Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0084

Direktiva Komisije 2014/84/EU z dne 30. junija 2014 o spremembi Dodatka A k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač, kar zadeva nikelj Besedilo velja za EGP

OJ L 192, 1.7.2014, p. 49–51 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2014/84/oj

1.7.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 192/49


DIREKTIVA KOMISIJE 2014/84/EU

z dne 30. junija 2014

o spremembi Dodatka A k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta o varnosti igrač, kar zadeva nikelj

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2009/48/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. junija 2009 o varnosti igrač (1) in zlasti člena 46(3) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2009/48/ES vzpostavlja splošne zahteve za snovi, ki so v skladu z Uredbo (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta (2) razvrščene kot rakotvorne, mutagene ali strupene za razmnoževanje (snovi CMR). Snovi CMR kategorije 2 se ne smejo uporabljati v igračah, v sestavnih delih igrač ali v delih igrač z drugačno mikrostrukturo, razen če so navedene snovi v posameznih koncentracijah, ki so enake ali manjše od koncentracij, določenih za razvrščanje zmesi, ki vsebujejo te snovi kot snovi CMR, če so otrokom nedostopne ali če je njihova uporaba dovoljena. Komisija lahko dovoli uporabo snovi CMR kategorije 2 v igračah, če je uporabo snovi ocenil znanstveni odbor in ugotovil, da je varna, zlasti z vidika izpostavljenosti, ter snov v skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta (3) ni prepovedana za uporabo v potrošniških izdelkih. Dodatek A k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES vsebuje seznam snovi CMR in njihovo dovoljeno uporabo.

(2)

Nikelj (št. CAS 7440-02-0) je tipična kovina. Primarno se uporablja v proizvodnji zlitin, ki vsebujejo nikelj (vključno z nerjavnim jeklom), pri galvanizaciji z nikljem, v proizvodnji izdelkov, ki vsebujejo nikelj, kot so baterije in varilne elektrode, in v proizvodnji kemikalij, ki vsebujejo nikelj. Nikelj se zaradi odpornosti na korozijo in visoke električne prevodnosti uporablja tudi v igračah, na primer v modelih železnic in za stike baterij.

(3)

Nikelj je v Uredbi (ES) št. 1272/2008 razvrščen kot rakotvorna snov kategorije 2. Če ni posebnih zahtev, igrače lahko vsebujejo nikelj v koncentracijah, ki so enake ali manjše od ustrezne koncentracije za razvrščanje zmesi, ki to snov vsebujejo kot CMR, tj. 1 %.

(4)

Nikelj je bil celovito ocenjen z Uredbo Sveta (EGS) št. 793/93 (4). Iz poročila Evropske unije o oceni tveganja iz leta 2008 (5) izhaja, da glede na oceno rakotvornosti na delovnem mestu obstaja potreba po dodatnih študijah za oceno rakotvornosti niklja pri vdihovanju. Iz dodatka k poročilu Evropske unije o oceni tveganja iz leta 2009 (6), pripravljenega za ukrepe prenosa iz Uredbe (ES) št. 1907/2006, izhaja, da dodatni ukrepi na ravni Unije niso potrebni, saj izsledki dvoletne študije rakotvornosti, kjer so bile podgane izpostavljene vdihovanju kovinskega niklja, niso vodili k reviziji obstoječe razvrstitve rakotvornosti.

(5)

Dodatek A k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES že dopušča uporabo niklja v igračah iz nerjavnega jekla, saj je za nikelj v nerjavečem jeklu bilo dokazano, da je varen glede svojih lastnosti v zvezi z rakotvornostjo.

(6)

Komisija je za oceno zdravstvenega tveganja zaradi prisotnosti kovinskega niklja v električnih igračah (nikljanje, prevleke in zlitine, ki omogočajo električno prevodnost) zaprosila Znanstveni odbor za znanstvena in okoljska tveganja (SCHER). Odbor SCHER je v mnenju „Ocena zdravstvenega tveganja zaradi uporabe kovinskega niklja (št. CAS 7440-02-0) v igračah“ („Assessment of the Health Risks from the Use of Metallic Nickel (CAS No 7440-02-0) in Toys“), sprejetem 25. septembra 2012, zapisal, da ni prisotno tveganje tumorja zaradi izpostavljenosti niklju pri uporabi igrač, saj je vdihovanje kovinskega niklja pri igračah zelo malo verjetno. Odbor SCHER tudi ugotavlja, da bo uporaba niklja v delih igrač, ki omogočajo pravilno električno delovanje igrač, povzročila zelo nizko morebitno izpostavljenost niklju z oralnim in dermalnim vnosom, zaradi omejitev v zvezi s sproščanjem niklja za dele igrač, ki vsebujejo kovine, omejene dostopnosti do delov, ki vsebujejo kovine, in majhne površine delov, ki vsebujejo nikelj, ki omogočajo pravilno delovanje električnih igrač. Odbor SCHER zato ne pričakuje zdravstvenih tveganj.

(7)

V skladu s točko 5(c)(ii) dela III Priloge II Direktive 2009/48/ES uporaba snovi CMR kategorije 2 ne more biti dovoljena, če je z Uredbo (ES) št. 1907/2006 prepovedana uporaba snovi v potrošniških izdelkih. Postavka 27 Priloge XVII k navedeni uredbi omejuje samo uporabo niklja v izdelkih, vstavljenih v prebodena ušesa in druge prebodene dele človeškega telesa, v izdelkih, ki prihajajo v neposredni in podaljšani stik s kožo, in v izdelkih, ki prihajajo v neposredni in podaljšani stik s kožo, prevlečenih s snovjo, ki ni nikelj. Omejitve postavke 27 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 ne zadostujejo za popolno prepoved uporabe v vseh potrošniških izdelkih v okviru navedene uredbe. Ta direktiva ne bi smela vplivati na uporabo postavke 27 Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 za igrače, ki so izdelki, ki prihajajo v neposredni in podaljšani stik s kožo.

(8)

Zato bi bilo treba ustrezno spremeniti Direktivo 2009/48/ES.

(9)

Ukrepi, predvideni v tej direktivi, so v skladu z mnenjem odbora iz člena 47 Direktive 2009/48/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Dodatek A k Prilogi II k Direktivi 2009/48/ES se nadomesti z naslednjim:

„Dodatek A

Seznam snovi CMR in njihova dovoljena uporaba v skladu s točkami 4, 5 in 6 dela III

Snov

Razvrstitev

Dovoljena uporaba

nikelj

CMR 2

V igračah in v delih igrač, ki so izdelani iz nerjavnega jekla.

V delih igrač, ki so namenjeni za prevajanje električnega toka.“

Člen 2

1.   Države članice najpozneje do 1. julija 2015 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji takoj sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Uporabljajo jih od 1. julija 2015.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice sporočijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 3

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 4

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 30. junija 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 170, 30.6.2009, str. 1.

(2)  Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L 353, 31.12.2008, str. 1).

(3)  Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o spremembi Direktive 1999/45/ES ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES (UL L 396, 30.12.2006, str. 1).

(4)  Uredba Sveta (EGS) št. 793/93 z dne 23. marca 1993 o oceni in nadzoru tveganja, ki ga predstavljajo obstoječe snovi (UL L 84, 5.4.1993, str. 1).

(5)  http://echa.europa.eu/documents/10162/cefda8bc-2952-4c11-885f-342aacf769b3

(6)  http://echa.europa.eu/documents/10162/13630/nickel_denmark_en.pdf


Top