Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0101

Direktiva Komisije 2014/101/EU z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike Besedilo velja za EGP

OJ L 311, 31.10.2014, p. 32–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/101/oj

31.10.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 311/32


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/101/EU

z dne 30. oktobra 2014

o spremembi Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike (1) in zlasti prvega pododstavka člena 20(1) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Zagotoviti bi bilo treba kakovost in primerljivost metod, uporabljenih za spremljanje parametrov, ki jih razvijejo države članice v okviru svoje odgovornosti za spremljanje ekološkega stanja voda na podlagi člena 8 Direktive 2000/60/ES.

(2)

Oddelek 1.3.6 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES zahteva, da so metode, uporabljene za spremljanje parametrov, skladne z navedenimi mednarodnimi standardi ali takimi drugimi nacionalnimi ali mednarodnimi standardi, ki bodo zagotovili z znanstvenega vidika enako kakovostne in primerljive podatke. Mednarodni standardi, navedeni v Prilogi V, so tisti, ki so bili na razpolago v času sprejetja navedene direktive.

(3)

Od objave Direktive 2000/60/ES je Evropski odbor za standardizacijo (CEN) objavil številne nove standarde, nekatere od njih skupaj z Mednarodno organizacijo za standardizacijo, ki se nanašajo na biološko vzorčenje fitoplanktona, makrofitov in fitobentosa, bentoških nevretenčarjev, rib in hidromorfološke značilnosti. Navedene standarde bi bilo treba dodati oddelku 1.3.6 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES.

(4)

Zaradi neprekinjenega procesa razvoja novih standardov in posodobitve obstoječih, nekaterih standardov, navedenih v oddelku 1.3.6 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, člani CEN več ne objavljajo in bi zato morali biti izbrisani.

(5)

Dva standarda (EN ISO 8689-1:1999 in EN ISO 8689-2:1999 9), navedena v oddelku 1.3.6 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, sta se nanašala na biološko klasifikacijo in ne spremljanje; upoštevala sta se naknadno pri razvoju protokolov za določitev meja med razredi v okviru skupne strategije izvajanja in se sedaj lahko izbrišeta.

(6)

Direktivo 2000/60/ES bi bilo zato treba ustrezno spremeniti.

(7)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem Odbora, ustanovljenega v skladu s členom 21(1) Direktive 2000/60/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Priloga V k Direktivi 2000/60/ES se spremeni v skladu s Prilogo k tej direktivi.

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 20. maja 2016 sprejmejo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice Komisiji sporočijo besedilo temeljnih predpisov nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. oktobra 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 327, 22.12.2000, str. 1.


PRILOGA

V Prilogi V k Direktivi 2000/60/ES se oddelek 1.3.6 nadomesti z naslednjim:

„1.3.6   Standardi za spremljanje elementov kakovosti

Metode, uporabljene za spremljanje parametrov, morajo biti skladne s tu navedenimi mednarodnimi standardi, če obsegajo spremljanje, ali takimi drugimi nacionalnimi ali mednarodnimi standardi, ki bodo zagotovili z znanstvenega vidika enako kakovostne in primerljive podatke.

Standardi za vzorčenje bioloških elementov kakovosti

Generične metode za uporabo s posebnimi metodami iz standardov, ki se nanašajo na naslednje biološke elemente kakovosti:

EN ISO 5667-3:2012

Kakovost vode – Vzorčenje – 3. del: Shranjevanje in ravnanje z vzorci

Standardi za fitoplankton

EN 15204:2006

Kakovost vode – Smerni standard za štetje fitoplanktona z invertno mikroskopijo (postopek po Utermöhlu)

EN 15972:2011

Kakovost vode – Navodilo za kvantitativne in kvalitativne preiskave morskega fitoplanktona

ISO 10260:1992

Kakovost vode – Merjenje biokemijskih parametrov – Spektrometrično določevanje koncentracije klorofila

Standardi za makrofite in fitobentos

EN 15460:2007

Kakovost vode – Navodilo za preiskave višjih vodnih rastlin jezer

EN 14184:2014

Kakovost vode – Navodilo za pregledovanje vodnih makrofitov tekočih voda

EN 15708:2009

Kakovost vode – Smerni standard za rutinsko pregledovanje, vzorčenje in laboratorijske analize fitobentov v plitvih vodotokih

EN 13946:2014

Kakovost vode – Navodilo za rutinsko vzorčenje in pripravo vzorcev bentoških kremenastih alg rek in jezer

EN 14407:2014

Kakovost vode – Navodilo za identifikacijo in štetje vzorcev bentoških kremenastih alg rek in jezer

Standardi za bentoške nevretenčarje

EN ISO 10870:2012

Kakovost vode – Navodila za izbiro metod in opreme za vzorčenje bentoških nevretenčarjev v celinskih vodah

EN 15196:2006

Kakovost vode – Navodilo za vzorčenje in obdelavo levov bub trzač (Diptera: Chironomidae) za ekološko ocenjevanje

EN 16150:2012

Kakovost vode – Navodilo za vzorčenje bentoških nevretenčarjev v sorazumerju z zastopanostjo habitatov v prebrodljivih rekah

EN ISO 19493:2007

Kakovost vode – Navodilo za biološki pregled morskega litorala/obrežnega pasu in sublitoralnega trdnega dna

EN ISO 16665:2013

Kakovost vode – Smernice za kvantitativno vzorčenje in obdelavo vzorcev morske makrofavne sedimentnega dna

Standardi za ribe

EN 14962:2006

Kakovost vode – Navodilo za področje uporabe in izbiro metod vzorčenja rib

EN 14011:2003

Kakovost vode – Vzorčenje rib z elektriko

EN 15910:2014

Kakovost vode – Navodilo za ocenjevanje številčnosti rib z mobilnimi hidroakustičnimi metodami

EN 14757:2005

Kakovost vode – Vzorčenje rib s pomočjo zabodnih mrež (gillnet)

Standardi za hidromorfološke parametre

EN 14614:2004

Kakovost vode – Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti vodotokov

EN 16039:2011

Kakovost vode – Navodilo za ocenjevanje hidromorfoloških značilnosti jezer

Standardi za fizikalno-kemijske parametre

Kakršni koli ustrezni standardi CEN/ISO“


Top