Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0141

Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 141/2014 z dne 13. februarja 2014 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi rastlinska olja/olje nageljnovih žbic Besedilo velja za EGP

OJ L 44, 14.2.2014, p. 40–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2014/141/oj

14.2.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 44/40


IZVEDBENA UREDBA KOMISIJE (EU) št. 141/2014

z dne 13. februarja 2014

o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011 glede pogojev za registracijo aktivne snovi rastlinska olja/olje nageljnovih žbic

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in razveljavitvi direktiv Sveta 79/117/EGS in 91/414/EGS (1) ter zlasti člena 13(2)(c) in člena 78(2) Uredbe,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Aktivna snov rastlinska olja/olje nageljnovih žbic je bila z Direktivo Komisije 2008/127/ES (2) vključena v Prilogo I k Direktivi Sveta 91/414/EGS (3) v skladu s postopkom iz člena 24b Uredbe Komisije (ES) št. 2229/2004 (4). Odkar je Uredba (ES) št. 1107/2009 nadomestila Direktivo 91/414/EGS, se ta snov šteje za registrirano v skladu z navedeno uredbo in je na seznamu v delu A Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 (5).

(2)

V skladu s členom 25a Uredbe (ES) št. 2229/2004 je Evropska agencija za varnost hrane (v nadaljnjem besedilu: Agencija) 16. decembra 2011 Komisiji predložila svoje stališče o osnutku poročila o pregledu rastlinskih olj/olja nageljnovih žbic (6). Agencija je svoje mnenje o rastlinskih oljih/olju nageljnovih žbic sporočila tudi prijavitelju. Komisija je prijavitelja pozvala, naj predloži pripombe na osnutek poročila o pregledu rastlinskih olj/olja nageljnovih žbic. Države članice in Komisija so osnutek poročila o pregledu in mnenje Agencije pregledale v Stalnem odboru za prehranjevalno verigo in zdravje živali ter 13. decembra 2013 pripravile končno različico poročila o pregledu v obliki poročila Komisije o pregledu rastlinskih olj/olja nageljnovih žbic.

(3)

Potrjeno je, da se aktivna snov rastlinska olja/olje nageljnovih žbic šteje za registrirano v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009.

(4)

V skladu s členom 13(2) Uredbe (ES) št. 1107/2009 v povezavi s členom 6 Uredbe ter ob upoštevanju sedanjih znanstvenih in tehničnih dognanj je treba spremeniti pogoje za registracijo. Zlasti je primerno zahtevati dodatne potrditvene informacije.

(5)

Prilogo k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(6)

Državam članicam bi bilo treba zagotoviti čas za spremembo ali preklic registracij fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo rastlinska olja/olje nageljnovih žbic.

(7)

Za fitofarmacevtska sredstva, ki vsebujejo rastlinska olja/olje nageljnovih žbic in pri katerih države članice odobrijo prehodno obdobje v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, bi moralo to obdobje poteči najpozneje osemnajst mesecev po začetku veljavnosti te uredbe.

(8)

Ukrepi iz te uredbe so v skladu z mnenjem Stalnega odbora za prehranjevalno verigo in zdravje živali –

SPREJELA NASLEDNJO UREDBO:

Člen 1

Sprememba Izvedbene uredbe (EU) št. 540/2011

Del A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se spremeni v skladu s Prilogo k tej uredbi.

Člen 2

Prehodni ukrepi

Države članice v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 po potrebi spremenijo ali prekličejo obstoječe registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo rastlinska olja/olje nageljnovih žbic kot aktivno snov, do 6. septembra 2014.

Člen 3

Prehodno obdobje

Morebitno prehodno obdobje, ki ga države članice odobrijo v skladu s členom 46 Uredbe (ES) št. 1107/2009, je čim krajše, izteče pa se najpozneje 6. septembra 2015.

Člen 4

Ta uredba začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Ta uredba je v celoti zavezujoča in se neposredno uporablja v vseh državah članicah.

V Bruslju, 13. februarja 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 309, 24.11.2009, str. 1.

(2)  Direktiva Komisije 2008/127/ES z dne 18. decembra 2008 o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS zaradi vključitve nekaterih aktivnih snovi (UL L 344, 20.12.2008, str. 89).

(3)  Direktiva Sveta 91/414/EGS z dne 15. julija 1991 o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet (UL L 230, 19.8.1991, str. 1).

(4)  Uredba Komisije (ES) št. 2229/2004 z dne 3. decembra 2004 o določitvi nadaljnjih podrobnih pravil za izvajanje četrte faze delovnega programa iz člena 8(2) Direktive Sveta 91/414/EGS (UL L 379, 24.12.2004, str. 13).

(5)  Izvedbena uredba Komisije (EU) št. 540/2011 z dne 25. maja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta glede seznama registriranih aktivnih snovi (UL L 153, 11.6.2011, str. 1).

(6)  Sklep o strokovnem pregledu ocene tveganja za pesticide za aktivno snov rastlinska olja/olje nageljnovih žbic. EFSA Journal 2012; 10(1):2506. [43 str.] doi:10.2903/j.efsa.2012.2506. Na voljo na spletu: www.efsa.europa.eu/efsajournal


PRILOGA

V delu A Priloge k Izvedbeni uredbi (EU) št. 540/2011 se vrstica 241 o aktivni snovi rastlinska olja/olje nageljnovih žbic nadomesti z naslednjim:

Št.

Splošno ime, identifikacijska številka

Ime po IUPAC

Čistost

Uveljavitev

Veljavnost registracije

Posebne določbe

„241

Rastlinska olja/olje nageljnovih žbic

št. CAS 84961-50-2 (olje nageljnovih žbic)

97-53-0 (evgenol – glavna sestavina)

št. CIPAC 906

Olje nageljnovih žbic je kompleksna mešanica kemijskih snovi.

Glavna sestavina je evgenol.

≥ 800 g/kg

Relevantna nečistoča: metil evgenol največ 0,1 % tehničnega materiala

1. september 2009

31. avgust 2019

DEL A

Registrira se lahko samo kot fungicid in baktericid po spravilu pridelka v zaprtih prostorih.

DEL B

Za izvajanje enotnih načel iz člena 29(6) Uredbe (ES) št. 1107/2009 se upoštevajo ugotovitve iz poročila o pregledu olja nageljnovih žbic (SANCO/2622/2008) in zlasti dodatka I in II h končni različici poročila, ki jo je pripravil Stalni odbor za prehranjevalno verigo in zdravje živali.

V tej celoviti oceni so države članice zlasti pozorne na zaščito izvajalcev in delavcev ter zagotovijo, da je v pogojih uporabe po potrebi predpisana uporaba ustrezne zaščitne opreme.

Prijavitelj predloži potrditvene informacije o

(a)

tehničnih specifikacijah;

(b)

podatkih primerjave izpostavljenosti rastlinskim oljem/olju nageljnovih žbic, evgenolu in metil evgenolu v naravnem okolju ter izpostavljenosti rastlinskim oljem/olju nageljnovih žbic, ki se uporabljajo kot fitofarmacevtsko sredstvo. Ti podatki vključujejo izpostavljenost ljudi.

Prijavitelj Komisiji, državam članicam in Agenciji navedene informacije predloži do 30. aprila 2016.“


Top