EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R1307

Uredba Komisije (EU) št. 1307/2014 z dne 8. decembra 2014 o opredelitvi meril in geografskega obsega travinj z veliko biotsko raznovrstnostjo za namene člena 7b(3)(c) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter člena 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

OJ L 351, 9.12.2014, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/1307/oj

9.12.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 351/3


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 1307/2014

z dne 8. decembra 2014

o opredelitvi meril in geografskega obsega travinj z veliko biotsko raznovrstnostjo za namene člena 7b(3)(c) Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva ter člena 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 98/70/ES z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in dizelskega goriva, ter spremembi Direktive 93/12/EGS (1) kakor je bila spremenjena z Direktivo 2009/30/ES (2) in zlasti drugega pododstavka člena 7b(3)(c) Direktive,

ob upoštevanju Direktive 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (3) in zlasti drugega pododstavka člena 17(3)(c) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES določata, da se lahko biogoriva in druga tekoča biogoriva štejejo k zastavljenim ciljem in lahko gospodarski subjekti izkoristijo javno podporo le v primeru, da so v skladu s trajnostnimi merili, določenimi v teh direktivah. Kot del tega programa se lahko biogoriva in tekoča biogoriva prištejejo k ciljem ali izkoristijo javno podporo v primeru, da niso proizvedena iz surovin, pridobljenih na zemljišču, ki je bilo januarja 2008 ali pozneje travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo, razen če je v primeru nenaravnih travinj z veliko biotsko raznovrstnostjo dokazano, da je pridelovanje surovin nujno za ohranitev statusa travinja.

(2)

Zadnji pododstavek člena 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES in zadnji pododstavek člena 7b(3)(c) Direktive 98/70/ES zahtevata, da Komisija določi merila in geografski obseg za opredelitev travinj, ki izpolnjujejo pogoje za travinja z veliko biotsko raznovrstnostjo v skladu s členom 7b(3)(c) Direktive 98/70/ES in členom 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES.

(3)

Travinja z veliko biotsko raznovrstnostjo se razlikujejo po podnebnih območjih in lahko med drugim vključujejo vresje, pašnike, travnike, savane, stepe, grmišča, tundro in prerije. Ta območja razvijajo posebne značilnosti na primer glede stopnje pokritosti z drevjem ter intenzivnosti paše in košnje. Za namene člena 7b(3)(c) Direktive 98/70/ES in člena 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES je zato primerno uporabiti širšo opredelitev travinja.

(4)

Direktivi 98/70/ES in 2009/28/ES razlikujeta med naravnim in nenaravnim travinjem z veliko biotsko raznovrstnostjo in zagotavljata opredelitvi za obe vrsti. Zato je v ti opredelitvi primerno vključiti operativna merila. Za namene te uredbe je primerno, da se degradirano travinje upošteva kot osiromašeno z vidika biotske raznovrstnosti.

(5)

Skladnost s členom 7b(3)(c) Direktive 98/70/ES in členom 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES se preveri v skladu s členom 7c(1) in (3) Direktive 98/70/ES ter členom 18(1) in (3) Direktive 2009/28/ES.

(6)

Celovite informacije o geografskih obsegih biotsko zelo raznovrstnih travinj niso na voljo na mednarodni ravni. Zato ta uredba določa geografske obsege le za tista travinja z veliko biotsko raznovrstnostjo, za katera so te informacije že na voljo.

(7)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za trajnost biogoriv in drugih tekočih biogoriv, ustanovljenega s členom 25(2) Direktive 2009/28/ES –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Za namene člena 7b(3)(c) Direktive 98/70/ES in člena 17(3)(c) Direktive 2009/28/ES veljajo naslednja merila in opredelitve:

1.

„travinje“ pomeni kopenske ekosisteme, v katerih nepretrgano prevladuje zeliščna ali grmovna vegetacija najmanj pet let. Vključuje travnik ali pašnik, na katerem se prideluje seno, izključuje pa zemljišče, na katerem se gojijo drugi pridelki, ali kmetijsko zemljišče, ki je začasno neobdelano. Poleg tega izključuje nepretrgana gozdnata območja, kot so opredeljena v členu 17(4)(b) Direktive 2009/28/ES, razen kmetijsko-gozdarskih sistemov, kjer se gospodari z drevesi skupaj s pridelki, ali živinorejskih sistemov na kmetijskih območjih. Prevlada zeliščne ali grmovne vegetacije pomeni, da je njihova skupna pokrovnost tal večja kot zastornost s krošnjami dreves.

2.

„človekov poseg“ pomeni upravljano pašo, košnjo, rezanje, nabiranje ali sežiganje.

3.

„naravno travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo“ pomeni travinje, ki:

(a)

bi ostalo travinje brez človekovega poseganja in

(b)

ki ohranja naravno sestavo vrst ter ekološke značilnosti in procese.

4.

„nenaravno travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo“ pomeni travinje, ki:

(a)

brez človekovega posega ne bi bilo več travinje;

(b)

ni degradirano, kar pomeni, da zanj ni značilna dolgoročna izguba biotske raznovrstnosti na primer zaradi prekomerne popasenosti, mehanskih poškodb vegetacije, erozije tal ali izgube kakovosti tal;

(c)

ima veliko število vrst, kar pomeni, da je:

(i)

habitat bistvenega pomena za kritično ogrožene vrste, ogrožene ali ranljive vrste, kot so razvrščene na rdečem seznamu ogroženih vrst Mednarodne zveze za ohranjanje narave ali drugih seznamih s podobnim namenom za vrste ali habitate, določene v nacionalni zakonodaji ali priznane s strani pristojnega nacionalnega organa v državi izvora surovin ali

(ii)

habitat bistvenega pomena za endemične vrste ali vrste z omejenim obsegom ali

(iii)

habitat bistvenega pomena za gensko pestrost znotraj vrst ali

(iv)

habitat bistvenega pomena za globalno pomembne koncentracije selivskih vrst ali kongregativnih vrst ali

(v)

regionalno ali nacionalno pomemben ali zelo ogrožen ali edinstven ekosistem.

Člen 2

Brez poseganja v člen 3 šteje travinje v naslednjih geografskih obsegih Evropske unije vedno za travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo:

1.

habitati s seznama v Prilogi I k Direktivi Sveta 92/43/EGS (4);

2.

habitati bistvenega pomena za živalske in rastlinske vrste v interesu Unije s seznamov v prilogah II in IV Direktive 92/43/EGS;

3.

habitati bistvenega pomena za prostoživeče vrste ptic s seznama v Prilogi I Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5).

Travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo v Evropski uniji ni omejeno na geografske obsege iz točk 1, 2 in 3 tega člena. Drugo travinje lahko izpolnjuje merila za travinje z veliko biotsko raznovrstnostjo, določena v členu 1.

Člen 3

Če je dokazano, da je pridelovanje surovine potrebno za ohranitev statusa travinja, ni potreben noben drugi dokaz za skladnost s členom 7b(3)(c)(ii) Direktive 98/70/ES in členom 17(3)(c)(ii) Direktive 2009/28/ES.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. oktobra 2015.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 8. decembra 2014

Za Komisijo

Predsednik

Jean-Claude JUNCKER


(1)  UL L 350, 28.12.1998, str. 58.

(2)  UL L 140, 5.6.2009, str. 88.

(3)  UL L 140, 5.6.2009, str. 16.

(4)  UL L 206, 22.7.1992, str. 7.

(5)  UL L 20, 26.1.2010, str. 7.


Top