Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014L0058

Izvedbena direktiva Komisije 2014/58/EU z dne 16. aprila 2014 o vzpostavitvi sistema za sledenje pirotehničnih izdelkov v skladu z Direktivo 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta (Besedilo velja za EGP)

OJ L 115, 17.4.2014, p. 28–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir_impl/2014/58/oj

17.4.2014   

SL

Uradni list Evropske unije

L 115/28


IZVEDBENA DIREKTIVA KOMISIJE 2014/58/EU

z dne 16. aprila 2014

o vzpostavitvi sistema za sledenje pirotehničnih izdelkov v skladu z Direktivo 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta

(Besedilo velja za EGP)

EVROPSKA KOMISIJA JE –

ob upoštevanju Pogodbe o delovanju Evropske unije,

ob upoštevanju Direktive 2007/23/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. maja 2007 o dajanju pirotehničnih izdelkov v promet (1) in zlasti člena 18(2)(a) Direktive,

ob upoštevanju naslednjega:

(1)

Direktiva 2007/23/ES določa pravila za varnost pirotehničnih izdelkov na trgu Unije in določa vzpostavitev sistema za sledenje na ravni Unije.

(2)

Za zagotovitev sledenja pirotehničnih izdelkov bi morali biti ti izdelki označeni z registracijsko številko na podlagi enotnega sistema številčenja. Priglašeni organi bi morali voditi register z registracijskimi številkami, ki jih določijo pri ugotavljanju skladnosti. Tak sistem bi zagotavljal identifikacijo pirotehničnih izdelkov in njihovih proizvajalcev na vseh stopnjah dobavne verige. Proizvajalci in uvozniki bi morali voditi evidence registracijskih številk pirotehničnih izdelkov, ki so dostopni na trgu, te informacije pa bi na zahtevo morali posredovati zadevnim organom.

(3)

Enotni sistem številčenja temelji na elementih, ki se že uporabljajo v skladu z obstoječimi harmoniziranimi standardi, zato ne bo povzročil velikega dodatnega bremena za gospodarske subjekte.

(4)

Ukrepi iz te direktive so v skladu z mnenjem odbora, ustanovljenega z Direktivo 2007/23/ES –

SPREJELA NASLEDNJO DIREKTIVO:

Člen 1

Registracijska številka

1.   Pirotehnični izdelki se označijo z registracijsko številko, ki vsebuje:

(a)

štirimestno identifikacijsko številko priglašenega organa, ki je izdal certifikat tipskega preskusa ES v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz člena 9(a) Direktive 2007/23/ES (modul B) ali certifikat o skladnosti v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz člena 9(b) Direktive 2007/23/ES (modul G) ali odobritev sistema kakovosti v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz člena 9(c) Direktive 2007/23/ES (modul H);

(b)

kategorijo pirotehničnega izdelka, za katerega se potrjuje skladnost, v skrajšani obliki, z velikimi tiskanimi črkami:

F1, F2, F3 ali F4 za izdelke za ognjemete kategorij 1, 2, 3 in 4, v tem zaporedju,

T1 ali T2 za pirotehnične izdelke za odrska prizorišča kategorij T1 in T2, v tem zaporedju,

P1 ali P2 za druge pirotehnične izdelke kategorije P1 in P2, v tem zaporedju;

(c)

sklicno številko, ki jo priglašeni organ uporablja za pirotehnični izdelek.

2.   Sestava registracijske številke je: „XXXX – YY – ZZZZ…“, pri čemer se XXXX nanaša na točko (a) odstavka 1, YY na točko (b) odstavka 1, ZZZZ… pa na točko (c) odstavka 1.

Člen 2

Obveznosti priglašenih organov

1.   Priglašeni organi, ki izvajajo postopke ugotavljanja skladnosti v skladu s členom 9 Direktive 2007/23/ES, vodijo register pirotehničnih izdelkov, za katere so izdali certifikate tipskega preskusa ES v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz člena 9(a) Direktive 2007/23/ES (modul B) ali certifikate o skladnosti v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz člena 9(b) Direktive 2007/23/ES (modul G) ali odobritve sistema kakovosti v skladu s postopkom ugotavljanja skladnosti iz člena 9(c) Direktive 2007/23/ES (modul H), in sicer v obliki, ki je določena v Prilogi k tej direktivi.

Register pirotehničnih izdelkov vsebuje najmanj informacije o postavkah iz Priloge. Te informacije se hranijo najmanj 10 let od dne, ko so priglašeni organi izdali certifikate ali odobritve iz prvega pododstavka.

Priglašeni organi redno posodabljajo register in ga objavijo na internetu.

2.   Kadar se priglasitev organa za ugotavljanje skladnosti umakne, ta organ prenese register na drug priglašeni organ ali pristojni organ zadevne države članice.

Člen 3

Obveznosti proizvajalcev in uvoznikov

Proizvajalci in uvozniki pirotehničnih izdelkov:

(a)

vodijo evidenco vseh registracijskih številk pirotehničnih izdelkov, ki so jih proizvedli ali uvozili, skupaj s trgovskim imenom, tipom ali družino in podtipom, če je primerno, ter krajem proizvodnje najmanj 10 let po tem, ko je bil izdelek dan na trg;

(b)

v primeru prenehanja dejavnosti proizvajalca ali uvoznika prenesejo evidenco na pristojne organe;

(c)

pristojnim organom in organom za tržni nadzor vseh držav članic na njihovo utemeljeno zahtevo zagotovijo informacije iz točke (a).

Člen 4

Prenos

1.   Države članice najpozneje do 30. aprila 2015 sprejmejo in objavijo zakone in druge predpise, potrebne za uskladitev s to direktivo. Komisiji nemudoma sporočijo besedilo navedenih predpisov.

Države članice uporabljajo navedene predpise od 17. oktobra 2016.

Države članice se v sprejetih predpisih sklicujejo na to direktivo ali pa sklic nanjo navedejo ob njihovi uradni objavi. Način sklicevanja določijo države članice.

2.   Države članice predložijo Komisiji besedila temeljnih določb nacionalne zakonodaje, sprejetih na področju, ki ga ureja ta direktiva.

Člen 5

Začetek veljavnosti

Ta direktiva začne veljati dvajseti dan po objavi v Uradnem listu Evropske unije.

Člen 6

Ta direktiva je naslovljena na države članice.

V Bruslju, 16. aprila 2014

Za Komisijo

Predsednik

José Manuel BARROSO


(1)  UL L 154, 14.6.2007, str. 1.


PRILOGA

Oblika registra iz člena 2(1)

Registracijska številka

Datum izdaje certifikata tipskega preskusa ES (modul B), certifikata o skladnosti (modul G) ali odobritve sistema kakovosti (modul H) in po potrebi datum izteka veljavnosti

Proizvajalec

Vrsta izdelka (tip ali družina) in po potrebi podtip

Modul o skladnosti proizvodne faze (1)

Priglašeni organ, ki ugotavlja skladnost proizvodne faze (1)

Dodatne informacije

 

 

 

 

 

 

 


(1)  Izpolniti vedno, kadar je odgovoren priglašeni organ, ki izvaja postopek ugotavljanja skladnosti iz člena 9(a) Direktive 2007/23/ES (modul B). Ni potrebno za postopke ugotavljanja skladnosti iz člena 9(b) in (c) (modula G in H). Informacije se navedejo (če so znane), če je vključen drug priglašeni organ.


Top