EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0452

Uredba Komisije (EU) št. 452/2014 z dne 29. aprila 2014 o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z zračnimi operacijami operatorjev iz tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta Besedilo velja za EGP

OJ L 133, 6.5.2014, p. 12–26 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/08/2016

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/452/oj

6.5.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 133/12


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 452/2014

z dne 29. aprila 2014

o določitvi tehničnih zahtev in upravnih postopkov v zvezi z zračnimi operacijami operatorjev iz tretjih držav v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES (1), ter zlasti člena 9(4) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 morajo operatorji iz tretjih držav, ki se ukvarjajo z operacijami komercialnega zračnega prevoza z zrakoplovi, izpolnjevati ustrezne standarde Mednarodne organizacije civilnega letalstva (ICAO).

(2)

Uredba (ES) št. 216/2008 se ne uporablja za operatorje iz tretjih držav, ki letijo nad ozemljem, za katerega veljajo določbe Pogodbe.

(3)

Uredba (ES) št. 216/2008 zahteva, da morajo v primeru, da ustrezni standardi ICAO ne obstajajo, operatorji iz tretjih držav izpolnjevati ustrezne bistvene zahteve, ki so določene v prilogah I, III, IV in, če je primerno, v Prilogi Vb k Uredbi (ES) št. 216/2008, če te zahteve niso v nasprotju s pravicami tretjih držav v skladu z mednarodnimi konvencijami.

(4)

Uredba (ES) št. 216/2008 zahteva, da Evropska agencija za varnost v letalstvu (v nadaljnjem besedilu: agencija) izdaja dovoljenja in izvaja stalno spremljanje dovoljenj, ki jih je izdala. Dovoljenje je eden od predpogojev v postopku pridobivanja operativnega dovoljenja ali enakovrednega dokumenta od zadevne države članice EU v skladu z obstoječimi sporazumi o zračnem prevozu med državami članicami EU in tretjimi državami.

(5)

Agencija zaradi izdaje začetnih dovoljenj in stalnega spremljanja izvaja ocene in sprejema ukrepe, da bi preprečila nadaljevanje kršitev.

(6)

Postopek izdaje dovoljenj operatorjem iz tretjih držav bi moral biti enostaven, sorazmeren, stroškovno učinkovit in smotrn ter bi moral upoštevati rezultate Univerzalnega programa ICAO za presojo nadzora nad varnostjo, preverjanj na ploščadi ter druge potrjene informacije o varnostnih vidikih v zvezi z operatorji iz tretjih držav.

(7)

Ocene operatorjev iz tretjih držav, za katere velja prepoved opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (2), lahko vključujejo revizijo na kraju samem, tj. v prostorih operatorja. Agencija lahko zaradi odprave začasnega odvzema dovoljenja prouči možnost izvajanja revizije pri operatorju iz tretje države.

(8)

Izvedbeni ukrepi bi morali upoštevati priporočene prakse in smernice, dogovorjene pod okriljem ICAO, da se zagotovi nemoten prehod in visoka raven varnosti v civilnem letalstvu v Evropski uniji.

(9)

Zagotoviti je treba dovolj časa, da se letalska industrija in uprava agencije prilagodita novemu regulativnemu okviru ter da pod določenimi pogoji priznata operativna dovoljenja ali enakovredne dokumente, ki so jih države članice izdale za opravljanje letov v smeri proti njihovemu ozemlju, znotraj njega ali pri odletih z njihovega ozemlja.

(10)

Evropska agencija za varnost v letalstvu je pripravila osnutek izvedbenih predpisov in jih predložila Komisiji kot mnenje v skladu s členom 19(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(11)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega s členom 65 Uredbe (ES) št. 216/2008 –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Vsebina in področje uporabe

Ta uredba določa podrobna pravila za operatorje zrakoplovov iz tretjih držav iz člena 4(1)(d) Uredbe (ES) št. 216/2008, ki opravljajo operacije komercialnega zračnega prevoza v smeri proti ozemlju, znotraj njega ali z ozemlja, za katero veljajo določbe Pogodbe, vključno s pogoji za izdajo, vzdrževanje, spremembe, omejitev, začasen odvzem ali preklic njihovih dovoljenj, privilegiji in odgovornostmi imetnikov dovoljenj, ter pogoje, pod katerimi so operacije prepovedane, omejene ali zanje veljajo določeni pogoji zaradi interesa varnosti.

Člen 2

Opredelitve pojmov

V tej uredbi:

1.

„alternativni načini usklajevanja“ pomenijo tiste načine, v katerih je predlagana alternativa sedanjim sprejemljivim načinom usklajevanja (AMC), ali tiste, v katerih so predlagani novi načini vzpostavitve skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi pravili, v zvezi s katerimi agencija ni sprejela povezanih AMC;

2.

„operacija komercialnega zračnega prevoza (CAT)“ pomeni operacijo z zrakoplovom, namenjeno prevozu potnikov, tovora ali pošte, za plačilo ali drugo protivrednost;

3.

„let“ pomeni odhod z določenega aerodroma proti določenemu namembnemu aerodromu;

4.

„operator iz tretje države“ pomeni katerega koli operatorja s spričevalom letalskega prevoznika, ki ga je izdala tretja država.

Člen 3

Dovoljenja

Operatorji iz tretjih držav lahko operacije komercialnega zračnega prevoza proti ozemlju, znotraj njega ali z ozemlja, za katero veljajo določbe Pogodbe, opravljajo samo, če izpolnjujejo zahteve iz Priloge 1 in imajo dovoljenje, ki ga je izdala agencija v skladu s Prilogo 2 k tej uredbi.

Člen 4

Začetek veljavnosti

1.   Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Uporablja se od dvajsetega dne po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

2.   Z odstopanjem od drugega pododstavka odstavka 1 države članice, ki na dan začetka veljavnosti te uredbe izdajajo operativna dovoljenja ali enakovredne dokumente operatorjem iz tretjih držav v skladu z nacionalno zakonodajo, te dokumente izdajajo še naprej. Operatorji iz tretjih držav upoštevajo obseg in privilegije, določene v dovoljenju ali enakovrednem dokumentu, ki ga izda država članica, dokler agencija ne sprejme odločitve v skladu s Prilogo 2 k tej uredbi. Države članice obvestijo agencijo o izdaji takšnih operativnih dovoljenj ali enakovrednih dokumentov.

Po datumu, ko agencija sprejme odločitev v zvezi z zadevnim operatorjem iz tretje države ali najpozneje 30 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe, kar je prej, država članica pri izdaji operativnih dovoljenj v skladu z nacionalno zakonodajo ne izvaja več presoje varnosti navedenega operatorja iz tretje države.

3.   Operatorji iz tretjih držav, ki imajo na dan začetka veljavnosti operativno dovoljenje ali enakovreden dokument, pošljejo agenciji vlogo za izdajo dovoljenja najpozneje 6 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe. Vloga vsebuje informacije o vseh operativnih dovoljenjih, ki jih je izdala država članica.

4.   Po prejemu vloge agencija oceni izpolnjevanje veljavnih zahtev s strani operatorja iz tretje države. Ocena mora biti zaključena najpozneje 30 mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 29. aprila 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 79, 19.3.2008, str. 1.

(2)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (UL L 344, 27.12.2005, str. 15).


PRILOGA 1

DEL TCO

OPERATORJI IZ TRETJIH DRŽAV

ODDELEK I

Splošne zahteve

TCO.100   Obseg

V tej prilogi (v nadaljnjem besedilu: del TCO) so določene zahteve, ki jih mora operator iz tretje države izpolnjevati pri opravljanju operacij komercialnega zračnega prevoza proti ozemlju, znotraj njega ali z ozemlja, za katero veljajo določbe Pogodbe.

TCO.105   Načini usklajevanja

(a)

Operator iz tretje države lahko za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 (1) in delom TCO poleg AMC, ki jih sprejme agencija, uporablja tudi alternativne načine usklajevanja.

(b)

Če operator iz tretje države, ki mora pridobiti dovoljenje, želi za vzpostavitev skladnosti z Uredbo (ES) št. 216/2008 in delom TCO poleg AMC, ki jih sprejme agencija, uporabljati alternativne načine usklajevanja, mora pred njihovo uporabo o tem obvestiti agencijo s popolnim opisom alternativnih načinov usklajevanja. Opis vključuje vse zadevne spremembe priročnikov ali postopkov in oceno, ki dokazuje, da so izvedbeni predpisi izpolnjeni.

Operator iz tretje države lahko te alternativne načine usklajevanja izvaja po predhodni odobritvi agencije in po prejemu obvestila, kot je določeno v ART.105 in Prilogi 2 (v nadaljnjem besedilu: del ART).

TCO.110   Ukrepi za zmanjšanje tveganja

(a)

Če država operatorja ali država registracije prijavi razlike glede na standarde ICAO, ki jih agencija prepozna v skladu z ART.200(d) in delom ART, lahko operator iz tretje države predlaga ukrepe za zmanjšanje tveganja, da bi zagotovil skladnost z delom TCO.

(b)

Operator iz tretje države dokaže agenciji, da ti ukrepi zagotavljajo enakovredno stopnjo varnosti, kakršno dosega standard, glede na katerega so bile prijavljene razlike.

TCO.115   Dostop

(a)

Operator iz tretje države zagotovi, da se vsakomur, ki ga pooblasti agencija ali država članica, na ozemlju katere je pristal eden izmed njegovih zrakoplovov, kadar koli, z vnaprejšnjim obvestilom ali brez njega, omogoči vstop na zadevni zrakoplov, da bi:

1.

pregledal dokumente in priročnike, ki morajo biti na zrakoplovu, in da bi opravil inšpekcijski pregled zaradi zagotavljanja skladnosti z delom TCO ali

2.

opravil preverjanje na ploščadi, kot je določeno v Prilogi II k Uredbi Komisije (EU) št. 965/2012 (2).

(b)

Operator iz tretje države zagotovi, da se vsakomur, ki ga pooblasti agencija, omogoči dostop do vseh njegovih prostorov ali dokumentov, ki so povezani z njegovimi dejavnostmi, vključno s podizvajalskimi dejavnostmi, da ugotovi skladnost z delom TCO.

ODDELEK II

Zračne operacije

TCO.200   Splošne zahteve

(a)

Operator iz tretje države mora izpolnjevati:

1.

veljavne standarde iz prilog h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, zlasti iz Priloge 1 (Licenciranje osebja), Priloge 2 (Pravila letenja), Priloge 6 (Operacije zrakoplovov, del I (Mednarodni komercialni zračni prevoz – letala) ali del III (Mednarodne operacije – helikopterji)), kakor je primerno, Priloge 8 (Plovnost zrakoplovov), Priloge 18 (Nevarno blago) in Priloge 19 (Upravljanje varnosti);

2.

ukrepe za zmanjšanje tveganja, ki jih sprejme agencija v skladu z ART.200(d);

3.

ustrezne zahteve iz dela TCO in

4.

veljavna pravila letenja Unije.

(b)

Operator iz tretje države zagotovi, da operacija zrakoplova v smeri proti ozemlju, znotraj njega ali z ozemlja, za katero veljajo določbe Pogodbe, poteka v skladu s:

1.

njegovim spričevalom letalskega prevoznika (AOC) in povezanimi operativnimi specifikacijami ter

2.

dovoljenjem, ki se izda v skladu s to uredbo, ter obsegom in privilegiji, opredeljenimi v priloženih specifikacijah.

(c)

Operator iz tretje države zagotovi, da ima zrakoplov, ki leti proti Uniji, znotraj nje ali iz Unije, spričevalo o plovnosti zrakoplova (CofA), ki ga izda ali potrdi:

1.

država registracije ali

2.

država operatorja, pod pogojem, da sta država operatorja in država registracije na podlagi člena 83bis Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu sklenili sporazum o prenosu odgovornosti za izdajo CofA.

(d)

Operator iz tretje države na zahtevo agenciji posreduje vse informacije, ki so pomembne za preverjanje skladnosti z delom TCO.

(e)

Brez poseganja v Uredbo (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta (3) operator iz tretje države nemudoma poroča agenciji o vsaki nesreči, kot je opredeljeno v Prilogi 13 k ICAO, in v kateri je udeležen zrakoplov, ki se uporablja na podlagi spričevala letalskega prevoznika.

TCO.205   Navigacijska, komunikacijska in nadzorna oprema

Pri izvajanju operacij v zračnem prostoru nad ozemljem, za katero se uporablja Pogodba, operator iz tretje države opremi svoj zrakoplov z navigacijsko, komunikacijsko in nadzorno opremo ter jo uporablja, kot se zahteva v zadevnem zračnem prostoru.

TCO.210   Dokumenti, priročniki in evidence, ki jih je treba imeti na zrakoplovu

Operator iz tretje države zagotovi, da so vsi dokumenti, priročniki in evidence, ki jih je treba imeti na zrakoplovu, veljavni in posodobljeni.

TCO.215   Predaja dokumentacije, priročnikov in evidenc

Vodja zrakoplova v ustreznem času na zahtevo osebe, ki jo pooblasti agencija ali pristojni organ države članice, v kateri je zrakoplov pristal, navedeni osebi preda dokumentacijo, priročnike in evidence, ki jih je treba imeti na zrakoplovu.

ODDELEK III

Izdaja dovoljenj operatorjem iz tretjih držav

TCO.300   Vloga za pridobitev dovoljenja

(a)

Pred začetkom izvajanja operacij komercialnega zračnega prevoza na podlagi dela TCO operator iz tretje države zaprosi za dovoljenje in pridobi dovoljenje, ki ga izda agencija.

(b)

Vloga za pridobitev dovoljenja:

1.

se predloži najmanj 30 dni pred nameravanim začetkom izvajanja operacije ter

2.

se predloži v obliki in na način, ki ga določi agencija.

(c)

Brez poseganja v veljavne dvostranske sporazume vložnik posreduje agenciji vse informacije, ki so potrebne, da bi se ocenilo, ali se bo načrtovana operacija izvajala v skladu z veljavnimi zahtevami iz TCO.200(a). Takšne informacije vključujejo:

1.

ustrezno izpolnjeno vlogo;

2.

uradno ime, ime podjetja, naslov in poštni naslov vložnika;

3.

izvod vložnikovega spričevala letalskega prevoznika in povezanih operativnih specifikacij ali enakovrednih dokumentov, ki potrjujejo zmožnost imetnika, da izvede načrtovane operacije, in ki jih izda država operatorja;

4.

vložnikov veljavni ustanovitveni akt ali registracijo podjetja ali podoben dokument, ki ga izda upravljavec registra podjetij v državi sedeža podjetja;

5.

predlagani datum začetka, vrsto in geografska območja operacije.

(d)

Agencija lahko po potrebi zahteva dodatno zadevno dokumentacijo, priročnike ali posebne odobritve, ki jih izda ali odobri država operatorja ali država registracije.

(e)

Za zrakoplov, ki ni registriran v državi operatorja, lahko agencija zahteva:

1.

podrobnosti o pogodbi o najemu za vsak takšen zrakoplov in

2.

po potrebi izvod sporazuma, sklenjenega med državo operatorja in državo registracije v skladu s členom 83bis Konvencije o mednarodnem civilnem letalstvu, ki zajema zrakoplove.

TCO.305   Posebni leti – posamično obvestilo

(a)

Z odstopanjem od TCO.300(a) lahko operator iz tretje države izvede zračne ambulantne prevoze ali poseben let oz. vrsto posebnih letov, s katerimi zadosti nepredvideni takojšnji operativni potrebi, brez predhodne pridobitve dovoljenja, pod pogojem, da operator:

1.

pred načrtovanim datumom prvega leta obvesti agencijo v obliki in na način, ki ga določi agencija;

2.

ni predmet prepovedi opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 Evropskega parlamenta in Sveta (4) in

3.

zaprosi za dovoljenje v 10 delovnih dneh od obvestitve agencije v skladu s TCO.300.

(b)

Leti, opredeljeni v obvestilu iz (a)(1), se lahko izvajajo največ šest zapodenih tednov po obvestilu ali dokler agencija ne sprejme odločitve o vlogi v skladu z delom ART, kar je prej.

(c)

Operator lahko pošlje obvestilo le enkrat vsakih 24 mesecev.

TCO.310   Privilegiji imetnika dovoljenja

Privilegiji operatorja se navedejo v specifikacijah k dovoljenju in ne presegajo privilegijev, ki jih dodeli država operatorja.

TCO.315   Spremembe

(a)

Za vsako spremembo, ki vpliva na pogoje za izdajo dovoljenja ali povezane specifikacije, razen za spremembe, dogovorjene na podlagi ART.210(c), se zahteva predhodno dovoljenje agencije.

(b)

Operator iz tretje države vlogo za predhodno dovoljenje agencije vloži najmanj 30 dni pred datumom začetka izvajanja načrtovane spremembe.

Operator iz tretje države agenciji zagotovi informacije iz TCO.300, omejene na obseg spremembe.

Po vložitvi vloge za spremembo operator iz tretje države izvaja operacije pod pogoji, ki jih predpiše Agencija v skladu z ART.225(b).

(c)

Vse spremembe, za katere se predhodno dovoljenje ne zahteva, se, kot je dogovorjeno v skladu z ART.210(c), agenciji priglasijo pred nastopom spremembe.

TCO.320   Stalna veljavnost

(a)

Dovoljenje ostane veljavno, če:

1.

operator iz tretje države še naprej izpolnjuje ustrezne zahteve iz dela TCO. Upoštevati je treba tudi določbe, ki se nanašajo na obravnavanje ugotovitev v skladu s TCO.325;

2.

so AOC ali enakovreden dokument, ki ga izda država operatorja, ter po potrebi povezane operativne specifikacije veljavni;

3.

agencija odobri dostop operatorju iz tretje države v skladu s TCO.115;

4.

za operatorja iz tretje države ne velja prepoved opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005;

5.

dovoljenje ni odpovedano, začasno odvzeto ali preklicano;

6.

operator iz tretje države opravi vsaj en let vsakih 24 koledarskih mesecev proti ozemlju, znotraj njega ali z ozemlja, za katero veljajo določbe iz Pogodbe na podlagi dovoljenja.

(b)

Po odpovedi ali preklicu se dovoljenje vrne agenciji.

TCO.325   Ugotovitve

Operator iz tretje države po prejemu obvestila o ugotovitvah agencije v skladu z ART.230:

(a)

ugotovi temeljni vzrok neskladnosti;

(b)

določi načrt korektivnih ukrepov za odpravo temeljnega vzroka neskladnosti v sprejemljivem časovnem obdobju in ga predloži agenciji;

(c)

agenciji zadovoljivo dokaže izvajanje korektivnih ukrepov v roku, ki ga določi skupaj z njo v skladu z ART.230(e)(1).


(1)  Uredba (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. februarja 2008 o skupnih predpisih na področju civilnega letalstva in ustanovitvi Evropske agencije za varnost v letalstvu in razveljavitvi Direktive Sveta 91/670/EGS, Uredbe (ES) št. 1592/2002 in Direktive 2004/36/ES. UL L 79, 19.3.2008, str. 1. Uredba, kakor je bila nazadnje spremenjena z Uredbo Komisije (EU) št. 6/2013 z dne 8. januarja 2013 (UL L 4, 9.1.2013, str. 34).

(2)  Uredba Komisije (EU) št. 965/2012 z dne 5. oktobra 2012 o tehničnih zahtevah in upravnih postopkih za letalske operacije v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (UL L 296, 25.10.2012, str. 1).

(3)  Uredba (EU) št. 996/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. oktobra 2010 o preiskavah in preprečevanju nesreč in incidentov v civilnem letalstvu ter razveljavitvi Direktive 94/56/ES (UL L 295, 12.11.2010, str. 35).

(4)  Uredba Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 z dne 14. decembra 2005 o vzpostavitvi seznama Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti, in informiranju potnikov v zračnem prometu o identiteti letalskega prevoznika, ki opravlja let, ter razveljavitvi člena 9 Direktive 2004/36/ES (UL L 344, 27.12.2005, str. 15).


PRILOGA 2

DEL ART

ZAHTEVE ZA ORGANE GLEDE IZDAJE DOVOLJENJ ZA OPERATORJE IZ TRETJIH DRŽAV

ODDELEK I

Splošno

ART.100   Obseg

V tej prilogi (del ART) so določene upravne zahteve, ki jih morajo izpolnjevati države članice in agencija, zlasti v zvezi z:

(a)

izdajo, ohranjanjem, spremembo, omejitvijo, začasnim odvzemom ali preklicem dovoljenj operatorjev iz tretjih držav, ki izvajajo operacije komercialnega zračnega prevoza, in

(b)

spremljanjem teh operatorjev.

ART.105   Alternativni načini usklajevanja

Agencija v skladu s TCO.105(b) prouči vse alternativne načine usklajevanja, ki jih predlagajo operatorji iz tretjih držav, tako da analizira predloženo dokumentacijo in, če meni, da je to potrebno, izvede inšpekcijski pregled operatorja iz tretje države.

Če ugotovi, da so alternativni načini usklajevanja v skladu z delom TCO, vložnika nemudoma obvesti, da sme izvajati alternativne načine usklajevanja in po potrebi ustrezno spremeni vložnikovo dovoljenje.

ART.110   Izmenjava informacij

(a)

Agencija obvesti Komisijo in države članice, če:

1.

zavrne vlogo za dovoljenje;

2.

zaradi varnostnih pomanjkljivosti določi omejitev, začasno odvzame ali prekliče dovoljenje.

(b)

Agencija obvesti države članice o prejetih obvestilih v skladu s TCO.305 v enem delovnem dnevu po prejemu obvestila.

(c)

Agencija državam članicam ves čas daje na voljo dopolnjen seznam dovoljenj, ki jih je izdala, omejila, spremenila, začasno odvzela ali preklicala.

(d)

Države članice obvestijo agencijo, kadar nameravajo sprejeti ukrep na podlagi člena 6(1) Uredbe (ES) št. 2111/2005.

ART.115   Vodenje evidenc

(a)

Agencija vzpostavi sistem vodenja evidenc za ustrezno shranjevanje, dostopnost in zanesljivo sledljivost:

1.

usposabljanja, usposobljenosti in pooblastil svojega osebja;

2.

dovoljenj, izdanih operatorjem iz tretjih držav, ali prejetih obvestil;

3.

postopkov izdaje dovoljenj in stalnega spremljanja operatorjev iz tretjih držav, ki so pridobili dovoljenje;

4.

ugotovitev, dogovorjenih korektivnih ukrepov in datuma zaključevanja ugotovljenih neskladnosti;

5.

sprejetih izvršilnih ukrepov, vključno z globami, ki jih zahteva sama v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008;

6.

izvajanja korektivnih ukrepov, ki jih določi agencija v skladu s členom 22(1) Uredbe (ES) št. 216/2008, ter

7.

uporabe določb o prožnosti v skladu s členom 18(d) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(b)

Vse evidence se hranijo najmanj 5 let v skladu z veljavno zakonodajo o varstvu podatkov.

ODDELEK II

Izdaja dovoljenj, spremljanje in izvrševanje

ART.200   Postopek začetnega ocenjevanja – splošno

(a)

Agencija po prejemu vloge za dovoljenje v skladu s TCO.300 oceni, ali operator iz tretje države izpolnjuje veljavne zahteve iz dela TCO.

(b)

Začetno ocenjevanje se zaključi v 30 dneh po prejemu vloge ali 30 dneh pred načrtovanim začetnim datumom operacije, kar je pozneje.

Če začetno ocenjevanje zahteva nadaljnje ocenjevanje ali revizijo, se obdobje ocenjevanja podaljša za čas trajanja nadaljnjega ocenjevanja oziroma revizije, kot je primerno.

(c)

Začetno ocenjevanje temelji na:

1.

dokumentaciji in podatkih, ki jih predloži operator iz tretje države;

2.

ustreznih informacijah o varnosti operatorja iz tretje države, vključno s poročili o preverjanju na ploščadi, informacijami, posredovanimi v skladu z ARO.RAMP.145 (c), priznanimi standardi industrije, evidencah o nesrečah in izvršilnimi ukrepi, ki jih sprejme tretja država;

3.

ustreznih informacijah o zmogljivosti države operatorja ali države registracije pri izvajanju nadzora, vključno z rezultatom revizij, ki so bile izvedene v skladu z mednarodnimi konvencijami ali državnimi programi presoje varnosti, in

4.

odločitvah, preiskavah v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 ali skupnih posvetovanjih v skladu z Uredbo (ES) št. 473/2006 (1).

(d)

Če je država operatorja ali država registracije ICAO obvestila o razlikah, agencija po posvetovanju z državami članicami določi tiste standarde ICAO, za katere lahko sprejme ukrepe za zmanjšanje tveganja. Agencija sprejme ukrepe za zmanjšanje tveganja, kadar se prepriča, da ti ukrepi zagotavljajo enakovredno stopnjo varnosti, kakršno dosega standard, glede na katerega so bile prijavljene razlike.

(e)

Če agencija med začetnim ocenjevanjem ne more vzpostaviti zadostne stopnje zaupanja do operatorja iz tretje države in/ali države operatorja:

1.

zavrne vlogo, kadar rezultat ocene pokaže, da dovoljenja na podlagi nadaljnjega ocenjevanja ne bo mogoče izdati, ali

2.

izvede nadaljnje ocenjevanje v obsegu, ki je potreben za potrditev, da se bo načrtovana operacija izvajala v skladu z veljavnimi zahtevami dela TCO.

ART.205   Postopek začetnega ocenjevanja – operatorji iz tretjih držav, za katere velja prepoved opravljanja letov

(a)

Po prejemu vloge za dovoljenje, ki jo pošlje operator, za katerega v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 velja prepoved opravljanja letov ali operativna omejitev, agencija uporabi ustrezen postopek ocenjevanja, ki je opisan v ART.200.

(b)

Kadar za operatorja velja prepoved opravljanja letov, ker država operatorja ne izvaja ustreznega nadzora, agencija obvesti Komisijo o možnosti nadaljnjega ocenjevanja operatorja in države operatorja v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(c)

Agencija izvede revizijo, če:

1.

se operator iz tretje države z revizijo strinja;

2.

rezultat ocenjevanj iz (a) in (b) pokaže, da obstaja možnost, da bo rezultat revizije pozitiven, in

3.

se revizija lahko opravi v prostorih operatorja iz tretje države brez tveganja za varnost osebja agencije.

(d)

Revizija operatorja iz tretje države lahko vključuje oceno nadzora, ki ga izvaja država operatorja, kadar obstajajo dokazi o večjih pomanjkljivostih pri nadzoru vložnika.

(e)

Agencija o rezultatih revizije obvesti Komisijo.

ART.210   Izdaja dovoljenja

(a)

Agencija izda dovoljenje, vključno s povezanimi specifikacijami, kot je določeno v dodatkih I in II, če:

1.

se prepriča, da ima operator iz tretje države veljavno spričevalo letalskega prevoznika ali enakovreden dokument in povezane operativne specifikacije, ki jih izda država operatorja;

2.

se prepriča, da je operator iz tretje države pridobil dovoljenje države operatorja za izvajanje operacij v EU;

3.

se prepriča, da je operator iz tretje države vzpostavil:

(i)

skladnost z veljavnimi zahtevami iz dela TCO;

(ii)

pregledno, ustrezno in pravočasno komunikacijo v odgovor na nadaljnje ocenjevanje in/ali revizijo, ki jo izvaja agencija, če je potrebno, ter

(iii)

pravočasen in uspešen korektivni ukrep v odgovor na morebitno ugotovljeno neskladnost;

4.

ni nobenih dokazov o večjih pomanjkljivostih pri sposobnosti države operatorja oziroma države registracije, da potrdi in nadzoruje operatorja in/ali zrakoplov v skladu z veljavnimi standardi ICAO, in

5.

za vložnika ne velja prepoved opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(b)

Dovoljenje se izda za neomejen čas.

Ti privilegiji in obseg dejavnosti, za izvajanje katerih operator iz tretje države pridobi dovoljenje, se opredelijo v specifikacijah, ki so priložene dovoljenju.

(c)

Agencija se z operatorjem iz tretje države dogovori o obsegu sprememb, ki jih operator iz tretje države lahko sprejme brez predhodnega dovoljenja.

ART.215   Spremljanje

(a)

Agencija oceni:

1.

stalno skladnost operatorjev iz tretjih držav, ki jim je izdala dovoljenje, z veljavnimi zahtevami iz dela TCO;

2.

če je potrebno, izvajanje korektivnih ukrepov, ki jih določi agencija v skladu s členom 22(1) Uredbe (ES) št. 216/2008.

(b)

Pri oceni se:

1.

upoštevajo dokumentacija in podatki, povezani z varnostjo, ki jih predloži operator iz tretje države;

2.

upoštevajo ustrezne informacije o varnostni zmogljivosti operatorja iz tretje države, vključno s poročili o preverjanju na ploščadi, informacijami, posredovanimi v skladu z ARO.RAMP.145 (c), priznanimi standardi industrije, poročili o nesrečah in izvršilnimi ukrepi, ki jih sprejme tretja država;

3.

upoštevajo ustrezne informacije o nadzorni zmogljivosti države operatorja ali države registracije, kot je ustrezno, vključno z rezultatom revizij, ki so se izvedle v skladu z mednarodnimi konvencijami ali državnimi programi presoje varnosti;

4.

upoštevajo odločitve in preiskave v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 ali skupna posvetovanja v skladu z Uredbo (ES) št. 473/2006;

5.

upoštevajo predhodne ocene ali revizije, če so bile opravljene, ter

6.

agenciji predložijo dokazi, ki so potrebni v primeru zahteve po nadaljnjih ukrepih, vključno z ukrepi, predvidenimi v ART.235.

(c)

Obseg spremljanja iz (a) in (b) se določi na podlagi rezultatov preteklih dovoljenj in/ali dejavnosti spremljanja.

(d)

Če na podlagi razpoložljivih informacij obstaja sum, da se je varnost operatorja iz tretje države in/ali nadzorna zmogljivost države operatorja zmanjšala in je manjša od veljavnih standardov iz prilog h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu, agencija izvede nadaljnje ocenjevanje v obsegu, ki je potreben za ugotovitev, da se bo načrtovana operacija opravila v skladu z veljavnimi zahtevami iz dela TCO.

(e)

Agencija zbere in obdela vse varnostne informacije, ki so po njenem mnenju potrebne za spremljanje.

ART.220   Program spremljanja

(a)

Agencija vzpostavi in ohranja program spremljanja, ki vključuje dejavnosti, ki jih zahteva ART.215 in, če je primerno, poddel ARO.RAMP.

(b)

Program spremljanja se vzpostavi ob upoštevanju rezultatov preteklih dejavnosti v zvezi z izdajo dovoljenj in/ali dejavnosti spremljanja.

(c)

Agencija opravi pregled operatorjev iz tretjih držav v presledkih, ki ne presegajo 24 mesecev.

Ta časovni presledek se lahko skrajša, če obstajajo znaki, da se je varnost operatorja iz tretje države in/ali nadzorna zmogljivost države operatorja zmanjšala in je morda manjša od veljavnih standardov iz prilog h Konvenciji o mednarodnem civilnem letalstvu.

Agencija lahko ta čas podaljša na največ 48 mesecev, če ugotovi, da v predhodnem obdobju spremljanja:

1.

ni bilo nikakršnih znakov, da nadzorni organ države operatorja ne izvaja učinkovitega nadzora nad operatorji, za katere je odgovoren;

2.

je operator iz tretje države stalno in pravočasno poročal o spremembah iz TCO.315;

3.

niso bile izdane ugotovitve 1. stopnje iz ART.230(b) ter

4.

so bili vsi korektivni ukrepi izvedeni v roku, ki ga je agencija sprejela ali podaljšala v skladu z ART.230(e)(1).

(d)

Program spremljanja vključuje evidenco datumov dejavnosti spremljanja, vključno s sestanki.

ART.225   Spremembe

(a)

Agencija ob prejemu vloge za spremembo, za katero je potrebno predhodno dovoljenje, uporabi ustrezen postopek, ki je opisan v ART.200 in omejen glede na obseg spremembe.

(b)

Agencija določi pogoje, pod katerimi lahko operator iz tretje države deluje v okviru svojega dovoljenja med nastopom spremembe, razen če ne odloči, da je treba dovoljenje začasno odvzeti.

(c)

Pri spremembah, za katere ni potrebna predhodna odobritev, agencija oceni informacije iz obvestila, ki ga operator iz tretje države pošlje v skladu s TCO.315, da preveri izpolnjevanje veljavnih zahtev. V primeru neskladnosti agencija:

1.

obvesti operatorja iz tretje države o neskladnosti in zahteva spremembo predloga za vzpostavitev skladnosti ter

2.

pri ugotovitvah 1. ali 2. stopnje ukrepa v skladu z ART.230 in ART.235, kot je primerno.

ART.230   Ugotovitve in korektivni ukrepi

(a)

Agencija ima sistem za analiziranje ugotovitev glede na njihov pomen za varnost.

(b)

Agencija izda ugotovitev 1. stopnje, če ugotovi večjo neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (ES) št. 216/2008 in dela TCO ali pogoji za izdajo dovoljenja, ki zmanjšuje varnost ali resno ogroža varnost letenja.

Ugotovitve 1. stopnje med drugim vključujejo:

1.

primere, v katerih agenciji ni omogočen dostop do prostorov operatorja iz tretje države v skladu s TCO.115(b) med rednim delovnim časom in po pisni zahtevi;

2.

izvajanje sprememb, za katere je potrebno predhodno dovoljenje, brez pridobitve dovoljenja v skladu z ART.210;

3.

pridobitev ali ohranjanje veljavnosti dovoljenja s ponarejanjem dokazil;

4.

dokaze o zlorabi ali nepošteni uporabi dovoljenja.

(c)

Agencija izda ugotovitev 2. stopnje, če ugotovi kakršno koli neskladnost z veljavnimi zahtevami iz Uredbe (ES) št. 216/2008 in dela TCO ali pogoji za izdajo dovoljenja, ki bi lahko zmanjšala varnost ali ogrozila varnost letenja.

(d)

Če do ugotovitve pride med spremljanjem, agencija brez poseganja v dodatne ukrepe, ki se zahtevajo v skladu z Uredbo (ES) št. 216/2008 in njenimi izvedbenimi predpisi, operatorja iz tretje države pisno obvesti o ugotovitvi in zahteva korektivni ukrep za odpravo ali ublažitev temeljnega vzroka, da bi preprečila ponovitev ugotovljene(-ih) neskladnosti.

(e)

Agencija pri ugotovitvah 2. stopnje:

1.

operatorju iz tretje države odobri rok za izvedbo korektivnih ukrepov v skladu z naravo ugotovitve. Po poteku obdobja in ob upoštevanju narave ugotovitve agencija lahko rok podaljša na podlagi drugega zadovoljivega načrta korektivnih ukrepov, ki ga potrdi, ter

2.

oceni korektivne ukrepe in izvedbeni načrt, ki ga predlaga operator iz tretje države. Če na podlagi ocene ugotovi, da vsebujejo analizo temeljnih vzrokov in ukrepanje za učinkovito odpravo ali blažitev temeljnih vzrokov za preprečitev ponovitve neskladnosti, te korektivne ukrepe in izvedbeni načrt sprejme.

Če operator iz tretje države ne predloži sprejemljivega načrta korektivnih ukrepov iz ART.230(e)(1) ali korektivnih ukrepov ne izvede v roku, ki ga potrdi ali podaljša agencija, se ugotovitev zviša na ugotovitev 1. stopnje in se sprejmejo ukrepi iz ART.235(a).

(f)

Agencija evidentira vse svoje ugotovitve in o njih obvesti državo operatorja oziroma državo registracije.

ART.235   Omejitev, začasni odvzem in preklic dovoljenj

(a)

Brez poseganja v dodatne izvršilne ukrepe agencija omeji ali začasno odvzame dovoljenje v primeru:

1.

ugotovitve 1. stopnje;

2.

preverljivega dokaza, da država operatorja oziroma država registracije ne more certificirati in nadzirati operatorja in/ali zrakoplova v skladu z veljavnim standardom ICAO, ali

3.

da za operatorja iz tretje države velja ukrep iz odstavkov (1) in (2) člena 6 Uredbe (ES) št. 2111/2005.

(b)

Dovoljenje se začasno odvzame za največ 6 mesecev. Na koncu 6-mesečnega obdobja lahko agencija podaljša obdobje odvzema dovoljenja za dodatne 3 mesece.

(c)

Omejitev ali začasen odvzem se prekliče, kadar se agencija prepriča, da je operator iz tretje države in/ali država operatorja sprejela uspešne korektivne ukrepe.

(d)

Agencija pri proučevanju možnosti preklica začasnega odvzema pri operatorju iz tretje države izvede revizijo, če so izpolnjeni pogoji iz ART.205(c). Če je začasni odvzem posledica večjih pomanjkljivosti pri nadzoru, ki ga država operatorja oziroma država registracije izvaja nad vložnikom, lahko revizija vključuje tudi oceno, s katero se preveri, ali so te pomanjkljivosti pri nadzoru odpravljene.

(e)

Agencija prekliče dovoljenje, če

1.

poteče rok iz (b) ali

2.

če za operatorja iz tretje države začne veljati prepoved opravljanja letov v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005.

(f)

Če se po omejitvi iz (a) za operatorja iz tretje države v skladu z Uredbo (ES) št. 2111/2005 uvede operativna omejitev, agencija ohrani to omejitev do umika operativne omejitve.


(1)  Uredba Komisije (ES) št. 473/2006 z dne 22. marca 2006 o določitvi izvedbenih pravil za seznam Skupnosti o letalskih prevoznikih, za katere velja prepoved opravljanja letov v Skupnosti iz poglavja II Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 2111/2005 (UL L 84, 23.3.2006, str. 8).

Dodatek I

Image

Dodatek II

Image


Top