Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0570

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 570/2014 z dne 26. maja 2014 o zaključku delne obnove protidampinške preiskave glede uvoza nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije

OJ L 157, 27.5.2014, p. 85–95 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/11/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/570/oj

27.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 157/85


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 570/2014

z dne 26. maja 2014

o zaključku delne obnove protidampinške preiskave glede uvoza nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 1225/2009 z dne 30. novembra 2009 o zaščiti proti dampinškemu uvozu iz držav, ki niso članice Evropske skupnosti (1) („osnovna uredba“), in zlasti člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

A.   OBSTOJEČI UKREPI

(1)

Svet je z Izvedbeno uredbo (EU) št. 1138/2011 (2) uvedel dokončno protidampinško dajatev na uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije („dokončna uredba“). Pred dokončno uredbo je bila izdana Uredba Komisije (EU) št. 446/2011 (3) o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije („začasna uredba“). Ugotovitve, ki so privedle do uvedbe dokončnih protidampinških dajatev, se bodo v nadaljnjem besedilu navajale kot „ugotovitve prvotne preiskave“.

(2)

Indonezijski proizvajalec izvoznik nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic PT Ecogreen Oleochemicals, družba Ecogreen Oleochemicals (Singapore) Pte. Ltd in družba Ecogreen Oleochemicals GmbH (v nadaljnjem besedilu skupaj poimenovani „skupina Ecogreen“) so 21. januarja 2012 vložili tožbo (zadeva T-28/12) pri Splošnem sodišču, da dokončno uredbo razglasi za nično v delu, ki se nanaša na protidampinško dajatev za skupino Ecogreen. Skupina Ecogreen je izpodbijala prilagoditev njene izvozne cene na podlagi člena 2(10)(i) osnovne uredbe, ki je bila izvedena za primerjavo navedene izvozne cene z normalno vrednostjo družbe.

(3)

V zadevi T-249/06 (Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) in Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) proti Svetu Evropske unije) je Splošno sodišče razveljavilo člen 1 Uredbe (ES) št. 954/2006 v zvezi z družbo Interpipe NTRP VAT, med drugim zaradi očitne napake pri presoji prilagoditve, izvedene v skladu s členom 2(10)(i), in v zvezi z družbo Interpipe Niko Tube ZAT iz drugih razlogov. Sodišče je 16. februarja 2012 zavrnilo pritožbo, ki sta jo vložila Svet in Komisija (združeni zadevi C-191/09 P in C-200/09 P).

(4)

Ker so bile pri skupini Ecogreen dejanske okoliščine v zvezi s prilagoditvijo, izvedeno v skladu s členom 2(10)(i) osnovne uredbe, podobne tistim pri družbi Interpipe NTRP VAT, se je štelo za primerno, da se stopnja dampinga skupine Ecogreen ponovno izračuna, in sicer brez prilagoditve, izvedene v skladu s členom 2(10)(i).

(5)

Dne 21. decembra 2012 je bila zato objavljena Izvedbena uredba Sveta (EU) št. 1241/2012 z dne 11. decembra 2012 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 1138/2011 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije (4), z retroaktivno uporabo od 12. novembra 2011 („uredba o spremembi“).

(6)

Stopnja dampinga, določena za skupino Ecogreen v navedeni uredbi, je bila v skladu s členom 9(3) osnovne uredbe na stopnji de minimis. Preiskava v zvezi s skupino Ecogreen je bila zato zaključena brez uvedbe ukrepov. Splošno sodišče je nato 9. aprila 2013 odločilo, da ni potrebno, da razsoja o tožbi v zadevi T-28/12.

(7)

Čeprav za vse druge proizvajalce izvoznike iz Indije, Indonezije in Malezije še vedno veljajo protidampinške dajatve, bi bilo ugotovitve prvotne preiskave, zlasti škodljive učinke dampinškega uvoza, treba ponovno oceniti glede na revidirane ugotovitve o dampingu iz uredbe o spremembi.

B.   PONOVNA OCENA UGOTOVITEV PRVOTNE PREISKAVE

1.   Okvir za ponovno oceno

(8)

Obvestilo o delni obnovi protidampinške preiskave glede uvoza nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije („zadevne države“) je bilo objavljeno 28. februarja 2013 (5) („obnova“). V obvestilu je navedeno, da je obnova po obsegu omejena na preučitev vpliva na novo določenih stopenj dampinga na ugotovitve iz prvotne preiskave, zlasti o škodi in vzročni zvezi („ponovna preiskava“).

(9)

Komisija je o delni obnovi preiskave uradno obvestila proizvajalce izvoznike, uvoznike in uporabnike, za katere je bilo znano, da jih to zadeva, in industrijo Unije. Zainteresirane strani so imele možnost, da v roku iz obvestila pisno izrazijo svoja stališča in zaprosijo za zaslišanje.

(10)

Več strani je trdilo, da ni jasno, na kakšni pravni podlagi je Komisija obnovila prvotno preiskavo in katere podatke naj bi zbrala, da bi ugotovila dejstva in oblikovala sklepe v sedanji ponovni preiskavi.

(11)

Strani so tudi trdile, da ni jasno, katera vrsta preiskave se je začela in kakšen bi lahko bil končni rezultat z vidika stopnje dokončnih ukrepov, katero obdobje bi bilo zajeto in kateri vidiki prvotne preiskave se ponovno ocenjujejo.

(12)

Opozoriti je treba, da je ta obnova nujna zaradi sprejetja uredbe o spremembi, ki pa je bila posledica ugotovitev Splošnega sodišča v zadevi T-249/06 Interpipe Nikopolsky Seamless Tubes Plant Niko Tube ZAT (Interpipe Niko Tube ZAT) in Interpipe Nizhnedneprovsky Tube Rolling Plant VAT (Interpipe NTRP VAT) proti Svetu Evropske unije.

(13)

Opozoriti je treba, da je v prvotni preiskavi tako imenovano obdobje preiskave („OP“) zajemalo obdobje od 1. julija 2009 do 30. junija 2010. Ocena škode je zajemala obdobje od 1. januarja 2007 do konca OP („obravnavano obdobje“).

(14)

Sedanja ponovna preiskava se osredotoča na isto OP in isto obravnavano obdobje. Ugotovitve o škodi in vzročnosti, pridobljene za ti obdobji med prvotno preiskavo, se ponovno ocenjujejo z vidika stopenj dampinga za indonezijske izvoznike, ki so bile na novo določene v uredbi o spremembi.

(15)

Kot je navedeno v obvestilu o obnovi, je cilj sedanje ponovne preiskave še posebej ugotoviti, ali stopnja dampinga de minimis, določena za enega proizvajalca izvoznika iz Indonezije, in spremembe stopenj dampinga za druge indonezijske družbe, določene z uredbo o spremembi, lahko vplivajo na ugotovitve prvotne preiskave v zvezi s škodo in vzročno zvezo.

(16)

Rezultati ponovne preiskave so predstavljeni v nadaljevanju. Kot pri prvotni preiskavi so določeni podatki in informacije v indeksirani obliki, zlasti da se ohrani zaupnost prvotno predloženih podatkov.

2.   Zadevni izdelek in podobni izdelek

(17)

Opozoriti je treba, da je zadevni izdelek, kot je opredeljen v prvotni preiskavi, tj. nasičeni maščobni alkoholi z ogljikovo verigo dolžine C8, C10, C12, C14, C16 ali C18 (brez razvejanih izomerov), vključno z enojnimi nasičenimi maščobnimi alkoholi (imenovanimi tudi „čiste frakcije“ ali „single cuts“) ter mešanicami, ki vsebujejo predvsem kombinacijo ogljikovih verig dolžine C6–C8, C6–C10, C8–C10, C10–C12 (običajno razvrščene pod C8–C10), mešanicami, ki vsebujejo predvsem kombinacijo ogljikovih verig dolžine C12–C14, C12–C16, C12–C18, C14–C16 (običajno razvrščene pod C12–C14), in mešanicami, ki vsebujejo predvsem kombinacijo ogljikovih verig dolžine C16–C18, s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 in ex 3823 70 00 („maščobni alkohol“).

(18)

Ugotovitve uredbe o spremembi ne vplivajo na ugotovitve prvotne preiskave glede obravnavanega izdelka in podobnega izdelka.

3.   Damping

(19)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 7 uredbe o spremembi, so bile ob upoštevanju ponovno izračunane stopnje dampinga za skupino Ecogreen stopnje dampinga prilagojene za vse družbe v Indoneziji, razen za drugega proizvajalca izvoznika z individualno stopnjo, ki je temeljila na stopnji za sodelujočega indonezijskega proizvajalca izvoznika z najvišjo stopnjo dampinga.

(20)

Uredba o spremembi ni vplivala na stopnje dampinga, določene v uvodni izjavi 23 dokončne uredbe za indijske proizvajalce izvoznike in v uvodni izjavi 55 za malezijske proizvajalce izvoznike.

(21)

Kot je navedeno v uvodni izjavi 6 uredbe o spremembi, je bila stopnja dampinga za skupino Ecogreen določena na manj kot 2 % in je torej pod pragom de minimis iz člena 9(3) osnovne uredbe. Uvoz tega proizvajalca izvoznika v Unijo bi bilo zato treba v ponovni preiskavi obravnavati kot nedampinški uvoz.

(22)

Obseg, cena in tržni delež nedampinškega uvoza navedenega indonezijskega izvoznika so se v obravnavanem obdobju gibali, kot prikazuje spodnja tabela. V skladu z uvodno izjavo 16 so predloženi podatki indeksirani.

Uvoz

2007

2008

2009

OP

V tonah

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

110

107

115

Letni Δ %

 

9,6

– 2,3

7,5

Tržni delež

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

107

110

113

Letni Δ %

 

6,8

2,9

2,8

Povprečna cena v EUR/tono

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

110

91

91

Letni Δ %

 

9,9

– 17,0

0,2

Vir: Izpolnjeni vprašalniki.

(23)

Preiskava je v zvezi s tabelo v uvodni izjavi 70 začasne uredbe, ki je bila potrjena z uvodno izjavo 64 dokončne uredbe, in zgornjo tabelo pokazala, da je nedampinški uvoz predstavljal omejeni delež celotnega uvoza iz zadevnih držav in da se je v obravnavanem obdobju sorazmerno manj povečeval kot dampinški uvoz. Dejansko je nedampinški uvoz leta 2007 predstavljal okoli 15–18 % celotnega obsega uvoza iz zadevnih držav, v OP pa samo okoli 10–13 %.

(24)

Ponovna preiskava kaže, da so se povprečne cene nedampinškega uvoza od skupine Ecogreen v obravnavanem obdobju zmanjšale za 9 %, vendar so med letom 2009 in OP ostale stabilne.

4.   Škoda

4.1   Proizvodnja Unije in industrija Unije

(25)

Ponovna preiskava ne vpliva na ugotovitve iz uvodnih izjav 57 do 61 dokončne uredbe v zvezi s proizvodnjo Unije in industrijo Unije, ki se zato potrdijo.

4.2   Potrošnja Unije

(26)

Ugotovitve iz uvodnih izjav 64 do 66 začasne uredbe, ki so bile potrjene z uvodno izjavo 62 dokončne uredbe, so nespremenjene. Potrjeno je, kot prikazuje tabela v nadaljevanju, da je bila potrošnja maščobnih alkoholov v Uniji precej stabilna in se je v obravnavanem obdobju povečala samo za 2 %. Kot je navedeno v uvodni izjavi 64 začasne uredbe, so bile informacije o potrošnji zagotovljene v indeksirani obliki, da se ohrani zaupnost podatkov.

Potrošnja

2007

2008

2009

OP

Indeks: 2007 = 100

100

102

97

102

Letni Δ %

 

2,2

– 4,8

4,6

4.3   Uvoz iz zadevnih držav v Unijo in nelojalno nižanje prodajnih cen

4.3.1   Kumulativna ocena dampinškega uvoza

(27)

Kot pri prvotni preiskavi je bilo preučeno, ali je bila glede na revidirane stopnje dampinga za indonezijske proizvajalce izvoznike iz uvodnih izjav 19 in 21 kumulativna ocena dampinškega uvoza iz treh zadevnih držav še vedno utemeljena v skladu z določbami člena 3(4) osnovne uredbe.

(28)

Opozoriti je treba, da člen 3(4) osnovne uredbe določa, da če je uvoz izdelka iz več držav istočasno predmet protidampinških preiskav, se učinki takega uvoza ocenjujejo kumulativno samo, če se ugotovi, da: (a) je stopnja dampinga, ugotovljena za uvoz iz vsake od teh držav, večja kot de minimis iz člena 9(3) navedene uredbe in obseg uvoza iz vsake od teh držav ni zanemarljiv ter (b) je kumulativna ocena učinkov uvoza ustrezna glede na konkurenčne pogoje med uvoženimi izdelki ter konkurenčne pogoje med uvoženimi izdelki in podobnim izdelkom Unije.

(29)

Ugotovitve glede obsega in cene dampinškega uvoza za vsako od zadevnih držav so bile ponovno ocenjene za obravnavano obdobje. Informacije v zvezi z obsegom uvoza, ki so bile uporabljene za določitev povprečnih cen, navedenih v tabeli v uvodni izjavi 63(b) dokončne uredbe, ostajajo nespremenjene za Malezijo in Indijo. Podatki za Indonezijo so bili revidirani, da se je upoštevalo dejstvo iz zgornje uvodne izjave 21, in sicer da en proizvajalec izvoznik ni več izvajal dampinga svojih izdelkov na trgu Unije. Novo določeni dampinški uvoz se je razvijal, kot je prikazano v nadaljevanju. V skladu z zgornjo uvodno izjavo 16 so informacije o obsegu uvoza v indeksirani obliki za vsako zadevno državo.

Obseg dampinškega uvoza

2007

2008

2009

OP

Malezija

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

161

141

137

Letni Δ %

 

61,4

– 12,5

–2,9

Indija

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

118

104

143

Letni Δ %

 

18,2

– 11,8

37,5

Indonezija

 

 

 

 

Indeks: 2008 = 100

 

100

142

168

Letni Δ %

 

 

42,1

17,9

(30)

Preiskava je pokazala, da obseg dampinškega uvoza za vsako zadevno državo v OP ni bil zanemarljiv in da je prisotnost dampinškega uvoza na trgu Unije v obravnavanem obdobju ostala znatna, zlasti v OP. Dejstvo, da je bilo v uredbi o spremembi ugotovljeno, da en indonezijski proizvajalec izvoznik ne izvaja dampinga, ne spremeni tega sklepa.

(31)

Tudi ugotovitve o oblikovanju cen dampinškega uvoza za vsako od zadevnih držav so bile ponovno ocenjene za obravnavano obdobje in so prikazane v spodnji tabeli. Cene, navedene v tabeli v uvodni izjavi 63(b) dokončne uredbe, ostajajo nespremenjene za Malezijo in Indijo. Podatki za Indonezijo so bili revidirani, da se je upoštevalo dejstvo iz zgornje uvodne izjave 21, in sicer da en proizvajalec izvoznik ni izvajal dampinga svojih izdelkov na trgu Unije. V skladu z zgornjo uvodno izjavo 16 so informacije v zvezi s ceno indonezijskega izvoznika, pri katerem je bil ugotovljen damping, v indeksirani obliki.

Uvoz glede na Eurostatove podatke (prilagojen za zajetje zadevnega izdelka in dampinški uvoz)

2007

2008

2009

OP

Povprečna cena v EUR/tono v Maleziji

911

944

799

857

Indeks: 2007 = 100

100

104

88

94

Letni Δ %

 

3,6

– 15,4

7,3

Povprečna cena v EUR/tono v Indiji

997

1 141

897

915

Indeks: 2007 = 100

100

114

90

92

Letni Δ %

 

14,4

– 21,4

2,1

Povprečna cena v EUR/tono v Indoneziji

 

 

 

 

Indeks: 2008 = 100

 

100

70

72

Letni Δ %

 

 

– 30,0

2,6

Vir: Eurostat in izpolnjeni vprašalniki.

(32)

Preiskava je pokazala, da je oblikovanje cen indonezijskih proizvajalcev izvoznikov ostalo skoraj tako, kot je bilo v prvotni preiskavi, razen leta 2007, ko ni bilo uvoza iz Indonezije. Zato se lahko potrdi ugotovitev iz uvodne izjave 63(b) dokončne uredbe, da je bilo oblikovanje cen in cenovno obnašanje zadevnih držav zelo podobno, zlasti v OP. Dejstvo, da je bilo v uredbi o spremembi ugotovljeno, da en indonezijski proizvajalec izvoznik ne izvaja dampinga, ne spremeni tega sklepa.

(33)

Poleg tega so še vedno veljavne ugotovitve iz uvodne izjave 127 začasne uredbe, ki so bile potrjene v uvodni izjavi 122 dokončne uredbe, zlasti da so bile stopnje odprave škode, določene za zadevne države, znatno nad pragom de minimis v višini 2 %. Analizirane so bile tudi prodajne poti in cenovni trendi za vsako zadevno državo, pri čemer so bili rezultati podobni, kar prikazuje spodnja tabela. Uvozne cene zadevnih držav so padale po najvišji točki v letu 2008 in so bile na svetovni ravni še posebno nizke v primerjavi s povprečjem cen industrije Unije, kot je pokazala preiskava.

(34)

Spodnja tabela kaže, da se je tržni delež dampinškega uvoza iz vsake zadevne države na splošno povečal v obravnavanem obdobju. V skladu z zgornjo uvodno izjavo 16 so informacije v indeksirani obliki.

Tržni delež dampinškega uvoza

2007

2008

2009

OP

Malezija

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

157

145

135

Letni Δ %

 

57

– 8

– 7

Indija

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

115

107

141

Letni Δ %

 

15

– 7

31

Indonezija

 

 

 

 

Indeks: 2008 = 100

 

100

142

168

Letni Δ %

 

 

50

13

(35)

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in premislekov ponovna preiskava kaže, da ugotovitve iz prvotne preiskave glede kumulacije ostajajo nespremenjene. Zato se šteje, da so pogoji iz člena 3(4) osnovne uredbe v zvezi s kumulativno oceno dampinškega uvoza iz zadevnih držav še vedno izpolnjeni. Učinki dampinškega uvoza s poreklom iz zadevnih držav se zato lahko za namene ponovne preiskave škode in vzročnosti ocenijo skupaj.

4.3.2   Obseg, cena in tržni delež dampinškega uvoza

(36)

Pri določitvi kumulativne ravni dampinškega uvoza na trg Unije v obravnavanem obdobju se upošteva dejstvo, da so bile v uredbi o spremembi potrjene pozitivne ugotovitve dampinga za vse proizvajalce izvoznike v Indoneziji, razen za skupino Ecogreen. Njihov izvoz velja za dampinški in zato ostaja predmet protidampinških dajatev.

(37)

Ponovna preiskava prav tako upošteva dejstvo, da so stopnje dampinga, določene v prvotni preiskavi za vse proizvajalce izvoznike iz Indije in Malezije, nespremenjene, ter da njihov uvoz šteje za dampinški in je predmet protidampinških dajatev.

(38)

Obseg dampinškega uvoza iz zadevnih držav je bil prilagojen tako, da se je odštel obseg nedampinškega uvoza enega indonezijskega proizvajalca izvoznika, kot je navedeno v zgornji uvodni izjavi 29.

(39)

Na podlagi navedenega se podatki, navedeni v uvodni izjavi 70 začasne uredbe in potrjeni v uvodni izjavi 64 dokončne uredbe, ter ugotovitve iz uvodnih izjav 71 do 73 začasne uredbe v zvezi z oceno dampinškega uvoza v obravnavanem obdobju, kakor so bile potrjene v uvodni izjavi 65 dokončne uredbe, spremenijo, kot je prikazano v nadaljevanju. Glede na zgornjo uvodno izjavo 16 so informacije o celotnem obsegu uvoza in tržnem deležu dampinškega uvoza v indeksirani obliki.

Dampinški uvoz iz zadevnih držav

2007

2008

2009

OP

V tonah

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

167

155

165

Letni Δ %

 

67,0

– 7,3

6,5

Tržni delež

 

 

 

 

Indeks: 2007 = 100

100

163

159

162

Letni Δ %

 

62,7

– 2,3

1,8

Povprečna cena dampinškega uvoza v EUR/tono

931

1 007

827

878

Indeks: 2007 = 100

100

108

89

94

Letni Δ %

 

8,2

– 17,9

6,1

Vir: Eurostat in izpolnjeni vprašalniki.

(40)

V obravnavanem obdobju se je obseg dampinškega uvoza iz zadevnih držav, ugotovljen v sedanji ponovni preiskavi, bistveno povečal, in sicer za 65 %. Povečanje je bilo največje med letoma 2007 in 2008, ko se je uvoz povečal za 67 %. Uvoz se je potem rahlo zmanjšal leta 2009 in se v OP spet povečal skoraj na raven iz leta 2008.

(41)

Revidirane povprečne cene dampinškega uvoza iz zadevnih držav so v obravnavanem obdobju močno nihale in se skupno zmanjšale za 6 %. Vendar je treba omeniti, da je bilo med letom 2008 in OP zmanjšanje celo 14-odstotno. V celotnem obravnavanem obdobju so bile povprečne cene uvoza iz zadevnih držav ves čas nižje od cen, določenih drugje po svetu, in so nelojalno nižale prodajne cene industrije Unije, zaradi česar se je tržni delež dampinškega uvoza povečal.

(42)

V obravnavanem obdobju se je tržni delež dampinškega uvoza iz zadevnih držav znatno povečal, in sicer za 62 %. Povečanje je bilo največje med letoma 2007 in 2008. Med gospodarsko krizo se je uvoz rahlo zmanjšal, zaradi česar se je tržni delež zadevnih držav med letoma 2008 in 2009 rahlo zmanjšal, tj. za 4 %, vendar so do konca obravnavanega obdobja ta tržni delež povrnile.

(43)

Izključitev nedampinškega uvoza skupine Ecogreen zato v ničemer ne spreminja ugotovitev iz prvotne preiskave glede obsega, cene in tržnega deleža dampinškega uvoza, ki se zato potrdijo.

4.3.3   Nelojalno nižanje prodajnih cen

(44)

Opozoriti je treba, da so bili razponi nelojalnega nižanja prodajnih cen, ki so bili ugotovljeni v prvotni preiskavi, pojasnjeni v uvodnih izjavah 74 in 75 začasne uredbe ter potrjeni v uvodni izjavi 67 dokončne uredbe. Na individualne izračune, določene za vsakega od zadevnih izvoznikov, uredba o spremembi ni vplivala. Te ugotovitve se zato potrdijo.

(45)

Ugotovljeno povprečno nelojalno nižanje prodajnih cen dampinškega uvoza, ocenjeno kumulativno za tri države po izključitvi nedampinškega uvoza, znaša 2 %. To očitno nizko nelojalno nižanje prodajnih cen je treba obravnavati ob upoštevanju dejstva, da je bila industrija Unije prisiljena znižati svoje cene zaradi prisotnosti poceni uvoza na trgu EU. Vendar te cene niso zajele stroškov proizvodnje, zlasti v OP. Povprečno nelojalno nižanje prodajnih cen za kumulativno oceno dampinškega uvoza, pri čemer je skupina Ecogreen izključena, je znašalo 22 %.

(46)

Po razkritju ugotovitev Komisije je uvoznik nekaterih maščobnih alkoholov in njihovih mešanic s poreklom iz Indonezije trdil, da bi bila povprečna cena nedampinškega uvoza nižja od povprečne cene uvoza, ki bi ga proizvedel indonezijski proizvajalec izvoznik, za katerega veljajo ukrepi. Vendar ta trditev ne vpliva na ugotovitev o nelojalnem nižanju prodajnih cen dampinškega uvoza, ocenjenega kumulativno.

4.4   Gospodarski položaj industrije Unije

(47)

Uredba o spremembi ne vpliva na ugotovitve o gospodarskem položaju industrije Unije iz uvodnih izjav 76 do 91 začasne uredbe, potrjene v uvodnih izjavah 71 do 84 dokončne uredbe, ki se zato lahko potrdijo.

(48)

Opomniti je treba, da je prvotna preiskava pokazala, da se je večina kazalnikov škode v zvezi z industrijo Unije, na primer proizvodnja (– 17 %), izkoriščanje zmogljivosti (– 15 %), obseg prodaje (– 18 %), tržni delež (– 12 %) in zaposlovanje (– 13 %), v obravnavanem obdobju poslabšala. Resno prizadeti so bili zlasti kazalniki škode, povezani s finančno uspešnostjo industrije Unije, kot sta denarni tok in dobičkonosnost. To pomeni, da je bila oslabljena zmožnost industrije Unije za zbiranje kapitala, zlasti v OP.

(49)

Glede na navedeno se sklep, da je industrija Unije utrpela znatno škodo v smislu člena 3(5) osnovne uredbe, potrdi.

5.   Vzročna zveza

(50)

Po potrditvi obstoja znatne škode, ki jo je utrpela industrija Unije, je bilo ponovno ocenjeno, ali še vedno obstaja vzročna zveza med navedeno škodo glede na revidirane ugotovitve za damping, kakor so bile določene v uredbi o spremembi, in revidiranim dampinškim uvozom iz zadevnih držav.

5.1   Učinek dampinškega uvoza

(51)

Kot je navedeno v zgornji uvodni izjavi 26, je bila potrošnja v Uniji v obravnavanem obdobju precej stabilna in se je povečala za samo 2 %.

(52)

Tabela v zgornji uvodni izjavi 39, ki izključuje uvoz s strani indonezijskega izvoznika, za katerega je bilo v uredbi o spremembi ugotovljeno, da ni izvajal dampinga svojih izdelkov na trgu Unije, kaže, da je revidirani obseg dampinškega uvoza iz treh zadevnih držav v obravnavanem obdobju ostal velik in se je znatno povečal, in sicer za več kot 60 000 ton v absolutnem smislu in za več kot 60 % v relativnem smislu. Podobno se je tržni delež dampinškega uvoza znatno povečal in pridobil več kot 5 odstotnih točk v navedenem obdobju.

(53)

Ti trendi so zelo podobni tistim, ki so bili ugotovljeni v prvotni preiskavi, zlasti v uvodnih izjavah 86 do 94 dokončne uredbe. Povečanje tržnega deleža, ki je bil v prvotni preiskavi določen na 57 %, zdaj za obravnavano obdobje na podlagi revidiranih podatkov predvidoma znaša več kot 60 %.

(54)

Ponovna preiskava je dejansko potrdila, da je dampinški uvoz iz zadevnih držav pritiskal na industrijo Unije od leta 2008, ko se je ta uvoz povečal za 67 %. V navedenem letu so bile cene dampinškega uvoza precej nižje od cen industrije Unije, kakor je prikazano v uvodni izjavi 39. To je povzročilo znaten upad obsega prodaje (– 15,4 %) in tržnega deleža industrije Unije, ki ju ni mogla povrniti v preostalem obravnavanem obdobju. V istem obdobju se je tržni delež dampinškega uvoza iz zadevnih držav povečal za več kot 9 odstotnih točk.

(55)

V uvodni izjavi 72 dokončne uredbe je bilo pojasnjeno, da je morala industrija Unije zaradi tega pritiska znatno znižati svoje prodajne cene, in sicer za 16,9 % leta 2009, v OP pa še za dodatnih 5,3 %. Čeprav je industrija Unije s tem cenovnim obnašanjem lahko omejila izgubo tržnega deleža, je to povzročilo znatne izgube, ki so se nakopičile v obravnavanem obdobju, kakor je prikazano v uvodni izjavi 86 začasne uredbe in potrjeno v uvodni izjavi 78 dokončne uredbe. Ta položaj je sovpadal s prisotnostjo velikega obsega poceni dampinškega uvoza na trgu Unije, zlasti v OP.

(56)

Čeprav se je leta 2009 absolutni obseg dampinškega uvoza iz zadevnih držav zmanjšal za 7,3 %, skladno z upadom gospodarske rasti in krčenjem trga EU, je opaziti, da se je povprečna cena dampinškega uvoza znižala za 17,9 %, kar je več kot 16,9-odstotno znižanje cen industrije Unije. V OP je morala industrija Unije znižati svoje cene in je nakopičila finančne izgube.

(57)

Zgornji premisleki kažejo, kako resne posledice je imela prisotnost velikega obsega poceni dampinškega uvoza na trgu Unije na cenovno obnašanje industrije Unije na njenem glavnem trgu in kako negativen učinek je imela na njen gospodarski položaj, zlasti v OP.

(58)

Zgoraj omenjeni uvoznik je trdil, da bi bilo pri analizi vzročne zveze preostali dampinški uvoz iz Indonezije treba obravnavati ločeno od uvoza s poreklom iz Indije in Malezije, in sicer na podlagi dejavnikov, kot so stabilen tržni delež, višja raven cen, odsotnost nelojalnega nižanja prodajnih cen, nižja stopnja nelojalnega nižanja ciljnih cen navedenega uvoza iz Indonezije ter vzporeden razvoj tržnega deleža Indonezije in industrije Unije. Uvoznik je tudi trdil, da ne obstaja nobena vzročna zveza med škodo in dampinškim uvozom iz Indonezije, če se ne uporabi kumulacija.

(59)

Trditev je bila zavrnjena, ker dejavniki, ki jih je navedel uvoznik (v več pogledih selektivno), ne štejejo za relevantne na podlagi člena 3(4) osnovne uredbe za ugotavljanje, ali bi bilo treba uporabiti kumulacijo, zlasti v zvezi s konkurenčnimi pogoji med uvoženimi izdelki in podobnimi izdelki Unije. Prvotna preiskava je dejansko zaključila, da je zadevni izdelek osnovni vmesni izdelek, ki se večinoma uporablja kot vhodni material za proizvodnjo sulfatov maščobnih alkoholov, etoksilatov maščobnih alkoholov in etersulfatov maščobnih alkoholov, ter da uvoženi izdelek neposredno konkurira z izdelkom, proizvedenim v Uniji, ne glede na državo porekla. Enotnost konkurence na trgu Unije zato utemeljuje kumulativno oceno uvoza v smislu člena 3(4)(b) osnovne uredbe. Trditve uvoznika ne obravnavajo te ugotovitve in bi lahko postale relevantne samo, če se ne uporabi kumulacija. Ker ni nobene podlage za spremembo ugotovitev prvotne preiskave o kumulaciji, se analiza učinkov dampinškega uvoza potrdi.

(60)

Poleg tega bi bilo treba opozoriti, da je preostali indonezijski uvoz potekal po dampinških ravneh cen, da je močno povečal svoj tržni delež v obravnavanem obdobju in da je nelojalno nižal ciljne prodajne cene industrije Unije.

(61)

Nenazadnje je uvoznik menil, da je skupina Ecogreen bolj nelojalno nižala ciljne cene kot preostali indonezijski proizvajalec izvoznik, in ker učinek uvoza skupine Ecogreen šteje za zanemarljivega, da bi se zato moral enak sklep a fortiori uporabiti za preostali uvoz iz Indonezije.

(62)

Navedeni sklep uvoznika temelji na napačni predpostavki. Sodna odločba je povzročila spremembo pri izračunu dampinga skupine Ecogreen, ki je nato postal de minimis. Samo iz navedenega razloga je bilo treba učinek uvoza skupine Ecogreen šteti za zanemarljivega. Trditev se zato zavrne.

(63)

Na podlagi zgornjih ugotovitev se sklene, da je dampinški uvoz povzročil znatno škodo industriji Unije.

5.2   Učinek drugih dejavnikov

(64)

Preučen je bil tudi učinek drugih dejavnikov na položaj industrije Unije v okviru vzročnosti.

5.2.1   Nedampinški uvoz iz Indonezije

(65)

Kot je navedeno v zgornji uvodni izjavi 23, je nedampinški uvoz naraščal sorazmerno manj od dampinškega uvoza in je predstavljal samo omejeni delež celotnega uvoza iz zadevnih držav v OP. Preiskava je poleg tega pokazala, da je imel ta uvoz le skromen tržni delež v obravnavanem obdobju in zlasti v OP.

(66)

Obseg dampinškega uvoza se je med letom 2009 in OP povečal za 6,5 %, kar je več od okrevanja trga, ki se kaže s 4,6-odstotnim povečanjem potrošnje Unije, in je tako pridobil tržni delež.

(67)

Zato se šteje, da morebiten učinek nedampinškega uvoza na trg Unije v OP ne more odtehtati znatnega negativnega učinka dampinškega uvoza, podrobno opisanega v uvodnih izjavah 51 do 57.

(68)

Na podlagi zgornjih ugotovitev se šteje, da prisotnost nedampinškega uvoza s strani skupine Ecogreen na trg Unije v OP ni taka, da bi pretrgala vzročno zvezo med dampinškim uvozom in škodo, ki jo je industrija Unije utrpela v OP.

5.2.2   Drugi dejavniki, preučeni v prvotni preiskavi

(69)

V prvotni preiskavi so bili pri ugotavljanju morebitnih vzrokov znatne škode, ki jo je utrpela industrija Unije, preučeni tudi drugi dejavniki: uvoz v Unijo iz drugod po svetu, uspešnost izvoza industrije Unije, učinek gospodarske krize in prodaja razvejanih izomerov, ki niso zajeti v obsegu izdelka.

(70)

Ker na te dejavnike ne vplivajo revidirane stopnje dampinga, ugotovljene za indonezijske proizvajalce izvoznike, se ugotovitve in sklep iz uvodnih izjav 95 do 100 dokončne uredbe v zvezi s temi dejavniki potrdijo. Učinek teh dejavnikov ni tak, da bi pretrgal ugotovljeno vzročno zvezo med dampinškim uvozom in škodo, ki jo je utrpela industrija Unije.

5.3   Sklep o vzročni zvezi

(71)

Sedanja ponovna preiskava kaže, da še vedno obstaja jasna in neposredna zveza med povečanjem obsega in negativnim učinkom cen dampinškega uvoza ter znatno škodo, ki jo je industrija Unije utrpela v OP.

(72)

Zgornja analiza kaže, da je bil obseg nedampinškega uvoza omejen v primerjavi z glavnino dampinških izdelkov, uvoženih iz zadevnih držav. V času dokaj stabilne potrošnje se je ta dampinški uvoz v obravnavanem obdobju znatno povečal, tako v absolutnem kot v relativnem smislu, njegova prisotnost pa je imela znaten negativen učinek na trg Unije. Dejansko je bilo ugotovljeno, da je morala industrija Unije zaradi izkrivljanja na trgu znatno nižati svoje cene od leta 2008, in sicer za 22,2 %, ter ni mogla pokriti svojih stroškov in doseči primernega dobička, zlasti v OP.

(73)

Ponovna preiskava je tudi potrdila, da učinki drugih dejavnikov, ki niso dampinški uvoz, ne bi mogli pretrgati vzročne zveze med dampinškim uvozom in škodo, ki jo je utrpela industrija Unije.

(74)

Zato ponovna preiskava kaže, da obstaja vzročna zveza med dampinškim uvozom iz Indije, Indonezije in Malezije ter znatno škodo, ki jo je industrija Unije utrpela v OP. Sklepi iz uvodnih izjav 101 in 102 dokončne uredbe se potrdijo.

6.   Interes Unije

(75)

Kaže, da uredba o spremembi ni vplivala na sklep iz uvodne izjave 118 dokončne uredbe v zvezi z interesom Unije, ki se potrdi.

C.   PONOVNA OCENA DOKONČNIH UKREPOV

(76)

Kot je navedeno zgoraj, je ponovna preiskava zadevnih dejstev in ugotovitev iz prvotne preiskave ob upoštevanju novih stopenj dampinga, določenih v uredbi o spremembi, pokazala, da preostali dampinški uvoz iz Indije, Indonezije in Malezije na trg Unije povzroča znatno škodo industriji Unije v OP.

(77)

Glede na sklepne ugotovitve iz prvotne preiskave v zvezi z dampingom, škodo, vzročno zvezo in interesom Unije ter glede na to, da je sedanja ponovna preiskava potrdila obstoj vzročne zveze med znatno škodo, ki jo je utrpela industrija Unije, in preostalim dampinškim uvozom iz zadevnih držav, bi bilo treba dokončne ukrepe, uvedene z uredbo o spremembi, potrditi na isti ravni. Zato se sklene, da bi bilo to ponovno preiskavo treba zaključiti brez spremembe dokončnih ukrepov, uvedenih z dokončno uredbo.

(78)

Veljavni protidampinški ukrepi, kot so določeni v Izvedbeni uredbi Sveta (EU) št. 1138/2011, kakor je bila spremenjena z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 1241/2012, so še vedno v veljavi in bi zato morali ostati v veljavi. Opozoriti je treba, da so bili uvedeni ukrepi posebne dajatve, ki so bile določene za vsakega zadevnega proizvajalca izvoznika, kot sledi:

Država

Družba

Dokončna posebna protidampinška dajatev

(EUR neto na tono)

Indija

VVF (India) Ltd

46,98

vse druge družbe

86,99

Indonezija

P.T.Ecogreen Oleochemicals

0,00

P.T. Musim Mas

45,63

vse druge družbe

45,63

Malezija

KL-Kepong Oleomas Sdn.Bhd.

35,19

Emery Oleochemicals (M) Sdn. Bhd.

61,01

Fatty Chemical Malaysia Sdn. Bhd.

51,07

vse druge družbe

61,01

(79)

Organi zadevnih držav, izvozniki in njihova združenja, vse zainteresirane strani v Uniji, zlasti industrija Unije, uvozniki, uporabniki in združenja trgovcev, so bili obveščeni o bistvenih dejstvih in premislekih, na podlagi katerih se je nameravala zaključiti delna obnova protidampinške ponovne preiskave v zvezi z uvozom maščobnih alkoholov iz zadevnih držav, in so imeli možnost, da dajo svoje pripombe in zahtevajo zaslišanje. Ustne in pisne pripombe, ki so jih predložile te strani, so bile preučene, vendar niso spremenile sklepov, sprejetih v tej uredbi.

(80)

En proizvajalec izvoznik je ponudil cenovno zavezo v skladu s členom 8(1) osnovne uredbe.

(81)

Ugotovljeno je bilo zlasti, da zadevni proizvajalec izvoznik proizvaja vrsto drugih izdelkov poleg zadevnega izdelka in te druge izdelke prodaja istim strankam. To bi povzročilo resno tveganje navzkrižne kompenzacije in bi izjemno otežilo učinkovito spremljanje zaveze, kar bi v tem primeru spodkopalo učinkovitost cenovne zaveze. Na navedeni podlagi je Komisija sklenila, da ponujene zaveze ni mogoče sprejeti.

(82)

Ukrepi, predvideni s to uredbo, so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 15(1) osnovne uredbe –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Delna obnova protidampinške preiskave glede uvoza nasičenih maščobnih alkoholov z ogljikovo verigo dolžine C8, C10, C12, C14, C16 ali C18 (brez razvejanih izomerov), vključno z enojnimi nasičenimi maščobnimi alkoholi (imenovanimi tudi „čiste frakcije“ ali „single cuts“) ter mešanicami, ki vsebujejo predvsem kombinacijo ogljikovih verig dolžine C6–C8, C6–C10, C8–C10, C10–C12 (običajno razvrščene pod C8–C10), mešanicami, ki vsebujejo predvsem kombinacijo ogljikovih verig dolžine C12–C14, C12–C16, C12–C18, C14–C16 (običajno razvrščene pod C12–C14), in mešanicami, ki vsebujejo predvsem kombinacijo ogljikovih verig dolžine C16–C18, ki se trenutno uvrščajo pod oznake KN ex 2905 16 85, 2905 17 00, ex 2905 19 00 in ex 3823 70 00 (oznake TARIC 2905168510, 2905190060, 3823700011 in 3823700091), s poreklom iz Indije, Indonezije in Malezije, se zaključi brez spremembe veljavnih dajatev.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 26. maja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 343, 22.12.2009, str. 51.

(2)  UL L 293, 11.11.2011, str. 1.

(3)  UL L 122, 11.5.2011, str. 47.

(4)  UL L 352, 21.12.2012, str. 1.

(5)  UL C 58, 28.2.2013, str. 24.


Top