Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0895

Uredba Komisije (EU) št. 895/2014 z dne 14. avgusta 2014 o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) Besedilo velja za EGP

OJ L 244, 19.8.2014, p. 6–9 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/895/oj

19.8.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 244/6


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 895/2014

z dne 14. avgusta 2014

o spremembi Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH)

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (1) ter zlasti členov 58 in 131 Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Formaldehid, oligomerni reakcijski produkti z anilinom (tehnični MDA) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2), zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(a) navedene uredbe.

(2)

Arzenova kislina izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(3)

Bis(2-metoksietil) eter (diglim) izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(c) navedene uredbe.

(4)

1,2-dikloretan (EDC) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 iz člena 57(a) navedene uredbe.

(5)

2,2′-diklor-4,4′-metilendianilin (MOCA) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(6)

Dikromov tris(kromat) izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(7)

Stroncijev kromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(8)

Kalijev hidroksioktaoksodicinkat dikromat izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(9)

Pentacink kromat oktahidroksid izpolnjuje merila za razvrstitev kot rakotvorna snov (skupina 1A) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(a) navedene uredbe.

(10)

Navedene snovi so bile identificirane in vključene na seznam snovi v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Evropska agencija za kemikalije (v nadaljnjem besedilu: Agencija) jim je v priporočilu z dne 17. januarja 2013 (3) v skladu s členom 58 Uredbe (ES) št. 1907/2006 dala prednost za vključitev v Prilogo XIV k navedeni uredbi. Zato jih je primerno vključiti v navedeno prilogo.

(11)

N,N-dimetilacetamid (DMAC) izpolnjuje merila za razvrstitev kot strupen za razmnoževanje (skupina 1B) v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008, zato izpolnjuje tudi merila za vključitev v Prilogo XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 v skladu s členom 57(c) navedene uredbe. Agencija ga je v priporočilu z dne 17. januarja 2013 v skladu s členom 59 Uredbe (ES) št. 1907/2006 tudi identificirala in vključila na seznam snovi ter mu v skladu s členom 58 navedene uredbe dala prednost za vključitev v Prilogo XIV Uredbe. DMAC ima podobne intrinzične lastnosti, kot N-metil-2-pirolidon (NMP) in obe snovi se lahko za nekatere pomembnejše namene uporabe obravnavata kot potencialni alternativi. Trenutno je kemikalija NMP v postopku omejevanja v skladu s členom 69 Uredbe (ES) št. 1907/2006. Zaradi podobnosti med obema snovema, tako glede intrinzičnih lastnosti kot tudi glede industrijske uporabe, in da se zagotovi enoten regulativni pristop do njiju, Komisija meni, da je primerno preložiti odločitev o vključitvi DMAC v Prilogo XIV.

(12)

V Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 je primerno določiti datume zadnje uporabe in datume poteka iz alinej (i) in (ii) člena 58(1)(c) navedene uredbe.

(13)

V priporočilu Agencije z dne 17. januarja 2013 so bili opredeljeni datumi iz člena 58(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006 za vsako od snovi, navedenih v Prilogi k tej uredbi, do katerih morajo prispeti vloge, če želi vložnik še naprej uporabljati snov ali jo dajati na trg za določene namene uporabe. Navedeni datumi so bili določeni glede na predviden čas, potreben za pripravo vloge za avtorizacijo, ob upoštevanju razpoložljivih informacij o različnih snoveh in informacij, prejetih na javnih posvetovanjih, opravljenih v skladu s členom 58(4) Uredbe (ES) št. 1907/2006. Poleg tega je bila upoštevana zmogljivost Agencije za obravnavanje vlog v roku, določenem v Uredbi (ES) št. 1907/2006, kot določa člen 58(3) navedene uredbe.

(14)

Kar zadeva dikromov tris(kromat), stroncijev kromat, kalijev hidroksioktaoksodicinkat dikromat in pentacink kromat oktahidroksid, ki so vsi kromove (VI) spojine, je Agencija predlagala, da se določi datum zadnje uporabe 24 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Vendar pa Komisija meni, da bi bilo treba določiti datum zadnje uporabe 35 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, da bi se upošteval pristop, uporabljen za sedem kromovih VI spojin, ki so že navedene v točkah 16 do 22 Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006.

(15)

Za vsako snov iz Priloge k tej uredbi bi moral biti datum iz člena 58(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006 18 mesecev po datumu iz člena 58(1)(c)(ii) navedene uredbe.

(16)

Člen 58(1)(e) v povezavi s členom 58(2) Uredbe (ES) št. 1907/2006 določa možnost izvzetja uporabe ali kategorij uporabe, kadar posebna zakonodaja Unije določa minimalne zahteve v zvezi z varovanjem zdravja ljudi ali okolja za zagotovitev primernega nadzora tveganj. V skladu s trenutno razpoložljivimi informacijami ni primerno določiti izvzetij na podlagi navedenih določb.

(17)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti izvzetij za raziskave in razvoj, usmerjene v proizvod in proces.

(18)

Na podlagi trenutno razpoložljivih informacij ni primerno določiti rokov za pregled za nekatere uporabe.

(19)

Uredbo (ES) št. 1907/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(20)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega v skladu s členom 133 Uredbe (ES) št. 1907/2006 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Priloga XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 14. avgusta 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13640/4th_a_xiv_recommendation_17jan2013_en.pdf.


PRILOGA

V preglednico v Prilogi XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 se dodajo naslednji vnosi:

Vnos št.

Snov

Intrinzične lastnosti iz člena 57

Prehodne ureditve

Izvzete uporabe (kategorije uporab)

Roki za pregled

Datum zadnje uporabe (1)

Datum poteka (2)

„23.

Formaldehid, oligomerni reakcijski produkti z anilinom (tehnični MDA)

št. EC: 500-036-1

št. CAS: 25214-70-4

rakotvoren

(skupina 1B)

22. februar 2016

22. avgust 2017

24.

Arzenova kislina

št. EC: 231-901-9

št. CAS: 7778-39-4

rakotvoren

(skupina 1A)

22. februar 2016

22. avgust 2017

25.

Bis (2-metoksietil) eter (diglim)

št. EC: 203-924-4

št. CAS: 111-96-6

strupen za razmnoževanje

(skupina 1B)

22. februar 2016

22. avgust 2017

26.

1,2-dikloretan (EDC)

št. EC: 203-458-1

št. CAS: 107-06-2

rakotvoren

(skupina 1B)

22. maj 2016

22. november 2017

27.

2,2′-diklor- 4,4′ -metilendianilin (MOCA)

št. EC: 202-918-9

št. CAS: 101-14-4

rakotvoren

(skupina 1B)

22. maj 2016

22. november 2017

28.

Dikromov tris(kromat)

št. EC: 246-356-2

št. CAS: 24613-89-6

rakotvoren

(skupina 1B)

22. julij 2017

22. januar 2019

29.

Stroncijev kromat

št. EC: 232-142-6

št. CAS: 7789-06-2

rakotvoren

(skupina 1B)

22. julij 2017

22. januar 2019

30.

Kalijev hidroksioktaoksodicinkat dikromat

št. EC: 234-329-8

št. CAS: 11103-86-9

rakotvoren

(skupina 1 A)

22. julij 2017

22. januar 2019

31.

Pentacink kromat oktahidroskid

št. EC: 256-418-0

št. CAS: 49663-84-5

rakotvoren

(skupina 1 A)

22. julij 2017

22. januar 2019

—“


(1)  Datum iz člena 58(1)(c)(ii) Uredbe (ES) št. 1907/2006.

(2)  Datum iz člena 58(1)(c)(i) Uredbe (ES) št. 1907/2006.


Top