EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0543

Uredba (EU) št. 543/2014 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. maja 2014 o spremembi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)

OJ L 163, 29.5.2014, p. 5–6 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 01/07/2016; se razveljavijo in nadomestijo z 32015R2219

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/543/oj

29.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 163/5


UREDBA (EU) št. 543/2014 EVROPSKEGA PARLAMENTA IN SVETA

z dne 15. maja 2014

o spremembi Sklepa Sveta 2005/681/PNZ o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL)

EVROPSKI PARLAMENT IN SVET EVROPSKE UNIJE STA –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije in zlasti točke (b) člena 87(2) Pogodbe,

ob upoštevanju pobude Belgije, Bolgarije, Češke, Nemčije, Estonije, Grčije, Španije, Francije, Hrvaške, Italije, Cipra, Latvije, Litve, Luksemburga, Madžarske, Malte, Nizozemske, Avstrije, Poljske, Portugalske, Romunije, Slovenije, Slovaške, Finske in Švedske,

po posredovanju osnutka zakonodajnega akta nacionalnim parlamentom,

v skladu z rednim zakonodajnim postopkom (1),

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Na podlagi člena 4 Sklepa Sveta 2005/681/PNZ (2) ima Evropska policijska akademija (CEPOL) sedež v Bramshillu v Združenem kraljestvu.

(2)

Ne glede na člen 4 Sklepa 2005/681/PNZ je Združeno kraljestvo v pismih z dne 12. decembra 2012 in 8. februarja 2013 CEPOL obvestilo o svoji enostranski odločitvi, da ne želi več imeti sedeža CEPOL na svojem ozemlju. V Bramshillu je poleg sedeža CEPOL tudi center za usposabljanje nacionalne policije v okviru Nacionalne agencije za izboljšanje policijske dejavnosti, ki jo je Združeno kraljestvo sklenilo nadomestiti z novo policijsko akademijo, katere sedež bo drugje. Združeno kraljestvo je zato sklenilo zapreti center za usposabljanje nacionalne policije v Bramshillu in objekt prodati, s pojasnilom, da so zadevni stroški visoki, iskanje alternativnega poslovnega modela, ki bi omogočal, da objekt ostane odprt, pa se je izkazalo za neuspešno. Unija in njene države članice bi si morale v skladu z obveznostjo lojalnega sodelovanja iz Pogodbe o Evropski uniji (PEU) in zlasti obveznostmi iz člena 4 PEU medsebojno pomagati pri vzdrževanju operativnih dejavnosti CEPOL. Zato mora zlasti Združeno kraljestvo zagotoviti nemoteno premestitev CEPOL na novo lokacijo brez ogrožanja rednega proračuna CEPOL.

(3)

Glede na skupni dogovor predstavnikov vlad držav članic, dosežen 8. oktobra 2013, in potrebo po ohranitvi statusa CEPOL kot ločene agencije Unije bi bilo treba zagotoviti pogoje, da bo lahko CEPOL takoj po premestitvi iz Bramshilla nameščen v Budimpešti. Te pogoje bi bilo treba vključiti v Sklep 2005/681/PNZ.

(4)

Zaradi pravnega okvira, uvedenega z začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, je treba pregledati Sklep 2005/681/PNZ in istočasno CEPOL zagotoviti status ločene agencije Unije.

(5)

Sklep 2005/681/PNZ bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Preden začne CEPOL obratovati na novi lokaciji, bi bilo skladno z uveljavljenimi postopki treba skleniti sporazum o sedežu.

(7)

V skladu s členoma 3 in 4a(1) Protokola (št. 21) o stališču Združenega kraljestva in Irske glede območja svobode, varnosti in pravice, ki je priložen PEU in Pogodbi o delovanju Evropske unije (PDEU), sta obe državi članici poslali uradno obvestilo, da želita sodelovati pri sprejetju in uporabi te uredbe.

(8)

V skladu s členoma 1 in 2 Protokola (št. 22) o stališču Danske, ki je priložen k PEU in PDEU, Danska ne sodeluje pri sprejetju te uredbe, ki zato zanjo ni zavezujoča in se v njej ne uporablja.

(9)

Zaradi nujne potrebe, da se določi nov sedež CEPOL, bi morala ta uredba začeti veljati na dan objave –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sklep 2005/681/PNZ se spremeni:

1.

člen 4 se nadomesti z naslednjim:

„Člen 4

Sedež

Sedež CEPOL je v Budimpešti na Madžarskem.“;

2.

vstavi se naslednji člen:

„Člen 21a

Pregled

Komisija do 30. novembra 2015 predloži poročilo o učinkovitosti tega sklepa, pri čemer upošteva potrebo po zagotovitvi, da ima CEPOL status ločene agencije Unije. Temu poročilu po potrebi priloži zakonodajni predlog za spremembo tega sklepa, na podlagi temeljite analize stroškov in koristi ter ocene učinka.“

Člen 2

Ta uredba začne veljati na dan objave v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od 1. septembra 2014.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v državah članicah v skladu s Pogodbama.

V Bruslju, 15. maja 2014

Za Evropski parlament

Predsednik

M. SCHULZ

Za Svet

Predsednik

D. KOURKOULAS


(1)  Stališče Evropskega parlamenta z dne 16. aprila 2014 (še ni objavljeno v Uradnem listu) in odločitev Sveta z dne 6. maja 2014.

(2)  Sklep Sveta 2005/681/PNZ z dne 20. septembra 2005 o ustanovitvi Evropske policijske akademije (CEPOL) in razveljavitvi Sklepa 2000/820/PNZ (UL L 256, 1.10.2005, str. 63).


Top