Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0372

Uredba Komisije (EU) ?t. 372/2014 z dne 9. aprila 2014 o spremembi Uredbe (ES) ?t. 794/2004 glede izra?una dolo?enih ?asovnih omejitev, obravnave prito?b ter ozna?evanja in varovanja zaupnih podatkov (Besedilo velja za EGP)

OJ L 109, 12.4.2014, p. 14–22 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/372/oj

12.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 109/14


UREDBA KOMISIJE (EU) št. 372/2014

z dne 9. aprila 2014

o spremembi Uredbe (ES) št. 794/2004 glede izračuna določenih časovnih omejitev, obravnave pritožb ter označevanja in varovanja zaupnih podatkov

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 z dne 22. marca 1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (1) in zlasti člena 27 Uredbe,

po posvetovanju s Svetovalnim odborom za državno pomoč,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

V okviru posodobitve pravil o državni pomoči, ki naj bi prispevala k izvajanju strategije Evropa 2020 za rast in k proračunski konsolidaciji (2), je bila Uredba (ES) št. 659/1999 z Uredbo (EU) št. 734/2013 (3) spremenjena z namenom izboljšati učinkovitost nadzora državnih pomoči. Ta sprememba naj bi zlasti izboljšala učinkovitost obravnave pritožb s strani Komisije in uvedla pristojnosti Komisije, da informacije zahteva neposredno od udeležencev na trgu ter da izvaja preiskave panog gospodarstva in instrumentov pomoči.

(2)

Glede na omenjene spremembe je treba opredeliti dogodke, ki določajo izhodišče za izračun rokov v okviru zahtevkov za informacije, naslovljenih na tretje osebe v skladu z Uredbo (ES) št. 659/1999.

(3)

Komisija lahko, da bi ocenila skladnost s členoma 107 in 108 PDEU, na lastno pobudo prouči informacije o nezakoniti pomoči iz katerega koli vira. V omenjenem okviru so pritožbe bistveni vir informacij za odkrivanje kršitev pravil o državni pomoči. Zato je pomembno, da se opredelijo jasni in učinkoviti postopki za obravnavo pritožb, naslovljenih na Komisijo.

(4)

Na podlagi člena 20 Uredbe (ES) št. 659/1999 lahko samo zainteresirane strani vložijo pritožbe, s katerimi Komisijo obvestijo o domnevni nezakoniti pomoči ali zlorabi pomoči. V ta namen bi bilo treba od fizičnih in pravnih oseb, ki vlagajo pritožbe, zahtevati, da dokažejo, da so zainteresirane strani v smislu člena 1(h) Uredbe (ES) št. 659/1999.

(5)

Da bi se racionalizirala obravnava pritožb ter hkrati okrepila preglednost in pravna varnost, je primerno opredeliti informacije, ki naj bi jih pritožniki posredovali Komisiji. Da bi Komisija pridobila vse relevantne informacije o domnevno nezakoniti ali zlorabljeni pomoči, Uredba (ES) št. 659/1999 določa, da zainteresirane strani izpolnijo obrazec in predložijo vse obvezne informacije, ki jih obrazec zahteva. Zato bi bilo treba določiti obliko obrazca, ki bi se uporabljal v ta namen.

(6)

Obrazec za pritožbo zainteresiranih strani z zahtevanimi podatki ne bi smel pretirano obremenjevati, hkrati pa naj bi Komisiji zagotovil vse informacije, ki jih potrebuje za začetek preiskave o domnevno nezakoniti ali zlorabljeni pomoči.

(7)

Da bi se zagotovilo, da se poslovne skrivnosti in druge Komisiji posredovane zaupne informacije obravnavajo v skladu s členom 339 PDEU, bi morala vsaka oseba, ki informacije predloži, jasno označiti informacije, za katere meni, da so zaupne, in navesti razloge za to. Od zadevnih oseb bi bilo treba zahtevati, da Komisiji predložijo ločeno nezaupno različico informacij, ki bi jo bilo mogoče poslati ustrezni državi članici, da bi izrazila pripombe.

(8)

Uredbo Komisije (ES) št. 794/2004 (4) bi bilo zato treba ustrezno spremeniti –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Uredba (ES) št. 794/2004 se spremeni:

1.

člen 8 se spremeni:

(a)

odstavek 1 se nadomesti z naslednjim:

„1.   Roki, določeni v Uredbi (ES) št. 659/1999 in s to uredbo, ali ki jih določi Komisija v skladu s členom 108 PDEU, se izračunavajo v skladu z Uredbo (EGS, Euratom) št. 1182/71 in posebnimi pravili, določenimi v odstavkih 2–5b tega člena. V primeru nasprotujočih si določb se uporabljajo določbe te uredbe.“;

(b)

vstavijo se naslednji odstavki:

„5a.   V zvezi z roki za predložitev zahtevanih informacij tretjih oseb v skladu s členom 6a(6) Uredbe (ES) št. 659/1999 šteje prejem zahtevka za informacije za relevanten dogodek za namen člena 3(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71.

5b.   V zvezi z roki za predložitev zahtevanih informacij od tretjih oseb v skladu s členom 6a(7) Uredbe (ES) št. 659/1999 šteje obvestilo o odločitvi kot relevantni dogodek za namene člena 3(1) Uredbe (EGS, Euratom) št. 1182/71.“;

2.

za členom 11 se vstavita poglavji Va in Vb:

„POGLAVJE Va

OBRAVNAVA PRITOŽB

Člen 11a

Dopustnost pritožb

1.   Vsaka oseba, ki vloži pritožbo v skladu s členoma 10(1) in 20(2) Uredbe (ES) št. 659/1999, dokaže, da je zainteresirana stran v smislu člena 1(h) navedene uredbe.

2.   Zainteresirane strani ustrezno izpolnijo obrazec iz Priloge IV in zagotovijo vse obvezne podatke, zahtevane v tem obrazcu. Na podlagi utemeljenega zahtevka zainteresirane strani lahko Komisija obveznost zagotovitve nekaterih informacij, zahtevanih v obrazcu, odpravi.

3.   Pritožbe se predložijo v enem od uradnih jezikov Unije.

POGLAVJE Vb

OZNAČEVANJE IN VAROVANJE ZAUPNIH PODATKOV

Člen 11b

Varovanje poslovnih skrivnosti in drugih zaupnih informacij

Vsaka oseba, ki na podlagi Uredbe (ES) št. 659/1999 predloži informacije, jasno označi informacije, ki so po njenem mnenju zaupne, pri čemer navede razloge za to in Komisiji predloži ločeno nezaupno različico dokumenta. Ko je treba predložiti informacije v določenem roku, velja za predložitev nezaupne različice isti rok.“;

3.

besedilo Priloge k tej uredbi je priloženo kot Priloga IV.

Člen 2

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 9. aprila 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 83, 27.3.1999, str. 1.

(2)  Sporočilo Komisije z naslovom „EVROPA 2020 Strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast“, COM(2010) 2020 final.

(3)  Uredba Sveta (EU) št. 734/2013 z dne 22. julija 2013 o spremembi Uredbe (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 204, 31.7.2013, str. 15).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 794/2004 z dne 21. aprila 2004 o izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 659/1999 o določitvi podrobnih pravil za uporabo člena 93 Pogodbe ES (UL L 140, 30.4.2004, str. 1).


PRILOGA

„PRILOGA IV

Image

Image

Image

Image

Image

Image


Top