EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0808

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 808/2014 z dne 17. julija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

OJ L 227, 31.7.2014, p. 18–68 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/808/oj

31.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 227/18


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 808/2014

z dne 17. julija 2014

o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (1) ter zlasti člena 8(3), člena 12, člena 14(6), člena 41, člena 54(4), člena 66(5), člena 67, člena 75(5) in člena 76(1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Uredba (EU) št. 1305/2013 določa splošna pravila, ki urejajo podporo Unije za razvoj podeželja, financirano iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter dopolnjujejo skupne določbe o evropskih strukturnih in investicijskih skladih, določene v drugem delu Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (2). Za zagotovitev nemotenega delovanja in enotne uporabe novega pravnega okvira, ki ga vzpostavljata navedeni uredbi, je bila Komisija pooblaščena za sprejetje določenih pravil o izvajanju okvira.

(2)

Določiti bi bilo treba pravila o predstavitvi vsebine programov razvoja podeželja, ki temeljijo zlasti na zahtevah iz člena 8 Uredbe (EU) št. 1305/2013 in člena 27 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Poleg tega bi bilo treba določiti, katera izmed teh pravil o predstavitvi se uporabljajo tudi za programe, namenjene skupnim instrumentom za neomejena jamstva in listinjenje, ki zagotavljajo kapitalsko olajšavo, ki jo izvaja Evropska investicijska banka (v nadaljnjem besedilu: EIB), iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013. Določiti bi bilo treba tudi pravila o vsebini nacionalnih okvirov.

(3)

Določiti bi bilo treba postopke in časovne razporede za odobritev nacionalnih okvirov.

(4)

Zaradi sistematizacije sprememb programov razvoja podeželja bi bilo treba določiti pravila o predložitvi in pogostosti sprememb. Namen je čim bolj zmanjšati administrativno breme in hkrati dopustiti prilagodljivost za jasno opredeljene nujne in posebne primere.

(5)

Določiti bi bilo treba pravila o spremembah nacionalnih okvirov, vključno s časovnim razporedom, zlasti za olajšanje sprememb nacionalnih okvirov držav članic, ki izvajajo regionalne programe.

(6)

Za zagotovitev učinkovite uporabe sredstev EKSRP bi bilo treba vzpostaviti sisteme vavčerjev ali enakovredne sisteme za plačevanje stroškov udeležencev za prenos znanja in dejavnosti informiranja, da se zagotovi jasna povezava povrnjenih izdatkov z zadevnim, upravičenim usposabljanjem ali prenosom znanja, ki ga je prejel udeleženec.

(7)

Za zagotovitev, da se izbere ponudnik storitev, ki zagotavlja najboljše razmerje med kakovostjo in ceno, mora izbor organov ali subjektov, ki ponujajo storitve svetovanja, potekati v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili o javnih naročilih.

(8)

Končna plačila naj bi se odobrila le ob pravilnem izvajanju poslovnih načrtov, zato bi bilo treba določiti skupne parametre za takšne presoje. Poleg tega bi bilo treba za olajšanje dostopa mladih kmetov, ki prvič vzpostavljajo kmetijsko gospodarstvo, do drugih ukrepov v okviru ukrepa razvoja kmetij in podjetij iz člena 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013 določiti pravila o zajemu več ukrepov v poslovnih načrtih in o postopku odobritve povezanih vlog.

(9)

Državam članicam bi bilo treba dovoliti, da podporo za obveznosti v okviru kmetijsko-okoljskih-podnebnih ukrepov ter ukrepov ekološkega kmetovanja in dobrobiti živali zaradi posebne narave teh obveznosti izračunajo na podlagi enot, ki niso opredeljene v Prilogi II k Uredbi (EU) št. 1305/2013. Določiti bi bilo treba pravila o spoštovanju najvišjih dovoljenih zneskov, izjemah pri plačilih na glavo velike živine in količnikih za pretvorbo različnih kategorij živali v glave velike živine.

(10)

Za zagotovitev preglednega in preverljivega izračuna dodatnih stroškov in izpada dohodka za ukrepe iz členov 28 do 31, 33 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013 bi bilo treba opredeliti določene skupne elemente izračuna, ki veljajo za vse države članice.

(11)

Za preprečitev preplačila in večjega administrativnega bremena bi bilo treba določiti pravila o kombiniranju nekaterih ukrepov.

(12)

Določiti bi bilo treba pravila o začetku delovanja nacionalnih mrež za podeželje in o strukturi teh mrež, da se zagotovi njihovo učinkovito in pravočasno delovanje ob izvajanju programa.

(13)

Za zagotovitev informiranja in obveščanja javnosti o dejavnostih za razvoj podeželja, ki prejemajo podporo iz EKSRP, mora organ upravljanja izpolnjevati svoje obveznosti, ki jih je treba podrobneje določiti v tej uredbi. Organ upravljanja bi moral svoja splošna prizadevanja glede informiranja in obveščanja javnosti preoblikovati v strategijo ter z vzpostavitvijo enotnega spletišča ali spletnega portala ozaveščati javnost o ciljih politike razvoja podeželja in povečati dostopnost in preglednost informacij o možnostih financiranja. Opredeliti bi bilo treba določbo o odgovornosti upravičencev glede obveščanja o podpori iz EKSRP, namenjeni njihovim projektom.

(14)

Da bi olajšali vzpostavitev skupnega sistema spremljanja in vrednotenja, bi bilo treba opredeliti skupne elemente tega sistema, vključno s kazalniki in načrtom vrednotenja.

(15)

Opredeliti bi bilo treba glavne elemente letnega poročila o izvajanju iz člena 75 Uredbe (EU) št. 1305/2013 in minimalne zahteve za načrt vrednotenja iz člena 56 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(16)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Odbora za razvoj podeželja –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

V tej uredbi so določena pravila o izvajanju Uredbe (EU) št. 1305/2013 v zvezi s predstavitvijo programov razvoja podeželja, postopki in časovnimi razporedi za odobritev in spremembe programov razvoja podeželja in nacionalnih okvirov, vsebino nacionalnih okvirov, informiranjem in obveščanjem javnosti o programih razvoja podeželja, izvajanjem nekaterih ukrepov za razvoj podeželja, spremljanjem in vrednotenjem ter poročanjem.

Člen 2

Vsebina programov razvoja podeželja in nacionalnih okvirov

Predstavitev vsebine programov razvoja podeželja iz člena 27 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člena 8 Uredbe (EU) št. 1305/2013, nacionalnih programov, namenjenih skupnim instrumentom za neomejena jamstva in listinjenje, ki zagotavljajo kapitalsko olajšavo, ki jo izvaja Evropska investicijska banka (EIB), iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter nacionalnih okvirov iz člena 6(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013 je določena v skladu s Prilogo I k tej uredbi.

Člen 3

Sprejetje nacionalnih okvirov

Nacionalni okviri iz člena 6(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013 se sprejmejo v skladu s členom 29 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Člen 4

Spremembe programov razvoja podeželja

1.   Predlogi za spremembo programov razvoja podeželja in posebnih programov za vzpostavitev in delovanje nacionalnih mrež za podeželje vključujejo zlasti naslednje informacije:

(a)

vrsto predlagane spremembe;

(b)

razloge in/ali težave pri izvajanju, ki upravičujejo spremembo;

(c)

pričakovane učinke spremembe;

(d)

vpliv spremembe na kazalnike;

(e)

povezavo med spremembo in partnerskim sporazumom iz poglavja II naslova II Uredbe (EU) št. 1303/2013.

2.   Vrsto spremembe programa iz člena 11(a)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013 je mogoče predlagati največ trikrat v času trajanja programskega obdobja.

Na koledarsko leto in na program je mogoče predložiti en predlog za vse druge vrste sprememb skupaj, razen leta 2023, ko je mogoče predložiti več kot en predlog za spremembe, ki se nanašajo izključno na prilagoditev finančnega načrta, vključno z morebitnimi posledičnimi spremembami načrta kazalnikov.

Prvi in drugi pododstavek se ne uporabljata:

(a)

če je treba sprejeti nujne ukrepe zaradi naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov, ki jih je uradno priznal pristojni nacionalni javni organ, ali

(b)

če je sprememba potrebna zaradi spremembe pravnega okvira Unije ali

(c)

po pregledu uspešnosti iz člena 21 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ali

(d)

v primeru spremembe prispevka EKSRP, načrtovanega za posamezno leto, iz člena 8(1)(h)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013 zaradi sprememb v zvezi z letno razdelitvijo po državah članicah iz člena 58(7) navedene uredbe.

3.   Države članice svoj zadnji predlog za vrsto spremembe programa iz člena 11(a)(iii) Uredbe (EU) št. 1305/2013 predložijo Komisiji do 30. septembra 2020.

Druge vrste sprememb programa se Komisiji predložijo do 30. septembra 2023.

4.   Če se s spremembo programa spremenijo kateri koli podatki, vključeni v preglednico nacionalnega okvira iz drugega pododstavka člena 6(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013, odobritev spremembe programa velja tudi kot odobritev zadevne revizije te preglednice.

Člen 5

Sprememba nacionalnih okvirov

1.   Za spremembe nacionalnih okvirov se smiselno uporabljajo člen 30 Uredbe (EU) št. 1303/2013, člen 11 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter člen 4(1)(b) in (c) te uredbe.

2.   Države članice, ki so se odločile predložiti nacionalne okvire s preglednico iz drugega pododstavka člena 6(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013, lahko Komisiji predložijo spremembe nacionalnega okvira v zvezi s to preglednico, ob upoštevanju stopnje izvajanja svojih različnih programov.

3.   Komisija po odobritvi sprememb iz odstavka 2 prilagodi finančne načrte zadevnih programov iz člena 8(1)(h) Uredbe (EU) št. 1305/2013 revidirani preglednici, če:

(a)

ostane skupni prispevek EKSRP na program za celotno programsko obdobje nespremenjen;

(b)

ostane skupna dodelitev EKSRP zadevni državi članici nespremenjena;

(c)

ostanejo letne razdelitve programa za leta pred letom revizije nespremenjene;

(d)

se upošteva letna dodelitev EKSRP zadevni državi članici;

(e)

se upošteva skupno financiranje EKSRP za okoljske in podnebne ukrepe iz člena 59(6) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

4.   Razen v primerih nujnih ukrepov zaradi naravnih nesreč ali katastrofičnih dogodkov, ki jih je uradno priznal pristojni nacionalni javni organ, se lahko spremembe pravnega okvira ali spremembe na podlagi pregleda uspešnosti iz člena 21 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in zahtevki za spremembo nacionalnega okvira iz odstavka 2 predložijo le enkrat na koledarsko leto pred 1. aprilom. Z odstopanjem od drugega pododstavka člena 4(2) so poleg predloga za spremembe, predloženega za isto leto, dovoljene tudi spremembe programov na podlagi takšne revizije.

5.   Izvedbeni akt za odobritev spremembe se sprejme pravočasno, tako da se lahko zadevne proračunske obveznosti spremenijo pred koncem leta, v katerem je bila predložena revizija.

Člen 6

Prenos znanja in dejavnosti informiranja

1.   Države članice lahko s sistemom vavčerjev ali drugim enakovrednim sistemom zagotovijo možnost kritja izdatkov, povezanih s stroški potovanja, nastanitve in dnevnic udeležencev v zvezi s prenosom znanja in dejavnostmi informiranja iz člena 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013, ter povezanih izdatkov za nadomeščanje kmetov.

2.   V zvezi s sistemi iz odstavka 1 države članice zagotovijo:

(a)

da obdobje veljavnosti vavčerja ali enakovrednega sredstva ne presega enega leta;

(b)

pravila za pridobitev vavčerjev ali enakovrednih sredstev, zlasti da so povezani z določeno dejavnostjo;

(c)

opredelitev posebnih pogojev, pod katerimi se lahko vavčerji povrnejo izvajalcu usposabljanja ali drugih dejavnosti prenosa znanja in informiranja.

Člen 7

Izbor organov ali subjektov, ki ponujajo storitve svetovanja

Razpisi za zbiranje predlogov iz člena 15(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013 spoštujejo veljavna pravila Unije in nacionalna pravila o javnih naročilih. Pri teh razpisih se ustrezno upošteva, v kolikšni meri vlagatelji izpolnjujejo kvalifikacije iz navedenega člena.

Člen 8

Poslovni načrti

1.   Države članice za namene člena 19(5) Uredbe (EU) št. 1305/2013 v primeru podpore iz člena 19(1)(a)(i) in (ii) navedene uredbe ocenijo napredek poslovnih načrtov iz člena 19(4) navedene uredbe v zvezi s pravilnim izvajanjem dejavnosti iz člena 5(1) Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 807/2014 (3).

2.   V primeru podpore iz člena 19(1)(a)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013, ko se poslovni načrt nanaša na uporabo drugih ukrepov za razvoj podeželja iz navedene uredbe, lahko države članice določijo, da odobritev vloge za podporo zagotavlja tudi dostop do podpore v okviru teh ukrepov. Kadar država članica izkoristi to možnost, zagotovi, da vloga za podporo vključuje potrebne informacije za presojo upravičenosti v okviru teh ukrepov.

Člen 9

Pretvorba enot

1.   Kadar so obveznosti iz členov 28, 29 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013 izražene v enotah, drugačnih od enot iz Priloge II k navedeni uredbi, lahko države članice izračunajo plačila na podlagi teh drugih enot. V takem primeru države članice zagotovijo, da se upoštevajo najvišji letni zneski, ki so upravičeni do podpore EKSRP in so določeni v navedeni prilogi.

2.   Razen v primeru plačil za obveznosti glede reje lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, iz člena 28(10)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013 plačil iz členov 28, 29 in 34 navedene uredbe ni mogoče odobriti na glavo velike živine.

Količniki za pretvorbo različnih kategorij živali v glave velike živine so določeni v Prilogi II.

Člen 10

Standardne predpostavke glede dodatnih stroškov in izpada dohodka

1.   Države članice lahko na podlagi standardnih predpostavk glede dodatnih stroškov in izpada dohodka določijo znesek plačil za ukrepe ali vrste operacij iz členov 28 do 31, 33 in 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013.

2.   Države članice v zvezi z izračuni in zadevnimi plačili iz odstavka 1 zagotovijo, da:

(a)

vsebujejo samo preverljive elemente;

(b)

temeljijo na številkah, ki so ustrezno strokovno utemeljene;

(c)

jasno navajajo vir uporabljenih podatkov;

(d)

so razdeljeni tako, da po potrebi upoštevajo regionalne oziroma lokalne pogoje in dejansko rabo zemljišča;

(e)

ne vključujejo elementov, povezanih z naložbenimi stroški.

Člen 11

Kombinacija obveznosti in kombinacija ukrepov

1.   Raznovrstne kmetijsko-okoljske-podnebne obveznosti iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013, obveznosti glede ekološkega kmetovanja iz člena 29 navedene uredbe, obveznosti glede dobrobiti živali iz člena 33 navedene uredbe ter gozdarsko-okoljske in podnebne obveznosti iz člena 34 navedene uredbe se lahko kombinirajo, če se dopolnjujejo in so združljive. Države članice svojim programom razvoja podeželja priložijo seznam dovoljenih kombinacij.

2.   V primeru kombinacije ukrepov ali različnih obveznosti v okviru enakih ali različnih ukrepov iz odstavka 1 države članice pri določanju ravni podpore upoštevajo določen izpad dohodka in dodatne stroške, ki izhajajo iz zadevne kombinacije.

3.   Če operacija spada v okvir dveh ali več ukrepov ali dveh ali več različnih vrst operacij, lahko države članice izdatke pripišejo prevladujočemu ukrepu ali vrsti operacije. Uporablja se stopnja prispevka prevladujočega ukrepa ali vrste operacije.

Člen 12

Nacionalna mreža za podeželje

1.   Države članice zagotovijo vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje iz člena 54 Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter začetek izvajanja njenega akcijskega načrta najpozneje 12 mesecev po tem, ko je Komisija odobrila program razvoja podeželja ali, po potrebi, poseben program za vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje.

2.   Strukturo, potrebno za vodenje nacionalne mreže za podeželje, vzpostavijo nacionalni oziroma regionalni pristojni organi ali zunanji izvajalec, izbran na podlagi razpisnega postopka, ali oboji skupaj. Navedena struktura mora omogočati izvajanje vsaj dejavnosti iz člena 54(3)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

3.   Če se je država članica odločila za poseben program za vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje, navedeni program vključuje elemente iz dela 3 Priloge I k tej uredbi.

Člen 13

Informiranje in obveščanje javnosti

1.   Organ upravljanja odboru za spremljanje informativno predloži strategijo informiranja in obveščanja javnosti ter kakršne koli spremembe te strategije. Strategija se predloži najpozneje šest mesecev po odobritvi programa razvoja podeželja. Organ upravljanja vsaj enkrat na leto obvesti odbor za spremljanje o napredku pri izvajanju strategije informiranja in obveščanja javnosti in njegovi analizi rezultatov ter o informiranju in obveščanju javnosti, ki sta načrtovana za naslednje leto.

2.   Podrobna pravila o odgovornostih organa upravljanja in upravičencev v zvezi z informiranjem in obveščanjem javnosti so določena v Prilogi III.

Člen 14

Sistem spremljanja in vrednotenja

1.   Skupni sistem spremljanja in vrednotenja iz člena 67 Uredbe (EU) št. 1305/2013 vključuje naslednje elemente:

(a)

intervencijsko logiko, ki izraža medsebojno delovanje prednostnih nalog, prednostnih področij in ukrepov;

(b)

sklop skupnih kazalnikov stanja, rezultata in učinka, vključno s kazalniki, ki se uporabljajo za določitev količinsko opredeljenih ciljev v zvezi s prednostnimi področji razvoja podeželja, ter sklop vnaprej opredeljenih kazalnikov za pregled uspešnosti;

(c)

skupna vprašanja za vrednotenje iz Priloge V;

(d)

zbiranje, hrambo in pošiljanje podatkov;

(e)

redno poročanje o dejavnostih spremljanja in vrednotenja;

(f)

načrt vrednotenja;

(g)

predhodna in naknadna vrednotenja ter vse druge dejavnosti vrednotenja, povezane s programom razvoja podeželja, vključno s tistimi, ki so potrebne za izpolnitev večjih zahtev iz letnih poročil o izvajanju za leti 2017 in 2019 iz člena 50(4) in (5) Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter člena 75(3) in (4) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

(h)

podporo, s katero se vsem akterjem, odgovornim za spremljanje in vrednotenje, omogoči izpolnjevanje njihovih obveznosti.

2.   Sklop skupnih kazalnikov stanja, rezultata in učinka za politiko razvoja podeželja je določen v Prilogi IV. V navedeni prilogi so opredeljeni tudi kazalniki, ki jih je treba uporabiti pri določanju količinsko opredeljenih ciljev v zvezi s prednostnimi področji razvoja podeželja. Pri določanju mejnikov in ciljnih vrednosti za okvir uspešnosti iz točke 2 Priloge II k Uredbi (EU) št. 1303/2013 države članice uporabijo vnaprej opredeljene kazalnike okvira uspešnosti iz točke 5 Priloge IV k tej uredbi ali te kazalnike nadomestijo in/ali dopolnijo z drugimi ustreznimi kazalniki učinka, določenimi v programu razvoja podeželja.

3.   Dokumenti tehnične podpore iz Priloge VI so del sistema spremljanja in vrednotenja.

4.   Za vrste operacij, pri katerih je morebitni prispevek k prednostnim področjem iz točke 2(a) prvega odstavka člena 5, iz točk 5(a) do (d) prvega odstavka člena 5 in točke 6(a) prvega odstavka člena 5 Uredbe (EU) št. 1305/2013 določen v preglednici iz točke 11(c) dela 1 Priloge I k tej uredbi, elektronski zapis operacij iz člena 70 Uredbe (EU) št. 1305/2013 vključuje zastavico(-e), ki označuje(-jo) primere, v katerih del operacije prispeva k enemu ali več zadevnim prednostnim področjem.

Člen 15

Letno poročilo o izvajanju

Predstavitev letnega poročila o izvajanju iz člena 75 Uredbe (EU) št. 1305/2013 je določena v Prilogi VII k tej uredbi.

Člen 16

Načrt vrednotenja

Minimalne zahteve za načrt vrednotenja iz člena 56(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 so določene v točki 9 dela 1 Priloge I k tej uredbi.

Člen 17

Začetek veljavnosti

Ta uredba začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 17. julija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 347, 20.12.2013, str. 487.

(2)  Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L 347, 20.12.2013, str. 320).

(3)  Delegirana uredba Komisije (EU) št. 807/2014 z dne 11. marca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podpori za razvoj podeželja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP) in o uvedbi prehodnih določb (glej stran 1 tega Uradnega lista).


PRILOGA I

DEL 1

Predstavitev vsebine programov razvoja podeželja

1.   Naslov programa razvoja podeželja

2.   Država članica ali upravno območje

(a)

Geografsko območje, ki je zajeto v programu;

(b)

klasifikacija regij.

3.   Predhodno vrednotenje

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(a)

Opis postopka, vključno s časovnim načrtom glavnih dogodkov, in vmesnih poročil, ki se nanašajo na ključne faze razvoja programa razvoja podeželja.

(b)

Strukturirana preglednica, ki vsebuje priporočila predhodnega vrednotenja, in način, kako so bila obravnavana.

(c)

Popolno poročilo o predhodnem vrednotenju (vključno z zahtevami za strateško presojo vplivov na okolje) je priloženo programu razvoja podeželja.

4.   Prednosti, pomanjkljivosti, priložnosti in nevarnosti (analiza SWOT) ter opredelitev potreb

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(a)

Analiza SWOT vključuje naslednje oddelke:

(i)

celovit splošni opis sedanjega stanja programskega območja, ki temelji na skupnih kazalnikih stanja in kazalnikih stanja za posamezne programe ter drugih posodobljenih opisnih informacijah;

(ii)

prednosti, opredeljene na programskem območju;

(iii)

pomanjkljivosti, opredeljene na programskem območju;

(iv)

priložnosti, opredeljene na programskem območju;

(v)

nevarnosti, opredeljene na programskem območju;

(vi)

strukturirano preglednico, ki vsebuje podatke za skupne kazalnike stanja in kazalnike stanja za posamezne programe.

(b)

Ocena potreb, ki temelji na dokazih iz analize SWOT, za vsako prednostno nalogo Unije za razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: prednostna naloga) in prednostno področje ter tri horizontalne cilje (okolje, vključno s specifičnimi potrebami območij Natura 2000 v skladu s prednostnim akcijskim okvirom (1), blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje ter inovacije).

5.   Opis strategije

(a)

Utemeljitev potreb, ki so bile izbrane za obravnavo v okviru programa razvoja podeželja, in izbira ciljev, prednostnih nalog, prednostnih področij ter opredelitev ciljne vrednosti na podlagi dokazov analize SWOT in ocene potreb. Po potrebi utemeljitev tematskih podprogramov, vključenih v program. Utemeljitev dokazuje zlasti izpolnjevanje zahtev iz člena 8(1)(c)(i) in (iv) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

(b)

Kombinacija in utemeljitev ukrepov za razvoj podeželja po posameznih prednostnih področjih, vključno z utemeljitvijo dodeljenih finančnih sredstev za ukrepe in zadostnosti finančnih sredstev za zastavljene cilje, iz člena 8(1)(c)(ii) in (iii) Uredbe (EU) št. 1305/2013. Kombinacija ukrepov, vključenih v intervencijsko logiko, temelji na dokazih iz analize SWOT ter utemeljitvi in prednostnem razvrščanju potreb iz točke (a).

(c)

Opis načina obravnavanja horizontalnih ciljev, vključno s posebnimi zahtevami iz člena 8(1)(c)(v) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

(d)

Zbirna preglednica intervencijske logike, ki prikazuje izbrane prednostne naloge in prednostna področja za program razvoja podeželja, količinsko opredeljene cilje in kombinacijo načrtovanih ukrepov za njihovo doseganje, vključno z načrtovanimi izdatki. Zbirna preglednica se samodejno ustvari na podlagi informacij iz točke 5(b) in točke 11, pri čemer se uporabijo značilnosti sistema elektronske izmenjave podatkov (v nadaljnjem besedilu: sistem SFC2014) iz člena 4(a) in (b) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 184/2014 (2).

(e)

Opis možnosti za svetovanje za zagotovitev ustreznega svetovanja in podpore za predpisane zahteve in ukrepe, povezane z inovacijami, da se dokaže sprejetje ukrepov v skladu s členom 8(1)(c)(vi) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

6.   Ocena predhodnih pogojenosti, ki vključuje naslednje strukturirane preglednice:

(a)

Informacije o presoji veljavnosti predhodnih pogojenosti.

(b)

Za vsako veljavno splošno predhodno pogojenost in predhodno pogojenost, povezano s prednostno nalogo, v eni preglednici:

(i)

presoja izpolnjevanja predhodne pogojenosti;

(ii)

seznam prednostnih nalog/prednostnih področij in ukrepov, za katere pogojenost velja. Okvirni seznam prednostnih nalog/prednostnih področij in ukrepov, ki so posebno pomembni z vidika posamezne predhodne pogojenosti, je naveden v delu 4;

(iii)

seznam ustreznih meril in presoja izpolnjevanja teh meril;

(iv)

sklici na strategije, pravne akte ali druge zadevne dokumente, vključno z ustreznimi oddelki in členi o izpolnjevanju zadevnega merila.

(c)

Dve ločeni preglednici, pri čemer ena vključuje veljavne splošne predhodne pogojenosti, druga pa veljavne predhodne pogojenosti, povezane s prednostnimi nalogami, ki sploh niso izpolnjene ali so izpolnjene le delno, z naslednjimi informacijami:

(i)

opredelitev neizpolnjenih meril;

(ii)

ukrepi, ki jih je treba sprejeti za izpolnitev posameznih meril;

(iii)

roki za te ukrepe in

(iv)

organi, odgovorni za izpolnitev.

7.   Opis okvira uspešnosti

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(a)

Po potrebi informacije o izbiri kazalnikov iz člena 14(2), o mejnikih, ključnih fazah izvajanja in dodeljenih sredstvih, povezanih z rezervo za uspešnost. Opredelitev ciljne vrednosti je utemeljena v okviru strategije v skladu s točko 5(a).

(b)

Preglednica, v kateri so za posamezno prednostno nalogo navedena dodeljena sredstva, povezana z rezervo za uspešnost, za posamezni kazalnik pa:

(i)

cilji za leto 2023. Cilji ne upoštevajo dodatnega nacionalnega financiranja iz točke 12 in državne pomoči v obliki dodatnega nacionalnega financiranja iz točke 13;

(ii)

mejniki za leto 2018 na podlagi ciljev.

Utemeljitev zneska dodeljenih sredstev za rezervo za uspešnost, če se skupni dodeljeni znesek EKSRP za rezervo za uspešnost razlikuje od sorazmerne porazdelitve (3) skupnih nacionalnih dodeljenih sredstev EKSRP za rezervo za uspešnost v partnerskem sporazumu med vse nacionalne in regionalne programe, razen nacionalnih programov, ki so namenjeni skupnim instrumentom in jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in posebnih programov za ustanovitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje iz drugega pododstavka člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

8.   Opis izbranih ukrepov

(1)

Opis splošnih pogojev, ki se uporabljajo za več kot en ukrep, po potrebi vključno z opredelitvijo podeželskega območja, izhodiščnimi vrednostmi, navzkrižno skladnostjo, predvideno uporabo finančnih instrumentov, predvideno uporabo predplačil in skupnimi določbami za naložbe, tudi določbami iz členov 45 in 46 Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Programu razvoja podeželja se po potrebi priloži seznam dovoljenih kombinacij obveznosti iz člena 11(1).

(2)

Opis po ukrepih, ki vključuje:

(a)

pravno podlago;

(b)

splošen opis ukrepa, vključno z njegovo intervencijsko logiko ter prispevkom k prednostnim področjem in horizontalnim ciljem;

(c)

obseg, raven podpore, upravičence in, če je to ustrezno, metodologijo za izračun zneska ali stopnje podpore, ki so po potrebi razčlenjeni po podukrepih in/ali vrstah operacije. Za vsako vrsto operacij opredelitev upravičenih stroškov, pogojev za upravičenost, veljavnih zneskov in stopenj podpore ter načel za določanje meril za izbor;

(d)

opis preverljivosti in možnosti kontrole ukrepov in/ali vrst operacij:

(i)

tveganja pri izvajanju ukrepov in/ali vrstah operacij;

(ii)

blažilni ukrepi;

(iii)

splošna ocena ukrepa in/ali vrste operacij.

Za ukrep iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013 je v opis vključena preglednica, ki prikazuje odnos med kmetijsko-okoljskimi-podnebnimi obveznostmi ter metodami za preverjanje in kontrolo teh obveznosti;

(e)

opis, značilen za posamezen ukrep in/ali vrsto operacije, je naslednji:

1.   Prenos znanja in dejavnosti informiranja (člen 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opis ustreznih zmogljivosti subjektov, ki izvajajo dejavnosti prenosa znanja, za opravljanje svojih nalog v smislu usposobljenosti osebja in rednega usposabljanja,

določitev trajanja in vsebine programov kmetijske in gozdarske izmenjave ter obiskov iz člena 3 Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014.

2.   Službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah (člen 15 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

splošna načela za zagotovitev ustreznih virov v obliki osebja, ki se redno usposablja in je kvalificirano, izkušnje s svetovanjem in zanesljivost na področjih, v zvezi s katerimi svetujejo. Opredelitev elementov, ki jih bo svetovanje zajemalo.

3.   Sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila (člen 16 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

navedba upravičenih shem kakovosti, vključno s shemami certificiranja kmetij, za kmetijske proizvode, bombaž ali živila, priznanih na nacionalni ravni, in potrdilo, da te sheme kakovosti izpolnjujejo merila iz člena 16(1)(b) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

navedba upravičenih prostovoljnih shem certificiranja kmetijskih proizvodov, za katere država članica priznava, da so v skladu s smernicami Unije o dobrih praksah.

4.   Naložbe v osnovna sredstva (člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev neproizvodnih naložb,

opredelitev kolektivnih naložb,

opredelitev integriranih projektov,

opredelitev in določitev upravičenih območij Natura 2000 in drugih upravičenih območij visoke naravne vrednosti,

opis ciljnega usmerjanja podpore v kmetije v skladu z analizo SWOT, izvedeno v zvezi s prednostno nalogo iz člena 5(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

seznam novih zahtev, ki jih uvaja zakonodaja Unije, pri čemer se lahko za izpolnjevanje teh zahtev dodeli podpora iz člena 17(6) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

po potrebi minimalni standardi za energetsko učinkovitost iz člena 13(c) Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014,

po potrebi opredelitev pragov iz člena 13(e) Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014.

5.   Razvoj kmetij in podjetij (člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev majhne kmetije iz člena 19(1)(a)(iii) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

opredelitev zgornjih in spodnjih pragov iz tretjega pododstavka člena 19(4) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

posebni pogoji za pomoč mladim kmetom, ki ne vzpostavljajo kmetijskega gospodarstva kot edini nosilci gospodarstva, v skladu s členom 2(1) in (2) Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014,

podatki o uporabi prehodnega obdobja iz člena 2(3) Delegirane Uredbe (EU) št. 807/2014,

povzetek zahtev poslovnega načrta,

uporaba možnosti za združitev različnih ukrepov s poslovnim načrtom in omogočanje dostopa mladih kmetovalcev do teh ukrepov,

domene zajete diverzifikacije.

6.   Osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih (člen 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev male infrastrukture, vključno z malo turistično infrastrukturo iz člena 20(1)(e) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

če je to ustrezno, posebno odstopanje, ki omogoča podporo infrastrukture večjega obsega za naložbe v širokopasovne povezave in energijo iz obnovljivih virov,

minimalni standardi za energetsko učinkovitost iz člena 13(c) Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014,

opredelitev pragov iz člena 13(e) Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014.

7.   Naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje (člen 21 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev in utemeljitev velikosti kmetijskega gospodarstva, za katero bo podpora odvisna od predložitve načrta za upravljanje gozdov ali enakovrednega instrumenta v skladu s trajnostnim upravljanjem gozdov,

opredelitev „enakovrednega instrumenta“.

Pogozdovanje in osnovanje drugih gozdnih zemljišč

opredelitev vrst, območij in metod, ki jih je treba uporabiti za preprečevanje neustreznega pogozdovanja iz člena 6(a) Delegirane Uredbe (EU) št. 807/2014, vključno z opisom okoljskih in podnebnih pogojev območij, na katerih je predvideno pogozdovanje, iz člena 6(b) navedene uredbe,

opredelitev minimalnih okoljskih zahtev iz člena 6 Delegirane uredbe (EU) št. 807/2014.

Vzpostavitev kmetijsko-gozdarskih sistemov

opredelitev najmanjšega in največjega števila dreves, ki se lahko posadijo, potem ko zrasejo, pa obdržijo, na hektar ter gozdnih vrst, ki se lahko uporabijo, v skladu s členom 23(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

navedba pričakovanih okoljskih koristi sistemov, ki prejemajo podporo.

Preprečevanje in odprava škode zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

če je to ustrezno, seznam rastlinam škodljivih vrst organizmov, ki lahko povzročijo zadevni pojav,

opredelitev gozdnih površin, ki se v skladu z zadevnim načrtom za varstvo gozdov uvrščajo med območja s srednjo ali veliko požarno ogroženostjo,

v primeru preventivnih ukrepov v zvezi s škodljivci in boleznimi opis zadevnega pojava, podprt z znanstvenimi dokazi, po potrebi vključno s priporočili znanstvenih organizacij o ravnanju s škodljivci in boleznimi.

Naložbe za izboljšanje odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov

opredelitev vrst upravičenih naložb in njihovega pričakovanega učinka na okolje in/ali javne uporabnosti.

8.   Ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev (člen 27 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opis uradnega postopka za priznanje skupin in organizacij.

9.   Kmetijsko-okoljska-podnebna plačila (člen 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

določitev in opredelitev ustreznih izhodiščnih elementov; to vključuje ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (4), ustrezna merila in minimalne dejavnosti, določene v skladu s členom 4(1)(c)(ii) in (iii) Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta (5), ustrezne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter druge ustrezne obvezne zahteve, ki so določene v nacionalnem pravu,

minimalne zahteve za gnojila morajo med drugim vključevati kodeks dobre prakse, uveden v okviru Direktive Sveta 91/676/EGS (6) za kmetije izven območij, občutljivih za nitrate, ter zahteve v zvezi z onesnaževanjem s fosforjem, minimalne zahteve za uporabo fitofarmacevtskih sredstev morajo med drugim vključevati splošna načela integriranega varstva rastlin pred škodljivimi organizmi v okviru Direktive 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta (7), zahteve za pridobitev dovoljenja za uporabo sredstev in izpolnjevanje obveznosti usposabljanja, zahteve za varno skladiščenje, preizkušanje strojev in naprav v uporabi ter pravila za uporabo pesticidov v bližini vode in drugih občutljivih območij, kot jih določa nacionalna zakonodaja,

preglednica, ki prikazuje odnos med kmetijsko-okoljskimi-podnebnimi obveznostmi ter ustreznimi običajnimi kmetijskimi praksami in ustreznimi elementi referenčne ravni (izhodiščni elementi), tj. dobri kmetijski in okoljski pogoji, predpisane zahteve ravnanja, minimalne zahteve za gnojila in pesticide, druge ustrezne nacionalne/regionalne zahteve ter minimalne dejavnosti,

seznam lokalnih pasem, ki jim grozi prenehanje reje, in rastlinskih genskih virov, ki jim grozi genska erozija,

opis metodologije ter agronomskih predpostavk in parametrov, vključno z opisom izhodiščnih zahtev iz člena 28(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki so pomembne za vsako vrsto obveznosti, uporabljenih kot referenčna točka za izračune, ki upravičujejo dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzetih obveznosti ter raven transakcijskih stroškov; če je to ustrezno, ta metodologija upošteva pomoč, odobreno v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013, vključno s plačilom za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, da bi se preprečilo dvojno financiranje; če je to ustrezno, pretvorbena metoda, uporabljena za druge enote, v skladu s členom 9 te uredbe.

10.   Ekološko kmetovanje (člen 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

določitev in opredelitev ustreznih izhodiščnih elementov; to vključuje ustrezne obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe (EU) št. 1306/2013, ustrezna merila in minimalne dejavnosti, določene v skladu s členom 4(1)(c)(ii) in (iii) Uredbe (EU) št. 1307/2013, ustrezne minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev ter druge ustrezne obvezne zahteve, ki so določene v nacionalnem pravu,

opis metodologije ter agronomskih predpostavk in parametrov, vključno z opisom izhodiščnih zahtev iz člena 29(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki so pomembne za vsako vrsto obveznosti, uporabljenih kot referenčna točka za izračune, ki upravičujejo dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzetih obveznosti ter raven transakcijskih stroškov; če je to ustrezno, ta metodologija upošteva pomoč, odobreno v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013, vključno s plačilom za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, da bi se preprečilo dvojno financiranje; če je to ustrezno, pretvorbena metoda, uporabljena za druge enote, v skladu s členom 9 te uredbe.

11.   Plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah (člen 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

za območja Natura 2000: območja, določena za izvajanje Direktive Sveta 92/43/EGS in Direktive 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8), ter obveznosti za kmete, ki izhajajo iz ustreznih nacionalnih in/ali regionalnih določb o upravljanju,

če se podpora v okviru tega ukrepa nameni drugim razmejenim naravovarstvenim območjem z okoljskimi omejitvami, specifikacija območij in prispevek k izvajanju v skladu s členom 10 Direktive 92/43/EGS,

za plačila na podlagi okvirne direktive o vodah: opredelitev pomembnih sprememb za vrsto rabe zemljišč in opis povezav s programi ukrepov iz načrta upravljanja povodja v skladu s členom 13 Direktive 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta (9),

določitev in opredelitev izhodiščnih elementov; to za plačila v okviru območij Natura 2000 vključuje dobre kmetijske in okoljske pogoje iz člena 94 in Priloge II k Uredbi (EU) št. 1306/2013 ter ustrezna merila in minimalne dejavnosti iz člena 4(1)(c)(ii) in (iii) Uredbe (EU) št. 1307/2013; za plačila na podlagi okvirne direktive o vodah to vključuje obvezne standarde, določene v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe (EU) št. 1306/2013 ter ustrezna merila in minimalne dejavnosti, določene v skladu s členom 4(1)(c)(ii) in (iii) Uredbe (EU) št. 1307/2013,

navedba povezave med izvajanjem ukrepa in prednostnim akcijskim okvirom (člen 8(4) Direktive 92/43/EGS),

opredelitev omejitev/pomanjkljivosti, na podlagi katerih se lahko odobrijo plačila, in navedba obveznih praks,

opis metodologije in agronomskih predpostavk, vključno z opisom izhodiščnih zahtev iz člena 30(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013 za direktivi 92/43/EGS in 2009/147/ES ter iz člena 30(4) navedene uredbe za okvirno direktivo o vodah, uporabljenih kot referenčna točka za izračune, ki upravičujejo dodatne stroške in izpad dohodka, ki so posledica omejitev na zadevnih območjih zaradi izvajanja direktiv 92/43/EGS, 2009/147/ES in okvirne direktive o vodah; če je to ustrezno, ta metodologija upošteva plačilo za kmetijske prakse, ki ugodno vplivajo na podnebje in okolje, odobreno v skladu z Uredbo (EU) št. 1307/2013, da bi se preprečilo dvojno financiranje.

12.   Plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami (člen 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev praga površine na kmetijsko gospodarstvo, na podlagi katerega država članica izračuna postopno zniževanje plačil.

Določitev območij z naravnimi in drugimi posebnimi omejitvami

opis ravni lokalne enote, ki se uporablja za določitev območij,

opis uporabe metode, vključno z merili iz člena 32 Uredbe (EU) št. 1305/2013 za razmejitev treh kategorij območij iz navedenega člena, skupaj z opisom in rezultati natančne prilagoditve območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, razen gorskih območij.

13.   Dobrobit živali (člen 33 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev in določitev nacionalnih zahtev in zahtev Unije, ki ustrezajo obveznim standardom, določenim v skladu s poglavjem I naslova VI Uredbe (EU) št. 1306/2013,

opis metodologije ter agronomskih/zootehničnih predpostavk in parametrov, vključno z opisom temeljnih zahtev iz člena 33(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki so pomembne za posamezno vrsto obveznosti, uporabljenih kot referenčna točka za izračune, ki upravičujejo dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzetih obveznosti.

14.   Gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov (člen 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev in utemeljitev velikosti gozdne posesti, za katero bo podpora odvisna od predložitve načrtov za upravljanje gozdov ali enakovrednih instrumentov,

opredelitev „enakovrednega instrumenta“,

opredelitev ustreznih obveznih zahtev, določenih z nacionalnim zakonom o gozdarstvu ali drugo ustrezno nacionalno zakonodajo,

opis metodologije ter predpostavk in parametrov, vključno z opisom izhodiščnih zahtev iz člena 34(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, ki so pomembne za vsako vrsto obveznosti, uporabljenih kot referenčna točka za izračune, ki upravičujejo dodatne stroške in izpad dohodka zaradi prevzetih obveznosti.

15.   Sodelovanje (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opredelitev značilnosti pilotnih projektov, grozdov, mrež, kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov.

16.   Obvladovanje tveganj (členi 36, 37 in 38 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opis mehanizmov za preprečevanje preplačila.

Zavarovanje kmetijskih rastlin, živali in rastlin

opis pogojev, pod katerimi bodo zavarovalne pogodbe lahko upravičene do podpore, mora vključevati najmanj:

(a)

posebna zavarovana tveganja;

(b)

posebne krite ekonomske izgube,

pravila, ki se bodo uporabljala za izračun deleža povprečne letne proizvodnje kmeta, ki je bil uničen.

Vzajemni skladi za slabe vremenske razmere, bolezni živali in rastlin, napade škodljivcev ter okoljske nesreče

načela o ureditvah financiranja ter ustanovitvi in upravljanju vzajemnih skladov, ki vključujejo zlasti:

(a)

seznam slabih vremenskih razmer, bolezni živali ali rastlin, napadov škodljivcev ali okoljskih nesreč, zaradi katerih se lahko kmetom izplačajo nadomestila, vključno z geografskim območjem uporabe, kadar je primerno;

(b)

merila za oceno, ali naj se za zadevni dogodek kmetom izplačajo nadomestila;

(c)

metode za izračun dodatnih stroškov, ki pomenijo ekonomske izgube;

(d)

izračun upravnih stroškov;

(e)

metodo, ki se bo uporabljala za izračun deleža povprečne letne proizvodnje kmeta, ki je bil uničen;

(f)

kakršne koli omejitve stroškov, upravičenih do finančnega prispevka,

če je vir finančnega nadomestila, ki ga izplača vzajemni sklad, komercialno posojilo, najkrajši in najdaljši čas trajanja komercialnega posojila.

Instrument za stabilizacijo dohodka

načela o ureditvah financiranja ter ustanovitvi in upravljanju vzajemnih skladov za odobritev izplačil nadomestil kmetom, ki vključujejo zlasti:

(a)

izračun upravnih stroškov;

(b)

pravila, ki se uporabljajo za določanje izračuna zmanjšanja dohodka;

(c)

kakršne koli omejitve stroškov, upravičenih do finančnega prispevka,

če je vir finančnega nadomestila, ki ga izplača vzajemni sklad, komercialno posojilo, najkrajši in najdaljši čas trajanja komercialnega posojila.

17.   Lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost (LEADER) (člen 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013 ter člena 43 in 44 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

opis obveznih elementov lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, iz katerih je sestavljen ukrep LEADER: pripravljalna podpora, izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine, tekoči stroški in stroški animacije iz člena 35(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013,

opis uporabe začetnega orodja LEADER iz člena 43 Uredbe (EU) št. 1305/2013 kot posebne vrste pripravljalne podpore, če je to ustrezno,

opis sistema tekočih prijav za projekte sodelovanja LEADER iz člena 44(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013,

postopek in časovni razpored za izbor strategij lokalnega razvoja,

utemeljitev izbora geografskih območij za izvajanje strategije lokalnega razvoja, katerih prebivalstvo ni zajeto v omejitvah iz člena 33(6) Uredbe (EU) št. 1303/2013,

usklajevanje z drugimi evropskimi strukturnimi in investicijskimi (v nadaljnjem besedilu: ESI) skladi glede lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, vključno z morebitno rešitvijo v zvezi z uporabo možnosti glavnega sklada in kakršnim koli globalnim dopolnjevanjem med ESI-skladi v zvezi s financiranjem pripravljalne podpore,

možnost izplačevanja predplačil ali ne,

opredelitev nalog organa upravljanja, plačilne agencije in lokalnih akcijskih skupin v okviru pristopa LEADER, zlasti v zvezi z nediskriminacijskim in preglednim izbirnim postopkom ter objektivnimi merili za izbor operacij iz člena 34(3)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013,

opis predvidenih mehanizmov usklajevanja in zagotovljenega dopolnjevanja z operacijami, ki jim je namenjena podpora v okviru drugih ukrepov za razvoj podeželja, zlasti v zvezi z:

naložbami v nekmetijske dejavnosti in pomočjo za zagon dejavnosti v skladu s členom 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013,

naložbami v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013 in

sodelovanjem v skladu s členom 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013, zlasti izvajanjem strategij lokalnega razvoja, kar poteka v okviru javno-zasebnih partnerstev.

9.   Načrt vrednotenja, ki vključuje naslednje oddelke

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(1)   Cilji in namen

Izjava o ciljih in namenu načrta vrednotenja, ki temelji na zagotavljanju, da se izvajajo zadostne in ustrezne dejavnosti vrednotenja, zlasti za zagotavljanje informacij, potrebnih za usmerjanje programa, za letni poročili o izvajanju za leti 2017 in 2019 ter naknadno vrednotenje, in za zagotovitev razpoložljivosti podatkov, potrebnih za vrednotenje programa razvoja podeželja.

(2)   Upravljanje in usklajevanje

Kratek opis ureditev spremljanja in vrednotenja za program razvoja podeželja z opredelitvijo glavnih sodelujočih organov in njihovih odgovornosti. Obrazložitev povezave med dejavnostmi vrednotenja in izvajanjem programa razvoja podeželja z vidika vsebine in časovnega razporeda.

(3)   Teme in dejavnosti vrednotenja

Okvirni opis tem in dejavnosti vrednotenja ter pričakovanih dejavnosti, kar med drugim vključuje izpolnjevanje zahtev glede vrednotenja iz uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013. Ta opis vključuje:

(a)

dejavnosti, potrebne za ocenjevanje prispevka posameznih prednostnih nalog Unije za razvoj podeželja v skladu s členom 5 Uredbe (EU) št. 1305/2013 k ciljem razvoja podeželja iz člena 4 navedene uredbe, oceno vrednosti kazalnikov rezultata in vpliva, analizo neto učinkov, tematskih vprašanj, vključno s podprogrami, horizontalnih vprašanj, nacionalne mreže za podeželje, prispevka strategij lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost;

(b)

načrtovano podporo za vrednotenje na ravni lokalne akcijske skupine;

(c)

posebne elemente programa, kot je delo, potrebno za razvoj metodologij ali obravnavanje posebnih področij politike.

(4)   Podatki in informacije

Kratek opis sistema za beleženje, vzdrževanje, upravljanje in sporočanje statističnih podatkov o izvajanju programa razvoja podeželja ter zagotavljanje spremljanja podatkov za vrednotenje. Opredelitev podatkovnih virov, ki jih je treba uporabiti, podatkovne vrzeli, možnih institucionalnih vprašanj, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, in predlaganih rešitev. V tem oddelku je treba dokazati, da bodo ustrezni sistemi za upravljanje podatkov začeli delovati pravočasno.

(5)   Časovni razpored

Pomembni mejniki programskega obdobja in okvirni pregled časovnega načrta, potrebnega za zagotovitev, da bodo rezultati na voljo ob ustreznem času.

(6)   Obveščanje

Opis, kako bodo ugotovitve vrednotenja sporočene ciljnim prejemnikom, vključno z opisom mehanizmov, vzpostavljenih za nadaljnje spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja.

(7)   Viri

Opis potrebnih in predvidenih virov za izvedbo načrta vrednotenja, vključno z navedbo potreb glede administrativne usposobljenosti, podatkov, finančnih sredstev in informacijske tehnologije. Opis dejavnosti krepitve zmogljivosti, predvidenih za zagotovitev, da se načrt vrednotenja lahko izvede v celoti.

10.   Finančni načrt, ki zajema ločene strukturirane preglednice, v katerih so navedeni:

(a)   letni prispevek EKSRP:

(i)

za vse vrste regij iz člena 59(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

(ii)

za zneske iz člena 59(4)(f) Uredbe (EU) št. 1305/2013 in sredstva, prenesena v EKSRP, iz člena 58(6) navedene uredbe;

(iii)

za sredstva, dodeljena rezervi za uspešnost, v skladu s členom 20 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(b)   enotna stopnja prispevka EKSRP za vse ukrepe, razčlenjena po vrstah regije, v skladu s členom 59(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

(c)   razdelitev po ukrepih ali vrstah operacij, za katere velja posebna stopnja prispevka EKSRP:

(i)

skupni prispevek Unije, stopnja prispevka EKSRP in okvirna razdelitev skupnega prispevka Unije po prednostnih področjih (10);

(ii)

za ukrepe iz členov 17 in 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013 skupni prispevek Unije, rezerviran za operacije iz člena 59(6) navedene uredbe;

(iii)

za tehnično pomoč skupni prispevek Unije in stopnja prispevka EKSRP, ki se uporablja v skladu s členom 51(3) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

(iv)

za izdatke, povezane s pravnimi obveznostmi do upravičencev, ki so nastali v okviru ukrepov iz Uredbe (ES) št. 1698/2005 in niso povezani s programskim obdobjem 2014–2020, skupni prispevek Unije in stopnja prispevka EKSRP.

Če ukrep ali vrsta operacije, za katero velja posebna stopnja prispevka EKSRP, prispeva k finančnim instrumentom iz člena 38(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013, so v preglednici ločeno navedene stopnje prispevka za finančne instrumente in druge operacije ter okvirni znesek EKSRP, ki ustreza načrtovanemu prispevku k finančnemu instrumentu.

Za ukrep iz člena 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013 prispevek EKSRP, rezerviran za operacije, ki spadajo na področje uporabe člena 59(6) navedene uredbe, ustreza prispevku ukrepa k prednostnim nalogam iz člena 5(4) in (5) navedene uredbe.

(d)   Za posamezne podprograme okvirna razdelitev skupnega prispevka Unije po ukrepih.

11.   Načrt kazalnikov, ki zajema ločene strukturirane preglednice, v katerih so navedeni:

(a)

količinsko opredeljeni cilji skupaj z načrtovanimi učinki in načrtovanimi skupnimi javnimi izdatki ukrepov, izbranih za obravnavanje prednostnih področij, po posameznih prednostnih področjih;

(b)

za kmetijstvo in gozdarstvo podroben izračun ciljev prednostnih nalog iz člena 5(4) ter člena 5(5)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

(c)

dodaten kakovosten prispevek ukrepov k drugim prednostnim področjem.

12.   Dodatno nacionalno financiranje:

Za ukrepe in operacije, ki spadajo na področje uporabe člena 42 Pogodbe, preglednica o dodatnem nacionalnem financiranju za posamezni ukrep v skladu s členom 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013, vključno z zneski na ukrep in navedbo skladnosti z merili iz navedene uredbe.

13.   Elementi, potrebni za oceno državne pomoči:

Za ukrepe in operacije, ki ne spadajo na področje uporabe člena 42 Pogodbe, preglednica shem pomoči, ki spadajo v člen 81(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 in so namenjene izvajanju programov, vključno z nazivom sheme pomoči, ter tudi prispevek EKSRP, nacionalno sofinanciranje in dodatno nacionalno financiranje. Skladnost s pravili Unije o državni pomoči je treba zagotoviti med celotnim trajanjem programa.

Preglednici se priloži zaveza države članice, da bodo ti ukrepi, če tako določajo pravila državne pomoči ali pod posebnimi pogoji iz odobritve državne pomoči, posamezno priglašeni v skladu s členom 108(3) Pogodbe.

14.   Informacije o dopolnjevanju, ki vključujejo naslednje oddelke:

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

(1)

Opis načina za dopolnjevanje in skladnost z:

drugimi instrumenti Unije, zlasti z ESI-skladi in prvim stebrom, vključno z zeleno komponento, ter drugimi instrumenti skupne kmetijske politike,

če se je država članica odločila predložiti nacionalni program in sklop regionalnih programov v skladu s členom 6(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, informacijami o njihovem medsebojnem dopolnjevanju.

(2)

Če je ustrezno, informacije o dopolnjevanju z drugimi instrumenti Unije, vključno s programom LIFE (11).

15.   Ureditve za izvajanje programa, ki vključujejo naslednje oddelke:

Za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013 se uporabljajo le točke (a), (b) in (c) tega odstavka.

(a)

Imenovanje vseh organov iz člena 65(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 s strani države članice ter kratek opis upravljavske in nadzorne strukture programa iz člena 8(1)(m)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013 in ureditev iz člena 74(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(b)

predvidena sestava odbora za spremljanje;

(c)

določbe za zagotavljanje obveščanja javnosti o programu, tudi prek nacionalne mreže za podeželje v povezavi s strategijo informiranja in obveščanja javnosti iz člena 13;

(d)

opis mehanizmov za zagotavljanje skladnosti v zvezi s strategijami lokalnega razvoja, ki se izvajajo v okviru pristopa LEADER, dejavnostmi, predvidenimi v okviru ukrepa sodelovanja iz člena 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013, ukrepom osnovnih storitev in obnove vasi na podeželskih območjih iz člena 20 navedene uredbe ter drugimi ESI-skladi;

(e)

opis ukrepov za zmanjšanje administrativnega bremena za upravičence iz člena 27(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(f)

opis uporabe tehnične pomoči, vključno z dejavnostmi, ki se nanašajo na pripravo, upravljanje, spremljanje, vrednotenje, obveščanje in kontrolo programa ter njegovo izvajanje, in dejavnostmi, ki se nanašajo na predhodna ali naslednja programska obdobja, iz člena 59(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

16.   Sprejeti ukrepi za vključevanje partnerjev

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Seznam sprejetih ukrepov za vključevanje partnerjev, predmet in povzetek rezultatov ustreznega posvetovanja.

17.   Nacionalna mreža za podeželje

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Opis vključuje:

(a)

postopek in časovni razpored za vzpostavitev nacionalne mreže za podeželje;

(b)

načrtovano organizacijo nacionalne mreže za podeželje, in sicer način sodelovanja organizacij in uprav, dejavnih na področju razvoja podeželja, vključno s partnerji, iz člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter način spodbujanja dejavnosti mreženja;

(c)

kratek opis glavnih kategorij dejavnosti nacionalne mreže za podeželje v skladu s cilji programa;

(d)

razpoložljiva sredstva za vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje.

18.   Predhodna ocena preverljivosti, možnosti kontrole in tveganja napak

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Izjava organa upravljanja in plačilne agencije o preverljivosti in možnosti kontrole ukrepov, ki jim je namenjena podpora v okviru programa razvoja podeželja,

izjava funkcionalno neodvisnega organa iz člena 62(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013, v kateri potrjuje ustreznost in natančnost izračunov standardnih stroškov, dodatnih stroškov in izpada dohodka.

19.   Prehodne ureditve

Ne uporablja se za nacionalne programe, namenjene skupnim instrumentom, ki jih izvaja EIB, iz člena 28 Uredbe (EU) št. 1303/2013.

Opis prehodnih pogojev po ukrepih,

preglednica okvirnega prenosa.

20.   Tematski podprogrami

20.1   Analiza SWOT in opredelitev potreb

(a)

Analiza na podlagi metodologije SWOT, ki vključuje naslednje oddelke:

(i)

celovit splošni opis teme podprograma na podlagi skupnih kazalnikov stanja in kazalnikov stanja za posamezne programe ter opisnih informacij;

(ii)

opredeljene prednosti v zvezi s temo podprograma;

(iii)

pomanjkljivosti v zvezi s temo podprograma;

(iv)

priložnosti v zvezi s temo podprograma;

(v)

nevarnosti v zvezi s temo podprograma;

(b)

ocena potreb, ki temelji na dokazih iz analize SWOT, za vsako prednostno nalogo in prednostno področje ter tri horizontalne cilje (okolje; blažitev podnebnih sprememb in prilagajanje nanje; inovacije), h katerim prispeva tematski podprogram.

20.2   Opis strategije

(a)

Utemeljitev potreb, ki so bile izbrane za obravnavo, ter izbira ciljev, prednostnih nalog in prednostnih področij na podlagi dokazov analize SWOT in ocene potreb, če v okviru tematskega podprograma ni mogoče obravnavati vseh potreb iz točke 20(1)(b);

(b)

kombinacija in utemeljitev ukrepov za razvoj podeželja po posameznih prednostnih področjih, h katerim prispevajo tematski podprogrami, vključno z utemeljitvijo dodeljenih finančnih sredstev za ukrepe in zadostnosti finančnih sredstev za zastavljene cilje, iz člena 8(1)(c)(ii) in (iii) Uredbe (EU) št. 1305/2013. Kombinacija ukrepov, vključenih v intervencijsko logiko, temelji na dokazih iz analize SWOT ter, če je to ustrezno, utemeljitvi in prednostnem razvrščanju potreb iz točke (a);

(c)

opis načina obravnavanja horizontalnih tem, vključno s posebnimi zahtevami iz člena 8(1)(c)(v) Uredbe (EU) št. 1305/2013;

(d)

zbirna preglednica intervencijske logike, ki prikazuje izbrane prednostne naloge in prednostna področja za podprogram, količinsko opredeljene cilje in kombinacijo načrtovanih ukrepov za njihovo doseganje, vključno z načrtovanimi izdatki. Zbirna preglednica se samodejno ustvari na podlagi informacij iz točke 5(b) in točke 11, pri čemer se uporabijo značilnosti sistema SFC2014.

20.3   Načrt kazalnikov, ki zajema ločene strukturirane preglednice, v katerih so navedeni:

(a)

količinsko opredeljeni cilji skupaj z načrtovanimi učinki in načrtovanimi skupnimi javnimi izdatki ukrepov, izbranih za obravnavanje prednostnih področij, po posameznih prednostnih področjih;

(b)

za kmetijstvo in gozdarstvo podroben izračun ciljev prednostnih nalog iz člena 5(4) ter člena 5(5)(d) in (e) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

DEL 2

Predstavitev vsebine nacionalnih okvirov

1.   Naslov nacionalnega okvira

2.   Država članica

(a)

Geografsko območje, ki je zajeto v okviru;

(b)

klasifikacija regij.

3.   Splošna predstavitev povezav med nacionalnim okvirom, partnerskim sporazumom in programi razvoja podeželja

4.   Preglednica, ki po posameznih regijah in letih povzema celotni prispevek EKSRP za državo članico za celotno programsko obdobje

5.   Opis ukrepov

(1)

Opis splošnih pogojev, ki se uporabljajo za več kot en ukrep, vključno, če je to primerno, z opredelitvijo podeželskega območja, izhodiščnimi vrednostmi, navzkrižno skladnostjo, predvideno uporabo finančnih instrumentov, predvideno uporabo predplačil.

(2)

Opis po ukrepih, ki vključuje:

(a)

pravno podlago;

(b)

splošen opis ukrepa, vključno s splošnimi načeli za njegovo intervencijsko logiko ter prispevkom k prednostnim področjem in horizontalnim ciljem;

(c)

obseg, raven podpore, upravičence in, če je to ustrezno, metodologijo za izračun stopnje podpore, ki so po potrebi razčlenjeni po podukrepih in/ali vrstah operacije. Za vsako vrsto operacij opredelitev upravičenih stroškov, pogojev za upravičenost, veljavnih zneskov in stopenj podpore ter načel pri določanju meril za izbor;

(d)

splošna načela preverljivosti in možnosti kontrole ukrepov ter, če je to ustrezno, metodologije za izračun zneska podpore;

(e)

po potrebi opis posameznih ukrepov iz točke 8(2) dela 1.

6.   Po potrebi dodatno nacionalno financiranje:

Za ukrepe in operacije, ki spadajo na področje uporabe člena 42 Pogodbe, preglednica o dodatnem nacionalnem financiranju za posamezni ukrep v skladu s členom 82 Uredbe (EU) št. 1305/2013, vključno z navedbo skladnosti z merili iz navedene uredbe.

7.   Po potrebi elementi, potrebni za presojo državne pomoči:

Za ukrepe in operacije, ki ne spadajo na področje uporabe člena 42 Pogodbe, preglednica shem pomoči, ki spadajo v člen 81(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 in so namenjene izvajanju programov, vključno z nazivom sheme pomoči in sklici nanjo, prispevkom EKSRP, nacionalnim sofinanciranjem in dodatnim nacionalnim financiranjem. Skladnost s pravili Unije o državni pomoči je treba zagotoviti med celotnim trajanjem zadevnega programa.

Preglednici se priloži obveza države članice, da bodo ti ukrepi, če tako določajo pravila državne pomoči ali pod posebnimi pogoji iz odobritve državne pomoči, posamezno priglašeni v skladu s členom 108(3) Pogodbe.

Izjava, ali je ukrep/operacija vključena v državno pomoč v okviru nacionalnega programa ali zadevnih programov razvoja podeželja.

DEL 3

Predstavitev vsebine programa nacionalne mreže za podeželje

1.   Naslov posebnega programa nacionalne mreže za podeželje

2.   Država članica ali upravno območje

(a)

Geografsko območje, ki je zajeto v programu;

(b)

klasifikacija regij.

3.   Predhodno vrednotenje

(a)

Opis postopka, vključno s časovnim načrtom glavnih dogodkov in vmesnimi poročili, ki se nanašajo na ključne faze razvoja programa nacionalne mreže za podeželje.

(b)

Strukturirana preglednica, ki vsebuje priporočila predhodnega vrednotenja in način, kako so bila obravnavana.

(c)

Popolno poročilo o predhodnem vrednotenju je priloženo programu nacionalne mreže za podeželje.

4.   Načrt vrednotenja, ki vključuje naslednje oddelke

(1)   Cilji in namen

Izjava o ciljih in namenu načrta vrednotenja, ki temelji na zagotavljanju, da se izvajajo zadostne in ustrezne dejavnosti vrednotenja, zlasti za zagotavljanje informacij, potrebnih za usmerjanje programa, za letni poročili o izvajanju za leti 2017 in 2019 ter naknadno vrednotenje, in za zagotovitev razpoložljivosti podatkov, potrebnih za vrednotenje programa nacionalne mreže za podeželje.

(2)   Upravljanje in usklajevanje

Kratek opis ureditev spremljanja in vrednotenja za program nacionalne mreže za podeželje z opredelitvijo glavnih sodelujočih organov in njihovih odgovornosti. Obrazložitev povezave med dejavnostmi vrednotenja in izvajanjem programa nacionalne mreže za podeželje z vidika vsebine in časovnega razporeda.

(3)   Teme in dejavnosti vrednotenja

Okvirni opis tem vrednotenja, povezanih z nacionalno mrežo za podeželje, in pričakovanih dejavnosti, kar med drugim vključuje izpolnjevanje zahtev glede vrednotenja iz uredb (EU) št. 1303/2013 in (EU) št. 1305/2013. Vključuje dejavnosti, potrebne za vrednotenje prispevka programa k ciljem nacionalne mreže za podeželje, oceno vrednosti kazalnikov rezultata in analizo neto učinkov. Posebni elementi programa, kot je delo, potrebno za razvoj metodologij ali obravnavanje posebnih področij politike.

(4)   Podatki in informacije

Kratek opis sistema za beleženje, vzdrževanje, upravljanje in sporočanje statističnih podatkov o izvajanju programa nacionalne mreže za podeželje ter zagotavljanje spremljanja podatkov za vrednotenje. Opredelitev podatkovnih virov, ki jih je treba uporabiti, podatkovne vrzeli, možnih institucionalnih vprašanj, ki se nanašajo na zagotavljanje podatkov, in predlaganih rešitev. V tem oddelku je treba dokazati, da bodo ustrezni sistemi za upravljanje podatkov začeli delovati pravočasno.

(5)   Časovni razpored

Pomembni mejniki programskega obdobja in okvirni pregled časovnega načrta, potrebnega za zagotovitev, da bodo rezultati na voljo ob ustreznem času.

(6)   Obveščanje

Opis, kako bodo ugotovitve vrednotenja sporočene ciljnim prejemnikom, vključno z opisom mehanizmov, vzpostavljenih za nadaljnje spremljanje uporabe rezultatov vrednotenja.

(7)   Viri

Opis potrebnih in predvidenih virov za izvedbo načrta vrednotenja, vključno z navedbo potreb glede administrativne usposobljenosti, podatkov, finančnih sredstev in informacijske tehnologije. Opis dejavnosti krepitve zmogljivosti, predvidenih za zagotovitev, da se načrt vrednotenja lahko izvede v celoti.

5.   Finančni načrt, v katerem sta navedena:

(a)

letni prispevek EKSRP;

(b)

skupni prispevek Unije in stopnja prispevka EKSRP.

6.   Ureditve za izvajanje programa, ki vključujejo naslednje oddelke:

(a)

imenovanje vseh organov iz člena 65(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013 s strani države članice ter kratek opis upravljavske in nadzorne strukture programa iz člena 8(1)(m)(i) Uredbe (EU) št. 1305/2013 in ureditev iz člena 74(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(b)

predvidena sestava odbora za spremljanje;

(c)

opis sistema spremljanja in vrednotenja.

7.   Nacionalna mreža za podeželje

Opis vključuje:

(a)

postopek in časovni razpored za vzpostavitev nacionalne mreže za podeželje;

(b)

načrtovano vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje, in sicer način sodelovanja organizacij in uprav, dejavnih na področju razvoja podeželja, vključno s partnerji, iz člena 54(1) Uredbe (EU) št. 1305/2013 ter način spodbujanja dejavnosti mreženja.

Če se je država članica odločila za podporo nacionalne mreže za podeželje iz posebnega programa nacionalne mreže za podeželje in regionalnih programov, informacije o njihovem medsebojnem dopolnjevanju;

(c)

kratek opis glavnih kategorij dejavnosti nacionalne mreže za podeželje v skladu s cilji programa;

(d)

razpoložljiva sredstva za vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje.

DEL 4

Okvirni seznam prednostnih nalog/prednostnih področij in ukrepov, ki so posebno pomembni z vidika predhodnih pogojenosti (povezanih s prednostno nalogo in splošnih na področju razvoja podeželja) iz točke 6(b)(ii) dela 1

1.   POSEBNE PREDHODNE POGOJENOSTI ZA RAZVOJ PODEŽELJA

Prednostna naloga Unije za RP/tematski cilj (TC) SSO

Predhodna pogojenost

Merila za izpolnitev

Veljavnost za prednostna področja, ukrepe

V skladu s Prilogo V k Uredbi (EU) št. 1305/2013

V skladu s Prilogo V k Uredbi (EU) št. 1305/2013

V skladu s Prilogo V k Uredbi (EU) št. 1305/2013

Prednostna naloga za RP 3: spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobiti živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu

TC 5: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj

3.1

Preprečevanje in obvladovanje tveganj: obstoj nacionalnih ali regionalnih ocen tveganja za obvladovanje nesreč, v katerih je upoštevano prilagajanje podnebnim spremembam.

Uvedeno je nacionalno ali regionalno ocenjevanje tveganj, ki vključuje naslednje elemente:

opis procesa, metodologije, metod in podatkov neobčutljive narave, ki se uporabljajo za ocenjevanje tveganj, ter meril, temelječih na oceni tveganja, za določitev prednostnih naložb,

opis scenarijev z enim tveganjem in scenarijev z več tveganji,

upoštevanje nacionalnih strategij za prilagajanje podnebnim spremembam, kadar je ustrezno.

prednostno področje: 3B

ukrepi iz členov 18, 24 in od 36 do 39 Uredbe (EU) št. 1305/2013

Prednostna naloga za RP 4: obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom

TC 5: spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam ter preprečevanja in obvladovanja tveganj

TC 6: ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

4.1

Dobri kmetijski in okoljski pogoji (GAEC): standardi za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev pri kmetovanju iz poglavja I naslova VI Uredbe (EU) št. 1306/2013 so določeni na nacionalni ravni.

Standardi za ohranjanje dobrih kmetijskih in okoljskih pogojev so določeni v nacionalnem pravu ter opisani v programih.

prednostna področja: 4A, 4B in 4C

ukrepi iz členov 28, 29 in 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013

4.2

Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev: minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev iz člena 28 poglavja I naslova III Uredbe (EU) št. 1305/2013 so določene na nacionalni ravni.

Minimalne zahteve za uporabo gnojil in fitofarmacevtskih sredstev iz poglavja I naslova III Uredbe (EU) št. 1305/2013 so opisane v programih.

prednostna področja: 4A, 4B in 4C

ukrepi iz členov 28 in 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013

4.3

Drugi ustrezni nacionalni standardi: ustrezni obvezni nacionalni standardi so določeni za namene člena 28 poglavja I naslova III Uredbe (EU) št. 1305/2013.

Ustrezni obvezni nacionalni standardi so opisani v programih.

prednostna področja: 4A, 4B in 4C

ukrepi iz členov 28 in 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013

Prednostna naloga za RP 5: spodbujanje učinkovite rabe virov in podpiranje prehoda na nizkoogljično in podnebju prilagojeno gospodarstvo v sektorjih kmetijstva in prehrane ter gozdarstva

TC 4: podpiranje prehoda na nizkoogljično gospodarstvo v vseh sektorjih

TC 6: ohranjanje in varstvo okolja ter spodbujanje učinkovite rabe virov

5.1

Energetska učinkovitost: uvedeni so ukrepi za spodbujanje stroškovno učinkovitih izboljšav na področju učinkovitosti rabe končne energije in stroškovno učinkovitih naložb v energetsko učinkovitost pri gradnji ali obnavljanju stavb.

Ukrepi so:

ukrepi za zagotavljanje vzpostavitve minimalnih zahtev, povezanih z energetsko učinkovitostjo stavb, v skladu s členi 3, 4 in 5 Direktive 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta (12),

ukrepi, potrebni za vzpostavitev sistema certificiranja energetske učinkovitosti stavb v skladu s členom 11 Direktive 2010/31/EU,

ukrepi za zagotovitev strateškega načrtovanja na področju energetske učinkovitosti v skladu s členom 3 Direktive 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta (13),

ukrepi v skladu s členom 13 Direktive 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta (14) o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah, da se končnim odjemalcem zagotovijo individualni števci v mejah tehnične izvedljivosti in finančne sprejemljivosti ter sorazmerno z morebitnimi prihranki energije.

prednostno področje: 5B

ukrepi iz členov 17, 19, 20 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013

5.2

Vodni sektor: obstoj (a) politike določanja cen vode, ki zagotavlja ustrezne spodbude za uporabnike za učinkovito rabo vodnih virov, in (b) ustreznega prispevka različnih rab vode k povračilu stroškov vodnih storitev v višini, ki se določi v odobrenem načrtu upravljanja povodja za naložbe, podprte s programi.

V sektorjih, podprtih v okviru EKSRP, je država članica zagotovila prispevek različnih rab vode k povračilu stroškov vodnih storitev glede na sektor v skladu s prvo alineo člena 9(1) okvirne direktive o vodah, pri čemer se po potrebi upoštevajo družbeni, okoljski in gospodarski vplivi povračila ter geografske in podnebne razmere ene ali več prizadetih regij.

prednostno področje: 5A

ukrepi iz členov 17 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013

5.3

Energija iz obnovljivih virov: uvedeni so ukrepi za spodbujanje proizvodnje in distribucije energije iz obnovljivih virov (15).

Vzpostavljeni so pregledni programi podpore, prednostni dostop do omrežja ali zajamčeni dostop in prednostno odpremljanje ter standardna pravila za prevzemanje in delitev stroškov tehnične prilagoditve, ki so bila objavljena, v skladu s členom 14(1) ter členom 16(2) in (3) Direktive 2009/28/ES,

država članica je sprejela nacionalni akcijski načrt za energijo iz obnovljivih virov v skladu s členom 4 Direktive 2009/28/ES.

prednostno področje: 5C

ukrepi iz členov 17, 19, 20 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013

Prednostna naloga za RP 6: spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij

TC 2: povečanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij ter njihove uporabe in kakovosti (cilj širokopasovne povezave)

6.1

Infrastruktura za omrežja naslednje generacije: obstoj nacionalnih ali regionalnih načrtov za dostopovna omrežja naslednje generacije, v katerih so upoštevani regionalni ukrepi, da bi se dosegli cilji Unije glede visokohitrostnega internetnega dostopa, s poudarkom na področjih, na katerih trg ne zagotavlja dovolj kakovostne odprte infrastrukture po sprejemljivih cenah v skladu s pravili Unije o konkurenci in državni pomoči, ter da bi se zagotovile dostopne storitve za ranljive skupine.

Oblikovan je nacionalni ali regionalni načrt za omrežja naslednje generacije, ki zajema:

načrt za naložbe v infrastrukturo na podlagi ekonomske analize, ki upošteva obstoječe zasebne in javne infrastrukture in načrtovane naložbe,

modele trajnostnih naložb, s katerimi se krepi konkurenca ter zagotavlja dostop do odprte, cenovno sprejemljive in kakovostne infrastrukture in storitev, ki bodo ustrezne tudi v prihodnosti,

ukrepe za spodbujanje zasebnih naložb.

prednostno področje: 6C

ukrepi iz členov 20 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013


2.   SPLOŠNE PREDHODNE POGOJENOSTI

Predhodna pogojenost

Merila za izpolnitev

Uporaba v zvezi s prednostnimi področji, ukrepi

V skladu z delom II Priloge XI k Uredbi (EU) št. 1303/2013

V skladu z delom II Priloge XI k Uredbi (EU) št. 1303/2013

1.   Boj proti diskriminaciji

Obstoj administrativne usposobljenosti za izvajanje in uporabo protidiskriminacijske zakonodaje in politike Unije na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Ureditve v skladu z institucionalnim in pravnim okvirom držav članic za vključitev organov, odgovornih za spodbujanje enake obravnave vseh oseb, v pripravo in izvajanje programov, vključno s svetovanjem o enakosti pri dejavnostih na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Ureditve za usposabljanje osebja organov, ki so vključeni v upravljanje in nadzor evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področjih protidiskriminacijske zakonodaje in politike Unije.

prednostno področje: 6B

ukrepi iz členov 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013, pristop LEADER

2.   Enakost spolov

Obstoj administrativne usposobljenosti za izvajanje in uporabo zakonodaje in politike Unije za enakost spolov na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Ureditve v skladu z institucionalnim in pravnim okvirom držav članic za vključitev organov, odgovornih za enakost spolov, v pripravo in izvajanje programov, vključno s svetovanjem o enakosti spolov pri dejavnostih na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Ureditve za usposabljanje osebja organov, ki so vključeni v upravljanje in nadzor evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področjih zakonodaje in politike Unije za enakost spolov ter vključevanja načela enakosti spolov.

prednostni področji: 6A in 6B

ukrepi iz členov 14, 15, 19, 20 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013, pristop LEADER

3.   Invalidnost

Obstoj administrativne usposobljenosti za izvajanje in uporabo Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov v skladu s Sklepom Sveta 2010/48/ES (16)

Ureditve v skladu z institucionalnim in pravnim okvirom držav članic za posvetovanje z institucijami, odgovornimi za uveljavljanje pravic invalidov, ali predstavniškimi organizacijami invalidov in drugimi deležniki pri pripravi in izvajanju programov, ter njihovo sodelovanje pri tem.

Ureditve za usposabljanje osebja organov, ki so vključeni v upravljanje in nadzor evropskih strukturnih in investicijskih skladov na področjih ustrezne zakonodaje in politike o invalidnosti na ravni Unije in nacionalni ravni, vključno z dostopnostjo in uporabo Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov, kot se odraža v zakonodaji Unije in nacionalni zakonodaji, kot je ustrezno.

Ureditve za spremljanje izvajanja člena 9 navedene konvencije na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov med celotno pripravo in izvajanjem programov.

prednostni področji: 6A in 6B

ukrepi iz členov 19, 20 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013, pristop LEADER

4.   Javna naročila

Obstoj ureditve za učinkovito uporabo zakonodaje Unije o javnih naročilih na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Ureditev za učinkovito uporabo pravil Unije o javnih naročilih na podlagi ustreznih mehanizmov.

Ureditev, ki zagotavlja pregledne postopke oddaje javnih naročil.

Ureditev za usposabljanje in informiranje osebja, vključenega v izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Ureditev za zagotovitev administrativne usposobljenosti za izvajanje in uporabo pravil Unije o javnih naročilih.

prednostna področja: 2A, 5A, 5B, 5C in 6B

ukrepi iz členov 14, 15, 17, 19, 20, člena 21(e) in člena 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013, pristop LEADER

5.   Državna pomoč

Obstoj ureditve za učinkovito uporabo pravil Unije o državni pomoči na področju evropskih strukturnih in investicijskih skladov

Ureditev za učinkovito uporabo pravil Unije o državni pomoči.

Ureditev za usposabljanje in informiranje osebja, vključenega v izvajanje evropskih strukturnih in investicijskih skladov.

Ureditev, ki zagotavlja administrativno usposobljenost za izvajanje in uporabo pravil Unije o državni pomoči.

Vsa prednostna področja in ukrepi, če operacije v okviru teh področij in ukrepov ne spadajo na področje uporabe člena 42 Pogodbe.

6.   Okoljska zakonodaja v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo

Obstoj ureditve za učinkovito uporabo okoljske zakonodaje Unije v zvezi s presojo vplivov na okolje in strateško okoljsko presojo

Ureditev za učinkovito uporabo Direktive 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta (17) (presoja vplivov na okolje) in Direktive 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (18) (strateška okoljska presoja).

Ureditev za usposabljanje in informiranje osebja, vključenega v izvajanje direktiv o presoji vplivov na okolje in strateški okoljski presoji.

Ureditev, ki zagotavlja zadostno administrativno usposobljenost.

prednostna področja: 2A, 3A, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B, 5C, 5D, 5E, 6A in 6C

ukrepi iz členov 17, 19, 20, 21 in členov 28 do 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013

7.   Statistični sistemi in kazalniki rezultatov

Obstoj statistične podlage, potrebne za izvajanje vrednotenja za presojo uspešnosti in vplivov programov

Obstoj sistema kazalnikov rezultatov, potrebnih za izbiro ukrepov, ki najuspešneje prispevajo k želenim rezultatom, za spremljanje napredka pri doseganju rezultatov in izvajanje vrednotenja vpliva

Izvaja se ureditev za pravočasno zbiranje in združevanje statističnih podatkov, ki vključuje naslednje elemente:

opredelitev virov in mehanizmov za zagotavljanje statističnega validiranja;

ureditev za objavo in javni dostop do zbranih podatkov;

učinkovit sistem kazalnikov rezultatov, ki vključuje:

izbiro kazalnikov rezultatov za vsak program, ki zagotavljajo informacije o tem, kako se izbirajo ukrepi politike, ki se financirajo iz programa;

določitev ciljnih vrednosti za te kazalnike;

usklajenost posameznih kazalnikov z naslednjimi pogoji: zanesljivost in statistično validiranje, jasnost normativne razlage, odzivnost na politiko, pravočasno zbiranje podatkov;

postopki, s katerimi se zagotovi, da se pri vseh operacijah, ki se financirajo iz programa, sprejme učinkovit sistem kazalnikov.

Se uporablja, vendar je že izpolnjeno, sistem skupnega spremljanja in vrednotenja

DEL 5

Kode ukrepov in podukrepov

Ukrep iz Uredbe (EU) št. 1305/2013 ali Uredbe (EU) št. 1303/2013

Koda ukrepa v okviru te uredbe

Podukrep za namene programiranja

Koda podukrepa v okviru te uredbe

Člen 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013

prenos znanja in ukrepi informiranja

1

podpora za dejavnosti poklicnega usposabljanja in pridobivanja spretnosti

1.1

podpora za demonstracijske aktivnosti in ukrepi informiranja

1.2

podpora za kratkoročne izmenjave za upravljanje kmetij in gozdov ter obiske kmetij in gozdov

1.3

Člen 15 Uredbe (EU) št. 1305/2013

službe za svetovanje, službe za pomoč pri upravljanju kmetij in službe za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah

2

podpora za pomoč pri uporabi storitev svetovanja

2.1

podpora za ustanavljanje služb za pomoč pri upravljanju kmetij, služb za zagotavljanje nadomeščanja na kmetijah ter služb za kmetijsko in gozdarsko svetovanje

2.2

podpora za usposabljanje svetovalcev

2.3

Člen 16 Uredbe (EU) št. 1305/2013

sheme kakovosti za kmetijske proizvode in živila

3

podpora za novo sodelovanje v shemah kakovosti

3.1

podpora za dejavnosti informiranja in promocije, ki jih izvajajo skupine proizvajalcev na notranjem trgu

3.2

Člen 17 Uredbe (EU) št. 1305/2013

naložbe v osnovna sredstva

4

podpora za naložbe v kmetijska gospodarstva

4.1

podpora za naložbe v predelavo/trženje in/ali razvoj kmetijskih proizvodov

4.2

podpora za naložbe v infrastrukturo, povezano z razvojem, posodabljanjem ali prilagoditvijo kmetijstva in gozdarstva

4.3

podpora za neproizvodne naložbe, povezane z doseganjem kmetijsko-okoljskih-podnebnih ciljev

4.4

Člen 18 Uredbe (EU) št. 1305/2013

obnova potenciala kmetijske proizvodnje, prizadetega zaradi naravnih nesreč, in uvajanje ustreznih preventivnih ukrepov

5

podpora za naložbe v preventivne ukrepe, katerih cilj je zmanjšati posledice verjetnih naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

5.1

podpora za naložbe v obnovo kmetijskega zemljišča in potenciala kmetijske proizvodnje, ki sta bila prizadeta zaradi naravnih nesreč, slabih vremenskih razmer in katastrofičnih dogodkov

5.2

Člen 19 Uredbe (EU) št. 1305/2013

razvoj kmetij in podjetij

6

pomoč za zagon dejavnosti za mlade kmete

6.1

pomoč za zagon nekmetijskih dejavnosti na podeželskih območjih

6.2

pomoč za zagon dejavnosti, namenjena razvoju majhnih kmetij

6.3

podpora za naložbe v vzpostavitev in razvoj nekmetijskih dejavnosti

6.4

plačila kmetom, ki so upravičeni do sodelovanja v shemi za male kmete in ki trajno prenesejo svoje kmetijsko gospodarstvo na drugega kmeta

6.5

Člen 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013

osnovne storitve in obnova vasi na podeželskih območjih

7

podpora za pripravo in posodabljanje načrtov za razvoj občin in vasi na podeželskih območjih in njihovih osnovnih storitev ter načrtov za varstvo in upravljanje območij Natura 2000 in drugih območij visoke naravne vrednosti

7.1

podpora za naložbe v vzpostavitev, izboljšanje ali razširitev vseh vrst male infrastrukture, vključno z naložbami v energijo iz obnovljivih virov in varčevanje z energijo

7.2

podpora za širokopasovno infrastrukturo, vključno z njeno vzpostavitvijo, izboljšanjem in razširitvijo, pasivno širokopasovno infrastrukturo ter zagotavljanje dostopa do širokopasovnega interneta in rešitev v zvezi z e-upravo

7.3

podpora za naložbe v vzpostavitev, izboljšanje ali razširitev lokalnih osnovnih storitev za podeželsko prebivalstvo, vključno z dejavnostmi za prosti čas in kulturnimi dejavnostmi, in z njimi povezano infrastrukturo

7.4

podpora za naložbe v rekreacijsko infrastrukturo za javno uporabo, turistične informacije in malo turistično infrastrukturo

7.5

podpora za študije/naložbe, povezane z ohranjanjem, obnovo in izboljševanjem kulturne in naravne dediščine vasi, podeželskih krajin in območij z veliko naravno vrednostjo, vključno s povezanimi družbeno-gospodarskimi vidiki, ter dejavnosti okoljskega ozaveščanja

7.6

podpora za naložbe, namenjene selitvi dejavnosti in spremembi namembnosti zgradb ali drugih objektov, ki so v podeželskih naseljih ali blizu njih, da se izboljša kakovost življenja ali poveča okoljska učinkovitost naselja

7.7

drugo

7.8

Člen 21 Uredbe (EU) št. 1305/2013

naložbe v razvoj gozdnih območij in izboljšanje sposobnosti gozdov za preživetje

8

podpora za pogozdovanje/ustvarjanje drugih gozdnih zemljišč

8.1

podpora za vzpostavitev in vzdrževanje kmetijsko-gozdarskih sistemov

8.2

podpora za preprečevanje škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

8.3

podpora za odpravo škode v gozdovih zaradi gozdnih požarov ter naravnih nesreč in katastrofičnih dogodkov

8.4

pomoč za naložbe za povečanje odpornosti in okoljske vrednosti gozdnih ekosistemov

8.5

podpora za naložbe v gozdarske tehnologije ter predelavo, mobilizacijo in trženje gozdnih proizvodov

8.6

Člen 27 Uredbe (EU) št. 1305/2013

ustanovitev skupin in organizacij proizvajalcev

9

ustanavljanje skupin in organizacij proizvajalcev v kmetijskem in gozdarskem sektorju

9

Člen 28 Uredbe (EU) št. 1305/2013

kmetijsko-okoljska-podnebna plačila

10

plačilo kmetijsko-okoljskih-podnebnih obveznosti

10.1

podpora za ohranjanje, trajnostno rabo in razvoj genskih virov v kmetijstvu

10.2

Člen 29 Uredbe (EU) št. 1305/2013

ekološko kmetovanje

11

plačila za preusmeritev v prakse in metode ekološkega kmetovanja

11.1

plačila za izvajanje praks in metod ekološkega kmetovanja

11.2

Člen 30 Uredbe (EU) št. 1305/2013

plačila v okviru območij Natura 2000 in na podlagi okvirne direktive o vodah

12

izravnalno plačilo za kmetijska območja Natura 2000

12.1

izravnalno plačilo za gozdna območja Natura 2000

12.2

izravnalno plačilo za kmetijska območja, vključena v načrte upravljanja povodja

12.3

Člen 31 Uredbe (EU) št. 1305/2013

plačila območjem z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami

13

izravnalno plačilo v gorskih območjih

13.1

izravnalno plačilo za druga območja s pomembnimi naravnimi omejitvami

13.2

izravnalno plačilo za druga območja s posebnimi omejitvami

13.3

Člen 33 Uredbe (EU) št. 1305/2013

dobrobit živali

14

plačilo za dobrobit živali

14

Člen 34 Uredbe (EU) št. 1305/2013

gozdarsko-okoljske in podnebne storitve ter ohranjanje gozdov

15

plačilo gozdarsko-okoljskih in podnebnih obveznosti

15.1

podpora za ohranjanje in krepitev gozdnih genskih virov

15.2

Člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013

sodelovanje

16

podpora za ustanovitev in delovanje operativnih skupin evropskega partnerstva za inovacije na področju kmetijske produktivnosti in trajnosti

16.1

podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij

16.2

sodelovanje med malimi izvajalci pri organiziranju skupnih delovnih procesov, skupni uporabi objektov in naprav ter virov, pa tudi pri razvoju in trženju turističnih storitev

16.3

podpora za horizontalno in vertikalno sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi za vzpostavitev in razvoj kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov ter za promocijske dejavnosti na lokalni ravni, ki so povezane z razvojem kratkih dobavnih verig in lokalnih trgov

16.4

podpora za skupno ukrepanje za blažitev podnebnih sprememb ali prilagajanje nanje ter za skupne pristope k okoljskim projektom in stalnim okoljskim praksam

16.5

podpora za sodelovanje med udeleženci v dobavni verigi pri trajnostnem zagotavljanju biomase za uporabo v postopkih pridelave hrane in proizvodnje energije ter v industrijskih procesih

16.6

podpora za lokalne razvojne strategije, ki niso strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

16.7

podpora za pripravo načrtov za upravljanje gozdov ali enakovrednih načrtov

16.8

podpora za diverzifikacijo kmetijskih dejavnosti v dejavnosti v zvezi z zdravstvenim varstvom, socialnim vključevanjem, kmetijstvom, ki ga podpira skupnost, ter izobraževanjem o okolju in hrani

16.9

drugo

16.10

Člen 36 Uredbe (EU) št. 1305/2013

obvladovanje tveganja

17

premije za zavarovanje pridelka, živali in rastlin

17.1

vzajemni skladi za slabe vremenske razmere, bolezni živali in rastlin, napade škodljivcev ter okoljske nesreče

17.2

instrument za stabilizacijo dohodka

17.3

Člen 40 Uredbe (EU) št. 1305/2013

financiranje dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil za Hrvaško

18

financiranje dopolnilnih nacionalnih neposrednih plačil za Hrvaško

18

Člen 35 Uredbe (EU) št. 1303/2013

podpora za lokalni razvoj v okviru pobude LEADER (lokalni razvoj, ki ga vodi skupnost)

19

pripravljalna podpora

19.1

podpora za izvajanje operacij v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost

19.2

priprava in izvajanje dejavnosti sodelovanja lokalne akcijske skupine

19.3

podpora za tekoče stroške in stroške animacije

19.4

Členi 51 do 54 Uredbe (EU) št. 1305/2013

tehnična pomoč

20

podpora za tehnično pomoč (razen nacionalne mreže za podeželje)

20.1

podpora za vzpostavitev in delovanje nacionalne mreže za podeželje

20.2

DEL 6

Prednostne naloge Unije za razvoj podeželja in kode prednostnih področij

Prednostna naloga

Člen Uredbe (EU) št. 1305/2013/koda prednostnega področja

Prednostno področje

Prednostna naloga 1: pospeševanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gozdarstvu in na podeželskih območjih

člen 5(1)(a) = prednostno področje 1A

spodbujanje inovacij, sodelovanja in razvoja baze znanja na podeželskih območjih

člen 5(1)(b) = prednostno področje 1B

krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti

člen 5(1)(c) = prednostno področje 1C

krepitev vseživljenjskega učenja in poklicnega usposabljanja v kmetijskem in gozdarskem sektorju

Prednostna naloga 2: krepitev sposobnosti preživetja kmetij in konkurenčnosti vseh vrst kmetijstva v vseh regijah ter spodbujanje inovativnih kmetijskih tehnologij in trajnostnega upravljanja gozdov

člen 5(2)(a) = prednostno področje 2A

izboljšanje ekonomske uspešnosti vseh kmetij ter zagotavljanje lažjega prestrukturiranja in posodabljanja kmetij, zlasti z namenom povečanja njihove udeležbe na trgu in tržne usmerjenosti ter kmetijske diverzifikacije

člen 5(2)(b) = prednostno področje 2B

zagotavljanje lažjega začetka opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenim kmetom, zlasti pa generacijske pomladitve

Prednostna naloga 3: spodbujanje organiziranja živilske verige, vključno s predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov, dobrobiti živali in obvladovanja tveganj v kmetijstvu

člen 5(3)(a) = prednostno področje 3A

izboljšanje konkurenčnosti primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom ter promocija na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah in organizacijah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah

člen 5(3)(b) = prednostno področje 3B

podpora preprečevanju in obvladovanju tveganja na kmetijah

Prednostna naloga 4: obnova, ohranjanje in izboljševanje ekosistemov, povezanih s kmetijstvom in gozdarstvom

člen 5(4)(a) = prednostno področje 4A

obnova, ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti, vključno z območji Natura 2000 in območij z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi

člen 5(4)(b) = prednostno področje 4B

izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi

člen 5(4)(c) = prednostno področje 4C

preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal

Prednostna naloga 5: spodbujanje učinkovite rabe virov ter podpiranje prehoda v kmetijskem, živilskem in gozdarskem sektorju na nizkoogljično gospodarstvo, odporno na podnebne spremembe

člen 5(5)(a) = prednostno področje 5A

povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu

člen 5(5)(b) = prednostno področje 5B

povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane

člen 5(5)(c) = prednostno področje 5C

olajšanje dobave in uporabe obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov in ostankov ter drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva

člen 5(5)(d) = prednostno področje 5D

zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu

člen 5(5)(e) = prednostno področje 5E

spodbujanje shranjevanja in sekvestracije ogljika v kmetijstvu in gozdarstvu

Prednostna naloga 6: spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanja revščine in gospodarskega razvoja podeželskih območij

člen 5(6)(a) = prednostno področje 6A

spodbujanje diverzifikacije, ustanavljanja in razvoja malih podjetij ter ustvarjanja novih delovnih mest

člen 5(6)(b) = prednostno področje 6B

pospeševanje lokalnega razvoja podeželskih območij

člen 5(6)(c) = prednostno področje 6C

spodbujanje dostopa do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihove uporabe in kakovosti


(1)  Člen 8(4) Direktive Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (UL L 206, 22.7.1992, str. 7).

(2)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 184/2014 z dne 25. februarja 2014 o določitvi pogojev za sistem elektronske izmenjave podatkov med državami članicami in Komisijo v skladu z Uredbo (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o sprejetju nomenklature za kategorije ukrepov za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v skladu z Uredbo (EU) št. 1299/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o posebnih določbah za podporo cilju „evropsko teritorialno sodelovanje“ iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (UL L 57, 27.2.2014, str. 7).

(3)  Uporaba skupnega prispevka EKSRP za vsak zadevni program.

(4)  Uredba (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (ES) št. 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L 347, 20.12.2013, str. 549).

(5)  Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L 347, 20.12.2013, str. 608).

(6)  Direktiva Sveta 91/676/EGS z dne 12. decembra 1991 o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov (UL L 375, 31.12.1991, str. 1).

(7)  Direktiva 2009/128/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti za doseganje trajnostne rabe pesticidov (UL L 309, 24.11.2009, str. 71).

(8)  Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih ptic (UL L 20, 26.1.2010, str. 7).

(9)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (UL L 327, 22.12.2000, str. 1).

(10)  Okvirno razdelitev skupnega prispevka Unije po prednostnih področjih je treba uporabiti v povezavi s prispevkom programa razvoja podeželja k tematskim ciljem in ciljem na področju podnebnih sprememb iz člena 15(1)(a)(iv) Uredbe (EU) št. 1303/2013, začasnimi ustavitvami iz člena 19(5) in člena 22(6) navedene uredbe ter, če je to ustrezno, izračunom rezerviranih zneskov v skladu s členom 59(6) Uredbe (EU) št. 1305/2013.

(11)  Člen 8(3) Uredbe (EU) št. 1293/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2013 o vzpostavitvi programa za okolje in podnebne ukrepe (LIFE) in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 614/2007 (UL L 347, 20.12.2013, str. 185).

(12)  Direktiva 2010/31/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. maja 2010 o energetski učinkovitosti stavb (UL L 153, 18.6.2010, str. 13).

(13)  Direktiva 2012/27/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. oktobra 2012 o energetski učinkovitosti, spremembi direktiv 2009/125/ES in 2010/30/EU ter razveljavitvi direktiv 2004/8/ES in 2006/32/ES (UL L 315, 14.11.2012, str. 1).

(14)  Direktiva 2006/32/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. aprila 2006 o učinkovitosti rabe končne energije in o energetskih storitvah ter o razveljavitvi Direktive Sveta 93/76/EGS (UL L 114, 27.4.2006, str. 64).

(15)  Direktiva 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. aprila 2009 o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 2003/30/ES (UL L 140, 5.6.2009, str. 16).

(16)  Sklep Sveta z dne 26. novembra 2009 o sklenitvi Konvencije Združenih narodov o pravicah invalidov s strani Evropske skupnosti (UL L 23, 27.1.2010, str. 35).

(17)  Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L 26, 28.1.2012, str. 1).

(18)  Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje (UL L 197, 21.7.2001, str. 30).


PRILOGA II

Količniki za pretvorbo živali v glave velike živine (GVŽ) iz člena 9(2)

Biki, krave in drugo govedo, starejši od dveh let, ter kopitarji, starejši od šestih mesecev

1,0 GVŽ

Govedo od šestega meseca do dveh let

0,6 GVŽ

Govedo, mlajše od šestih mesecev

0,4 GVŽ

Ovce in koze

0,15 GVŽ

Plemenske svinje > 50 kg

0,5 GVŽ

Ostali prašiči

0,3 GVŽ

Kokoši nesnice

0,014 GVŽ

Ostala perutnina (1)

0,03 GVŽ

Količniki za pretvorbo se lahko povečajo, pri čemer se upoštevajo znanstveni dokazi, ki jih je treba pojasniti in ustrezno utemeljiti v programih razvoja podeželja.

Izjemoma se lahko dodajo druge kategorije živali. Količniki za pretvorbo za kakršne koli take kategorije se določijo ob upoštevanju posebnih razmer in znanstvenih dokazov, ki jih je treba pojasniti in ustrezno utemeljiti v programih razvoja podeželja.


(1)  Količniki za pretvorbo za to kategorijo se lahko zmanjšajo, pri čemer se upoštevajo znanstveni dokazi, ki jih je treba pojasniti in ustrezno utemeljiti v programih razvoja podeželja.


PRILOGA III

Informiranje in obveščanje javnosti iz člena 13

DEL 1

Dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti

1.   Odgovornosti organa upravljanja

1.1   Strategija informiranja in obveščanja javnosti

Organ upravljanja zagotovi, da se dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti izvajajo v skladu z njegovo strategijo informiranja in obveščanja javnosti, ki vključuje vsaj:

(a)

cilje strategije in njene ciljne skupine;

(b)

opis vsebine dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti;

(c)

okvirni proračun strategije;

(d)

opis upravnih organov, vključno z osebjem, ki je pristojno za izvajanje dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti;

(e)

opis vloge nacionalne mreže za podeželje in načina, kako bo njen komunikacijski načrt iz člena 54(3)(vi) Uredbe (EU) št. 1305/2013 prispeval k izvajanju strategije;

(f)

opis, kako bodo dejavnosti informiranja in obveščanja javnosti ocenjene z vidika prepoznavnosti političnega okvira, programov in operacij in vloge EKSRP v Uniji ter ozaveščenost o teh vidikih;

(g)

letno posodobitev z dejavnostmi informiranja in obveščanja javnosti, ki jih je potrebno izvesti v naslednjem letu.

1.2   Informacije za morebitne upravičence

Organ upravljanja zagotovi, da imajo morebitni upravičenci dostop do ustreznih informacij, vključno s posodobljenimi informacijami, kjer je to pomembno, ter da so glede na dostopnost elektronskih ali drugih komunikacijskih storitev za določene morebitne upravičence obveščeni vsaj o naslednjem:

(a)

možnostih financiranja in objavi razpisov v okviru programov razvoja podeželja;

(b)

upravnih postopkih, ki jih je treba upoštevati za upravičenost do financiranja v okviru programov razvoja podeželja;

(c)

postopkih za pregled vlog za financiranje;

(d)

pogojih za upravičenost in/ali merilih za izbor in vrednotenje projektov, ki se financirajo;

(e)

imenih oseb ali kontaktnih oseb na nacionalni, regionalni ali lokalni ravni, ki lahko pojasnijo delovanje programov razvoja podeželja ter merila za izbor in vrednotenje operacij;

(f)

odgovornosti upravičencev v zvezi z obveščanjem javnosti o cilju operacije in podpori operaciji iz EKSRP v skladu z oddelkom 2 dela 1. Organ upravljanja lahko od morebitnih upravičencev zahteva, da v vlogi predlagajo okvirne komunikacijske dejavnosti, ki so sorazmerne z obsegom operacije;

(g)

postopkih za obravnavo pritožb iz člena 74(3) Uredbe (EU) št. 1303/2013.

1.3   Informacije za širšo javnost

Organ upravljanja obvesti javnost o vsebini programa razvoja podeželja, o tem, da je Komisija sprejela program, in posodobitvah programa, glavnih dosežkih pri izvajanju programa in njegovem zaključku ter prispevku programa k uresničevanju prednostnih nalog Unije, kot so določene v partnerskem sporazumu.

Organ upravljanja zagotovi vzpostavitev enega spletišča ali enega spletnega portala z informacijami iz točk 1.1 in 1.2 ter prvega odstavka te točke. Vzpostavitev enega spletišča ne ovira nemotenega izvajanja EKSRP ter ne omejuje dostopa morebitnih upravičencev in deležnikov do informacij. Obveščanje javnosti vključuje elemente iz točke 1 dela 2.

1.4   Sodelovanje organov, ki opravljajo vlogo posrednikov

Organ upravljanja zagotovi, vključno prek nacionalne mreže za podeželje, da se organi, ki lahko opravljajo vlogo posrednikov, vključijo v dejavnosti informiranja morebitnih upravičencev, še zlasti:

(a)

partnerji iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013;

(b)

informacijski centri o Evropi ter predstavništva Komisije in informacijske pisarne Evropskega parlamenta v državah članicah;

(c)

izobraževalne in raziskovalne ustanove.

1.5   Obvestilo o dodelitvi podpore

Organ upravljanja zagotovi, da obvestilo o dodelitvi podpore upravičence obvešča, da je ukrep financiran iz programa, ki je delno financiran s strani EKSRP, ter o ukrepu in prednostni nalogi zadevnega programa razvoja podeželja.

2.   Odgovornosti upravičencev

2.1   V vseh informacijskih in komunikacijskih ukrepih upravičenca je podpora iz EKSRP za operacijo prikazana:

(a)

s simbolom Unije;

(b)

s sklicem na podporo iz EKSRP.

Kadar se ukrep informiranja ali obveščanja javnosti nanaša na operacijo ali več operacij, ki se sofinancirajo iz več kot enega sklada, se lahko sklic iz točke (b) nadomesti s sklicem na ESI-sklade.

2.2   Upravičenec med izvajanjem operacije obvešča javnost o podpori iz EKSRP, tako da:

(a)

na poslovni spletni strani upravičenca, če ta obstaja, objavi kratek opis operacije, iz katerega je razvidna povezava med namenom spletne strani in podporo, ki se namenja operaciji, ter ki je sorazmeren z višino podpore, vključno z njenimi cilji in rezultati, pri čemer poudari finančno podporo Unije;

(b)

v zvezi z operacijami, ki ne spadajo pod točko (c) in katerih skupna javna podpora presega 10 000 EUR, ter odvisno od operacije, ki se financira (na primer v zvezi z operacijami iz člena 20 o obnovi vasi ali operacijami LEADER), izobesi vsaj en plakat z informacijami o operaciji (najmanj velikosti A3), ki izpostavlja finančno podporo Unije, in sicer na dobro vidnem mestu, na primer ob vhodu v stavbo. Če je rezultat operacije v okviru programa razvoja podeželja naložba (na primer na kmetiji ali v živilskem podjetju), katere skupna javna podpora presega 50 000 EUR, upravičenec namesti obrazložitveno tablo z informacijami o projektu, ki izpostavlja finančno podporo Unije. Obrazložitvena tabla se namesti tudi v prostorih lokalnih akcijskih skupin, financiranih v okviru pristopa LEADER;

(c)

na dobro vidnem mestu postavi dovolj velik začasni pano za vsako operacijo, ki zajema financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti, pri katerih skupna javna podpora operaciji presega 500 000 EUR.

Upravičenec najpozneje tri mesece po zaključku operacije na dobro vidnem mestu postavi dovolj veliko stalno tablo ali pano za vsako operacijo, ki izpolnjuje naslednji merili:

(i)

skupna javna podpora operaciji presega 500 000 EUR;

(ii)

operacija vključuje nakup fizičnih predmetov ali financiranje infrastrukture ali gradbenih dejavnosti.

Na panoju se navedeta ime in glavni namen operacije ter izpostavi se finančna podpora Unije.

Panoji, plakati, table in spletne strani vključujejo opis projekta/operacije in elementov iz točke 1 dela 2. Te informacije zavzemajo najmanj 25 % panoja, table ali spletne strani.

DEL 2

Tehnične značilnosti informiranja in obveščanja javnosti

1.   Logotip in slogan

Pri vsakem informiranju in obveščanju javnosti so prikazani naslednji elementi:

(a)

simbol Unije v skladu z grafičnimi standardi, kot so določeni na naslovu http://europa.eu/abc/symbols/emblem/download_en.htm, skupaj z obrazložitvijo vloge Unije, pri čemer se navede:

„Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje“;

(b)

pri dejavnostih in ukrepih, ki se financirajo prek pristopa LEADER, logotip pristopa LEADER:

++ logotip pristopa LEADER ++

2.   Informacijsko in komunikacijsko gradivo

Publikacije (kot so knjižice, prospekti in bilteni) in plakati o ukrepih in dejavnostih, ki jih sofinancira EKSRP, vsebujejo na naslovni strani jasno navedbo o udeležbi Unije in simbol Unije, če je uporabljen tudi nacionalni ali regionalni simbol. Publikacije vključujejo sklicevanja na organ, odgovoren za vsebino, in na organ upravljanja, določen za izvajanje pomoči iz EKSRP in/ali zadevne nacionalne pomoči.

Za informacije, ki so dostopne prek elektronskih sredstev (spletnih strani, baz podatkov za možne upravičence) ali kot avdiovizualno gradivo, se smiselno uporablja prvi odstavek.

Spletne strani, ki zadevajo EKSRP:

(a)

omenjajo prispevek EKSRP vsaj na domači strani;

(b)

vključujejo hiper povezavo na spletno stran Komisije, ki zadeva EKSRP.


PRILOGA IV

Napor skupnih kazalnikov stanja, rezultata in učinka iz člena 14(2)

1.   Kazalniki stanja

C1.

Prebivalstvo

C2.

Starostna struktura

C3.

Ozemlje

C4.

Gostota prebivalstva

C5.

Stopnja zaposlenosti (1)

C6.

Stopnja samozaposlenosti

C7.

Stopnja brezposelnosti

C8.

BDP na prebivalca (1)

C9.

Stopnja revščine (1)

C10.

Struktura gospodarstva

C11.

Struktura zaposlenosti

C12.

Produktivnost dela po gospodarskih sektorjih

C13.

Zaposlenost po gospodarskih dejavnostih

C14.

Produktivnost dela v kmetijstvu

C15.

Produktivnost dela v gozdarstvu

C16.

Produktivnost dela v živilski industriji

C17.

Kmetijska gospodarstva (kmetije)

C18.

Kmetijska površina

C19.

Kmetijska površina z ekološkim kmetijstvom

C20.

Namakano zemljišče

C21.

Glave velike živine

C22.

Delovna sila na kmetijskem gospodarstvu

C23.

Starostna struktura upraviteljev kmetijskih gospodarstev

C24.

Kmetijska izobrazba upraviteljev kmetijskih gospodarstev

C25.

Faktorski dohodek kmetijstva (1)

C26.

Podjetniški dohodek kmetijstva (1)

C27.

Skupna faktorska produktivnost v kmetijstvu (1)

C28.

Bruto naložbe v osnovna sredstva v kmetijstvu

C29.

Gozd in druge gozdne površine

C30.

Turistična infrastruktura

C31.

Pokritost zemljišča

C32.

Območja z omejenimi možnostmi

C33.

Intenzivnost kmetovanja

C34.

Območja Natura 2000

C35.

Indeks ptic kmetijske krajine (1)

C36.

Stanje ohranjenosti kmetijskih habitatov (travinje)

C37.

Kmetovanje z visoko naravno vrednostjo (1)

C38.

Zaščiten gozd

C39.

Odvzem vode v kmetijstvu (1)

C40.

Kakovost vode (1)

C41.

Organske snovi v tleh na ornih zemljiščih (1)

C42.

Erozija tal zaradi vode (1)

C43.

Pridobivanje obnovljivih virov energije iz kmetijstva in gozdarstva

C44.

Raba energije v kmetijstvu, gozdarstvu in prehrambni industriji

C45.

Emisije iz kmetijstva (1)

2.   Kazalniki rezultata

R1

:

delež kmetijskih gospodarstev s podporo programa razvoja podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno področje 2A)

R2

:

sprememba kmetijske proizvodnje na podprtih kmetijah/letno število delovnih enot (prednostno področje 2A) (2)

R3

:

delež kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom razvoja podeželja (prednostno področje 2B)

R4

:

delež kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev (prednostno področje 3A)

R5

:

delež kmetijskih gospodarstev, ki sodelujejo v shemah za obvladovanje tveganja (prednostno področje 3B)

R6

:

delež gozdov ali drugih gozdnih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti (prednostno področje 4A)

R7

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno področje 4A)

R8

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)

R9

:

delež gozdnih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)

R10

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

R11

:

delež gozdnih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

R12

:

delež namakanega zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši namakalni sistem (prednostno področje 5A)

R13

:

povečanje učinkovite rabe vode v kmetijstvu pri projektih s podporo programa razvoja podeželja (prednostno področje 5A) (2)

R14

:

povečanje učinkovite rabe energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane pri projektih s podporo programa razvoja podeželja (prednostno področje 5B) (2)

R15

:

energija iz obnovljivih virov, proizvedena s podprtimi projekti (prednostno področje 5C) (2)

R16

:

delež GVŽ (glava velike živine), ki jih zadevajo naložbe v živinorejo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in/ali amoniaka (prednostno področje 5D)

R17

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in/ali amoniaka (prednostno področje 5D)

R18

:

zmanjšane emisije metana in dušikovega oksida (prednostno področje 5D) (2)

R19

:

zmanjšane emisije amoniaka (prednostno področje 5D) (2)

R20

:

R20: delež kmetijskih in gozdnih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za prispevanje k sekvestraciji in shranjevanju ogljika (prednostno področje 5E)

R21

:

delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno področje 6A)

R22

:

delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B)

R23

:

delež podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B)

R24

:

delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (LEADER) (prednostno področje 6B)

R25

:

delež podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (informacijska in komunikacijska tehnologija – IKT) (prednostno področje 6C)

Kazalniki v poševnem tisku so tudi ciljni kazalniki iz točke 4.

3.   Kazalniki učinka za razvoj podeželja

Številka

Kazalniki učinka

Kode ukrepov (členi Uredbe (EU) št. 1305/2013 ali Uredbe (EU) št. 1303/2013)

O.1

Skupni javni izdatki  (3)

vsi ukrepi

O.2

Skupne naložbe

4 (člen 17), 5 (člen 18), 6.4 (člen 19), 7.2 do 7.8 (člen 20), 8.5 in 8.6 (člen 21) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.3

Število podprtih dejavnosti/operacij

1 (člen 14), 2 (člen 15), 4 (člen 17), 7 (člen 20), 8.5 in 8.6 (člen 21), 9 (člen 27), 17.2 in 17.3 (člen 36) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.4

Število podprtih gospodarstev/upravičencev

3 (člen 16), 4.1 (člen 17), 5 (člen 18), 6 (člen 19), 8.1 do 8.4 (člen 21), 11 (člen 29), 12 (člen 30), 13 (člen 31), 14 (člen 33), 17.1 (člen 36) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.5

Skupna površina (ha)

4 (člen 17), 8.1 do 8.5 (člen 21), 10 (člen 28), 11 (člen 29), 12 (člen 30), 13 (člen 31), 15 (člen 34) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.6

Podprto fizično območje (ha)

10 (člen 28) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.7

Število podprtih pogodb

10 (člen 28), 15 (člen 34) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.8

Število podprtih glav velike živine (GVŽ)

14 (člen 33), 4 (člen 17) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.9

Število gospodarstev, ki sodelujejo v podprtih shemah

9 (člen 27), 16.4 (člen 35), 17.2 in 17.3 (člen 36) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.10

Število kmetov, deležnih izplačil

17.2 in 17.3 (člen 36) (Uredba (EU) št. 1305/2013)

O.11

Število dni izvedenega usposabljanja

1 (člen 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.12

Število udeležencev usposabljanja

1 (člen 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.13

Število upravičencev, deležnih svetovanja

2 (člen 15 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.14

Število usposobljenih svetovalcev

2 (člen 15 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.15

Prebivalci, deležni izboljšanih storitev/infrastrukture (informacijska tehnologija ali drugo)

7 (člen 20 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.16

Število podprtih skupin evropskega partnerstva za inovacije, število podprtih operacij evropskega partnerstva za inovacije ter število in vrsta partnerjev v skupinah evropskega partnerstva za inovacije

16 (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.17

Število podprtih operacij sodelovanja (razen evropskega partnerstva za inovacije)

16 (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.18

Prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine

19 (člen 32 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

O.19

Število izbranih lokalnih akcijskih skupin

19 (člen 32 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

O.20

Število podprtih projektov LEADER

19 (člen 35(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

O.21

Število podprtih projektov sodelovanja

19 (člen 35(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

O.22

Število in vrsta nosilcev projektov

19 (člen 35(1)(b) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

O.23

Enotna identifikacijska številka lokalnih akcijskih skupin, vključenih v projekt sodelovanja

19 (člen 35(1)(c) Uredbe (EU) št. 1303/2013)

O.24

Število tematskih in analitskih izmenjav, vzpostavljenih s podporo nacionalne mreže za podeželje

mrežno povezovanje (člen 54 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.25

Število komunikacijskih orodij nacionalne mreže za podeželje

mrežno povezovanje (člen 54 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

O.26

Število dejavnosti Evropske mreže za razvoj podeželja, v katerih je sodelovala nacionalna mreža za podeželje

mrežno povezovanje (člen 54 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

4.   Ciljni kazalniki

T1

:

delež izdatkov iz členov 14, 15 in 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013 v povezavi s skupnimi izdatki za program razvoja podeželja (prednostno področje 1A)

T2

:

skupno število operacij sodelovanja, podprtih v okviru ukrepa sodelovanja (člen 35 Uredbe (EU) št. 1305/2013) (skupine, mreže/grozdi, pilotni projekt itd.) (prednostno področje 1B)

T3

:

skupno število usposobljenih udeležencev iz člena 14 Uredbe (EU) št. 1305/2013 (prednostno področje 1C)

T4

:

delež kmetijskih gospodarstev s podporo programa razvoja podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno področje 2A)

T5

:

delež kmetijskih gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom razvoja podeželja (prednostno področje 2B)

T6

:

delež kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah ter skupinah/organizacijah proizvajalcev (prednostno področje 3A)

T7

:

delež kmetijskih gospodarstev, ki sodelujejo v shemah za obvladovanje tveganja (prednostno področje 3B)

T8

:

delež gozdov/drugih gozdnih površin, za katere so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti (prednostno področje 4A)

T9

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti in/ali krajin (prednostno področje 4A)

T10

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)

T11

:

delež gozdnih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B)

T12

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

T13

:

delež gozdnih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

T14

:

delež namakanega zemljišča, ki bo prešlo na učinkovitejši namakalni sistem (prednostno področje 5A)

T15

:

naložbe za energetsko učinkovitost skupaj (prednostno področje 5B)

T16

:

naložbe v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov skupaj (prednostno področje 5C)

T17

:

delež GVŽ, ki jih zadevajo naložbe v živinorejo za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in/ali amoniaka (prednostno področje 5D)

T18

:

delež kmetijskih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in/ali amoniaka (prednostno področje 5D)

T19

:

delež kmetijskih in gozdnih zemljišč, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za prispevanje k sekvestraciji in shranjevanju ogljika (prednostno področje 5E)

T20

:

delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (prednostno področje 6A)

T21

:

delež podeželskega prebivalstva, zajetega v strategijah lokalnega razvoja (prednostno področje 6B)

T22

:

delež podeželskega prebivalstva, deležnega izboljšanih storitev/infrastrukture (prednostno področje 6B)

T23

:

delovna mesta, ustvarjena s podprtimi projekti (LEADER) (prednostno področje 6B)

T24

:

delež podeželskega prebivalstva, deležnega novih ali izboljšanih storitev/infrastrukture (IKT) (prednostno področje 6B)

5.   Predlagani kazalniki za okvir uspešnosti

 

Kazalniki

Povezani kazalniki učinka

Prednostna naloga 2 (P2)

skupni javni izdatki P2 (v EUR)

O.1

število kmetijskih gospodarstev s podporo programa razvoja podeželja za naložbe v prestrukturiranje ali posodabljanje (prednostno področje 2A) + gospodarstev s poslovnim razvojnim načrtom/naložbami za mlade kmete, podprtimi s programom razvoja podeželja (prednostno področje 2B)

O.4

Prednostna naloga 3

(P3)

skupni javni izdatki P3 (v EUR)

O.1

število podprtih kmetijskih gospodarstev, ki prejemajo podporo za sodelovanje v shemah kakovosti, na lokalnih trgih/v kratkih dobavnih verigah in skupinah proizvajalcev (prednostno področje 3A)

O.4, O.9

število kmetijskih gospodarstev, ki sodelujejo v shemah za obvladovanje tveganja (prednostno področje 3B)

O.4, O.9

Prednostna naloga 4

(P4)

skupni javni izdatki P4 (v EUR)

O.1

kmetijska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za podpiranje biotske raznovrstnosti (prednostno področje 4A) + za izboljšanje upravljanja voda (prednostno področje 4B) + za izboljšanje upravljanja tal in/ali preprečevanje erozije tal (prednostno področje 4C)

O.5

Prednostna naloga 5

(P5)

skupni javni izdatki P5 (v EUR)

O.1

število naložbenih operacij v prihranke energije in energetsko učinkovitost (prednostno področje 5B) + v proizvodnjo energije iz obnovljivih virov (prednostno področje 5C)

O.3

kmetijska in gozdna zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe za spodbujanje sekvestracije/shranjevanja ogljika (prednostno področje 5E) + kmetijska zemljišča, za katera so bile sklenjene pogodbe o upravljanju za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov in/ali amoniaka (prednostno področje 5D) + namakano zemljišče, ki bo prešlo na učinkovitejši namakalni sistem (prednostno področje 5A)

O.5

Prednostna naloga 6

(P6)

skupni javni izdatki P6 (v EUR)

O.1

število podprtih operacij za izboljšanje osnovnih storitev in infrastrukture na podeželskih območjih (prednostni področji 6B in 6C)

O.3

prebivalstvo, vključeno v lokalne akcijske skupine (prednostno področje 6B)

O.18


(1)  Kazalniki stanja, ki vključujejo kazalnike vpliva skupne kmetijske politike (SKP).

(2)  Dopolnilni kazalniki rezultatov

(3)  Ta kazalnik ustreza kazalniku za okvir uspešnosti iz člena 5(2) Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 215/2014 z dne 7. marca 2014 o določitvi pravil za izvajanje Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo v zvezi z metodologijami za določitev podpore ciljem na področju podnebnih sprememb, določitvijo mejnikov in ciljnih vrednosti v okviru uspešnosti ter nomenklaturo kategorij ukrepov za strukturne in investicijske sklade (UL L 69, 8.3.2014, str. 65).


PRILOGA V

Skupna vprašanja za vrednotenje razvoja podeželja

Vprašanja za vrednotenje, povezana s prednostnim področjem

Odgovor na zadevno vprašanje v zvezi s posameznim prednostnim področjem, vključenim v program razvoja podeželja, je naveden v razširjenih letnih poročilih o izvajanju, ki bodo predložena v letih 2017 in 2019, ter v poročilu o naknadnem vrednotenju.

1.

Prednostno področje 1A: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo inovacije, sodelovanje in razvoj baze znanja na podeželskih območjih?

2.

Prednostno področje 1B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo krepitev povezav med kmetijstvom, proizvodnjo hrane in gozdarstvom ter raziskavami in inovacijami, tudi zaradi boljšega okoljskega upravljanja in okoljske učinkovitosti?

3.

Prednostno področje 1C: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo vseživljenjsko učenje in poklicno usposabljanje v kmetijskem in gozdarskem sektorju?

4.

Prednostno področje 2A: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja prispevalo k izboljšanju ekonomske uspešnosti, prestrukturiranju in posodabljanju podprtih kmetij, zlasti s povečanjem njihove udeležbe na trgu in kmetijsko diverzifikacijo?

5.

Prednostno področje 2B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo lažji začetek opravljanja kmetijske dejavnosti ustrezno usposobljenih kmetov, zlasti pa generacijsko pomladitev?

6.

Prednostno področje 3A: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo izboljšanje konkurenčnosti podprtih primarnih proizvajalcev z njihovo boljšo vključitvijo v agroživilsko verigo prek shem kakovosti, dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom, promocijo na lokalnih trgih in v kratkih dobavnih verigah, skupinah proizvajalcev in medpanožnih organizacijah?

7.

Prednostno področje 3B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo preprečevanje in obvladovanje tveganja na kmetijah?

8.

Prednostno področje 4A: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo obnovo, ohranjanje in izboljšanje biotske raznovrstnosti, vključno z območji Natura 2000 in območji z naravnimi ali drugimi posebnimi omejitvami, ter kmetovanja visoke naravne vrednosti in stanja krajin v Evropi?

9.

Prednostno področje 4B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo izboljšanje upravljanja voda, vključno z ravnanjem z gnojili in pesticidi?

10.

Prednostno področje 4C: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo preprečevanje erozije tal in izboljšanje upravljanja tal?

11.

Prednostno področje 5A: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja prispevalo k učinkovitejši rabi vode v kmetijstvu?

12.

Prednostno področje 5B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja prispevalo k učinkovitejši rabi energije v kmetijstvu in pri predelavi hrane?

13.

Prednostno področje 5C: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja prispevalo k ponudbi in uporabi obnovljivih virov energije, stranskih proizvodov, odpadkov, ostankov in drugih neživilskih surovin za namene biogospodarstva?

14.

Prednostno področje 5D: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja prispevalo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov in amoniaka v kmetijstvu?

15.

Prednostno področje 5E: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo shranjevanje in sekvestracijo ogljika v kmetijstvu in gozdarstvu?

16.

Prednostno področje 6A: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo diverzifikacijo, ustanavljanje in razvoj malih podjetij ter ustvarjanje novih delovnih mest?

17.

Prednostno področje 6B: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja podprlo lokalni razvoj podeželskih območij?

18.

Prednostno področje 6C: V kolikšni meri je ukrepanje v okviru programa razvoja podeželja izboljšalo dostop do informacijskih in komunikacijskih tehnologij (IKT) na podeželskih območjih ter njihovo uporabo in kakovost?

Vprašanja za vrednotenje, povezana z drugimi vidiki programa razvoja podeželja

Odgovori na naslednja vprašanja so navedeni v razširjenih letnih poročilih o izvajanju, ki bodo predložena v letih 2017 in 2019, ter v poročilu o naknadnem vrednotenju.

19.

V kolikšni meri so sinergije med prednostnimi nalogami in prednostnimi področji povečale učinkovitost programa razvoja podeželja?

20.

V kolikšni meri je tehnična pomoč prispevala k uresničevanju ciljev iz člena 59 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in člena 51(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013?

21.

V kolikšni meri je nacionalna mreža za podeželje prispevala k uresničevanju ciljev iz člena 54(2) Uredbe (EU) št. 1305/2013?

Vprašanja za vrednotenje, povezana s cilji na ravni Unije

Odgovori na naslednja vprašanja so navedeni v razširjenem letnem poročilu o izvajanju, ki bo predložen leta 2019, ter v poročilu o naknadnem vrednotenju.

22.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 stopnja zaposlenosti prebivalstva med 20. in 64. letom starosti poveča vsaj na 75 %?

23.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 trije odstotki BDP EU vložijo v raziskave in razvoj ter inovacije?

24.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k blažitvi podnebnih sprememb in prilagajanju nanje ter k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 emisije toplogrednih plinov zmanjšajo vsaj za 20 % glede na ravni iz leta 1990 ali za 30 %, če bodo pogoji ustrezni, k povečanju deleža energije iz obnovljivih virov v porabi končne energije na 20 % in povečanju energetske učinkovitosti za 20 %?

25.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k doseganju krovnega cilja EU, da se do leta 2020 zmanjša število Evropejcev, ki živijo pod državnim pragom revščine?

26.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k izboljšanju okolja in doseganju cilja strategije EU za biotsko raznovrstnost, da se zaustavita upad biotske raznovrstnosti in slabšanje ekosistemskih storitev, ter k njihovi obnovi?

27.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k cilju SKP glede pospeševanja konkurenčnosti kmetijstva?

28.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k cilju SKP glede zagotavljanja trajnostnega upravljanja z naravnimi viri in podnebnih ukrepov?

29.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k cilju SKP glede doseganja uravnoteženega teritorialnega razvoja podeželskih gospodarstev in skupnosti, vključno z ustvarjanjem in ohranjanjem delovnih mest?

30.

V kolikšni meri je program razvoja podeželja prispeval k spodbujanju inovacij?


PRILOGA VI

Glavni elementi dokumentov tehnične podpore za sistem spremljanja in vrednotenja

Eden izmed ključnih elementov sistema spremljanja in vrednotenja za razvoj podeželja je tehnična podpora, ki se zagotavlja državam članicam, izvajalcem vrednotenja in drugim deležnikom vrednotenja za gradnjo zmogljivosti za vrednotenje ter povečanje kakovosti in skladnosti dejavnosti vrednotenja. Komisija v sodelovanju z državami članicami pripravi dokumente tehnične podpore, ki zajemajo:

(1)

Tehnične liste za posamezne skupne kazalnike, ki vključujejo opredelitev kazalnika; povezavo z intervencijsko logiko; mersko enoto; uporabljeno metodologijo za pridobivanje vrednosti; potrebne podatke in podatkovne vire; informacije o zbiranju podatkov, vključno s pristojnim organom in pogostostjo zbiranja podatkov; zahteve glede poročanja.

(2)

Metodološke smernice za pomoč državam članicam in izvajalcem vrednotenja pri izpolnjevanju zahtev sistema spremljanja in vrednotenja, ki zajemajo različne komponente sistema, vključno z metodologijami in pristopi vrednotenja ter zagotavljanjem podpore pri posebnih vprašanjih, kot je vrednotenje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost.

(3)

Smernice za predhodno vrednotenje programov razvoja podeželja, ki vključujejo namen predhodnega vrednotenja, postopek in vloge udeleženih akterjev ter obseg izvajanja kot tudi zagotavljajo metodološko podporo v zvezi z ustreznimi pristopi in metodami ter zbirko orodij okvirnih predlog.

(4)

Smernice za pripravo načrtov vrednotenja, ki vključujejo namen in koristi načrta vrednotenja, elemente, ki jih je treba vključiti, ter priporočila glede ustreznih postopkov priprave. Vključeni so pomisleki v zvezi z upravljanjem in izvajanjem ter okvirne predloge glede vidikov izvajanja.

(5)

Smernice za uporabo in določitev nadomestnih kazalnikov, usmerjenih zlasti v regionalne programe razvoja podeželja, ki opisujejo namen in značilnosti nadomestnih kazalnikov ter opredeljujejo podatke in metode, ki se lahko uporabijo, kadar se zahtevajo nadomestni kazalniki.

(6)

Smernice za načrt kazalnikov, ki zajemajo elemente, ki jih je treba vključiti, pravila, ki jih je treba upoštevati, in vzorčne tabele.

(7)

Smernice za spremljanje, ki zajemajo elemente, ki jih je treba vključiti v letna poročila o izvajanju, pravila, ki jih je treba upoštevati, in vzorčne tabele.

(8)

Smernice za oceno vrednosti dopolnilnih kazalnikov rezultatov, ki vključujejo opredelitev zadevnega prebivalstva v okviru projektov, strategije vzorčenja, ustrezne metodologije, podatkovne vire in tehnike ocenjevanja.

(9)

Smernice za oceno vplivov programov razvoja podeželja, ki vključujejo namen in uporabo kazalnikov vpliva, povezave med politiko razvoja podeželja in drugimi politikami in dejavniki, ki vplivajo na vrednosti kazalnikov vpliva, ter predlagane metode za oceno neto učinka ukrepanja na področju razvoja podeželja.

(10)

Smernice za odgovore na skupna vprašanja za vrednotenje na področju razvoja podeželja, ki vključujejo povezave z intervencijsko logiko in skupnimi kazalniki ter predlagajo dodatne podatke, ocenjevalna merila in številne možne pristope, ki se lahko uporabijo pri odgovorih na vprašanja.

(11)

Smernice za naknadno vrednotenje programov razvoja podeželja v obdobju 2014–2020, ki zajemajo namen, postopek in obseg izvajanja, zagotavljajo metodološko podporo in opredeljujejo dobro prakso ter vključujejo okvirne predloge glede vidikov izvajanja.


PRILOGA VII

Struktura in vsebina letnih poročil o izvajanju (v skladu s členom 50 Uredbe (EU) št. 1303/2013 in členom 75 Uredbe (EU) št. 1305/2013)

1.   Glavne informacije o izvajanju programa in njegovih prednostnih nalog

(a)   Finančni podatki

Podatki o finančnem izvajanju, ki za vsak ukrep in prednostno področje vključujejo izjavo o nastalih izdatkih, prijavljenih v izjavah o izdatkih. Vključujejo skupne nastale javne izdatke ter finančne izterjave in popravke držav članic v prejšnjem koledarskem letu.

(b)   Splošni kazalniki in kazalniki za posamezne programe ter količinsko opredeljene ciljne vrednosti

Informacije o izvajanju programa razvoja podeželja, merjenemu s skupnimi in specifičnimi kazalniki, vključno z doseženim napredkom pri doseganju ciljev v zvezi s posameznimi prednostnimi področji in doseženim učinkom v primerjavi z načrtovanim učinkom iz načrta kazalnikov. Začenši z letnim poročilom o izvajanju, ki se predloži leta 2017, dosežen napredek v zvezi z mejniki, določenimi v okviru uspešnosti (preglednica F). Dodatne informacije o stopnji izvajanja programa razvoja podeželja se zagotovijo s podatki o finančnih obveznostih za vsak ukrep in prednostno področje ter o povezanem pričakovanem napredku pri doseganju ciljev.

Preglednice:

preglednica A: Predvideni izdatki za vsak ukrep in prednostno področje

preglednica B: Kazalniki doseženega učinka za vsak ukrep in prednostno področje

preglednica C: Razdelitev za ustrezne učinke in ukrepe po vrstah področja, spolu in/ali starosti

preglednica D: Napredek pri doseganju ciljev

preglednica E: Spremljanje prehodnih ukrepov

preglednica F: Doseganje kazalnikov za okvir uspešnosti

2.   Predstavitev napredka pri izvajanju načrta vrednotenja vključuje:

(a)

opis kakršnih koli sprememb načrta vrednotenja v okviru programa razvoja podeželja, ki so bile uvedene med letom, in utemeljitve teh sprememb;

(b)

opis dejavnosti vrednotenja, ki so se izvajale med letom (v zvezi z oddelkom 3 načrta vrednotenja) *;

(c)

opis dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z zagotavljanjem in upravljanjem podatkov (v zvezi z oddelkom 4 načrta vrednotenja) *;

(d)

seznam opravljenih vrednotenj, vključno s povezavami do spletnih mest, kjer so bila objavljena;

(e)

povzetek opravljenih vrednotenj, ki se osredotoča na ugotovitve vrednotenj;

(f)

opis komunikacijskih dejavnosti, ki so se izvajale v zvezi z obveščanjem javnosti o ugotovitvah vrednotenj (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja) *;

(g)

opis nadaljnjega spremljanja rezultatov vrednotenja (v zvezi z oddelkom 6 načrta vrednotenja) *.

*

Navede se sklic na načrt vrednotenja in opišejo se vse težave pri izvajanju, skupaj s sprejetimi ali predlaganimi rešitvami.

3.   Vprašanja, ki vplivajo na uspešnost programa, in sprejeti ukrepi

Opis ukrepov, ki sta jih sprejela organ upravljanja in odbor za spremljanje za zagotovitev kakovostnega in učinkovitega izvajanja programa ter zlasti v zvezi z vprašanji glede upravljanja programa in kakršnimi koli popravnimi ukrepi, ki so bili sprejeti predvsem kot odziv na pripombe Komisije.

4.   Ukrepi, sprejeti za izvajanje tehnične pomoči in zahtev programa glede obveščanja javnosti

(a)

V zvezi z vzpostavitvijo in delovanjem nacionalne mreže za podeželje, ki je zajeta v okviru tehnične pomoči, vključuje poročilo opis sprejetih ukrepov ter stanja v zvezi z vzpostavitvijo nacionalne mreže za podeželje in izvajanjem akcijskega načrta mreže.

(b)

Ukrepi, sprejeti za zagotovitev obveščanja javnosti o programu (člen 13 te uredbe).

5.   Ukrepi, sprejeti zaradi izpolnjevanja predhodnih pogojenosti (leta 2017 in po potrebi leta 2016)

Opis ukrepov, sprejetih za vsako prednostno nalogo/prednostno področje/ukrep zaradi izpolnjevanja veljavnih predhodnih pogojenosti, povezanih s prednostnimi nalogami, in splošnih predhodnih pogojenosti, ki ob sprejetju programa razvoja podeželja niso bile izpolnjene ali so bile delno izpolnjene. Navedejo se sklici na merila, ki niso bila upoštevana ali so bila le delno upoštevana, na vsako strategijo, pravni akt ali drug zadevni dokument, vključno z ustreznimi oddelki in členi, ter na organe, odgovorne za izpolnjevanje. Po potrebi lahko države članice ta opis dopolnijo s pojasnili ali dodatnimi informacijami.

6.   Opis izvajanja podprogramov

Letna poročila o izvajanju, ki se predložijo v letih 2017 in 2019, vključujejo tudi informacije o izvajanju, merjenemu s skupnimi in specifičnimi kazalniki, vključno z doseženim napredkom pri doseganju ciljev iz načrta kazalnikov podprograma, ter o doseženem učinku in izdatkih v primerjavi z načrtovanim učinkom in izdatki v okviru podprograma.

7.   Ocena informacij in napredka pri doseganju ciljev programa

Letna poročila o izvajanju, ki se predložijo v letih 2017 in 2019, vključujejo tudi naslednje informacije, pridobljene na podlagi dejavnosti vrednotenja:

količinsko opredelitev dosežkov programa in poročanje o njih, zlasti s presojo dopolnilnih kazalnikov rezultata, ter ustrezna vprašanja vrednotenja.

Letna poročila o izvajanju, ki se predložijo leta 2019, vključujejo tudi naslednje informacije, pridobljene na podlagi vrednotenja:

poročanje o napredku pri doseganju ciljev programa in njegovem prispevku k doseganju ciljev iz strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast, med drugim z oceno neto prispevka programa k spremembam vrednosti kazalnikov vpliva v okviru SKP, ter o ustreznih vprašanjih vrednotenja.

8.   Izvajanje ukrepov za zagotovitev upoštevanja načel iz členov 6, 7 in 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013

Letna poročila o izvajanju, ki se predložijo v letih 2017 in 2019, vključujejo tudi naslednje informacije:

(a)   Spodbujanje enakosti moških in žensk ter nediskriminacije (člen 7 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Ocena ukrepov, sprejetih za zagotovitev, da se med celotno pripravo in izvajanjem programov, vključno v zvezi s spremljanjem, poročanjem in vrednotenjem, upoštevata in spodbujata enakost moških in žensk ter vključevanje vidika enakosti spolov.

(b)   Trajnostni razvoj (člen 8 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Ocena ukrepov, sprejetih za zagotovitev usklajenosti ciljev in izvajanja EKSRP z načelom trajnostnega razvoja ter spodbujanjem cilja Unije o ohranjanju, varovanju in izboljšanju okolja iz člena 11 in člena 91(1) Pogodbe, ob upoštevanju načela onesnaževalec plača.

Poleg tega se zagotovijo informacije o podpori ciljem na področju podnebnih sprememb (spremljanje podnebnih sprememb).

(c)   Vloga partnerjev iz člena 5 Uredbe (EU) št. 1303/2013 pri izvajanju programa

Ukrepi, sprejeti za zagotovitev, da partnerji iz člena 5(1) Uredbe (EU) št. 1303/2013 sodelujejo pri pripravi poročil o napredku in v vseh fazah izvajanja programov, vključno s sodelovanjem v odborih za spremljanje programov v skladu s členom 48 navedene uredbe, ter dejavnostih nacionalne mreže za podeželje.

9.   Dosežen napredek pri zagotavljanju celostnega pristopa

Letna poročila o izvajanju, ki se predložijo leta 2019, vključujejo tudi naslednje informacije:

opis napredka pri zagotavljanju celostnega pristopa k uporabi EKSRP in drugih finančnih instrumentov Unije za podporo prostorskega razvoja podeželskih območij, tudi s strategijami lokalnega razvoja.

10.   Poročilo o izvajanju finančnih instrumentov (člen 46 Uredbe (EU) št. 1303/2013)

Letna poročila o izvajanju v prilogi vključujejo tudi:

posebno poročilo o operacijah, ki vključujejo finančne instrumente. Vsebina tega poročila je določena v členu 46(2) Uredbe (EU) št. 1303/2013, poročilo pa se predloži na podlagi predloge ESI-skladov.


Top