODIFORMES

 

 

 

hudourniki

Trochilidae

 

 

 

kolibriji

 

 

Trochilidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kolibriji

 

Glaucis dohrnii (I)

 

 

CHARADRIIFORMES

 

 

 

pobrežniki

Burhinidae

 

 

 

prlivke

 

 

 

Burhinus bistriatus (III Gvatemala)

Laridae

 

 

 

galebi

 

Larus relictus (I)

 

 

Scolopacidae

 

 

 

kljunači ali sloke

 

Numenius borealis (I)

 

 

eskimski škurh

 

Numenius tenuirostris (I)

 

 

tenkokljuni škurh

 

Tringa guttifer (I)

 

 

CICONIIFORMES

 

 

 

močvirniki

Ardeidae

 

 

 

čaplje

 

Ardea alba

 

 

velika bela čaplja

 

Bubulcus ibis

 

 

kravja čaplja

 

Egretta garzetta

 

 

mala bela čaplja

Balaenicipitidae

 

 

 

čevljekljuni

 

 

Balaeniceps rex (II)

 

čevljekljun, abu makub

Ciconiidae

 

 

 

štorklje

 

Ciconia boyciana (I)

 

 

 

Ciconia nigra (II)

 

 

črna štorklja

 

Ciconia stormi

 

 

 

Jabiru mycteria (I)

 

 

 

Leptoptilos dubius

 

 

 

Mycteria cinerea (I)

 

 

Phoenicopteridae

 

 

 

plamenci ali flamingi

 

 

Phoenicopteridae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

plamenci

 

Phoenicopterus ruber (II)

 

 

rdeči plamenec

Threskiornithidae

 

 

 

ibisi

 

 

Eudocimus ruber (II)

 

rdeči ibis, rdeči srpač

 

Geronticus calvus (II)

 

 

 

Geronticus eremita (I)

 

 

 

Nipponia nippon (I)

 

 

 

Platalea leucorodia (II)

 

 

žličarka

 

Pseudibis gigantea

 

 

COLUMBIFORMES

 

 

 

golobi

Columbidae

 

 

 

golobi

 

Caloenas nicobarica (I)

 

 

grivasti golob

 

Claravis godefrida

 

 

 

Columba livia

 

 

skalni golob

 

Ducula mindorensis (I)

 

 

 

 

Gallicolumba luzonica (II)

 

zabodeni golob

 

 

Goura spp. (II)

 

 

Leptotila wellsi

 

 

 

 

 

Nesoenas mayeri (III Mauritius)

 

Streptopelia turtur

 

 

divja grlica

CORACIIFORMES

 

 

 

vpijati

Bucerotidae

 

 

 

kljunorožci

 

 

Acerodon spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Aceros nipalensis (I)

 

 

 

 

Anorrhinus spp. (II)

 

 

 

Anthracoceros spp. (II)

 

 

 

Berenicornis spp. (II)

 

 

 

Buceros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kljunorožci

 

Buceros bicornis (I)

 

 

dvorožec

 

 

Penelopides spp. (II)

 

 

Rhinoplax vigil (I)

 

 

kljunorožec

 

 

Rhyticeros spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Rhyticeros subruficollis (I)

 

 

CUCULIFORMES

 

 

 

kukavice

Musophagidae

 

 

 

sadjejedi

 

 

Tauraco spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Tauraco bannermani (II)

 

 

FALCONIFORMES

 

 

 

ujede

 

 

FALCONIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A; razen ene od vrst iz družine Cathartidae, vključene v Prilogo C; druge vrste navedene družine niso vključene v priloge k tej uredbi; in razen vrste Caracara lutosa)

 

ujede

Accipitridae

 

 

 

kragulji

 

Accipiter brevipes (II)

 

 

kratkonogi skobec

 

Accipiter gentilis (II)

 

 

kragulj

 

Accipiter nisus (II)

 

 

skobec

 

Aegypius monachus (II)

 

 

rjavi jastreb

 

Aquila adalberti (I)

 

 

španski kraljevi orel

 

Aquila chrysaetos (II)

 

 

planinski orel

 

Aquila clanga (II)

 

 

veliki klinkač

 

Aquila heliaca (I)

 

 

kraljevi orel

 

Aquila pomarina (II)

 

 

mali klinkač

 

Buteo buteo (II)

 

 

kanja

 

Buteo lagopus (II)

 

 

koconoga kanja

 

Buteo rufinus (II)

 

 

rjasta kanja

 

Chondrohierax uncinatus wilsonii (I)

 

 

 

Circaetus gallicus (II)

 

 

kačar

 

Circus aeruginosus (II)

 

 

rjavi lunj

 

Circus cyaneus (II)

 

 

pepelasti lunj

 

Circus macrourus (II)

 

 

stepski lunj

 

Circus pygargus (II)

 

 

močvirski lunj

 

Elanus caeruleus (II)

 

 

lebduh

 

Eutriorchis astur (II)

 

 

 

Gypaetus barbatus (II)

 

 

brkati ser

 

Gyps fulvus (II)

 

 

beloglavi jastreb

 

Haliaeetus spp. (I/II) (Haliaeetus albicilla je navedena v Dodatku I; druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

jezerci

 

Harpia harpyja (I)

 

 

harpija

 

Hieraaetus fasciatus (II)

 

 

sokolji orel, bonnelijev orel, progasti orel

 

Hieraaetus pennatus (II)

 

 

mali orel

 

Leucopternis occidentalis (II)

 

 

 

Milvus migrans (II) (razen za vrsto Milvus migrans lineatus, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

črni škarnik

 

Milvus milvus (II)

 

 

rjavi škarnik

 

Neophron percnopterus (II)

 

 

egiptovski jastreb

 

Pernis apivorus (II)

 

 

sršenar

 

Pithecophaga jefferyi (I)

 

 

veliki filipinski orel

Cathartidae

 

 

 

jastrebi novega sveta

 

Gymnogyps californianus (I)

 

 

kalifornijski kondor

 

 

 

Sarcoramphus papa (III Honduras)

kraljevski jastreb

 

Vultur gryphus (I)

 

 

kondor

Falconidae

 

 

 

sokoli

 

Falco araeus (I)

 

 

sejšelska postovka

 

Falco biarmicus (II)

 

 

južni sokol

 

Falco cherrug (II)

 

 

sokol plenilec

 

Falco columbarius (II)

 

 

mali sokol

 

Falco eleonorae (II)

 

 

sredozemski sokol

 

Falco jugger (I)

 

 

 

Falco naumanni (II)

 

 

južna postovka

 

Falco newtoni (I) (samo populacija na Sejšelih)

 

 

newtonova postovka

 

Falco pelegrinoides (I)

 

 

puščavski sokol

 

Falco peregrinus (I)

 

 

sokol selec

 

Falco punctatus (I)

 

 

 

Falco rusticolus (I)

 

 

arktični sokol

 

Falco subbuteo (II)

 

 

škrjančar

 

Falco tinnunculus (II)

 

 

postovka

 

Falco vespertinus (II)

 

 

rdečenoga postovka

Pandionidae

 

 

 

ribji orli

 

Pandion haliaetus (II)

 

 

ribji orel

GALLIFORMES

 

 

 

kure

Cracidae

 

 

 

hokojke

 

Crax alberti (III Kolumbija)

 

 

 

Crax blumenbachii (I)

 

 

 

 

 

Crax daubentoni (III Kolumbija)

 

 

Crax fasciolata

 

 

 

 

Crax globulosa (III Kolumbija)

 

 

 

Crax rubra (III Kolumbija/Kostarika/Gvatemala/Honduras)

 

Mitu mitu (I)

 

 

 

Oreophasis derbianus (I)

 

 

 

 

 

Ortalis vetula (III Gvatemala/Honduras)

 

 

 

Pauxi pauxi (III Kolumbija)

 

Penelope albipennis (I)

 

 

 

 

 

Penelope purpurascens (III Honduras)

 

 

 

Penelopina nigra (III Gvatemala)

 

Pipile jacutinga (I)

 

 

 

Pipile pipile (I)

 

 

Megapodiidae

 

 

 

velenoge kure

 

Macrocephalon maleo (I)

 

 

Phasianidae

 

 

 

poljske kure

 

 

Argusianus argus (II)

 

argov fazan

 

Catreus wallichii (I)

 

 

 

Colinus virginianus ridgwayi (I)

 

 

virginijska jerebica

 

Crossoptilon crossoptilon (I)

 

 

 

Crossoptilon mantchuricum (I)

 

 

 

 

Gallus sonneratii (II)

 

 

 

Ithaginis cruentus (II)

 

 

Lophophorus impejanus (I)

 

 

 

Lophophorus lhuysii (I)

 

 

 

Lophophorus sclateri (I)

 

 

 

Lophura edwardsi (I)

 

 

 

 

Lophura hatinhensis

 

 

 

 

Lophura leucomelanos (III Pakistan)

 

Lophura swinhoii (I)

 

 

 

 

 

Meleagris ocellata (III Gvatemala)

 

Odontophorus strophium

 

 

 

Ophrysia superciliosa

 

 

 

 

 

Pavo cristatus (III Pakistan)

pav

 

 

Pavo muticus (II)

 

klasasti pav

 

 

Polyplectron bicalcaratum (II)

 

pavji ali zrcalasti fazan

 

 

Polyplectron germaini (II)

 

rjavi pavji fazan

 

 

Polyplectron malacense (II)

 

 

Polyplectron napoleonis (I)

 

 

 

 

Polyplectron schleiermacheri (II)

 

 

 

 

Pucrasia macrolopha (III Pakistan)

uhati fazan

 

Rheinardia ocellata (I)

 

 

reinardov fazan

 

Syrmaticus ellioti (I)

 

 

eliotov fazan

 

Syrmaticus humiae (I)

 

 

 

Syrmaticus mikado (I)

 

 

mikado fazan

 

Tetraogallus caspius (I)

 

 

 

Tetraogallus tibetanus (I)

 

 

 

Tragopan blythii (I)

 

 

 

Tragopan caboti (I)

 

 

 

Tragopan melanocephalus (I)

 

 

 

 

 

Tragopan satyra (III Nepal)

tragopan, rogati fazan

 

 

Tympanuchus cupido attwateri (II)

 

prerijska kokoš

GRUIFORMES

 

 

 

žerjavovci

Gruidae

 

 

 

žerjavi

 

 

Gruidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

žerjavi

 

Grus americana (I)

 

 

 

Grus canadensis (I/II) (vrsta je navedena v Dodatku II, podvrsti Grus canadensis nesiotes in Grus canadensis pulla pa v Dodatku I)

 

 

kanadski žerjav

 

Grus grus (II)

 

 

žerjav

 

Grus japonensis (I)

 

 

 

Grus leucogeranus (I)

 

 

snežni žerjav

 

Grus monacha (I)

 

 

meniški žerjav

 

Grus nigricollis (I)

 

 

 

Grus vipio (I)

 

 

Otididae

 

 

 

droplje

 

 

Otididae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

droplje

 

Ardeotis nigriceps (I)

 

 

 

Chlamydotis macqueenii (I)

 

 

 

Chlamydotis undulata (I)

 

 

ovratničarska droplja

 

Houbaropsis bengalensis (I)

 

 

 

Otis tarda (II)

 

 

velika droplja

 

Sypheotides indicus (II)

 

 

 

Tetrax tetrax (II)

 

 

mala droplja

Rallidae

 

 

 

tukalice

 

Gallirallus sylvestris (I)

 

 

Rhynochetidae

 

 

 

kaguji

 

Rhynochetos jubatus (I)

 

 

kagu

PASSERIFORMES

 

 

 

pevci

Atrichornithidae

 

 

 

hostniki

 

Atrichornis clamosus (I)

 

 

kričavi hostnik

Cotingidae

 

 

 

kičevci

 

 

 

Cephalopterus ornatus (III Kolumbija)

ščitar

 

 

 

Cephalopterus penduliger (III Kolumbija)

 

Cotinga maculata (I)

 

 

kotinga

 

 

Rupicola spp. (II)

 

 

Xipholena atropurpurea (I)

 

 

beloperuta kotinga

Emberizidae

 

 

 

strnadi

 

 

Gubernatrix cristata (II)

 

 

 

Paroaria capitata (II)

 

 

 

Paroaria coronata (II)

 

 

 

Tangara fastuosa (II)

 

Estrildidae

 

 

 

astrilde

 

 

Amandava formosa (II)

 

 

 

Lonchura fuscata

 

 

 

Lonchura oryzivora (II)

 

 

 

Poephila cincta cincta (II)

 

Hirundinidae

 

 

 

ščinkavci

 

Carduelis cucullata (I)

 

 

 

 

Carduelis yarrellii (II)

 

Hirundinidae

 

 

 

lastovke

 

Pseudochelidon sirintarae (I)

 

 

belooka rečna lastovka

Icteridae

 

 

 

škorčevci

 

Xanthopsar flavus (I)

 

 

Meliphagidae

 

 

 

medarji

 

Lichenostomus melanops cassidix (I)

 

 

Muscicapidae

 

 

 

muharji

 

Acrocephalus rodericanus (III Mauritius)

 

 

 

 

Cyornis ruckii (II)

 

 

Dasyornis broadbenti litoralis (morda izumrla) (I)

 

 

 

Dasyornis longirostris (I)

 

 

 

 

Garrulax canorus (II)

 

 

 

Garrulax taewanus (II)

 

 

 

Leiothrix argentauris (II)

 

 

 

Leiothrix lutea (II)

 

 

 

Liocichla omeiensis (II)

 

 

Picathartes gymnocephalus (I)

 

 

 

Picathartes oreas (I)

 

 

 

 

 

Terpsiphone bourbonnensis (III Mauritius)

Paradisaeidae

 

 

 

rajčice

 

 

Paradisaeidae spp. (II)

 

rajčice

Pittidae

 

 

 

pite ali bleščeči drozgi

 

 

Pitta guajana (II)

 

 

Pitta gurneyi (I)

 

 

 

Pitta kochi (I)

 

 

 

 

Pitta nympha (II)

 

Pycnonotidae

 

 

 

dlakavci

 

 

Pycnonotus zeylanicus (II)

 

Sturnidae

 

 

 

škorci

 

 

Gracula religiosa (II)

 

 

Leucopsar rothschildi (I)

 

 

Zosteropidae

 

 

 

očalarji

 

Zosterops albogularis (I)

 

 

PELECANIFORMES

 

 

 

veslonožci

Fregatidae

 

 

 

burnice

 

Fregata andrewsi (I)

 

 

Pelecanidae

 

 

 

pelikani

 

Pelecanus crispus (I)

 

 

kodrasti pelikan

Sulidae

 

 

 

beli morski vrani

 

Papasula abbotti (I)

 

 

PICIFORMES

 

 

 

 

Capitonidae

 

 

 

brkatci

 

 

 

Semnornis ramphastinus (III Kolumbija)

Picidae

 

 

 

žolne

 

Dryocopus javensis richardsi (I)

 

 

Ramphastidae

 

 

 

poprovci ali tukani

 

 

 

Baillonius bailloni (III Argentina)

 

 

Pteroglossus aracari (II)

 

 

 

 

Pteroglossus castanotis (III Argentina)

 

 

Pteroglossus viridis (II)

 

 

 

 

Ramphastos dicolorus (III Argentina)

pisani, zelenokljuni tukan

 

 

Ramphastos sulfuratus (II)

 

 

 

Ramphastos toco (II)

 

orjaški tukan

 

 

Ramphastos tucanus (II)

 

 

 

Ramphastos vitellinus (II)

 

 

 

 

Selenidera maculirostris (III Argentina)

PODICIPEDIFORMES

 

 

 

ponirki ali potapljavci

Podicipedidae

 

 

 

ponirki

 

Podilymbus gigas (I)

 

 

PROCELLARIIFORMES

 

 

 

cevonosci ali viharniki

Diomedeidae

 

 

 

albatrosi

 

Phoebastria albatrus (I)

 

 

PSITTACIFORMES

 

 

 

papige

 

 

PSITTACIFORMES spp. (II)

(razen vrst, vključenih v Prilogo A in brez Agapornis roseicollis, Melopsittacus undulatus, Nymphicus hollandicus ter Psittacula krameri, ki niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

papige

Cacatuidae

 

 

 

kakaduji

 

Cacatua goffiniana (I)

 

 

 

Cacatua haematuropygia (I)

 

 

 

Cacatua moluccensis (I)

 

 

moluški kakadu

 

Cacatua sulphurea (I)

 

 

 

Probosciger aterrimus (I)

 

 

Loriidae

 

 

 

loriji

 

Eos histrio (I)

 

 

 

Vini spp. (I/II) (Vini ultramarina je navedena v Dodatku I, druge vrste so navedene v Dodatku II)

 

 

Psittacidae

 

 

 

papige

 

Amazona arausiaca (I)

 

 

 

Amazona auropalliata (I)

 

 

 

Amazona barbadensis (I)

 

 

 

Amazona brasiliensis (I)

 

 

 

Amazona finschi (I)

 

 

 

Amazona guildingii (I)

 

 

 

Amazona imperialis (I)

 

 

 

Amazona leucocephala (I)

 

 

 

Amazona oratrix (I)

 

 

 

Amazona pretrei (I)

 

 

 

Amazona rhodocorytha (I)

 

 

 

Amazona tucumana (I)

 

 

 

Amazona versicolor (I)

 

 

 

Amazona vinacea (I)

 

 

 

Amazona viridigenalis (I)

 

 

 

Amazona vittata (I)

 

 

 

Anodorhynchus spp. (I)

 

 

 

Ara ambiguus (I)

 

 

 

Ara glaucogularis (I)

 

 

 

Ara macao (I)

 

 

 

Ara militaris (I)

 

 

 

Ara rubrogenys (I)

 

 

 

Cyanopsitta spixii (I)

 

 

spixov makav

 

Cyanoramphus cookii (I)

 

 

 

Cyanoramphus forbesi (I)

 

 

 

Cyanoramphus novaezelandiae (I)

 

 

 

Cyanoramphus saisseti (I)

 

 

 

Cyclopsitta diophthalma coxeni (I)

 

 

 

Eunymphicus cornutus (I)

 

 

 

Guarouba guarouba (I)

 

 

 

Neophema chrysogaster (I)

 

 

 

Ognorhynchus icterotis (I)

 

 

 

Pezoporus occidentalis (morda izumrla) (I)

 

 

nočna papiga, jamski papagaj

 

Pezoporus wallicus (I)

 

 

talni papagajček

 

Pionopsitta pileata (I)

 

 

 

Primolius couloni (I)

 

 

 

Primolius maracana (I)

 

 

 

Psephotus chrysopterygius (I)

 

 

 

Psephotus dissimilis (I)

 

 

 

Psephotus pulcherrimus (morda izumrla) (I)

 

 

 

Psittacula echo (I)

 

 

 

Pyrrhura cruentata (I)

 

 

 

Rhynchopsitta spp. (I)

 

 

 

Strigops habroptilus (I)

 

 

kakapo, sovji papagaj

RHEIFORMES

 

 

 

ameriški tekači

Rheidae

 

 

 

nanduji

 

Pterocnemia pennata (I) (razen Pterocnemia pennata pennata, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

darwinov nandu

 

 

Pterocnemia pennata pennata (II)

 

darwinov nandu

 

 

Rhea americana (II)

 

navadni nandu

SPHENISCIFORMES

 

 

 

veslači

Spheniscidae

 

 

 

pingvini

 

 

Spheniscus demersus (II)

 

očalasti pingvin

 

Spheniscus humboldti (I)

 

 

STRIGIFORMES

 

 

 

sove

 

 

STRIGIFORMES spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A, in razen Sceloglaux albifacies)

 

sove

Strigidae

 

 

 

sove

 

Aegolius funereus (II)

 

 

koconogi čuk

 

Asio flammeus (II)

 

 

močvirska uharica

 

Asio otus (II)

 

 

mala uharica

 

Athene noctua (II)

 

 

čuk

 

Bubo bubo (II) (razen vrste Bubo bubo bengalensis, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

velika uharica

 

Glaucidium passerinum (II)

 

 

mali skovik

 

Heteroglaux blewitti (I)

 

 

 

Mimizuku gurneyi (I)

 

 

leserjeva uharica

 

Ninox natalis (I)

 

 

 

Ninox novaeseelandiae undulata (I)

 

 

 

Nyctea scandiaca (II)

 

 

snežna sova

 

Otus ireneae (II)

 

 

 

Otus scops (II)

 

 

veliki skovik

 

Strix aluco (II)

 

 

lesna sova

 

Strix nebulosa (II)

 

 

bradata sova

 

Strix uralensis (II) (razen vrste Strix uralensis davidi, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

kozača

 

Surnia ulula (II)

 

 

skobčevka

Tytonidae

 

 

 

pegaste sove

 

Tyto alba (II)

 

 

pegasta sova

 

Tyto soumagnei (I)

 

 

sumagnejeva sova

STRUTHIONIFORMES

 

 

 

tekači

Struthionidae

 

 

 

noji

 

Struthio camelus (I) (samo populacije v Alžiriji, Burkini Faso, Kamerunu, Srednjeafriški republiki, Čadu, Maliju, Mavretaniji, Maroku, Nigru, Nigeriji, Senegalu in Sudanu; vse druge populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

 

noj

TINAMIFORMES

 

 

 

dolgonoge kure

Tinamidae

 

 

 

dolgonoge kure

 

Tinamus solitarius (I)

 

 

TROGONIFORMES

 

 

 

trogoni

Trogonidae

 

 

 

trogoni

 

Pharomachrus mocinno (I)

 

 

kvecal

REPTILIA

 

 

 

plazilci

CROCODYLIA

 

 

 

krokodili

 

 

CROCODYLIA spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

krokodili

Alligatoridae

 

 

 

aligatorji, kajmani

 

Alligator sinensis (I)

 

 

kitajski aligator

 

Caiman crocodilus apaporiensis (I)

 

 

 

Caiman latirostris (I) (razen populacije v Argentini, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

šakare ali širokogobčni kajman

 

Melanosuchus niger (I) (razen populacije v Braziliji, ki je vključena v Prilogo B, ter populacije v Ekvadorju, ki je vključena v Prilogo B in zanjo velja letna izvozna kvota nič, in sicer dokler letne izvozne kvote ne odobrita sekretariat CITES in IUCN/SSC Crocodile Specialist Group)

 

 

črni kajman, veliki kajman

Crocodylidae

 

 

 

pravi krokodili

 

Crocodylus acutus (I) (razen populacije na Kubi, ki je vključena v Prilogo B)

 

 

šilonosi krokodil

 

Crocodylus cataphractus (I)

 

 

oklopni krokodil

 

Crocodylus intermedius (I)

 

 

orinoški krokodil

 

Crocodylus mindorensis (I)

 

 

 

 

Crocodylus moreletii (I) (razen populacij v Belizeju in Mehiki, ki so vključene v Prilogo B s kvoto nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene)

 

 

bulasti krokodil

 

Crocodylus niloticus (I) (razen populacij v Bocvani, Egiptu [ob upoštevanju kvote nič za prosto živeče osebke, s katerimi se trguje v trgovske namene], Etiopiji, Keniji, na Madagaskarju, v Malaviju, Mozambiku, Namibiji, Južni Afriki, Ugandi, Združeni republiki Tanzaniji [dovoljena letna izvozna kvota ne presega 1 600 prosto živečih osebkov, vključno z lovskimi trofejami, poleg vzrejenih osebkov], Zambiji in Zimbabveju; te populacije so vključene v Prilogo B)

 

 

nilski krokodil

 

Crocodylus palustris (I)

 

 

močvirski krokodil

 

Crocodylus porosus (I) (razen populacij v Avstraliji, Indoneziji in na Papui Novi Gvineji, ki so vključene v Prilogo B)

 

 

indijski krokodil ali letvičar

 

Crocodylus rhombifer (I)

 

 

rombasti krokodil, kubanski krokodil

 

Crocodylus siamensis (I)

 

 

siamski krokodil

 

Osteolaemus tetraspis (I)

 

 

toponosi krokodil

 

Tomistoma schlegelii (I)

 

 

malajski gavial

Gavialidae

 

 

 

gangeški gaviali

 

Gavialis gangeticus (I)

 

 

gavial, kljunasti krokodil

RHYNCHOCEPHALIA

 

 

 

 

Sphenodontidae

 

 

 

tuatare

 

Sphenodon spp. (I)

 

 

tuatare

SAURIA

 

 

 

kuščarji

Agamidae

 

 

 

agame

 

 

Saara spp. (II)

 

 

 

 

Uromastyx spp. (II)

 

trnorepe agame

Chamaeleonidae

 

 

 

kameleoni

 

 

Archaius spp. (II)

 

 

 

 

Bradypodion spp. (II)

 

 

 

Brookesia spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Brookesia perarmata (I)

 

 

 

 

Calumma spp. (II)

 

 

 

Chamaeleo spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

kameleoni

 

Chamaeleo chamaeleon (II)

 

 

navadni kameleon

 

 

Furcifer spp. (II)

 

 

 

Kinyongia spp. (II)

 

pritlikavi kameleon

 

 

Nadzikambia spp. (II)

 

 

 

 

Trioceros spp. (II)

 

pritlikavi kameleon

Cordylidae

 

 

 

pasasti in ščitasti kuščarji

 

 

Cordylus spp. (II)

 

pasasta kuščarica

Gekkonidae

 

 

 

gekoni

 

 

 

Hoplodactylus spp. (III Nova Zelandija)

 

 

Lygodactylus williamsi

 

Williamsov pritlikavi gekon

 

 

Nactus serpensinsula (II)

 

 

 

Naultinus spp. (II)

 

 

 

Phelsuma spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

dnevni gekoni

 

Phelsuma guentheri (II)

 

 

 

 

Uroplatus spp. (II)

 

Helodermatidae

 

 

 

bradavičarji

 

 

Heloderma spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

bradavičar

 

Heloderma horridum charlesbogerti (I)

 

 

Iguanidae

 

 

 

legvani

 

 

Amblyrhynchus cristatus (II)

 

morski legvan

 

Brachylophus spp. (I)

 

 

 

 

Conolophus spp. (II)

 

 

 

Ctenosaura bakeri (II)

 

 

 

Ctenosaura melanosterna (II)

 

 

 

Ctenosaura oedirhina (II)

 

 

 

Ctenosaura palearis (II)

 

 

Cyclura spp. (I)

 

 

vretenorepi legvani

 

 

Iguana spp. (II)

 

 

 

Phrynosoma blainvillii (II)

 

 

 

 

Phrynosoma cerroense (II)

 

 

 

 

Phrynosoma coronatum (II)

 

krastačar

 

 

Phrynosoma wigginsi (II)

 

 

 

Sauromalus varius (I)

 

 

Lacertidae

 

 

 

kuščarice

 

Gallotia simonyi (I)

 

 

 

Podarcis lilfordi (II)

 

 

balearska kuščarica

 

Podarcis pityusensis (II)

 

 

Scincidae

 

 

 

skinki

 

 

Corucia zebrata (II)

 

Teiidae

 

 

 

teji

 

 

Crocodilurus amazonicus (II)

 

 

 

Dracaena spp. (II)

 

 

 

Tupinambis spp.(II)

 

Varanidae

 

 

 

varani

 

 

Varanus spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

varani

 

Varanus bengalensis (I)

 

 

bengalski varan

 

Varanus flavescens (I)

 

 

 

Varanus griseus (I)

 

 

puščavski varan

 

Varanus komodoensis (I)

 

 

komodoški varan

 

Varanus nebulosus (I)

 

 

 

Varanus olivaceus (II)

 

 

Xenosauridae

 

 

 

grbičarji

 

 

Shinisaurus crocodilurus (II)

 

grbičarji

SERPENTES

 

 

 

kače

Boidae

 

 

 

udavi

 

 

Boidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

udavi

 

Acrantophis spp. (I)

 

 

 

Boa constrictor occidentalis (I)

 

 

 

Epicrates inornatus (I)

 

 

 

Epicrates monensis (I)

 

 

gladkousti udav

 

Epicrates subflavus (I)

 

 

 

Eryx jaculus (II)

 

 

stepski udav

 

Sanzinia madagascariensis (I)

 

 

madagaskarska ovijačka

Bolyeriidae

 

 

 

 

 

Bolyeriidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Bolyeria multocarinata (I)

 

 

 

Casarea dussumieri (I)

 

 

Colubridae

 

 

 

goži

 

 

 

Atretium schistosum (III Indija)

 

 

 

Cerberus rynchops (III Indija)

ribojedi brujaš

 

 

Clelia clelia (II)

 

musurana

 

 

Cyclagras gigas (II)

 

 

 

Elachistodon westermanni (II)

 

indijska jamičarka

 

 

Ptyas mucosus (II)

 

kitajska podganarica

 

 

 

Xenochrophis piscator (III Indija)

Elapidae

 

 

 

strupeni goži

 

 

Hoplocephalus bungaroides (II)

 

 

 

 

Micrurus diastema (III Honduras)

 

 

 

Micrurus nigrocinctus (III Honduras)

 

 

Naja atra (II)

 

 

 

Naja kaouthia (II)

 

 

 

Naja mandalayensis (II)

 

 

 

Naja naja (II)

 

naočarka

 

 

Naja oxiana (II)

 

 

 

Naja philippinensis (II)

 

 

 

Naja sagittifera (II)

 

 

 

Naja samarensis (II)

 

 

 

Naja siamensis (II)

 

 

 

Naja sputatrix (II)

 

 

 

Naja sumatrana (II)

 

 

 

Ophiophagus hannah (II)

 

kraljeva kobra

Loxocemidae

 

 

 

 

 

Loxocemidae spp. (II)

 

Pythonidae

 

 

 

pitoni

 

 

Pythonidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

pitoni

 

Python molurus molurus (I)

 

 

indijski piton

Tropidophiidae

 

 

 

 

 

Tropidophiidae spp. (II)

 

Viperidae

 

 

 

gadi

 

 

 

Crotalus durissus (III Honduras)

južnoameriška klopotača

 

 

Crotalus durissus unicolor

 

 

 

 

Daboia russelii (III Indija)

jesur, verigasti gad

 

 

Trimeresurus mangshanensis (II)

 

mangšanska jamičarka

 

Vipera latifii

 

 

 

Vipera ursinii (I) (samo populacija v Evropi, razen območja nekdanje ZSSR; te populacije niso vključene v priloge k tej uredbi)

 

 

mali gad

 

 

Vipera wagneri (II)

 

TESTUDINES

 

 

 

želve

Carettochelyidae

 

 

 

 

 

Carettochelys insculpta (II)

 

Chelidae

 

 

 

kačjevratne želve

 

 

Chelodina mccordi (II) (za osebke, vzete iz narave, je letna izvozna kvota nič)

 

 

Pseudemydura umbrina (I)

 

 

temna kratkovratka

Cheloniidae

 

 

 

orjaške črepahe, glavate karete

 

Cheloniidae spp. (I)

 

 

orjaške črepahe, glavate karete

Chelydridae

 

 

 

želve hlastavke

 

 

 

Macrochelys temminckii (III Združene države Amerike)

jastrebja želva

Dermatemydidae

 

 

 

tabasovke

 

 

Dermatemys mawii (II)

 

rečna želva, želva tabasovka

Dermochelyidae

 

 

 

usnjače

 

Dermochelys coriacea (I)

 

 

usnjača

Emydidae

 

 

 

sklednice

 

 

Chrysemys picta (samo živi osebki)

 

 

 

Clemmys guttata (II)

 

 

 

Emydoidea blandingii (II)

 

 

 

Glyptemys insculpta (II)

 

gozdna sklednica

 

Glyptemys muhlenbergii (I)

 

 

muhlenbergova sklednica

 

 

 

Graptemys spp. (III Združene države Amerike)

 

 

Malaclemys terrapin (II)

 

 

 

Terrapene spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

škatlarice

 

Terrapene coahuila (I)

 

 

vodna škatlarica

 

 

Trachemys scripta elegans (samo živi osebki)

 

rdečevratka

Geoemydidae

 

 

 

 

 

Batagur affinis (I)

 

 

 

Batagur baska (I)

 

 

batagurka

 

 

Batagur borneoensis (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)

 

 

 

 

Batagur dhongoka (II)

 

 

 

 

Batagur kachuga (II)

 

 

 

 

Batagur trivittata (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)

 

 

 

 

Cuora spp. (II) (za osebke Cuora aurocapitata, C. flavomarginata, C. galbinifrons, C. mccordi, C. mouhotii, C. pani, C. trifasciata, C. yunnanensis in C. zhoui, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)

 

azijske poklopnice

 

 

Cyclemys spp. (II)

 

 

Geoclemys hamiltonii (I)

 

 

 

 

Geoemyda japonica (II)

 

 

 

Geoemyda spengleri (II)

 

 

 

Hardella thurjii (II)

 

 

 

Heosemys annandalii (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)

 

 

 

Heosemys depressa (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)

 

 

 

Heosemys grandis (II)

 

 

 

Heosemys spinosa (II)

 

 

 

Leucocephalon yuwonoi (II)

 

 

 

Malayemys macrocephala (II)

 

 

 

Malayemys subtrijuga (II)

 

 

 

Mauremys annamensis (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)

 

 

 

 

Mauremys iversoni (III Kitajska)

 

 

Mauremys japonica (II)

 

 

 

 

Mauremys megalocephala (III Kitajska)

 

 

Mauremys mutica (II)

 

 

 

Mauremys nigricans (II)

 

 

 

 

Mauremys pritchardi (III Kitajska)

 

 

 

Mauremys reevesii (III Kitajska)

 

 

 

Mauremys sinensis (III Kitajska)

 

Melanochelys tricarinata (I)

 

 

 

 

Melanochelys trijuga (II)

 

 

Morenia ocellata (I)

 

 

 

 

Morenia petersi (II)

 

 

 

Notochelys platynota (II)

 

 

 

 

Ocadia glyphistoma (III Kitajska)

 

 

 

Ocadia philippeni (III Kitajska)

 

 

Orlitia borneensis (II) (za osebke, vzete iz narave, s katerimi se trguje v komercialne namene, je letna izvozna kvota nič)

 

 

 

Pangshura spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Pangshura tecta (I)

 

 

indijska kahuga

 

 

Sacalia bealei (II)

 

 

 

 

Sacalia pseudocellata (III Kitajska)

 

 

Sacalia quadriocellata (II)

 

 

 

Siebenrockiella crassicollis (II)

 

 

 

Siebenrockiella leytensis (II)

 

 

 

Vijayachelys silvatica (II)

 

Platysternidae

 

 

 

 

Platysternidae spp. (I)

 

 

Podocnemididae

 

 

 

pelomeduzne želve

 

 

Erymnochelys madagascariensis (II)

 

 

 

Peltocephalus dumerilianus (II)

 

 

 

Podocnemis spp. (II)

 

Testudinidae

 

 

 

kopenske želve, kornjače

 

 

Testudinidae spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A; za Geochelone sulcata je letna izvozna kvota nič, in sicer za osebke, vzete iz narave in prodane predvsem v komercialne namene)

 

kopenske želve, kornjače

 

Astrochelys radiata (I)

 

 

prava žarkasta kornjača

 

Astrochelys yniphora (I)

 

 

 

Chelonoidis nigra (I)

 

 

galapaška velikanka, galapaška slonača

 

Geochelone platynota (I)

 

 

ploska želva

 

Gopherus flavomarginatus (I)

 

 

 

Malacochersus tornieri (II)

 

 

 

Psammobates geometricus (I)

 

 

 

Pyxis arachnoides (I)

 

 

 

Pyxis planicauda (I)

 

 

 

Testudo graeca (II)

 

 

mavrska kornjača

 

Testudo hermanni (II)

 

 

grška kornjača

 

Testudo kleinmanni (I)

 

 

egiptovska kornjača

 

Testudo marginata (II)

 

 

širokoroba kornjača

Trionychidae

 

 

 

mehkokožne želve

 

 

Amyda cartilaginea (II)

 

 

Apalone spinifera atra (I)

 

 

 

 

Chitra spp. (II) (razen vrst, vključenih v Prilogo A)

 

 

Chitra chitra (I)

 

 

 

Chitra vandijki (I)

 

 

 

 

Dogania subplana (II)

 

malajska mehkoščitka

 

 

Lissemys ceylonensis (II)

 

 

 

Lissemys punctata (II)

 

 

 

Lissemys scutata (II)

 

burmanska zaklopnica

 

 

Nilssonia formosa (II)

 

 

Nilssonia gangetica (I)

 

 

 

Nilssonia hurum (I)

 

 

 

 

Nilssonia leithii (II)

 

 

Nilssonia nigricans (I)

 

 

 

 

Palea steindachneri (II)

 

 

 

Pelochelys spp. (II)

 

 

 

Pelodiscus axenaria (II)

 

 

 

Pelodiscus maackii (II)

 

 

 

Pelodiscus parviformis (II)

 

kitajska mehkoščitka

 

 

Rafetus swinhoei (II)

 

orjaška mehkoščitka

AMPHIBIA

 

 

 

dvoživke

ANURA

 

 

 

brezrepci, žabe

Aromobatidae

 

 

 

 

 

Allobates femoralis (II)

 

 

 

Allobates hodli (II)

 

 

 

 

Allobates myersi (II)

 

 

 

Allobates rufulus (II)

 

 

 

Allobates zaparo (II)

 

Bufonidae

 

 

 

krastače

 

Altiphrynoides spp. (I)

 

 

 

Amietophrynus superciliaris (I)

 

 

rogljičasta krastača

 

Atelopus zeteki (I)

 

 

 

Incilius periglenes (I)

 

 

zlata krastača

 

Nectophrynoides spp. (I)

 

 

neprave drevesne krastače

 

Nimbaphrynoides spp. (I)

 

 

Calyptocephalellidae

 

 

 

 

 

 

 

Calyptocephalella gayi (III Čile)

 

Conrauidae

 

 

 

 

 

Conraua goliath

 

Dendrobatidae

 

 

 

podrevnice