EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0666

Delegirana uredba Komisije (EU) št. 666/2014 z dne 12. marca 2014 o določitvi vsebinskih zahtev glede sistema evidenc Unije ter upoštevanju sprememb potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjenih smernic o evidencah v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 179, 19.6.2014, p. 26–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2014/666/oj

19.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 179/26


DELEGIRANA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 666/2014

z dne 12. marca 2014

o določitvi vsebinskih zahtev glede sistema evidenc Unije ter upoštevanju sprememb potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjenih smernic o evidencah v skladu z Uredbo (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. maja 2013 o mehanizmu za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih ter za sporočanje drugih informacij v zvezi s podnebnimi spremembami na nacionalni ravni in ravni Unije ter o razveljavitvi Sklepa št. 280/2004/ES (1) in zlasti člena 6(2) in člena 7(6)(b) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Mehanizem za spremljanje emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih je potreben za omogočanje ocenjevanja dejanskega napredka pri izpolnjevanju zavez Unije in držav članic v zvezi z omejevanjem ali zmanjševanjem vseh emisij toplogrednih plinov v skladu z Okvirno konvencijo Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC), odobreno s Sklepom Sveta 94/69/ES (2), Kjotskim protokolom, odobrenim z Odločbo Sveta 2002/358/ES (3), ter svežnjem pravnih aktov Unije, sprejetim leta 2009 in skupaj imenovanim „podnebni in energetski paket“.

(2)

V okviru Sklepa 19/CMP.1 konference pogodbenic UNFCCC kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola so določene smernice za nacionalne sisteme, ki bi jih morale pogodbenice uporabljati. Zato bi bilo treba določiti pravila o sistemu evidenc Unije, da bi se zagotovilo izpolnjevanje obveznosti iz navedenega sklepa ter pravočasno, pregledno, točno, dosledno, primerljivo in popolno poročanje o emisijah toplogrednih plinov sekretariatu UNFCCC.

(3)

Za zagotovitev kakovosti sistema evidenc Unije je treba določiti dodatna pravila o programu zagotavljanja kakovosti in kontrole kakovosti evidence Unije o toplogrednih plinih.

(4)

Za zagotovitev popolnosti evidence Unije v skladu s smernicami za pripravo nacionalnih evidenc toplogrednih plinov je treba določiti metodologije in podatke, ki jih Komisija uporablja, ko ob posvetovanju in v tesnem sodelovanju z državo članico pripravlja ocene podatkov, ki jih v nacionalni evidenci zadevne države članice ni, v skladu s členom 9(2) Uredbe (EU) št. 525/2013.

(5)

Za zagotovitev pravočasnega in uspešnega izpolnjevanja obveznosti Unije iz Kjotskega protokola k UNFCCC je treba določiti časovne okvire za sodelovanje in usklajevanje med državami članicami in Unijo med postopkom letnega poročanja in pregledom UNFCCC.

(6)

Upoštevati bi bilo treba spremembe vrednosti potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjene smernice za nacionalne evidence antropogenih emisij toplogrednih plinov iz virov in po ponorih odvzetih toplogrednih plinov v skladu z ustreznimi sklepi, ki jih sprejmejo organi UNFCCC in Kjotskega protokola.

(7)

Za zagotovitev doslednosti pri izpolnjevanju zahtev za spremljanje in poročanje iz UNFCCC in Kjotskega protokola bi se morala ta uredba uporabljati od 1. januarja 2015 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina

1.   Evidenca Unije o toplogrednih plinih je skupna količina emisij toplogrednih plinov iz virov in po ponorih odvzetih toplogrednih plinov držav članic za ozemlje Evropske unije, določeno v členu 52 Pogodbe o Evropski uniji, in temelji na evidencah toplogrednih plinov, ki jih države članice sporočijo v skladu s členom 7 Uredbe (EU) št. 525/2013, za celotno časovno vrsto let vodenja evidence.

2.   Ta uredba določa pravila o zahtevah glede sistema evidenc Unije ter natančneje določa pravila za pripravo in upravljanje evidence Unije o toplogrednih plinih, vključno s pravili o sodelovanju z državami članicami med postopkom letnega poročanja in pregledom evidenc, ki ga opravijo organi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).

3.   Ta uredba določa tudi pravila v zvezi z vrednostmi potencialov globalnega segrevanja in mednarodno dogovorjenimi smernicami o evidencah, ki jih države članice in Komisija uporabljajo pri določanju evidenc toplogrednih plinov in poročanju o njih.

Člen 2

Evidenca Unije o toplogrednih plinih

1.   Komisija si pri pripravi in upravljanju evidence Unije o toplogrednih plinih prizadeva zagotoviti:

(a)

popolnost evidence Unije o toplogrednih plinih z uporabo postopka iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 525/2013;

(b)

da evidenca Unije o toplogrednih plinih zagotavlja pregledno seštevanje emisij toplogrednih plinov držav članic in njihovih odvzemov po ponorih ter na pregleden način odraža prispevek emisij in odvzemov po ponorih držav članic k evidenci Unije o toplogrednih plinih;

(c)

da je celota emisij toplogrednih plinov in odvzemov toplogrednih plinov po ponorih v Uniji za leto poročanja enaka skupni količini emisij toplogrednih plinov držav članic in njihovih odvzemov po ponorih, sporočenih v skladu z odstavki 1 do 5 člena 7 Uredbe (EU) št. 525/2013 za zadevno leto;

(d)

da evidenca Unije o toplogrednih plinih vključuje dosledno časovno vrsto emisij in odvzemov po ponorih za vsa leta poročanja.

2.   Komisija in države članice si prizadevajo povečati primerljivost evidenc držav članic o toplogrednih plinih.

Člen 3

Program zagotavljanja kakovosti in kontrole kakovosti evidence Unije o toplogrednih plinih

1.   Program Unije za zagotavljanje kakovosti in kontrolo kakovosti iz člena 6(1)(a) Uredbe (EU) št. 525/2013 dopolnjuje programe zagotavljanja kakovosti in kontrole kakovosti, ki jih izvajajo države članice.

2.   Države članice zagotovijo kakovost podatkov o dejavnostih, emisijskih faktorjev in drugih parametrov, ki jih uporabljajo za svoje nacionalne evidence toplogrednih plinov, vključno z uporabo členov 6 in 7.

3.   Države članice Komisiji in Evropski agenciji za okolje sporočijo vse ustrezne informacije iz svojih arhivov, ki jih vzpostavijo in upravljajo v skladu z odstavkom 16(a) Priloge k Sklepu 19/CMP.1 konference pogodbenic UNFCCC kot sestanka pogodbenic Kjotskega protokola, če se to zahteva med pregledom evidence Unije o toplogrednih plinih, ki ga opravijo organi UNFCCC.

Člen 4

Zapolnjevanje vrzeli pri podatkih

1.   Ocene Komisije iz člena 9(2) Uredbe (EU) št. 525/2013 za podatke, ki jih v evidenci države članice o toplogrednih plinih ni, temeljijo na naslednjih metodologijah in podatkih:

(a)

kadar je država članica v prejšnjem letu poročanja predložila skladno časovno vrsto ocen za ustrezno vrsto virov, ki ni bila prilagojena v skladu s členom 5(2) Kjotskega protokola, in:

(i)

kadar je navedena država članica v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 525/2013 predložila okvirno evidenco toplogrednih plinov za leto X – 1, ki vključuje manjkajočo oceno, ocena Komisije temelji na podatkih iz navedene okvirne evidence toplogrednih plinov;

(ii)

kadar navedena država članica ni predložila okvirne evidence toplogrednih plinov za leto X – 1 v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 525/2013, vendar je Unija okvirno ocenila emisije toplogrednih plinov za leto X – 1 za državo članico v skladu s členom 8(1) Uredbe (EU) št. 525/2013, ocena Komisije temelji na podatkih iz navedene okvirne evidence toplogrednih plinov, ki jo je ocenila Unija;

(iii)

kadar uporaba podatkov iz okvirne evidence toplogrednih plinov ni mogoča, ali lahko povzroči zelo netočno oceno, za manjkajoče ocene v energetskem sektorju, ocena Komisije temelji na podatkih, pridobljenih v skladu z Uredbo (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (4);

(iv)

kadar uporaba podatkov iz okvirne evidence toplogrednih plinov ni mogoča, ali lahko povzroči zelo netočno oceno, za manjkajoče ocene v neenergetskem sektorju, ocena Komisije temelji na oceni na podlagi tehničnih smernic o metodologijah za prilagoditve v skladu s členom 5(2) Kjotskega protokola, brez uporabe faktorja konzervativnosti, ki je opredeljen v navedenih smernicah;

(b)

kadar je bila ocena za ustrezno vrsto virov v preteklih letih prilagojena v skladu s členom 5(2) Kjotskega protokola in zadevna država članica ni predložila spremenjene ocene, ocena Komisije temelji na osnovni metodi prilagoditve, ki jo uporabi skupina izvedencev za pregled, kot je določeno v tehničnih smernicah o metodologijah za prilagoditve v skladu s členom 5(2) Kjotskega protokola, brez uporabe faktorja konzervativnosti, ki je opredeljen v navedenih smernicah;

(c)

kadar je bila ocena za ustrezno vrsto v preteklih letih prilagojena s tehničnimi popravki v skladu s točko (c) člena 19(3) Uredbe (EU) št. 525/2013 in zadevna država članica ni predložila spremenjene ocene, ocena Komisije temelji na metodi, ki jo skupina tehničnih izvedencev za pregled uporabi pri izračunu tehničnega popravka;

(d)

kadar skladna časovna vrsta sporočenih ocen za ustrezno vrsto virov ni na voljo in ocena za vrsto virov ni bila prilagojena v skladu s členom 5(2) Kjotskega protokola, ocena Komisije temelji na tehničnih smernicah za prilagoditve, brez uporabe faktorja konzervativnosti, ki je opredeljen v navedenih smernicah.

2.   Komisija pripravi ocene iz odstavka 1 ob posvetovanju z zadevno državo članico do 31. marca v letu poročanja.

3.   Zadevna država članica uporabi ocene iz odstavka 1 za svojo nacionalno evidenco, ki jo predloži sekretariatu UNFCCC do 15. aprila, da zagotovi skladnost med evidenco Unije o toplogrednih plinih in evidencami držav članic o toplogrednih plinih.

Člen 5

Časovni okviri za sodelovanje in usklajevanje med postopkom letnega poročanja in pregledom UNFCCC

1.   Kadar država članica namerava ponovno predložiti svojo evidenco sekretariatu UNFCCC do 27. maja, navedena država članica vnaprej seznani Komisijo z isto evidenco do 8. maja. Informacije, sporočene Komisiji, se ne razlikujejo od informacij, predloženih sekretariatu UNFCCC.

2.   Kadar država članica načrtuje kakršno koli ponovno predložitev svoje evidence sekretariatu UNFCCC po 27. maju in navedena evidenca vsebuje drugačne informacije od tistih, ki jih je že sporočila Komisiji, navedena država članica takšne informacije sporoči Komisiji najpozneje v enem tednu od ponovne predložitve evidence sekretariatu UNFCCC.

3.   Država članica Komisiji sporoči:

(a)

kakršne koli morebitne težave z evidenco toplogrednih plinov države članice, ki jih navede skupina izvedencev za pregled in so povezane z zahtevami obvezne narave ter bi lahko povzročile prilagoditev ali vprašanje o izvedbi (t. i. „Saturday paper“), in sicer v enem tednu od prejema informacij od sekretariata UNFCCC;

(b)

popravke ocen emisij toplogrednih plinov, ki se med postopkom pregleda vnesejo v zadevno evidenco toplogrednih plinov na podlagi soglasja med državo članico in skupino izvedencev za pregled ter v skladu z odzivom na navedene težave iz točke (a), in sicer v enem tednu od predložitve sekretariatu UNFCCC;

(c)

osnutek posameznega poročila o pregledu evidence, ki vsebuje prilagojene ocene emisij toplogrednih plinov ali vprašanje o izvedbi, kadar država članica ni rešila težave, ki jo je izpostavila skupina izvedencev za pregled, in sicer v enem tednu od prejema navedenega poročila od sekretariata UNFCCC;

(d)

odziv države članice na osnutek posameznega poročila o pregledu evidence, kadar je predlagana prilagoditev zavrnjena, skupaj s povzetkom, v katerem država članica navede, ali sprejme ali zavrača predlagane prilagoditve, in sicer v enem tednu od predložitve odziva sekretariatu UNFCCC;

(e)

končno posamezno poročilo o pregledu evidence v enem tednu od prejema poročila od sekretariata UNFCCC;

(f)

kakršno koli vprašanje o izvedbi, ki je bilo predloženo odboru za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz Kjotskega protokola, obvestilo odbora za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti o nadaljevanju z vprašanjem o izvedbi ter vse predhodne ugotovitve in odločitve odbora za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti in njegovih podorganov v zvezi z zadevno državo članico, in sicer v enem tednu od prejema od sekretariata UNFCCC.

4.   Službe Komisije zagotovijo povzetek informacij iz odstavka 3 vsem državam članicam.

5.   Službe Komisije zagotovijo informacije iz odstavka 3 državam članicam in navedeni odstavek smiselno uporabljajo za evidenco Unije o toplogrednih plinih.

6.   Vsi popravki iz točke (b) odstavka 3 v zvezi s predložitvijo evidence Unije o toplogrednih plinih se vnesejo v sodelovanju z ustrezno državo članico.

7.   Kadar se prilagoditve vnesejo v evidenco države članice o toplogrednih plinih v skladu z mehanizmom za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti iz Kjotskega protokola, navedena država članica uskladi s Komisijo svoj odziv na postopek pregleda v zvezi z obveznostmi iz Uredbe (EU) št. 525/2013 v skladu z naslednjimi časovnimi okviri:

(a)

znotraj časovnih okvirov, zagotovljenih v skladu s Kjotskim protokolom, če bi prilagojene ocene za posamezno leto ali skupne prilagoditve v poznejših letih ciljnega obdobja za eno državo članico ali več pomenile prilagoditev evidence Unije o toplogrednih plinih v takšni količini, da ne bi bilo več mogoče izpolniti metodoloških zahtev in zahtev za poročanje v skladu s členom 7(1) Kjotskega protokola zaradi pogojev za upravičenost, kakor so določeni v smernicah, sprejetih v skladu s členom 7 Kjotskega protokola;

(b)

v roku dveh tednov pred predložitvijo:

(i)

zahteve za ponovno uvedbo upravičenosti ustreznim organom Kjotskega protokola;

(ii)

odziva na odločitev o nadaljevanju z vprašanjem o izvedbi ali na predhodne ugotovitve odbora za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti.

8.   Med tednom pregleda evidence Unije, ki ga opravijo organi UNFCCC, države članice v najkrajšem možnem času zagotovijo odgovore na vprašanja, ki jih postavijo pregledovalci UNFCCC, v zvezi z zadevami, za katere so odgovorne v skladu s členom 4(2) in (3) te uredbe.

Člen 6

Smernice za evidence toplogrednih plinov

Države članice in Komisija določijo evidence toplogrednih plinov iz odstavkov 1 do 5 člena 7 Uredbe (EU) št. 525/2013 v skladu s:

(a)

smernicami Medvladnega odbora za podnebne spremembe (IPCC) za nacionalne evidence toplogrednih plinov iz leta 2006;

(b)

spremenjenimi dopolnilnimi metodami in smernicami IPCC za dobro prakso v okviru Kjotskega protokola iz leta 2013;

(c)

dopolnilom iz leta 2013 k smernicam IPCC za nacionalne evidence toplogrednih plinov iz leta 2006: mokrišča, za osuševanje in ponovno vzpostavitev mokrišč, navedenih v členu 7(1)(d) Uredbe (EU) št. 525/2013;

(d)

smernicami UNFCCC za pripravo nacionalnih sporočil pogodbenic iz dela I Priloge I h Konvenciji: smernice UNFCCC za poročanje o letnih evidencah, določenimi v Sklepu 24/CP.19 konference pogodbenic UNFCCC;

(e)

smernicami za pripravo informacij, zahtevanih v členu 7 Kjotskega protokola, sprejetimi na konferenci pogodbenic UNFCCC kot sestanku pogodbenic Kjotskega protokola.

Člen 7

Potenciali globalnega segrevanja

Države članice in Komisija uporabljajo potenciale globalnega segrevanja, navedene v Prilogi III k Sklepu 24/CP.19 konference pogodbenic UNFCCC, za določanje evidenc toplogrednih plinov in poročanje o njih v skladu z odstavki 1 do 5 člena 7 Uredbe (EU) št. 525/2013 ter za določanje evidence Unije o toplogrednih plinih in poročanje o njej.

Člen 8

Začetek veljavnosti in uporaba

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2015.

Ta uredba je zavezujoča v celoti in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 12. marca 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 165, 18.6.2013, str. 13.

(2)  Sklep Sveta 94/69/ES z dne 15. decembra 1993 o sklenitvi Okvirne konvencije Združenih narodov o spremembi podnebja (UL L 33, 7.2.1994, str. 11).

(3)  Odločba Sveta 2002/358/ES z dne 25. aprila 2002 o odobritvi Kjotskega protokola k Okvirni konvenciji Združenih narodov o spremembi podnebja v imenu Evropske skupnosti in skupnega izpolnjevanja iz njega izhajajočih obveznosti (UL L 130, 15.5.2002, str. 1).

(4)  Uredba (ES) št. 1099/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o statistiki energetike (UL L 304, 14.11.2008, str. 1).


Top