Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0660

Uredba (EU) št. 660/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

OJ L 189, 27.6.2014, p. 135–142 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/660/oj

27.6.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 189/135


UREDBA (EU) št. 660/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. maja 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 1013/2006 o pošiljkah odpadkov

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti člena 192(1) Pogodbe,

ob upoštevanju predloga Evropske komisije,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

ob upoštevanju mnenja Evropskega ekonomsko-socialnega odbora (1),

ob upoštevanju mnenja Odbora regij (2),

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (3),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Z namenom varovanja okolja so v Uredbi (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (4) določene zahteve za pošiljke odpadkov znotraj Unije ter med državami članicami in tretjimi državami. Vendar pa so bila pri izvrševanju in inšpekcijskih nadzorih, ki jih izvajajo organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih v državah članicah, ugotovljena razhajanja in vrzeli.

(2)

Ustrezno načrtovanje inšpekcijskih nadzorov pošiljk odpadkov je potrebno za zagotovitev potrebnih zmogljivosti za inšpekcijske nadzore in učinkovito preprečevanje nezakonitih pošiljk. Zato bi bilo treba okrepiti določbe o izvrševanju in inšpekcijskih nadzorih iz člena 50 Uredbe (ES) št. 1013/2006, da bi zagotovili redno in dosledno načrtovanje teh inšpekcijskih nadzorov. Načrti inšpekcijskih nadzorov bi se morali oblikovati za inšpekcijske nadzore, ki se izvajajo v skladu s temi določbami. Načrti inšpekcijskih nadzorov bi morali temeljiti na oceni tveganja in vključevati vrsto ključnih elementov, in sicer cilje, prednostne naloge, geografsko območje, na katero se nanaša načrt, informacije o načrtovanih inšpekcijski nadzorih, naloge, dodeljene organom, udeleženim pri inšpekcijskih nadzorih, dogovore o sodelovanju med organi, udeleženimi pri inšpekcijskih nadzorih v državi članici, v različnih državah članicah, in po potrebi v državah članicah in tretjih državah, informacije o usposabljanju inšpektorjev ter o človeških, finančnih in drugih virih za izvajanje zadevnega načrta inšpekcijskih nadzorov.

(3)

Načrti inšpekcijskih nadzorov se lahko pripravijo ločeno ali kot jasno opredeljeni deli drugih načrtov.

(4)

Ker so načrti inšpekcijskih nadzorov zajeti v Direktivi 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta (5), se za takšne načrte uporabljajo določbe navedene direktive, kadar je ustrezno, pa tudi izjeme iz člena 4 navedene direktive.

(5)

Rezultati inšpekcijskih nadzorov in sprejeti ukrepi, vključno z izrečenimi kaznimi, bi morali biti dostopni javnosti, tudi v elektronski obliki po internetu.

(6)

V Uniji obstajajo različna pravila glede pristojnosti in možnosti organov, udeleženih pri inšpekcijskih nadzorih v državah članicah, da zahtevajo dokazila za ugotavljanje zakonitosti pošiljk. Takšna dokazila bi se lahko med drugim nanašala na to, ali je snov oziroma predmet odpadek v smislu Uredbe (ES) št. 1013/2006, ali je bil odpadek pravilno uvrščen oziroma ali bodo odpadki poslani v okolju varne objekte v skladu s členom 49 navedene uredbe. Zato bi moral člen 50 Uredbe (ES) št. 1013/2006 organom, udeleženim pri inšpekcijskih nadzorih v državah članicah zagotavljati možnost, da zahtevajo takšna dokazila. Ta dokazila se lahko zahtevajo na podlagi splošnih določb ali za vsak primer posebej. Kadar ta dokazila niso na voljo ali se štejejo za nezadostna, bi se moral prevoz zadevne snovi ali predmeta oziroma pošiljke zadevnih odpadkov šteti kot nezakonita pošiljka in bi se moral obravnavati v skladu z ustreznimi določbami Uredbe (ES) št. 1013/2006.

(7)

Nezakonite pošiljke odpadkov pogosto izvirajo iz nenadzorovanega zbiranja, razvrščanja in skladiščenja. Sistematično izvajanje inšpekcijskih nadzorov pošiljk odpadkov bi moralo zato prispevati k prepoznavanju in obravnavanju teh nenadzorovanih dejavnosti, s čimer se spodbuja izvajanje Uredbe (ES) št. 1013/2006.

(8)

Da bi imele države članice dovolj časa, da se pripravijo na uporabo potrebnih ukrepov iz člena 50 Uredbe (ES) št. 1013/2006, kakor je spremenjen s to uredbo, je primerno, da se prvi načrti inšpekcijskih nadzorov sprejmejo do 1. januarja 2017.

(9)

Zaradi začetka veljavnosti Lizbonske pogodbe bi bilo treba pooblastila, podeljena Komisiji v skladu z Uredbo (ES) št. 1013/2006, uskladiti s členoma 290 in 291 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU).

(10)

Na Komisijo bi bilo treba prenesti pooblastilo, da v skladu s členom 290 PDEU sprejme akte v zvezi s spreminjanjem nekaterih nebistvenih elementov Uredbe (ES) št. 1013/2006. Zlasti je pomembno, da Komisija pri svojem pripravljalnem delu opravi ustrezna posvetovanja, vključno na ravni strokovnjakov. Komisija bi morala pri pripravi in oblikovanju delegiranih aktov zagotoviti, da so ustrezni dokumenti predloženi Evropskemu parlamentu in Svetu istočasno, pravočasno in na ustrezen način.

(11)

Za zagotovitev enotnih pogojev izvajanja Uredbe (ES) št. 1013/2006 bi bilo treba na Komisijo prenesti izvedbena pooblastila. Ta pooblastila bi bilo treba izvajati v skladu z Uredbo (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta (6).

(12)

Uredbo (ES) št. 1013/2006 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 1013/2006 se spremeni:

1.

v členu 2 se dodata naslednji točki:

„7a.

„ponovna uporaba“ pomeni ponovno uporabo, kot je opredeljena v členu 3(13) Direktive 2008/98/ES Evropskega Parlamenta in Sveta (7).

35a.

„inšpekcijski nadzor“ pomeni ukrepe, ki jih izvedejo udeleženi organi, da ugotovijo, ali ustanova, podjetje, posrednik, trgovec, pošiljka odpadkov ali z njo povezana predelava ali odstranjevanje izpolnjujejo ustrezne zahteve iz te uredbe.

(7)  Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv (UL L 312, 22.11.2008, str. 3).“;"

2.

člen 26(4) se nadomesti z naslednjim:

„4.   Glede na dogovor med zadevnimi pristojnimi organi in prijaviteljem se lahko informacije in dokumenti iz odstavka 1 predložijo in izmenjajo prek elektronske izmenjave podatkov z elektronskim podpisom ali elektronsko overitvijo v skladu z Direktivo 1999/93/ES Evropskega parlamenta in Sveta (8) ali primerljivim sistemom elektronske overitve, ki zagotavlja enako raven varnosti.

Za lažje izvajanje prvega pododstavka Komisija, kjer je to izvedljivo, sprejme izvedbene akte, ki določajo tehnične in organizacijske zahteve za praktično izvajanje elektronske izmenjave podatkov za predložitev dokumentov in informacij. Komisija upošteva vse zadevne mednarodne standarde in zagotovi, da so te zahteve skladne z Direktivo 1999/93/ES ali zagotovi vsaj enako raven varnosti, kot jo zagotavlja navedena direktiva. Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 59a(2).

(8)  Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 1999/93/ES z dne 13. decembra 1999 o okviru Skupnosti za elektronski podpis (UL L 13, 19.1.2000, str. 12).“;"

3.

člen 50 se spremeni:

(a)

odstavek 2 se nadomesti z naslednjim:

„2.   Države članice z ukrepi za izvrševanje te uredbe med drugim predvidijo inšpekcijske nadzore ustanov, podjetij, posrednikov in trgovcev v skladu s členom 34 Direktive 2008/98/ES ter inšpekcijske nadzore pošiljk odpadkov in z njimi povezane predelave ali odstranjevanja.“;

(b)

vstavi se naslednji odstavek:

„2a.   Države članice do 1. januarja 2017 zagotovijo, da je za njihovo celotno geografsko ozemlje določen eden ali več načrtov, bodisi ločeno ali kot jasno opredeljen del drugih načrtov za inšpekcijske nadzore, opravljene na podlagi odstavka 2 (v nadaljnjem besedilu: načrt inšpekcijskih nadzorov). Načrti inšpekcijskih nadzorov temeljijo na oceni tveganja za posamezne tokove odpadkov in vire nezakonitih pošiljk in – če je to možno in ustrezno – na obveščevalnih podatkih temelječih podatkov, kot so podatki o policijskih in carinskih preiskavah in analizah kriminalnih dejavnosti. Cilj te ocene tveganja je med drugim določiti najmanjše število zahtevanih inšpekcijskih nadzorov, vključno s fizičnimi pregledi ustanov, podjetij, posrednikov, trgovcev in pošiljk odpadkov ali povezanih predelav ali odstranitev. Načrt inšpekcijskih nadzorov vključuje naslednje elemente:

(a)

cilje in prednostne naloge inšpekcijskih nadzorov, vključno z opisom, kako so te prednostne naloge opredeljene;

(b)

geografsko območje, ki ga zajema ta načrt inšpekcijskih nadzorov;

(c)

informacije o načrtovanih inšpekcijskih nadzorih, vključno s fizičnimi pregledi;

(d)

naloge, dodeljene vsakemu posameznemu organu, udeleženemu pri inšpekcijskih nadzorih;

(e)

dogovore o sodelovanju med organi, udeleženimi pri inšpekcijskih nadzorih;

(f)

informacije o usposabljanju inšpektorjev glede zadev v zvezi z inšpekcijskimi nadzori in

(g)

informacije o človeških, finančnih in drugih virih za izvajanje tega načrta inšpekcijskih nadzorov.

Načrt inšpekcijskih nadzorov se pregleda vsaj vsaka tri leta in se po potrebi posodablja. Pri tem pregledu se oceni, v kolikšni meri so bili uresničeni cilji in drugi elementi tega načrta inšpekcijskih nadzorov.“;

(c)

odstavek 3 se nadomesti z naslednjim:

„3.   Inšpekcijski nadzori pošiljk se lahko opravijo zlasti:

(a)

na kraju izvora, in sicer pri povzročitelju, imetniku ali prijavitelju;

(b)

na ciljnem kraju, vključno z vmesno ali nevmesno predelavo ali odstranjevanjem, in sicer pri prejemniku ali objektu;

(c)

na mejah Unije in/ali

(d)

med pošiljanjem znotraj Unije.“;

(d)

odstavek 4 se nadomesti z naslednjim:

„4.   Inšpekcijski nadzori pošiljk vključujejo pregled dokumentacije, potrditev istovetnosti in, kadar je to primerno, fizično kontrolo odpadkov.“;

(e)

vstavijo se naslednji odstavki:

„4a.   Da se ugotovi, da snov ali predmet, ki se prevaža po cesti, železnici, zraku, morju ali celinskih plovnih poteh, ne sodi med odpadke, lahko organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, brez poseganja v Direktivo 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta (9), zahtevajo, da fizična ali pravna oseba, ki ima v posesti zadevno snov ali predmet ali ki organizira prevoz te snovi ali predmeta, predloži dokazila na osnovi dokumentov:

(a)

glede izvora in cilja zadevne snovi ali predmeta in

(b)

da ne gre za odpadek, po potrebi vključno z dokazilom o delovanju.

Za namene prvega pododstavka se ugotavlja tudi zaščita zadevne snovi ali predmeta pred poškodbami med prevozom, natovarjanjem in raztovarjanjem, kot sta ustrezna embalaža in ustrezno nalaganje.

4b.   Organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, lahko sklenejo, da je zadevna snov ali predmet odpadek, kadar:

jim dokazila iz odstavka 4a, ali tista, ki se zahtevajo v drugi zakonodaji Unije, da se ugotovi, da snov ali predmet ni odpadek, niso bila predložena v roku, ki so ga določili,

štejejo, da so dokazila in informacije, ki so jim na voljo, nezadostni za sprejetje sklepa, ali če štejejo, da je zaščita pred poškodbami iz drugega pododstavka odstavka 4a nezadostna.

V takšnih okoliščinah se prevoz zadevne snovi ali predmeta ali zadevne pošiljke odpadkov šteje za nezakonito pošiljko. Zato se obravnava v skladu s členoma 24 in 25, in organ, udeležen pri inšpekcijskih nadzorih, brez odlašanja ustrezno obvesti pristojni organ države, v kateri je bil izveden inšpekcijski nadzor.

4c.   Da se ugotovi, ali je pošiljka odpadkov skladna s to uredbo, lahko organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, zahtevajo od prijavitelja, osebe, ki organizira pošiljanje, imetnika, prevoznika, prejemnika ali objekta, ki prejme odpadke, da jim predloži ustrezna dokazila na osnovi dokumentov v roku, ki ga določijo.

Da se ugotovi, ali je pošiljka odpadkov, za katero veljajo splošne zahteve po informacijah iz člena 18, namenjena za postopke predelave, ki so v skladu s členom 49, lahko organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, zahtevajo, da oseba, ki organizira pošiljanje, predloži ustrezna dokazila na osnovi dokumentov, ki jih izda objekt za vmesno ali nevmesno predelavo in, če je potrebno, ki jih je odobril pristojni organ ciljne države.

4d.   Če dokazila iz odstavka 4c niso predložena organom, ki so udeleženi v inšpekcijskih nadzorih, v roku, ki ga določijo, ali štejejo, da so dokazila in informacije, ki so jim na voljo, nezadostni, da bi sklepali, se zadevna pošiljka šteje za nezakonito pošiljko. Zato se ta pošiljka obravnava v skladu s členoma 24 in 25 in organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, brez odlašanja ustrezno obvestijo pristojni organ države, v kateri je bil izvršen inšpekcijski nadzor.

4e.   Komisija do 18. julija 2015 z izvedbenimi akti sprejme predhodno korelacijsko tabelo med oznakami kombinirane nomenklature iz Uredbe Sveta (EGS) št. 2658/87 (10) in klasifikacijskimi številkami za odpadke iz prilog III, IIIA, IIIB, IV, IVA in V k tej uredbi. Komisija to korelacijsko tabelo posodablja, da odraža spremembe navedene nomenklature in klasifikacijskih številk, naštetih v navedenih prilogah, ter da se vključijo nove oznake za odpadke v usklajenem sistemu nomenklatur, ki bi jih lahko sprejela Svetovna carinska organizacija.

Ti izvedbeni akti se sprejmejo v skladu s postopkom pregleda iz člena 59a(2).

(9)  Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi (OEEO) (UL L 197, 24.7.2012, str. 38)."

(10)  Uredba Sveta (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija 1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL L 256, 7.9.1987, str. 1).“;"

(f)

odstavek 5 se nadomesti z naslednjim:

„5.   Države članice dvostransko in večstransko medsebojno sodelujejo, da olajšajo preprečevanje in odkrivanje nezakonitih pošiljk. Izmenjujejo si ustrezne informacije o pošiljkah odpadkov, tokovih odpadkov, izvajalcih in objektih ter si delijo izkušnje in znanja o ukrepih izvrševanja, vključno z oceno tveganja iz odstavka 2a člena 50, znotraj vzpostavljenih struktur, zlasti v okviru mreže informatorjev, imenovanih v skladu s členom 54.“;

4.

v členu 51 se odstavek 2 nadomesti z naslednjim:

„2.   Pred koncem vsakega koledarskega leta države članice pripravijo tudi poročilo za predhodno leto na podlagi dodatnega vprašalnika za poročilo iz Priloge IX in ga pošljejo Komisiji. Poleg tega države članice v enem mesecu od posredovanja tega poročila Komisiji objavijo del poročila, ki se nanaša na člen 24 in odstavke 1, 2 in 2a člena 50, vključno z razpredelnico 5 iz Priloge IX, tudi v elektronski obliki na spletu, skupaj z vsemi pojasnili, ki se jim zdijo ustrezna. Komisija pripravi seznam spletnih povezav držav članic iz dela Priloge IX, ki se nanaša na člen 50(2) in (2a), in jih objavi na spletni strani.“;

5.

člen 58 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 58

Spremembe prilog

1.   Na Komisijo se prenese pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov v skladu s členom 58a, da se spremeni naslednje:

(a)

priloge IA, IB, IC, II, III, IIIA, IIIB, IV, V, VI in VII, da se upoštevajo spremembe, dogovorjene v skladu z Baselsko konvencijo in Sklepom OECD;

(b)

Priloga V, da odraža dogovorjene spremembe seznama odpadkov, ki je bil sprejet v skladu s členom 7 Direktive 2008/98/ES;

(c)

Priloga VIII, da odraža odločitve, sprejete v skladu z ustreznimi mednarodnimi konvencijami in sporazumi.“;

6.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 58a

Izvajanje pooblastila

1.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov je preneseno na Komisijo pod pogoji, določenimi v tem členu.

2.   Pooblastilo za sprejemanje delegiranih aktov iz člena 58 se prenese na Komisijo za obdobje petih let od 17. julija 2014. Komisija pripravi poročilo o prenesenem pooblastilu najpozneje devet mesecev pred koncem petletnega obdobja. Prenos pooblastila se samodejno podaljša za enako obdobje, razen če Evropski parlament ali Svet ne nasprotuje temu podaljšanju najpozneje tri mesece pred koncem vsakega obdobja.

3.   Pooblastilo iz člena 58 lahko kadar koli prekliče Evropski parlament ali Svet. Z odločitvijo o preklicu preneha veljati prenos pooblastila, naveden v tej odločitvi. Odločitev začne učinkovati dan po njeni objavi v Uradnem listu Evropske unije ali na poznejši dan, ki je v njej določen. Odločitev ne vpliva na veljavnost že veljavnih delegiranih aktov.

4.   Takoj ko Komisija sprejme delegirani akt, o tem istočasno uradno obvesti Evropski parlament in Svet.

5.   Delegirani akt, sprejet v skladu s členom 58, začne veljati le, če niti Evropski parlament niti Svet ne nasprotuje delegiranemu aktu v roku dveh mesecev od uradnega obvestila Evropskemu parlamentu in Svetu o tem aktu ali če sta pred iztekom tega roka tako Evropski parlament kot Svet obvestila Komisijo, da mu ne bosta nasprotovala. Ta rok se na pobudo Evropskega parlamenta ali Sveta podaljša za dva meseca.“;

7.

člen 59 se črta;

8.

člen 59a se nadomesti z naslednjim:

„Člen 59a

Postopek v odboru

1.   Komisiji pomaga odbor, ustanovljen s členom 39 Direktive 2008/98/ES. Ta odbor je odbor v smislu Uredbe (EU) št. 182/2011.

2.   Pri sklicevanju na ta odstavek se uporablja člen 5 Uredbe (EU) št. 182/2011.

Kadar odbor ne poda mnenja, Komisija osnutka izvedbenega akta ne sprejme in se uporabi tretji pododstavek člena 5(4) Uredbe (EU) št. 182/2011.“;

9.

v členu 60 se doda naslednji odstavek:

„2a.   Komisija do 31. decembra 2020, med drugim ob upoštevanju poročil, pripravljenih v skladu s členom 51, opravi pregled te uredbe ter o rezultatih predloži poročilo Evropskemu parlamentu in Svetu, pri čemer po potrebi predloži zakonodajni predlog. V tem pregledu Komisija zlasti oceni učinkovitost člena 50(2a) pri zoperstavljanju nezakonitim pošiljkam, ob upoštevanju okoljskih, socialnih in gospodarskih vidikov.“;

10.

Priloga IX se spremeni:

(a)

del, ki se nanaša na člen 50(2), se nadomesti z naslednjim:

„Povzetek informacij o rezultatih inšpekcijskih nadzorov, opravljenih v skladu s členom 50(2), kar vključuje:

število inšpekcijskih nadzorov, vključno s fizičnimi pregledi, ustanov, podjetij, posrednikov in trgovcev, povezanih s pošiljkami odpadkov:

število inšpekcijskih nadzorov pošiljk odpadkov, vključno z fizičnimi pregledi:

število domnevnih nepravilnosti v zvezi s ustanovami, podjetji, posredniki in trgovci, povezanimi s pošiljkami odpadkov:

število domnevnih nezakonitih pošiljk, ugotovljenih pri inšpekcijskih nadzorih:

Dodatne opombe:“;

(b)

vstavi se naslednji del v zvezi s členom 50(2a):

Člen 50(2a)

Podatki o načrtu(-ih) inšpekcijskih nadzorov

Število načrta(-ov) inšpekcijskih nadzorov za celotno geografsko območje:

Datum sprejetja načrta(-ov) inšpekcijskih nadzorov in obdobje, ki ga zajemajo:

Zadnji datum pregleda načrta(-ov) inšpekcijskih nadzorov:

Organi, udeleženi pri inšpekcijskih nadzorih, in sodelovanje med temi organi:

Navedite osebe ali organe, ki se jim lahko poroča o pomislekih ali nepravilnostih:“;

(c)

vstavi se naslednji del v zvezi s členom 50(2) in (2a):

„Povezava, preko katere se lahko elektronsko dostopa do podatkov, ki jih države članice objavijo na spletu v skladu s členom 51(2):“;

11.

v tabeli 5 Priloge IX se naslov zadnjega stolpca nadomesti z naslednjim:

„Sprejeti ukrepi, vključno z izrečenimi kaznimi“.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. januarja 2016.

Ne glede na drugi odstavek se točka (4) člena 1 uporablja od 1. januarja 2018.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 15. maja 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(2)  Še ni objavljeno v Uradnem listu.

(3)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 17. aprila 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 6. maja 2014.

(4)  Uredba (ES) št. 1013/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. junija 2006 o pošiljkah odpadkov (UL L 190, 12.7.2006, str. 1).

(5)  Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o okolju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L 41, 14.2.2003, str. 26).

(6)  Uredba (EU) št. 182/2011 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. februarja 2011 o določitvi splošnih pravil in načel, na podlagi katerih države članice nadzirajo izvajanje izvedbenih pooblastil Komisije (UL L 55, 28.2.2011, str. 13).


Top